Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Review of Ruegen herring larvae survey project
  Dickey-Collas, M. ; Nash, R.D.M. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C079/06) - 16
  haringen - larven - zoögeografie - mariene gebieden - visserijbiologie - wetenschappelijk onderzoek - oostzee - herrings - larvae - zoogeography - marine areas - fishery biology - scientific research - baltic sea
  The data set held by the German Institute of Baltic Sea Fisheries on the survey of the Greifswalder Bodden herring larvae is probably the highest temporal and spatially resolved survey of the hatching of Atlantic herring larvae in the world. A review of the project that collects the German time series of Rügen herring larvae was carried out by members of the project team in Rostock and two external reviewers. This is the report of the external reviewers.
  North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for R/V "TRIDENS" 26 June - 21 July 2006
  Ybema, M.S. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Internal report / Wageningen IMARES no. 06.015) - 44
  visserij - visserijbeheer - haringen - visbestand - monitoring - noordzee - nederland - visstand - visserij-ecologie - fisheries - fishery management - herrings - fishery resources - monitoring - north sea - netherlands - fish stocks - fisheries ecology
  Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noordzee akoestische survey voor haring. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt sinds 1991 jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Schotland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noordzee haring populatie. De toegepaste methode is echo-integratie. Door transecten te varen in het gebied wordt het totale akoestische oppervlak per oppervlakteeenheid bepaald. Door het uitvoeren van vistrekken wordt de soort-samenstelling bepaald. Van haring en sprot worden daarnaast biologische monsters genomen om leeftijd en rijpheid te bepalen. Voor deze soorten kan aldus een schatting van de populatie, uitgesplitst naar leeftijd en rijpheid, gemaakt worden. De biomassa van de totale haring-populatie in het door het Nederlandse schip bemonsterde gebied wordt geschat op 404 duizend ton, die van sprot op 31 duizend ton. De paai-biomassa van haring wordt geschat op 131 duizend ton
  Paaigebieden
  Hofstede, R. ter - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C056/06) - 16
  kustwateren - karteren - imi verspreidingskaarten - biogeografie - periode van kuitschieten - haringen - kabeljauw - schelvis - wijting - makrelen - schol - tong (vis) - coastal water - surveying - imi distribution maps - biogeography - spawning season - herrings - cod - haddock - whiting - mackerels - plaice - dover soles
  Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene wateren. IMARES draagt hieraan bij door te voorzien in verspreidingskaarten van de paaigebieden van enkele mariene vissoorten op het Nederlands Continentaal Plat. Het betreft de commercieel belangrijke soorten haring, kabeljauw, schelvis, wijting, makreel, schol en tong. Deze kaarten zijn gebaseerd op internationale ei-surveys, waarbij de aantallen gevangen eieren per vangstpositie geschat worden. Paaigebieden en paaiperioden zijn in hoge mate variabel, daarom worden (met uitzondering van de kaart voor haring) geen begrenzingen aangegeven in de verspreidingskaarten.
  Desk Study on the transport of larval herring in the southern North Sea (Downs herring)
  Dickey-Collas, M. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. C031/05) - 20
  haringen - drift - patronen - larven - migratie - herrings - drift - patterns - larvae - migration
  De huidige kennis over de driftpatronen en het gedrag van larvale haring is onderzocht, waarbij gekeken is naar kanaalharing (Downs herring) en het ontwikkelen van een model om larvale driftpatronen te beschrijven. Kanaalharing is het deel van Noordzee haringpopulatie dat in het zuidelijk deel van de Noordzee en het Kanaal paait. Over het algemeen driften larvale kanaalharingen oostelijk richting de Duitse Bocht en het Skagerrak, maar dit is afhankelijk van de zeestromen. Het is mogelijk om het algemene traject te modelleren dat larvale kanaalharing afleggen, maar jaarlijkse variaties hierin zijn moeilijk te modelleren. In sommige jaren komen de larven en post-larven dicht bij de Nederlandse kust (gegevens afkomstig van surveys). Gedurende deze levensfase (metamorfose van larve naar jonge haring) wordt de jaarklassterkte bepaald. De larven vertonen verticale migratie gedurende de groei en beginnen na de metamorfose met samenscholen. In de wetenschappelijke literatuur is geen bewijs gevonden dat gerichte bewegingen van larven worden veroorzaakt door bepaald gedrag ten gevolge van omgevingsfactoren als zoutgehalte of diepte. Op dit moment is in de literatuur geen werk beschikbaar over veranderingen in de larvale driftpatronen door menselijk ingrijpen en de gevolgen hiervan op de productiviteit van kanaalharing en op de visserij.
