Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 30 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Grote korrels, grote voordelen
  Sterren, M. van der; Brand, H. van den; Alderliesten, E. - \ 2013
  Plattelandspost 2013 (2013)8.
  biggenvoeding - korrelvoer - diergedrag - varkens - varkenshouderij - piglet feeding - pelleted feeds - animal behaviour - pigs - pig farming
  Coppens diervoeding presenteert de babybiggenkorrel als hulpmiddel om biggen te leren eten. Het idee is even simpel als briljant: maak de korrel groter. Maar ondanks goede resultaten laat niet iedereen zich zomaar overtuigen.
  Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen = Utilization of autumn cut grassclover in organic dairy cow rations
  Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. ; Koopman, W.J. ; Plomp, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek, Animal Sciences Group : Rundvee ) - 30
  melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - grassen - klavers - trifolium - herfst - droogvoer - drogen - korrelvoer - rundveevoeding - voedergrassen - dairy cows - dairy farming - organic farming - grasses - clovers - trifolium - autumn - dry feeds - drying - pelleted feeds - cattle feeding - fodder grasses
  The possibilities to optimally utilise protein-rich autumn grass with clover in organic dairy farming were investigated extensively. Drying grass clover artificially improves the nutritional value and has more prospects as feed than if ensiled. An experiment with grass pellets yielded comparable results with concentrates. Thanks to the current subsidy for drying it is economically interesting to have grass clover dried to spare the purchase of concentrates. In organic farming, various farms dry part of their roughage surplus to grass (clover) pellets annually.
  Voeropname van gespeende biggen: effecten van speengewicht en lichtschema
  Bruininx, E. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  varkensvoeding - biggen - spenen - korrelvoer - groeistudies - diarree - speengewicht - lichtregiem - groepshuisvesting - pig feeding - piglets - weaning - pelleted feeds - growth studies - diarrhoea - weaning weight - light regime - group housing
  Er is een aanmerkelijke variatie in individuele voeropname tussen in groepen gehuisveste gespeende biggen. Problemen met speendiarree lijken in de praktijk vaak beperkt tot enkele biggen binnen een hok.
  Effect kruimelvoer in eindfase op technische resultaten en slachtrendementen vleeskuikens
  Harn, J. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 10 - 13.
  vleeskuikens - diervoedering - voer - korrelvoer - karkassamenstelling - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - broilers - animal feeding - feeds - pelleted feeds - carcass composition - slaughter weight - productivity - profitability
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) heeft binnen het AKK-project 'Rendementsverbetering in de vleeskuikenproductiekolom'' het effect bestudeerd van het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase op de technische resultaten en de slachtopbrengsten. Uit dit onderzoek bleek dat het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase een groeiremming teweegbracht doordat de kuikens minder voer opnamen.
  Post-pelleting application of liquid additives
  Engelen, G.M.A. ; Poel, A.F.B. van der - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134668 - 96
  korrelvoer - voedertoevoegingen - diervoeding - diervoedering - voer - pelleted feeds - feed additives - animal nutrition - animal feeding - feeds
  Het *STAR-concept in vleesvarkensvoer
  Scholten, R. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
  toevoegingen - voedersupplementen - varkens - mengvoer - korrelvoer - voer - voedingswaarde - groei - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - additives - feed supplements - pigs - compound feeds - pelleted feeds - feeds - nutritive value - growth - development - productivity - profitability - animal husbandry
  Het toevoegen van de structuurrijke componenten tarwekorrel en niet-ontsloten strobrok volgens *STAR-concept aan vleesvarkensvoer verlaagt het aantal varkens met maagslijmvliesaandoeningen. Het effect op de mesterijresultaten is gering.
  Fractioneren van gras en luzerne
  Kasper, G.J. - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)3. - ISSN 0023-7795 - p. 47 - 48.
  briketten - briketteren - graslanden - medicago - korrelvoer - voer - eiwitten - biologie - scheiding - fractionering - zuiveren - briquettes - briquetting - grasslands - medicago - pelleted feeds - feeds - proteins - biology - separation - fractionation - purification
  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en een vezelrijke perskoek
  Physical quality of pelleted feed : a feed model study
  Thomas, M. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; S. Tamminga; A.F.B. van der Poel. - S.l. : Thomas - ISBN 9789054858720 - 263
  korrelvoer - voer - kwaliteitscontroles - fysica - mechanica - temperatuur - fysische chemie - samenstelling - voedermiddelbewerking - pelleted feeds - feeds - quality controls - physics - mechanics - temperature - physical chemistry - composition - feed processing

  In this study, a review and experimental work is presented on the relation between processing conditions and functional properties of feed constituents with respect to hardness and durability characteristics of pelleted feed. In the first three chapters, a literature overview is presented which describes the methodologies used to determine hardness and durability characteristics of pelleted feed. The second article deals with the effects of processing conditions on the physical quality of pelleted feed. In the last review, article an overview is presented on the effect of raw material constituents and pellet quality.

