Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 65

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==historical ecology
Check title to add to marked list
Vennen in Nederland: gevormd, veranderd en hersteld door de mens
Gils, S. van; Arts, G.H.P. - \ 2012
In: Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie / Schaminee, J., Janssen, J., Zeist : KNNV (Vegetatiekundige monografieen 944) - ISBN 9789050114493 - p. 90 - 114.
poelen - hoogveengebieden - ecologisch herstel - historische ecologie - habitats - midden-limburg - pools - moorlands - ecological restoration - historical ecology
In deze bijdrage staan vennen centraal. Bijzondere plantensoorten zijn met name te vinden in de zwak tot zeer zwak gebufferde vennen. Daarvoor draagt Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid. Te vinden zijn daar voornamelijk de bijzondere soorten als Oeverkruid, Waterlobelia en Pilvaren. De standplaatseisen ten aanzien van voedingsstoffen en waterhuishouding worden besproken, waarna uitvoerig wordt ingegaan op het historisch gebruik van deze vennen. Toegelicht aan de twee vennen in Midden-Limburg, namelijk het Sarsven en de Banen. Vooral in de jaren zeventig vorige eeuw hebben de overdaad aan zwavel en stikstof een zware tol geëist
Analyses of four centuries of bounty hunting on seals in Zeeland, SW-Netherlands
Vooys, C.G.N. de; Brasseur, S.M.J.M. ; Meer, J. van der; Reijnders, P.J.H. - \ 2012
Lutra 55 (2012)1. - ISSN 0024-7634 - p. 55 - 65.
historische ecologie - zeehonden - zeeland - jagen - geschiedenis - zuidwest-nederland - historical ecology - seals - zeeland - hunting - history - south-west netherlands
Eeuwenlang vond in de Zeeuwse wateren premiejacht op zeehonden plaats. De uitbetaalde premies van de in de 16e tot in de 20e eeuw buitgemaakte dieren werden geregistreerd in Zeeuwse archieven. In deze studie worden die jachtstatistieken gebruikt om het aantal jaarlijks geschoten dieren te reconstrueren. Vervolgens wordt het effect van sociale en historische gebeurtenissen op het jachtsucces onderzocht.
De zwarte els in Nederland
Oosterbaan, A. ; Polman, J.E. - \ 2011
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)1. - ISSN 0166-3534 - p. 44 - 47.
alnus - alnus glutinosa - bomen - bosbomen - straatbomen - geschiedenis - twente - achterhoek - historische ecologie - trees - forest trees - street trees - history - historical ecology
De zwarte els is een belangrijke boomsoort voor ons landschap. Hij is zelfs bepalend voor het landschap van grote delen van ons land. Bijvoorbeeld in het van oudsher dichte singellandschap van de Friese Wouden, de kop van Overijssel, delen van Twente en de Achterhoek. Maar ook in het westelijke veenweidengebied kwamen van oorsprong veel elzensingels voor. Verder tref je de zwarte els aan in al of niet gemengde bomenrijen, als knotboom en als solitair.
Vijftienduizend jaar Elatine in Nederland, in het rivierengebied en daarbuiten
Weeda, E.J. ; Brinkkemper, O. - \ 2010
Stratiotes 40/41 (2010). - ISSN 0928-2297 - p. 6 - 26.
habitats - historische ecologie - beekdalen - paleobotanie - vegetatie - habitats - historical ecology - brook valleys - palaeobotany - vegetation
In dit artikel krijgt Elatine hydropiper verreweg de meeste aandacht, omdat over deze soort de rijkste historische documentatie beschikbaar is en omdat zij de grootste verscheidenheid in standplaats toont. Hoewel zij niet strikt tot het rivierengebied beperkt is, haar zwaartepunt gedurende het grootste deel van het Holoceen in de rivierdalen. Dit blijkt uit tientallen paleobotanische vondsten, die de kwalificatie 'best gedocumenteerde stroomdalplant van Nederland' wettigen.
