Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 100 / 237

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied
  Klostermann, J.E.M. ; Biesbroek, G.R. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2452) - 60
  klimaatverandering - adaptatie - dijken - wetgeving - veiligheid - innovaties - wadden - kustgebieden - noord-nederland - climatic change - adaptation - dykes - legislation - safety - innovations - tidal flats - coastal areas - north netherlands
  Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en versterking van waterkeringen. In de eerste ronde is alle mogelijke wet- en regelgeving die van invloed is op de kust en zee geïnventariseerd. Daarna is de rechtsgeldige regelgeving die het meest direct van toepassing is geselecteerd en geclusterd. Van deze selectie van tien wetten is nagegaan welke inhoudelijke en procedurele knelpunten ze op zouden kunnen leveren voor innovatieve dijkconcepten. Tenslotte is een aanzet gegeven voor oplossingsrichtingen, gericht op de tijdshorizon van het Deltaprogramma. Voor alle wetten zijn oplossingen binnen de bestaande kaders mogelijk. De natuurwetgeving vormt daarop een uitzondering omdat deze belemmeringen kan opleveren die niet met zorgvuldige procedures en tijdige inhoudelijke aanpassingen kunnen worden opgelost.
  Maps of Europe showing coastal areas (marine ecosystems) with specific characteristics based on physical characteristics and suitablility for different activities
  Davaasuren, N. ; Brunel, T.P.A. ; Bolman, B.C. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C125/12) - 46
  coastal areas - environmental protection - environmental management - ecosystems - aquatic ecosystems - marine ecology - europe - kustgebieden - milieubescherming - milieubeheer - ecosystemen - aquatische ecosystemen - mariene ecologie - europa
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C032/12) - 64
  bodemfauna - macrofauna - kustgebieden - schaaldieren - inventarisaties - zeeland - soil fauna - macrofauna - coastal areas - shellfish - inventories - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
  Trade-offs between biodiversity and flood protection services of coastal salt marshes
  Loon-Steensma, J.M. van; Vellinga, P. - \ 2013
  Current Opinion in Environmental Sustainability 5 (2013)3-4. - ISSN 1877-3435 - p. 320 - 326.
  zoutmoerassen - kustgebieden - herstelbeheer - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - klimaatadaptatie - biodiversiteit - natuurbeheer - salt marshes - coastal areas - restoration management - ecosystem services - flood control - climate adaptation - biodiversity - nature management - sea-level rise - vegetation - ecosystems - wetlands - sedimentation - restoration - attenuation - management - dynamics - systems
  Coastal salt marshes provide a range of ecosystem services. However, their area is steadily diminishing as a result of human-made modifications to the coastal zone. The accelerated rise of sea level is another challenge to the self-generating capacity of coastal salt marshes. This is a subject of extensive research, leading to conservation and restoration strategies. The value of salt marshes as a natural sea defense is an area of growing interest as well. This article reviews salt-marsh restoration options described in the literature, including the idea of sediment nourishment on the scale of the estuary or lagoon as a whole. It then considers trade-offs between enhancement of salt marshes’ flood protection service and the ecological quality of the ecosystem
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/13) - 17
  visfauna - chemische analyse - biologische monitoring - kustgebieden - noordzee - westerschelde - eems-dollard - fish fauna - chemical analysis - biomonitoring - coastal areas - north sea - western scheldt - eems-dollard
  Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
  Langlopend merkprogramma voor haaien en roggen in de Zeeuwse kustwateren: de resultaten van 2011 - 2012
  Winter, H.V. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C085/13) - 26
