Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands : user manual
  Kruijne, R. ; Linden, A.M.A. van der; Roller, J.A. te; Kraalingen, D. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2786) - 65
  groundwater quality - groundwater - pesticides - monitoring - ecotoxicology - netherlands - grondwaterkwaliteit - grondwater - pesticiden - monitoring - ecotoxicologie - nederland
  The Groundwater Atlas contains monitoring data on the presence of active substances and related metabolites of plant protection products.
  Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld
  Kuiters, A.T. ; Corporaal, A. ; Weijters, M.J. ; Bobbink, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2772) - 72
  bemesting - grondwaterkwaliteit - natura 2000 - habitats - stikstof - fertilizer application - groundwater quality - natura 2000 - habitats - nitrogen
  In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de maatregelen is evenwichtsbemesting. Gedurende twee jaar is gekeken naar de uitspoeling van nutriënten in enkele agrarische percelen grenzend aan de oostzijde van het gebied, waar in 2014 is gestart met evenwichtsbemesting. Daarbij is gekeken naar de chemische samenstelling van het grondwater (150-200 cm) en naar veranderingen in de chemische samenstelling van het bodemwater onder de bewortelingszone (50 cm) van percelen met reguliere bemesting en van percelen waar evenwichtsbemesting is toegepast. Daarmee kan een beeld worden gekregen van wat op de langere termijn het effect van evenwichtsbemesting zal zijn op de kwaliteit van het grondwater (150-200 cm). Ook is gekeken naar de huidige kwaliteit van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen en is een vergelijking gemaakt met de situatie in 2004.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
  Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191
  oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - monitoring - water pollution
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
  Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations - manures - water quality - farms
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Hoofdrapport: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor het beheergebied van HHNK
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Jansen, P.C. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. ; Schipper, P.N.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475) - 129
  grondwater - grondwaterkwaliteit - stikstof - fosfor - waterbalans - kaderrichtlijn water - modellen - nederland - groundwater - groundwater quality - nitrogen - phosphorus - water balance - water framework directive - models - netherlands
  In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn voor 42 deelgebieden theoretische achtergrondconcentraties afgeleid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. De resultaten zijn per deelgebied in 42 achtergrondrapporten vastgelegd. In dit hoofdrapport wordt een overzicht gegeven van de toegepaste methodiek, wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en wordt aandacht besteed aan de plausibiliteit van de nutriëntenbalansen. De theoretische achtergrondconcentraties zijn afgeleid op basis van water- en stofbalansen. De waterbalans is opgesteld op dagbasis met meetgegevens (neerslag, verdamping en lozingen) en modelresultaten (kwel en afvoer naar de RWZI) als balansposten. Het inlaatvolume is als ontbrekende balanspost ingeschat door de gemeten en berekende gebiedsafvoer te vergelijken. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO, waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). De herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater is in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rioolwaterzuiveringsinrichtingen of RWZI’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.).
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013
  Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Hooijboer, A.E.J. - \ 2015
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 104
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Manual GEM 1.1.1 : greenhouse emission model, exposure assessment tool for plant protection products used in greenhouse crop cultivation
  Wipfler, E.L. ; Vink, C. ; Horst, M.M.S. ter; Jong, A. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2614) - 91
  glastuinbouw - waterkwaliteit - pesticiden - emissiereductie - risicovermindering - modellen - toelating van bestrijdingsmiddelen - gewasbescherming - grondwaterkwaliteit - greenhouse horticulture - water quality - pesticides - emission reduction - risk reduction - models - authorisation of pesticides - plant protection - groundwater quality
  Deze handleiding is ter ondersteuning van de gebruiker van het software instrument GEM 1.1.1 (Greenhouse Emission Model 1.1.1). GEM 1.1.1 bevat de Nederlandse glastuinbouw blootstellingscenario’s zoals beschreven in Van der Linden et al. (2015) en Wipfler et al. (2015a) en berekent blootstellingconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen voor de beschermdoelen: ‘Aquatisch ecosysteem’ en ‘Grondwater as bron van drinkwater’ als onderdeel van de milieurisicobeoordeling. Het instrument is ontwikkeld om te worden gebruikt bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Wij raden aan om voorafgaand aan de toepassing van het instrument de bijbehorende scenario rapporten goed door te lezen.