Historische veranderingen in de droge stroomdalgraslanden in Nederland: het Medicagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum
Schaffers, A.P. ; Sykora, K.V. ; Huiskes, H.P.J. ; Schaminee, J.H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2010
Stratiotes 40/41 (2010). - ISSN 0928-2297 - p. 27 - 48.
graslanden - vegetatie - historische ecologie - stroomdalen - flora - grasslands - vegetation - historical ecology - stream valleys
Er bestond dringend behoefte aan een historisch referentiebeeld van de oorspronkelijke soortensamenstelling en verspeiding van deze graslanden in Nederland. Een dergelijke referentie is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie en herstellen en ontwikkelingsbeheer en geeft door vergelijking inzicht in de kwaliteit van de huidige stroomdalgraslanden. Wij analyseerden in opdracht van het LNV (kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit; OBN) een grote verzameling historische vegetatieopnamen van Nederlandse stroomdalgraslanden (Schaffers et al. 2008). In dit artikel behandelen wij de belangrijkste resultaten.
Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen : een referentie voor het karteren van de habitattypen beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen
Bijlsma, R.J. ; Dorland, G.J. van; Bal, D. ; Janssen, J.A.M. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1967) - 43
bosecologie - bossen - quercus - fagus - habitats - cartografie - bosinventarisaties - indicatorsoorten - nederland - databanken - natura 2000 - historische ecologie - forest ecology - forests - quercus - fagus - habitats - mapping - forest inventories - indicator species - netherlands - databases - natura 2000 - historical ecology
Dit rapport beschrijft een referentiebestand waarmee wordt beoogd een standaard hulpmiddel aan te bieden om bij het karteren van deze habitattypen de beperkende criteria goed toe te passen. Dit referentiebestand bestaat uit twee GIS-bestanden. Het GIS-bestand 'n2tmkbos' geeft invulling aan het criterium 'oude bosgroeiplaats' door voor alle Natura 2000-gebieden op de Hogere zandgronden en in het Heuvelland zo exact mogelijk de locaties weer te geven waar in 1850 bos aanwezig was. Rond deze tijd kwam de eerste landsdekkende topografische kaart beschikbaar: de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK). De oude bosgroeiplaatsen zijn overlegd met de digitale bodemkaart van Nederland 1:50.000 waarbij voor alle bodemcodes is aangegeven of ze voldoen aan het bodemkundig criterium voor habitattype Oude eikenbossen. Het GIS-bestand 'n2bosstat4' helpt bij de toepassing van het criterium 'honderdjarige bosopstand': het is een uitsnede van de Vierde bosstatistiek voor alle Natura 2000-gebieden op de Hogere zandgronden en in het Heuvelland. De bestanden zelf zijn als ESRI-shapefile beschikbaar.
Beheer van cultuur- en natuurhistorisch erfgoed
Ouden, J. den; Jansen, P. ; Verheyen, K. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 503 - 519.
bossen - plantengemeenschappen - historische ecologie - cultuurlandschap - forests - plant communities - historical ecology - cultural landscape
Kennis over het cultuurhistorisch erfgoed is voor het bosbeheer relevant vanuit verschillende invalshoeken. We kunnen onderscheid maken tussen immateriële en materiële elementen, waarbij de laatste weer kunnen worden onderverdeeld in biotische en abiotische elemententen. De verschillende beheerstrategieën worden verderop nader toegelicht.
