Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Analyse maatregelen om nutriëntenemissies uit de landbouw te verminderen : deskstudie ter voorbereiding van planMER
  Schoumans, O.F. ; Haan, J.J. de; Ruijter, F.J. de; Bolt, F.J.E. van der; Oenema, O. ; Boekel, E.M.P.M. van; Schoot, J.R. van der - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2385) - 90
  oppervlaktewater - waterkwaliteit - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - uitspoelen - emissie - waterverontreiniging - landbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - surface water - water quality - nutrients - nitrogen - phosphorus - leaching - emission - water pollution - agriculture - surface water quality - groundwater quality - manure policy
  Om de nutriëntenbelasting van het grondwater en oppervlaktewater verder terug te dringen, is de rijksoverheid op zoek naar maatregelen, die door de landbouw geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen aanvullend op die van het huidige mestbeleid, omdat de maatregelen van het huidige mestbeleid vooralsnog ontoereikend zijn om alle gestelde doelen voor de waterkwaliteit te realiseren. De perspectiefvolle maatregelen zijn gericht op het verder verlagen van het stikstof- en fosfaatoverschot op bedrijfs- en perceelniveau, door rekening te houden met gewasopbrengst en de nutriëntentoestand van de bodem, op het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemstructuur, en op het vermijden van ondiepe af- en uitspoeling uit landbouwgronden. Maatregelen in het water- en landsysteem helpen de milieukwaliteit te verbeteren maar zijn minder effectief. De effecten van de maatregelen zijn bedrijfs- en locatie specifiek, de selectie van maatregelen is maatwerk
  Milieurapportage Boom- en Vaste Plantenteelt van 2009 en 2010 : Gewasbeschermingsmiddelenverbruik en milieubelasting van de boom- en vaste plantenteelt in de periode 1998-2010
  Sluis, B.J. van der - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 72
  boomkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - milieubeheer - gewasbescherming - reductie - grondwaterkwaliteit - pesticiden - milieueffect - forest nurseries - perennial nurseries - environmental management - plant protection - reduction - groundwater quality - pesticides - environmental impact
  In de periode 1998 – 2010 is het absolute verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij en vaste plantenteelt toegenomen tot meer dan 120.000 kg actieve stof. Het areaal nam in dezelfde periode ook toe. Het gemiddelde middelenverbruik bleef daardoor vrij constant. In 1998 was dit 7,4 kg/ha en in 2010 7.2 kg/ha. De berekende totale milieubelasting per hectare, die samenhangt met het middelenverbruik, was in 2010 met 86% gedaald ten opzichte van het referentiejaar 1998. De grootste verbetering is gerealiseerd ten aanzien van het waterleven en het grondwater, maar ook het milieueffect op het bodemleven is sterk verbeterd. De milieubelasting is echter geen absolute maat, maar een relatieve. De cijfers kunnen daarom alleen worden gebruikt om een uitspraak te doen of er een duidelijke trend is in toe- of afname.
  Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas
  Haan, J.J. de; Wijnholds, K.H. ; Kooij, J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV
  waterverontreiniging - meettechnieken - proefvelden - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - zandgronden - akkerbouw - pesticiden - fosfaten - stikstof - veenkolonien - water pollution - measurement techniques - experimental plots - surface water quality - groundwater quality - sandy soils - arable farming - pesticides - phosphates - nitrogen - veenkolonien
  Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ten opzichte van standaardmetingen is dat over een lange tijd bemonsterd wordt. De techniek is echter niet bruikbaar voor operationele metingen waarop direct actie kan volgen omdat de analyse van de monsters in een laboratorium uitgevoerd moeten worden.
  Hoe telen Koeien & Kansen-boeren maïs?
  Oenema, J. ; Verloop, K. ; Hilhorst, G.J. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - zea mays - bemesting - stikstof - opname (uptake) - grondwaterkwaliteit - optimalisatiemethoden - dairy farming - zea mays - fertilizer application - nitrogen - uptake - groundwater quality - optimization methods
  De deelnemers aan Koeien & Kansen zijn middels een enquête gevraagd hoe ze maïs telen en waarom ze dat zo doen. De aanleiding hiervoor was dat de benutting van vooral stikstof te wensen overlaat: de nitraatconcentraties in het grondwater zijn vaak te hoog. De enquête is gebruikt voor het ontwikkelen van een beslisboom, die een veehouder gerichte adviezen geeft voor het optimaliseren van de maïsteelt. Hieronder worden enkele uitkomsten van de enquête beschreven.
  Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand : De omhulde drain
  Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Belder, P. ; Groenenberg, B.J. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)20. - ISSN 0166-8439 - p. 35 - 38.
  grondwaterkwaliteit - fosfaatuitspoeling - eutrofiëring - drainagewater - draineerbuizen - zand - ijzer - adsorptie - waterzuivering - ijzeroxiden - oppervlaktewaterkwaliteit - veldproeven - groundwater quality - phosphate leaching - eutrophication - drainage water - drain pipes - sand - iron - adsorption - water treatment - iron oxides - surface water quality - field tests
  In het Nederlandse oppervlaktewater zijn de fosfaatconcentraties vaak te hoog en vormt eutrofiëring een groot probleem. Fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden draagt flink bij aan de totale fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Met brongerichte maatregelen, zoals evenwichtsbemesting, zal in sommige delen van het landelijk gebied de hoofddoelstelling van de Kaderrichtlijn Water niet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de chemische waterkwaliteit. We hebben de effectiviteit getest van een drainagebuis omhuld met ijzerzand om fosfaatuitspoeling te verminderen. Deze veldproef is uitgevoerd op een duinzandgrond in het bloembollengebied. Het gemiddelde zuiveringsrendement van de omhulde drainagebuis bedraagt 94 procent. Het omhullen van drainagebuizen met ijzerzand lijkt een veelbelovende maatregel voor het verminderen van fosfaatuitspoeling
  Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Krimpenerwaard : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
  Gerven, L.P.A. van; Grift, B. van der; Hendriks, R.F.A. ; Mulder, H.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2220) - 76
  fosfaatuitspoeling - bodemchemie - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - veenweiden - kaderrichtlijn water - krimpenerwaard - phosphate leaching - soil chemistry - surface water quality - groundwater quality - peat grasslands - water framework directive - krimpenerwaard
  In het project Monitoring Stroomgebieden zijn de afgelopen acht jaar vier stroomgebieden intensief bemeten en gemodelleerd met als hoofddoel de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit te kwantificeren en te onderzoeken hoe kan worden gestuurd op schoon water. Dit rapport beschrijft de eindresultaten van één van de onderzochte stroomgebieden, de veenweidepolder de Krimpenerwaard. De oppervlaktewaterkwaliteit in de Krimpenerwaard wordt bepaald door de afzonderlijke woorden in het woord 'veenweidepolder'; het 'veen' - de afbraak daarvan - en de 'weide' - de bemesting daarvan - zorgen samen voor ongeveer 80% van de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater en dragen hier ongeveer in gelijke mate aan bij, terwijl het 'polder'-aspect impliceert dat de inlaat van gebiedsvreemd water in de zomer de derde belangrijke nutriëntenbron is. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit is in de Krimpenerwaard fosfor een probleem met zomerconcentraties die ver boven de KRWnorm liggen. In dit rapport wordt ondermeer uitgelegd hoe dit komt en wat hieraan kan worden gedaan.
  Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK)
  Salm, C. van der; Boumans, L.J.M. ; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 228) - 59
  bodemwater - grondwaterkwaliteit - bodemchemie - fosfaten - uitspoelen - nitraten - modellen - mestgiften - soil water - groundwater quality - soil chemistry - phosphates - leaching - nitrates - models - dressings
  De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is gebruik gemaakt van een in 2008 ontwikkeld protocol. Uit de validatie komt naar voren dat op nationale schaal de gemiddelde door STONE gesimuleerde nitraatconcentraties in grondwater en drainwater goed overeenkomen met de metingen. De gesimuleerde DOC-concentraties in grondwater en drainwater en de fosfaatconcentraties in het grondwater wijken sterker af van de metingen. Tevens bleek uit de validatie op LSK dat de verdeling van P over boven- en ondergrond afwijkt van de metingen. Voor deze stoffen is dus een verdere verbetering van het model en/of de parameterisatie gewenst.