  Water quality status and trends in agriculture-dominated headwaters; a national monitoring network for assessing the effectiveness of national and European manure legislation in The Netherlands
  Rozemeijer, J.C. ; Klein, J. ; Broers, H.P. ; Tol-Leenders, T.P. van; Grift, B. van der - \ 2014
  Environmental Monitoring and Assessment 186 (2014)12. - ISSN 0167-6369 - p. 8981 - 8995.
  flow route contributions - long-term change - surface-water - nutrient concentrations - temporal variability - groundwater quality - catchment discharge - fresh-water - land-use - phosphorus
  Large nutrient losses to groundwater and surface waters are a major drawback of the highly productive agricultural sector in The Netherlands. The resulting high nutrient concentrations in water resources threaten their ecological, industrial, and recreational functions. To mitigate eutrophication problems, legislation on nutrient application in agriculture was enforced in 1986 in The Netherlands. The objective of this study was to evaluate this manure policy by assessing the water quality status and trends in agriculture-dominated headwaters. We used datasets from 5 agricultural test catchments and from 167 existing monitoring locations in agricultural headwaters. Trend analysis for these locations showed a fast reduction of nutrient concentrations after the enforcement of the manure legislation (median slopes of -0.55 mg/l per decade for total nitrogen (N-tot) and -0.020 mg/l per decade for total phosphorus (P-tot)). Still, up to 76 % of the selected locations currently do not comply with either the environmental quality standards (EQSs) for nitrogen (N-tot) or phosphorus (P-tot). This indicates that further improvement of agricultural water quality is needed. We observed that weather-related variations in nutrient concentrations strongly influence the compliance testing results, both for individual locations and for the aggregated results at the national scale. Another important finding is that testing compliance for nutrients based on summer average concentrations may underestimate the agricultural impact on ecosystem health. The focus on summer concentrations does not account for the environmental impact of high winter loads from agricultural headwaters towards downstream water bodies.
  Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : Design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards
  Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van; Reijs, J.W. ; Boumans, L.J.M. ; Aarts, H.F.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de; Schroder, J.J. ; Velthof, G.L. ; Zwart, M.H. - \ 2014
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 68717002/2007) - 53
  veehouderij - veehouderijbedrijven - monitoring - netwerken - dierlijke meststoffen - nitraten - grondwaterkwaliteit - bemesting - gewasopbrengst - richtlijnen (directives) - eu regelingen - livestock farming - livestock enterprises - monitoring - networks - animal manures - nitrates - groundwater quality - fertilizer application - crop yield - directives - eu regulations
  Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich hebben aangemeld voor derogatie. Het legt de gevolgen vast voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit. In dit rapport is de opzet van het monitoringnetwerk beschreven, evenals de wijze waarop vanaf 2008 over de resultaten zal worden gerapporteerd. Het rapport geeft onder andere aan wanneer welke cijfers beschikbaar zijn, en welke rekenmethoden gebruikt zullen worden om onder andere de bemesting en gewasopbrengst te berekenen.
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment - noord-brabant - limburg
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Effect van gebruik mineralenconcentraat op nitraatuitspoeling : verkennend onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten
  Schils, R.L.M. ; Geerts, R.H.E.M. ; Oenema, J. ; Verloop, J. ; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2570) - 43
  graslanden - maïs - teeltsystemen - nitraatuitspoeling - bemesting - stikstofbalans - grondwaterkwaliteit - grasslands - maize - cropping systems - nitrate leaching - fertilizer application - nitrogen balance - groundwater quality
  Het effect van het gebruik van mineralenconcentraten op de nitraatuitspoeling onder gras en maïs is getoetst op praktijkbedrijven van het ‘Koeien en Kansen’ netwerk. Op twintig percelen is in het voorjaar van 2014 het nitraatgehalte in het bovenste grondwater gemeten. Er is geen significant verschil gemeten tussen stroken bemest met kunstmest of stroken bemest met mineralenconcentraat.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012
  Hooijboer, A.E.J. ; Koeijer, T.J. de; Ham, A. van den; Boumans, L.J.M. ; Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. ; Buis, E. - \ 2014
  Bilthoven : RIVM (RIVM Rapport 680717037/2014) - 106
  graslanden - dierlijke meststoffen - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - grasslands - animal manures - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mochten in 2012 onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Uit de rapportage over de bedrijven die in 2012 voor derogatie zijn aangemeld, opgesteld door het RIVM met LEI Wageningen UR, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater tussen 2007 en 2013 is gedaald.
