Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Framing scales and scaling frames : the politics of scale and its implications for the governance of the Dutch intensive agriculture
  Lieshout, M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Katrien Termeer; Noelle Aarts, co-promotor(en): Art Dewulf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738356 - 219
  schaalvoordelen - governance - veehouderij op grote schaal - intensieve veehouderij - intensieve landbouw - landbouwbeleid - besluitvorming - geschiedenis - nederland - economies of scale - governance - large scale husbandry - intensive livestock farming - intensive farming - agricultural policy - decision making - history - netherlands
  With this thesis, I aim to get a better understanding of scale framing in interaction, and the implications of scale framing for the nature and course of governance processes about complex problems. In chapter 1, I introduce the starting points: the conceptual framework, the research aim, the research questions, the case, and the methodology. I begin from the idea that complex problems are not just out there, but that actors highlight different aspects of a situation as a problem. This process is also referred to as framing. The differences in frames, expressed by different actors, contribute to the complexity of the problem. In this thesis, I focus on how actors use scale in their framings. I call this scale framing. I define scales broadly as the spatial, temporal, or administrative dimensions used to describe a phenomenon. Apart from scales, levels can be distinguished. Levels are the different locations on a scale. Scale framing is not without consequences. It makes a difference in terms of actors, interests, and interdependencies whether problems are addressed at one scale-level or another. This process of strategically using scales as political devices is also known as the politics of scale, or scalar politics.
  Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwbeleid
  Berendse, F. ; Geiger, F. - \ 2013
  Entomologische Berichten 73 (2013)4. - ISSN 0013-8827 - p. 132 - 135.
  intensieve landbouw - biodiversiteit - pesticiden - broedvogels - akkerranden - landschap - plantengemeenschappen - landschapsecologie - landbouwgrond - intensive farming - biodiversity - pesticides - breeding birds - field margins - landscape - plant communities - landscape ecology - agricultural land
  In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50% achteruit gegaan, terwijl de bijvoorbeeld de broedvogels van bossen in aantal toenamen. Een belangrijke vraag is welke veranderingen in het landschap verantwoordelijk zijn voor deze dramatische achteruitgang in biodiversiteit. Intensivering van de landbouw heeft een groot aantal verschillende aspecten, zoals het verlies van landschapelementen, de vergroting van akkers en een toegenomen gebruik van meststoffen en pesticiden. Er is maar weinig bekend over de afzonderlijke bijdrage van elk van deze variabelen aan de grootschalige negatieve effecten op de biodiversiteit. In een studie in acht Europese landen vonden wij dat van dertien gemeten componenten van intensivering, fungiciden en insecticiden de meest consistente negatieve effecten hadden. De negatieve effecten van pesticiden op de biodiversiteit spelen nog steeds een doorslaggevende rol, ondanks het feit dat er in Europa al tientallen jaren een beleid gevoerd wordt dat gericht is op een aanzienlijke reductie van de toepassing van bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond.
  Farming systems ecology : towards ecological intensification of world agriculture
  Tittonell, P.A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789461736178 - 40
  duurzame landbouw - intensieve landbouw - agro-ecosystemen - ecosystemen - voedselzekerheid - bedrijfssystemen - voedselproductie - sustainable agriculture - intensive farming - agroecosystems - ecosystems - food security - farming systems - food production
  The model of intensification that is deeply rooted in the mind of scientists from the green revolution generation is obsolete. We need to think outside the box. Agriculture needs knowledge-intensive management systems to improve food security and incomes in the South, and to reduce the dependence on external (fossil fuel) inputs in the North. The design of landscapes that support an ecologically intensive agriculture creates opportunities for synergies between food production and ecosystem services. Most importantly, this can contribute to detoxify or food and the environment.
  De invloed van stikstof op de gezondheid
  Passchier, W.F. ; Berg, M. van den; Erisman, J.W. ; Hazel, P.J. van den; Lebret, E. ; Leemans, R. ; Sluijs, J.P. van der; Vliet, P.W. van - \ 2012
  Den Haag : Gezondheidsraad (Horizon Scanning Report 2012-28) - ISBN 9789055499212 - 44
  volksgezondheid - stikstof - intensieve landbouw - landbouw en milieu - milieu - public health - nitrogen - intensive farming - agriculture and environment - environment
  Stikstof is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het is bijvoorbeeld een belangrijke bouwsteen van eiwitten. Planten, dieren en mensen nemen het op als reactief stikstof. Dat moet uit stikstof in de buitenlucht worden gevormd. In de natuur wordt reactief stikstof slechts op beperkte schaal gevormd, hoofdzakelijk door micro-organismen. De kunstmatige vorming van reactief stikstof werd een eeuw geleden mogelijk gemaakt door de uitvinding van een proces voor de synthese van ammoniak. Deze uitvinding legde de basis voor de fabricage van kunstmest. Daarmee werd een enorme toename van de voedselproductie per hectare grond mogelijk. Naast ammoniak vallen onder reactief stikstof nog vele stikstof bevattende verbindingen, waaronder ammonium- en nitraatzouten. Rijke werelddelen en landen, waaronder Europa, en zeker Nederland, hebben te maken met een teveel aan reactief stikstof in het milieu. Dit leidt tot aantasting van dit milieu en van de volksgezondheid. De overmaat aan reactief stikstof heeft twee belangrijke oorzaken: de landbouw en veehouderij, en de verbranding van fossiele brandstoffen. De Gezondheidsraad heeft zich over de mogelijke effecten van reactief stikstof op de Nederlandse volksgezondheid gebogen. Een commissie van de raad, de Commissie Signalering Gezondheid en milieu, heeft beoordeeld in hoeverre de volksgezondheid gebaat is bij het terugdringen van de hoeveelheid reactief stikstof in ons land.
  "Geen simpele oplossing voor honger" (interview met M. van Dorp, M. van Ittersum, P. Tittonell, en Niek Koning)
