Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 80

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  A feasibility study on the potential use of buffer plantings as pollutant traps of emissions from livestock farming
  Franzaring, J. ; Dijk, C.J. van - \ 2000
  Wageningen : Plant Research International - 28
  plantengemeenschappen - buffers - landschapsbouw - ammoniak - dierlijke meststoffen - intensieve landbouw - ruimtelijke ordening - landbouwgrond - nederland - luchtverontreiniging - bufferzones - plant communities - buffers - landscaping - ammonia - animal manures - intensive farming - physical planning - agricultural land - netherlands - air pollution - buffer zones
  Intensief weiden op droogtegevoelige zandgrond goed mogelijk
  Bleumer, E. ; Duinkerken, G. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 35.
  melkveehouderij - melkvee - bedrijfsgrootte in de landbouw - graslanden - voer - begrazing - zandgronden - melkproductie - intensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - farm size - grasslands - feeds - grazing - sandy soils - milk production - intensive farming
  Voor bedrijven met een kleine huiskavel is beperkt weiden een alternatief voor standweiden. Zo blijkt uit onderzoek op proefbedrijf Cranendonck. Met beperkt weiden en bijvoeren op stal is de (ruw)voeropname goed te sturen en blijft de melkproductie stabiel.
  L'intensification agricole au Sahel
  Breman, H. ; Sissoko, K. - \ 1998
  Paris : Karthala - ISBN 9782865378098 - 996
  landbouw - intensieve landbouw - sahel - agriculture - intensive farming - sahel
  Dierlijke productie en dierenwelzijn en -gezondheid in een geïntegreerd perspectief.
  Bruchem, J. van - \ 1998
  Spil 155-156 (1998). - ISSN 0165-6252 - p. 30 - 34.
  zoötechniek - intensieve landbouw - dierlijke productie - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - mineralen - boekhouding - geïntegreerde bedrijfssystemen - zootechny - intensive farming - animal production - animal welfare - sustainability - minerals - accounting - integrated farming systems
  Oplossen van de huidige problemen in de intensieve veehouderij is slechts mogelijk als de koppeling bodem-plant-dier wordt hersteld, als het ons lukt de intensieve veehouderij als deelsysteem weer te integreren in het landbouwecosysteem. Dit is een voorwaarde om in de 21e eeuw te komen tot een agrosector die optimaal ken bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving
  Variatie in buitentemperatuur; Correctieformule voor het directe energiegebruik in de intensieve veehouderij
  Hoste, R. ; Welten, J.P.P.J. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 3.164) - ISBN 9789052423920 - 44
  intensieve landbouw - huisvesting, dieren - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - agrometeorologie - luchttemperatuur - intensive farming - animal housing - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - agricultural meteorology - air temperature
  Industrieel of natuurlijk melken : Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
  Hopster, H. ; Noordhuizen-Stassen, E.N. ; Benedictus, G. - \ 1997
  Veeteelt (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 604 - 608.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - melkvee - melkveehouderij - intensieve landbouw - extensieve landbouw - stalvoedering - animal welfare - animal housing - dairy cattle - dairy farming - intensive farming - extensive farming - indoor feeding
  De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen
  Stikstof in balans - sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer.
  Bruchem, J. van - \ 1997
  Veeteelt 14 (1997)10. - ISSN 0168-7565 - p. 612 - 613.
  voer - eiwitten - melkvee - melkveehouderij - mineralen - boekhouding - extensieve landbouw - intensieve landbouw - feeds - proteins - dairy cattle - dairy farming - minerals - accounting - extensive farming - intensive farming
  Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.17) - 8
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Door de stuurgroep Nadere Uitwerking Brabant-Limburg (NUBL) is aan het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij (PV) gevraagd om, in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Informatie en Kennis Centrum Landbouw (IKC-L), beleidseffecten te kwantificeren
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Helming, J.F.M. ; Vermeer, A.W. ; Zeijts, H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.167) - 48
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - noord-brabant - limburg - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands - noord-brabant - limburg
  Vijf jaar schapen op proefbedrijf Zegveld
  Boer, J. de; Houwelingen, K.M. van; Sikkema, K. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 112) - 21
  schapenrassen - intensieve landbouw - melkvee - melkveehouderij - nederland - sheep breeds - intensive farming - dairy cattle - dairy farming - netherlands
  Het onderzoek richtte zich op de inpasbaarheid van een intensief schapenhouderijsysteem op een melkveebedrijf, en de effecten van naweiden met schapen op de kwaliteit van de grasmat.
  Herstructurering intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied
  Adams, J. ; Backus, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  landbouwsituatie - economische situatie - varkens - intensieve landbouw - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - zandgronden - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - agricultural situation - economic situation - pigs - intensive farming - environmental protection - environmental management - environment - quality - sandy soils - improvement - innovations - modernization - netherlands
  Het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met LEI-DLO, CLM en het IKC-Landbouw beleidseffecten gekwantificeerd. Het gaat met name om effecten van beleid, gericht op het realiseren van milieuwinst door versterking van de dynamiek in de intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied (NUBL).
  Fysiologische voedingsstrategie: een uitdaging voor een efficiënte stikstofbenutting in de intensieve veehouderij.
  Blok, M.C. ; Brenninkmeijer, C. ; Jansman, A.J.M. ; Lenis, N. ; Schreurs, V.V.A.M. - \ 1996
  's-Gravenhage : Produktschap voor Veevoeder - 71
  voer - intensieve landbouw - voedingswaarde - eiwitten - feeds - intensive farming - nutritive value - proteins
  Energieverbruik en mogelijkheden van energiebesparing op verwarming en ventilatie in de intensieve veehouderij = Energy consumption and possibilities of energy saving on heating and ventilation in intensive livestock husbandry
  Ouwerkerk, E.N.J. van; Knies, P. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-30) - ISBN 9789054061021 - 80
  energiebehoud - verwarming - intensieve landbouw - ventilatie - varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - binnenklimaat - energiebesparing - energy conservation - heating - intensive farming - ventilation - pig farming - poultry farming - farm buildings - indoor climate - energy saving
  Is er nog toekomst voor leghennen in Zweden?
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  intensieve landbouw - hennen - wetgeving - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - zweden - dierenbescherming - Nederland - intensive farming - hens - legislation - government policy - agricultural policy - agricultural law - sweden - animal protection - Netherlands
  In 1999 zal in Zweden een verbod op het houden van leghennen in batterijen van kracht worden. Onderzoekers in Zweden én in andere landen, waar een dergelijk verbod dreigt te komen, zijn daarom naarstig op zoek naar alternatieve houderijsystemen.
  Mineralenbalans op verschillende schapenbedrijven
  Boer, J. de; Bodegraven, D. van - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 31 - 33.
  mineralen - boekhouding - schapen - geiten - extensieve landbouw - intensieve landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - minerals - accounting - sheep - goats - extensive farming - intensive farming - farm comparisons
  Uit berekeningen blijkt dat naarmate de schapenhouderij intensiever wordt, ook het overschot op de mineralenbalans toeneemt. Jaarrondproduktie heeft het hoogste overschot aan mineralen, maar daarnaast ook het hoogste saldo.
  Het hele jaar droge mest haalbaar
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 13.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - drogen - emissie - hennen - intensieve landbouw - mest - pluimveehokken - drijfmest - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - drying - emission - hens - intensive farming - manures - poultry housing - slurries - volatilization
  Tijdens de tweede ronde met leghennen is één van de onderzoekonderwerpen mestdroging. Zowel met waaierbeluchting als met kanalen met gaatjes bij een kleine hoeveelheid lucht is het hele jaar droge mest te verkrijgen.
  De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg
  Helder, J.G.M. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 466) - ISBN 9789052421711 - 46
  bedrijfsresultaten in de landbouw - kippen - intensieve landbouw - varkens - pluimvee - rentabiliteit - regionale planning - zoötechniek - nederland - midden-limburg - noord-limburg - farm results - fowls - intensive farming - pigs - poultry - profitability - regional planning - zootechny - netherlands - midden-limburg - noord-limburg
  Relevance of eating pattern for selection of growing pigs
  Haer, L.C.M. de - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): E.W. Brascamp; M.W.A. Verstegen. - S.l. : De Haer - 159
  intensieve landbouw - varkens - diergedrag - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - selectie - voedersystemen - intensive farming - pigs - animal behaviour - productivity - profitability - animal husbandry - selection - feeding systems