  Comments of RIVO to the report "Bromophenols: cause off-flavour in marinated herring and other foods"
  Schelvis-Smit, A.A.M. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2005
  onbekend : RIVO Milieu en Voedselveiligheid (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. C002/05) - 8
  geur en smaak - geurstoffen en smaakstoffen - visproducten - haringen - zuren - marineren - flavour - flavour compounds - fish products - herrings - acids - marinating
  In commission of GAB Robins Scully Tyrrell Ltd RIVO has evaluated the report of Jan W. Henfling. Identified in the documentation with nr: 1740-1747 + 1749-1756 + 1758-1759 RIVO has dealt mainly with those topics and opinions that are plainly not correct, not justifiable or misleading. Topics or opinions raised by Jan W. Henfling, which are not discussed in this RIVO report, do not necessarily reflect the opinion of RIVO. In this evaluation, the report will be discussed page by page. Again, it has never been scientifically proven that phenol in acetic acid was the cause of off-flavour in fishery products. To the opinion of RIVO the final conclusion in the Henfling-report is not stated by any solid evidence.
  North Sea hydro acoustic herring survey. Surevy report for FRV 'TRIDENS' 23 June - 18 July 2003
  Ybema, M.S. ; Couperus, A.S. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (Internal RIVO report nr. 04.001) - 23
  haringen - visbestand - visserij - noordzee - visstand - herrings - fishery resources - fisheries - north sea - fish stocks
  This is the report of the Dutch part of the international North Sea hydro acoustic survey for herring. The purpose of the survey is to estimate the herring stock of the North Sea. For this survey a Simrad 38 kHz splitbeam transducer was used together with a Simrad EK60 echo sounder. The applied method was echo integration
  The current state of knowledge on the ecology and interactions of North Sea Herring within the North Sea ecosystem
  Dickey-Collas, M. - \ 2004
  IJmuiden : CVO (CVO Report 04.028) - 17
  vissen - natuurlijke hulpbronnen - haringen - noordzee - aquatische ecosystemen - fishes - natural resources - herrings - north sea - aquatic ecosystems
  North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for FRV "TRIDENS", 28 June - 21 July 2004
  Ybema, M.S. ; Couperus, A.S. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (Internal report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. 04.02) - 25
  haringen - visbestand - inventarisaties - noordzee - visgronden - onderwaterakoestiek - herrings - fishery resources - inventories - north sea - fishing grounds - underwater acoustics
  Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noordzee akoestische survey voor haring. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt sinds 1991 jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Schotland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noordzee-haringpopulatie. Deze schatting wordt gebruikt als een “tuning index” door de ICES Herring AssessmentWorking Group (HAWG) om de omvang van de populatie vast te stellen
  Noordzeeharing weer binnen veilige grenzen
  Heessen, H.H. ; Pastoors, M.A. ; Beek, F.A. van - \ 2002
  Visserijnieuws 22 (2002)24. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
  zeevissen - haringen - visbestand - noordzee - populatiebiologie - marine fishes - herrings - fishery resources - north sea - population biology
  De haringstand in de Noordzee is sinds de jaren '60 niet meer op zo'n hoog niveau geweest als nu. Grafieken met de paaistand, de vangst, de visserijsterfte en de jonge aanwas 1960-2000
  Haring hecht aan tradities
  Corten, A. - \ 2002
  Natura 99 (2002)3. - ISSN 0028-0631 - p. 72 - 74.
