Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 52 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoge voederwaarde gras/erwten
  Hollander, C.J. ; Durksz, D.L. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 26 - 27.
  melkveehouderij - graskuilvoer - peulvruchtenkuilvoer - samenstelling - eiwitten - voedingswaarde - erwten - grassen - opbrengsten - voedergewassen - dairy farming - grass silage - legume silage - composition - proteins - nutritive value - peas - grasses - yields - fodder crops
  Erwten hebben een hoge energie waarde en een hoog eiwitgehalte. Zijn erwten ook als ruwvoer op melkveebedrijven te verbouwen eventueel in mengteelten? Het Praktijkonderzoek heeft op een aantal praktijkpercelen combinaties van GPS verbouwd. Harde conclusies zijn niet mogelijk, daarvoor is vergelijkend onderzoek nodig, maar de hoge voederwaarden van gras/erwten zijn opvallend.
  Zwavel en selenium: ook overdaad schaadt
  Ouweltjes, W. ; Schils, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 30 - 31.
  zwavel - selenium - melkvee - melkveehouderij - diervoedering - diervoeding - veevoeding - rundveevoeding - graskuilvoer - grassen - kuilvoerkwaliteit - diergezondheid - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - voedingsbehoeften - voedingsstoornissen - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - sporenelementen - graslanden - sulfur - selenium - dairy cattle - dairy farming - animal feeding - animal nutrition - livestock feeding - cattle feeding - grass silage - grasses - silage quality - animal health - feed formulation - feed rations - feed requirements - nutritional disorders - nutrient content - nutrient requirements - trace elements - grasslands
  In dit artikel wordt ingegaan op de zwavel- en seleniumvoorziening.
  Kopervoorziening blijft punt van aandacht
  Ouweltjes, W. ; Counotte, G. ; Dobbelaar, P. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  koper - melkvee - melkveehouderij - diervoeding - diervoedering - veevoeding - rundveevoeding - graskuilvoer - grassen - kuilvoerkwaliteit - diergezondheid - voersamenstelling - voedingsstoffengehalte - voedingsbehoeften - voedingsstoffenbehoeften - voedingsrantsoenen - voedingsstoornissen - sporenelementen - graslanden - copper - dairy cattle - dairy farming - animal nutrition - animal feeding - livestock feeding - cattle feeding - grass silage - grasses - silage quality - animal health - feed formulation - nutrient content - feed requirements - nutrient requirements - feed rations - nutritional disorders - trace elements - grasslands
  Zowel een tekort als een overmaat is schadelijk. Naast het kopergehalte in het rantsoen is de benutting een belangrijke factor.
  Gras lagekostenbedrijf nog geen topkwaliteit
  Wouters, B. ; Remmelink, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
  grassen - graskuilvoer - graslanden - kuilvoer - graslanden, conditie - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voederwaardering - grasbestand - rundveevoeding - melkveebedrijven - proefbedrijven - groenvoer - groenvoeders - kwaliteit - proefboerderijen - grasses - grass silage - grasslands - silage - grassland condition - grassland management - forage - roughage - fodder - feed evaluation - herbage - cattle feeding - dairy farms - pilot farms - green feed - green fodders - quality - experimental farms
  Op het lagekostenbedrijf is de melkproductie uit ruwvoer hoog bij de beperkte krachtvoergift. Dit zou nog hoger kunnen zijn bij een betere graskwaliteit.
  Triticale voor melkvee en jongvee
  Duinkerken, G. van; Bleumer, E. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 183) - 33
  proeven op proefstations - melkveehouderij - melkvee - jonge dieren - voeropname - triticale - graskuilvoer - voederwaardering - analyse - station tests - dairy farming - dairy cattle - young animals - feed intake - triticale - grass silage - feed evaluation - analysis
  Op proefbedrijf Cranendonck zijn drie proeven met melkvee en drie proeven met jongvee uitgevoerd om ervaring op te doen met het voeren van triticale Gehele Planten Silage (GPS).