  In this thesis investigations were directed at the consequences of testing future breeding pigs in group housing, with individual feed intake recording. Subjects to be addressed were: the effect of housing system on feed intake pattern and performance, relationships between feed intake pattern and performance and genetic aspects of the feed intake pattern. Housing system significantly influenced feed intake pattern, digestibility of feed, growth rate and feed conversion. Through effects on level of activity and digestibility, frequency of eating and daily eating time were negatively related with efficiency of production. Meal size and rate of feed intake were positively related with growth rate and backfat thickness. Feed intake traits had moderate heritabilities.

  Kosten van reduktie van stikstof- en fosforemissie op landbouwbedrijven.
  Leneman, H. ; Giesen, G.W.T. ; Berentsen, P.B.M. - \ 1992
  Wageningen : LU - 132
  stikstof - mineralen - boekhouding - varkens - pluimvee - kippen - melkvee - melkveehouderij - veldgewassen - akkerbouw - fosfor - stikstofmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - fosformeststoffen - intensieve landbouw - nitrogen - minerals - accounting - pigs - poultry - fowls - dairy cattle - dairy farming - field crops - arable farming - phosphorus - nitrogen fertilizers - farm management - phosphorus fertilizers - intensive farming
  Bedrijfssystemen met voerligboxen, aanbindboxen en groepshuisvesting
  Backus, G.B.C. - \ 1991
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.61) - 72
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - intensieve landbouw - varkensstallen - zeugen - stallen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - battery husbandry - intensive farming - pig housing - sows - stalls - group housing
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.