  Integrale rapportage bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe
  Roelsma, J. ; Baggelaar, P. ; Meulen, E.C.J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2419) - 177
  grondwaterkwaliteit - bodemchemie - milieubeleid - nitraten - verzuring - bemesting - monitoring - meetnetten - drenthe - groundwater quality - soil chemistry - environmental policy - nitrates - acidification - fertilizer application - monitoring - monitoring networks - drenthe
  Dit rapport presenteert een integrale rapportage van toestanden en trends van de Drentse bodem- en grondwaterkwaliteit, waarbij gebruik gemaakt is van de meetgegevens van vier grootschalige Drentse meetnetten. Voor elke beschouwde parameter van de bodem- en / of grondwaterkwaliteit is de toestand op verschillende wijzen weergegeven en beschreven. Tevens is voor elke beschouwde parameter een statistische trendanalyse uitgevoerd om objectief vast te kunnen stellen of er sprake is van een trend.
  Lake responses following lanthanum-modified bentonite clay (Phoslock) application: an analysis of water column lanthanum data from 16 case study lakes
  Spears, B.M. ; Lürling, M.F.L.L.W. ; Yasseri, S. ; Castro-Castellon, A.T. ; Gibbs, M. ; Meis, S. ; McDonald, C. ; McIntosh, J. ; Sleep, D. ; Oosterhout, F. van - \ 2013
  Water Research 47 (2013)15. - ISSN 0043-1354 - p. 5930 - 5942.
  oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - eutrofiëring - meren - ecologisch herstel - terugwinning - remediatie - bestrijdingsmethoden - lanthaan - bentoniet - fosfor - sediment - ecologische risicoschatting - aquatische ecologie - surface water quality - groundwater quality - eutrophication - lakes - ecological restoration - recovery - remediation - control methods - lanthanum - bentonite - phosphorus - sediment - ecological risk assessment - aquatic ecology - phosphorus-binding clay - shallow lakes - unintended consequences - loch leven - restoration - removal - daphnia - quality - netherlands
  Phoslock is a lanthanum (La) modified bentonite clay that is being increasingly used as a geo-engineering tool for the control of legacy phosphorus (P) release from lake bed sediments to overlying waters. This study investigates the potential for negative ecological impacts from elevated La concentrations associated with the use of Phoslock across 16 case study lakes. Impact-recovery trajectories associated with total lanthanum (TLa) and filterable La (FLa) concentrations in surface and bottom waters were quantified over a period of up to 60 months following Phoslock application. Both surface and bottom water TLa and FLa concentrations were
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven, aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2011 in het derogatiemeetnet
  Hooijboer, A.E.J. ; Ham, A. van den; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Buis, E. - \ 2013
  Bilthoven : RIVM (RIVM Rapport 680717034/2013) - 157
  graslanden - dierlijke meststoffen - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - grasslands - animal manures - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mogen onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 kg per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie gebruiken, de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. Uit de rapportage over 2011 die het RIVM met het LEI in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld, volgt dat de nitraatconcentratie in het grondwater op deze bedrijven tussen 2007 en 2012 gemiddeld is gedaald.
