Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 1296

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
  Vellinga, T. ; Eekeren, N. van - \ 2017
  V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  landgebruik - bodemkwaliteit - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - graslanden - wisselbouw - grasklaver - land use - soil quality - greenhouse gases - emission - dairy farming - grasslands - ley farming - grass-clover swards
  In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk
  Forest-grassland transitions : How livestock and fire shape grassy biomes
  Bernardi, Rafael E. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M. Scheffer, co-promotor(en): M. Holmgren; Matías Arim. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436212 - 129
  forests - grasslands - fire - cattle - livestock - subtropics - south america - trees - bossen - graslanden - brand - rundvee - vee - subtropen - zuid-amerika - bomen

  Plant associations are determined by complex interactions with their environment depending on resource availability, landscape features, and periodic disturbances that shape the structure and functions of these communities. Forests, savannas and grasslands extend across the global land surface, contribute to planetary processes and provide ecosystems services sustaining local production. However, the factors that explain the distribution of trees and determine these biomes are still not well understood. In this thesis, long-standing questions about the origins and distribution of these ecosystems are discussed in light of new evidence suggesting that a feedback of fire and grasses may maintain forests, savannas and grasslands as alternative tree cover states. I also address how anthropogenic land use, including the introduction of livestock, may be affecting these dynamics, particularly in the neotropics, with consequences in terms of potential transitions in tree cover regimes.

  I analyze the distribution of trees in the grasslands of subtropical South America, looking at what may determine current tree cover and change dynamics (Chapters 2 & 3). The results suggest that, in non-cultivated areas, the expansion of trees into grasslands is likely limited by fire, livestock and precipitation, and that livestock likely reduces fire frequency (Chapter 2). The analyses also suggest that in the Uruguayan Campos of southeastern South America, where fire frequency is low and livestock densities are high, a release in livestock density may cause a moderate expansion of forests into grasslands (Chapter 3). To understand the consequences of a potential transition to higher tree cover by increasing precipitation, I looked at the effects of tree cover in subtropical rangelands (Chapter 5). The results indicated that isolated trees can improve the forage quality and abundance of these rangelands, with potential benefits in terms of biodiversity and ecosystem services. Lastly, I analyzed correlational patterns relating livestock density to vegetation structure across the global tropics and subtropics (Chapter 4), in an attempt to generalize the findings of Chapter 2. The results indicate that extensive livestock systems reduce fire frequency and impact vegetation structure, maintaining savannas and grasslands with low tree cover, low fire frequency and a higher presence of shrubs and dwarf trees.

  Weidevogelscenario’s : Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland
  Melman, Dick ; Sierdsema, Henk - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2769) - 29
  weidevogels - graslanden - populatiebiologie - landschapsbeheer - kosten - habitats - natuurbescherming - nederland - grassland birds - grasslands - population biology - landscape management - costs - habitats - nature conservation - netherlands
  Biotic interactions and trait-based ecosystem functioning in soil
  Sechi, Valentina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): L. Brussaard, co-promotor(en): R.G.M. de Goede; C. Mulder; M. Rutgers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431316 - 176
  soil - ecosystems - plant-animal interactions - interactions - soil biology - soil quality - grasslands - collembola - diversity - bodem - ecosystemen - plant-dier interacties - interacties - bodembiologie - bodemkwaliteit - graslanden - collembola - diversiteit

  Recent emphasis on ecosystem services as a framework to evaluate ecosystems and to promote their sustainable use has drawn attention to how organisms contribute to the delivery of services. Soil attributes and biotic interactions play important roles in ecological processes (e.g. soil formation, nutrient turnover, carbon sequestration and transformation) and, consequently, in the related delivery of ecosystem services.

  Therefore, understanding how soil organisms interact and how they respond to environmental conditions is fundamental to preserve soil functioning and provide a meaningful assessment of ecosystem services. Functional traits determine individual responses to pressures and their effects on ecosystem functioning hence, investigating soil ecosystems from a trait-based perspective offers an interesting opportunity to link the functional responses of the organisms to environmental pressures and to give insight into how the entire community influences ecological processes.

  The main objective of this thesis is to develop and to test concepts for a trait-driven quantification of ecosystem services through the assessment of the effects of land management on soil processes. In particular, it focuses on exploring the potential of a trait-based approach in identifying and better understanding the response of the soil biota to environmental pressures and analyses the responses of soil organisms in terms of changes in functional trait distribution and trophic interactions.

  This work shows that approaches taking the whole soil community into consideration are more suitable to give insight into the effect of anthropogenic pressure on ecosystem functioning than approaches based on single taxonomic groups. Moreover, performing combined analysis (e.g. analysing body-mass distribution and trophic grouping) helps to better identify community response to environmental pressure.

  A clear methodology for the next step, i.e. quantification of ecosystem services, is still lacking due to the current difficulties to link and quantify the effect of anthropogenic pressure to ecosystem functioning in soil. For this reason, it is essential that methods analysed in this thesis will be further explored under different environmental pressures to enable the development of tools to be used at the interface of science and society for sustainable development.

  Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
  Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
  graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration - habitats
  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
  Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
  ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - natura 2000 - forests - grasslands - historical geography - groningen
  Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
  BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
  Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
  melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
  Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland
  Cornelissen, Perry - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Karle Sykora, co-promotor(en): Jan Bokdam. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430159 - 151
  grasslands - woodlands - herbivores - population dynamics - vegetation - wetlands - graslanden - bosgebieden - herbivoren - populatiedynamica - vegetatie - wetlands

  This thesis examines the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and wood-pasture cycles in eutrophic wetlands. Therefore, habitat use and population dynamics of large herbivores, the effects of large herbivores on vegetation development, and the mutual interactions between vegetation development and herbivore population dynamics were studied in the eutrophic wetland the Oostvaardersplassen. At the Oostvaardersplassen cattle, horses and red deer were introduced in a fenced area with no predators, and population numbers are bottom-up controlled by food supply. The study showed that high densities of cattle, horses and red deer were able to break down woody vegetation and create grasslands. As the populations of large herbivores increased, the amount of the preferred grass available per animal decreased. This forced the large herbivores to use other food plants in other vegetation types, such as scrub, and transforming these into grasslands. In this way, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation types. Cattle, the largest herbivore in the system, were the first to experience the negative consequences of this strong competition, and their numbers declined. This raises the question whether an assemblage of bottom-up regulated populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist under these circumstances. The results of our modelling study and experiences in the field suggest that resource partitioning may be a more reliable mechanism for long term coexistence than temporal variability due to climatic extremes or disease outbreaks. The best way to provide opportunities for resource partitioning in the Oostvaardersplassen is to enlarge the area and connect it to other reserves in order to increase the heterogeneity of the grazed system. Although the results of our model suggest that weather variability and presence of geese gave minor opportunities for the coexistence of large herbivores, both factors were necessary for creating windows of opportunity for the establishment of thorny shrubs. Weather variability creates strong reductions of the large herbivore populations while geese influence the maximum and minimum numbers, which are lower when geese are present. The effects of geese on the minimum numbers are small, but apparently sufficient to make the wood-pasture cycle operate. This raises another question whether a large predator, such as the wolf, could have similar effects on these ecosystems as the geese in the model. The impact of geese combined with a possible positive effect of wolves on wood-pasture cycles could perhaps increase the frequency of the windows of opportunity and increase the survival of established thorny shrubs. Until now, we have seen that a few conditions for the wood-pasture cycle are met by the herbivores. However, a few important requirements are not satisfied: (a) a temporary reduction of large herbivore numbers allowing the establishment of light demanding thorny shrubs and the development of thorny scrubland within the created grasslands; (b) the establishment of palatable trees within these thorny scrubs; (c) the formation of closed canopies which shade out the shrubs and lead to unprotected groups of trees and groves. This means that we still cannot conclude if the large herbivores are a driving force for the whole cycle in a highly productive environment. As long as we have not experienced a complete wood-pasture cycle in the Oostvaardersplassen or any other area, it remains to be seen what will happen in the future. Whatever the outcome will be, the results of our study suggest that some adjustments would benefit the Oostvaardersplassen-system such as increasing heterogeneity through connecting the area with other large nature reserves. This will not only increase opportunities for resource and space partitioning and thus increase opportunities for the coexistence of the large herbivores, but also for wood-pasture cycles and increased biodiversity.

  Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
  Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen UR Alterra - 42
  graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - afsluitdijk - netherlands
  In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
  Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
  Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
  bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness - utrecht
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
  Selenium speciation and bioavailability in Dutch agricultural soils: the role of soil organic matter
  Supriatin, Supriatin - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Liping Weng. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579309 - 265
  agricultural soils - selenium - bioavailability - soil organic matter - grasslands - soil chemistry - fertilizers - fertilizer application - netherlands - landbouwgronden - selenium - biologische beschikbaarheid - organisch bodemmateriaal - graslanden - bodemchemie - kunstmeststoffen - bemesting - nederland

  Selenium (Se) is an essential micronutrient for animals and humans. In the food chain, the intake of Se by animals and humans depends largely on Se content in plants, whereas the major source of Se in plants lies in the soil. Therefore, understanding Se bioavailability in soils for plant uptake and its controlling factors and mechanisms is important. The objective of this thesis is to study the amount, speciation, bioavailability, plant uptake and fertilization of Se in agricultural soils in the Netherlands and underlying controlling factors and mechanisms, to provide guidance for soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management in agriculture.

  The majority of agricultural soils (grassland and arable land) in the Netherlands contains low total Se (i.e. in the range of Se deficient), which is predominantly present as organic Se. Only a small fraction of total Se is present as inorganic Se (mainly as selenite) and residual Se. In this thesis, the evidences of association between Se and soil organic matter in these low Se soils have been shown. The associations include: (1) the total Se content is positively correlated to soil organic matter content; (2) the solubility and extractability of Se in soils follow the solubility and extractability of soil organic C; (3) the majority of Se present in soils is in organic form, both in the soil solution and solid phase; (4) the distributions of Se and organic C in the different fractions of solid organic matter (i.e. humic acids, hydrophobic organic neutral, hydrophilic acids) and dissolved organic matter (i.e. hydrophilic acids and fulvic acids) are comparable; and (5) the Se richness in solid and dissolved organic matter are related to properties of soil organic matter from different land uses. The relatively high soil organic matter content in these low Se soils is likely responsible for these associations.

