Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Global Heat Uptake by Inland Waters
  Vanderkelen, I. ; Lipzig, N.P.M. van; Lawrence, D.M. ; Droppers, B. ; Golub, M. ; Gosling, S.N. ; Janssen, A.B.G. ; Marcé, R. ; Müller Schmied, H. ; Perroud, M. ; Pierson, D. ; Pokhrel, Y. ; Satoh, Y. ; Schewe, J. ; Seneviratne, S.I. ; Stepanenko, V.M. ; Tan, Z. ; Woolway, R.I. ; Thiery, W. - \ 2020
  Geophysical Research Letters 47 (2020)12. - ISSN 0094-8276
  heat uptake - inland waters - lakes - reservoirs - rivers

  Heat uptake is a key variable for understanding the Earth system response to greenhouse gas forcing. Despite the importance of this heat budget, heat uptake by inland waters has so far not been quantified. Here we use a unique combination of global-scale lake models, global hydrological models and Earth system models to quantify global heat uptake by natural lakes, reservoirs, and rivers. The total net heat uptake by inland waters amounts to 2.6 ± 3.2 ×1020 J over the period 1900–2020, corresponding to 3.6% of the energy stored on land. The overall uptake is dominated by natural lakes (111.7%), followed by reservoir warming (2.3%). Rivers contribute negatively (-14%) due to a decreasing water volume. The thermal energy of water stored in artificial reservoirs exceeds inland water heat uptake by a factor ∼10.4. This first quantification underlines that the heat uptake by inland waters is relatively small, but non-negligible.

  Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten van 2016
  Leeuwen, S.P.J. van; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2016
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2016.016) - 33
  palingen - osteichthyes - monitoring - dioxinen - polychloorbifenylen - binnenwateren - besmetting - nederland - eels - osteichthyes - monitoring - dioxins - polychlorinated biphenyls - inland waters - contamination - netherlands
  In 2016 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 14 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie bemonsterd. Hiervan liggen twaalf locaties binnen het voor aalvisserij gesloten gebied en voor de overige 3 locaties is de aalvisserij toegestaan. Alle locaties zijn in voorgaande jaren al bemonsterd, behalve de Weespertrekvaart, die voor het eerst is bemonsterd in 2016. Dit jaar is voor de bemonstering van grote alen rekening gehouden met het zwaartepunt van de beroepsmatige vangst, waardoor meestal iets grotere aal is bemonsterd (>53 cm) dan in voorgaande jaren (was >45 cm).
  Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren 2015
  Kotterman, M.J.J. ; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Leeuwen, Stefan van - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C016/16) - 28
  palingen - osteichthyes - monitoring - dioxinen - polychloorbifenylen - binnenwateren - besmetting - nederland - eels - osteichthyes - monitoring - dioxins - polychlorinated biphenyls - inland waters - contamination - netherlands
  In 2015 zijn in het kader van het monitoringsprogramma “Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij” 15 zoetwaterlocaties en één zoutwater locatie in Nederland bemonsterd. Elf locaties liggen binnen het voor aalvisserij gesloten gebied, op de andere vijf locaties is de aalvisserij toegestaan. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige-PCBs (dl-PCB’s) en niet-dioxineachtige PCB’s (ndl-PCB’s).
  Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten
  Veraart, J.A. ; Fontein, R.J. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2691) - 81
  waterbeheer - nederlandse wateren - binnenwateren - deltawerken - natuurbeheer - nederland - hoogwaterbeheersing - water management - dutch waters - inland waters - delta works - nature management - netherlands - flood control
  Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen
  het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was
  daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische
  Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast
  is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met
  menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de
  Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang
  is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van
  estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-
  benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden
  meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s
  zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale
  kennisontwikkeling samen met de regio’s.
