Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 237

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Metropolitaan Kustlandschap 2100. Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust
  Paulissen, M.P.C.P. ; Coninx, I. ; Hermans, C.M.L. ; Maas, G.J. ; Aerts, J. ; Paep, M. ; Deken, S. de - \ 2014
  Wageningen/Leuven : Alterra WageningenUR/Bureau Urbanisme - 265
  regionale planning - kustgebieden - landgebruiksplanning - methodologie - historische geografie - landschap - vlaanderen - regional planning - coastal areas - land use planning - methodology - historical geography - landscape - flanders
  De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie! Vraag is of het huidige planningsinstrumentarium toereikend is om deze urgenties aan te pakken en zo innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Kan het via participatieve processen, of moeten effectievere beleidsinstrumenten worden ontwikkeld? Ontwerpend onderzoek zal in deze ruimtelijke transformaties een grote rol spelen.
  Networks and knowledge at the interface: governing the coast of East Kalimantan, Indonesia
  Kusumawati, R. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Simon Bush; P.M. Laksono. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739292 - 185
  ontwikkeling - sociologie - plattelandsontwikkeling - kustgebieden - visserij - middelen van bestaan - natuurlijke hulpbronnen - governance - milieubeleid - etnografie - decentralisatie - overheidsbeleid - indonesië - zuidoost-azië - development - sociology - rural development - coastal areas - fisheries - livelihoods - natural resources - governance - environmental policy - ethnography - decentralization - government policy - indonesia - south east asia
  De Zandmotor - Gepassioneerde Wetenschap
  Baptist, M.J. - \ 2014
  IMARES
  kustbeheer - zandsuppletie - natuurontwikkeling - openluchtrecreatie - duinen - kustgebieden - waterbouwkunde - zuid-holland - coastal management - sand suppletion - nature development - outdoor recreation - dunes - coastal areas - hydraulic engineering
  De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontststaat. Onderzoekers van verschillende universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. De Zandmotor ontwikkelt zich zoals verwacht; de kust wordt versterkt,voor kitesurfers is de Zandmotor één van de beste plekken in Nederland en de natuur ontwikkelt zich op verschillende fronten. In deze korte documentaire zie je hoe dat werkt. Selecteer HD bij instellingen voor optimale weergave)
  Monitoring VIBEG voor bodemdieren To in 2013
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C046/14) - 20
  bodemfauna - visserij - waterbodems - habitats - fauna - natura 2000 - kustgebieden - mariene gebieden - soil fauna - fisheries - water bottoms - habitats - fauna - natura 2000 - coastal areas - marine areas
  Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. Om dit doel te bereiken is voor de Noordzee kustzone een zonering ingesteld met verschillende toegangsregelingen voor visserij.
  De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
  bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - monitoring - coastal areas - zeeland
  De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
  Regional atmospheric feedbacks over land and coastal areas
  Maat, H.W. ter - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag; Pavel Kabat, co-promotor(en): Ronald Hutjes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737731 - 172
  atmosfeer - aardoppervlak - kustgebieden - koolstofcyclus - kooldioxide - landgebruik - neerslag - gematigd klimaat - semi-aride klimaat - modellen - nederland - saoedi-arabië - atmosphere - land surface - coastal areas - carbon cycle - carbon dioxide - land use - precipitation - temperate climate - semiarid climate - models - netherlands - saudi arabia
  De afgelopen jaren is er een grotere vraag ontstaan naar klimaat- en weergegevens op lokaal niveau, nu en in de toekomst. Van regionale klimaatmodellen wordt verwacht dat zij dit kunnen geven met verbeterde informatie wat betreft extremen. Heterogeniteit moet daartoe verder uitgewerkt worden. Vier verschillende voorbeelden worden behandeld om het begrip te verbeteren van de processen en de terugkoppelingen op lokaal/regionaal niveau. Terugkoppelingen tussen aardoppervlak en de atmosfeer. Drie voorbeelden stammen uit Nederland (gematigd klimaat), de vierde is afkomstig uit het (semi-)aride Saoedi Arabië. Dit proefschrift doet aanbevelingen om regionale atmosferische modellen te verbeteren.
