Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 237

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Balancing options for shrimp farming : a landscape approach to investigate the future of shrimp farming in the Mekong Delta
  Joffre, O.M. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth; Arnold Bregt, co-promotor(en): Roel Bosma. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574984 - 196
  garnalenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - kustgebieden - milieueffect - landschap - aquacultuur - mangroves - middelen van bestaan - hulpbronnengebruik - geïntegreerde systemen - duurzaamheid (sustainability) - mekong - delta's - shrimp culture - shellfish culture - coastal areas - environmental impact - landscape - aquaculture - mangroves - livelihoods - resource utilization - integrated systems - sustainability - mekong river - deltas

  Balancing options for shrimp farming

  A landscape approach to investigate the future of shrimp farming in the Mekong Delta

  Olivier Joffre

  While providing an option for development in coastal areas, shrimp farming is usually associated with high environmental cost due to the loss of mangrove forest and high social cost as farmers suffer heavy financial losses due to disease outbreaks. Planning shrimp farming requires to integrate risk as well as social and environmental cost. This thesis, using the Mekong Delta as a case, presents an approach to investigate, with local stakeholders, options to plan a resilient and sustainable shrimp farming sector. First, Olivier Joffre analyzed the different shrimp production systems from economic point of view before analyzing farmer’s strategies and providing insights on drivers that will push or, at the opposite, constraint farmers to choose integrated mangrove shrimp systems. This knowledge was integrated in an Agent Based Model (ABM) that was calibrated using Role Playing Games (RPG).

  The effect of future scenarios and different policies on the farmers’ decisions was tested using a combination of RPG and ABM. For one coastal district of the Mekong Delta, the results showed that promotion of intensification of shrimp production has a high social cost and decreases the total production in the study area after 10 years. Policies for supporting the spread of integrated mangrove-shrimp systems, such as Payment for Ecosystem Services, or access to an organic value chain, are not strong enough to influence farmers’ decision toward adopting these systems. Without any adaptation to climate change a sharp decrease of the production is expected. The approach brought local farmers’ knowledge to the attention of decision makers.

