Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vroege bepaling van de effectiviteit van ALS-remmende herbiciden
  Riethmuller-Haage, I.C.P. ; Bastiaans, L. ; Kempenaar, C. ; Harbinson, J. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 86 - 88.
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruiddodende eigenschappen - dosering - letale dosis - spuiten - controle - chemische bestrijding - plant protection - weed control - herbicides - herbicidal properties - dosage - lethal dose - spraying - control - chemical control
  MLHD, de methode om lage herbicide doseringen op maat en met controle op effectiviteit toe te passen is specifiek ontwikkeld voor fotosynthese-remmers. Telers ervaren de beperkte toepasbaarheid van de methodiek soms als bezwaar. Via onderzoek worden de mogelijkheden om MLHD te verbreden naar middelen met andere werkingsmechanismen verkend. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van dergelijk onderzoek gericht op ALS(AcetoLactaatsynthase)-remmende herbiciden
  Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?
  Kruidhof, H.M. ; Bastiaans, L. ; Molema, G.J. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 72 - 75.
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - groenbemesters - onkruiden - bedrijfsvoering - allelopathie - onkruiddodende eigenschappen - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - cultural control - green manures - weeds - management - allelopathy - herbicidal properties - outdoor cropping
  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwikkeld groenbemestinggewas de groei, ontwikkeling en de zaadproductie van onkruiden tegengaan. In de winter en het vroege voorjaar kan de geproduceerde biomassa worden ingewerkt in de bodem en als gevolg van allelopatische en/of fysische effecten mogelijk de kieming, vestiging en vroege groei van onkruiden onderdrukken. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksactiviteiten.
  Hulpstoffen maken onkruidbestrijdingsmiddelen efficienter
  Schans, D.A. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 2001 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 6 - 9.
  onkruidbestrijding - onkruiden - herbiciden - herbicidenmengsels - onkruiddodende eigenschappen - hulpstoffen - toevoegingen - formuleringen - dosering - doseringseffecten - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - herbicides - herbicide mixtures - herbicidal properties - adjuvants - additives - formulations - dosage - dosage effects - application rates - plant protection - chemical control - control methods
  In kasproeven testte PPO de werkzaamheid van contactherbiciden in verschillende doseringen, en bij toevoeging van hulpstoffen, bij de bestrijding van de onkruiden melganzevoet en hanepoot. Uit de sterk verbeterde werking blijkt dat bij een verstandig gebruik van hulpstoffen de grenzen van LageDoseringsSystemen (LDS) nog niet zijn bereikt. In veldproeven werd de werking onderzocht van hulpstoffen bij lage doseringen van verschillende tankmixen herbiciden voor de bestrijding van perzikkruid en hanepoot in suikerbieten en maïs
  Heermoes bestrijden : voorlopig nog oude middelen nodig
  Weide, R.Y. van der; Slabbekoorn, J.J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 2001 (2001)1. - ISSN 1385-5301 - p. 20 - 21.
  equisetum arvense - onkruiden - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruiddodende eigenschappen - toepassing - toepassingsdatum - toedieningshoeveelheden - dosering - tests - testen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - equisetum arvense - weeds - weed control - herbicides - herbicidal properties - application - application date - application rates - dosage - tests - testing - cultural control
  De biologie van het moeilijk te bestrijden onkruid heermoes of 'paardestaart' (o.a. morfologie, reproductie); de effectiviteit tegen heermoes van een aantal bestrijdingsmiddelen (waaronder een aantal moderne herbiciden); het meest geschikte toepassingstijdstip; alternatieve bestrijdingsmethoden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.