Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 117

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Training Manual Occupational Pesticide Exposure & Health and Safe & Responsible Handling of Pesticides : With courtesy of vegIMPACT a program financed by The Netherlands’ Government
  Maden, E.C.L.J. van der; Koomen, I. - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-029 ) - 40
  pesticides - exposure - occupational health - safety at work - horticulture - farmers - training - handbooks - kenya - pesticiden - blootstelling - gezondheid op het werk - veiligheid op het werk - tuinbouw - boeren - opleiding - handboeken - kenya
  Pesticides are commonly used in the horticulture sector. While emphasis is often on the correct and efficient application of pesticides, the risk associated with application of pesticides receives less attention. Those working with pesticides need to know about occupational pesticide exposure and health risks, both for themselves as well as people living in the vicinity of places where pesticides are used. The Practical Training Centre Horticulture Kenya (PTC Horticulture) offers hands-on trainings to the horticultural sector. This manual is developed for PTC Horticulture and is about the safe and responsible use of pesticides – a guide for trainers who have to deliver trainings on ‘Occupational Pesticide Exposure & Health’ and ‘Safe & Responsible Handling of Pesticides’. This manual guides the trainers through the material, provides background and tips to the content and gives suggestions for practical assignments.
  Stalboekje melkvee 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2016
  Wageningen : RIKILT (RIKILT 2016.704) - 228
  melkvee - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - rundveeteelt - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - melkveehouderij - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - dairy cattle - medicinal plants - herbal drugs - cattle farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - dairy farming - animal production - organic farming - handbooks
  In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Handboek melkveehouderij 2015/16
  Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
  melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
  Manure management in the (Sub-)Tropics : training manual for extension workers
  Teenstra, E.D. ; Buisonjé, F.E. de; Ndambi, A. ; Pelster, D. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 919) - 41
  dierlijke meststoffen - bedrijfsvoering - opleiding - voorlichters - veehouderij - verontreiniging - duurzame ontwikkeling - subtropen - handboeken - animal manures - management - training - extension agents - livestock farming - pollution - sustainable development - subtropics - handbooks
  Having identified a general lack of knowledge about the value of livestock manure and integrated manure management at multiple levels in government and society, a concerted action led to the compilation of a training manual for extension workers on manure management in the (sub-)tropics. Covering the whole manure chain, from animal excretion to the final application, the manual describes the basic principles of integrated manure management. Although much information originates from more temperate regions, the manual focusses on farm practices in the tropics and subtropics.
  Handboek Varkenshouderij 2015
  Vermeij, I. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 39 - 39.
  varkenshouderij - handboeken - technische informatie - bedrijfsmanagement - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - kwaliteitszorg - communicatie - kennisoverdracht - pig farming - handbooks - technical information - business management - animal welfare - animal health - animal housing - quality management - communication - knowledge transfer
  Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd.
  Een zee van mosselen : handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee
  Dankers, N.M.J.A. ; Fey-Hofstede, F.E. - \ 2015
  Lisse : Stichting Anemoon - ISBN 9789081524827 - 107
  mosselteelt - natuurbescherming - aquatische ecologie - waddenzee - handboeken - mussel culture - nature conservation - aquatic ecology - wadden sea - handbooks
  Mosselbanken waren lange tijd een vertrouwd en veel voorkomend verschijnsel in de Waddenzee. Droogvallende banken konden, ondanks zware stormen in najaar en winter, op heel veel plaatsen tientallen jaren oud worden. Er was sprake van een dynamische doch op grote schaal stabiele situatie. Op dezelfde of nabij gelegen plekken waar mosselbanken verdwenen, ontstonden immers meestal weer nieuwe banken. Maar toen kwam er een tijd dat dit niet meer zo van zelfsprekend was…
  Stalboekje pluimvee 2015 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Puls-van der Kamp, I. ; Asseldonk, T. van - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 112
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
  Knowledge about plant is basis for successful cultivation : new international standard handbook on plant physiology
  Esch, H. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 35 - 35.