  The effects of processing conditions on changes in starch degree of gelatinization of tapioca meal and protein quality of soy grits (as two model feeds) have been studied. It was concluded that addition of steam and water had a larger effect on changes in the starch degree of gelatinization and the denaturation of protein than the amount of dissipated mechanical energy. Hardness and durability characteristics of pelleted feed were influenced by the amount of dissipated mechanical energy and the amount of steam used.

  Mixture studies were conducted in which the state of the model feed constituents -starch and protein- was altered and the subsequent effects on pellet hardness and durability were studied. From these studies it was concluded that an increase in the degree of gelatinization, or an increase in the amount of native protein leads to harder and more durable pellets. Possible explanations for these effects such as the change in deformability of the particles that make up the feed mash and the ability of the starch or protein to act as a binder, are described.

  Het los bijvoeren van geplette of gestructureerde tarwe aan vleesvarkens
  Scholten, R.H.J. ; Plagge, J.G. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.179) - 28
  triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - varkens - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - pigs
  Het voeren van gemalen en geplette tarwe aan vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.177) - 20
  triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - varkens - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - pigs
  Het bijvoeren van geplette en gestructureerde tarwe aan vleesvarkens
  Scholten, R. ; Plagge, G. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 11.
  afmesten - varkens - samenstelling - triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - voer - verteerbaarheid - finishing - pigs - composition - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - feeds - digestibility
  Vervanging van 25% en 50% van het vleesvarkensvoer door geplette of gestructureerde tarwe in respectievelijk de startfase en afmestfase geeft een ongunstigere energieconversie dan voeren van volledig mengvoer.
  Overschakelen van biggenkorrel naar startvoer op 18 kg
  Loo, D. van de; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 8.
  diervoedering - dierhouderij - samenstelling - voer - massa - korrelvoer - biggen - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - composition - feeds - mass - pelleted feeds - piglets - productivity - profitability - weight - young animals
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is onderzoek verricht naar het verstrekken van startvoer tijdens de biggenopfok, vanaf een lichaamsgewicht van 18 kg.
  Korrel versus meel bij vleeskuikenhanen: Betere resultaten bij korrel
  Harn, J. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 19.
  kuilvoer - hanen - voer - droge stof - korrelvoer - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - silage - cocks - feeds - dry matter - pelleted feeds - slaughter weight - productivity - profitability - animal husbandry
  Uit een grondkooienproef met vleeskuikenhanen blijkt dat het verstrekken van meelvoer in plaats van korrelvoer leidt tot slechtere resultaten. Het verstrekken van meelvoer leidde tot een lager eindgewicht, een slechtere voerconversie en minder filet. Daarentegen was bij meelvoer de uitval lager en het aandeel poten hoger.
  Invloed kruimel- versus korrelvoer op groeiverloop en voerconversie bij vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van; Swatt, B. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 19.
  diervoedering - vleeskuikens - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - afmesten - groei - massa - korrelvoer - gewicht - jonge dieren - animal feeding - broilers - development - digestibility - feeds - finishing - growth - mass - pelleted feeds - weight - young animals
  Het PP heeft in samenwerking met ACM onderzocht welke invloed het verstrekken van gekruimeld groeivoer heeft op het groeiverloop, de voerconversie en de uitval bij vleeskuikens. Dit in vergelijking met voer in korrelvorm.
  Tarwekorrels en strobrok in vleesvarkensvoeders
  Scholten, R. ; Brok, G. den; Binnendijk, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  dierhouderij - ontwikkeling - voer - groei - massa - voedingswaarde - korrelvoer - varkens - productiviteit - rentabiliteit - rijststro - stro - triticum aestivum - gewicht - tarwe - animal husbandry - development - feeds - growth - mass - nutritive value - pelleted feeds - pigs - productivity - profitability - rice straw - straw - triticum aestivum - weight - wheat
  Het Proefstation voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met Coöperatie ABC te Lochem een onderzoek uitgevoerd naar het effect van structuurwaarde (deeltjesgrootte, ruwe celstof) in mengvoer op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.
