Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Variatie in buitentemperatuur; Correctieformule voor het directe energiegebruik in de intensieve veehouderij
  Hoste, R. ; Welten, J.P.P.J. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 3.164) - ISBN 9789052423920 - 44
  intensieve landbouw - huisvesting, dieren - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - agrometeorologie - luchttemperatuur - intensive farming - animal housing - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - agricultural meteorology - air temperature
  Industrieel of natuurlijk melken : Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
  Hopster, H. ; Noordhuizen-Stassen, E.N. ; Benedictus, G. - \ 1997
  Veeteelt (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 604 - 608.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - melkvee - melkveehouderij - intensieve landbouw - extensieve landbouw - stalvoedering - animal welfare - animal housing - dairy cattle - dairy farming - intensive farming - extensive farming - indoor feeding
  De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen
  Stikstof in balans - sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer.
  Bruchem, J. van - \ 1997
  Veeteelt 14 (1997)10. - ISSN 0168-7565 - p. 612 - 613.
  voer - eiwitten - melkvee - melkveehouderij - mineralen - boekhouding - extensieve landbouw - intensieve landbouw - feeds - proteins - dairy cattle - dairy farming - minerals - accounting - extensive farming - intensive farming
  Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.17) - 8
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Door de stuurgroep Nadere Uitwerking Brabant-Limburg (NUBL) is aan het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij (PV) gevraagd om, in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Informatie en Kennis Centrum Landbouw (IKC-L), beleidseffecten te kwantificeren
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.167) - 48
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Vijf jaar schapen op proefbedrijf Zegveld
  Boer, J. de; Houwelingen, K.M. van; Sikkema, K. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 112) - 21
  schapenrassen - intensieve landbouw - melkvee - melkveehouderij - nederland - sheep breeds - intensive farming - dairy cattle - dairy farming - netherlands
  Het onderzoek richtte zich op de inpasbaarheid van een intensief schapenhouderijsysteem op een melkveebedrijf, en de effecten van naweiden met schapen op de kwaliteit van de grasmat.
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J. ; Backus, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands
  Het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met LEI-DLO, CLM en het IKC-Landbouw beleidseffecten gekwantificeerd. Het gaat met name om effecten van beleid, gericht op het realiseren van milieuwinst door versterking van de dynamiek in de intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied (NUBL).
  Fysiologische voedingsstrategie: een uitdaging voor een efficiënte stikstofbenutting in de intensieve veehouderij.
  Blok, M.C. ; Brenninkmeijer, C. ; Jansman, A.J.M. ; Lenis, N. ; Schreurs, V.V.A.M. - \ 1996
  's-Gravenhage : Produktschap voor Veevoeder - 71
  voer - intensieve landbouw - voedingswaarde - eiwitten - feeds - intensive farming - nutritive value - proteins
  Energieverbruik en mogelijkheden van energiebesparing op verwarming en ventilatie in de intensieve veehouderij = Energy consumption and possibilities of energy saving on heating and ventilation in intensive livestock husbandry
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Knies, P. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-30) - ISBN 9789054061021 - 80
  energiebehoud - verwarming - intensieve landbouw - ventilatie - varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - binnenklimaat - energiebesparing - energy conservation - heating - intensive farming - ventilation - pig farming - poultry farming - farm buildings - indoor climate - energy saving
  Is er nog toekomst voor leghennen in Zweden?
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  intensieve landbouw - hennen - wetgeving - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - zweden - dierenbescherming - Nederland - intensive farming - hens - legislation - government policy - agricultural policy - agricultural law - sweden - animal protection - Netherlands
  In 1999 zal in Zweden een verbod op het houden van leghennen in batterijen van kracht worden. Onderzoekers in Zweden én in andere landen, waar een dergelijk verbod dreigt te komen, zijn daarom naarstig op zoek naar alternatieve houderijsystemen.
  Mineralenbalans op verschillende schapenbedrijven
  Boer, J. de; Bodegraven, D. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 31 - 33.
  mineralen - boekhouding - schapen - geiten - extensieve landbouw - intensieve landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - minerals - accounting - sheep - goats - extensive farming - intensive farming - farm comparisons
  Uit berekeningen blijkt dat naarmate de schapenhouderij intensiever wordt, ook het overschot op de mineralenbalans toeneemt. Jaarrondproduktie heeft het hoogste overschot aan mineralen, maar daarnaast ook het hoogste saldo.
  Het hele jaar droge mest haalbaar
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 13.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - drogen - emissie - hennen - intensieve landbouw - mest - pluimveehokken - drijfmest - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - drying - emission - hens - intensive farming - manures - poultry housing - slurries - volatilization
  Tijdens de tweede ronde met leghennen is één van de onderzoekonderwerpen mestdroging. Zowel met waaierbeluchting als met kanalen met gaatjes bij een kleine hoeveelheid lucht is het hele jaar droge mest te verkrijgen.
  De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg
  Helder, J.G.M. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 466) - ISBN 9789052421711 - 46
  bedrijfsresultaten in de landbouw - kippen - intensieve landbouw - varkens - pluimvee - rentabiliteit - regionale planning - zoötechniek - nederland - midden-limburg - noord-limburg - farm results - fowls - intensive farming - pigs - poultry - profitability - regional planning - zootechny - netherlands - midden-limburg - noord-limburg
  Relevance of eating pattern for selection of growing pigs
  Haer, L.C.M. de - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): E.W. Brascamp; M.W.A. Verstegen. - S.l. : De Haer - 159
  intensieve landbouw - varkens - diergedrag - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - selectie - voedersystemen - intensive farming - pigs - animal behaviour - productivity - profitability - animal husbandry - selection - feeding systems

