Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 117

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Training Manual Occupational Pesticide Exposure & Health and Safe & Responsible Handling of Pesticides : With courtesy of vegIMPACT a program financed by The Netherlands’ Government
  Maden, E.C.L.J. van der; Koomen, I. - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-029 ) - 40
  pesticides - exposure - occupational health - safety at work - horticulture - farmers - training - handbooks - kenya - pesticiden - blootstelling - gezondheid op het werk - veiligheid op het werk - tuinbouw - boeren - opleiding - handboeken - kenya
  Pesticides are commonly used in the horticulture sector. While emphasis is often on the correct and efficient application of pesticides, the risk associated with application of pesticides receives less attention. Those working with pesticides need to know about occupational pesticide exposure and health risks, both for themselves as well as people living in the vicinity of places where pesticides are used. The Practical Training Centre Horticulture Kenya (PTC Horticulture) offers hands-on trainings to the horticultural sector. This manual is developed for PTC Horticulture and is about the safe and responsible use of pesticides – a guide for trainers who have to deliver trainings on ‘Occupational Pesticide Exposure & Health’ and ‘Safe & Responsible Handling of Pesticides’. This manual guides the trainers through the material, provides background and tips to the content and gives suggestions for practical assignments.
  Stalboekje melkvee 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2016
  Wageningen : RIKILT (RIKILT 2016.704) - 228
  melkvee - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - rundveeteelt - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - melkveehouderij - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - dairy cattle - medicinal plants - herbal drugs - cattle farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - dairy farming - animal production - organic farming - handbooks
  In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Handboek melkveehouderij 2015/16
  Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
  melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
  Manure management in the (Sub-)Tropics : training manual for extension workers
  Teenstra, E.D. ; Buisonjé, F.E. de; Ndambi, A. ; Pelster, D. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 919) - 41
  dierlijke meststoffen - bedrijfsvoering - opleiding - voorlichters - veehouderij - verontreiniging - duurzame ontwikkeling - subtropen - handboeken - animal manures - management - training - extension agents - livestock farming - pollution - sustainable development - subtropics - handbooks
  Having identified a general lack of knowledge about the value of livestock manure and integrated manure management at multiple levels in government and society, a concerted action led to the compilation of a training manual for extension workers on manure management in the (sub-)tropics. Covering the whole manure chain, from animal excretion to the final application, the manual describes the basic principles of integrated manure management. Although much information originates from more temperate regions, the manual focusses on farm practices in the tropics and subtropics.
  Handboek Varkenshouderij 2015
  Vermeij, I. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 39 - 39.
  varkenshouderij - handboeken - technische informatie - bedrijfsmanagement - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - kwaliteitszorg - communicatie - kennisoverdracht - pig farming - handbooks - technical information - business management - animal welfare - animal health - animal housing - quality management - communication - knowledge transfer
  Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd.
  Een zee van mosselen : handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee
  Dankers, N.M.J.A. ; Fey-Hofstede, F.E. - \ 2015
  Lisse : Stichting Anemoon - ISBN 9789081524827 - 107
  mosselteelt - natuurbescherming - aquatische ecologie - waddenzee - handboeken - mussel culture - nature conservation - aquatic ecology - wadden sea - handbooks
  Mosselbanken waren lange tijd een vertrouwd en veel voorkomend verschijnsel in de Waddenzee. Droogvallende banken konden, ondanks zware stormen in najaar en winter, op heel veel plaatsen tientallen jaren oud worden. Er was sprake van een dynamische doch op grote schaal stabiele situatie. Op dezelfde of nabij gelegen plekken waar mosselbanken verdwenen, ontstonden immers meestal weer nieuwe banken. Maar toen kwam er een tijd dat dit niet meer zo van zelfsprekend was…
  Stalboekje pluimvee 2015 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Puls-van der Kamp, I. ; Asseldonk, T. van - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 112
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
  Knowledge about plant is basis for successful cultivation : new international standard handbook on plant physiology
  Esch, H. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 35 - 35.