  glastuinbouw - handboeken - naslagwerken - plantenfysiologie - plantkunde - kennistheorie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - handbooks - reference works - plant physiology - botany - theory of knowledge - knowledge transfer
  ‘Plant physiology in Greenhouses’ is the new international standard handbook on plant knowledge for the commercial greenhouse grower. It relates the functioning of the plant to the rapid developments in greenhouse cultivation. It is based on a continuing series of plant physiology articles published in the Dutch journal Onder Glas and the international edition In Greenhouses, written by Ep Heuvelink and Tijs Kierkels.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 198
  maïs - handboeken - grondbewerking - bemesting - rassenkeuze (gewassen) - zaaien - onkruidbestrijding - plantenplagen - gewasopbrengst - diervoeding - agrarische economie - melkveehouderij - voedergewassen - akkerbouw - teelthandleidingen - maïskuilvoer - zea mays - maize - handbooks - tillage - fertilizer application - choice of varieties - sowing - weed control - plant pests - crop yield - animal nutrition - agricultural economics - dairy farming - fodder crops - arable farming - cultivation manuals - maize silage - zea mays
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De nieuwe informatie en ontwikkelingen over teelt en gebruik van maïs komen vaak nogal versnipperd en soms beperkt bij de melkveehouders. Dit heeft tot gevolg dat het lastig is voor de gebruiker om de juiste informatie te vinden. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.
  Handboek opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. ; Opschoor, C.T. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Livestock Research 783) - 39
  zeugen - varkensfokkerij - varkenshouderij - handboeken - technische informatie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - sows - pig breeding - pig farming - handbooks - technical information - animal welfare - animal health - animal housing
  Het handboek opfokzeugen bevat vaktechnische kennis die van belang is voor de varkenshouder op zijn bedrijf. De nadruk ligt op de praktische toepassing, hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. het handboek is bedoeld als naslagwerk en als bron van technische informatie.
  HAIR2014 software manual
  Kruijne, R. ; Vlaming, J. ; Deneer, J.W. ; Nousianen, R. ; Räsänen, K. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2544) - 65
  computer software - pesticiden - risico - richtlijnen (directives) - handboeken - europa - computer software - pesticides - risk - directives - handbooks - europe
  Handboek Dieren in de Zorg
  Ruis, M.A.W. - \ 2014
  Ontwikkelcentrum
  zorgdieren - dierenwelzijn - beroepsopleiding (hoger) - handboeken - gezondheidszorg - therapy animals - animal welfare - professional education - handbooks - health care
  Het Handboek 'Dieren in de zorg' is het eerste Nederlandse handboek over de inzet van dieren in zorgsituaties, waarbij het dier centraal staat. Het is een initiatief van Stichting AAIZOO, en is ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum, Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR. Marie-José Enders-Slegers (AAIZOO), Marko Ruis (Wageningen UR Livestock Research/Van Hall Larenstein), Susan Ophorst (Van Hall Larenstein) en Marc Hendriks (Ontwikkelcentrum) vertellen in deze video over dit boek dat gemaakt is voor het hoger beroepsonderwijs.
  Reaching resilience : handbook resilience 2.0 for aid practioners and policymakers in disaster risk reduction, climate change adaptation and poverty reduction
  Heijmans, E.P.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - 125
  rampen - risicovermindering - klimaatverandering - armoede - ontwikkelingsprogramma's - humanitaire hulp - ontwikkelingshulp - handboeken - disasters - risk reduction - climatic change - poverty - development programmes - humanitarian aid - development aid - handbooks
  Over the last few decades, the alarming increase in both the frequency and impact of disasters has drastically affected the livelihoods of people living in both developing and developed countries. A growing number of weather-related hazards can be observed such as floods, droughts and forest fires. Climate change most likely contributes to this rise, as well as people’s mounting vulnerability due to, for instance, population growth, insecure land rights, rising food prices and unemployment. Over the last few years a sense of urgency has emerged among platforms and networks related to Disaster Risk Reduction (DRR), Climate Change Adaptation (CCA) and Poverty Reduction (PR) to integrate the three domains in order to cope with future risks more effectively. This handbook is designed to encourage thinking and provide insights and ideas about how to design well-integrated, step-by-step actions and strategies to foster resilience at the local level. The handbook aims to support students and young professionals in their DRR, CCA and PR related work and secondly to acquaint policymakers involved in these three domains with the integration issue and help them to take a resilience 2.0 approach into their (present or future) daily work.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 196
  melkveehouderij - zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - akkerbouw - handboeken - onkruidbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - dairy farming - zea mays - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - arable farming - handbooks - weed control - plant diseases - plant pests - plant protection
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Handboek melkveehouderij 2013
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 26) - 392
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - bemesting - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melk- en zuivelapparatuur - huisvesting van koeien - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - handboeken - dairy farming - farm management - grassland management - fertilizer application - cattle feeding - animal breeding - animal health - dairy equipment - cow housing - farm machinery - farm development - handbooks
  Het digitale Handboek Melkveehouderij 2013 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals in de hoofdstukken: - Bemesting; - Grasland en voedergewassen; - Voederwinning; - Rundveeverbetering; - Gezondheid; - Melkwinning; - Bedrijfsgebouwen; - Mechanisatie.