  kustgebieden - zeezoogdieren - delta's - zuidwest-nederland - coastal areas - marine mammals - deltas - south-west netherlands
  In 2011 is een meerjarig merkprogramma opgezet voor haaien in de Zeeuwse kustwateren. Dit project is geïnitieerd door Sportvisserij Nederland en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Noordzee en IMARES, Wageningen UR . In eerste instantie was de focus op de gevlekte gladde haai, omdat die relatief veel wordt gevangen in de Zeeuwse Delta, maar in 2012 is de focus uitgebreid naar een breder spectrum aan soorten haaien en zijn ook roggen gemerkt . Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) over de biologie van deze soorten is nog relatief weinig bekend en met merk - terugvangst experimenten wordt kennis verkregen over bijvoorbeeld de verspreiding en beweging van gevlekte gladde haaien en andere soorten; 2) daarnaast werd dit merkprogramma gekoppeld aan een voorlichting - en publiciteitscampagne om meer bewustwording te genereren over de status van de haaien en roggen (elasmobranchen) van de Noordzee
  Futen in de Hollandse Noordzeekustzone: surveys in december 2012 en januari 2013
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Geelhoed, S.C.V. ; Verdaat, J.P. ; Bravo Rebolledo, E. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/13) - 35
  vogels - fauna - podicipedidae - vogelrichtlijn - kustgebieden - monitoring - noord-holland - zuid-holland - birds - fauna - podicipedidae - birds directive - coastal areas - monitoring - noord-holland - zuid-holland
  De Vogelrichtlijn (VR) verplicht Nederland tot het in stand houden of in gunstige staat van instandhouding brengen van alle in het wild voorkomende vogels. Over de staat van instandhouding wordt eens in de drie jaar aan Brussel gerapporteerd. Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van vogelsoorten is onder andere informatie gewenst met betrekking tot trends in aantallen of dichtheden van de verschillende in het wild voorkomende vogelsoorten voor het hele Nederlandse grondgebied. De grote aantallen futen in de Noordzeekustzone worden bij de verschillende vormen van reguliere monitoring grotendeel gemist, maar worden regelmatig tijdens trektellingen vanaf de kust gemeld.
  Best practices for creating new salt marshes in a saline estuarine setting, a literature study
  Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C145/12) - 39
  kweldergronden - natuurontwikkeling - ecologisch herstel - kustgebieden - groningen - salt marsh soils - nature development - ecological restoration - coastal areas - groningen
  Het Marconi project bij Delfzijl heeft als één van haar doelen het ontwikkelen van nieuwe kwelders bij Delfzijl. De eerste (‘kwelderpark’) heeft als hoofdfunctie recreatie, en de tweede (‘pionierkwelder’) heeft als hoofddoelen kustbescherming en natuur. Deze literatuurstudie geeft informatie over het kwelderherstel en de kwelderaanleg nodig voor het ontwerpproces. Het lijkt mogelijk om een kwelder bij Delfzijl aan te leggen, aangezien getijverschil, vegetatie en sedimentlast in het water daar geschikt voor zijn. Het is wel nodig om de bodem op te hogen tot rond gemiddeld hoog water, bijvoorbeeld met baggerspecie. Ook de hydrodynamiek moet worden aangepast.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Meetplan benthos vooroever en natte strand najaar 2012
  Wijsman, J.W.M. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C118/12) - 18
  sediment - benthos - bemonsteren - kustgebieden - terrestrische ecologie - nederland - sediment - benthos - sampling - coastal areas - terrestrial ecology - netherlands
  Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg van de Zandmotor om kennis en ervaring op te doen met dit concept. Vanuit de vergunningverlening zijn monitoringsverplichtingen gesteld om te volgen wat het effect van een dergelijke megasuppletie is op de natuurwaarden in het gebied. Het doel van de voorgestelde monitoring is een beeld te krijgen van de sedimentsamenstelling en de bodemdiersamenstelling op en rond de Zandmotor in het vroege najaar van 2012, circa 1 jaar na de afronding van de suppletieactiviteit.
  Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010
  Kleunen, A. van; Koffijberg, K. ; Oosterbeek, K. ; Nienhuis, J. ; Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Roomen, M. ; Boer, P. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 346) - 55
  broedvogels - broeden - monitoring - waddenzee - kustgebieden - noord-nederland - breeding birds - incubation - monitoring - wadden sea - coastal areas - north netherlands
  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden en fungeert als een wezenlijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels op dit moment een relatief laag broedsucces hebben. Vooral voor Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern geldt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden. De slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid een rol
  Analyse bruikbaarheid gecombineerde hoogtedata Hollandse kust : pilotstudie naar het combineren van hoogtedata uit verschillende bronnen
  Vermaas, T. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2378) - 36
  kustbeheer - bescherming - hoogteligging - zandsuppletie - gegevensbeheer - kustgebieden - noord-holland - coastal management - protection - altitude - sand suppletion - data management - coastal areas - noord-holland
  In Nederland ligt ongeveer 27% van het landoppervlak onder zeeniveau. Ons economische hart - (het westen van) de Randstad - is erg kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee. Sinds 1990 wordt de kust beschermt door zandsuppleties, ook wel ‘zachte bescherming’ genoemd. In 2001 is besloten om het totale zandvolume van het actieve kustsysteem - het gebied tussen de landwaartse grens van de duinen en de NAP -20 m diepte - te handhaven. Om deze doelstelling - het zandvolume in ons kustsysteem - te toetsen zijn verschillende bronnen van hoogtedata van de zeebodem beschikbaar: JARKUS-raaien (jaarlijkse transecten langs de kust gemeten), vaklodingen (digitale hoogtemodellen van de zeebodem)en LIDAR (digitale hoogtemodellen van de duinen). De drie bronnen vullen elkaar in ruimte en tijd aan, maar zijn door verschillen in format nog niet eerder tezamen gebruikt. In dit onderzoek zijn de drie bronnen gecombineerd tot één hoogtemodel per jaar voor de Noord-Hollandse kust. Met deze nieuwe hoogtemodellen zijn verschilkaarten gemaakt en trendberekeningen voor deelgebieden uitgevoerd. De nieuwe hoogtemodellen geven een goed overzicht van de beschikbaarheid van data en zijn geschikt voor morfologische analyse van de ontwikkeling van de kust. De combinatie van meerdere bronnen geeft betere resultaten bij het bepalen van volumetrends in de deelgebieden en geeft beter inzicht in het gedrag buiten deze gebieden.
  Ecologische bemonstering Griesberg, Delfzijl
  Baptist, M.J. ; Groot, A.V. de - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/12) - 23
  kustgebieden - bescherming - afvalhergebruik - eilanden - ecologie - wetlands - groningen - eems-dollard - hoogwaterbeheersing - coastal areas - protection - waste utilization - islands - ecology - wetlands - groningen - eems-dollard - flood control
  In het kader van het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld) te Delfzijl is een plan ontwikkeld om vóór de Schermdijk van Delfzijl een golfremmende kwelder aan te leggen. Deze kwelder zal de hoogwaterveiligheid van Delfzijl vergroten, waardevolle natuur toevoegen in dit deel van de Eems- Dollard en voorzien in recreatiemogelijkheden. Voor de Schermdijk ligt de ‘griesberg’, een bij laagwater droogvallende opeenhoping van kalkgries. Het bestaat voornamelijk uit kalk (calciumcarbonaat) dat is geloosd in de Eems als bijproduct van de productie van soda (natriumcarbonaat). Onderzocht wordt of dit kalkgries nuttig gebruikt kan worden. Een onderdeel van de studie betreft een ecologisch onderzoek
  Visbemonstering de Zandmotor; maart - augustus 2012
  Keeken, O.A. van; Hal, R. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C126/12) - 30
  kustbeheer - kustgebieden - zandsuppletie - natuurtechniek - aquatische ecologie - visbestand - visbroed - monitoring - zuid-holland - coastal management - coastal areas - sand suppletion - ecological engineering - aquatic ecology - fishery resources - fry - monitoring - zuid-holland
  Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het doel van de Zandmotor is dat door wind, golven en stroming het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen verspreidt, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien. Om een effect van de Zandmotor op de groei van vissen te kunnen onderzoeken, is de groei van vissen in de lagune intensief bemonsterd. Deze bemonsteringsopzet, welke is ingericht als pilot, richt zich voornamelijk op de vraag: Heeft de lagune een positief effect op de groei van juveniele (plat)vis? De eerste vraag was echter (mede ingegeven door de verandering, die al hebben plaatsgevonden na de aanleg) of vis nog wel de lagune in kon komen en zo ja of dit al in het larvale stadium zou gebeuren. En om te bepalen welk vistuig ingezet kon worden zijn 3 verschillende vistuigen gebruikt in de lagune en in het kanaal tussen de lagune en de Noordzee.