Ontpolderen van groote Buitenlanden
Corporaal, A. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-advies ) - 34
polders - vegetatie - hydrologie - bodem - graslanden - ecologisch herstel - historische ecologie - overijssel - natuurbeheer - vegetation - hydrology - soil - grasslands - ecological restoration - historical ecology - nature management
Natuurmonumenten stelt de vraag of ontpolderen van de Groote Buitenlanden (een 19 ha grote zomerpolder, die na 1960 niet meer geïnundeerd is) ecologisch gezien de juiste weg is om kievitsbloemgraslanden te ontwikkelen. Dit adviesrapport geeft informatie over historische geografie, bodem, hydrologie, vegetatie van het gebiedje, dat aan het Zwarte Meer ligt en vroeger onder de ruilverkaveling Blokzijl-Vollenhove viel
Den Treek Henschoten; fragmenten uit de bosbouwhistorie van een landgoed op de overgang van nat naar droog
Boosten, M. ; Laar, J.N. van; Schütz, P. - \ 2009
Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 25 september 2009) - 17
bosbouw - landgoederen - landgebruik - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - forestry - estates - land use - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
Na een zeer geslaagde eerste excursie van de commissie bosgeschiedenis van de KNBV is een bezoek gebracht aan Den Treek- Henschoten, een particulier landgoed op de Utrechtse Heuvelrug met een rijke boshistorie. Het betreft de excursie van 25 september 2009. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van het landgoed door Willem de Beaufort, één van de eigenaren van het landgoed. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling verschillende markante punten met historische fenomenen getoond en bediscussieerd. Deze excursiegids geeft een kenschets van het gebied en er zijn enkele fragmenten van oude kaarten opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute toegevoegd en zijn per excursiepunt wetenswaardigheden vermeld
De Grebbeberg; een illustratie van bosgeschiedenis, cultuurhistorie en militaire geschiedenis
Boosten, M. ; Laar, J.N. van - \ 2009
Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 27 maart 2009) - 16
landschap - landgebruik - bossen - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - landscape - land use - forests - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
De Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV komt met een eerste activiteit, namelijk een excursie naar een interessant gebied met een bijzondere historie: de Grebbeberg bij Rhenen. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van de Grebbeberg door Henk Deijs, een bekend Rhenens historicus. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling over de Grebbeberg verschillende markante punten getoond en wordt er gediscussieerd over de waar te nemen historische fenomenen. In deze gids wordt een kenschets gegeven van het excursiegebied en zijn fragmenten van oude kaarten en historische tekeningen opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute opgenomen en zijn per excursiepunt de wetenswaardigheden vermeld.
Oude eikenbossen: nieuwe inzichten en kansen voor het beheer
Bijlsma, R.J. ; Ouden, J. den; Siebel, H.N. - \ 2009
De Levende Natuur 110 (2009)2. - ISSN 0024-1520 - p. 77 - 82.
bossen - oude bossen - habitats - historische ecologie - veluwe - forests - old-growth forests - habitats - historical ecology - veluwe
Met de komst van Natura 2000 heeft de aanduiding ‘oude eikenbossen’ een nieuwe betekenis gekregen voor de Nederlandse situatie. Hoe de eikenbossen kunnen worden onderscheiden in de habitattypen ‘Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (H9190)’ of Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) wordt in dit artikel beschreven. Hierbij worden typische voorbeelden gegeven van het habitattype Oude eikenbossen op de Veluwe. Recente inzichten in de historische achtergrond van strubbenbossen geven nieuwe aanknopingspunten voor het beheer van dit habitattype
Urban Green Space and Sport: The case of the Netherlands 1800-2000
Kooij, P. - \ 2009
In: Sport, Recreation and Green Space in the European City / Clark, P., Niemi, M., Niemelä, J., Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Studia Fennica Historica 16) - ISBN 9789522221629 - p. 54 - 73.
stadsparken - geschiedenis - stedelijke gebieden - historische ecologie - urban parks - history - urban areas - historical ecology
Een nieuwe kijk op oude eiken
Ouden, J. den; Copini, P. ; Sass-Klaassen, U. - \ 2009
De Levende Natuur 110 (2009)2. - ISSN 0024-1520 - p. 83 - 87.
bomen - struiken - hakhout - geschiedenis - veluwe - historische ecologie - trees - shrubs - coppice - history - historical ecology
Eikenclusters bestaan uit groepjes of kringen van eiken bij elkaar waarvan de stammen tot vele meters van elkaar kunnen staan en toch tot één individu lijken te behoren. Ze komen voornamelijk voor op de hogere zandgronden en in de duinen. Over het ontstaan van deze eikenclusters bestaat onduidelijkheid. Dit onderzoek concentreerde zich op de ontstaanswijze van eikenclusters in de Wilde Kamp (Gld.).