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, the Netherlands
  Louw, P.G.B. de; Oude Essink, G.H.P. ; Stuyfzand, P.J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2010
  Journal of Hydrology 394 (2010)3-4. - ISSN 0022-1694 - p. 494 - 506.
  kwel - grondwater - zout water - waterstroming - polders - chloride - holoceen - grondwaterkwaliteit - zuid-holland - seepage - groundwater - saline water - water flow - polders - chloride - holocene - groundwater quality - zuid-holland - rhine-meuse delta - saltwater intrusion - surface-water - sand boils - discharge - aquifer - temperature - soil - hydrology - quality
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three types of seepage: (1) diffuse seepage through the Holocene confining layer, (2) seepage through paleochannel belts in the Holocene layer, and (3) intense seepage via localized boils. They differ with regard to seepage flux, chloride concentration, and their location in the polder; thus, their contributions to surface water salinization also differ. Permeable, sandy paleochannel belts cut through the lower part of the Holocene layer, resulting in higher seepage fluxes than the diffuse seepage through the Holocene layer where there are no paleochannels. The average chloride concentration of paleochannel seepage is about 600 mg/l, which is sixfold higher than the average concentration of diffuse seepage. The highest seepage fluxes and chloride concentrations are found at boils, which are small vents in the Holocene layer through which groundwater preferentially discharges at high velocities. This results in upconing of deeper and more saline groundwater, which produces an average chloride concentration of 1100 mg/l. Despite the fact that seepage fluxes are difficult to measure, we were able to calculate that boils contribute more than 50% of the total chloride load entering the Noordplas Polder and they therefore form the dominant salinization pathway
  Resultaten Biologisch bedrijfssysteem (BIO)
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
  biologische landbouw - akkerbouw - proeven op proefstations - rotaties - stikstof - eluviatie - grondwaterverontreiniging - bedrijfssystemen - bemesting - grondwaterkwaliteit - organic farming - arable farming - station tests - rotations - nitrogen - eluviation - groundwater pollution - farming systems - fertilizer application - groundwater quality
  Resultaten van een meerjarige proef met verschillende gewassen in een biologisch bedrijfssyteem. Het biologische bedrijfssysteem voldeed aan de EU-nitraatnorm voor het grondwater. De biologische bedrijfsvoering is echter geen totaaloplossing voor de gangbare landbouw. Het hogere prijsniveau van biologische producten compenseert de lagere opbrengsten en hogere kosten. Wel is zinvol om na te gaan welke elementen uit de biologische landbouw de gangbare landbouw kan overnemen
  Adsorptive removal of manganese, arsenic and iron from groundwater
  Buamah, R. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): J.C. Schippers, co-promotor(en): B. Petrusevski. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085855262 - 183
  grondwater - grondwaterverontreiniging - waterbeheer - watervoorziening - volksgezondheid - adsorptie - waterzuivering - mangaan - arsenicum - ijzer - ghana - grondwaterkwaliteit - groundwater - groundwater pollution - water management - water supply - public health - adsorption - water treatment - manganese - arsenic - iron - ghana - groundwater quality
  To determine the scale of the problem of arsenic, iron and manganese contamination of groundwater in Ghana a survey was performed in the first phase of the research to provide in depth information with respect to these contaminants. Presence of these mentioned contaminants in groundwater is not peculiar to Ghana alone. Many countries in the world have similar problems with their groundwater. Establishing the existence of the problem also calls for the need to find remedies. Over the years much studies have been done in the Unesco-ihe on the adsorptive mechanisms and techniques for iron and arsenic removal from groundwater. Therefore in this study much emphasis is placed on the adsorptive removal of manganese from groundwater. This research has the following as it objectives: 1. The conduction of a survey for the arsenic, iron and manganese content in selected groundwater aquifers in Ghana. 2. Determination of the arsenic, manganese and iron adsorption capacities of different locally available filter media. 3. Determination of the effect of pH on adsorption capacities of the selected media for arsenic, manganese and iron. To determine the effect of iron (II), manganese (II) presence on arsenic adsorption capacity of selected media – (competition). 4. Studies on the rate of oxidation of Fe (II) and Mn (II) adsorbed onto one or more selected media under different conditions (e.g. dissolved oxygen, pH etc.). 5. Determination of the rate of adsorption of Mn (II) onto one or more selected media under different oxic conditions. 6. To develop a conceptual model that describes the processes involved in adsorptive arsenic, manganese and iron removal. To investigate to what extent these processes can be described in a quantitative way with one or more mathematical models . Generally the study has the following relevance: 1. Provide a base line data on the arsenic and manganese content of selected groundwater aquifers in Ghana. 2. Provide information on the adsorption capacities of locally available filter media for manganese. 3. Contribute to the knowledge on the kinetics and mechanisms of catalytic adsorptive iron, manganese removal. 4. Provide an efficient backwashing procedure for regeneration of adsorptive sites in iron-oxide coated filters operating in the oxidative adsorption mode.