  Decentraal aalbeheer in Friesland : een economische analyse
  Prins, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-157) - 81
  binnenvisserij - palingen - european eels - anguilla - visserij - visvangsten - quota - visserijbeheer - economische ontwikkeling - friesland - nederland - binnenwateren - freshwater fisheries - eels - european eels - anguilla - fisheries - fish catches - quotas - fishery management - economic development - friesland - netherlands - inland waters
  Within the framework of the eel recovery plan, restrictive measures have been in force in Dutch eel fisheries since 2009. Since 2011, Frisian inland fishers, associated through the Frisian association of inland fishers (Friese Bond van Binnenvissers), have been experimenting with fishing quotas for eel. This approach is also known as 'decentralised eel management' (decentraal aalbeheer). This quota is in lieu of the statutory eel fisheries system, which includes a three-month period in which no eel may be fished. This report will explore the economic development of Frisian inland fisheries since 2007, as well as the question whether fishing quotas are economically viable.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015
  Kotterman, M.J.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (IMARES / Rapport C085/15) - 37
  monitoring - waterbeheer - waterbeleid - watersystemen - mytilidae - chemicaliën - biologische monitoring - microbiële besmetting - waterverontreiniging - mossels - binnenwateren - monitoring - water management - water policy - water systems - mytilidae - chemicals - biomonitoring - microbial contamination - water pollution - mussels - inland waters
  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend). - periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle). De opdracht is gebaseerd op het werkdocument “Actieve monitoring chemische stoffen zoetwatermosselen, projectplan chemisch meetnet MWTL 2014”, van 28 augustus 2014 en is uitgevoerd door IMARES. De uit te voeren werkzaamheden betroffen het bemonsteren van zoetwatermosselen en het analyseren van microverontreinigingen daarin. Dit rapport bevat zowel de analyseresultaten van quaggamosselen uit het oorspronkelijke onderzoek in 2014, als ook de resultaten van het aanvullende onderzoek betreffende driehoeksmosselen en quagga’s uit het Spaarne; op tijdstip 0 (niet uitgehangen) en tijdstip 1 (na uithangen, alleen locatie Keizersveer).
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
  Verver, S.W. - \ 2014
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
  visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - monitoring - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
  Klimaatverandering: Risico's en kansen voor de Nederlandse visserij- en aquacultuursector
  Rijnsdorp, A.D. ; Buisman, E. ; Beukers, R. ; Deerenberg, C.M. ; Graaf, M. de; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Teal, L.R. ; Turenhout, M.N.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C096/14) - 69
  visserij - visstand - aquatische ecologie - klimaatverandering - inventarisaties - noordzee - binnenwateren - fisheries - fish stocks - aquatic ecology - climatic change - inventories - north sea - inland waters
  Dit rapport presenteert de resultaten van een studie naar de effecten van klimaatveranderingen voor de Nederlandse vissector tot 2050. De studie is gebaseerd op beschikbare literatuur en getoetst in een bijeenkomst met stakeholders. Het rapport behandelt achtereenvolgens de visserij op wilde bestanden (pelagische visserij, kottervisserij, schelpdiervisserij, binnenvisserij en recreatieve visserij), de aquacultuur (schelpdieren, vis) en visconsumptie. De risico’s en kansen worden primair bepaald door de effecten van klimaatverandering op de productiviteit van de visbestanden. Operationele aspecten spelen een rol bij de ruimtelijke inperking van de visserijmogelijkheden door het toenemend ruimtebeslag van windmolenparken, en mogelijk door het risico op stormschade.
  Inpassen of verdringen? Ongewervelde exoten in zoetwaterecosystemen
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)2. - ISSN 0024-1520 - p. 49 - 56.
  aquatische ecosystemen - fauna - limnologie - zoet water - invasieve exoten - binnenwateren - inventarisaties - aquatic ecosystems - limnology - fresh water - invasive alien species - inland waters - inventories
  In zoete wateren zijn vaak ongewervelde exoten te vinden. Maar zijn er eigenlijk verschillen tussen watertypen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? En welke impact hebben exoten per watertype? Eén van de manieren om die impact af te leiden is te kijken naar veranderingen in doel- en kenmerkende soorten binnen een levensgemeenschap, als maat voor het ‘natuurlijk’ functioneren van het systeem. Is er sprake van verdringing, predatie of zijn er negatieve veranderingen in het ecosysteem, dan zullen karakteristieke soorten verdwijnen. Is dat niet het geval dan is er eerder sprake van inpassing. Om hier inzicht in te krijgen, zijn 30 jaar monitoringsdata van de Nederlandse binnenwateren geanalyseerd. Wat betekent deze analyse voor het beheer?
