Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vaccins beschermen dier én mens
  Rijsman, V.M.C. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 19 - 19.
  infectieziekten - zoönosen - diergezondheid - volksgezondheid - dierziektepreventie - vaccins - infectious diseases - zoonoses - animal health - public health - animal disease prevention - vaccines
  Het bedrijf MSD Animal Health werkt met onderzoekers van Wageningen UR, het RIVM en de Universiteit Utrecht aan een betere bestrijding van infectieziekten die van dier op mens kunnen overslaan. 'We kunnen nu enkele producten ontwikkelen die mogelijk nooit commercieel aantrekkelijk zullen zijn, maar maatschappelijk wel relevant zijn.'
  Risk assessment framework for emerging vector-borne livestock diseases
  Vos, C.J. de; Hoek, M.R. ; Fischer, E.A.J. ; Koeijer, A.A. de; Bremmer, J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR, Central Veterinary Institute - 76
  veehouderij - dierziekten - infectieziekten - risicoschatting - risicoanalyse - besluitvorming - vectoren, ziekten - livestock farming - animal diseases - infectious diseases - risk assessment - risk analysis - decision making - disease vectors
  The objective of this project was to develop a framework for risk assessment of introduction, establishment, spread and persistence of vector-borne livestock diseases by integrating the essential elements of different approaches. This framework will help risk analysts to assess the risk of vector-borne diseases, considering both likelihood of occurrence and potential impact to inform stakeholders on behalf of their decision making.
  De ene MRSA is de andere niet
  Wagenaar, Jaap - \ 2012
  livestock farming - staphylococcus aureus - disease distribution - infectious diseases - veterinary science - public health - disease resistance
  Agenda infectieuze ziekten paard
  Anonymous, - \ 2011
  Sectorraad Paarden - 29 p.
  paarden - paardenziekten - infectieziekten - dierenwelzijn - diergezondheid - dierziektepreventie - paardenfokkerij - horses - horse diseases - infectious diseases - animal welfare - animal health - animal disease prevention - horse breeding
  De agenda infectieuze paardenziekten is mede op verzoek van het ministerie van EL&I geschreven door de Sectorraad Paarden (SRP) voor beleidsmakers van paardensport- en fokkerijorganisaties, hippische ondernemers en de overheid. In deze agenda geeft de SRP haar visie hoe te komen tot de borging van een goede gezondheid bij paarden.
  Knoflook remt App
  Mul, M.F. ; Becker, P.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Wikselaar, P.G. van; Wisselink, H.J. ; Stockhofe, N. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - bacteriële longontsteking - actinobacillus pleuropneumoniae - varkensziekten - infectieziekten - knoflook - allium sativum - alternatieve geneeskunde - pig farming - bacterial pneumonia - actinobacillus pleuropneumoniae - swine diseases - infectious diseases - garlic - allium sativum - alternative medicine
  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat Allyl Methyl Sulfi de (AMS), een omzettingsproduct van knoflook, de groei van App remt.
  Scrapie
  Anonymous, - \ 2010
  Lelystad : Central Veterinary Institute, Wageningen UR
  geiten - scrapie - schapen - infectieziekten - goats - scrapie - sheep - infectious diseases
  Deze website geeft informatie over scrapie. Deze ziekte komt voor bij geiten en schapen
  Q-fever in wild animals in Europe, a concern for hunters
  Rotterdam, B. van; Langelaar, M. ; Giessen, J. van der; Roest, H.I.J. ; Grone, A. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)10. - ISSN 0040-7453 - p. 420 - 422.
  wilde dieren - q-koorts - coxiella burnetii - infectieziekten - ziektedistributie - tekenbeten - europa - literatuuroverzichten - wild animals - q fever - coxiella burnetii - infectious diseases - disease distribution - tick bites - europe - literature reviews - borne zoonotic bacteria - ixodes-ricinus ticks - coxiella-burnetii - serologic survey - northern spain - prevalence - pathogens - infection
  Het is onbekend of, hoe en in welke mate Coxiella burnetii circuleert onder wild in Nederland. In dit artikel wordt ingegaan op de literatuur over de circulatie van Coxiella burnetii onder niet gedomesticeerde diersoorten in Europa.