  Actief randenbeheer Drenthe lijkt effect te hebben
  Graaf, C. de; Brink, C. van den; Alebeek, F.A.N. van; Veen, R. van; Noordam, J. ; Veldsink, G. ; Rozen, D. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)12. - ISSN 0166-8439 - p. 22 - 23.
  waterkwaliteit - begroeide stroken - ecologie - biodiversiteit - monitoring - proefprojecten - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - drenthe - water quality - vegetated strips - ecology - biodiversity - monitoring - pilot projects - field margins - agri-environment schemes - surface water quality - groundwater quality - drenthe
  Via monitoring inzicht krijgen in het effect van actief randenbeheer op de oppervlaktewaterkwaliteit en de biodiversiteit in het landelijk gebied en op de inpasbaarheid op de agrarische bedrijven in een bepaald gebied. Dat was het doel van het pilotprogramma ‘Actief Randenbeheer Drenthe’: een initiatief van de Provincie Drenthe, LTO-Noord en de waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht, in het zuidoostelijk deel van Drenthe. Uitvoerende partijen zijn Royal Haskoning, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR en enkele agrarische bedrijven. Het programma begon in januari 2006 en is in november 2008 afgesloten. De totale duur van de meetperiode bedroeg 27 maanden
  Mobility, turnover and storage of pollutants in soils, sediments and waters: achievements and results of the EU project AquaTerra. A review
  Barth, J.A.C. ; Grathwohl, P. ; Fowler, H.J. ; Bellin, A. ; Gerzabek, M.H. ; Lair, G.J. ; Barcelo, D. ; Petrovic, M. ; Navarro, A. ; Negrel, P. ; Petelet-Giraud, E. ; Darmendrail, D. ; Rijnaarts, H.H.M. ; Langenhoff, A.A.M. ; Weert, J.P.A. de; Slob, A. ; Zaan, B.M. van der; Gerritse, J. ; Frank, E. ; Gutierrez, A. ; Kretzschmar, R. ; Gocht, T. ; Steidle, D. ; Garrido, F. ; Jones, K.C. ; Meijer, S. ; Moeckel, C. ; Marsman, A. ; Klaver, G. ; Vogel, T. ; Burger, C. ; Kolditz, O. ; Broers, H.P. ; Baran, N. ; Joziasse, J. ; Tumpling, W. von; Gaans, P. van; Merly, C. ; Chapman, A. ; Brouyere, S. ; Aguilar, J.B. ; Orban, P. ; Tas, N. ; Smidt, H. - \ 2009
  Agronomy for Sustainable Development 29 (2009)1. - ISSN 1774-0746 - p. 161 - 173.
  ebro river-basin - polycyclic aromatic-hydrocarbons - polybrominated diphenyl ethers - brominated flame retardants - regional climate models - quantitative-analysis - temporal variability - groundwater quality - organic pollutants - metal availability
  AquaTerra is one of the first environmental projects within the 6th Framework program by the European Commission. It began in June 2004 with a multidisciplinary team of 45 partner organizations from 13 EU countries, Switzerland, Serbia, Romania and Montenegro. Results from sampling and modeling in 4 large river basins (Ebro, Danube, Elbe and Meuse) and one catchment of the Brévilles Spring in France led to new evaluations of diffuse and hotspot input of persistent organic and metal pollutants including dynamics of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons, as well as metal turnover and accumulation. While degradation of selected organic compounds could be demonstrated under controlled conditions in the laboratory, turnover of most persistent pollutants in the field seems to range from decades to centuries. First investigations of long-term cumulative and degradation effects, particularly in the context of climate change, have shown that it is also necessary to consider the predictions of more than one climate model when trying to assess future impacts. This is largely controlled by uncertainties in climate model responses. It is becoming evident, however, that changes to the climate will have important impacts on the diffusion and degradation of pollutants in space and time that are just at the start of their exploration
  Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands
  Brink, C. van den; Zaadnoordijk, W.J. ; Grift, B. van der; Ruiter, P.C. de; Griffioen, J. - \ 2008
  Journal of Hydrology 350 (2008)3-4. - ISSN 0022-1694 - p. 339 - 356.