  Tielens, J. ; Dorp, M. van; Ittersum, M.K. van; Tittonell, P.A. ; Koning, N. - \ 2012
  Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 26 - 29.
  voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselproductie - beleid inzake voedsel - voedseltekorten - landbouwontwikkeling - intensieve landbouw - ontwikkelingslanden - kunstmeststoffen - voedingsgewoonten - food security - food supply - food production - food policy - food shortages - agricultural development - intensive farming - developing countries - fertilizers - feeding habits
  Honger bestrijden met intensieve landbouw? De commotie was groot toen Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research centre, hier in september 2012 voor pleitte. Vier Wageningse wetenschappers leggen uit waarom ze die oplossing veel te kort door de bocht vinden. Een rondetafelgesprek over lokale landbouw, kunstmest, voedingsgewoonten en biobrandstoffen. 'We moeten het probleem niet versimpelen.'
  'Bij vertrouwen gaat het niet om schaal, maar om de effecten van de modernisering' : gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus (Wageningen UR, Rural History Group), 15 mei 2012, Wageningen
  Fonk, G. ; Schuurman, A.J. - \ 2012
  Utrecht : InnovatieNetwerk
  landbouwproductie - landbouw bedrijven - houding van consumenten - intensieve landbouw - agrarische geschiedenis - agricultural production - farming - consumer attitudes - intensive farming - agricultural history
  Gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus Wageningen UR, Rural History Group.
  Master plan : Greenport Shanghai Agropark
  Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chonghua, Z. ; Olde Loohuis, R.J.W. ; Broeze, J. - \ 2010
  Zoetermeer : TransForum [etc.] (Working paper / TransForum 7) - 144
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - stedelijke planning - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - stadslandbouw - intensieve landbouw - innovaties - china - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - urban planning - regional planning - sustainability - sustainable agriculture - urban agriculture - intensive farming - innovations - china
  Greenport Shanghai is the innovative and ambitious exploration of how Chinese metropolitan agriculture will jump into the 21st century: circular, sustainable and profitable.
  Explaining agricultural intensity at the European and global scale
  Neumann, K. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Peter Verburg. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857099 - 168
  landgebruik - veehouderij - intensieve landbouw - intensivering - wiskundige modellen - geografische informatiesystemen - ruimtelijke verdeling - variatie in de tijd - europa - wereld - land use - livestock farming - intensive farming - intensification - mathematical models - geographical information systems - spatial distribution - temporal variation - europe - world
  Op Europese schaal is een analyse gedaan om de ruimtelijke verdeling van vijf verschillende soorten dieren te verklaren. Locatiefactoren voor de aanwezigheid van: melkvee, vleesvee en schapen (herbivoren), alsmede varkens en pluimvee werden werden onderzocht en gebruikt om de ruimtelijke verdeling van de veedichtheid te karteren.
  Modelling of intensive and extensive farming in CLUE
  Temme, A.J.A.M. ; Verburg, P.H. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 187) - 80
  landgebruik - meervoudig landgebruik - extensieve landbouw - intensieve landbouw - biodiversiteit - computer software - landgebruiksmonitoring - modelleren - agrobiodiversiteit - land use - multiple land use - extensive farming - intensive farming - biodiversity - computer software - land use monitoring - modeling - agro-biodiversity
  land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy under different scenarios. In turn, this makes it possible to predict policy effects on intensity-related biodiversity issues on the EU-level. Our method defines agricultural land use intensity in terms of nitrogen input. For arable land, it first combines the Land Use / Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) dataset with Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling system (CAPRI) results to assess probability of occurrence for three classes of intensity. For grassland, it uses available spatially explicit predictions of livestock intensity to assess probability of occurrence for two classes of intensity. Then, agricultural land in different intensity classes is spatially allocated using a simple allocation algorithm. We illustrate and evaluate this method for five countries: the Netherlands, Portugal, Spain, Greece and Poland. Intensity predictions are made for two years: 2000 (ex-post) and 2025 (using the Financial Policy Reform Scenario from the FP6 EU SENSOR project). This report contains building bocks for a possible future quality status of the method.
  Co-design van agroparken voor metropolitane landbouw
  Mansfeld, M.J.M. van; Smeets, P.J.A.M. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)21. - p. 15 - 21.
  intensieve landbouw - intensieve productie - systeeminnovatie - bedrijventerreinen - logistiek - intensive farming - intensive production - system innovation - business parks - logistics
  Sinds 2000 werken onderzoekers van Wageningen UR aan het concept agroparken, samen met andere kennispartners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde en het innovatievermogen van alle deelnemers. Naast parken in Nederland zijn inmiddels ook dergelijke parken in India en China in ontwikkeling
  'Weerstand tegen schaalvergroting gaat veel dieper dan ik dacht'
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 14 - 15.
  intensieve landbouw - aanvaardbaarheid - communicatie - public relations - intensieve veehouderij - grote landbouwbedrijven - systeeminnovatie - intensive farming - acceptability - communication - public relations - intensive livestock farming - large farms - system innovation
  Met systeeminnovatie ontmoet je weerstand. Dat was de boodschap die hoogleraar systeeminnovatie aan de Universiteit van Amsterdam, de onderzoekers van de systeeminnovatieprogramma’s van Wageningen UR bij de start al meegaf. In de maatschappelijke discussie rondom megabedrijven lijkt de kloof tussen boer en burger onoverbrugbaar. ‘Je kunt hier twee lessen uit trekken: ken je geschiedenis, in dit geval de weerstand tegen schaalvergroting, ook bij boeren zelf. Maar ook: ken het heden, ofwel wat leeft er echt in de maatschappij. In dit geval dat de kloof tussen stad en platteland veel groter is dan ik had gedacht. Burgers hebben een beeld van de landbouw, die niet meer klopt met de werkelijkheid.