  glastuinbouw - handboeken - naslagwerken - plantenfysiologie - plantkunde - kennistheorie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - handbooks - reference works - plant physiology - botany - theory of knowledge - knowledge transfer
  ‘Plant physiology in Greenhouses’ is the new international standard handbook on plant knowledge for the commercial greenhouse grower. It relates the functioning of the plant to the rapid developments in greenhouse cultivation. It is based on a continuing series of plant physiology articles published in the Dutch journal Onder Glas and the international edition In Greenhouses, written by Ep Heuvelink and Tijs Kierkels.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 198
  maïs - handboeken - grondbewerking - bemesting - rassenkeuze (gewassen) - zaaien - onkruidbestrijding - plantenplagen - gewasopbrengst - diervoeding - agrarische economie - melkveehouderij - voedergewassen - akkerbouw - teelthandleidingen - maïskuilvoer - zea mays - maize - handbooks - tillage - fertilizer application - choice of varieties - sowing - weed control - plant pests - crop yield - animal nutrition - agricultural economics - dairy farming - fodder crops - arable farming - cultivation manuals - maize silage - zea mays
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De nieuwe informatie en ontwikkelingen over teelt en gebruik van maïs komen vaak nogal versnipperd en soms beperkt bij de melkveehouders. Dit heeft tot gevolg dat het lastig is voor de gebruiker om de juiste informatie te vinden. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.
  Handboek opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. ; Opschoor, C.T. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Livestock Research 783) - 39
  zeugen - varkensfokkerij - varkenshouderij - handboeken - technische informatie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - sows - pig breeding - pig farming - handbooks - technical information - animal welfare - animal health - animal housing
  Het handboek opfokzeugen bevat vaktechnische kennis die van belang is voor de varkenshouder op zijn bedrijf. De nadruk ligt op de praktische toepassing, hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. het handboek is bedoeld als naslagwerk en als bron van technische informatie.
  HAIR2014 software manual
  Kruijne, R. ; Vlaming, J. ; Deneer, J.W. ; Nousianen, R. ; Räsänen, K. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2544) - 65
  computer software - pesticiden - risico - richtlijnen (directives) - handboeken - europa - computer software - pesticides - risk - directives - handbooks - europe
  Handboek Dieren in de Zorg
  Ruis, M.A.W. - \ 2014
  Ontwikkelcentrum
  zorgdieren - dierenwelzijn - beroepsopleiding (hoger) - handboeken - gezondheidszorg - therapy animals - animal welfare - professional education - handbooks - health care
  Het Handboek 'Dieren in de zorg' is het eerste Nederlandse handboek over de inzet van dieren in zorgsituaties, waarbij het dier centraal staat. Het is een initiatief van Stichting AAIZOO, en is ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum, Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR. Marie-José Enders-Slegers (AAIZOO), Marko Ruis (Wageningen UR Livestock Research/Van Hall Larenstein), Susan Ophorst (Van Hall Larenstein) en Marc Hendriks (Ontwikkelcentrum) vertellen in deze video over dit boek dat gemaakt is voor het hoger beroepsonderwijs.
  Reaching resilience : handbook resilience 2.0 for aid practioners and policymakers in disaster risk reduction, climate change adaptation and poverty reduction
  Heijmans, E.P.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - 125
  rampen - risicovermindering - klimaatverandering - armoede - ontwikkelingsprogramma's - humanitaire hulp - ontwikkelingshulp - handboeken - disasters - risk reduction - climatic change - poverty - development programmes - humanitarian aid - development aid - handbooks
  Over the last few decades, the alarming increase in both the frequency and impact of disasters has drastically affected the livelihoods of people living in both developing and developed countries. A growing number of weather-related hazards can be observed such as floods, droughts and forest fires. Climate change most likely contributes to this rise, as well as people’s mounting vulnerability due to, for instance, population growth, insecure land rights, rising food prices and unemployment. Over the last few years a sense of urgency has emerged among platforms and networks related to Disaster Risk Reduction (DRR), Climate Change Adaptation (CCA) and Poverty Reduction (PR) to integrate the three domains in order to cope with future risks more effectively. This handbook is designed to encourage thinking and provide insights and ideas about how to design well-integrated, step-by-step actions and strategies to foster resilience at the local level. The handbook aims to support students and young professionals in their DRR, CCA and PR related work and secondly to acquaint policymakers involved in these three domains with the integration issue and help them to take a resilience 2.0 approach into their (present or future) daily work.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 196
  melkveehouderij - zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - akkerbouw - handboeken - onkruidbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - dairy farming - zea mays - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - arable farming - handbooks - weed control - plant diseases - plant pests - plant protection
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Handboek melkveehouderij 2013
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 26) - 392
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - bemesting - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melk- en zuivelapparatuur - huisvesting van koeien - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - handboeken - dairy farming - farm management - grassland management - fertilizer application - cattle feeding - animal breeding - animal health - dairy equipment - cow housing - farm machinery - farm development - handbooks
  Het digitale Handboek Melkveehouderij 2013 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals in de hoofdstukken: - Bemesting; - Grasland en voedergewassen; - Voederwinning; - Rundveeverbetering; - Gezondheid; - Melkwinning; - Bedrijfsgebouwen; - Mechanisatie.
