Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 125

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus
  Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1625) - 88
  vegetatietypen - bodemwater - hydrologie - vegetatie - karakteristieken - ecohydrologie - natuurgebieden - vegetation types - soil water - hydrology - vegetation - characteristics - ecohydrology - natural areas
  Voor het bepalen van de abiotische randvoorwaarden van vegetatietypen in de SBB-Catalogus zijn door Alterra en Staatsbosbeheer ruim 300 referentiepunten beschreven van grondwater¬afhankelijke vegetatietypen met geringe vervangbaarheid. Het grondwater¬standsverloop is beschreven in regimecurven voor 117 referentiepunten
  Ivoren toren op het vlakke land
  Rekittke, J. - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
  academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
  Engineering disease resistance in plants
  Custers, J. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)2. - ISSN 0166-6495 - p. 57 - 60.
  gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - geïnduceerde resistentie - ziekteresistentie - immuunsysteem - genetische modificatie - karakteristieken - aardappelen - gastheer parasiet relaties - onderzoek - plant protection - genetic resistance - induced resistance - disease resistance - immune system - genetic engineering - characteristics - potatoes - host parasite relationships - research
  Op 8 januari 2007 promoveerde Jerome Custers aan Wageningen Universiteit op het proefschrift getiteld “Engineering disease resistance in plants”. Promotor was Prof. Dr.Ir.P.J.G.M. de Wit, verbonden aan de leerstoelgroep Fytopathologie, Wageningen Universiteit. Co-promotor was Dr. M.H. Stuiver, Head of Genomics, BASF Plant Science GmbH, Limburgerhof, Duitsland. Het werk beschreven in dit proefschrift werd uitgevoerd bij Syngenta Mogen B.V. (voorheen MOGEN International NV) in Leiden. Een reportage over gen-om-gen resistentie genereren, plantenpathogenen, afweerreacties tegen infecties en interacties tussen de gastheer en het plantenpathogeen
  Energetische kwaliteit en alternatieve weerstandsparameters bij melkkoeien = Energy quality and alternative parameters to detect resistance in dairy cows
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 45) - 35
  melkveehouderij - biologische landbouw - diergezondheid - methodologie - bloedanalyse - haaranalyse - energie - weerstand - karakteristieken - alternatieve methoden - dairy farming - organic farming - animal health - methodology - blood analysis - hair analysis - energy - resistance - characteristics - alternative methods
  Biologische melkveehouders hebben via het project Bioveem gevraagd om gangbare en alternatieve meetmethoden te toetsen op hun bruikbaarheid voor biologische veehouderijbedrijven. In het onderzoek op zes biologische melkveebedrijven heeft een ervaren ecotherapeut de koeien en bedrijven energetisch beoordeeld. Daarnaast is in bloed gezocht naar bruikbare weerstandsparameters. Verder zijn haren van de koeien met een biotensor geanalyseerd. De uitkomsten van de metingen zijn gelegd naast de visuele waarnemingen aan de koe zelf zoals kleur, glans, huidbeschadigingen, alertheid, lichaamsconditie, kreupelheid en gezondheidsaandoeningen. De conclusie is dat de biologische veehouders die inzicht willen krijgen in de (ziekte)weerstand van hun koeien, het beste weer kunnen leren hoe ze een koe moeten ‘scoren’ op o.a. kleur, glans, alertheid, conditie en afwijkingen.
  Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus: methodeontwikkeling aan de hand van drie vegetatieklassen
  Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1308) - 78
  vegetatietypen - bodemwater - karakteristieken - methodologie - hydrologie - vegetatie - botanische samenstelling - ecohydrologie - vegetation types - soil water - characteristics - methodology - hydrology - vegetation - botanical composition - ecohydrology
  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen om de robuuste verbindingen binnen de Natte As te `ontsnipperen¿ op plaatsen waar deze rijksinfrastructuur (verkeers-, spoor- en vaarwegen) kruisen. Per knelpuntlocatie is bepaald welke principeoplossingen voor ontsnippering mogelijk zijn, in welke mate deze oplossingen de doelen van de betreffende robuuste verbinding realiseren en of er voor het wegnemen van het knelpunt additionele maatregelen in de directe omgeving van de infrastructuur zijn vereist. Per locatie is ook een globale kostenindicatie gegeven. Tevens brengt het onderzoek in beeld wat de te verkiezen volgorde is waarmee de knelpunten binnen de robuuste verbindingen van de Natte As moeten worden aangepakt. Het verschil in ecologisch rendement tussen knelpuntlocaties vormt de basis voor deze prioriteitstelling.