  Helpt biologische landbouw de boerenzwaluw?
  Lubbe, S.K. ; Kragten, S. ; Reinstra, E. ; Snoo, G.R. de - \ 2007
  De Levende Natuur 108 (2007)2. - ISSN 0024-1520 - p. 60 - 63.
  intensieve landbouw - landgebruik - vogels - bescherming - intensive farming - land use - birds - protection
  In een verkennend onderzoek is gekeken of intensivering van de landbouw effect heeft op boerenzwaluwen door gangbare en biologische landbouwbedrijven met elkaar te vergelijken. De resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld aan de actie die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met biologische zuivelmerken De Groene Koe en Zuiver Zuivel is gestart ter bescherming van de Boerenzwaluw
  Reducing inputs and losses of nitrogen and energy on dairy farms : final report project AIR3 CT92-0332
  Meer, H.G. van der - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 210) - 236
  stikstof - nitraten - fosfaten - verliezen uit de bodem - voer - rundveevoeding - melkvee - voersamenstelling - stikstofbalans - ecologisch evenwicht - milieubescherming - intensieve landbouw - bedrijfssystemen - europa - nitrogen - nitrates - phosphates - losses from soil - feeds - cattle feeding - dairy cattle - feed formulation - nitrogen balance - ecological balance - environmental protection - intensive farming - farming systems - europe
  The need to reduce nitrogen (N) and phosphorus (P) losses as well as the (direct and indirect) use of fossil energy on intensive dairy farms in Europe to ecologically acceptable levels requires radical changes of the management of these farms. The objective of the project, (started in 1993) was to develop sustainable dairy farming systems with minimum inputs and losses of nitrogen phosphorus and energy
  Voeren op de norm : scherper voeren vooral voor intensieve bedrijven financieel interessant
  Hamminga, A.J. ; Berentsen, P.B.M. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)6. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkvee - rundveevoeding - voedingsnormen - kosten-batenanalyse - rendement - agrarische bedrijfsvoering - intensieve landbouw - extensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - cattle feeding - feeding standards - cost benefit analysis - returns - farm management - intensive farming - extensive farming
  Uitgerekend is wat de kosten en opbrengsten zijn bij het boven de norm voeren en bij verscherpt op de norm voeren, waarbij onderscheid is gemaakt in extensieve en intensieve bedrijven
  Grond: een vreemd productiemiddel
  Haan, M. de; Vries, C. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  landbouwgrond - landgebruik - grondproductiviteit - land - grondeigendom - grondbeheer - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - voedergewassen - kapitaal - bedrijfskapitaal - investering - extensieve landbouw - extensieve veehouderij - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - productiefactoren - input van landbouwbedrijf - grondwaarde - agricultural land - land use - land productivity - land - land ownership - land management - farm management - crop production - fodder crops - capital - working capital - investment - extensive farming - extensive livestock farming - intensive farming - intensive livestock farming - dairy farming - factors of production - farm inputs - land value
  Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.
  Reconstructiewet van kracht; lokaal draagvlak botst met nationale regie
  Geleuken, B. van; Ligthart, S.S.H. ; Pleijte, M. - \ 2001
  ROM Magazine 19 (2001)1/2. - ISSN 1380-7153 - p. 21 - 23.
  intensive farming - intensive livestock farming - physical planning - netherlands - reconstruction - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - nederland - reconstructie
  A feasibility study on the potential use of buffer plantings as pollutant traps of emissions from livestock farming
  Franzaring, J. ; Dijk, C.J. van - \ 2000
  Wageningen : Plant Research International - 28
  plantengemeenschappen - buffers - landschapsbouw - ammoniak - dierlijke meststoffen - intensieve landbouw - ruimtelijke ordening - landbouwgrond - nederland - luchtverontreiniging - bufferzones - plant communities - buffers - landscaping - ammonia - animal manures - intensive farming - physical planning - agricultural land - netherlands - air pollution - buffer zones
  Intensief weiden op droogtegevoelige zandgrond goed mogelijk
  Bleumer, E. ; Duinkerken, G. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 35.
  melkveehouderij - melkvee - bedrijfsgrootte in de landbouw - graslanden - voer - begrazing - zandgronden - melkproductie - intensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - farm size - grasslands - feeds - grazing - sandy soils - milk production - intensive farming
  Voor bedrijven met een kleine huiskavel is beperkt weiden een alternatief voor standweiden. Zo blijkt uit onderzoek op proefbedrijf Cranendonck. Met beperkt weiden en bijvoeren op stal is de (ruw)voeropname goed te sturen en blijft de melkproductie stabiel.
  L'intensification agricole au Sahel
  Breman, H. ; Sissoko, K. - \ 1998
  Paris : Karthala - ISBN 9782865378098 - 996
  landbouw - intensieve landbouw - sahel - agriculture - intensive farming - sahel
  Dierlijke productie en dierenwelzijn en -gezondheid in een geïntegreerd perspectief.
  Bruchem, J. van - \ 1998
  Spil 155-156 (1998). - ISSN 0165-6252 - p. 30 - 34.
  zoötechniek - intensieve landbouw - dierlijke productie - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - mineralen - boekhouding - geïntegreerde bedrijfssystemen - zootechny - intensive farming - animal production - animal welfare - sustainability - minerals - accounting - integrated farming systems
  Oplossen van de huidige problemen in de intensieve veehouderij is slechts mogelijk als de koppeling bodem-plant-dier wordt hersteld, als het ons lukt de intensieve veehouderij als deelsysteem weer te integreren in het landbouwecosysteem. Dit is een voorwaarde om in de 21e eeuw te komen tot een agrosector die optimaal ken bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving
  Variatie in buitentemperatuur; Correctieformule voor het directe energiegebruik in de intensieve veehouderij
  Hoste, R. ; Welten, J.P.P.J. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 3.164) - ISBN 9789052423920 - 44