  In general, Se content in crops (e.g. grass and wheat) grown on grassland soils and arable land soils, respectively in the Netherlands is low due to low amount of bioavailable Se in the soils. Different soil parameters determine Se plant uptake in these low Se soils with predominantly organic Se, depending on the properties of Se-containing soil organic matter. The intensity parameter of Se-rich dissolved organic matter (DOM) in soil solution (i.e. Se to DOC ratio in 0.01 M CaCl2 extraction) determines Se plant uptake in soils containing Se-rich organic matter (e.g. potato arable land soils), whereas the buffer capacity of labile organic Se to supply Se-rich DOM in soil solution limits Se plant uptake in soils containing Se-poor organic matter (e.g. grassland soils). Further research is needed to confirm the generality of the conclusion above, because the two experiments were carried out under different conditions (pot experiment and field experiment), using different plant species (wheat and grass) and covering different soil types from different land uses (potato fields and grassland). Site-specific properties in the field in addition to soil parameters included in the current study may largely (> 50%) determine Se content in grass under field conditions, which is in contrast with the results of the pot experiment in which the soil parameter explains 88% of Se content in wheat shoots. In general, the content of Se-rich DOM in soils increases with the increase of soil pH (with the decrease of soil C:N ratio), and the amount of labile organic matter in soils that can resupply Se-rich DOM is determined by the amount of clay (and Fe-(hydr)oxide). NPK fertilization, as one of the external factors, can reduce Se plant uptake, especially in organic-rich soils.

  Selenium (as selenate) fertilization on grassland with N plus cattle slurry or NPK application shows a positive effect to increase Se content in grass grown on different soil types with a large range of total Se, pH, clay content and organic matter content. Selenium content in grass grown on different soil types upon Se fertilization becomes more similar than before the fertilization. The results indicate that the effectiveness of Se fertilization is only weakly modified by soil properties, probably due to the high solubility of selenate in the soils. Nevertheless, the Se fertilization tends to be slightly more effective on sandy soils than on clay and organic rich soils.

  This thesis has shown that the content and quality of soil organic matter play an important role in determining the amount, speciation and bioavailability of Se in low Se soils with predominantly organic Se. The results in this thesis can be used as guidance to develop soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management, especially in low Se soils with predominantly organic Se, such as in Dutch agricultural soils.