  SPIN manual 1.1 : user’s guide version 1, for use with FOCUS_SWASH 4.2
  Kraalingen, D.W.G. van; Wipfler, E.L. ; Berg, F. van den; Beltman, W.H.J. ; Horst, M.M.S. ter; Fait, G. ; Roller, J.A. te - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 354) - 33
  pesticiden - databanken - computer software - registratie - handboeken - pesticides - databases - computer software - registration - handbooks
  This manual addresses the main functionalities of the Substance Plug IN tool, SPIN version 1.1, which is released together with FOCUS_SWASH 4.2 and FOCUS_TOXSWA 4.4.2. SPIN is basically a database that stores all substance properties relevant to the listed pesticide fate software. New substances can be added to the database by copying an existing substance or by creating a new substance. The database can also be copied and exchanged between (advanced) users, whereas substances can also be exported and imported. SPIN can be run in two different modes, either standalone, in which case all properties are accessible and can all be filled in, or when started from a host application, in which case only the host-required properties are accessible. SPIN has been developed such that all new releases of SPIN can communicate with earlier released host-applications
  Potato breeding : a practical manual for the potato chain
  Tiemens-Hulscher, M. ; Delleman, J. ; Eisinger, E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
  Den Haag : Aardappelwereld (Potato world magazine ) - ISBN 9789080203686 - 172
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - handboeken - potatoes - plant breeding - handbooks
  This is the first practical manual ever published for potato breeding which combines theory, scientific knowledge and, specifically, practical application and methodology. It serves the practical breeder as well as other parties involved in the potato industry.
  Aardappelkweekboek : praktijkhandboek voor de aardappelketen
  Tiemens-Hulscher, M. ; Delleman, J. ; Eisinger, E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
  Den Haag : Aardappelwereld (Aardappelwereld magazine ) - ISBN 9789080203679 - 172
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - handboeken - nederland - potatoes - plant breeding - handbooks - netherlands
  Niet eerder was er een praktijkhandboek, waarin theorie, wetenschappelijke kennis en vooral de praktijk van het aardappelkweekwerk bijeen is gebracht. Dit boek geeft handvatten aan zowel de praktische kweker als aan andere betrokkenen in de aardappelsector.
  In vivo conservation of animal genetic resources
  Boettcher, P. ; Martin, J.F. ; Gandini, G. ; Joshi, B.K. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2013
  Rome : FAO (FAO animal production and health guidelines 14) - ISBN 9789251077252 - 242
  genetische bronnen van diersoorten - conservering - dierlijke productie - zeldzame rassen - richtlijnen (guidelines) - handboeken - animal genetic resources - conservation - animal production - rare breeds - guidelines - handbooks
  These guidelines present the basic concepts involved in the development and implementation of in vivo conservation plans for animal genetic resources for food and agriculture. The guidelines are intended for use by policy-makers in the management of animal genetic resources, managers of animal breeding organizations, persons responsible for training in management of animal genetic resources and any other stakeholders with leading roles in designing and implementing in vivo conservation programmes for animal genetic resources. Although individual breeders and livestock keepers are not the direct target audience, the guidelines include background information that is relevant for all stakeholders involved in planning conservation programmes.