  Pepino mozaïekvirus; een blijvend probleem??
  Stijger, I. ; Vlugt, R.A.A. van der - \ 2006
  Gewasbescherming 37 (2006)5. - ISSN 0166-6495 - p. 232 - 238.
  Pepinomozaïekvirus - aardappelen - plantenvirussen - plantenziekten - waardplanten - solanum - solanum tuberosum - karakteristieken - epidemiologie - symptomen - pepino mosaic virus - potatoes - plant viruses - plant diseases - host plants - solanum - solanum tuberosum - characteristics - epidemiology - symptoms
  Pepinomozaïekvirus (PepMV) is een virus wat voor het eerst gevonden is in bladmonsters genomen in 1974 van pepino planten (Solanum muricatum) in de Canete vallei in Peru. Jonge bladeren van deze planten vertoonden wat geel mozaïek. In de elektronenmicroscoop (EM) bleken er in deze planten typische draadvormige virusdeeltjes te vinden die alle kenmerken van potexvirusdeeltjes vertoonden. De virusdeeltjes reageerden niet met antiserum tegen aardappelvirus X (PVX) en bleek serologische het meest verwant met narcissemozaïekvirus (NaMV). Toch kwamen de reacties op toetsplanten niet overeen voor beide virussen. De conclusie was dat pepinomozaïekvirus een nieuw potexvirus was
  Kulturer & Organisationer
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
  Kopenhagen : Handelshøjskolens Forlag - ISBN 9788762902527 - 437
  intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
  Lokales Denken, globales Handeln : Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
  München : Deutscher Taschenbuch Verlag - ISBN 9783406533228 - 555
  intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
  European landscape character areas : typologies, cartography and indicators for the assessment of sustainable landscapes
  Wascher, D.M. - \ 2005
  Wageningen : Landscape Europe (Alterra-rapport 1254) - 160
  landschap - karakteristieken - inventarisaties - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - classificatie - cartografie - beoordeling - duurzaamheidsindicatoren - landscape - characteristics - inventories - land use - sustainability - classification - mapping - assessment - sustainability indicators
  Landscape Character Assessment (LCA) is designed to describe landscape character. It can be applied at a range of scales, from the national, though to the regional and local. It may also integrate landscape character analysis with biodiversity assessments, the analysis of historical character, air, water and soil quality, and socio-economic functions such as recreation and agriculture
  Sortiment Taxus: verzameld, geordend en gekeurd
  Hoffman, M.H.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 25.
  houtachtige planten als sierplanten - taxaceae - taxus - rassen (planten) - cultivars - taxonomie - classificatie - karakteristieken - ornamental woody plants - taxaceae - taxus - varieties - cultivars - taxonomy - classification - characteristics
  Het geslacht Taxus kent zo'n tien soorten en ruim 200 cultivars. Het aantal toepassingen van de conifeer is groot. Onderzoekers schiepen orde in het sortiment en maakten een lijst met aanbevolen cultivars per toepassingsgroep
  Streekeigen natuur; identiteit en diversiteit van Nederlandse landschappen
  Stortelder, A.H.F. ; Waal, R.W. de; Schaminée, J.H.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1111) - 212
  landschap - kwaliteit - vegetatie - karakteristieken - classificatie - fauna - bodem - nederland - identiteit - cultuurlandschap - natuurgebieden - landscape - quality - vegetation - characteristics - classification - fauna - soil - netherlands - identity - cultural landscape - natural areas
  In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van welke landschapselementen, vegetatietypen en plantensoorten invulling geven aan de kwaliteit van natuur en landschap in ons land, en hoe deze samenhangen met bodem, water en beheer. Onder natuur wordt niet de ‘oernatuur’ bedoeld, natuur waar de mens geen invloed op heeft gehad, maar juist de natuur van het agrarische cultuurlandschap. Natuur is in dit verband te definiëren als: de zelfordening van planten en dieren in een door de mens bepaalde structuur. De onderscheiden hoofdlandschapstypen zijn laagveen, zeeklei, rivierengebied, heuvelland, hogere zandgronden en duinen. Deze hoofdlandschappen zijn onder te verdelen in landschappen die op hun beurt weer te verdelen zijn in fysiotopen. In een afsluitend hoofdstuk wordt een drietal voorbeelden uitgewerkt hoe de streekeigenheid van vegetatie, fauna en landschapselementen vorm kan krijgen in beheer en landschapbeleid
  Rassenonderzoek trostomaat : onderzoek België en Nederland gebundeld
  Steenbergen, P. ; Cornelissen, K. - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 19 - 19.
  tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - prestatie-onderzoek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - kwaliteit - karakteristieken - nederland - belgië - glastuinbouw - glasgroenten - tomatoes - organic farming - variety trials - performance testing - agricultural research - crop quality - quality - characteristics - netherlands - belgium - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Gedurende het teeltseizoen 2002/2003 wordt door het Belgische Proefcentrum te Kruishoutem en het PPO Glastuinbouw in Naaldwijk samengewerkt aan rassenonderzoek met biologisch geteelde trostomaten. Uitleg over de opzet van de proeven, de beoordelingscriteria (vruchtkenmerken; gewaskenmerken; houdbaarheid, smaak), en de eerste resultaten
  Rassen trostomaat vergeleken : grote verschillen tussen de diverse rassen
  Cornelissen, K. ; Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)11. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  solanum lycopersicum - tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - prestatie-onderzoek - kwaliteit - gewaskwaliteit - gebruikswaarde - karakteristieken - agronomische kenmerken - opbrengsten - gewasopbrengst - weerstand - ziekteresistentie - glastuinbouw - glasgroenten - solanum lycopersicum - tomatoes - organic farming - variety trials - cultivars - varieties - performance testing - quality - crop quality - use value - characteristics - agronomic characteristics - yields - crop yield - resistance - disease resistance - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishouten (België) en PPO Glastuinbouw (Naaldwijk) onderzochten een groot aantallen trostomatenrassen op hun geschiktheid voor de biologische teelt. In tabellen de beoordelingscijfers voor vruchtkwaliteit, resistentie tegen diverse plagen en ziekten, en productie. Verder uitgebreide omschrijvingen per ras. Bij rassen waarvan nog geen biologisch zaad voorhanden is hebben de deelnemende veredelingsbedrijven de intentie uitgesproken dit te produceren indien noodzakelijk
  Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon
  Haas, Y. de; Barkema, H.W. ; Schukken, Y.H. ; Veerkamp, R.F. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)3. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkvee - rundveeziekten - rundermastitis - mastitis - diergeneeskunde - staphylococcus aureus - escherichia coli - streptococcus uberis - celgetal - karakteristieken - lactatiecurve - dairy farming - dairy cattle - cattle diseases - bovine mastitis - mastitis - veterinary science - staphylococcus aureus - escherichia coli - streptococcus uberis - somatic cell count - characteristics - lactation curve
  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen
  Substrates today
  Costa, J.M. ; Heuvelink, E. - \ 2003
  Fruit & Veg tech 3 (2003)4. - ISSN 1569-2930 - p. 29 - 33.