  Handboek melkveehouderij
  Remmelink, G.J. ; Dooren, Henk Jan van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ouweltjes, Wijbrand ; Wemmenhove, Harm - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 32)
  melkveehouderij - graslanden - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - dairy farming - grasslands - grassland management - farm management - animal manures
  Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen
  Oenema, O. ; Mol, J.P. ; Voogd, J.C.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Velthof, G.L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2743) - 39
  bodem - fosfaten - graslanden - bouwland - akkergronden - graslandgronden - soil - phosphates - grasslands - arable land - arable soils - grassland soils
  In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksnormen voor fosfaat gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden vier klassen voor de fosfaattoestand van de bodem onderscheiden, namelijk arm, laag, neutraal en hoog. De grenzen tussen de klassen worden bepaald via een bepaling van het Pw-getal (voor bouwland) en het P-AL-getal (voor grasland). In 2015 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) voorgesteld om de fosfaattoestand te bepalen op basis van een gecombineerde indicator, namelijk P-CaCl2 en het P-AL-getal, omdat een gecombineerde indicator in theorie een betere voorspelling geeft van de fosfaattoestand, en de gecombineerde indicator reeds in de praktijk en voor de bemestingsadviezen van grasland en maisland wordt toegepast. Ook speelt een rol dat het Pw-getal door verschillende analyselaboratoria niet meer wordt bepaald. In onderhavig rapport worden voor de gecombineerde indicator klassengrenzen afgeleid voor de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij is gebruikgemaakt van een grote database (ruim 55.000 monsters) en van statistische analyses om een klassenindeling gebaseerd op het Pw-getal voor bouwland en op het P-AL-getal voor grasland om te rekenen naar een klassenindeling voor de gecombineerde indicator P-CaCl2 en het P-AL-getal. Verschillende varianten zijn voorgesteld. Effecten van de varianten op fosfaatplaatsingsruimte zijn verkend.
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap
  Schotman, A.G.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2732) - 23
  weidevogels - woningbouw - woningbouwbeleid - graslanden - ecologie - ruimtelijke ordening - landschapsecologie - noord-holland - grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology - noord-holland
  De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
  Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations - manures - water quality - farms
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland
  Pijlman, J. ; Hilhorst, G.J. ; Gerner, L. ; Kessel, T. van - \ 2016
  V-focus 13 (2016)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  voederbieten - graslanden - mineralen - stikstof - oppervlaktewater - grondwater - maïs - melkveehouderij - fodder beet - grasslands - minerals - nitrogen - surface water - groundwater - maize - dairy farming
  In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten.
  Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
  Ozinga, W.A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hennekens, S.M. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 45 - 47.
  functionele biodiversiteit - graslanden - milieufactoren - nectar - stuifmeel - ecosysteemdiensten - bloemen - plantengemeenschappen - functional biodiversity - grasslands - environmental factors - nectar - pollen - ecosystem services - flowers - plant communities
  Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen sterk in het spectrum aan eigenschappen van de soorten en inzicht in deze variatie kan helpen bij duurzaam beheer en gebruik van deze functionele diversiteit. Stilgestaan wordt bij factoren die de variatie in het aanbod van nectar en stuifmeel in graslanden beïnvloeden.
  Natuurherstel door grondtransplantatie
  Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
  ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
  Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
  Fosfaatgehalte in de bodem blijft voldoende hoog : jarenlange fosfaatbemesting volgens bedrijfsspecifieke gebruiksnormen zorgt voor zes procent lagere drogestofopbrengst
  Middelkoop, J.C. van; Ehlert, P.A.I. ; Regelink, I.C. - \ 2016
  Veeteelt 33 (2016)8. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
  bemesting - kunstmeststoffen - fosfaat - graslanden - veldproeven - opbrengen op het land - droge stof - fertilizer application - fertilizers - phosphate - grasslands - field tests - application to land - dry matter
  In Nederland is de fosfaatbemesting op grasland via gebruiksnormen beperkt tot een evenwichtsbemesting. Om de verwachte daling van de fosfaattoestand van de bodem en de grasproductie te monitoren, deed Wageningen UR vana f 1997 een veldproef.
  Resultaten melk- en grasmonitoring en kwaliteitscontroles 2015 : Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel
  Onstenk, C.G.M. ; Vos van Avezathe, A. ; Gerssen, A. - \ 2016
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2016.001) - 27
  voedselproductie - radioactiviteit - monitoring - meetnetten - kwaliteitscontroles - melkcontrole - graslanden - food production - radioactivity - monitoring - monitoring networks - quality controls - milk recording - grasslands
  Het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) dient als bewaking voor de voedselproductie en wordt ingezet in het nationale monitoringsprogramma, met name voor de monitoring van radioactiviteit in melk. In dit jaarrapport worden de resultaten van de melk- en grasmonitoring, en van de kwaliteitscontroles van de voedselmonitoren in 2015 gepresenteerd. In geen van de onderzochte melk- en grasmonsters zijn kunstmatige radionucliden gevonden, alleen natuurlijke radionucliden. Uit de kwaliteitscontrolemetingen van de weipoederbatches en het I-131 rondzendonderzoek blijkt dat de spreiding in resultaten tussen de verschillende voedselmonitoren onderling gering is. Behoudens twee K-40-resultaten voldeden alle meetresultaten aan de gehanteerde marge voor een terugvinding van tussen de 80% en 120%. Voor Cs-137 en I-131 komen de resultaten van de voedselmonitoren en het resultaat van de geaccrediteerde methode op de hoge-resolutie gammaspectrometer overeen. De weipoedermetingen laten voor het natuurlijke radionuclide K-40 echter wel een systematische overschatting zien ten opzichte van de gehanteerde referentiewaarden, welke voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan de toegekende, te lage, referentiewaarden.
  Mogelijkheden om blijvend grasland in Natura 2000 gebieden te vernieuwen
  Korevaar, H. - \ 2016
  Wageningen UR, Plant Research International (PRI Rapport 637) - 21
  graslanden - natuurbeheer - natura 2000 - biodiversiteit - landen van de europese unie - nederland - minimale grondbewerking - landbouwkundig onderzoek - zaaien - inspectie - grasslands - nature management - natura 2000 - biodiversity - european union countries - netherlands - minimum tillage - agricultural research - sowing - inspection
  Om de biodiversiteit te beschermen mogen in Europa ecologisch kwetsbare blijvende graslanden die door de lidstaten aangewezen zijn niet worden geploegd of omgezet. Lichte vormen van grondbewerking zijn er wel toegestaan. Nederland heeft deze bescherming van kracht verklaard voor alle blijvende graslanden binnen Natura 2000 gebieden. De vraag van het Ministerie van Economische Zaken is, welke vormen van lichte grondbewerking op blijvend grasland in Natura 2000 gebieden toegelaten kunnen worden en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast en gecontroleerd.
  Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
  Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2016
  Veeteeltvlees 15 (2016)2. - ISSN 1570-3312 - p. 18 - 19.
  graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - pesticiden - veehouderij - droge stof - graskuilvoer - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming - pesticides - livestock farming - dry matter - grass silage
  Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het na jaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daarmee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing
  Wymenga, E. ; Latour, J. ; Beemster, N. ; Bos, D. ; Bosma, N. ; Haverkamp, J. ; Hendriks, R.F.A. ; Roerink, G.J. ; Kasper, G.J. ; Roelsma, J. ; Scholten, S. ; Wiersma, P. ; Zee, E. van der - \ 2016
  Altenburg & Wymenga (A&W-rapport 2123) - 137
  muizen - woelmuizen - plagen - schadelijke dieren - schade - graslanden - knaagdierenbestrijding - dijken - waterschappen - mice - voles - pests - noxious animals - damage - grasslands - rodent control - dykes - polder boards
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang bleek pas in het najaar en de winter van 2014-2015 en was zonder precedent. Ook uit andere provincies kwamen dergelijke meldingen. De economische schade werd door LTO Noord berekend op 73 miljoen euro (de Boer 2015). Uit een schouw van Wetterskip Fryslân bleek dat ook veel waterkeringen te maken hadden met muizenschade. Daarnaast was het waterschap beducht op een mogelijk verhoogde uitspoeling van meststoffen vanuit polders naar het oppervlaktewater. Bovengenoemde zaken waren aanleiding voor verschillende organisaties om in samenwerking met LTO Noord en het Actiecomité een onderzoek te starten naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. Ook de STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer – richtte haar vizier op de muizenplaag, om uit te zoeken in hoeverre de recente muizenplaag voor waterschappen relevant was. De overkoepelende doelstelling van beide onderzoeken was om kennis en bouwstenen te leveren voor een strategie om in de toekomst muizenplagen vroegtijdig te signaleren en de schade te beheersen.
