Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onmisbaar. Toch?
  Krimpen, M.M. van; Veldkamp, T. - \ 2008
  De Pluimveehouderij 38 (2008)12. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - pluimvee - hennen - hennenvoeding - voersamenstelling - dierlijke eiwitten - legresultaten - onderzoeksprojecten - poultry farming - poultry - hens - hen feeding - feed formulation - animal proteins - laying performance - research projects
  Sinds het diermeelverbod meldt de praktijk verminderde resultaten bij pluimvee. ASG onderzoekt mede daarom of dierlijke eiwitten noodzakelijk zijn in het leghennenrantsoen. Onderzoeksfase 1 is nu afgerond en uit deze studie blijkt dat diermeel een waardevolle grondstof is. Over de invloed van dierlijke eiwitbronnen op de gezondheid en het gedrag is echter vrijwel geen wetenschappelijke informatie beschikbaar. ASG hoopt dat het onlangs opgestarte dierexperiment (fase 3 van dit project) duidelijke antwoorden op zal leveren
  Gezondheid van biologische leghennen
  Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. ; Bestman, M.W.P. ; Wagenaar, J.P. ; Krimpen, M.M. van; Mul, M.F. ; Kijlstra, A. ; Reimert, H.G.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Boek / Animal Sciences Group nr. 5) - 80
  biologische landbouw - pluimveehouderij - hennen - diergezondheid - dierenwelzijn - vaccinatie - verenpikken - hennenvoeding - wormen - bacterieziekten - salmonella - escherichia coli - brachyspira - aviaire influenzavirussen - infectieus bronchitisvirus - voedselveiligheid - dioxinen - dierhouderij - pluimvee - organic farming - poultry farming - hens - animal health - animal welfare - vaccination - feather pecking - hen feeding - helminths - bacterial diseases - salmonella - escherichia coli - brachyspira - avian influenza viruses - infectious bronchitis virus - food safety - dioxins - animal husbandry - poultry
  Dit boekje bevat een bundeling van reeds eerder uitgegeven artikelen en brochures van ASG en LBI over gezondheid van biologische leghennen. Tevens zijn enkele nieuwe stukken toegevoegd over onderwerpen die voor de biologische leghennenhouderij van belang zijn.
  Economisch verschil tussen 1-fase en 3-fasen 100% biologisch voer is klein : een centenkwestie.
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, T.G.C.M. - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)16. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 17.
  pluimvee - pluimveehouderij - hennen - hennenvoeding - kosten-batenanalyse - poultry - poultry farming - hens - hen feeding - cost benefit analysis
  In een proef met 100% biologisch voer met leghennen zijn 1-fase en 3-fasenvoer met elkaar vergeleken. Hoe zit het met de kosten? Er is een klein economisch voordeel voor het 3-fasen 100% biologisch voer. Als er een 2-fasen voer zou zijn toegepast, wordt dit voordeel weer wat groter. Deze resultaten worden behaald met merken met een hoog eigewicht
  Vergelijking 1-fase en 3- fasen 100% biologisch voer
  Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)16. - ISSN 0166-8250 - p. 11 - 13.
  pluimveehouderij - pluimvee - hennen - hennenvoeding - poultry farming - poultry - hens - hen feeding
  Biologisch voer moet in de toekomst voor 100% uit biologische grondstoffen bestaan. In een proef met leghennen zijn een 1-fase en een 3-fasen voer vergeleken. Met 3-fasenvoer is het beter mogelijk om het eigewicht te sturen. Of 100% biologisch voer met goede resultaten kan worden toegepast is niet duidelijk
  Effect of nutrient density, NSP source, coarseness of NSP and feed form on performance and behaviour of hens at early lay.
  Krimpen, M.M. van; Kwakkel, R.P. ; Andre, G. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hartog, L.A. den; Verstegen, M.W.A. - \ 2006
  Wageningen : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group, Wageningen UR 09) - 62
  hennen - pluimvee - voer - hennenvoeding - diervoeding - legresultaten - diergedrag - voedingsgedrag - verenpikken - hens - poultry - feeds - hen feeding - animal nutrition - laying performance - animal behaviour - feeding behaviour - feather pecking
  Feather pecking in layers is a multi factorial problem, which can be caused by environmental, genetic or nutritional factors. From the literature it has been shown that nutritional factors may positively or negatively affect feather pecking behaviour in laying hens. Nutritional factors seem to reduce feather pecking behaviour in laying hens if these factors increase the time spent on feeding behaviour, by affecting foraging and feed intake. Laying hens may spend more time on these feeding behaviours when they are fed 1) mash diets in stead of crumbles or pellets, 2) low energy diets, 3) high (in-)soluble fibre diets or 4) roughages. However, such feeding strategies may not reduce egg performance of the hens, which can be the case when hens are not able to fully compensate for the dilution. Especially hens at early lay can have problems with consuming sufficient feed for maintenance and egg production. Therefore, by order of the Product Board Animal Feed and the Product Board Poultry & Eggs an experiment was conducted to measure the effect of energy dilution and feed structure on performance and behaviour of hens at the beginning of the laying period.