  substraten - kweekmedia - voedingsstoffen - plantenvoeding - anorganische verbindingen - organische verbindingen - agronomische kenmerken - karakteristieken - soortenkeuze - kwaliteitscontroles - substrates - culture media - nutrients - plant nutrition - inorganic compounds - organic compounds - agronomic characteristics - characteristics - choice of species - quality controls
  Een kort overzicht van substraten die in de commerciële tuinbouw gebruikt worden. Karakteristieken van de meest relevante substraten voor de groenteteelt
  Estimation of flow characteristics of ungauged catchments : case study in Zimbabwe
  Mazvimavi, D. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789058089502 - 176
  hydrologie van stroomgebieden - meters - stroming - karakteristieken - schatting - zimbabwe - catchment hydrology - gauges - flow - characteristics - estimation - zimbabwe
  Masoor : Modelling the distribution of visitors in a certain area
  Visschedijk, P.A.M. ; Jochem, R. - \ 2002
  openluchtrecreatie - modellen - simulatiemodellen - karakteristieken - voorspelling - outdoor recreation - models - simulation models - characteristics - prediction
  Poster from Alterra which informs about MASOOR. MASOOR stands for Multi Agent Simulation Of Outdoor Recreation. Based on certain characteristics this management tool predicts the distribution of visitors in a certain area, be it terrestrial or aquatic
  Fauna en terreinkenmerken van bos; een studie naar de relatie tussen terreinkenmerken en de geschiktheid van bos als habitat voor een aantal diersoorten
  Jong, J.J. de; Apeldoorn, R.C. van; Bink, F.A. ; Jonkers, D.A. ; Mabelis, A.A. ; Molenaar, J.G. de; Sierdsema, H. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 565) - 66
  fauna - wild - biodiversiteit - habitats - bossen - bosbedrijfsvoering - beoordeling - modellen - karakteristieken - bosecologie - nederland - fauna - wildlife - biodiversity - habitats - forests - forest management - assessment - models - characteristics - forest ecology - netherlands
  In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de geschiktheid van het bos als habitat voor verschillende diersoorten kan worden bepaald op basis van de terreinkenmerken van het bos. De methode is gebaseerd op HSI-modellen. Er zijn 10 terreinkenmerken gebruikt om de habitatgeschiktheid te bepalen. Naast het onderdeel dat de habitatgeschiktheid van bos aangeeft, is er een onderdeel toegevoegd dat de bosbeheerder informatie geeft over de soorten die in het bos voor kunnen voorkomen op basis van de ligging en grootte van het bos. Voor zes diergroepen is de relatie tussen de terreinkenmerken en de habitatgeschiktheid weergegeven.
  STOWA-systeem voor de ecologische beoordeling van brakke, binnendijkse wateren
  Dam, H. van; Gotjé, W. ; Franken, R. ; Ietswaart, T. - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002). - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 25.
  oppervlaktewater - brakwater - zoutgehalte - kwaliteit - waterkwaliteit - ecologie - beoordeling - evaluatie - karakterisering - karakteristieken - classificatie - hydrobiologie - aquatisch milieu - ecohydrologie - binnenwateren - aquatische ecosystemen - ecologische beoordeling - surface water - brackish water - salinity - quality - water quality - ecology - assessment - evaluation - characterization - characteristics - classification - hydrobiology - aquatic environment - ecohydrology - inland waters - aquatic ecosystems - ecological assessment
  UItleg over een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor brakke binnenwateren, aansluitend bij de al bestaande STOWA-beoordelingssystemen voor andere watertypen. Op grond van het ecologisch functioneren en een geformuleerd ecologisch streefbeeld worden beïnvloedingsfactoren, karakteristieken en maatstaven onderscheiden, waarmee voor verschillende hoofdtypen en subtypen brakke binnenwateren een ecologisch profiel kan worden opgesteld. Zowel het zoutgehalte als de dynamiek blijken belangrijke differentiërende factoren tussen brakwatersystemen; morfologie en voedselrijkdom spelen een ondergeschikte rol
  Rassenbulletin snijmais 2000
  Groten, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 22 - 23.
  maïs - zea mays - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - voedergewassen - voederplanten - gebruikswaarde - karakteristieken - gewasopbrengst - voedingswaarde - energetische waarde - rassenlijsten - maize - zea mays - cultivars - varieties - variety trials - fodder crops - fodder plants - use value - characteristics - crop yield - nutritive value - energy value - descriptive list of varieties
  Dit rassenbulletin geeft de gemiddelde resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van snijmaos. In de waarderings- en opbrengstcijfers zijn de resultaten van het jaar 2000 meegenomen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.