  intensieve landbouw - huisvesting, dieren - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - agrometeorologie - luchttemperatuur - intensive farming - animal housing - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - agricultural meteorology - air temperature
  Industrieel of natuurlijk melken : Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
  Hopster, H. ; Noordhuizen-Stassen, E.N. ; Benedictus, G. - \ 1997
  Veeteelt (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 604 - 608.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - melkvee - melkveehouderij - intensieve landbouw - extensieve landbouw - stalvoedering - animal welfare - animal housing - dairy cattle - dairy farming - intensive farming - extensive farming - indoor feeding
  De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen
  Stikstof in balans - sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer.
  Bruchem, J. van - \ 1997
  Veeteelt 14 (1997)10. - ISSN 0168-7565 - p. 612 - 613.
  voer - eiwitten - melkvee - melkveehouderij - mineralen - boekhouding - extensieve landbouw - intensieve landbouw - feeds - proteins - dairy cattle - dairy farming - minerals - accounting - extensive farming - intensive farming
  Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.17) - 8
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Door de stuurgroep Nadere Uitwerking Brabant-Limburg (NUBL) is aan het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij (PV) gevraagd om, in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Informatie en Kennis Centrum Landbouw (IKC-L), beleidseffecten te kwantificeren
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.167) - 48
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Vijf jaar schapen op proefbedrijf Zegveld
  Boer, J. de; Houwelingen, K.M. van; Sikkema, K. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 112) - 21
  schapenrassen - intensieve landbouw - melkvee - melkveehouderij - nederland - sheep breeds - intensive farming - dairy cattle - dairy farming - netherlands
  Het onderzoek richtte zich op de inpasbaarheid van een intensief schapenhouderijsysteem op een melkveebedrijf, en de effecten van naweiden met schapen op de kwaliteit van de grasmat.
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J. ; Backus, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands
  Het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met LEI-DLO, CLM en het IKC-Landbouw beleidseffecten gekwantificeerd. Het gaat met name om effecten van beleid, gericht op het realiseren van milieuwinst door versterking van de dynamiek in de intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied (NUBL).
  Fysiologische voedingsstrategie: een uitdaging voor een efficiënte stikstofbenutting in de intensieve veehouderij.
  Blok, M.C. ; Brenninkmeijer, C. ; Jansman, A.J.M. ; Lenis, N. ; Schreurs, V.V.A.M. - \ 1996
  's-Gravenhage : Produktschap voor Veevoeder - 71
  voer - intensieve landbouw - voedingswaarde - eiwitten - feeds - intensive farming - nutritive value - proteins
  Energieverbruik en mogelijkheden van energiebesparing op verwarming en ventilatie in de intensieve veehouderij = Energy consumption and possibilities of energy saving on heating and ventilation in intensive livestock husbandry
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Knies, P. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-30) - ISBN 9789054061021 - 80
  energiebehoud - verwarming - intensieve landbouw - ventilatie - varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - binnenklimaat - energiebesparing - energy conservation - heating - intensive farming - ventilation - pig farming - poultry farming - farm buildings - indoor climate - energy saving
  Is er nog toekomst voor leghennen in Zweden?
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  intensieve landbouw - hennen - wetgeving - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - zweden - dierenbescherming - Nederland - intensive farming - hens - legislation - government policy - agricultural policy - agricultural law - sweden - animal protection - Netherlands
  In 1999 zal in Zweden een verbod op het houden van leghennen in batterijen van kracht worden. Onderzoekers in Zweden én in andere landen, waar een dergelijk verbod dreigt te komen, zijn daarom naarstig op zoek naar alternatieve houderijsystemen.
  Mineralenbalans op verschillende schapenbedrijven
  Boer, J. de; Bodegraven, D. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 31 - 33.
  mineralen - boekhouding - schapen - geiten - extensieve landbouw - intensieve landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - minerals - accounting - sheep - goats - extensive farming - intensive farming - farm comparisons
  Uit berekeningen blijkt dat naarmate de schapenhouderij intensiever wordt, ook het overschot op de mineralenbalans toeneemt. Jaarrondproduktie heeft het hoogste overschot aan mineralen, maar daarnaast ook het hoogste saldo.
  Het hele jaar droge mest haalbaar
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 13.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - drogen - emissie - hennen - intensieve landbouw - mest - pluimveehokken - drijfmest - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - drying - emission - hens - intensive farming - manures - poultry housing - slurries - volatilization
  Tijdens de tweede ronde met leghennen is één van de onderzoekonderwerpen mestdroging. Zowel met waaierbeluchting als met kanalen met gaatjes bij een kleine hoeveelheid lucht is het hele jaar droge mest te verkrijgen.
  De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg
  Helder, J.G.M. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 466) - ISBN 9789052421711 - 46
  bedrijfsresultaten in de landbouw - kippen - intensieve landbouw - varkens - pluimvee - rentabiliteit - regionale planning - zoötechniek - nederland - midden-limburg - noord-limburg - farm results - fowls - intensive farming - pigs - poultry - profitability - regional planning - zootechny - netherlands - midden-limburg - noord-limburg
  Relevance of eating pattern for selection of growing pigs
  Haer, L.C.M. de - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): E.W. Brascamp; M.W.A. Verstegen. - S.l. : De Haer - 159
  intensieve landbouw - varkens - diergedrag - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - selectie - voedersystemen - intensive farming - pigs - animal behaviour - productivity - profitability - animal husbandry - selection - feeding systems