  Socio-psychological research on barriers and incentives to a clinically suspicious situation at a farm in order to report early detection of notifiable animal diseases
  Elbers, A.R.W. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)14-15. - ISSN 0040-7453 - p. 566 - 569.
  veehouderij - rundveeziekten - varkensziekten - pluimveeziekten - infectieziekten - virusziekten - detectie - risicoschatting - alarmsystemen - veterinaire praktijk - livestock farming - cattle diseases - swine diseases - poultry diseases - infectious diseases - viral diseases - detection - risk assessment - alarms - veterinary practice
  Enige tijd geleden heeft de KNMVD actief medewerking verleend aan onderzoek naar belemmeringen en stimuli om een klinisch verdachte situatie op veehouderijen te melden bij het centrale meldpunt van de VWA. Recent zijn resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Veterinary Microbiology en geaccepteerd in Rev. sci. tech. OIE. Omdat deze problematiek relevant is voor veel dierenartsen, is hierbij van de artikelen een uitgebreide samenvatting gemaakt.
  Verbetering van strovertering
  Spits, H.G. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)20 jan..
  tarwe - infectieziekten - fusarium - septoria - stro - plantenresten - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - wheat - infectious diseases - fusarium - septoria - straw - plant residues - plant disease control - plant protection - arable farming
  Stoppelresten en stro van tarwe kunnen een bron voor infectie door Septoria, DTR en (aar)fusarium zijn. In het kader van de beheersing van deze ziekten kan het belangrijk zijn om de gewasresten zo te bewerken dat ze als ziektebron geminimaliseerd worden. Doel van dit onderzoek is om een effectief en efficiënt systeem voor de behandeling van gewasresten te ontwikkelen, zodanig dat de gewasresten (ook als er niet geploegd wordt) voldoende snel verteren, waardoor de ziektedruk kan worden verlaagd. Na twee jaar onderzoek zijn er nog geen harde conclusies te trekken over de invloed van behandeling van gewasresten op de onderdrukking van de ziektedruk. De indruk ontstaat dat verschillen erg klein zijn en dat de tarweteelt geen meetbare negatieve invloeden ondervindt van gewasresten van de voorgaande tarweteelt.
  Risico's voor de volksgezondheid : hoe gaan we ermee om?
  Kimman, T.G. ; Bianchi, A.T.J. - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 76 - 85.
  veehouderij - dierziekten - diergezondheid - zoönosen - risico - volksgezondheid - infectieziekten - livestock farming - animal diseases - animal health - zoonoses - risk - public health - infectious diseases
  In dit essay identificeren de auteurs een aantal factoren die nodig kunnen zijn om het vertrouwen van burgers in de veiligheid van de veehouderij en de bescherming van hun gezondheid te borgen. Een volstrekt open communicatie is nodig om een gesprekmogelijk te maken over volksgezondheidsbedreigingen en de proportionaliteit van maatregelen om die te beschermen. Naast een adequate en proactieve aanpak van bedreigingen, is dat nodig om de Licence-to-Produce van de veehouderij zeker te stellen.
  Zoonose Vibrio vulnificus: meldingsplicht raadzaam
  Dijkstra, A. ; Haenen, O.L.M. ; Moller, L. - \ 2010
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010 (2010)154. - ISSN 0028-2162 - p. A2320 - A2320.
  vibrio vulnificus - viskwekerijen - zoönosen - gezondheid - infectieziekten - vibrio vulnificus - fish farms - zoonoses - health - infectious diseases
  Op de lijst van meldingsplichtige infectieziekten komen een aantal zoönosen voor, zoals pest, rabiës en leptospirose. De relatief onbekende zoönotische Vibrio vulnificus valt opmerkelijk genoeg niet onder de meldingsplichtige infectieziekten. Juist vanwege het zeer agressieve beloop van een invasieve V. vulnificus-infectie is een snelle diagnose van belang om adequaat medisch te kunnen handelen. Tevens lijkt V. vulnificus wereldwijd steeds vaker de kop op te steken, zelfs in landen waar men deze bacterie niet zou verwachten, zoals Spanje, Denemarken, Japan en ook Nederland.