  International Handbook of Research on Environmental Education
  Stevenson, R.B. ; Brody, M. ; Dillon, J. ; Wals, A.E.J. - \ 2012
  London : Routledge - ISBN 9780415892384 - 592
  milieueducatie - milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijzen - leren - milieu - duurzaamheid (sustainability) - wereld - handboeken - environmental education - environmental sciences - research - teaching - learning - environment - sustainability - world - handbooks
  The environment and contested notions of sustainability are increasingly topics of public interest, political debate, and legislation across the world. Environmental education journals now publish research from a wide variety of methodological traditions that show linkages between the environment, health, development, and education. The growth in scholarship makes this an opportune time to review and synthesize the knowledge base of the environmental education (EE) field. The purpose of this 51-chapter handbook is not only to illuminate the most important concepts, findings and theories that have been developed by EE research, but also to critically examine the historical progression of the field, its current debates and controversies, what is still missing from the EE research agenda, and where that agenda might be headed. Published for the American Educational Research Association (AERA).
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 19) - 193
  zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - melkveehouderij - akkerbouw - handboeken - zea mays - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - dairy farming - arable farming - handbooks
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Reflection Methods : Tools to Make Learning More Explicit
  Gordijn, F. ; Helder, J.J.A. ; Eernstman, N. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation (Report CDI-12-006) - ISBN 9789461734037 - 62
  leren - methodologie - psychologie - handboeken - learning - methodology - psychology - handbooks
  This manual describes a number of tools for facilitating reflection processes in courses, to advance learning and promote positive change. The tools can be used to facilitate the process of reflecting on the knowledge and experiences participants of short courses acquire, with the aim of making their leaning more explicit and articulated and contribute to their professional performance in their own working context.
  Natural poultry health : a guide to keeping your herd healthy with herbs and other natural products
  Groot, M.J. ; Asseldonk, T. van; Puls-van der Kamp, I. - \ 2011
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 40
  pluimvee - pluimveehouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - geneeskrachtige kruiden - medicinale planten - handboeken - biologische landbouw - poultry - poultry farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - herbal drugs - medicinal plants - handbooks - organic farming
  This booklet is intended to guide poultry farmers through the ever increasing supply of herbs and other natural products on offer. Which products have proven to be effective and which products might be effective, based on the knowledge that is currently available??
  Natural dairy cow health : a guide to keeping your herd healthy with herbs and other natural products
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2011
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 45
  diergezondheid - dierziektepreventie - melkvee - melkveehouderij - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - handboeken - dierenwelzijn - biologische landbouw - animal health - animal disease prevention - dairy cattle - dairy farming - medicinal plants - herbal drugs - handbooks - animal welfare - organic farming
  This booklet is intended to guide dairy farmers through the ever increasing supply of herbs and other natural products on offer. Herbs and other natural products can support healthy animals in stressful situations or enhance treatment with conventional medication. The greatest added value of the use of natural products is disease and problem prevention..
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 19) - 189
  zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - akkerbouw - melkveehouderij - handboeken - zea mays - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - arable farming - dairy farming - handbooks
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Handboek pluimveehouderij
  Vermeij, I. ; Livestock Research, - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - ISBN 9789085859734
  pluimvee - kippen - dierhouderij - bedrijfsmanagement - pluimveehokken - huisvesting van kippen - pluimveemest - pluimveevoeding - diergezondheid - bedrijfshygiëne - diergedrag - dierenwelzijn - voortplanting - kwaliteitszorg - arbeid (werk) - pluimveehouderij - dierlijke productie - handboeken - poultry - fowls - animal husbandry - business management - poultry housing - chicken housing - poultry manure - poultry feeding - animal health - industrial hygiene - animal behaviour - animal welfare - reproduction - quality management - labour - poultry farming - animal production - handbooks
  Het Handboek Pluimveehouderij is een naslagwerk voor Nederlandse pluimveehouderij. Het Handboek Pluimveehouderij is bedoeld voor pluimveehouders, maar daarnaast ook nuttig voor onder andere agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander die wil weten hoe bepaalde aspecten van de pluimveehouderij in elkaar steken. Het handboek geeft een beknopt, maar gericht antwoord op de meest voorkomende vragen in de reguliere pluimveehouderij. Daarnaast vindt u verwijzingen naar bronnen waar meer informatie te vinden is, zoals websites, publicaties en instanties.
  Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk
  Groot, M.J. - \ 2011
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)21. - 4
  biologische landbouw - melkveehouderij - handboeken - diergezondheid - natuurlijke producten - geneeskrachtige kruiden - melkvee - dierlijke productie - organic farming - dairy farming - handbooks - animal health - natural products - herbal drugs - dairy cattle - animal production
  Biologische (melk)veehouders beschikken sinds begin 2010 over de ‘stalboekjes’ van het project Natuurlijk Gezond. De stalboekjes geven biologische veehouders handvaten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunnen de weerstand van dieren verhogen, dierziektes voorkomen en op langere termijn bijdragen aan robuustere dieren in de biologische veehouderij. In dit bioKennisbericht meer over natuurlijke diergezondheid en de ervaringen van veehouders met natuurlijke middelen en de stalboekjes.
  Biologische varkens natuurlijk gezond : het stalboekje varkenshouderij in de praktijk
  Groot, M.J. - \ 2011
  BioKennis bericht Varkensvlees 2011 (2011)15. - 4
  biologische landbouw - varkenshouderij - diergezondheid - handboeken - natuurlijke producten - geneeskrachtige kruiden - varkens - dierlijke productie - organic farming - pig farming - animal health - handbooks - natural products - herbal drugs - pigs - animal production
  Biologische veehouders beschikken sinds begin 2010 over de ‘stalboekjes’ van het project Natuurlijk Gezond. De stalboekjes geven biologische veehouders handvaten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunnen de weerstand van dieren verhogen, dierziektes voorkomen en op langere termijn bijdragen aan robuustere dieren in de biologische veehouderij. In dit bioKennisbericht meer over natuurlijke diergezondheid en de ervaringen van veehouders met natuurlijke middelen en de stalboekjes.
  Biologisch pluimvee natuurlijk gezond : het stalboekje pluimvee in de praktijk
  Groot, M.J. - \ 2011
  BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 10 (2011). - 4
  biologische landbouw - pluimveehouderij - diergezondheid - handboeken - natuurlijke producten - geneeskrachtige kruiden - pluimvee - dierlijke productie - organic farming - poultry farming - animal health - handbooks - natural products - herbal drugs - poultry - animal production
  Biologische veehouders beschikken sinds begin 2010 over de ‘stalboekjes’ van het project Natuurlijk Gezond. De stalboekjes geven biologische veehouders handvaten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunnen de weerstand van dieren verhogen, dierziektes voorkomen en op langere termijn bijdragen aan robuustere dieren in de biologische veehouderij. In dit bioKennisbericht meer over natuurlijke diergezondheid en de ervaringen van veehouders met natuurlijke middelen en de stalboekjes.
  Natural swine health : a guide to keeping your herd healthy with herbs and other natural products
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van - \ 2010
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 44
  varkens - varkenshouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - handboeken - biologische landbouw - pigs - pig farming - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - handbooks - organic farming
  This booklet is intended to guide pig farmers through the ever increasing supply of herbs and other natural products that can be purchased nowadays. Herbs and other natural products can support healthy animals in stressful situations or enhance treatment with conventional medication. The greatest added value of the use of natural products is prevention of diseases and other health problems..
  Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Asseldonk, T. van; Puls-van der Kamp, I. - \ 2010
  Wageningen : RIKILT - 89
  biologische landbouw - pluimvee - pluimveehouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - handboeken - dierlijke productie - organic farming - poultry - poultry farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - medicinal plants - herbal drugs - handbooks - animal production
  Deze losbladige uitgave is bedoeld om pluimveehouders de weg te wijzen in het sterk groeiende aanbod van kruiden en andere natuurproducten. Van welke kruiden(producten) is aangetoond dat zij effect hebben en welke zouden op basis van beschikbare kennis effect kunnen hebben. Deze vragen probeert deze gids met de huidige kennis naar beste vermogen te beantwoorden.