  Sedimentstrategie voor de ZW Delta: een verkenning van kansen
  Mulder, J. ; Taal, M. ; Tangelder, M. ; Jansen, H.M. ; Henkes, R. ; Werners, S.E. - \ 2012
  Wageningen : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C115/12) - 81
  geologische sedimentatie - kustgebieden - kustbeheer - overheidsbeleid - zuidwest-nederland - geological sedimentation - coastal areas - coastal management - government policy - south-west netherlands
  In deze studie worden de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen.
  Habitat suitability rules for the shallow coastal zone in The Netherlands
  Wolfshaar, K.E. van de; Glorius, S.T. ; Sluis, M.T. van der - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C064/12) - 65
  geologische sedimentatie - kustgebieden - aquatische ecologie - vissen - zandsuppletie - habitats - geological sedimentation - coastal areas - aquatic ecology - fishes - sand suppletion - habitats
  Sand nourishment is an essential part of the long term flood defense strategy of the Dutch coast. A distinction can be made between beach nourishments and underwater nourishments. This report concerns underwater nourishments. Nourishments have ecological consequences that differ between species living in the shallow coastal zone. An additional complication is that the ecosystem in this shallow zone is not well studied because it is too shallow to use a ship, and too deep to walk. Hence, knowledge on abiotic and biotic conditions in which species live is scarce. However, some studies were done in the shallow zone and knowledge on the use of the shallow zone by fish is recently developed in the projects Zandmotor and Building with Nature HK3.8 Smart Nourishments.
  Kwelderherstel Groningen: uitgangssituatie (2009) maaiveldhoogte en vegetatie in de RWS meetvakken
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/12) - 62
  kweldergronden - vegetatietypen - ecologisch herstel - hoogteligging - monitoring - kustgebieden - wetlands - groningen - salt marsh soils - vegetation types - ecological restoration - altitude - monitoring - coastal areas - wetlands - groningen
  Door sturing van natuurlijke processen zijn langs de kust van Groningen halfnatuurlijke kwelders gevormd. En wel door middel van rijshoutdammen en begreppeling gevormd en de kweldervegetatie heeft zich natuurlijk gevestigd. De Groninger kwelders verouderen door natuurlijke successie. Dit heeft tot gevolg dat de kweldervegetatie eenzijdiger wordt, het gebied minder aantrekkelijk wordt voor broedvogels en ganzen en de algehele biodiversiteit afneemt. Het Kwelderherstelplan Groningen heeft tot doel de biodiversiteit weer te vergroten door middel van beweiding. Op termijn (minimaal ca. 5 jaar) moet een evaluatie plaatsvinden om te bepalen in welke mate het gevoerde beheer een effect heeft gehad op de biodiversiteit van de kwelders. Om de effecten van het programma te kunnen toetsen is het van belang dat de uitgangssituatie (2009) goed beschreven is. Het voorliggende rapport van IMARES heeft als doel de vegetatie- en maaiveldhoogte in de meetvakken van Rijkswaterstaat in de Groninger kwelderwerken in 2009 te beschrijven. Daarnaast is er een terugblik op de ontwikkeling die deze parameters lieten zien van ca. 1990-2009, waarbij de nadruk ligt op de gegevens uit het beweidbare deel van de kwelder.