  haringen - migratie - diergedrag - leren - populaties - populatiedynamica - populatie-ecologie - kuitschieten - mariene ecologie - distributie - geografische verdeling - leervermogen - seizoensmigratie - populatiebiologie - herrings - migration - animal behaviour - learning - populations - population dynamics - population ecology - spawning - marine ecology - distribution - geographical distribution - learning ability - seasonal migration - population biology
  Uit onderzoek van de migratiepatronen van Noordzeeharing tussen voedsel-, paai- en overwinteringsgebieden blijkt dat de populaties van verschillende paaiplaatsen geen gescheiden rassen zijn met door instinct bepaald trekgedrag. Bestaande migratiepatronen kunnen beschouwd worden als tradities die door oudere generaties worden doorgegeven aan jongere; aangeleerd gedrag dus. Het gedrag van een populatie kan veranderen wanneer een nieuwe jaarklas, die nog niet gebonden is aan een bepaalde gewoonte, zich laat beïnvloeden door hydrografische verstoringen. Als voorbeelden het herstel van een jarenlang uitgestorven paaiplaats op de Aberdeenbank, en het voorkomen van periodes waarin Noordzeeharing overwintert in het Skagerrak (Bohuslän periodes)
  Production of high-quality fish oil from herring byproducts
  Aidos, I.M.F. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): R.M. Boom; A. van der Padt; J.B. Luten. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058087287 - 203
  visoliën - visverwerking - bijproducten - haringen - oxidatie - onverzadigde vetzuren - voedselkwaliteit - verwerkingskwaliteit - opslagkwaliteit - fish oils - fish processing - byproducts - herrings - oxidation - unsaturated fatty acids - food quality - processing quality - storage quality

  In this work, the feasibility of producing high-quality fish oil from herring byproducts was evaluated in various ways. With this, a contribution has been made to a more efficient usage of natural resources while yielding a high-quality product. Crude oil extracted from herring byproducts is relatively rich in essentialw-3 PUFAs such as EPA and DHA, and is relatively stable during storage. The main conclusions of this study were: herring byproducts from the entire year are an adequate raw material for fish oil production; good quality fish oil can be produced from salted herring byproducts, and byproducts from different herring processing generate oils with different qualities. It is also shown that sorting of the byproducts does not result in oils of strongly different qualities, showing that this step is not required. However, it is concluded that from stored byproducts oil with higher levels of PUFAs content could be obtained. The best quality oil was achieved while processing at the highest throughput of the pump and at intermediate decanter speed. It has been observed that the best temperature to keep the oil is 0°C. The extracted crude herring oil presented relatively low levels of contaminants, PCBs and dioxins. Finally, the crude herring oil was refined and compared with commercially available menhaden oil. Similar properties such as oxidative stability and off-taste development were found. The currently obtained knowledge of fish oil extracted from herring byproducts is the first essential step towards the valorization of byproducts from different fatty fish species into production of fish oil, thereby contributing to a better utilization of the marine resources that are available.

  Herstel van de haringstand in de Noordzee?
  Pastoors, M.A. ; Heessen, H.J.L. ; Beek, F.A. van - \ 2001
  Visserijnieuws 21 (2001)23. - ISSN 1380-5061 - p. 6 - 6.
  visbestand - haringen - noordzee - zeevissen - populatiebiologie - zeevisserij - fishery resources - herrings - north sea - marine fishes - population biology - marine fisheries
  Toelichting op de meest recente resultaten van de jaarlijkse bestandsopnames en toestandsbeoordelingen van de Noordzee haring. Op basis van deze beoordeling is een biologisch advies gepresenteerd
  Ecoprofiel haring
  Corten, A. - \ 1995
  IJmuiden : RIVO-DLO (RIVO - DLO rapport CO59/95) - 65
  Clupeidae - haringen - sardines - ansjovissen - ecologie - diergedrag - gewoonten - verspreiding - waterverontreiniging - marien milieu - schade - Noordzee - diergemeenschappen - Clupeidae - herrings - sardines - anchovies - ecology - animal behaviour - habits - dispersal - water pollution - marine environment - damage - North Sea - animal communities
  Kwaliteitsbeoordeling van visserijproducten
  Luten, J.B. - \ 1995
  Voeding 56 (1995)1/2. - ISSN 0042-7926 - p. 29 - 33.