  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag
  Ens, B.J. ; Krol, J. ; Meer, J. van der; Piening, H. ; Wijsman, J.W.M. ; Schekkerman, H. ; Rappoldt, C. - \ 2015
  Nijmegen : Sovon (Sovon-rapport 2015.15) - 54
  aardgas - nadelige gevolgen - natura 2000 - kustgebieden - vogels - waddenzee - foerageren - wetlands - groningen - friesland - natural gas - adverse effects - coastal areas - birds - wadden sea - foraging
  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning vanaf de bovengenoemde locaties geen meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingzone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
  Oesterbank is wapen tegen zandhonger
  Ramaker, R. ; Walles, B. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)19. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  oesters - aquatische ecologie - kustgebieden - ecomorfologie - ecosysteemdiensten - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecology - coastal areas - ecomorphology - ecosystem services - coastal management - eastern scheldt
  De aanleg van kunstmatige oesterbanken helpt wellicht de natuur te ontzien en geld te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. Dat stelt Brenda Walles, promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde.
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers
  Pauw, P.S. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): G.H.P. Oude Essink; Toon Leijnse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572928 - 158
  kustgebieden - watervoorziening - zoet water - wateropslag - geohydrologie - modellen - zuidwest-nederland - zeeland - coastal areas - water supply - fresh water - water storage - geohydrology - models - south-west netherlands - zeeland
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in the future saltwater intrusion is expected to increase due to sea level rise, climate change, land subsidence, and increasing population density in coastal areas. In the Netherlands, these stresses will also have a severe impact on the fresh coastal groundwater reserves. In view of this, a research project within the Dutch research program ’Knowledge for Climate’ was defined in 2010, aimed at: 1. Improving the insight into the modeling of freshwater lenses. 2. Defining measures to increase freshwater supply from freshwater lenses. In this thesis the results of four studies related to these objectives are presented.
  The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats
  Walles, B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal; P.M.J. Herman, co-promotor(en): Tom Ysebaert. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572966 - 145
  oesters - aquatische ecosystemen - kustgebieden - ecosysteemdiensten - ecomorfologie - aquatische ecologie - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecosystems - coastal areas - ecosystem services - ecomorphology - aquatic ecology - coastal management - eastern scheldt
  In het afgelopen decennium is er een verschuiving gaande naar een meer ecosysteem gebaseerde kustverdediging met integratie van natuurlijke verdedigingsstructuren zoals duinen, mangroves, schorren, zeegras bedden, schelpdier- en koraalriffen. Deze soorten staan bekend als biobouwers. Het toepassen van natuurlijke verdedigingsstructuren vereist kennis over: waar deze habitats erosie verminderen en bescherming bieden; evenals ecologische gegevens, zoals soortafhankelijke habitatseisen, levenscyclus, populatiedynamiek en lange-termijn persistentie. Dit laatste kan gebruikt worden om plaatsen te identificeren waar habitats succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Intergetijdengebieden en oesterriffen zijn bestudeerd in de Oosterschelde, welke dient als modelsysteem. In dit systeem eroderen getijdengebieden in een rap tempo als gevolg van significante wijzigingen aan het Oosterschelde bekken door de Deltawerken
  Welke natuurgebieden in de Noordzee, vol anemonen en koraal, zijn uniek in de wereld?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  noordzee - natuurgebieden - habitats - kustgebieden - soortenrijkdom - lesmaterialen - north sea - natural areas - habitats - coastal areas - species richness - teaching materials
  Onder de zeespiegel van de Noordzee ligt een gevarieerd landschap met gebieden met mysterieuze namen. De Dodemansduim, de Doggersbank, het Friese Front en de Klaverbank bijvoorbeeld. Hoe het komt dat daar unieke planten en dieren leven, dat legt prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR uit in dit college.
  Monitoring cetacean occurrence in coastal waters of the Caribbean Netherlands (Saba, St. Eustatius & Bonaire) using port sampling
  Scheidat, M. ; Boman, E. ; Davaasuren, N. ; Geelhoed, S.C.V. ; Graaf, M. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C038/15) - 36
  kustgebieden - walvissen - dolfijnen - monitoring - caribische eilanden - coastal areas - whales - dolphins - monitoring - caribbean islands
  Knowledge on the density, distribution and occurrence of whales and dolphins in the Caribbean Netherlands is sparse. This knowledge is needed as basic input for conservation and management of cetaceans in the area. Especially in the long term, dedicated data is needed to provide a base-line for monitoring the effect of policy decisions, such as a proposed implementation of a whale sanctuary.
  Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Have, T.M. van der; Engelsma, M.Y. ; Sas, H. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C028/15) - 58
  oesters - populatie-ecologie - monitoring - ecologisch herstel - kustgebieden - noordzee - oysters - population ecology - monitoring - ecological restoration - coastal areas - north sea