  Stuurbaarheid van kwelders
  Groot, A.V. de; Wesenbeeck, B.K. van; Loon-Steensma, J.M. van - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004/13) - 49
  wetlands - natuurontwikkeling - kweldergronden - ontginning - monitoring - kustgebieden - natuurbeleid - waddenzee - wetlands - nature development - salt marsh soils - reclamation - monitoring - coastal areas - nature conservation policy - wadden sea
  Het beheer van de kwelderwerken in de Nederlandse Waddenzee is dusdanig, dat snel ingegrepen kan worden als er ongewenste achteruitgang zou ontstaan. Echter, kwelders kunnen door hun karakteristieke dynamiek en terugkoppelings-mechanismen onverwacht (niet-lineair) reageren als bepaalde grenzen van sturende factoren worden overschreden. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van kwelders te blijven monitoren en het systeembegrip op orde te hebben, zodat er ingegrepen kan worden wanneer het nodig is. De stuurbaarheid is afhankelijk van de mate waarin de mens wil ingrijpen
  DEB ensis vs. data
  Schellekens, T. ; Witbaard, R. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C155/12) - 29
  zandafgravingen - ensis - sedimentatie - zandsuppletie - monitoring - kustgebieden - noordzee - sand pits - ensis - sedimentation - sand suppletion - monitoring - coastal areas - north sea
  Along the Dutch coast (North sea) large quantities of sand are mined in certain locations to supply sand for coastal defence at other locations in order to retain the existing coastline. Without these nourishments of sand the coast would erode and eventually this erosion would lead to an increased risk of flooding. This project provides the opportunity to use measured environmental data to predict growth of Ensis directus using the DEBEnsis model and compare it to measured biotic data on Ensis. Here we report on the findings of the comparison of field data and model estimates and suggest improvements, both in field measurements, experiments and (adjustments to DEB) modelling. For this study, Ensis directus was taken as a model organism, because of its high dominance in biomass in the Dutch coastal zone.
  Zandwining en suppleties in de Zuidwestelijke Delta: ecologische vragen vanuit sedimentbeheer in relatie tot beheerdoelen van Rijkswaterstaat
  Tangelder, M. ; Rozemeijer, M.J.C. ; Wijsman, J.W.M. ; Baptist, M.J. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C160/12) - 45
  kustbeheer - geologische sedimentatie - zandsuppletie - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - kustgebieden - coastal management - geological sedimentation - sand suppletion - aquatic ecology - adverse effects - coastal areas
  Dankzij de uitvoering van verschillende onderzoekstrajecten in de Hollandse kust, Zuidwestelijke Delta en Wadden is in de afgelopen jaren meer inzicht ontstaan in de ecologische gevolgen van zowel het suppleren van zand in de kustzone als het winnen van zand van de zeebodem. Onderzoek naar sedimentverplaatsingen heeft met name geleid tot meer inzicht in lokale ecologische effecten. Over effecten op het systeem is minder bekend en dit verdient de aandacht.
  Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied : een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid
  Loon-Steensma, J.M. van; Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Smale, A.J. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Wegman, R.M.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2391) - 62
  kustgebieden - wetlands - natuurwaarde - kustbeheer - veiligheid - wadden - coastal areas - wetlands - natural value - coastal management - safety - tidal flats
  In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande kwelders als om het stimuleren van nieuwe kweldervorming. De zoekkaart is gebaseerd op de huidige en toekomstige waterveiligheidsopgave, de abiotische randvoorwaarden en de natuurwaarden langs de Waddenkust. Het Deltaprogramma Waddengebied wil de zoekkaart gebruiken in gebiedsbijeenkomsten, waarin samen met lokale stakeholders wordt gezocht naar geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied. Deze strategieën richten zich naast waterveiligheid op doelstellingen voor de natuur en de ruimtelijke kwaliteit
  Definitie van kennisleemtes voor zandwinning op de Noordzee in het kader van de ideeenvorming voor Building with Nature
  Rozemeijer, M.J.C. - \ 2012
  IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C078/12) - 28
  kustbeheer - geologische sedimentatie - zandsuppletie - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - kustgebieden - coastal management - geological sedimentation - sand suppletion - aquatic ecology - adverse effects - coastal areas
  Als eerste wordt een methodologie ontwikkeld om tot een visie te komen omtrent kennisleemtes zandwinning. Hierbij is eerst gekeken naar de potentiele effecten van zandwinning vanuit een ecologische waardering. Vervolgens worden die effecten gewogen in een juridisch en beleidsmatig kader. Hierbij worden ook de toekomstige ontwikkelingen meegenomen.