  Stalboekje varkens: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van - \ 2010
  Wageningen : RIKILT - 78
  varkens - varkenshouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - geneeskrachtige kruiden - medicinale planten - handboeken - dierlijke productie - pigs - pig farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - herbal drugs - medicinal plants - handbooks - animal production
  Deze losbladige uitgave van ‘Varkens natuurlijk gezond houden – met kruiden en andere natuurproducten’ is bedoeld om varkenshouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen en de dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen.
  Handboek Melkveehouderij 2009
  Remmelink, G.J. ; Biewenga, G. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2009
  Zutphen : Roodbont Uitgeverij (Handboek / Animal Sciences Group 10) - ISBN 9789087400491 - 516
  melkvee - melkveehouderij - dierhouderij - dierlijke productie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - animal husbandry - animal production - farm management - netherlands - handbooks
  In deze vernieuwde editie van het Handboek Melkveehouderij vindt u alle basisinformatie en actuele gegevens over de nieuwste ontwikkelingen in de melkveehouderij. Van mest tot melk en van KI tot kwaliteitszorg, alle informatie is in dit handboek te vinden. De inhoud is samengesteld door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Naast praktische informatie voor het dagelijks management is aandacht geschonken aan de lange termijn: het opstellen van een ondernemingsplan en kwaliteitszorgsystemen. Dit handboek bundelt alle benodigde kennis voor een optimale bedrijfsvoering op het melkveebedrijf.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek / Animal Sciences Group 44) - 187
  melkveehouderij - zea mays - maïs - maïskuilvoer - handboeken - veevoeding - grondbewerking - opslag - onkruidbestrijding - gewasbescherming - rassen (planten) - plantenziekten - bemesting - dairy farming - zea mays - maize - maize silage - handbooks - livestock feeding - tillage - storage - weed control - plant protection - varieties - plant diseases - fertilizer application
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs
  De Bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief
  Breeman, G.E. ; Noort, W.J. van; Rutgers, M.R. - \ 2008
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789046901175 - 234
  bestuur - overheidsbeleid - organisaties - instellingen - handboeken - regering - regionaal bestuur - rijksoverheid - plaatselijk bestuur - openbare instanties - samenleving - europese unie - nederland - europa - bestuurskunde - organisatie - staatsorganisatie - administration - government policy - organizations - institutions - handbooks - government - regional government - central government - local government - public agencies - society - european union - netherlands - europe - public administration - organization - state organization
  European food law handbook
  Meulen, B.M.J. van der; Velde, M. van der; Szajkowska, A. ; Verbruggen, R. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (European Institute for Food Law series no. 2) - ISBN 9789086860821 - 632
  voedsel - voedingsmiddelenwetgeving - voedselproducten - etiketteren - voedseladditieven - nieuwe voedingsmiddelen - voedselhygiëne - eu regelingen - handboeken - europese unie - europa - tracking en tracing - food - food legislation - food products - labelling - food additives - novel foods - food hygiene - eu regulations - handbooks - european union - europe - tracking and tracing
  This handbook analyses and explains the institutional, substantive and procedural elements of EU food law, taking the General Food Law as a focus point. Principles are discussed as well as specific rules addressing food as a product, the processes related to food and communication about food through labelling. These rules define requirements on subjects like market approval for food additives, novel foods and genetically modified foods; food hygiene, tracking & tracing, withdrawal & recall.
  Manual of PEARLNEQ v4
  Boesten, J.J.T.I. ; Tiktak, A. ; Leerdam, R.C. van - \ 2007
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 71) - 34
  bodemtypen - pesticiden - bodemverontreiniging - computer software - handboeken - soil types - pesticides - soil pollution - computer software - handbooks
  This document describes a PEARLNEQ-PEST combination, which can be used to estimate the parameters for long-term sorption kinetics in the PEARL model on the basis of an incubation experiment for a certain soil and a certain pesticide. The combination provides also the transformation half-life at reference temperature (when long-term sorption kinetics are included in PEARL, the definition of this half-life changes so it has to be recalculated
  Drainage principles and applications; 3rd ed.