  voedingsmiddelen - voedselbewaring - visproducten - visverwerkende industrie - conserven - vis - haringen - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - dierlijke producten - geur en smaak - aroma - smaak - kwaliteit - vervalsing - besmetting - verouderen - gebreken - achteruitgang (deterioration) - zeevisserij - foods - food preservation - fish products - fish industry - preserves - fish - herrings - sensory evaluation - organoleptic traits - animal products - flavour - aroma - taste - quality - adulteration - contamination - aging - defects - deterioration - marine fisheries
  Het meten van biochemische parameters voor het vaststellen van de versheid van schol, tong en haring
  Het consumentengedrag rond vis, haring en mosselen in Nederland
  Harmsma, H. ; Smit, J.G.P. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Visserij no. 460) - ISBN 9789052421629 - 73
  houding van consumenten - consumentengedrag - consumenteninformatie - consumenten - vraag - visserij - vis vangen - voedsel - voedingsmiddelen - haringen - mosselteelt - mossels - Nederland - onderzoek - consumer attitudes - consumer behaviour - consumer information - consumers - demand - fisheries - fishing - food - foods - herrings - mussel culture - mussels - Netherlands - research
  De internationale afzet van haring
  Jager, J. de - \ 1987
  Den Haag : L.E.I. (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Visserij en Bosbouw no. 5.75) - 76
  internationale handel - markten - marketing - marketingkanalen - omzet - haringen - international trade - markets - marketing - marketing channels - turnover - herrings
  Canada, Denemarken en Nederland beheersen 65 % van de wereldhandel. Door het overschot aan haring op de Westeuropese markt wordt de concurrentie tussen de landen onderling heviger en daalt het prijsniveau voor de verschillende sortimenten haring. De prijsdruk wordt naar verwachting in de toekomst groter door omvangrijker vangsten. Voor de Nederlandse concurrentiepositie zijn technologische vernieuwingen bij de verwerking van haring aan boord en aan de wal van groot belang
  Ontwikkelingen op de haringmarkt in West-Duitsland
  Jager, J. de - \ 1987
  's-Gravenhage : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economische Instituut, Afdeling Visserij no. 357) - 64
  bondsrepubliek duitsland - haringen - marktconcurrentie - marketing - markten - aanbodsevenwicht - german federal republic - herrings - market competition - marketing - markets - supply balance
  De Nederlandse concurrentiepositie t.o.v. andere landen wordt in dit rapport geanalyseerd voor de verschillende sortimenten haring. Een uitvoerige beschrijving volgt van de ontwikkelingen die er toe geleid hebben dat West-Duitsland de grootste afzetmarkt voor haring in de EG is
  Het testen van het Univex vetbepalingsapparaat op geschiktheid voor vetgehaltebepaling van haring
  Cazemier, G. ; Veen, N.G. van der - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.68)
  haringen - chemische analyse - nederland - vetgehalte - herrings - chemical analysis - netherlands - fat content
  Van vijf soorten haring werden de vetgehalten bepaald via twee referentiemethoden (voor vlees). De vetgehalten werden tevens bepaald met het Univex apparaat.
  Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij over 1955 t/m 1957
  Hildebrandt, A.G.U. - \ 1959
  's-Gravenhage : [s.n.] (Rapport / Landbouw-economisch Instituut no. 271) - 124
  haringen - nederland - herrings - netherlands
  Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij over 1955 t/m 1957 : voorlopige cijfers over 1958 vergeleken met 1957 : aanvulling
  Hildebrandt, A.G.U. - \ 1959
  's-Gravenhage : [s.n.] (Rapport / Landbouw-economisch Instituut no. 271, aanvulling) - 110
  haringen - nederland - visserij - herrings - netherlands - fisheries
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.