  Actieve biologische Monitoring Zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/14) - 32
  mossels - waterverontreiniging - ecotoxicologie - binnenwateren - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - rijn - rijnmondgebied - mussels - water pollution - ecotoxicology - inland waters - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - river rhine - rijnmondgebied
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 gerapporteerd. De volgende vijf locaties zijn in 2013 bemonsterd: - Haringvliet – Haringvlietsluis - Hollands Diep – Bovensluis - Volkerak – Steenbergen - Bijlandsch kanaal (Rijn) – ponton Lobith - Nieuwe Waterweg - Maassluis
  Verontreiniging Nederlandse schieraal 2009-2010 : onderzoek naar dioxines, PCB’s, organochloorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers (PBDE’s) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Nieuwenhuizen-Hoek, M. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] (RIKILT-report 2013.004) - 29
  palingen - european eels - dioxinen - ecotoxicologie - binnenwateren - meren - friesland - biesbosch - eels - european eels - dioxins - ecotoxicology - inland waters - lakes - friesland - biesbosch
  Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied in hoge mate verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel minder gecontamineerd en voldoet wel aan de normen.
  Schone consumptie aal door groeiverdunning van kleine wilde aal
  Kotterman, M.J.J. ; Bierman, S.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/13) - 32
  european eels - palingen - voedselveiligheid - groei - gewicht - polychloorbifenylen - binnenwateren - waterverontreiniging - european eels - eels - food safety - growth - weight - polychlorinated biphenyls - inland waters - water pollution
  Dit rapport beschrijft hoe kleine wilde aal, gevangen in de gesloten gebieden, kan uitgroeien tot grote aal die aan de consumptie-normen voldoet. Door groei van een aal onder schone omstandigheden neemt de biomassa toe, maar de hoeveelheid verontreiniging in de aal niet of nauwelijks. Het nettoresultaat is een veel lagere concentratie in het aalvlees, dit proces heet groeiverdunning.
  Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren: resultaten tussen 2006 en 2012
  Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2013
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2013.010) - 73
  palingen - waterverontreiniging - ecotoxicologie - dioxinen - meren - binnenwateren - rivierengebied - ijsselmeer - friesland - eels - water pollution - ecotoxicology - dioxins - lakes - inland waters - rivierengebied - lake ijssel - friesland
  Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-gehalten in rode aal uit de grote rivieren en het benedenrivierengebied hebben in 2011 geleid tot sluiting van deze gebieden voor de aalvangst. In schonere wateren zoals het IJsselmeer en de Friese meren is aalvangst wel toegestaan.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/13) - 30
  waterkwaliteit - biologische monitoring - binnenwateren - water quality - biomonitoring - inland waters
  In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren oost (Wolderwijd, De Zegge) en Randmeren zuid (Eemmeer, De Dode Hond)
  Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab
  Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2013
  Wageningen : Rikilt - Institute of Food Safety (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2013.005) - 21
  krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - ecotoxicologie - zware metalen - binnenwateren - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - ecotoxicology - heavy metals - inland waters
  Onderzoek naar contaminanten in Chinese wolhandkrab.