  SPIN manual 1.1 : user’s guide version 1, for use with FOCUS_SWASH 4.2
  Kraalingen, D.W.G. van; Wipfler, E.L. ; Berg, F. van den; Beltman, W.H.J. ; Horst, M.M.S. ter; Fait, G. ; Roller, J.A. te - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 354) - 33
  pesticiden - databanken - computer software - registratie - handboeken - pesticides - databases - computer software - registration - handbooks
  This manual addresses the main functionalities of the Substance Plug IN tool, SPIN version 1.1, which is released together with FOCUS_SWASH 4.2 and FOCUS_TOXSWA 4.4.2. SPIN is basically a database that stores all substance properties relevant to the listed pesticide fate software. New substances can be added to the database by copying an existing substance or by creating a new substance. The database can also be copied and exchanged between (advanced) users, whereas substances can also be exported and imported. SPIN can be run in two different modes, either standalone, in which case all properties are accessible and can all be filled in, or when started from a host application, in which case only the host-required properties are accessible. SPIN has been developed such that all new releases of SPIN can communicate with earlier released host-applications
  Potato breeding : a practical manual for the potato chain
  Tiemens-Hulscher, M. ; Delleman, J. ; Eisinger, E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
  Den Haag : Aardappelwereld (Potato world magazine ) - ISBN 9789080203686 - 172
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - handboeken - potatoes - plant breeding - handbooks
  This is the first practical manual ever published for potato breeding which combines theory, scientific knowledge and, specifically, practical application and methodology. It serves the practical breeder as well as other parties involved in the potato industry.
  Aardappelkweekboek : praktijkhandboek voor de aardappelketen
  Tiemens-Hulscher, M. ; Delleman, J. ; Eisinger, E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
  Den Haag : Aardappelwereld (Aardappelwereld magazine ) - ISBN 9789080203679 - 172
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - handboeken - nederland - potatoes - plant breeding - handbooks - netherlands
  Niet eerder was er een praktijkhandboek, waarin theorie, wetenschappelijke kennis en vooral de praktijk van het aardappelkweekwerk bijeen is gebracht. Dit boek geeft handvatten aan zowel de praktische kweker als aan andere betrokkenen in de aardappelsector.
  In vivo conservation of animal genetic resources
  Boettcher, P. ; Martin, J.F. ; Gandini, G. ; Joshi, B.K. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2013
  Rome : FAO (FAO animal production and health guidelines 14) - ISBN 9789251077252 - 242
  genetische bronnen van diersoorten - conservering - dierlijke productie - zeldzame rassen - richtlijnen (guidelines) - handboeken - animal genetic resources - conservation - animal production - rare breeds - guidelines - handbooks
  These guidelines present the basic concepts involved in the development and implementation of in vivo conservation plans for animal genetic resources for food and agriculture. The guidelines are intended for use by policy-makers in the management of animal genetic resources, managers of animal breeding organizations, persons responsible for training in management of animal genetic resources and any other stakeholders with leading roles in designing and implementing in vivo conservation programmes for animal genetic resources. Although individual breeders and livestock keepers are not the direct target audience, the guidelines include background information that is relevant for all stakeholders involved in planning conservation programmes.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.