  Ritzema, H.P. - \ 2006
  Wageningen : ILRI (ILRI publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement 16) - ISBN 9789070754334 - 1125
  drainage - afvoer - bodemwater - grondwater - geohydrologie - handboeken - drainage - discharge - soil water - groundwater - geohydrology - handbooks
  This text book brings together 26 chapters, 546 fugures, 166 tables, a glossary of 332 definitions. Being the result of ILRI's core business: bringing together the principles and applications of drainage, by giving international courses on drainage
  Handboek Melkveehouderij 2006
  Blanken, K. ; Evers, A.G. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hollander, C.J. ; Kasper, G.J. ; Koning, C.J.A.M. de; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Visscher, J. ; Wemmenhove, H. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek / Animal Sciences Group 47) - ISBN 9789075280807 - 507
  melkvee - melkveehouderij - dierhouderij - dierlijke productie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - animal husbandry - animal production - farm management - netherlands - handbooks
  Deze nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de moderne melkveehouderij. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld mest en bemesting, agrarisch natuurbeheer, stallenbouw en automatisch melken vindt u in dit handboek terug. Het handboek is een naslagwerk voor mensen die actief zijn in de volle breedte van de melkveehouderij, zoals melkveehouders en adviseurs. Ook in het onderwijs wordt gebruik gemaakt van dit handboek. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijkse management én voor het management op de lange termijn.
  Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap: hulpmiddel bij MKBA's
  Ruijgrok, E.C.M. ; Groot, R.S. de - \ 2006
  Deventer : Witteveen+Bos (1e editie GV 706-1-1) - 259
  kosten-batenanalyse - water - bodem - landschap - sociale economie - taxatie - handboeken - natuur - cost benefit analysis - water - soil - landscape - socioeconomics - valuation - handbooks - nature
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bodem en landschap, welke kunnen ontstaan of juist voorloren gaan door infrastructuur-, woningbouw- en waterbouw- en waterbeheerprojecten. Vanuit beleidsperspectief zijn uiteraard niet zozeer de getallen zelf, maar veeleer het gebruik van de getallen van belang. Vandaar ook enkele praktische wenken betreffende het gebruik van dit kentallenboek
  Handbook of Plant Virology
  Khan, J.A. ; Dijkstra, J. - \ 2006
  London : The Haworth Press, Inc. - ISBN 9781560229780 - 452
  plantenvirussen - handboeken - plant viruses - handbooks
  The Handbook of Plant Virology is a comprehensive guide to the terms and expressions commonly used in the study of plant virology, complete with descriptions of plant virus families down to the generic level. Rather than simply listing terms in alphabetical order, this unique book links each term to related terms within a theme and adds commentary from authors whose specific expertise adds additional dimensions to the topics. The result is an invaluable resource for research workers, educators, and students working in plant virology and pathology, crop protection, molecular biology, and plant breeding.
  Subsurface drainage practices : Guidelines for the implementation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems
  Nijland, H. ; Croon, F.W. ; Ritzema, H.P. - \ 2005
  Wageningen : ILRI (ILRI publication 60) - ISBN 9789032703400 - 608
  ondergrondse drainage - buisdrainage - drainagesystemen - handboeken - subsurface drainage - tile drainage - drainage systems - handbooks
  Dairy Science and Technology, Second Edition
  Walstra, P. ; Wouters, J.T.M. ; Geurts, T.J. - \ 2005
  Boca Raton, FL, USA : CRC (Food science and technology 147) - ISBN 9780824727635 - 782
  zuivelwetenschap - zuiveltechnologie - melk - melkproducten - kazen - melkbewerking - handboeken - dairy science - dairy technology - milk - milk products - cheeses - milk processing - handbooks
  This book discusses the transformation of milk into high-quality produces, emphasizing the principles of physical, chemical, enzymatic, and microbial transformation. The text begins with an introduction to the chemistry, physics and microbiology of milk and then explains the manufacturing processes. After an extensive discussion of various dairy products and the procedures necessary for consumer safety, the book concludes with details on the manufacture and ripening of cheese.