  Het mag wat grammetjes meer zijn: proef met 30 procent zand in leghennenvoer
  Kwakernaak, C. ; Meulen, J. van der; Kan, C.A. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)14. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 7.
  diervoeding - hennenvoeding - hennen - verontreiniging - pluimveemest - landbouwkundig onderzoek - animal nutrition - hen feeding - hens - pollution - poultry manure - agricultural research
  Leghennen kunnen echte zandhappers zijn. Is dat niet slecht voor hun prestaties? Animal Sciences Group (ASG) deed een proef
  Modulation of the chicken immune cell function by dietary polyunsaturated fatty acids
  Sijben, J.W.C. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Henk Parmentier; Johan Schrama. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058085528 - 155
  hennen - kippen - meervoudig onverzadigde vetzuren - hennenvoeding - voedertoevoegingen - immuniteitsreactie - immuunsysteem - immuniteit - voedingsstoffenverbetering - voedingsfysiologie - diergezondheid - hens - fowls - polyenoic fatty acids - hen feeding - feed additives - immune response - immune system - immunity - nutrient improvement - nutrition physiology - animal health

  Polyunsaturated fatty acids (PUFA) possess a wide range of biological properties, including immunomodulation. The amount, type, and ratio of dietary PUFA determine the types of fatty acids that are incorporated into immune cell membranes. Consequently, the physiological properties of immune cells and their potential to produce communication molecules, such as eicosanoids, can be modulated. This thesis aims to describe the (interaction) effects of n-3 and n-6 PUFA after challenge with antigens of various nature, and thereby to identify PUFA requirements for optimal immune responses in chickens. Antibody responses to model antigens known to induce T helper-1 and T helper-2 type responses in mice were increased or decreased by n-6, and increased or not affected by n-3 PUFA, depending on the antigen, and levels of other PUFA. Cutaneous hypersensitivity, an index for in vivo T cell reactivity, was increased by n-3 and decreased by n-6 PUFA or not affected. In vitro T cell reactivity was increased in chickens fed n-3 PUFA enriched diet. Evidence that vitamin E interacts with PUFA effects on immune cell function, particularly at high PUFA levels, was not found. Cytokine mRNA levels early after LPS challenge were increased by long-chain n-3 PUFA or not affected by dietary PUFA. The present thesis indicates that dietary PUFA have the potential to modulate chicken immune cell function, but that most effects are the contrary of what is usually found in mammals. The differences are possibly due to differences in chickens and mammals with regard to the metabolism and effector functions of PGE 2 , and the effects of dietary n-3 on cytokine production. It is hypothesized that inclusion of 1-2 % of n-3 and inclusion of no more than 3-4 % of n-6 in the diet, is optimal for Ab responsiveness, enhances T cell reactivity, and possibly improves chicken's disease

  Voerrantsoenering bij leghennen op batterijen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 84) - 68
  hennen - batterijhuisvesting - pluimveehouderij - hennenvoeding - diëten - voedingsrantsoenen - hens - battery husbandry - poultry farming - hen feeding - diets - feed rations
  Naar het rantsoeneren is door het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) 'Het Spelderholt' in twee legronden onderzoek gedaan.
  Expanderen van voer bij (opfok)leghennen op batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 38) - 29
  pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - mest - mineralen - hennenvoeding - expansie - voeropname - voederconversie - batterijhuisvesting - ammoniakemissie - kweken - poultry farming - hens - pullets - manures - minerals - hen feeding - expansion - feed intake - feed conversion - battery husbandry - ammonia emission - rearing
  In het kader van de milieu-problematiek en de daaruit voortvloeiende mestwetgeving is het van belang de uitscheiding van mineralen via de mest te beperken. In twee opfok- en twee legproeven zijn twee maatregelen onderzocht: 1. verlaging van het totaal-P gehalte in het voer onder toevoeging van fytase; 2. betere ontsluiting van het voer d.m.v. expanderen en daardoor een scherpere voerconversie en minder mest. In dit verslag komen de resultaten aan de orde met betrekking tot het expanderen van voer. InPP-uitgave no. 37 komen de resultaten met betrekking tot het verlagen van het fosforgehalte in het voer onder toevoeging van fytase aan de orde.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.