  Harbour seals (Phoca vitulina) in Dutch inland waters: an overview of reported sightings and some first data on diet
  Verheyen, D.A.M. ; Verdaat, J.P. ; Ijzer, J. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Leopold, M.F. - \ 2012
  Lutra 55 (2012)2. - ISSN 0024-7634 - p. 89 - 99.
  phoca vitulina - zeehonden - binnenwateren - monitoring - voedingsgedrag - zuidwest-nederland - oosterschelde - phoca vitulina - seals - inland waters - monitoring - feeding behaviour - south-west netherlands - eastern scheldt
  In the Netherlands, harbour seals (Phoca vitulina) inhabit all marine waters, including estuaries and the lower tidal parts of rivers. However, by damming most of the inland waters, these inland habitats became less accesible. Yet seals still venture inland, negotiating a range of man-made barriers. The seals move through devices that discharge water into the sea, or use shipping locks to reach inland waters
  Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in shubvis
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Nieuwenhuizen-Hoek, M. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2012
  Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] (Rapport / RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid 2012.011) - 16
  vissen - dioxinen - zware metalen - binnenwateren - bioaccumulatie - waterverontreiniging - aquatische ecologie - monitoring - fishes - dioxins - heavy metals - inland waters - bioaccumulation - water pollution - aquatic ecology - monitoring
  Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zien dat de gehalten dioxines voor alle soorten onder de geldende Europese norm liggen. Hetzelfde geldt voor de gehalten aan zware metalen. Brasem gevangen in de Nieuwe Maas bij Pernis was het meest gecontamineerd en benadert de norm
  Contaminanten in Chinese wolhandkrab : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in Chinese wolhandkrab
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2012.010) - 25
  krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - zware metalen - waterverontreiniging - binnenwateren - ecotoxicologie - analytische methoden - nederland - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - heavy metals - water pollution - inland waters - ecotoxicology - analytical methods - netherlands
  Dit onderzoek heeft tot doel om (a) in beeld te brengen wat de mate van vervuiling is van de Chinese wolhandkrab (WHK) uit diverse Nederlandse oppervlaktewateren (met name locaties die in de voor visserij gesloten gebieden liggen) en (b) hoe de contaminanten verdeeld zijn over enerzijds het vlees in de poten en anderzijds het vlees en de organen in het lijf van de WHK. Naast bovenstaande doelstellingen wordt er in dit rapport ook rekenkundig een schatting gemaakt van de contaminantgehaltes op basis van de gehele krab (vlees uit poten en lijf tezamen).
  Geen hoofdrol nutriënten in de afname van witvis in de Nederlandse binnenwateren
  Besseling, E. ; Hein, L.G. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)17. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
  visstand - biomassa - populatiedichtheid - binnenwateren - randmeren - eutrofiëring - predatoren - fish stocks - biomass - population density - inland waters - randmeren - eutrophication - predators
  Dit artikel geeft een overzicht van de verandering van witvisbestanden in een aantal Nederlandse binnenwateren en bespreekt de mogelijke oorzaken van deze veranderingen. Deze analyse geeft aan dat de vispopulaties van vier grote Nederlandse binnenwateren onder druk staan van met name de visserij. De invloed van andere factoren, voornamelijk actief biologisch beheer en een toename van het aantal aalscholvers, lijkt kleiner en verschilt per meer. Vermindering van de nutriëntenconcentraties in het water vormt niet de hoofdoorzaak van de afname van witvis.
  Allied attack: climate change and eutrophication
  Moss, B. ; Kosten, S. ; Meerhoff, M. ; Battarbee, R.W. ; Jeppesen, E. ; Mazzeo, N. ; Havens, K. ; Lacerot, G. ; Liu, Z. ; Meester, L. de; Paerl, H. ; Scheffer, M. - \ 2011
  Inland Waters : Journal of the International Society of Limnology 1 (2011)2. - ISSN 2044-2041 - p. 101 - 105.
  voedingsstoffen - eutrofiëring - zoetwaterecologie - kustwateren - klimaatverandering - binnenwateren - meren - waterplanten - nutrients - eutrophication - freshwater ecology - coastal water - climatic change - inland waters - lakes - aquatic plants - shallow lakes - community structure - organic-carbon - temperature - zooplankton - methane - mesocosms - ecosystem - blooms - mineralization
  Global warming and eutrophication in fresh and coastal waters may mutually reinforce the symptoms they express and thus the problems they cause
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.