  Ontwerpen van weefselkweekmedia met een gewasspecifieke samenstelling aan minrale nutrienten
  Bouman, H. - \ 2004
  Lisse : PPO Bloembollen - 66
  kweekmedia - weefselkweek - handboeken - sierplanten - voedingsstoffen - culture media - tissue culture - handbooks - ornamental plants - nutrients
  In dit rapport wordt een handleiding aangeboden voor het ontwerpen van soortspecifieke weefselkweekvermeerderingsmedia. De handleiding bestaat uit een methode met vijf stappen. Bij de verschillende stappen wordt achtergrondinformatie gegeven om het geheel te verduidelijken. Voor een aantal gewassen zijn de soortspecifieke media getest.
  Communication for Rural Innovation : rethinking agricultural extension
  Leeuwis, C. ; Ban, A.W. van den - \ 2004
  Oxford : Blackwell Publishing Ltd. - ISBN 9780632052493 - 412
  voorlichting - boeren - communicatie - innovaties - handboeken - landbouwvoorlichting - extension - farmers - communication - innovations - handbooks - agricultural extension
  This important book is the re-titled third edition of the extremely well received and widely used Agricultural Extension (van den Ban & Hawkins, 1988, 1996). Building on the previous editions, Communication for Rural Innovation maintains and adapts the insights and conceptual models of value today, while reflecting many new ideas, angles and modes of thinking concerning how agricultural extension is taught and carried through today. Since the previous edition of the book, the number and type of organisations that apply communicative strategies to foster change and development in agriculture and resource management has become much more varied and this book is aimed at those who use communication to facilitate change in agriculture and resource management. Communication for Rural Innovation is essential reading for process facilitators, communication division personnel, knowledge managers, training officers, consultants, policy makers, extension specialists and managers of agricultural extension or research organisations. The book can also be used as an advanced introduction into issues of communicative intervention at BSc or MSc level.
  Plant analysis: procedures
  Temminghoff, E.J.M. ; Houba, V.J.G. - \ 2004
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9781402027697 - 179
  planten - plantensamenstelling - chemische samenstelling - technieken - spectrometrie - handboeken - plants - plant composition - chemical composition - techniques - spectrometry - handbooks
  Genis data dictionary
  Menting, F.B.J. ; Hintum, T.J.L. van - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Note / Centre for Genetic Resources 254) - 34
  databanken - genenbanken - genetische bronnen - genetische bronnen van plantensoorten - hulpbronnenbehoud - handboeken - tabellen - databases - gene banks - genetic resources - plant genetic resources - resource conservation - handbooks - tables
  Management and long term storage of cork-oak acorns
  Groot, S.P.C. ; Tesnier, K. - \ 2002
  In: Management and long term storage of cork-oak acorns: a practical handbook / Belletti, P., - p. 26 - 32.
  eikels - quercus - opslag - vermeerderingsmateriaal - bebossing - handboeken - acorns - quercus - storage - propagation materials - afforestation - handbooks
  Cork-oak trees can have unpredictable reproduction patterns, with some trees producing seeds only one every 2 to 5 years. The problem of the irregularity of mast-years is complicated by dormancy-related heterogeneity in germination of freshly harvested acorns. The long time taking by acorn to germinate increases the risk of their viability loss caused by rodents and drought. Due to these problems, the long-term storage of acorns may be an important alternative for reforestation and rejuvenation of cork-oak stands. The objective of this handbook is to provide the knowledge obtained during 3 years experiments with cork-oak acorn storage (European Project FAIR5 CT97-3480), describing the practical aspects to ensure the success of the long-term storage of cork-oak acorns.
  Het groene boek : tijdnormen aanleg en onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens RAW-systematiek
  Anonymous, - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG-rapport 2001-05) - ISBN 9789054061892 - 363
  tijdsbesteding - arbeidskunde - onderhoud - constructie - parken - openbare parken - recreatievoorzieningen - arbeidsnormen - handboeken - natuur - time allocation - work study - maintenance - construction - parks - public parks - recreational facilities - work norms - handbooks - nature
  IMAG normenboek openbaar groen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.