  1999: een uitstekend gras- en maisjaar op het Lagekostenbedrijf
  Wouters, B. ; Hemmer, H. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 43 - 46.
  proefbedrijven - productiekosten - graslanden - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - stikstof - fosfaat - begrazing - melkvee - klavers - gewasproductie - maïs - graskuilvoer - melkveehouderij - bemesting - pilot farms - production costs - grasslands - animal manures - fertilizers - nitrogen - phosphate - grazing - dairy cattle - clovers - crop production - maize - grass silage - dairy farming - fertilizer application
  Het doel om zoveel en zo lang mogelijk te beweiden, heeft het Lagekostenbedrijf in 1999 ruimschoots kunnen waarmaken. Witte klaver heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voerproductie.
  Graskuil biedt niet altijd wat ze op papier waard is
  Boxem, Tj. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 20.
  melkveehouderij - rundveevoeding - graskuilvoer - voedingswaarde - verteerbaarheid - voedingsrantsoenen - melkvee - dairy farming - cattle feeding - grass silage - nutritive value - digestibility - feed rations - dairy cattle
  De verteerbaarheid van de organische stof bepaalt voor het grootste deel de voederwaarde van graskuil. Voorjaarsgras en in dat jaargetijde gemaakte graskuilen hebben vaak een hoge verteerbaarheid. Of deze graskuilen wel datgene bieden wat de analyse aangeeft, is nog maar de vraag.
  Haalbaarheid van niet-destructieve opbrengstbepalingsmethoden voor gras : intern verslag
  Lokhorst, C. ; Bussink, D.W. ; Vellinga, T. - \ 1999
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu-en Agritechniek (IMAG-DLO) P99-75) - 31
  graskuilvoer - graslanden - graslandverbetering - voedergewassen - graslandbeheer - grondproductiviteit - bepaling - methodologie - haalbaarheidsstudies - niet-destructief testen - grass silage - grasslands - grassland improvement - fodder crops - grassland management - land productivity - determination - methodology - feasibility studies - nondestructive testing
  Voederwinning en voeding op het high-techbedrijf
  Corporaal, J. ; Zom, R. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)5. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 19.
  melkvee - melkmachines - graskuilvoer - maïskuilvoer - kuilvoerbereiding - landbouwtechniek - arbeid in de landbouw - dairy cattle - milking machines - grass silage - maize silage - silage making - agricultural engineering - farm labour
  Bij de voerproductie en het voeren wordt zoveel mogelijk gekeken naar arbeidsbesparing door het inzetten van techniek of loonwerk. De keuze van het voersysteem is in sterke mate bepaald door de melkrobot.
  Overdracht van chloorbifenylen van grond naar gras
  Driessen, J.J.M. ; Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.92) - 13
  polychloorbifenylen - bodemverontreiniging - graskuilvoer - bioaccumulatie - polychlorinated biphenyls - soil pollution - grass silage - bioaccumulation
  Doel is het vastleggen van de analyseresultaten van de overdrachtsproef van chloorbifenylen van grond naar gras uitgevoerd op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.).
  Monitoring van anorganisch bromide in melk en gras
  Mazijk, R.J. van; Roos, A.H. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.44) - 6
  bromide - besmetting - melk - melkproducten - graskuilvoer - bromide - contamination - milk - milk products - grass silage
  Doel is de inventarisatie van het gehalte aan anorganisch bromide in melk en gras van dezelfde bedrijven verspreid over Nederland gedurende een jaar.
  Het gehalte aan gechloreerde bifenylen in gras en de bijdrage hiervan aan de besmetting van melk
  Roos, A.H. ; Munsteren, A.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.20) - 4
  polychloorbifenylen - graskuilvoer - melkproducten - besmetters - besmetting - polychlorinated biphenyls - grass silage - milk products - contaminants - contamination
  In dit verslag worden de mediaanwaarden van de aangetoonde gechloreerde bifenylen in 24 monsters gras gegeven en is de bijdrage aan de actuele melkbesmetting berekend. Tevens wordt de bijdrage van het gras aan de besmetting van melk vergeleken met de bijdrage vanuit het krachtvoer.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.