Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 80

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gangbaar versus eco
  Zanten, H.H.E. van; Giller, K.E. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Boer, I.J.M. de - \ 2016
  intensive farming - organic farming - animal production - food production - agroecology

  Er gaapt een diepe kloof tussen aanhangers van gangbare, intensieve landbouw en aanhangers van ecologische landbouw. Theoretisch is die te overbruggen, maar het ‘ecologische’ kamp heeft politieke redenen om juist afstand te bewaren.

  'Dit voelt als thuiskomen'
  Sikkema, Albert ; Dijkhuizen, Aalt ; Fresco, Louise - \ 2014
  colleges - food chains - sustainability - intensive farming
  Hoogleraar Pablo Tittonell over de transitie naar duurzame landbouw : duurzame voedselvoorziening vraagt om herontwerp van landbouw en wetenschap
  Tittonell, Pablo - \ 2014
  sustainable agriculture - agroecosystems - food production - organic farming - food security - farming systems - intensive farming
  Framing scales and scaling frames : the politics of scale and its implications for the governance of the Dutch intensive agriculture
  Lieshout, M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Katrien Termeer; Noelle Aarts, co-promotor(en): Art Dewulf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738356 - 219
  schaalvoordelen - governance - veehouderij op grote schaal - intensieve veehouderij - intensieve landbouw - landbouwbeleid - besluitvorming - geschiedenis - nederland - economies of scale - governance - large scale husbandry - intensive livestock farming - intensive farming - agricultural policy - decision making - history - netherlands
  With this thesis, I aim to get a better understanding of scale framing in interaction, and the implications of scale framing for the nature and course of governance processes about complex problems. In chapter 1, I introduce the starting points: the conceptual framework, the research aim, the research questions, the case, and the methodology. I begin from the idea that complex problems are not just out there, but that actors highlight different aspects of a situation as a problem. This process is also referred to as framing. The differences in frames, expressed by different actors, contribute to the complexity of the problem. In this thesis, I focus on how actors use scale in their framings. I call this scale framing. I define scales broadly as the spatial, temporal, or administrative dimensions used to describe a phenomenon. Apart from scales, levels can be distinguished. Levels are the different locations on a scale. Scale framing is not without consequences. It makes a difference in terms of actors, interests, and interdependencies whether problems are addressed at one scale-level or another. This process of strategically using scales as political devices is also known as the politics of scale, or scalar politics.
  Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwbeleid
  Berendse, F. ; Geiger, F. - \ 2013
  Entomologische Berichten 73 (2013)4. - ISSN 0013-8827 - p. 132 - 135.
  intensieve landbouw - biodiversiteit - pesticiden - broedvogels - akkerranden - landschap - plantengemeenschappen - landschapsecologie - landbouwgrond - intensive farming - biodiversity - pesticides - breeding birds - field margins - landscape - plant communities - landscape ecology - agricultural land
  In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50% achteruit gegaan, terwijl de bijvoorbeeld de broedvogels van bossen in aantal toenamen. Een belangrijke vraag is welke veranderingen in het landschap verantwoordelijk zijn voor deze dramatische achteruitgang in biodiversiteit. Intensivering van de landbouw heeft een groot aantal verschillende aspecten, zoals het verlies van landschapelementen, de vergroting van akkers en een toegenomen gebruik van meststoffen en pesticiden. Er is maar weinig bekend over de afzonderlijke bijdrage van elk van deze variabelen aan de grootschalige negatieve effecten op de biodiversiteit. In een studie in acht Europese landen vonden wij dat van dertien gemeten componenten van intensivering, fungiciden en insecticiden de meest consistente negatieve effecten hadden. De negatieve effecten van pesticiden op de biodiversiteit spelen nog steeds een doorslaggevende rol, ondanks het feit dat er in Europa al tientallen jaren een beleid gevoerd wordt dat gericht is op een aanzienlijke reductie van de toepassing van bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond.