  Actualiteiten Varkensproefbedrijf Raalte
  Plagge, G. ; Vermeer, H. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 6.
  droge stof - voedingsrantsoenen - voer - voederbieten - korrelvoer - biggen - zelfvoedering - zeugen - triticum aestivum - onbeperkte voedering - tarwe - dry matter - feed rations - feeds - fodder beet - pelleted feeds - piglets - self feeding - sows - triticum aestivum - unrestricted feeding - wheat
  - Tarwe bijvoeren aan biggen - Onbeperkte voedering van zeugen in groepen
  Voorkeur vleeskuikens bij tarwe bijvoeren?
  Middelkoop, J.H. van; Leipoldt, A.L. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 21.
  dieren - vleeskuikens - mengvoer - voedingsgedrag - korrelvoer - Triticum aestivum - tarwe - animals - broilers - compound feeds - feeding behaviour - pelleted feeds - Triticum aestivum - wheat
  Kuikens hebben de eerste dagen van het tarwe bijvoeren een duidelijke voorkeur voor de tarwekorrels. Later blijkt deze voorkeur er niet meer te zijn; mengvoer en tarwe worden opgegeten zonder uit te zoeken. Bit blijkt uit onderzoek van het PP.
  Vervanging krachtvoer door grasbrok of voederbieten
  Boxem, Tj. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)6. - ISSN 0921-8874 - p. 11 - 15.
  concentraten - melkvee - melkveehouderij - voer - voederbieten - voedingswaarde - korrelvoer - voedersystemen - voedergrassen - concentrates - dairy cattle - dairy farming - feeds - fodder beet - nutritive value - pelleted feeds - feeding systems - fodder grasses
  Allereerst kan de graslandproductie verminderd worden door de stikstofgift te verlagen. Ook kan overwogen worden om het aangekochte krachtvoer deels te vervangen door eigen geteeld krachtvoer.
  Verdringing van gras door maiskolvensilage
  Bruins, W.J. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)6. - ISSN 0921-8874 - p. 4 - 6.
  melkvee - melkveehouderij - voer - maïskuilvoer - voedingswaarde - korrelvoer - voedersystemen - voedergrassen - dairy cattle - dairy farming - feeds - maize silage - nutritive value - pelleted feeds - feeding systems - fodder grasses
  Om de milieukundige en veevoedkundige mogelijkheden van krachtvoervervangers na te gaan is het PR een aantal jaren geleden onderzoek gestart naar diverse aspecten van het voeren van krachtvoervervangers.
  Invloed van molentype op de uitkomsten van NIRS-analyse voor verteerbaarheid bij snijmaïs.
  Deinum, B. ; Vedder, H. ; Jochemsen, J. - \ 1991
  Wageningen : LU - 17
  analyse - snijmachines - verteerbaarheid - voer - maalmachines - hamermolens - maïs - voedingswaarde - korrelvoer - verwerking - spectrofotometrie - optica - analysis - cutters - digestibility - feeds - grinders - hammer mills - maize - nutritive value - pelleted feeds - processing - spectrophotometry - optics
  Korrelkneuzen bij de oogst van snijmais : resultaten van dierproeven over de invloed op verteerbaarheid, voeropname en melkproduktie
  Bruins, W.J. ; Hindle, V.A. ; Steg, A. - \ 1989
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 120) - 26
  maïs - zea mays - melkvee - korrelvoer - samenstelling - melkproductie - voeropname - verteerbaarheid - rundveevoeding - melkveevoeding - maize - zea mays - dairy cattle - pelleted feeds - composition - milk production - feed intake - digestibility - cattle feeding - dairy cattle nutrition
  In 2 proeven met melkvee (48 hoogproduktieve koeien) is het effect van korrelkneuzen bij droge mais (ca. 33% droge stof) nagegaan. De dieren kregen een rantsoen van snijmais kernbrok, A-brok, snijmais, gedroogd gras of voordroogkuil. Naast het onderzoek met lacterende koeien werden ook hamelverteringsproeven uitgevoerd
  Orienterend onderzoek vergelijking Nitrovin-analyse in voeders volgens RIKILT methode en Orphahellmethode
  Roozendaal, H.A. ; Aerts, M.M.L. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.85)
  korrelvoer - hplc - pluimveeafvalmeel - analytische methoden - nitrovine - analytische scheikunde - pelleted feeds - hplc - poultry offal meal - analytical methods - nitrovin - analytical chemistry
  Drie braadkuikenvoeders zijn geanalyseerd volgens de beide methoden. Hierbij bevond zich een meel en het daaruit bereide gepelleteerde voeder.