  In this thesis investigations were directed at the consequences of testing future breeding pigs in group housing, with individual feed intake recording. Subjects to be addressed were: the effect of housing system on feed intake pattern and performance, relationships between feed intake pattern and performance and genetic aspects of the feed intake pattern. Housing system significantly influenced feed intake pattern, digestibility of feed, growth rate and feed conversion. Through effects on level of activity and digestibility, frequency of eating and daily eating time were negatively related with efficiency of production. Meal size and rate of feed intake were positively related with growth rate and backfat thickness. Feed intake traits had moderate heritabilities.

  Kosten van reduktie van stikstof- en fosforemissie op landbouwbedrijven.
  Leneman, H. ; Giesen, G.W.T. ; Berentsen, P.B.M. - \ 1992
  Wageningen : LU - 132
  stikstof - mineralen - boekhouding - varkens - pluimvee - kippen - melkvee - melkveehouderij - veldgewassen - akkerbouw - fosfor - stikstofmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - fosformeststoffen - intensieve landbouw - nitrogen - minerals - accounting - pigs - poultry - fowls - dairy cattle - dairy farming - field crops - arable farming - phosphorus - nitrogen fertilizers - farm management - phosphorus fertilizers - intensive farming
  Bedrijfssystemen met voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting
  Backus, G.B.C. - \ 1991
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.61) - 72
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - intensieve landbouw - varkensstallen - zeugen - stallen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - battery husbandry - intensive farming - pig housing - sows - stalls - group housing
  Behaviour of dairy cows under modern housing and management
  Wierenga, H.K. - \ 1991
  Agricultural University. Promotor(en): P.R. Wiepkema. - S.l. : Wierenga - 173
  melkvee - melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - intensieve landbouw - stallen - huisvesting van kalveren - diergedrag - dairy cattle - dairy farming - animal welfare - animal housing - intensive farming - stalls - calf housing - animal behaviour
  The results of behavioural studies of dairy cows' behaviour under some modern housing and management conditions are presented. Social dominance in dairy cows is studied and methods to describe social dominance are discussed. The lying behaviour of dairy cows is studied under various conditions, including over- and undercrowding. In particular the significance of the cubicles for resting and for hiding is discussed. The behaviour of dairy cows when fed concentrates with an automatic concentrates feeding system is investigated. The cows' adaptation to such systems and the cows' strategy of timing of their visits to the feeding station is analysed. Finally, the costs and success of adaptation of the cows to their environment are presented and also discussed with respect to their welfare.