  For the recovery of flat oyster beds, knowledge is required of the conditions under which the active restoration of this species in the North Sea can be successfully implemented. This is the subject of the current feasibility study. Living flat oysters have occasionally been found in wind farms. Flat oyster growth has also been demonstrated experimentally in areas where German wind farm are planned. Furthermore, the flat oyster population in the Delta area shows signs of recovery. This all shows that the proper environmental conditions for flat oyster restoration exist in the North Sea.
  Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden
  Glorius, S.T. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Hammen, T. van der; Rippen, A.D. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Steenbergen, J. ; Tulp, I.Y.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C013/15) - 162
  garnalen - visserij - kustgebieden - waddenzee - natura 2000 - bodemfauna - nadelige gevolgen - inventarisaties - shrimps - fisheries - coastal areas - wadden sea - natura 2000 - soil fauna - adverse effects - inventories
  De garnalenvisserij is economisch en in aantallen schepen één van de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden. Voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee is er binnen de Natura 2000 wetgeving een verbeterdoelstelling geformuleerd voor Habitattype 1110 (permanent overstroomde zandbanken). Het effect van het garnalentuig op het ecosysteem is echter niet goed bekend. Om in dit kennishiaat te voorzien, is er in de periode 2012-2014 onderzoek uitgevoerd naar een aantal aspecten van de mogelijke effecten van de garnalenvisserij. Enerzijds is de bijvangst in kaart gebracht, anderzijds is experimenteel onderzoek verricht naar de korte termijneffecten van het garnalentuig op de bodemfauna.
  Jakarta Climate Adaptation Tools (JCAT)
  Ward, P.J. ; Ierland, E.C. van; Budiyono, Y. ; Wijayanti, P. ; Muis, S. ; Marfai, M.A. ; Poerbandono, ; Julian, M.M. ; Fauzi, A. - \ 2014
  Utrecht : Knowledge for Climate (Knowledge for Climate 139/2014) - ISBN 9789492100078 - 137
  klimaatverandering - kustgebieden - stedelijke gebieden - hoogwaterbeheersing - indonesië - climatic change - coastal areas - urban areas - flood control - indonesia
  Historical records show that flooding per se is not a new problem in Jakarta, and that flooding has occurred throughout the city’s history. However, the impacts of flooding have increased in recent decades, as a result of changes in both physical (e.g. land subsidence and erosion) and socioeconomic (e.g. population growth and urban expansion) drivers. Moreover, the future flood problems in Jakarta may potentially be exacerbated due to climatic change. The project JCAT was set up to contribute to scientific knowledge and the development of methods and tools to assess flood risk in Jakarta. This report summarises the main findings.
  Launching the Delta Alliance: business development report phase 3
  Driel, W.F. van; Peters, R. ; Guchte, C. van de - \ 2014
  Wageningen : Delta Alliance - 23
  klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - delta's - azië - afrika - amerika - europa - climatic change - floods - coastal areas - deltas - asia - africa - america - europe
  Delta Alliance is an international knowledge-driven network organisation. Its mission is to improve the resilience of deltas through more integrated and effective efforts, building on scientific research and knowledge exchange. It aims at disclosure of knowledge for application by a wide audience of end-users from the knowledge institutions, public partners and private sector, as well as to identification of upcoming research agendas
  Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas, extended version with 14 deltas : work document
  Bucx, T. ; Driel, W.F. van; Boer, H. de; Graas, S. ; Langenberg, V. ; Marchand, M. ; Guchte, C. van de - \ 2014
  Delft-Wageningen : Delta Alliance (Delta Alliance report number 7) - 145
  hoogwaterbeheersing - kustgebieden - delta's - landgebruik - flood control - coastal areas - deltas - land use
  Worldwide, deltas host dense populations and are important centres of agricultural and industrial production, and economic activity. Many deltas are areas of great ecological importance as well, featuring wetlands of high and unique biodiversity. Deltas are vulnerable to changes by natural forces and human activities. Major drivers of change are population growth, economic development, climate change and subsidence.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2013
  Duin, W.E. van; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C026/14) - 56
  wetlands - kustgebieden - vegetatiemonitoring - kweldergronden - geologische sedimentatie - monitoring - friesland - wetlands - coastal areas - vegetation monitoring - salt marsh soils - geological sedimentation - monitoring - friesland
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2013. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van deze gaswinning.
  Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report
  Bucx, T. ; Driel, W.F. van; Boer, H. de; Graas, S. ; Langenberg, V. ; Marchand, M. ; Guchte, C. van de - \ 2014
  Delft-Wageningen : Delta Alliance - ISBN 9789492100030 - 60
  hoogwaterbeheersing - kustgebieden - delta's - landgebruik - klimaatverandering - afrika - azië - europa - amerika - flood control - coastal areas - deltas - land use - climatic change - africa - asia - europe - america
  Worldwide, deltas host dense populations and are important centres of agricultural and industrial production, and economic activity. Many deltas are areas of great ecological importance as well, featuring wetlands of high and unique biodiversity. Deltas are vulnerable to changes by natural forces and human activities. Major drivers of change are population growth, economic development, climate change and subsidence.
  Launching the Delta Alliance: Content report phase 3
  Bosch, R. van den; Bucx, T. ; Klostermann, J.E.M. ; Wijsman, P. ; Driel, W.F. van; Guchte, C. van de - \ 2014
  Wageningen : Delta Alliance - 23
  klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - delta's - azië - afrika - amerika - europa - climatic change - floods - coastal areas - deltas - asia - africa - america - europe