  Het legendarische gat van Wormer: de oorsprong : Geen mysterie, raketinslag, waterput of daliegat, maar ontstaan door droogte en scheurvorming in een verland petgat
  Dekker, L.W. ; Wesseling, J.G. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 73 - 86.
  veengebieden - graslanden - hydrologie - geohydrologie - verdroging (milieu) - scheurvorming - grondwater - peatlands - grasslands - hydrology - geohydrology - groundwater depletion - cracking - groundwater
  Op 17 september 1959 werd de rust in Wormer ruw verstoord door de vondst van een eigenaardig gat met een diameter van circa 60 centimeter in het weiland van veehouder J. Jongert. Ofschoon er steeds is gesproken over 'het Gat van Wormer' gaat het eigenlijk om drie gaten. Het eerste, in het veengrasland van R. Grevers, was al eerder ontdekt, namelijk op 4 juli van hetzelfde jaar. Grevers had het gat echter snel gedempt omdat het een gevaar vormde voor de koeien op zijn land. Het gat van Jongert werd groot nieuws en trok zelfs filmploegen uit Amerika, Canada en tal van Europese landen naar Wormer. De inslag van een projectiel van onbekende makelij leek de meest voor de hand liggende gedachte. En dus verscheen Defensie ten tonele. Onder leiding van kapitein J.J. Blommaart van de Explosieven Opruimingsdienst in Culemborg werd een poging gedaan om met zwaar materieel de boel uit te graven. Blommaart zocht de oorzaak in de inslag van een raket, mogelijk een Russische raket of een trap van een Spoetnik. Het onderzoek in en rondom het gat leverde echter niets op en werd daarom gestaakt. Op 19 augustus 1975 werd opnieuw een gat ontdekt in het een grasland van W. Dokter op geringe afstand van de weilanden waarin in 1959
  de gaten werden gevonden. De gemeente schakelde de Rijks Geologische Dienst in, die concludeerde dat het gat het gevolg was van eerder menselijk ingrijpen. De gaten zouden ontstaan zijn op plekken waar in de middeleeuwen kalkrijke klei uit de ondergrond was gewonnen voor bemestingsdoeleinden. In dit artikel zullen we echter aantonen dat de Wormer gaten het gevolg zijn van een hydrologisch verschijnsel. Ze zijn namelijk ontstaan door uitdroging en scheurvorming van de bovengrond in verlande trekgaten, waaruit vroeger turf is gewonnen.
  McGraze : Concept model for modern continuous stocking
  Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research - 31
  dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
  This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
  Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
  Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29
  waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - drainage - nutrients - losses from soil
  In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
  Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Plant Research International (PRI) (PRI-rapport 663) - 32
  graslanden - ammoniakemissie - emissiereductie - drijfmest - bemesting - verdelers voor vloeibare meststoffen - grasslands - ammonia emission - emission reduction - slurries - fertilizer application - liquid fertilizer distributors
  Effect van alternatieve mestaanwendingsmethoden op mestbenutting door het gras : Resultaten van twee oriënterende veldproeven
  Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 912) - 43
  animal manures - application equipment - manure spreaders - ammonia emission - dilution - nitrogen - grasslands - dierlijke meststoffen - toedieningsapparatuur - mestverspreiders - ammoniakemissie - verdunning - stikstof - graslanden
  The future of grazing : Proceedings, Third Meeting of the EGF Working Group "Grazing"
  Pol, A. van den; Vliegher, A. de; Hennessy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 906) - 38
  grazing - future - forage - grasslands - europe - begrazing - toekomst - ruwvoer (forage) - graslanden - europa
  This report presents the main results of the third meeting of the EGF Working Group “Grazing”, held in Aberystwyth, UK on 7 September 2014. The aim of the Working Group “Grazing” is to exchange knowledge on all aspects of grazing research and to provide a forum for networking.
  The theme of the meeting in Aberystwyth was “The Future of Grazing”. There were five sessions:
  • Welcome session / introduction
  • Several forward looking views on the future of grazing in Europe
  • Developments in forage production
  • Current and future economics of grazing
  • Closing session
  The participants concluded that there certainly is a future for grazing! However, threats to grazing were also identified which need to be addressed. The EGF Working Group “Grazing” is a valuable platform for addressing these issues and exchanging knowledge on corresponding solutions
  Eerste curve grasgroei en bodemtemperatuur : extra grasland special
  Remmelink, G.J. ; Philipsen, A.P. ; Stienezen, M.W.J. ; Tjoonk, L. ; Kuiper, I. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  graslanden - grassen - groeistudies - bodemtemperatuur - droge stof - veehouderij - grasslands - grasses - growth studies - soil temperature - dry matter - livestock farming
  De Weideman publiceerde in 2014 wekelijks cijfers over grasgroei en bodemtemperatuur. Deze cijfers zijn aangeleverd door veehouders die wekelijks de bodemtemperatuur en de drogestofopbrengst hebben gemeten. Uit de cijfers is het verloop van de grasgroei voor het weideseizoen van 2014 berekend, voor zowel het weide- als maaistadium. 2014 kenmerkte zich door een lang groeiseizoen.
  Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
  Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)Bijlage Gras September. - ISSN 0168-7565 - p. 40 - 41.
  graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming
  Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het najaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daar mee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
  Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland : ammoniakemissie en gewasopbrengst
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 629) - 45
  graslanden - dierlijke meststoffen - mechanisatie - landbouwwerktuigen - mesttechnologie - bodeminjecteurs - ammoniakemissie - emissiereductie - gewasopbrengst - aanzuren - natura 2000 - grasslands - animal manures - mechanization - farm machinery - fertilizer technology - soil injectors - ammonia emission - emission reduction - crop yield - acidulation - natura 2000
  Binnen de huidige regelgeving wordt aangeven hoe mest emissiearm toegediend dient te worden. Binnen het kader van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel is onderzoek verricht naar het effect van aanzuren van de mest op de ammoniakemissie en gewasopbrengst. Opzet van het onderzoek, voortgang en resultaten zijn besproken in een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers vanuit o.a. de Proeftuin, machinefabrikant Schuitemaker en LTO. De heer Bussink van het NMI heeft bijgedragen aan de discussie rondom de resultaten.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013
  Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Hooijboer, A.E.J. - \ 2015
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 104
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Productieslag en perceelgericht bemesten
  Verloop, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 3 - 3.
  bemesting - gewasproductie - dierlijke meststoffen - mestbehoeftebepaling - maximum opbrengst - graslanden - maïs - melkveehouderij - fertilizer application - crop production - animal manures - fertilizer requirement determination - maximum yield - grasslands - maize - dairy farming
  In het onderzoek ‘Productieslag’ werken 10 Koeien & Kansen bedrijven aan een hogere gewasproductie met de beschikbare meststoffen. Er zijn veel sleutels voor een productieslag, maar perceelgericht bemesten is overal een aandachtspunt. Het is de kunst om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, waarbij meer precisie moet samengaan met een goede uitvoerbaarheid.
  'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
  Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - sensors - precision agriculture - grasslands - dairy farming
  Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil
  Hoving, I.E. ; Massop, H.T.L. ; Houwelingen, K.M. van; Akker, J.J.H. van den; Kollen, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 875) - 87
  graslanden - grondwaterstand - peilbeheer - veengronden - broeikasgassen - landgebruik - drainage - infiltratie - noord-holland - grasslands - groundwater level - water level management - peat soils - greenhouse gases - land use - drainage - infiltration - noord-holland
  In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder slootpeil liggen, hadden zowel een drainerend effect (extra waterafvoer) als een infiltrerend effect (extra water aanvoer). Het toepassen van een zomer- en winterpeil is gunstig voor het verminderen van maaivelddaling, maar tijdens natte perioden in het groeiseizoen leveren onderwaterdrains bij een peil van 40 cm –maaiveld geen extra afvoercapaciteit op. Het belang van melkveehouders, namelijk het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het grasland, wordt daardoor onvoldoende gediend. Een meer flexibelere invulling van de perioden, waarop de slootpeilen volgens de beleidsregels omhoog en omlaag gezet moeten worden, is gewenst.
  Predictability of plant-soil feedback
  Cortois, R. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Wim van der Putten, co-promotor(en): Gerlinde de Deyn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573406 - 152
  bodem-plant relaties - bodem - planten - biodiversiteit - graslanden - bodembiologie - bodemfauna - soil plant relationships - soil - plants - biodiversity - grasslands - soil biology - soil fauna