  Nitrogen cycling in high-input versus reduced-input arable farming
  Faassen, H.G. van; Lebbink, G. - \ 1990
  Netherlands Journal of Agricultural Science 38 (1990)3A. - ISSN 0028-2928 - p. 265 - 282.
  toedieningshoeveelheden - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - kunstmeststoffen - intensieve landbouw - microbiologie - stikstof - stikstofkringloop - application rates - extensive farming - farming systems - fertilizers - intensive farming - microbiology - nitrogen - nitrogen cycle
  Onderzoek naar de potentieele niveau's van stikstofkringloopprocessen met het doel om de invloeden van veranderingen in teeltintensiteit te beoordelen. Research into the levels of nitrogen cycling processes with the purpose of examining the influences of changes in cultivation intensity
  Biomass, composition and temporal dynamics of soil organisms of a silt loam soil under conventional and integrated management.
  Brussaard, L. ; Bouwman, A. ; Geurs, M. ; Hassink, J. ; Zwart, K.B. - \ 1990
  Netherlands Journal of Agricultural Science 38 (1990). - ISSN 0028-2928 - p. 283 - 302.
  alternatieve landbouw - biomassa - keileemgronden - intensieve landbouw - leemgronden - micro-organismen - organische verbindingen - biologische landbouw - populaties - zaaibedbereiding - bodem - bodemchemie - bodemfauna - grondbewerking - alternative farming - biomass - boulder clay soils - intensive farming - loam soils - microorganisms - organic compounds - organic farming - populations - seedbed preparation - soil - soil chemistry - soil fauna - tillage
  Bespreking van de effecten van bodemfauna op C- en N-huishouding in cultuurgrond bij conventionele en geintegreerde produktie-omstandigheden
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  Toepassing van grondbuizen ten behoeve van de ventilatie in varkensstallen
  Lange, J.M. - \ 1988
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 97) - 37
  lucht - luchttemperatuur - accessoires - gebouwen - koelen - goten - verwarming - intensieve landbouw - microklimaat - varkensstallen - pijpleidingen - pijpen - regulatie - transport - air - air temperature - ancillary equipment - buildings - cooling - ducts - heating - intensive farming - microclimate - pig housing - pipelines - pipes - regulation - transport
  In het buitenland (Duitsland, Belgie, Oostenrijk, Zweden, V.S.) worden buizen of slangen in de bodem toegepast, waar de ventilatielucht voor stallen doorheen wordt geleid om deze door de bodemwarmte te laten opwarmen ('s winters), dan wel om deze te laten afkoelen door afgifte van warmte aan de bodem ('s zomers). In het stookseizoen kan zo op energie worden bespaard en in de zomerperiode de ventilatielucht worden gekoeld. In een proefopstelling is nagegaan of er onder Nederlandse omstandigheden mogelijkheden zijn voor deze toepassing
  Vergelijking huisvestingssystemen voor leghennen : een beoordeling van huisvestingssystemen op aspecten van : welzijn, gezondheid, arbeid en organisatie, mestopslag, mestverwerking en milieu, bedrijfstechniek en bedrijfseconomie
  Anonymous, - \ 1988
  Beekbergen : COVP (COVP uitgave no. 485) - ISBN 9789071463242 - 68
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - hennen - intensieve landbouw - pluimveehokken - productiviteit - rentabiliteit - animal housing - animal husbandry - animal welfare - hens - intensive farming - poultry housing - productivity - profitability
  Uitspoeling van enkele nutrienten onder een grove den opstand op verschillende afstanden van een kippenhouderij
  Steenvoorden, J.H.A.M. ; Drijvers, G.J. ; Jager, A. de - \ 1988
  Wageningen : ICW (ICW nota 1885) - 26
  intensieve landbouw - luchtverontreiniging - bossen - zure regen - bodemchemie - uitspoelen - ammoniak - nitraten - bosschade - veluwe - intensive farming - air pollution - forests - acid rain - soil chemistry - leaching - ammonia - nitrates - forest damage - veluwe
  Onderzoek is uitgevoerd naar de uitspoeling van enkele nutriënten onder een grove den opstand in Putten op vier afstanden (150, 100, 200 en 550 m) van een kippenhouderij. Het onderzoek is uitgevoerd in april 1987. Vanwege de grote diepte waarop het grondwater zich bevindt is de uitspoeling nagegaan door middel van analyses in het CaCl2 extract van grondmonsters, verkregen uit twee boringen tot 7 à 8 meter diepte per afstand.
  Effecten van overbezetting bij melkvee in bedrijfsverband
  Geneijgen, J. van - \ 1988
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 53) - 45
  melkvee - melkveehouderij - intensieve landbouw - nederland - dairy cattle - dairy farming - intensive farming - netherlands
  Het onderzoek naar overbezetting werd uitgevoerd op de Waiboerhoeve in de periode januari 1983 tot mei 1986 in een vierrijige niet geosoleerde ligboxenstal met roostervloer en voergang. De stal was voorzien van pootloze boxafscheidingen en een vlakke stand met een kunststofmat waarop zaagsel werd gestrooid. Gemiddeld waren er op het bedrijf ruim 120 koeien met bijbehorend jongvee.
  Een vergelijkend onderzoek naar de gezondheid en de produktie van vleeskalveren gehouden in boxen en in groepshuisvesting = A comparative study into health and production of veal calves housed in crates and in a grouphousing system
  Mei, J. van der - \ 1987
  Zeist : IVO (I.V.O.-rapport B-304) - 34
  dierhouderij - kalveren - intensieve landbouw - productiviteit - rentabiliteit - diergeneeskunde - animal husbandry - calves - intensive farming - productivity - profitability - veterinary science
  Met het doel de gezondheid van vleeskalveren in 2 huisvestingsvormen te vergelijken werden op 5 bedrijven gedurende 3 mestronden in totaal 4417 manlijke vleeskalveren gevolgd. In dit onderzoek was de gemiddelde produktie in boxhuisvesting (niet significant) hoger. De kalveren in groepshokken bleken significant minder vet
  Het gedragskooien projekt : een vergelijkend onderzoek naar praktische bruikbaarheid en welzijnscondities van een alternatief huisvestingssysteem voor leghennen (1979 - 1983)
  Blokhuis, H.J. ; Haye, U. - \ 1986
  Beekbergen : Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij - ISBN 9789071463068 - 75
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - hennen - intensieve landbouw - pluimveehokken - ? - animal behaviour - animal housing - animal welfare - hens - intensive farming - poultry housing
  Stankbestrijdingstechnieken = Odour abatement techniques
  Geelen, M. van - \ 1986
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 216) - 30
  luchtverontreiniging - huisvesting, dieren - gebouwen - milieubeheersing - intensieve landbouw - geurstoffen - ventilatie - air pollution - animal housing - buildings - environmental control - intensive farming - odours - ventilation
  Stankbestrijdingstechnieken die voor de intensieve veehouderij zijn ontwikkeld vinden ook elders toepassing. In deze publikatie is vooral aandacht besteed aan de werking en constructie van biobedden, bestaande uit een vezelturf/heidemengsel, de ervaringen daarmee op semi-agrarische bedrijven en de mogelijkheden hiervan voor intensieve veehouderijbedrijven
  Ontwikkeling van het grondgebruik in de veehouderij in het zuidelijk Peelgebied
  Hemert, A.K. van; Reinds, H.G. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1667)
  stalmest - intensieve landbouw - landgebruik - ruimtelijke ordening - statistiek - zonering - nederland - de peel - farmyard manure - intensive farming - land use - physical planning - statistics - zoning - netherlands - de peel
  Choice and uncertainty in a semi-subsistence economy : a study of decision making in a Philippine village
  Huijsman, A. - \ 1986
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A. Franke, co-promotor(en): H.A. Luning. - Wageningen : Huijsman - ISBN 9789068320114 - 335
  besluitvorming - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - intensieve landbouw - filippijnen - wereld - decision making - farm accounting - farm accounts - farm management - farm planning - intensive farming - philippines - world
  This study deals with the response of Philippine rice farmers to uncertainties and associated risks in the production environment. Farmers' risk behaviour is analyzed within the context of land use intensification through the adoption and utilization of the socalled 'modern seed-fertilizer' technology. This technology has been criticized for its capital intensity and high riskiness compared to existing technology. Among others, farmers' aversion to take risks has been suggested as a possible factor explaining slow adoption rates of poor farmers. In order to investigate the impact of risk on decision making, a distinction should be made between (1) farmers' attitudes towards risk taking, i.e., the possibility that they are unwilling to take risks and to invest in risky but profitable technology causing an overall underinvestment in agricultural inputs and misallocation of resources and/or; (2) the farmers' inability to invest in risky technology because of a limited risk taking capacity leading to an unequal distribution of benefits derived from new technology among the rich and poor strata of the rural economy.