  The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
  Gulickx, M.M.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
  ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - scenario planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - noord-brabant - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils - de peel
  De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
  Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen
  Kruijne, R. ; Deneer, J.W. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2447) - 60
  grondwater - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - pesticiden - residuen - landbouw - tuinbouw - herbiciden - modellen - indicatoren - grondwaterkwaliteit - nederland - groundwater - groundwater pollution - leaching - pesticides - residues - agriculture - horticulture - herbicides - models - indicators - groundwater quality - netherlands
  De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwoppervlak ter hoogte van grondwaterlichamen, die in de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden. De meest uitspoelingsgevoelige stoffen worden momenteel toegepast als herbicide in de teelt van snijmaïs. Controle van de vrachten met een geavanceerd model heeft geleid tot een bevestiging dat de combinaties van stof en gewas op de juiste manier zijn gerangschikt.
  Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage
  Hees, E. ; Vlaar, L. ; Leendertse, P. ; Zande, J.C. van de; Hora, K. ; Hoekstra, M. ; Lagerwerf, M. ; Aasman, B. ; Pijnenburg, H. - \ 2013
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies (CLM 810 - 2013) - 91
  tuinbouw - preien - peren - aardbeien - bemesting - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - innovaties - teeltsystemen - emissie - vollegrondsgroenten - fruitteelt - horticulture - leeks - pears - strawberries - fertilizer application - plant protection - water framework directive - groundwater quality - surface water quality - innovations - cropping systems - emission - field vegetables - fruit growing
  De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei.
  Zoet-zout tweedaagse op Texel (31/5 - 01/06 2012)
  Weeren, B.J. van; Veraart, J.A. ; Haas, H. ; Tolk, L. ; Duinen, R. ; Oomen, W. - \ 2012
  Stowa (Rapport / STOWA 2012-26) - 12
  waterbeheer - verzilting - zoet water - zoutwaterindringing - zout water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - conferenties - water management - salinization - fresh water - salt water intrusion - saline water - groundwater quality - surface water quality - polder boards - conferences
  Kennis voor Klimaat, Rijkswaterstaat en STOWA/Deltaproof hielden op 31 mei en 1 juni 2012 het tweedaags symposium ‘Verzilting & waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, die extra wordt aangejaagd door klimaatverandering. In deze Zoet-Zoutkrant o.a. de volgende bijdragen: - Toenemende verzilting vereist mentale omslag bij waterbeheerders en gebruikers; - Omgaan met zout: niet-technische maatregelen : voors en tegen van het beprijzen van zoetwater; - Wat kunnen we doen in het hoofdwatersysteem om zoetwatertekorten en verzilting tegen te gaan? : zoutindringing voorkomen, maar tegen welke prijs?; - Zoutgevoelige natuur en landbouw : flexibeler omgaan met chloridenormen; - Verzilting en waterbeheer, maatregelen in het regionale systeem: het ene waterschap is het andere niet...
  Implementing water protection policy at farm level in the European Union: lessons from the N-Toolbox case studies
  Cooper, J. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Kristensen, H. ; Quemada, M. ; Carmichael, A. ; Gascoyne, K. ; Timmermans, B.G.H. ; Rietberg, P.I. - \ 2012
  Newcastle : Newcastle University - 21 p.
  waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - stikstofkringloop - nitraatuitspoeling - stikstofverliezen - landbouwbedrijven - bemesting - strategisch management - water quality - surface water quality - groundwater quality - nitrogen cycle - nitrate leaching - nitrogen losses - farms - fertilizer application - strategic management
  In 2008 the European Commission released a call for proposals under the workprogramme topic: novel approaches for reducing nitrogen losses. The objective of the programme was to improve uptake of the Nitrates Directive at the farm level. The consortium (Newcastle University, Louis Bolk Institute, Technical University of Madrid, and Aarhus University) responded to the call by developing a project that combined a review of the state of the art in technologies to reduce losses of N to water, with the upgrading of a user-friendly software package for simulating field-scale N dynamics, and the testing of strategies with farmers. N-Toolbox will lay the foundations for improved implementation of water protection policy at the farm level throughout the EU. This document is a short summary of key findings and experiences from the on-farm case study component of the project in Spain, United Kingdom, The Netherlands and Denmark.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.