  grondwater - hulpbronnenbeheer - watervoorraden - besluitvorming - nitraten - drinkwater - landgebruiksplanning - grondwaterwinning - waterbeheer - computersimulatie - infiltratie - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - waterkwaliteit - nederland - grondwaterkwaliteit - beslissingsondersteunende systemen - groundwater - resource management - water resources - decision making - nitrates - drinking water - land use planning - groundwater extraction - water management - computer simulation - infiltration - land use - sustainability - water quality - netherlands - groundwater quality - decision support systems - nitrate pollution - catchment scale - model - transport - aquifer - vulnerability - uncertainties - simulation - impact - fate
  A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, nature (forested areas), recreation, and urban areas, on the quality of both infiltrating and abstracted groundwater. This NSS combined simulation programs that calculate (1) the concentrations of nitrate in shallow groundwater for each land-use area and (2) the transport of nitrate in the groundwater-saturated zone. The user interface of the NSS enabled scenario analyses. The NSS was validated at a drinking-water abstraction near Holten (the Netherlands) using a spatial planning process aimed at sustainable land-use and groundwater-resource management. Two land-use scenarios were considered: a base scenario reflecting the autonomous development and an adapted land-use scenario. The calculated results for shallow groundwater provided an explicit spatial overview of the impact of historical land use and N application on the quality of abstracted groundwater as well as insight into the impact of changes in land use and N application. Visualization of the conflicting interests of agriculture and the drinking-water abstraction helped all stakeholders accept the necessary changes in land use identified by the adapted land-use scenario of the NSS. These changes were included in the preferred land-use management option in the regional planning process, which has since been formalized. The NSS provided system insight, scoping analyses, and education, in addition to generating quantitative information on the impact of land-use functions on groundwater quality.
  Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2006 period
  Zwart, M.H. ; Hooijboer, A.E.J. ; Fraters, B. ; Kotte, M. ; Duin, R.N.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Olsthoorn, C.S.M. ; Bosma, J.N. - \ 2008
  De Bilt : RIVM (RIVM report 680716003/2008) - 131
  waterkwaliteit - landbouw bedrijven - landbouwgrond - nitraten - eutrofiëring - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (directives) - landbouw - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - farming - agricultural land - nitrates - eutrophication - farm management - directives - agriculture - groundwater quality - surface water quality
  As a result of the European Nitrate Directive, the nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 40 percent between 1992 and 2007. This is one of the conclusions. This report provides a summary of developments in water quality as far as measures taken in Dutch agriculture to improve the quality of groundwater and surface water are concerned
  Effect verlaging gebruiksnorm en afvoer gewasresten op de nitraatuitspoeling : deelonderzoek voor Telers Mineraal Paraat uitgevoerd in 2005-2007 binnen project Nutriënten Waterproof
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Ruijter, F.J. de; Smit, A.L. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 32 500181) - 72
  richtlijnen (directives) - nitraat - suikerbieten - allium porrum - broccoli - maïs - aardappelen - uitspoelen - voedingsstoffen - bemesting - grondwaterkwaliteit - vollegrondsteelt - directives - nitrate - sugarbeet - allium porrum - broccoli - maize - potatoes - leaching - nutrients - fertilizer application - groundwater quality - outdoor cropping
  Deelonderzoek voor Telers Mineraal Paraat uitgevoerd in 2005-2007 binnen project Nutriënten Waterproof
  Monitoring van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het melkveebedrijf Spruit 2004-2006
  Vos, J.A. de; Knotters, M. ; Hoving, I.E. ; Kleef, J. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1603) - 58
  melkveebedrijven - waterkwaliteit - grondwater - oppervlaktewater - monitoring - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - veenweiden - utrecht - dairy farms - water quality - groundwater - surface water - monitoring - surface water quality - groundwater quality - peat grasslands - utrecht
  De grond- en oppervlaktewaterkwaliteit is gemonitord op het melkveebedrijf Spruit, op en rond percelen waar experimenten met bovengronds uitrijden van mest plaatsvonden, met als doel om vast te stellen of milieunormen voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit werden gehaald. Monitoring van nutriëntenvrachten op polderschaal gecombineerd met monitoring van nutriëntenbalansen op bedrijfsschaal lijkt een betere methode voor het kwantificeren van de nutriëntenverliezen van een bedrijf dan monitoring van concentraties en waterstroming op bedrijfsschaal. Om de oppervlaktewaterkwaliteit op bedrijfsschaal te kunnen beoordelen zijn voor melkveebedrijven in het veenweidegebied wellicht andere normen nodig dan de stringente MTR-waarden.
  Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet
  Jansen, P.C. ; Hoogveld, S. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)21. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  grondwater - landbouwgrond - waterlopen - eutrofiëring - monitoring - nutriëntenuitspoeling - grondwaterkwaliteit - geohydrologie - oppervlaktewaterkwaliteit - maatregelen - veluwe - groundwater - agricultural land - streams - eutrophication - monitoring - nutrient leaching - groundwater quality - geohydrology - surface water quality - measures - veluwe
  De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijftijden zullen maatregelen snel gevolgen hebben voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en daarmee voor de kwaliteit van de natuur in en langs de beek. Een eerste serie maatregelen die de uitspoeling in landbouwgebieden moet doen verminderen, is tussen 1992 en 1995 genomen. Sinds die tijd wordt de kwaliteit van het grondwater gemonitord. Inmiddels zijn voldoende gegevens verzameld om een eerste analyse van de resultaten te presenteren
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Sturen op Nitraat; ontwikkeling en toetsing van nitraatindicatoren
  Boels, D. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.107) - 2
  nitraat - stikstofbalans - stikstof - waterkwaliteit - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - indicatoren - nitraatuitspoeling - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - mineralenboekhouding - nitrate - nitrogen balance - nitrogen - water quality - agriculture - farm management - monitoring - indicators - nitrate leaching - groundwater quality - manure policy - nutrient accounting system
  Nederland moet aan de doelstelling van EU-Nitraat Richtlijn voldoen en ondermeer een grondwaterkwaliteit realiseren die overeenkomt met een nitraatgehalte <50 mg/l. Er is een traject ingezet om N-verliezen te beperken, maar desondanks zouden vanaf 2003 voor de droge zandgronden mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Maatwerk werd voorzien, en daarom werd een systematiek bepleit om effecten van maatregelen af te meten aan verandering van het nitraatgehalte van het grondwater. Daarvan werd een verbeterde grondslag verwacht voorverder N-beleid, zouden individuele boeren op bedrijfsniveau locatiespecifieke maatregelen kunnen ontwikkelen, zouden drinkwaterbedrijven en regionale overheden op basis van metingen afspraken met boeren kunnen maken over maatregelen en zou informatie worden verkregen voor evaluatie van gebiedsgericht mestbeleid, als aanvulling op het landelijk meetnet mestbeleid. Het project Sturen op Nitraat werd gestart in 2000 om de mogelijkheden en bruikbaarheid te onderzoeken van methoden voor het bepalen van het nitraatgehalte. In dit Infoblad wordt ingegaan op de ontwikkeling van indicatoren en hun bruikbaarheid
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in project Telen met toekomst, eerste fase
  Ruijter, F.J. de - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.75) - 2
  waterkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - voedingsstoffen - nederland - zandgronden - monitoring - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - farm management - nutrients - netherlands - sandy soils - monitoring - groundwater quality - surface water quality
  Aan de eerste fase van Telen met toekomst (2000-2003) deden ondernemers uit de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt en boomteelt mee. Daarnaast was er voor iedere sector een onderzoeksbedrijf waar nieuwe systemen werden ontwikkeld en beproefd met verregaande maatregelen om nutriëntenemissies te reduceren. De bedrijven lagen verspreid over Nederland (zie kaartje) en veelal op zandgrond. Uitzondering is de akkerbouw in zuidwest Nederland met kleigrond. Binnen zandgrond zijn er nog verschillen zoals duinzandgrond bij de bloembollenteelt en dalgronden in noordoost Nederland. Bemesting en gewasopbrengst zijn geregistreerd in de projectjaren 2000 t/m 2003. De waterkwaliteit op de bedrijven is gemeten in de jaren 2002 t/m 2004
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Relaties tussen Mestwetgeving en nitraat in het grondwater onder landbouwbedrijven: aanscherpingen van beleid leiden tot lagere concentraties
  Leeuwen, T.C. van; Hoop, D.W. de - \ 2004
  Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.59) - 2
  waterkwaliteit - grondwaterverontreiniging - landbouwbedrijven - mineraalgehalte - nitraat - stikstof - monitoring - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - beleidsevaluatie - water quality - groundwater pollution - farms - mineral content - nitrate - nitrogen - monitoring - farm management - groundwater quality - manure policy - policy evaluation
  In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2004 heeft het LEI, in afstemming met RIVM, beleidseffecten op de bedrijfsvoering en kwaliteit van (met name grond-) water op landbouwbedrijven in kaart gebracht. Met als centraal element de mogelijkheden die ondernemers zelf hebben om verontreiniging van grondwater te beperken. Door middel van meervoudige regressieanalyses zijn enerzijds relaties tussen gerealiseerde stikstofoverschotten en gemeten nitraatconcentraties in grondwater onderzocht. Anderzijds is ook gekeken naar invloeden van gerealiseerd gebruik van mineralen in relatie tot het nieuwe stelsel van gebruiksnormen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.