  Farming systems ecology : towards ecological intensification of world agriculture
  Tittonell, P.A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789461736178 - 40
  duurzame landbouw - intensieve landbouw - agro-ecosystemen - ecosystemen - voedselzekerheid - bedrijfssystemen - voedselproductie - sustainable agriculture - intensive farming - agroecosystems - ecosystems - food security - farming systems - food production
  The model of intensification that is deeply rooted in the mind of scientists from the green revolution generation is obsolete. We need to think outside the box. Agriculture needs knowledge-intensive management systems to improve food security and incomes in the South, and to reduce the dependence on external (fossil fuel) inputs in the North. The design of landscapes that support an ecologically intensive agriculture creates opportunities for synergies between food production and ecosystem services. Most importantly, this can contribute to detoxify or food and the environment.
  De invloed van stikstof op de gezondheid
  Passchier, W.F. ; Berg, M. van den; Erisman, J.W. ; Hazel, P.J. van den; Lebret, E. ; Leemans, R. ; Sluijs, J.P. van der; Vliet, P.W. van - \ 2012
  Den Haag : Gezondheidsraad (Horizon Scanning Report 2012-28) - ISBN 9789055499212 - 44
  volksgezondheid - stikstof - intensieve landbouw - landbouw en milieu - milieu - public health - nitrogen - intensive farming - agriculture and environment - environment
  Stikstof is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het is bijvoorbeeld een belangrijke bouwsteen van eiwitten. Planten, dieren en mensen nemen het op als reactief stikstof. Dat moet uit stikstof in de buitenlucht worden gevormd. In de natuur wordt reactief stikstof slechts op beperkte schaal gevormd, hoofdzakelijk door micro-organismen. De kunstmatige vorming van reactief stikstof werd een eeuw geleden mogelijk gemaakt door de uitvinding van een proces voor de synthese van ammoniak. Deze uitvinding legde de basis voor de fabricage van kunstmest. Daarmee werd een enorme toename van de voedselproductie per hectare grond mogelijk. Naast ammoniak vallen onder reactief stikstof nog vele stikstof bevattende verbindingen, waaronder ammonium- en nitraatzouten. Rijke werelddelen en landen, waaronder Europa, en zeker Nederland, hebben te maken met een teveel aan reactief stikstof in het milieu. Dit leidt tot aantasting van dit milieu en van de volksgezondheid. De overmaat aan reactief stikstof heeft twee belangrijke oorzaken: de landbouw en veehouderij, en de verbranding van fossiele brandstoffen. De Gezondheidsraad heeft zich over de mogelijke effecten van reactief stikstof op de Nederlandse volksgezondheid gebogen. Een commissie van de raad, de Commissie Signalering Gezondheid en milieu, heeft beoordeeld in hoeverre de volksgezondheid gebaat is bij het terugdringen van de hoeveelheid reactief stikstof in ons land.
  "Geen simpele oplossing voor honger" (interview met M. van Dorp, M. van Ittersum, P. Tittonell, en Niek Koning)
  Tielens, J. ; Dorp, M. van; Ittersum, M.K. van; Tittonell, P.A. ; Koning, N. - \ 2012
  Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 26 - 29.
  voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselproductie - beleid inzake voedsel - voedseltekorten - landbouwontwikkeling - intensieve landbouw - ontwikkelingslanden - kunstmeststoffen - voedingsgewoonten - food security - food supply - food production - food policy - food shortages - agricultural development - intensive farming - developing countries - fertilizers - feeding habits
  Honger bestrijden met intensieve landbouw? De commotie was groot toen Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research centre, hier in september 2012 voor pleitte. Vier Wageningse wetenschappers leggen uit waarom ze die oplossing veel te kort door de bocht vinden. Een rondetafelgesprek over lokale landbouw, kunstmest, voedingsgewoonten en biobrandstoffen. 'We moeten het probleem niet versimpelen.'
  'Bij vertrouwen gaat het niet om schaal, maar om de effecten van de modernisering' : gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus (Wageningen UR, Rural History Group), 15 mei 2012, Wageningen
  Fonk, G. ; Schuurman, A.J. - \ 2012
  Utrecht : InnovatieNetwerk
  landbouwproductie - landbouw bedrijven - houding van consumenten - intensieve landbouw - agrarische geschiedenis - agricultural production - farming - consumer attitudes - intensive farming - agricultural history
  Gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus Wageningen UR, Rural History Group.