  Delta Alliance is an international knowledge-driven network organisation. Its mission is to improve the resilience of deltas through more integrated and effective efforts, building on scientific research and knowledge exchange. It aims at disclosure of knowledge for application by a wide audience of end-users from the knowledge institutions, public partners and private sector, as well as to identification of upcoming research agendas
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport benthos bemonstering vooroever en natte strand najaar 2013
  Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke [etc.] : IMARES en Deltares (Rapport / IMARES C150/14 - 1205045-000-ZKS-0101) - 57
  sediment - benthos - bemonsteren - kustgebieden - terrestrische ecologie - nederland - sediment - benthos - sampling - coastal areas - terrestrial ecology - netherlands
  Om de effecten van de Zandmotor op de bodemdiergemeenschap te onderzoeken worden er in het najaar bemonsteringen uitgevoerd van sediment en bodemdieren op het strand met een steekframe in de ondiepe kustzone met een Van Veen happer en een bodemschaaf. De Van Veen happer is vooral geschikt voor het bemonsteren de relatief kleinere (maaswijdte zeef is 1 mm), minder zeldzame, in de bodem levende dieren. Het doel van dit datarapport is een overzicht te geven van de resultaten van de bemonstering van het sediment en benthos op het strand en de ondiepe kustzone van de Zandmotor in het najaar van 2013.
  River flood damage estimation in Jakarta, Indonesia
  Wijayanti, P. ; Zhu, X. ; Hellegers, P.J.G.J. ; Budiyono, Y. ; Ierland, E.C. van - \ 2014
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - indonesië - climate adaptation - climatic change - floods - coastal areas - indonesia
  Flooding is a serious problem in Jakarta. Estimation of flood damages is important to estimate the benefits of implementing flood protection measures.
  TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C148/14) - 25
  littorina littorea - aquatische ecologie - ecotoxicologie - mariene gebieden - organo-tinverbindingen - kustgebieden - littorina littorea - aquatic ecology - ecotoxicology - marine areas - organotin compounds - coastal areas
  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.
  Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers
  Pauw, P.S. ; Oude Essink, G.H.P. ; Leijnse, A. ; Vandenbohede, A. ; Groen, J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2014
  Journal of Hydrology 517 (2014). - ISSN 0022-1694 - p. 269 - 283.
  grondwaterstroming - kustgebieden - watervoerende lagen - groundwater flow - coastal areas - aquifers - sea-water intrusion - saline groundwater - fresh - beaches - discharge - dynamics - lenses - table - zone
  This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are investigated with regard to three dimensionless parameter groups that determine the groundwater flow to a large extent. Analytical expressions are presented that allow for a quick estimate of the regional scale effect of tidal forcing under the same conditions as used in the numerical models. Quantitatively, the results in this paper are complementary to previous studies by taking into account variable density groundwater flow, dispersive salt transport and a seepage face in the intertidal area. Qualitatively, the results are in line with previous investigations. The time-averaged hydraulic head at the high tide mark increases upon a decrease of each of the three considered dimensionless parameter groups: R (including the ratio of the hydraulic conductivity and the precipitation excess), a (the slope of the intertidal area) and AL (the ratio of the width of the fresh water lens and the tidal amplitude). The relative change of the location and the hydraulic head of the groundwater divide, which together characterize regional groundwater flow, increase as a and AL decrease, but decrease as R decreases. The difference between the analytical solutions and numerical results is small. Therefore, the presented analytical solutions can be used to estimate the bias that is introduced in a numerical model if tidal forcing is neglected. The results should be used with caution in case of significant wave forcing, as this was not considered.
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden
  Schipper, P.N.M. ; Janssen, G.M.C.M. ; Polman, N.B.P. ; Linderhof, V.G.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Oude Essink, G.H.P. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2510) - 25
  watervoorziening - zoet water - verzilting - waterbeleid - waterbeheer - waterbalans - maatregelen - modellen - watergebruik - akkerbouw - veehouderij - kustgebieden - zeeland - zuid-holland - water supply - fresh water - salinization - water policy - water management - water balance - measures - models - water use - arable farming - livestock farming - coastal areas - zeeland - zuid-holland
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van het beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. De huidige zoetwatervoorziening en een reeks maatregelen zijn voor de ZWD-RD gekwantificeerd met behulp van €ureyeopener 2.1, een beleidsondersteunend model dat is ontwikkeld voor beantwoording van vragen over de zoetwatervoorziening door Alterra, Deltares, het LEI en De Bakelse Stroom. €ureyeopener 2.1 is toegespitst op de situatie in de ZWD-RD. Gebruikers kunnen tijdens overleggen met stakeholders (interactief) beoogde maatregelen invoeren; het model berekent dan per omgaande de effecten (waterbehoeften, zoutgehalten regionale wateren, fysieke opbrengstveranderingen landbouw) en ook de directe kosten van de maatregelen. In deze rapportage wordt het model beschreven, en de manier waarop, aan de hand van werksessies met actoren in de regio, de uitkomsten van het model zijn getoetst en het model op onderdelen is verbeterd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.