Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Recreatietoervaart; 9 jaar later
  Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
  varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
  In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
  Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu
  Veen, J. ; Peeters, J. ; Leopold, M.F. ; Damme, C.J.G. van; Veen, T. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 625) - 186
  visserij - milieueffect - vogels - monitoring - zeevissen - voedingsgedrag - biologische indicatoren - kustgebieden - natuurbescherming - noord-afrika - west-afrika - natuur - aquatische ecologie - broedvogels - kust - natuurwaarde - watervogels - zeevogels - Afrika - Senegal - fisheries - environmental impact - birds - monitoring - marine fishes - feeding behaviour - biological indicators - coastal areas - nature conservation - north africa - west africa - nature - Senegal
  Het hier gerapporteerde onderzoek had tot doel een monitoringsysteem op te zetten waarmee de toekomstige effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika gemeten kunnen worden. Het onderzoek richtte zich op het bestuderen van het broedgedrag en het voedsel van zeevogels om aldus inzicht te krijgen in de soortensamenstelling en grootte van vispopulaties. Vier in kolonies broedende soorten (grijskopmeeuw, dunbekmeeuw, reuzenstern en koningsstern) werden bestudeerd in twee gebieden in Senegal. Jaarlijkse veranderingen in de grootte van de broedpopulaties van de koningsstern bleken samen te hangen met de aanwezigheid van bepaalde vissoorten. De conditie van opgroeiende kuikens (alle soorten) was in alle jaren betrekkelijk goed. Het voedsel van dunbekmeeuw, reuzenstern en koningsstern verschilde per vogelsoort, per koloniegebied en per waarnemingsjaar. Alle genoemde soorten hadden een gevarieerd menu en geven daarom verschillende informatie over de aanwezigheid van vispopulaties. Aanbevolen wordt om het hier ontwikkelde monitoringsysteem uit te voeren in alle grote zeevogelkolonies van Mauritanië tot Guinee. Bij voorkeur dient het aantal te bestuderen vogelsoorten uitgebreid te worden met vertegenwoordigers van verschillende ecologische groepen, gekenmerkt door verschillen in voedselbiotoop en foerageertechniek.
  Het Noorderleeg
  Weeda, E.J. - \ 2002
  In: Excursieverslagen 1999 / Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., PKN : - p. 103 - 109.
  botanie - ecologie - kust - kwelder - natuurterrein - plantensociologie - vegetatie - Friesland - Waddenkust - flora
  Restoration of salt marshes in the Netherlands
  Bakker, J.P. ; Esselink, P. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Jong, D.J. de - \ 2002
  Hydrobiologia 478 (2002)1-3. - ISSN 0018-8158 - p. 29 - 51.
  kustplantengemeenschappen - zoutmoerassen - herstel - friesland - groningen - zeeland - ecologie - kust - kwelder - natuurherstel - vegetatie - coastal plant communities - rehabilitation - salt marshes - friesland - groningen - zeeland
  The conquest of land from the sea has been a long tradition in the Netherlands. When salt marshes were high enough, they were embanked when it was economically feasible, and transformed into intensively exploited agricultural land. This resulted in the transformation of halophytic communities to glycophytic communities. Often as an alternative, a low levee, a summerdike was built, which greatly reduced the flooding frequency of the landward summerpolder, hence creating a sedimentation deficit therein. Such summerpolders now cover 1200 ha in the Netherlands, 2100 ha in NW-Germany and small areas in England. Due to continuous embankments, the present salt-marsh area is relatively small with respect to the tidal basins. Discussions have been started how to increase the salt-marsh area. Two options will be discussed, firstly de-embankment of summerpolders and maintenance of the protective seawall, secondly increase of the effects of saline seepage behind the seawall by top soil removal. Both options include the restoration of salt-marsh communities (target communities) in intensively agriculturally exploited sites that have been salt marshes before. From the few examples abroad and experiments it is discussed (1) to which extent the sedimentation deficit in summerpolders could be compensated for, (2) if the soil seed bank is likely to contribute to re-establishment of salt-marsh communities, (3) if the dispersal of propagules of halophytic plants will be possible by hydrochory when the summerdike is breached, (4) to what extent is dispersal by endozoochory through waterfowl important in case re-establishment in a saline seepage area behind the seawall without open connection to the sea is envisaged. Two case studies of de-embanked summerpolders in the Netherlands revealed that the sedimentation deficit can be counteracted by rapid sedimentation, provided enough transport is possible from the foreshore. Dispersal by incoming tidal water from the nearby salt-marsh source area into the target area is possible for many salt-marsh plant species. The rate of success seems to depend on the relative position of source area and target area. A case study in a saline seepage area after top soil removal in the Netherlands, showed that the number of viable seeds dispersed by droppings from waterfowl is limited. Hence the possibilities for restoration of inland halophytic plant communities seem much lower than after de-embankment of summerpolders.
  Beleving kustveiligheid
  Berg, A.E. van den; Jacobs, M.H. ; Langers, F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 4 / Alterra-rapport 583) - 97
  kusten - veiligheid - beleid - waterbeheer - kustgebieden - taxatie - perceptie - risicoschatting - woonwijken - nederland - bescherming - belevingsonderzoek - kust - omgevingspsychologie - Friesland - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - coasts - protection - safety - policy - water management - coastal areas - valuation - perception - risk assessment - residential areas - netherlands
  Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar de bereidheid van kustbewoners om overstromingsrisico's en maatregelen voor kustveiligheid te accepteren. Het onderzoek bestond uit twee delen: open interviews met bewoners van zes kustplaatsen, en een kwantitatief vervolgonderzoek onder bewoners uit dezelfde kustplaatsen waarin drie verschillende scenario's voor kustveiligheid werden voorgelegd. De presentatie van informatie over de scenario's was speciaal toegesneden op de a-priorikennis van de kustbewoners. Uit de open interviews bleek dat kustbewoners zich over het algemeen veilig voelen en een groot vertrouwen hebben in de overheid als bewaker van kustveiligheid. In het vervolgonderzoek kwamen de zeewaartse strategie en het handhaven van de huidige situatie als beste naar voren. De landinwaartse strategie werd het minst positief beoordeeld. In alle kustplaatsen hechtte men verreweg het meeste belang aan het redden van mensenlevens.