  In this thesis investigations were directed at the consequences of testing future breeding pigs in group housing, with individual feed intake recording. Subjects to be addressed were: the effect of housing system on feed intake pattern and performance, relationships between feed intake pattern and performance and genetic aspects of the feed intake pattern. Housing system significantly influenced feed intake pattern, digestibility of feed, growth rate and feed conversion. Through effects on level of activity and digestibility, frequency of eating and daily eating time were negatively related with efficiency of production. Meal size and rate of feed intake were positively related with growth rate and backfat thickness. Feed intake traits had moderate heritabilities.

  Kosten van reduktie van stikstof- en fosforemissie op landbouwbedrijven.
  Leneman, H. ; Giesen, G.W.T. ; Berentsen, P.B.M. - \ 1992
  Wageningen : LU - 132
  stikstof - mineralen - boekhouding - varkens - pluimvee - kippen - melkvee - melkveehouderij - veldgewassen - akkerbouw - fosfor - stikstofmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - fosformeststoffen - intensieve landbouw - nitrogen - minerals - accounting - pigs - poultry - fowls - dairy cattle - dairy farming - field crops - arable farming - phosphorus - nitrogen fertilizers - farm management - phosphorus fertilizers - intensive farming
  Bedrijfssystemen met voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting
  Backus, G.B.C. - \ 1991
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.61) - 72
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - intensieve landbouw - varkensstallen - zeugen - stallen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - battery husbandry - intensive farming - pig housing - sows - stalls - group housing
  Behaviour of dairy cows under modern housing and management
  Wierenga, H.K. - \ 1991
  Agricultural University. Promotor(en): P.R. Wiepkema. - S.l. : Wierenga - 173
  melkvee - melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - intensieve landbouw - stallen - huisvesting van kalveren - diergedrag - dairy cattle - dairy farming - animal welfare - animal housing - intensive farming - stalls - calf housing - animal behaviour
  The results of behavioural studies of dairy cows' behaviour under some modern housing and management conditions are presented. Social dominance in dairy cows is studied and methods to describe social dominance are discussed. The lying behaviour of dairy cows is studied under various conditions, including over- and undercrowding. In particular the significance of the cubicles for resting and for hiding is discussed. The behaviour of dairy cows when fed concentrates with an automatic concentrates feeding system is investigated. The cows' adaptation to such systems and the cows' strategy of timing of their visits to the feeding station is analysed. Finally, the costs and success of adaptation of the cows to their environment are presented and also discussed with respect to their welfare.

  Nitrogen cycling in high-input versus reduced-input arable farming
  Faassen, H.G. van; Lebbink, G. - \ 1990
  Netherlands Journal of Agricultural Science 38 (1990)3A. - ISSN 0028-2928 - p. 265 - 282.
  toedieningshoeveelheden - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - kunstmeststoffen - intensieve landbouw - microbiologie - stikstof - stikstofkringloop - application rates - extensive farming - farming systems - fertilizers - intensive farming - microbiology - nitrogen - nitrogen cycle
  Onderzoek naar de potentieele niveau's van stikstofkringloopprocessen met het doel om de invloeden van veranderingen in teeltintensiteit te beoordelen. Research into the levels of nitrogen cycling processes with the purpose of examining the influences of changes in cultivation intensity
  Biomass, composition and temporal dynamics of soil organisms of a silt loam soil under conventional and integrated management.
  Brussaard, L. ; Bouwman, A. ; Geurs, M. ; Hassink, J. ; Zwart, K.B. - \ 1990
  Netherlands Journal of Agricultural Science 38 (1990). - ISSN 0028-2928 - p. 283 - 302.
  alternatieve landbouw - biomassa - keileemgronden - intensieve landbouw - leemgronden - micro-organismen - organische verbindingen - biologische landbouw - populaties - zaaibedbereiding - bodem - bodemchemie - bodemfauna - grondbewerking - alternative farming - biomass - boulder clay soils - intensive farming - loam soils - microorganisms - organic compounds - organic farming - populations - seedbed preparation - soil - soil chemistry - soil fauna - tillage
  Bespreking van de effecten van bodemfauna op C- en N-huishouding in cultuurgrond bij conventionele en geintegreerde produktie-omstandigheden
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.