  Conceptual issues and practical problems in analyzing the influence of risk and uncertainty on farm-household decision making are discussed in Chapter 3. A critical review is presented of various theories concerning risky decision making. The general conclusion is that none of these theories have yet been tested to the extent that they can be used as an adequate framework for examining the occurrence of farmers' risk aversion and assessing the impact of risk on decisions.

  Chapter 4 describes the historical process of land use intensification in relation to population growth. It shows that the introduction of the 'modern' IRRI-released rice varieties (IR-varieties) and double rice cropping is just a new phase in a continuous process of land use intensification that started in the mid 1940s with the closing of the land frontier in the rice lowland area. Compared to their predecessor BE-3 - now considered a traditional rice variety - the adoption of IR-varieties has been relatively quick. However, adoption at an appreciable scale did not take place until farmers themselves - through various cultural adaptations - had augmented the attractiveness of growing IR- varieties under rainfed conditions.

  The new rice technology allowed a more effective use of family labour resources, and augmented the income of individual farmhouseholds. However, due to changes in the labour utilization pattern induced by this technology and the introduction of labour saving technology (rice threshers), job opportunities in the village did not increase, whereas income sharing between the poor and somewhat wealthier households declined and the economic position of women deteriorated. In the process of land use intensification, the overall risk that farm-households face has increased. The present land utilization pattern is characterized by intensive cropping systems on relatively small farm areas that have become strongly dependent on external inputs. The capacity of risk spreading between agricultural activities has become limited, whereas the overall financial risk of crop production has increased.

  The majority of development programmes imposed upon the village community during the 1970s, did not contribute much to farmers' efforts to intensify rice crop production. Instead, they created an atmosphere of uncertainty and were counterproductive to the needs and economic development of households.

  In order to investigate the effect of risk on the household's ability to take advantage of the new crop technology, farmhouseholds were classified according to their sensitivity to income risks (Chapter 5). Two classification variables were employed: (1) the subsistence coverage factor indicating the household's capacity to generate a surplus income above basic subsistence requirements through crop activities, and (2) the family life cycle stage which among others determines family labour availability and the capacity to timely control crop production risks.

  Patterns of farm resource utilization, household income formation and consumption expenditures are analyzed in Chapter 6. Household categories differ substantially with respect to their ability to improve upon living conditions and risk taking capacity. In sharp contrast with surplus households, for non-surplus households there is hardly any room to cut back on household expenditures or create reserves. Forced by short-term subsistence pressures during the lean month period, young non-surplus households have to employ their scarce family labour resources on activities that provide immediate income affecting labour investments in self-employed agriculture. With a higher worker to consumer ratio, middle-aged non-surplus households are able to devote much more family labour to self-employed agricultural activities while at the same time providing for short-term income requirements through wage labour activities. In fact, these households face serious problems in finding remunerative employment for all their family labour resources. The possibility of increasing labour input in individual rice crops is economically marginal, whereas off-farm employment opportunities are limited.