  Master plan : Greenport Shanghai Agropark
  Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chonghua, Z. ; Olde Loohuis, R.J.W. ; Broeze, J. - \ 2010
  Zoetermeer : TransForum [etc.] (Working paper / TransForum 7) - 144
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - stedelijke planning - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - stadslandbouw - intensieve landbouw - innovaties - china - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - urban planning - regional planning - sustainability - sustainable agriculture - urban agriculture - intensive farming - innovations - china
  Greenport Shanghai is the innovative and ambitious exploration of how Chinese metropolitan agriculture will jump into the 21st century: circular, sustainable and profitable.
  Explaining agricultural intensity at the European and global scale
  Neumann, K. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Peter Verburg. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857099 - 168
  landgebruik - veehouderij - intensieve landbouw - intensivering - wiskundige modellen - geografische informatiesystemen - ruimtelijke verdeling - variatie in de tijd - europa - wereld - land use - livestock farming - intensive farming - intensification - mathematical models - geographical information systems - spatial distribution - temporal variation - europe - world
  Op Europese schaal is een analyse gedaan om de ruimtelijke verdeling van vijf verschillende soorten dieren te verklaren. Locatiefactoren voor de aanwezigheid van: melkvee, vleesvee en schapen (herbivoren), alsmede varkens en pluimvee werden werden onderzocht en gebruikt om de ruimtelijke verdeling van de veedichtheid te karteren.
  Modelling of intensive and extensive farming in CLUE
  Temme, A.J.A.M. ; Verburg, P.H. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 187) - 80
  landgebruik - meervoudig landgebruik - extensieve landbouw - intensieve landbouw - biodiversiteit - computer software - landgebruiksmonitoring - modelleren - agrobiodiversiteit - land use - multiple land use - extensive farming - intensive farming - biodiversity - computer software - land use monitoring - modeling - agro-biodiversity
  land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy under different scenarios. In turn, this makes it possible to predict policy effects on intensity-related biodiversity issues on the EU-level. Our method defines agricultural land use intensity in terms of nitrogen input. For arable land, it first combines the Land Use / Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) dataset with Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling system (CAPRI) results to assess probability of occurrence for three classes of intensity. For grassland, it uses available spatially explicit predictions of livestock intensity to assess probability of occurrence for two classes of intensity. Then, agricultural land in different intensity classes is spatially allocated using a simple allocation algorithm. We illustrate and evaluate this method for five countries: the Netherlands, Portugal, Spain, Greece and Poland. Intensity predictions are made for two years: 2000 (ex-post) and 2025 (using the Financial Policy Reform Scenario from the FP6 EU SENSOR project). This report contains building bocks for a possible future quality status of the method.
  Co-design van agroparken voor metropolitane landbouw
  Mansfeld, M.J.M. van; Smeets, P.J.A.M. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)21. - p. 15 - 21.
  intensieve landbouw - intensieve productie - systeeminnovatie - bedrijventerreinen - logistiek - intensive farming - intensive production - system innovation - business parks - logistics
  Sinds 2000 werken onderzoekers van Wageningen UR aan het concept agroparken, samen met andere kennispartners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde en het innovatievermogen van alle deelnemers. Naast parken in Nederland zijn inmiddels ook dergelijke parken in India en China in ontwikkeling
  'Weerstand tegen schaalvergroting gaat veel dieper dan ik dacht'
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 14 - 15.
  intensieve landbouw - aanvaardbaarheid - communicatie - public relations - intensieve veehouderij - grote landbouwbedrijven - systeeminnovatie - intensive farming - acceptability - communication - public relations - intensive livestock farming - large farms - system innovation
  Met systeeminnovatie ontmoet je weerstand. Dat was de boodschap die hoogleraar systeeminnovatie aan de Universiteit van Amsterdam, de onderzoekers van de systeeminnovatieprogramma’s van Wageningen UR bij de start al meegaf. In de maatschappelijke discussie rondom megabedrijven lijkt de kloof tussen boer en burger onoverbrugbaar. ‘Je kunt hier twee lessen uit trekken: ken je geschiedenis, in dit geval de weerstand tegen schaalvergroting, ook bij boeren zelf. Maar ook: ken het heden, ofwel wat leeft er echt in de maatschappij. In dit geval dat de kloof tussen stad en platteland veel groter is dan ik had gedacht. Burgers hebben een beeld van de landbouw, die niet meer klopt met de werkelijkheid.