  Aandacht voor ziekten op bedrijf
  Bergevoet, R.H.M. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 9 - 9.
  dierziekten - infectieziekten - overheidsbeleid - dierziektepreventie - animal diseases - infectious diseases - government policy - animal disease prevention
  Bedrijfsgebonden ziekten treffen niet louter de sector, maar spelen ook een rol bij antibioticaresistentie, dierenwelzijn en volksgezondheid door zoönosen. Om tot een aanpak te komen stelde Wageningen UR Livestock Research met hulp van stakeholders een lijst op van ziekten die aandacht behoeven.
  Het "PEPEIRA" project beoordeelt het risico van pepinomozaïekvirus
  Hamelink, R. ; Stijger, I. ; Vlugt, R.A.A. van der; Schenk, M.F. - \ 2010
  pepinomozaïekvirus - gevaren - infectieziekten - tomaten - europese unie - pepino mosaic virus - hazards - infectious diseases - tomatoes - european union
  De landen binnen de Europese Unie verschillen soms sterk van mening over het gevaar van pepinomozaïekvirus (PepMV). Ondanks het feit dat dit virus al 1999 is opgedoken is nog geen definitieve fytosanitaire status toegekend. Bovendien is in 2005 een nieuwe stam van het virus opgedoken (de Chili,2 stam) die sindsdien naast de al aanwezige stam (de EU,stam) voorkomt. Om een wetenschappelijke onderbouwing te geven van de fytosanitaire status van PepMV is het EPEIRA,project gestart.Aan de hand van de resultaten van de kasproeven en o.a. informatie over de zaadoverdraagbaarheid, het voorkomen van de PepMV,stammen en de beschikbaarheid van goede maatregelen die het virus kunnen inperken, zal nu de discussie over de fytosanitaire status plaatsvinden.
  Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen
  Elbers, A.R.W. ; Roest, H.I.J. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR, Centraal Veterinair Instituut - 23
  schapenhouderij - wolproductie - wol - scheren - infectieziekten - risicoschatting - ziektedistributie - mens-dier relaties - maatregelen - sheep farming - wool production - wool - shearing - infectious diseases - risk assessment - disease distribution - human-animal relationships - measures
  Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakelijke risicoreducerende maatregelen. De VWA wilde de volgende vragen beantwoord hebben: 1. Welke microbiologische gevaren vormen in Nederland een risico voor infectie van en verspreiding onder mensen en dieren naar aanleiding van directe en indirecte contacten met het product wol in de wolproductieketen? 2. Kunt u deze microbiologische risico's in prioritaire volgorde plaatsen (kwalitatieve of indien mogelijk semikwantitatieve risicobeoordeling)? 3. Als er risico's aanwezig zijn, die op basis van een expertmening niet verwaarloosbaar klein zijn, welke risicoreducerende maatregelen kunnen mogelijk worden toegepast in de productieketen en op welk moment?
  Beweegredenen van commerciële veehouders en hobbydierhouders om te vaccineren tegen Blauwtong tijdens een vrijwillige vaccinatiecampagne in 2008 en 2009 in Nederland
  Elbers, A.R.W. ; Koeijer, A.A. de; Rijn, P.A. van - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR, Centraal Veterinair Instituut (Rapport 09/CVI0311) - 27
  diergezondheid - bluetonguevirus - vaccinatie - diergeneeskunde - infectieziekten - animal health - bluetongue virus - vaccination - veterinary science - infectious diseases
  Onderzoek naar beweegredenen van veehouders om hun vee in te laten enten tegen het blauwtongvirus
  Project 8: prevalentieschatting en risicofactorenanalyse MRSA bij varkens
  Broens, E.M. ; Graat, E.A.M. ; Jong, M.C.M. de; Meijerink, M. ; Broek, I.V.F. van den; Cleef, B.A.G.L. van; Huijsdens, X.W. ; Mevius, D.J. ; Oosterom, R.A.A. van; Wolf, P. de - \ 2009
  In: Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon / Wagenaar, J.A., van de Giessen, A.W., Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (RIVM-rapport 330224001) - p. 49 - 68.
  varkenshouderij - varkens - infectieziekten - staphylococcus aureus - volksgezondheid - ziekteprevalentie - ziektedistributie - zoönosen - pig farming - pigs - infectious diseases - staphylococcus aureus - public health - disease prevalence - disease distribution - zoonoses
  Rapport over het voorkomen van MRSA op varkenshouderijen. Geconcludeerd wordt dat MRSA op veel zeugenbedrijven voorkomt en dat de prevalentie stijgt. Grote bedrijven hebben hebben een verhoogd risico. Het risico wordt daarnaast ook nog bepaald door een aantal factoren. Voor wat betreft de besmetting van MRSA door mensen wordt geconcludeerd dat mensen die intensief contact met MRSA-positieve varkens hebben een sterk verhoogd risico hebben om zelf MRSA-positief te zijn.