  Ecologie van de toekomstige kust : bouwstenen voor de nationale visie kust
  Schotman, A.G.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2353) - 152
  kustbeheer - zeeniveau - klimaatverandering - kustgebieden - onderhoud - bescherming - natura 2000 - natuurbescherming - coastal management - sea level - climatic change - coastal areas - maintenance - protection - natura 2000 - nature conservation
  Dit rapport gaat over de verwachte effecten op de natuur van het voornemen de Nederlandse kust in de 21e eeuw te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Het is opgesteld op verzoek van RWS Waterdienst in het kader van het Deltaprogramma Kust voor de ontwikkeling van een nationale visie kust. Aan de hand van een elftal vragen zijn door tien auteurs dertig factsheets ingevuld. Er is een workshop georganiseerd om de factsheets te bespreken en gezamenlijke antwoorden op de gestelde vragen te formuleren en bouwstenen voor een visie op de ecologie van de toekomstige kust. De antwoorden zijn samengevat in dit rapport. Het ‘principe van natuurlijke dynamiek’ uit het Nationaal Kader Kust is uitgewerkt.
  Vegetated dune and swale formation on barrier islands
  Groot, A.V. de; Berendse, F. ; Riksen, M.J.P.M. ; Baas, A. ; Slim, P.A. ; Dobben, H.F. van; Stroosnijder, L. - \ 2012
  duingebieden - geologische sedimentatie - kustgebieden - simulatiemodellen - duinplanten - duneland - geological sedimentation - coastal areas - simulation models - duneland plants
  Occasionally, new dunes and swales (primary dune slacks) develop on the Wadden islands. Often, this is related to sand banks welding to the shore. The formation of these dune areas affects biodiversity, sediment exchange, and coastal defence by acting as buffer during storms.
  Generic ecological assessment framework for coastal ecosystems in the Caribbean Netherlands
  Becking, L.E. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C122/12) - 44
  kustgebieden - natuurbescherming - koralen - mariene ecologie - waterkwaliteit - referentienormen - caribisch gebied - coastal areas - nature conservation - corals - marine ecology - water quality - reference standards - caribbean
  This report provides practical guidance and considerations on how to establish appropriate reference situations in a changing environment. The reference situations must be chosen using best available information about the physical and biological characteristics of the environment to ensure that they represent suitable reference conditions. Important factors to consider are summed up in this report.
  Heeft de Zandmotor een aantrekkende werking op Futen in de Hollandse kustzone?
  Bemmelen, R.S.A. van; Geelhoed, S.C.V. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C105/12) - 19
  bescherming - kustgebieden - zandsuppletie - eilanden - vogels - vissen - habitats - mariene gebieden - zuid-holland - protection - coastal areas - sand suppletion - islands - birds - fishes - habitats - marine areas - zuid-holland
  Voor de kust van Zuid-Holland heeft een megasuppletie plaatsgevonden waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie: De Zandmotor. Voor (zee)vogels in de kustzone zijn twee hypotheses uit het Uitvoeringsprogramma van belang:"als gevolg van het positieve effect van de Zandmotor op benthos en jonge vis heeft het een positief effect op zeevogels die foerageren op schelpdieren en vis in de ondiepe kustzone" en "de lagune zal leiden tot een toename van steltlopers en zeevogels in het gebied". Voor het testen van deze hypotheses zijn verspreidingsgegevens nodig van benthos- en visetende zeevogels over een groot gebied dat de Zandmotor omvat. De Fuut is een ideale soort voor deze studie, waar het de viseters betreft.