  Helpt biologische landbouw de boerenzwaluw?
  Lubbe, S.K. ; Kragten, S. ; Reinstra, E. ; Snoo, G.R. de - \ 2007
  De Levende Natuur 108 (2007)2. - ISSN 0024-1520 - p. 60 - 63.
  intensieve landbouw - landgebruik - vogels - bescherming - intensive farming - land use - birds - protection
  In een verkennend onderzoek is gekeken of intensivering van de landbouw effect heeft op boerenzwaluwen door gangbare en biologische landbouwbedrijven met elkaar te vergelijken. De resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld aan de actie die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met biologische zuivelmerken De Groene Koe en Zuiver Zuivel is gestart ter bescherming van de Boerenzwaluw
  Be good and tell it? : Bridging the gap between livestock and society
  Eijk, Onno van - \ 2007
  livestock farming - intensive livestock farming - animal husbandry - intensive farming
  Reducing inputs and losses of nitrogen and energy on dairy farms : final report project AIR3 CT92-0332
  Meer, H.G. van der - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 210) - 236
  stikstof - nitraten - fosfaten - verliezen uit de bodem - voer - rundveevoeding - melkvee - voersamenstelling - stikstofbalans - ecologisch evenwicht - milieubescherming - intensieve landbouw - bedrijfssystemen - europa - nitrogen - nitrates - phosphates - losses from soil - feeds - cattle feeding - dairy cattle - feed formulation - nitrogen balance - ecological balance - environmental protection - intensive farming - farming systems - europe
  The need to reduce nitrogen (N) and phosphorus (P) losses as well as the (direct and indirect) use of fossil energy on intensive dairy farms in Europe to ecologically acceptable levels requires radical changes of the management of these farms. The objective of the project, (started in 1993) was to develop sustainable dairy farming systems with minimum inputs and losses of nitrogen phosphorus and energy
  Voeren op de norm : scherper voeren vooral voor intensieve bedrijven financieel interessant
  Hamminga, A.J. ; Berentsen, P.B.M. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)6. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkvee - rundveevoeding - voedingsnormen - kosten-batenanalyse - rendement - agrarische bedrijfsvoering - intensieve landbouw - extensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - cattle feeding - feeding standards - cost benefit analysis - returns - farm management - intensive farming - extensive farming
  Uitgerekend is wat de kosten en opbrengsten zijn bij het boven de norm voeren en bij verscherpt op de norm voeren, waarbij onderscheid is gemaakt in extensieve en intensieve bedrijven
  Grond: een vreemd productiemiddel
  Haan, M. de; Vries, C. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  landbouwgrond - landgebruik - grondproductiviteit - land - grondeigendom - grondbeheer - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - voedergewassen - kapitaal - bedrijfskapitaal - investering - extensieve landbouw - extensieve veehouderij - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - productiefactoren - input van landbouwbedrijf - grondwaarde - agricultural land - land use - land productivity - land - land ownership - land management - farm management - crop production - fodder crops - capital - working capital - investment - extensive farming - extensive livestock farming - intensive farming - intensive livestock farming - dairy farming - factors of production - farm inputs - land value
  Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.
  Reconstructiewet van kracht; lokaal draagvlak botst met nationale regie
  Geleuken, B. van; Ligthart, S.S.H. ; Pleijte, M. - \ 2001
  ROM Magazine 19 (2001)1/2. - ISSN 1380-7153 - p. 21 - 23.
  intensive farming - intensive livestock farming - physical planning - netherlands - reconstruction - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - nederland - reconstructie
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.