  Nadere effecten analyse staandwantvisserij - bruinvis in Natura 2000 gebied Noordzeekustzone
  Jongbloed, R.H. ; Hintzen, N.T. ; Machiels, M.A.M. ; Couperus, A.S. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C206/13) - 58
  visserij - visserijbeheer - phocoena - natuurbeheer - natura 2000 - noordzee - kustgebieden - fisheries - fishery management - phocoena - nature management - natura 2000 - north sea - coastal areas
  In de Nadere Effecten Analyse (NEA), opgesteld in het kader van het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (NZKZ), is de staandwantvisserij in de NZKZ in 2011 getoetst aan de instandhoudingsdoelstelling van de bruinvis in dit gebied.
  Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Jongsma, J.J. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 122) - 124
  kweldergronden - vegetatietypen - kustgebieden - natuurbeheer - polders - begrazing - groningen - friesland - salt marsh soils - vegetation types - coastal areas - nature management - polders - grazing - groningen - friesland
  Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger vastelandskust is een omslag in beheer ingezet richting duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring van onder meer de hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering en dient ook om te zien of de meer natuurlijke wijze van beheer zich verdraagt met de effecten van zeespiegelstijging. De resultaten worden jaarlijks op www.waddenzee.nl gepubliceerd en zijn verder onder andere ook input voor de vijfjaarlijkse Quality Status Reports in het kader van de trilaterale samenwerking tussen de Wadddenzee-landen. De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor éénjarige pioniervegetaties van Zeekraal. Deze pionierzone is de overgang van wadplaten naar kwelder en beschermt de hoger gelegen kwelderzones. Door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert. De vegetatie ontwikkelt zich tijdens dat proces tot een eindstadium of climaxbegroeiing. De biodiversiteit neemt sterk af als een kwelder in zijn eindfase komt door veroudering met als eindstadium een soortenarme vegetatie van Zeekweek. Begreppeling versnelt de veroudering van de kwelderzone. Beweiding stelt de ontwikkeling van een climaxvegetatie uit. De ideale natuurlijke situatie zou cyclische successie zijn, daarbij zijn aangroei en afslag van kwelders in evenwicht. De kwaliteit van kwelders kan worden verbeterd door de variatie aan hoogtezones, geomorfologische vormen (groene stranden, slufters, zandige kwelders, kleiige kwelders) en beheervormen (beweide en onbeweide kwelders) te behouden of te herstellen
  A village dog is not a stray : human-dog interactions in coastal Mexico
  Ruiz Izaguirre, E. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Imke de Boer, co-promotor(en): Karen Eilers. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736819 - 150
  honden - zwerfdieren - dorpen - huishoudens - natuurreservaten - attitudes - mens-dier relaties - diergedrag - zeeschildpadden - uitselecteren - kustgebieden - mexico - dogs - stray animals - villages - households - nature reserves - attitudes - human-animal relationships - animal behaviour - turtles - culling - coastal areas - mexico

  Dogs (Canis familiaris) are considered one of the most numerous carnivores worldwide. Although in the Global North dogs are popular companions, that live inside homes, about 80% of the dogs in the world are village dogs. Village dogs are typically free-roaming, scavenge refuse around human dwellings and are associated with one or various households. At present, village dogs in the Global South are a concern for (inter)national organizations and individuals, such as tourists. Concerns arise about: overpopulation, transmission of zoonoses, welfare of village dogs, and issues relating to dog–wildlife interactions, such as predation on wildlife. Dog culling has proved ineffective in managing dog populations, in controlling zoonoses, and preventing wildlife predation, but remains the dominant strategy to manage village dogs in Mexico. The objective of this thesis was to improve the understanding of human–dog interactions in coastal areas of Mexico in order to identify strategies - embedded in the social and cultural context - to manage village dogs. The Pacific Coast of Mexico was used as a case study area because of its high dog density and its importance for tourism and sea-turtle nesting. Village dogs interact with tourists and are known to scavenge sea-turtle nests. Conclusions presented are based on fieldwork conducted in three village in Oaxaca and two in Michoacán. This fieldwork comprised, among others, interviews with villagers, dog behavioral