  Response to recharge variation of thin rainwater lenses and their mixing zone with underlying saline groundwater
  Eeman, S. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Leijnse, A. ; Louw, P.G.B. de; Maas, C. - \ 2012
  Hydrology and Earth System Sciences 16 (2012). - ISSN 1027-5606 - p. 3535 - 3549.
  grondwater - watervoerende lagen - zoet water - neerslag - zoutwaterindringing - kustgebieden - groundwater - aquifers - fresh water - precipitation - salt water intrusion - coastal areas - sea-level rise - climate-change - coastal aquifer - water interface - fresh - transport - dispersion - discharge - islands - surface
  In coastal zones with saline groundwater, fresh groundwater lenses may form due to infiltration of rain water. The thickness of both the lens and the mixing zone, determines fresh water availability for plant growth. Due to recharge variation, the thickness of the lens and the mixing zone are not constant, which may adversely affect agricultural and natural vegetation if saline water reaches the root zone during the growing season. In this paper, we study the response of thin lenses and their mixing zone to variation of recharge. The recharge is varied using sinusoids with a range of amplitudes and frequencies. We vary lens characteristics by varying the Rayleigh number and Mass flux ratio of saline and fresh water, as these dominantly influence the thickness of thin lenses and their mixing zone. Numerical results show a linear relation between the normalised lens volume and the main lens and recharge characteristics, enabling an empirical approximation of the variation of lens thickness. Increase of the recharge amplitude causes increase and the increase of recharge frequency causes a decrease in the variation of lens thickness. The average lens thickness is not significantly influenced by these variations in recharge, contrary to the mixing zone thickness. The mixing zone thickness is compared to that of a Fickian mixing regime. A simple relation between the travelled distance of the centre of the mixing zone position due to variations in recharge and the mixing zone thickness is shown to be valid for both a sinusoidal recharge variation and actual records of daily recharge data. Starting from a step response function, convolution can be used to determine the effect of variable recharge in time. For a sinusoidal curve, we can determine delay of lens movement compared to the recharge curve as well as the lens amplitude, derived from the convolution integral. Together the proposed equations provide us with a first order approximation of lens characteristics using basic lens and recharge parameters without the use of numerical models. This enables the assessment of the vulnerability of any thin fresh water lens on saline, upward seeping groundwater to salinity stress in the root zone.
  Shrimp fisheries and aquaculture : making a living in the coastal frontier of Berau, Indonesia
  Gunawan, B. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): A.S. Sidik. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461732866 - 233
  garnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - kustgebieden - vissers - middelen van bestaan - plattelandsontwikkeling - visgronden - hulpbronnenbeheer - toezicht - besluitvorming - levensomstandigheden - indonesië - shrimps - shellfish fisheries - shellfish culture - aquaculture - coastal areas - fishermen - livelihoods - rural development - fishing grounds - resource management - surveillance - decision making - living conditions - indonesia
  Abundance patterns of six fish species in the shallow coastal zone in The Netherlands
  Glorius, S.T. ; Wolfshaar, K.E. van de; Tulp, I.Y.M. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C101/12) - 12
  kustgebieden - bescherming - versterking - zand - aanvulling - aquatische ecologie - vissen - coastal areas - protection - reinforcement - sand - recharge - aquatic ecology - fishes
  Sand nourishment is an essential part of the long term flood defense strategy of the Dutch coast. A distinction can be made between beach nourishments and underwater nourishments. This report concerns underwater nourishments. Nourishments have ecological consequences that differ between species living in the shallow coastal zone. The objective of the study is to derive abundance patterns based on habitat suitability models for a number of selected fish species that live in the shallow coastal zone. Abundance patterns form the basis for an assessment of the effects of nourishments.
  Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/12) - 51
  kweldergronden - kustgebieden - bescherming - wadden - natuurontwikkeling - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas - protection - tidal flats - nature development - groningen - friesland
  Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht te maken van de randvoorwaarden waaraan een kwelder bij voorkeur moet voldoen. Deze randvoorwaarden zouden een hulpmiddel kunnen zijn bij actieve stimulering van kwelders of verbetering van kwelders.