  De invloed van houderijaspecten op het risico van ziekte-uitbraak op varkensbedrijven en de sterke en zwakke punten in gangbare en high health systemen
  Bokma-Bakker, M.H. ; Bergevoet, R.H.M. ; Napel, J. ten; Swanenburg, M. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 242) - 33
  varkens - varkenshouderij - dierhouderij - infectieziekten - uitbraken (ziekten) - ziekteresistentie - diergezondheid - bedrijfssystemen - intensieve veehouderij - biologische landbouw - nederland - dierziektepreventie - pigs - pig farming - animal husbandry - infectious diseases - outbreaks - disease resistance - animal health - farming systems - intensive livestock farming - organic farming - netherlands - animal disease prevention
  Stand van zaken: Klimaatverandering en gezondheid in Nederland
  Vliet, A.J.H. van; Huynen, M. - \ 2009
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 153 (2009). - ISSN 0028-2162 - p. A1515 - A1515.
  klimaatverandering - gezondheid - risicofactoren - allergieën - vectoren, ziekten - infectieziekten - climatic change - health - risk factors - allergies - disease vectors - infectious diseases
  Klimaatverandering heeft mogelijke gezondheidseffecten in Nederland, zoals veranderingen in (a) temperatuurgerelateerde effecten, hittestress en luchtverontreiniging, (b) allergieën, (c) vectorgebonden infectieziekten en (d) voedsel- en watergebonden infectieziekten. Over de precieze mate waarin en de snelheid waarmee gezondheidseffecten zich voordoen verschillen de meningen en is nog onvoldoende duidelijkheid. Dit geldt tevens voor de mate waarin de samenleving zich op de mogelijke gezondheidseffecten moet of kan aanpassen. De hiaten in onze kennis zijn dus aanzienlijk. Wetenschappers en deskundigen maken zich duidelijk zorgen over de geringe aandacht voor de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering in Nederland. In 2009 is dan ook een voorstel tot een onderzoeksprogramma ‘Klimaatverandering en Gezondheid’ opgesteld
  Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon
  Wagenaar, J.A. ; Giessen, A.W. van de - \ 2009
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 330224001) - 170
  intensieve veehouderij - veehouderij - staphylococcus aureus - infectieziekten - volksgezondheid - intensive livestock farming - livestock farming - staphylococcus aureus - infectious diseases - public health
  Onderzoek waarin gepoogd werd om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van MRSA in de Nederlandse veehouderij. De varkenshouderij, vleeskalverhouderij en pluimveehouderij werden onderzocht. Geconcludeerd wordt dat MRSA wijdverspreid voorkomt in de intensieve veehouderij en dat Nederland hierin niet uniek is. In het bijzonder het type ST398 vormt een probleem, omdat het zich goed kan verspreiden en aanpassen
  Belangrijke rol bloeminfecties bij infecties van kool (Brassica) zaad met Xanthomonas
  Wolf, J.M. van der; Zouwen, P.S. van der; Haas, B.H. de; Köhl, J. - \ 2009
  brassica - zaadproductie - xanthomonas campestris pv. campestris - vermeerderingsmateriaal - infectieziekten - plantenziekten - biologische zaden - biologische plantenveredeling - brassica - seed production - xanthomonas campestris pv. campestris - propagation materials - infectious diseases - plant diseases - organic seeds - organic plant breeding
  Poster met resultaten uit onderzoek naar de fase van de plantontwikkeling tijdens welke infecties met Xanthomonas kunnen leiden tot zaadinfecties, en de rol van de (bestuivende) insecten bij het ontstaan van zaadinfecties
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.