  Compared to surplus households, non-surplus households show low productivities per labour hour mainly due to a lower level of cash input investments. The necessity to use credit to sustain subsistence and education expenses affects the capacity of nonsurplus households to invest in productive activities and induces them to credit rationing. Interest payments on loans acquired in poor production years usurp a substantial part of the income above basic subsistence needs realized in good production years. The middle-aged non-surplus households have to use income for the education of children in order to safeguard long-term security.

  In Chapter 7 the relationship between the household's risk sensitivity and the adoption of double rice cropping is investigated. Households differ with respect to the perceived risks of double rice cropping due to differences in risk control capacity resulting from differences in family labour availability and financial position. They also differ with respect to the need to intensify rice crop production. The importance of the family life cycle - a variable commonly lacking in adoption studies - on adoption behaviour is indicated. This factor may cause cyclical dynamics in technology utilization patterns, i.e., households may gradually change management orientation and pattern when moving from one life cycle to another. The adoption process shows that experimentation is a major tool of farmers to reduce uncertainty and that - in contrast with a commonly held belief experimentation with new crop technology is not a prerogative of wealthy farmers.

  Farmers' decisions with respect to the use of fertilizer in rice crop production are discussed in Chapter 8. An attempt is made to quantitatively assess the relative importance of resource-induced risk aversion as opposed to the farmers' risk taking willingness, and farmers' fertilizer response perceptions as opposed to risk aversion. Difficulties encountered in quantifying the various parameters playing a role in such an analysis are discussed. Fertilizer response under farmers' conditions are estimated and the risk of fertilizer application is empirically assessed. The farmer's perception of fertilizer response turns out to be strikingly similar to empirical estimates. In contrast with response perception and risk taking willingness, resource-induced risk aversion appears to be an important variable explaining differences in fertilizer application levels among household categories. However, perceptions and risk taking willingness are important in explaining differences between individual households.

  A summary of the salient features of the farmer's choice processes and a synthesis of major findings concerning farmers' risk behaviour is presented in Chapter 9. The study arrives at the overall conclusion that it is dangerous to base risk analyses on superficial observations and generalize about small farmers' risk behaviour. First, many farmers' production strategies and practices - often erroneously identified as resulting from risk averse behaviour - serve the dual purpose of reducing risk and attaining best economic results. Such strategies result from (1) cautious optimization over a certain period of time based on adaptation to changes in internal household conditions and external circumstances, search for improvements, and experimentation and; (2) sequential choice procedures and risk control within years based on adaptation to chance constraints and opportunities as they evolve in the course of a production cycle. They allow for an optimum use of environmental resources and are thus sound economic practice.

  Second, risk is not a well defined concept. It describes various types of uncertainty (e.g. yield vs. financial risk), whereas the degree of riskiness of activities depends on the risk taking capacity of households, comprising both the ability to timely control crop production risks through labour investments and the capacity to bear financial risks. Hence, crop production risks are not the same for different types of households, whereas financial risk is likely to differ between time periods. Within an apparently homogeneous group of small farm-households, differences in financial risk taking capacity and resource composition are such that households perceive different production risks as well as financial risks to similar activities, and thus show a different response to risks in agricultural production. Moreover, for the same household there may exist a conflict of interest between risk reduction in the short and medium term and in the medium and long term. Thus, without specifying the type of risk as well as the period and conditions under which decisions are made, it cannot be evaluated whether risk deters investments in inputs or adoption of technology more for one category of households than another. From a production point of view, farmers simply cannot be classified as risk seekers or risk averters. In fact, the same farmer may fit both categories.

  Farm-households are used to risk taking in agriculture. They are generally not much interested in stabilizing agricultural output if such implies an even moderate reduction in perceived income. It is not so much the perceived production risks in agricultural that influence choice behaviour of poor households, it is the need to opt for particular income earning activities that secure immediate subsistence needs and limit the impact of financial risks on subsistence security. In order to keep financial risk at a manageable level, households have to ration credit use and limit financial investments in agriculture. When risk-induced underinvestment occurs, it is caused by the limited capacity of poor households to take financial risks rather than by their risk averse attitudes. Given the continuous indebtedness of non-surplus households, perceived financial risk may constitute a serious cause for underinvestment in agriculture and widening income disparities between poor and wealthy households.

  Intensivering landbouw niet altijd voordeliger.
  Nauta, R.S. ; Werff, P.A. van der - \ 1986
  Landbouwkundig Tijdschrift 98 (1986)12. - ISSN 0927-6955 - p. 27 - 30.
  economie - energie - energiebeleid - intensieve landbouw - probleemanalyse - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - mestoverschotten - economics - energy - energy policy - intensive farming - problem analysis - yield increases - yield losses - yields - manure surpluses
  Het antwoord op de vraag of een verdergaande intensivering van de huidige landbouw tot een efficientere benutting van produktiemiddelen leidt, kan niet of nauwelijks worden aangetoond. Biologische en geintegreerde landbouwsystemen zijn aangehaald om te laten zien dat daarmee op even efficiente wijze geproduceerd kan worden, zij het op een andere wijze. De keuze van een produktiesysteem is een politieke keuze waarbij het gaat om verdergaande intensivering of integratie van landbouw en natuurbeheer
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.