  Bepaling van het gehalte aan toegevoegd bindmiddel op basis van melasse
  Frijns, L.M.H. ; Muuse, B.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.07) - 3
  melasse - glucose - fructose - sucrose - luzernebrokken - grasbrokken - korrelvoer - molasses - glucose - fructose - sucrose - lucerne pellets - grass pellets - pelleted feeds
  In 10 melasses en luzernemelen, grasmelen en mengsels van beide werd het gehalte bepaald aan glucose, fructose en saccharose. Ook werd nagegaan of in melasse het gehalte aan raffinose als kenmerk gebruikt zou kunnen worden. Tevens werd in de monsters melasse het vochtgehalte bepaald.
  Bepaling van halofuginon (stenorol) in mengvoeders
  Beek, W.M.J. ; Bruchem, G.D. van; Hemert-de Boer, Y.J.M. van; Visser-Meijer, M.A. ; Buizer, F.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.18) - 2
  diervoedering - korrelvoer - halofuginon - mengvoer - animal feeding - pelleted feeds - halofuginone - compound feeds
  Voor de EEG-ringtest ter beplaing van halofuginon werden drie monsters te beschikking gesteld welke onderzocht zijn in november 1980 en januari 1981.
  Intake and utilization of energy of rations with pelleted forages by dairy cows
  Honing, Y. van der - \ 1975
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A.J.H. van Es. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022005651 - 156
  rundvee - melkvee - melkveehouderij - voer - voedingswaarde - korrelvoer - cattle - dairy cattle - dairy farming - feeds - nutritive value - pelleted feeds
  A survey of the literature showed that forage processing, that is grinding and pelleting, increased feed intake of ruminants. This increase, due to reduction in particle size distribution of the forage, depends mainly on forage quality, proportion of concentrates in the diet and nutrient requirement of the cow. Pellets could replace part of the concentrates; complete substitution for long forage caused digestive disorders and reduced fat content of the milk. Eating rate, microbial breakdown and production of volatile fatty acids often increased too. Processed forages offered to sheep and beef cattle depressed digestibility, which was compensated by slightly lower losses of methane and less heat production.

  Data from energy balance trials at Wageningen from 1967 to 1973, mostly with 4-6 lactating Dutch Friesian cows per trial, were examined by multiple factor analysis for effects of processing. Rations in which processed forages replaced part of the long forages or the concentrates were tested in 130 trials. Processing decreased digestibility of energy in the forage by about 9 percentage units, 15%, and its metabolizability by 7 percentage units, 13%. Utilization of metabolizable energy increased, roughly compensating the decrease in metabolizability. Regressions were calculated for the prediction of digestibility and net energy of processed forage in a feed evaluation system for dairy cows, to be introduced in the Netherlands in 1977.

  Pletten en malen van mengvoeders voor varkens
  Smits, B. - \ 1973
  Hoorn : [s.n.] (Intern rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek "Hoorn" no. 75)
  mengvoer - korrelvoer - varkens - compound feeds - pelleted feeds - pigs
  Het herkauwen van melkkoeien op rantsoenen met geperst voer
  Veenbaas, J.H. ; Reeuwijk, L. van; Wentink, H.J. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 402) - 4
  rundvee - drogen - geiten - korrelvoer - pens - pensvertering - herkauwen - schapen - voedergrassen - cattle - drying - goats - pelleted feeds - rumen - rumen digestion - rumination - sheep - fodder grasses
  De invloed van grasbrokjes in het rantsoen op de opname aan droge stof en op de melkproduktie en melksamenstelling bij koeien
  Rijpkema, Y.S. ; Dijkstra, N.D. ; Griffioen, H. - \ 1971
  Wageningen : Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 760) - 28
  diervoedering - rundvee - voer - melkproductie - nederland - voedingswaarde - korrelvoer - voedergrassen - animal feeding - cattle - feeds - milk production - netherlands - nutritive value - pelleted feeds - fodder grasses
  Vergelijking tussen snijmaissilage en snijmaisblokjes als ruwvoer voor melkvee
  Dijkstra, N.D. ; Rijpkema, Y.S. ; Hamm, G.G.H. - \ 1971
  Wageningen : Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 764) - 26
  rundvee - concentraten - groenvoeders - maïs - korrelvoer - kuilvoer - zea mays - cattle - concentrates - green fodders - maize - pelleted feeds - silage - zea mays
  opname van kunstmatig gedroogde groenvoeders in lange vorm en als brokjes door melkvee : dokumentatieverslag, 1968/'69
  Honing, Y. ; Schlepers, H. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten no. 384) - 15
  rundvee - voer - groenvoeders - nederland - voedingswaarde - korrelvoer - cattle - feeds - green fodders - netherlands - nutritive value - pelleted feeds
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.