  An analysis of mussel bed habitats in the Dutch Wadden Sea
  Brinkman, A.G. ; Dankers, N.M.J.A. ; Stralen, M. van - \ 2002
  Helgolander Marine Research 56 (2002)1. - ISSN 1438-387X - p. 59 - 75.
  fauna - aquatische ecologie - fauna - kust - mosselen - schelpdieren - Waddenzee
  A habitat suitability analysis for littoral mussel beds in the Dutch Wadden Sea was carried out. The analysis was based on the presence of mussel beds in the years 1960-1970, and a number of environmental characteristics: wave action, flow velocity, median grain size, emersion times and distance to a gully border. The habitat model describes mussel bed appearance quantitatively. It predicts the distribution of mussel beds quite well, as well as the distribution of spatfall in the years 1994 and 1996.From the analysis we found that wave action (maximum orbital velocity) was the main structuring factor. A low orbital velocity was preferred. Neither very low, nor maximum flow velocities were favourable for mussel beds. Very coarse sands or silty environments were not preferred. Sites close to the low water line showed lower mussel bed appearance; when emersion time was above 50% , hardly any mussel beds could be found. The habitat suitability analysis and the construction of a habitat suitability map was performed in the framework of the discussions on a further or reduced exploitation of the tidal flats in the Dutch Wadden Sea by cockle and mussel fishery activities.
  Recovery of intertidal mussel beds in the Waddensea: use of habitat maps in the management of the fishery
  Dankers, N.M.J.A. ; Brinkman, A.G. ; Meijboom, A. ; Dijkman, E.M. - \ 2001
  Hydrobiologia 465 (2001). - ISSN 0018-8158 - p. 21 - 30.
  fauna - aquatische ecologie - fauna - kust - mosselen - schelpdieren - visserij - Waddenzee
  In the Waddensea, musselbed distribution and abundance has decreased. Management is aiming at increase of area of beds. Fisheries have been regulated. Mussel beds are slowly recovering, and localities where recovery occurs can be predicted reasonably well. Active restoration of beds has not been necessary, as long as newly formed beds are protected from fisheries. Potential suitable sites should be protected from bottom-disturbing activities which might influence the substrate for spatfall such as cockle beds and tube-building polycheates.
  Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van twee Vogelrichtlijngebieden; aanvulling op Alterra-rapport 328: Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden
  Beintema, A.J. ; Schekkerman, H. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 374) - 27
  vogels - conservering - bescherming - beschermde gebieden - wetgeving - richtlijnen (directives) - selectiecriteria - nederland - ecologie - kust - natuurbescherming - ornithologie - vogelbescherming - Zuid-Holland - Brabant - birds - conservation - protection - reserved areas - legislation - directives - selection criteria - netherlands
  In dit rapport wordt de aanwijzingssystematiek besproken van twee belangrijke vogelgebieden die in 2000 zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Het gaat om gevallen waarbij tegen de aanwijzing als zodanig, tegen de begrenzing van de speciale beschermingszone, of tegen beide bezwaar is gemaakt, en waarbij het gebruik van vogelkundige criteria bij de aanwijzing een punt van discussie vormt in de bezwaarschriften. Het gaat hierbij om de volgende gebieden: Voornes Duin en de Weerter- en Budelerbergen. Dit rapport is een aanvulling op het eerder verschenen Alterra-rapport 328, Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden.
  Van landaanwinning naar kwelderwerken
  Dijkema, K.S. ; Nicolai, A. ; Vlas, J. de; Smit, C.J. ; Jongerius, H. ; Nauta, H. - \ 2001
  Leeuwarden : Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland - ISBN 9789036935838 - 68
  kweldergronden - ontginning - plantenontwikkeling - ecologie - kustgebieden - nederland - natuurtechniek - groningen - friesland - noord-nederland - kust - kwelder - natuur - vegetatie - Waddengebied - salt marsh soils - reclamation - plant development - ecology - coastal areas - netherlands - ecological engineering - groningen - friesland - north netherlands
  De ontwikkeling van kwelders
  Aardkundige waarden in de deltaduinen
  Klijn, J.A. ; Koomen, A.J.M. - \ 2000
  Zeeland 9 (2000)3. - p. 84 - 89.
  aardkunde - duinen - geomorfologie - kust - Zuid-Holland - Zeeland
  Beheer kwelderwerken; verslag monitoring kwelderwerken Waddenkust Friesland en Groningen nov. 1999 - nov. 2000
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Nicolai, A. ; Frankes, J. ; Haan, K. ; Jongerius, H. ; Leusink, P. ; Venema, H. - \ 2000
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland - 43
  bouwconstructie - dammen - engineering - constructie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - ontgonnen land - nederland - friesland - groningen - waddenzee - kust - kwelder - natuur - vegetatie - Waddengebied - building construction - dams - engineering - construction - management - nature conservation - reclaimed land - netherlands - friesland - groningen - wadden sea
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.