  ABSTRACT

  In my thesis project I studied the role of soil biota as possible drivers of linkages between plant community diversity and plant productivity. My study was carried out in the framework of a large grassland biodiversity experiment in Jena, the so-called Jena Experiment.
  In chapter 1 I explain how soil biota may exert control over plant community productivity by recycling organic material and by intimately interacting with plant roots, either acting as antagonists to plants or as plant growth-promoting symbionts. Reciprocal interactions between plant and soil communities are an important component of so-called ‘plant-soil feedbacks’ (PSFs). In the PSF loop, plant community composition drives changes in belowground communities and abiotic conditions, which can subsequently alter plant community composition and productivity. Such PSF interactions have been proposed to play a major role in plant community composition and functioning.
  In the second chapter I review studies that use an experimental approach of inoculating live soils into sterilized background soils to study the effects of root symbionts on plant growth. I demonstrate that we make many assumptions when translating results of controlled studies to natural systems. I propose that we should continuously and carefully consider these assumptions and aim for rigid hypothesis testing by cross-talking between different levels of ecological realism.
  In chapter 3 I test how plant traits relate to PSF using a 49 grassland plant species of the Jena Experiment. First, I grew individuals of all species for two months in sterilized soil inoculated with field soil. In the subsequent feedback phase, I grew all plant species for 6 weeks in sterilized soil inoculated with (I) species-specific inoculum (conspecific conditioned soil), (II) sterilized species-specific inoculum, or (III) a mixture of all 49 species-specific inoculums (mixed conditioned soil). Subsequently I compared biomass production in conspecific conditioned soil to biomass production in sterilized soil (PSFsterilized) and in mixed conditioned soil (PSFmixed). Species with increasing specific root length (SRL) were increasingly susceptible to antagonistic interactions in conspecific conditioned soil (i.e. they had strong negative PSFsterilized), while thick-rooted plants had both positive PSFsterilized and high colonization rates of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Finally, I showed that species ranking of PSFmixed was similar to species ranking of PSFsterilized, indicating that plants with increasingly negative net interactions in conspecific conditioned soil increasingly

  benefit from growing in mixed conditioned soil. With these findings, I made a first important

  step in placing PSFs in plant ecological strategy frameworks: high SRL is typical for plants

  that adopt a ‘fast’ growth strategy, characterized by fast resource acquisition but poor defense