Iep of Olm - Karakterboom van de Lage Landen -
Heybroek, H. ; Goudzwaard, L. ; Kaljee, H. - \ 2009
Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050112819 - 272
ulmus - geschiedenis - biodiversiteit - nederland - plantenziekten - bospathologie - historische ecologie - vlaanderen - cultuurlandschap - ulmus - history - biodiversity - netherlands - plant diseases - forest pathology - historical ecology - flanders - cultural landscape
Iep of Olm – karakterboom van de Lage Landen vertelt het verhaal van deze karakteristieke bomen in het licht van 7500 jaar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek geeft een historisch overzicht van iepen in stad en landschap, vertelt over oeroude gebruiken en schetst de geschiedenis van een eeuw “Hollandse” iepenziekte. Iep of Olm gaat echter ook over de iep in heden en toekomst. De iepenziekte is nu namelijk gelukkig beheersbaar. Er komen veel nieuwe iepenvariëteiten op de markt en professionals hebben de iep herontdekt. Daardoor neemt de boom geleidelijk zijn plaats in stad en ommeland weer in. Iep of Olm geeft een mooi overzicht van soorten en variëteiten en van bijzondere iepen in Nederland en Vlaanderen. Ook behandelt het boek de talloze organismen, zoals kevers, vlinders, mossen en paddenstoelen, die van de iep afhankelijk zijn en die nu weer nieuwe kansen krijgen. De auteurs besluiten hun boek met de praktische aspecten van beheer en aanplant.
Kaart van de oudste bossen in Nederland : kansen op hot spots voor biodiversiteit
Daamen, W.P. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 121) - 37
bossen - oude bossen - biodiversiteit - bosbescherming - geografische informatiesystemen - bosecologie - nederland - historische ecologie - forests - old-growth forests - biodiversity - protection of forests - geographical information systems - forest ecology - netherlands - historical ecology
Dit document geeft een aanzet tot een GIS-bestand ‘Hot spots biodiversiteit’ van bossen in Nederland (situatie 2003). Het ontwikkelde bestand bevat de locaties van bossen met een ontstaansperiode van vòòr1900 of van gronden die vòòr het jaar 1900 al bosgebied waren. Het werkdocument bestaat uit een verslaglegging van de gebruikte basisbestanden, de uitgevoerde bewerkingen en een uitsnede van het kaartbeeld. De resultaten kunnen worden gebruikt bij studies van het Planbureau voor de Leefomgeving zoals de Natuurbalans en de Natuurverkenning, maar ook bij ruimtelijke planning. Dit laatste in het bijzonder bij bosfuncties zoals recreatie/beleving en houtproductie.
Soak systems of an Irish raised bog : a multidisiciplinary study of their origin, ecology, conservation and restoration
Crushell, P.H. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; J.G.M. Roelofs. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085852544 - 200
veenmoerassen - vegetatie - conservering - ecologie - ierse republiek - geschiedenis - ecologisch herstel - historische ecologie - natuurgebieden - herstelbeheer - bogs - vegetation - conservation - ecology - irish republic - history - ecological restoration - historical ecology - natural areas - restoration management
Soak systemen (systemen met een laagveenvegetatie omgeven door ombrotroof veen), kortweg soaks, zijn zeldzame elementen in hoogvenen die bijdragen aan de heterogeniteit van deze ecosystemen. Ze worden beschouwd als belangrijke elementen in het hoogveen die behouden en hersteld dienen te worden. Teneinde meer inzicht te krijgen in soak systemen, hebben wij historisch, biogeochemisch en ecologisch onderzoek verricht aan twee soaks in Clara bog
De droge stroomdalgraslanden van het Sedo-Cerastion in Nederland : verspreiding en soortensamenstelling van het Medicagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum vóór 1960 en daarna
Schaffers, A.P. ; Sykora, K.V. ; Huiskes, H.P.J. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2008
Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2008/DK092-O) - 59
vegetatie - graslanden - plantengeografie - historische ecologie - natura 2000 - vegetation - grasslands - phytogeography - historical ecology
Dit rapport geeft de vegetatiekundige geschiedenis weer van de stroomdalgraslanden in Nederland. Voor het eerst zijn gegevens uit de jaren ’50 en ’60 gedigitaliseerd en gebruikt om een referentiebeeld te bepalen van het voorkomen, de standplaatsen en de soortensamenstelling van droge stroomdalgraslanden. Vergelijking met recentere vegetatieopnames bevestigt de achteruitgang in de verspreiding, maar ook in de kwaliteit van deze vegetaties. Sommige associaties zijn helemaal verdwenen, andere zijn sterk achteruitgegaan in verspreiding of hebben meer soorten van voedselrijkere bodems als kenmerkende soorten gekregen.