tests, and radio-tracking of village dogs. Village dogs that live nearby nature protected areas are part of three main systems: the household, the village, and the nature protected area. Humans keep dogs mainly for guarding, as work companions and as children’s playmates. At household level, dogs interact with familiar (i.e. caregivers) and unfamiliar humans (e.g. visitors). At village level, dogs interact with familiar humans from other households, or with unfamiliar humans, such as tourists. At all system levels, village dogs have experiences with humans that may range from positive to negative, and this may be reflected in their behavioral responses towards humans. Dogs reported to engage in human-dog play (mainly with children) were more likely to respond with tail wagging to a caregiver’s call and to approach an unfamiliar human. Dogs can enter a nature protected area (i.e. sea-turtle nesting beach) by themselves or with other dogs or humans. Food is a central element in the above-described holistic system. Village dogs scavenge for food in proximity to humans, beg for food, or prey on sea-turtle eggs. Bodycondition of village dogs was in general close to optimal, and dogs maintained body condition also in the low season for sea-turtle nesting and tourism. Nest scavenger dogs, however, had a lower metabolic energy intake of tortillas, and a larger mean distance from home compared to non-nest scavengers. This suggests that nest scavenging is hunger-driven, and therefore, solutions need to focus on caregivers’ feeding practices. The keeping of dogs in the above-described system, is subject to clashing perceptions and discourses of external (e.g. tourists, authorities) and internal (villagers) stakeholders. External stakeholders refer to village dogs as stray or abandoned, and any dog that is not totally dependent on humans (e.g. village dog) is considered out of place. Total dependence of dogs on humans is a logical ethical argument deriving from the idea that humans took dogs out of the wild (in line with the ‘Pinocchio theory’). Villagers’ narratives, in contrast, perceive dogs as autonomous and able to take care of themselves (in line with the Village Dog theory of dog self-domestication). Dog welfare problems (i.e. dogs being too thin or sick) in coastal Oaxaca were perceived more by international than by Mexican tourists. Dogpredation of sea-turtle nests was an important concern for tourists, but not for internal stakeholders. In conclusion, the findings of this thesis show that village dogs in coastal Mexico are not ‘stray’, but interact with familiar humans from one or various households. Interactions of dogs with humans surpass a purely ecological relationship, as village dogs also fill a social niche and have important functions. Current policies and attempts to manage village dog populations in Mexico are derived from discourses and experiences largely disconnected from the village context. In order to find possible strategies to manage village dog populations, it is necessary to acknowledge the complexity of human–dog interactions, and include the views of both external and internal stakeholders.

  Klimaatbestendige dijken: het concept wisselpolders
  Mesel, I.G. de; Ysebaert, T. ; Kamermans, P. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C072/13) - 48
  geologische sedimentatie - deltagronden - natuurontwikkeling - landgebruik - landbouw - kustbeheer - bescherming - kustgebieden - westerschelde - zuidwest-nederland - geological sedimentation - delta soils - nature development - land use - agriculture - coastal management - protection - coastal areas - western scheldt - south-west netherlands
  Het concept wisselpolder gaat uit van een cyclisch opslibben van laaggelegen, ingeklonken binnendijkse gebieden en tegelijkertijd indijken van hooggelegen buitendijkse gebieden en deze zo beschikbaar te stellen voor traditionele landbouw. Het verwachte resultaat is een brede relatief hoog gelegen bufferrand langs estuaria, dat het achterliggende land beter helpt beschermen tegen calamiteiten dan de huidige strategie van steeds verder verhogen van de dijken. Het ontstaan van schorren in de wisselpolder is cruciaal voor het proces van opslibben. Randvoorwaarden die mee helpen te bepalen of een wisselpolder succesvol wordt, zijn geformuleerd op basis van studies aan natuurlijke dijkdoorbraken en doelbewuste ontpoldering. Hoe natuurlijker de regeneratie van schorren in termen van sedimentatie en kolonisatie gebeurt, hoe groter de kans op opslibbing in het gebied. Na kolonisatie door schorplanten zorgt de vegetatie voor sediment invang, dempen ze de golfenergie en vormen een zeer waardevolle habitat.
  Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied
  Klostermann, J.E.M. ; Biesbroek, G.R. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2452) - 60
  klimaatverandering - adaptatie - dijken - wetgeving - veiligheid - innovaties - wadden - kustgebieden - noord-nederland - climatic change - adaptation - dykes - legislation - safety - innovations - tidal flats - coastal areas - north netherlands
  Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en versterking van waterkeringen. In de eerste ronde is alle mogelijke wet- en regelgeving die van invloed is op de kust en zee geïnventariseerd. Daarna is de rechtsgeldige regelgeving die het meest direct van toepassing is geselecteerd en geclusterd. Van deze selectie van tien wetten is nagegaan welke inhoudelijke en procedurele knelpunten ze op zouden kunnen leveren voor innovatieve dijkconcepten. Tenslotte is een aanzet gegeven voor oplossingsrichtingen, gericht op de tijdshorizon van het Deltaprogramma. Voor alle wetten zijn oplossingen binnen de bestaande kaders mogelijk. De natuurwetgeving vormt daarop een uitzondering omdat deze belemmeringen kan opleveren die niet met zorgvuldige procedures en tijdige inhoudelijke aanpassingen kunnen worden opgelost.
  Maps of Europe showing coastal areas (marine ecosystems) with specific characteristics based on physical characteristics and suitablility for different activities
  Davaasuren, N. ; Brunel, T.P.A. ; Bolman, B.C. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C125/12) - 46
  coastal areas - environmental protection - environmental management - ecosystems - aquatic ecosystems - marine ecology - europe - kustgebieden - milieubescherming - milieubeheer - ecosystemen - aquatische ecosystemen - mariene ecologie - europa
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C032/12) - 64
  bodemfauna - macrofauna - kustgebieden - schaaldieren - inventarisaties - zeeland - soil fauna - macrofauna - coastal areas - shellfish - inventories - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
  Trade-offs between biodiversity and flood protection services of coastal salt marshes
  Loon-Steensma, J.M. van; Vellinga, P. - \ 2013
  Current Opinion in Environmental Sustainability 5 (2013)3-4. - ISSN 1877-3435 - p. 320 - 326.
  zoutmoerassen - kustgebieden - herstelbeheer - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - klimaatadaptatie - biodiversiteit - natuurbeheer - salt marshes - coastal areas - restoration management - ecosystem services - flood control - climate adaptation - biodiversity - nature management - sea-level rise - vegetation - ecosystems - wetlands - sedimentation - restoration - attenuation - management - dynamics - systems
  Coastal salt marshes provide a range of ecosystem services. However, their area is steadily diminishing as a result of human-made modifications to the coastal zone. The accelerated rise of sea level is another challenge to the self-generating capacity of coastal salt marshes. This is a subject of extensive research, leading to conservation and restoration strategies. The value of salt marshes as a natural sea defense is an area of growing interest as well. This article reviews salt-marsh restoration options described in the literature, including the idea of sediment nourishment on the scale of the estuary or lagoon as a whole. It then considers trade-offs between enhancement of salt marshes’ flood protection service and the ecological quality of the ecosystem
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/13) - 17
  visfauna - chemische analyse - biologische monitoring - kustgebieden - noordzee - westerschelde - eems-dollard - fish fauna - chemical analysis - biomonitoring - coastal areas - north sea - western scheldt - eems-dollard
  Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
  Langlopend merkprogramma voor haaien en roggen in de Zeeuwse kustwateren: de resultaten van 2011 - 2012
  Winter, H.V. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C085/13) - 26
  kustgebieden - zeezoogdieren - delta's - zuidwest-nederland - coastal areas - marine mammals - deltas - south-west netherlands