  against antagonists and little reliance on AMF.
  In chapter 4, I test the relation between phylogenetic relatedness and the feedback effect of one (soil conditioning) plant species to another (responding) plant species. This is named indirect PSF. I grew eleven focal plant species, chosen to represent plants that had negative, neutral and positive PSFsterilized, in soils that were conditioned by conspecifics and soils conditioned by three to four other species with a varying degree of phylogenetic relatedness to the focal plant species. I found that plant species with negative PSF had no different or slightly better growth when growing in soil conditioned by plant species with larger phylogenetic distance to the focal plant. In contrast, plant species with neutral PSF grew less well, and species with positive PSF even worse, in soil conditioned by plant species with increasing phylogenetic distance to the focal plant. I conclude that the effect of phylogenetic relatedness on PSF interactions between plant species may depend on the tendency of the focal plant species to develop detrimental or beneficial interactions with soil microbes.
  In chapter 5, I use the PSFmixed values of chapter 3 in a correlational analysis to test how short-term PSFs relate to longer-term species’ performances in the field, using established monocultures and species-rich (60 species) plant communities of the Jena Experiment. Based on some recently published studies I expected that plants with more negative PSFmixed would benefit most from growing in mixtures; these plant species were expected to overyield most in mixed plant communities. However, opposite to the expectation, plant species with the most negative PSF produced least biomass in the 60-species plant communities, whereas plant performance in monoculture was not related to its short-term PSF. I conclude that species-specific overyielding was positively related to species-specific PSF, and that community overyielding was mostly driven by plant species with a neutral to positive PSF. Finally, in chapter 6 I examine the role of quality and quantity of plant biomass in driving nematode feeding group abundance and diversity. I found strong positive effects of both plant species- and plant functional group-richness on abundances of plant feeding, bacterial feeding and fungal feeding nematodes, as well as omnivores, but not for predators. Structural equation modeling (SEM) analysis showed that the positive effect of plant diversity on the abundance of microbial feeding nematodes (fungal plus bacterial feeders) could not be explained by increased microbial biomass. Similarly, the abundance of plant feeding nematodes was not driven by the higher plant biomass in species rich plant communities. Instead, increased plant biomass explained the positive relation between plant species richness and the abundance of microbial feeding nematodes, while for plant feeding nematodes, increased C to N ratio of aboveground plant biomass appeared to explain the positive relation between the abundance of plant feeding nematodes and plant species and functional group richness. Importantly, the density of plant feeding nematodes per unit root biomass decreased with increasing plant diversity, indicating a root feeder dilution effect. I conclude that plant diversity does not explain nematode community composition primarily by simple bottom-up relations, but that other aspects, such as quality of resource and microhabitats quality, may play a role as well.

  GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
  Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
  precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
  A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
  Muizenschade in Friesland
  Roerink, G.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Alterra
  graslanden - vegetatiemonitoring - remote sensing - schade - beweidingsschade - monitoring - muizen - friesland - grasslands - vegetation monitoring - remote sensing - damage - browsing damage - monitoring - mice - friesland
  Friesland is getroffen door een muizenplaag. Al meer dan 12 duizend ha grasland heeft zodanige schade opgelopen dat het waarneembaar wordt op satellietbeelden. Door de zachte winter en de warme droge zomer van afgelopen jaar is de muizenpopulatie in de loop van 2014 in Friesland geëxplodeerd. De muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten de wortels ervan op zodat het gras afsterft. Alterra brengt via satellietbeelden de schade in kaart.
  Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch
  Sykora, K.V. ; Rotthier, S.L.F. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 134 - 139.
  vegetatietypen - habitats - graslanden - geomorfologie - rivierengebied - begrazing - natuurbeheer - vegetation types - habitats - grasslands - geomorphology - rivierengebied - grazing - nature management
  Stroomdalgrasland was vóór 1960 algemeen, is sindsdien dramatisch achteruitgegaan en is vrijwel verdwenen. Na Plan Ooievaar en de invoering van het wildernisbeheer is langs de grote rivieren veel veranderd. De nadruk kwam in veel terreinen te liggen op 'vergroting van de dynamiek' en 'spontane begrazing'. Wat betekent dit voor stroomdalgrasland en wat is hiervoor het optimale beheer?
  Wat is het effect van gewijzigde derogatievoorwaarden op het mestoverschot?
  Schroder, J.J. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 5
  eu regelingen - mestbeleid - ontheffing - effecten - mestoverschotten - graslanden - bouwland - eu regulations - manure policy - exemption - effects - manure surpluses - grasslands - arable land
  De voorwaarden voor een derogatie (periode 2014-2017) zijn als volgt gewijzigd: 1) het grasaandeel dient minimaal 80% te bedragen (was 70%); 2) de maximaal toegestane mest-N gift bedraagt 230 kg N/ha in Zuid en Centraal Nederland en 250 kg N/ha in overig Nederland (was overal 250 kg N/ha). Beide voorwaarden zullen effect hebben op de mestplaatsingsruimte. Daartoe is een rekenmodel geschreven. Deze notitie bespreekt de uitgangspunten en de uitkomsten van dit model.
  Effect van gebruik mineralenconcentraat op nitraatuitspoeling : verkennend onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten
  Schils, R.L.M. ; Geerts, R.H.E.M. ; Oenema, J. ; Verloop, J. ; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2570) - 43
  graslanden - maïs - teeltsystemen - nitraatuitspoeling - bemesting - stikstofbalans - grondwaterkwaliteit - grasslands - maize - cropping systems - nitrate leaching - fertilizer application - nitrogen balance - groundwater quality
  Het effect van het gebruik van mineralenconcentraten op de nitraatuitspoeling onder gras en maïs is getoetst op praktijkbedrijven van het ‘Koeien en Kansen’ netwerk. Op twintig percelen is in het voorjaar van 2014 het nitraatgehalte in het bovenste grondwater gemeten. Er is geen significant verschil gemeten tussen stroken bemest met kunstmest of stroken bemest met mineralenconcentraat.
  Het oude continent : beschouwingen over de natuur in Europa
  Schaminee, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
  Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 6) - ISBN 9789050115148 - 184
  natuur - landschap - vegetatie - flora - biodiversiteit - graslanden - duinen - moerassen - zoetwaterecologie - europa - fritillaria meleagris - nature - landscape - vegetation - flora - biodiversity - grasslands - dunes - marshes - freshwater ecology - europe - fritillaria meleagris
  Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende hooilanden tot kalkmoerassen in de bergen: tal van bijzondere landschappen en hun verhalen komen aan bod. flora, fauna, biodiversiteit, natuurbeheer, halfnatuurlijke graslanden, plantengemeenschappen, vegetatiekunde, ecologie, duinen, kalkmoerassen, wateren, bevloeiingssystemen, wildernis, natuur in Europa
  De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem - leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem?
  Schouten, A.J. ; Goede, R.G.M. de; Eekeren, N.J.M. van; Rutgers, M. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 14 - 15.
  bodemkwaliteit - bodemecologie - bodemchemie - bodemwater - fosfaten - hydrologie - ecosysteemdiensten - graslanden - biologische landbouw - melkveehouderij - soil quality - soil ecology - soil chemistry - soil water - phosphates - hydrology - ecosystem services - grasslands - organic farming - dairy farming
  Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken. Door gebruik te maken van deze diensten kunnen boeren een aanzienlijke agrarische productie realiseren van een goede kwaliteit. Het bodemleven vormt hierbij een belangrijke spil. We hebben gegevens van 137 melkveehouderijbedrijven onderzocht op de vraag hoe het is gesteld met de bodemgezondheid onder verschillende typen bedrijven.
  Bodemonderzoek Lieftinghsbroek : ecopedologisch en bedemchemisch onderzoek voor maatregelen tegen effecten van stikstofdepositie
  Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2580) - 59
  natura 2000 - bodemchemie - stikstofgehalte - droge depositie - graslanden - beekdalen - groningen - natura 2000 - soil chemistry - nitrogen content - dry deposition - grasslands - brook valleys - groningen
  Naar een herziening van kali-advies grasland
  Bussink, D.W. ; Schöll, L. van; Draai, H. van der; Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2014
  Wageningen : NMI-AGRO / Wageningen UR (Soil for life 1421.N.10) - 63
  graslanden - kalium - bemesting - grondanalyse - mestbehoeftebepaling - grasslands - potassium - fertilizer application - soil analysis - fertilizer requirement determination
  Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen om nadelige effecten voor de diergezondheid te vermijden. Het vigerende kalibemestingsadvies is gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig met zware eerste sneden. Het advies is na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld.
  Stikstofwerking van mineralenconcentraten op grasland = N fertilizer replacement value of mineral concentrates on grassland /
  Holshof, G. ; Middelkoop, J.C. van - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 769) - 42
  stikstof - mineralen - graslanden - stikstofmeststoffen - bemesting - mestverwerking - dierlijke meststoffen - nitrogen - minerals - grasslands - nitrogen fertilizers - fertilizer application - manure treatment - animal manures
  In 2009–2012 field experiments on grassland took place to determine the N fertilizer replacement value of mineral concentrates.
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek
  Delft, S.P.J. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2550) - 47
  graslanden - plaggen steken - bodemchemie - grondwaterstand - fosfaat - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodemonderzoek - natura 2000 - vechtstreek - utrecht - grasslands - sod cutting - soil chemistry - groundwater level - phosphate - ecological restoration - nature development - soil testing - natura 2000 - vechtstreek - utrecht
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst een selectie gemaakt van te onderzoeken percelen. Hiervoor zijn bodemtype, drooglegging en kwelverwachting vergeleken met de abiotische randvoorwaarden voor Blauwgrasland. Daarna is gedetailleerd veldonderzoek uitgevoerd in Hollands Ankeveen (0,51 ha) en Weersloot Oost (18,76 ha). Daarnaast is 1,65 ha in Het Hol onderzocht. Hierbij is een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart gemaakt, zijn waterkwaliteitsmetingen gedaan en is het bodem- en pH-profiel beschreven op 22 locaties. Op deze locaties zijn bodemmonsters genomen van twee dieptes waaraan de fosfaattoestand is gemeten en beoordeeld. Door combinatie van deze gegevens en vergelijking met de abiotische randvoorwaarden is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en een inrichtingsadvies opgesteld. Met name de fosfaattoestand is in de huidige situatie vaak ongeschikt, maar ook de vochttoestand is vaak aan de droge kant. Door afgraven van de bovengrond tot 20 à 30 cm kan ca. 13 ha beter geschikt gemaakt worden voor Blauwgrasland. Het valt te overwegen ook enkele percelen die al geschikt lijken toch ondiep af te plaggen om de vochttoestand verder te verbeteren
  Een tikkeltje groener : Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
  Beintema, N. ; Kleijn, D. ; Doorn, A.M. van - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 30 - 33.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - agrarisch natuurbeheer - subsidies - opinies - nederland - cap - grasslands - agri-environment schemes - subsidies - opinions - netherlands
  Boeren moeten een serie verplichte maatregelen doorvoeren die bedoeld zijn om de Europese landbouw natuur- en milieuvriendelijker te maken. De maatregelen vallen onder drie noemers: gewasrotatie, behoud van permanent grasland, en het inrichten van 5 procent van hun areaal voor ecologische doeleinden, de zogenoemde ecological focus areas (EFA’s). Wat denken experts ervan: gaat de vergroening vruchten afwerpen?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.