Dendrogeomorphology - a new tool to study drift-sand dynamics Netherlands Journal of Geosciences
Ouden, J. den; Sass-Klaassen, U. ; Copini, P. - \ 2007
Netherlands journal of geosciences 86 (2007)4. - ISSN 0016-7746 - p. 355 - 363.
houtteeltkenmerken - eolische afzettingen - geomorfologie - duinen - bomen - historische ecologie - silvicultural characters - aeolian deposits - geomorphology - dunes - trees - historical ecology - white spruce - tree roots - quebec
dendrogeomorphological approach is presented, using wood characteristics of native oak (Quercus robur L.) to infer dynamics of aeolian sediment transport in drift-sand areas. Wood samples, taken from oaks in two drift-sand areas, were analysed to study changes in tree-ring pattern and wood anatomy as a consequence of burying or exposure from drift sand. In all cases, the wood of the sampled oaks showed sudden changes in anatomy and tree-ring width due to burial by drift sand or subsequent exposure after erosion of the new soil surface. After aerial stems became covered by drift sand, the wood lost its characteristic ring-porous features, and tree rings became strongly reduced in width with less distinct ring boundaries. Buried stems that became exposed after erosion showed an abrupt increase in ring width and turned distinctly ring porous again. Roots that were exposed also adopted clear ring-porous features, increased in ring width and anatomically resembled aerial stem wood. Using tree-ring analysis, it is possible to precisely date sand deposition and erosion events by detecting the concurrent changes in anatomy of woody structures. This study indicates the high potential of dendrogeomorphology as a tool to study drift-sand dynamics with a high temporal, i.e. annual, resolution for a period going back as long as the maximum age of the trees present (in this study at least 250 years). Since the signals of past deposition and erosion events are conserved in the wood, this is the only method that can be used to reconstruct drift-sand dynamics when the actual landforms are no longer present.
Nota: referenties en maatlatten voor macrobenthos van overgangs- en kustwateren: aanvullende informatie t.b.v. RWS-rapportage
Ysebaert, T. - \ 2007
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C110/07) - 24
visserij - gegevens verzamelen - kustwateren - probleemanalyse - probleemoplossing - historische ecologie - macrofauna - kaderrichtlijn water - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - eems-dollard - fisheries - data collection - coastal water - problem analysis - problem solving - historical ecology - water framework directive - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
Naar aanleiding van de afronding van de referenties en maatlatten voor overgangs- en kustwateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is extra informatie nodig betreffende enkele macrofauna referenties en (deel)maatlatten. Onder de vorm van een aantal actiepunten heeft RWS IMARES de opdracht gegeven deze extra informatie te verzamelen in een korte nota. Per waterlichaam worden hieronder de verschillende actiepunten behandeld.
Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis.
Ouden, J. den; Spek, T. - \ 2007
Amersfoort : RACM (Rapportage archeologische monumentenzorg 131B) - ISBN 9789057991127 - 167
quercus - palynologie - archeologie - vegetatie - bodem - nederland - geschiedenis - historische ecologie - veluwe - bodem-landschap relaties - quercus - palynology - archaeology - vegetation - soil - netherlands - history - historical ecology - veluwe - soil-landscape relationships
Dit rapport is het eindverslag van een interdisciplinair onderzoek naar archeologie, geschiedenis van de Wilde Kampen, en de mogelijke ontstaanswijze van eikenclusters (ook wel strubben genaamd) die daar voorkomen. Dit eindrapport vervangt een eerdere rapportage, aangezien de eindconclusie op sommige punten sterk afwijken van de eerdere versie (RAM 131)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.