  In 2011 is een meerjarig merkprogramma opgezet voor haaien in de Zeeuwse kustwateren. Dit project is geïnitieerd door Sportvisserij Nederland en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Noordzee en IMARES, Wageningen UR . In eerste instantie was de focus op de gevlekte gladde haai, omdat die relatief veel wordt gevangen in de Zeeuwse Delta, maar in 2012 is de focus uitgebreid naar een breder spectrum aan soorten haaien en zijn ook roggen gemerkt . Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) over de biologie van deze soorten is nog relatief weinig bekend en met merk - terugvangst experimenten wordt kennis verkregen over bijvoorbeeld de verspreiding en beweging van gevlekte gladde haaien en andere soorten; 2) daarnaast werd dit merkprogramma gekoppeld aan een voorlichting - en publiciteitscampagne om meer bewustwording te genereren over de status van de haaien en roggen (elasmobranchen) van de Noordzee
  Futen in de Hollandse Noordzeekustzone: surveys in december 2012 en januari 2013
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Geelhoed, S.C.V. ; Verdaat, J.P. ; Bravo Rebolledo, E. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/13) - 35
  vogels - fauna - podicipedidae - vogelrichtlijn - kustgebieden - monitoring - noord-holland - zuid-holland - birds - fauna - podicipedidae - birds directive - coastal areas - monitoring - noord-holland - zuid-holland
  De Vogelrichtlijn (VR) verplicht Nederland tot het in stand houden of in gunstige staat van instandhouding brengen van alle in het wild voorkomende vogels. Over de staat van instandhouding wordt eens in de drie jaar aan Brussel gerapporteerd. Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van vogelsoorten is onder andere informatie gewenst met betrekking tot trends in aantallen of dichtheden van de verschillende in het wild voorkomende vogelsoorten voor het hele Nederlandse grondgebied. De grote aantallen futen in de Noordzeekustzone worden bij de verschillende vormen van reguliere monitoring grotendeel gemist, maar worden regelmatig tijdens trektellingen vanaf de kust gemeld.
  Best practices for creating new salt marshes in a saline estuarine setting, a literature study
  Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C145/12) - 39
  kweldergronden - natuurontwikkeling - ecologisch herstel - kustgebieden - groningen - salt marsh soils - nature development - ecological restoration - coastal areas - groningen
  Het Marconi project bij Delfzijl heeft als één van haar doelen het ontwikkelen van nieuwe kwelders bij Delfzijl. De eerste (‘kwelderpark’) heeft als hoofdfunctie recreatie, en de tweede (‘pionierkwelder’) heeft als hoofddoelen kustbescherming en natuur. Deze literatuurstudie geeft informatie over het kwelderherstel en de kwelderaanleg nodig voor het ontwerpproces. Het lijkt mogelijk om een kwelder bij Delfzijl aan te leggen, aangezien getijverschil, vegetatie en sedimentlast in het water daar geschikt voor zijn. Het is wel nodig om de bodem op te hogen tot rond gemiddeld hoog water, bijvoorbeeld met baggerspecie. Ook de hydrodynamiek moet worden aangepast.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Meetplan benthos vooroever en natte strand najaar 2012
  Wijsman, J.W.M. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C118/12) - 18
  sediment - benthos - bemonsteren - kustgebieden - terrestrische ecologie - nederland - sediment - benthos - sampling - coastal areas - terrestrial ecology - netherlands
  Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg van de Zandmotor om kennis en ervaring op te doen met dit concept. Vanuit de vergunningverlening zijn monitoringsverplichtingen gesteld om te volgen wat het effect van een dergelijke megasuppletie is op de natuurwaarden in het gebied. Het doel van de voorgestelde monitoring is een beeld te krijgen van de sedimentsamenstelling en de bodemdiersamenstelling op en rond de Zandmotor in het vroege najaar van 2012, circa 1 jaar na de afronding van de suppletieactiviteit.
  Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010
  Kleunen, A. van; Koffijberg, K. ; Oosterbeek, K. ; Nienhuis, J. ; Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Roomen, M. ; Boer, P. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 346) - 55
  broedvogels - broeden - monitoring - waddenzee - kustgebieden - noord-nederland - breeding birds - incubation - monitoring - wadden sea - coastal areas - north netherlands
  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden en fungeert als een wezenlijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels op dit moment een relatief laag broedsucces hebben. Vooral voor Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern geldt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden. De slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid een rol
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.