  Groei en conditie van zwaardschede (Ensis directus, Conrad) voor, tijdens en na geplande zandwinning in 2013 - 2017: Berekeningen voor het HHNK
  Schellekens, T. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C089/12) - 45
  zandafgravingen - ensis - kustgebieden - nadelige gevolgen - monitoring - noordzee - algen - sedimentatie - sand pits - ensis - coastal areas - adverse effects - monitoring - north sea - algae - sedimentation
  In dit project is het effect van zandwinning op de groei van Ensis directus geanalyseerd d.m.v. een Dynamic Energy Budget (DEB) model voor een zestal punten gelegen op drie raaien in de kustzone. Centrale vraag bij het gezamenlijke Deltares-IMARES onderzoek was: Wat is het effect van zandwinning op de slib- en algenconcentraties in de Noordzee en Waddenzee en op de groei en conditie van zwaardschede Ensis directus gegeven de berekende veranderingen in slib en algenconcentraties.
  Groei en conditie van zwaardschede (Ensis directus, conrad) tijdens en na geplande zandwinning in 2013 - 2017 : Berekeningen voor het RWS
  Schellekens, T. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C088/12) - 33
  zandafgravingen - kustgebieden - ensis - nadelige gevolgen - monitoring - noordzee - sand pits - coastal areas - ensis - adverse effects - monitoring - north sea
  In dit project is het effect van zandwinning op de groei van Ensis directus geanalyseerd d.m.v. een Dynamic Energy Budget (DEB) model voor een zestal punten gelegen op drie raaien in de kustzone. Geconcludeerd wordt dat de beoogde zandwinactiviteiten slechts plaatselijk en momentaan effect hebben op de groei en kwaliteit van Ensis. Gemiddeld over de locaties is het effect van de slib tijdens de geplande zandwinactiviteiten in 2013-2017 echter niet significant verschillend van het effect van slib in de autonome situatie.
  Bemonsteringsplan de Zandmotor : werkplan maart 2012
  Keeken, O.A. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. : C066.12) - 12
  kustgebieden - bescherming - zandsuppletie - geologische sedimentatie - aquatische ecologie - vissen - monitoring - zuid-holland - coastal areas - protection - sand suppletion - geological sedimentation - aquatic ecology - fishes - monitoring - zuid-holland
  Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is langs de strandkant twee kilometer breed. Bij aanleg was de oppervlakte 128 hectare. De Zandmotor is een pilotproject en de ontwikkeling van de Zandmotor zal worden gevolgd, zowel de verspreiding van het zand, als ontwikkelingen in flora en fauna rond de Zandmotor. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien.
  The use of Remote sensing as a monitoring tool for coastal defence issues in the Wadden Sea
  Davaasuren, N. ; Stapel, J. ; Smit, C.J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C057/12) - 45
  geologische sedimentatie - kustgebieden - remote sensing - toepassingen - inventarisaties - wadden - geological sedimentation - coastal areas - remote sensing - applications - inventories - tidal flats
  Remote sensing kan een bruikbare en relatief goedkope methode zijn om specifieke karakteristieken van droogvallende platen waar te nemen. De vereiste resolutie, ofwel het oplossend vermogen, om sedimentkarakteristieken en kenmerken van droogvallende schelpdierbanken te kunnen bepalen moet beter zijn dan 30 meter. Mogelijke toekomstige toepassingen voor het monitoren van veranderingen en toepassingen voor beleids- en beheersondersteunende modellen wordt besproken
  Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid Ondersteuning Programmaburea Zuidewestelijke Delta
  Tangelder, M. ; Ysebaert, T. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C069/12) - 51
  kustgebieden - bescherming - klimaatverandering - mariene sedimenten - geologische sedimentatie - zuidwest-nederland - coastal areas - protection - climatic change - marine sediments - geological sedimentation - south-west netherlands
  Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de rivieren leiden tot nieuwe opgaven voor kustverdediging in de Zuidwestelijke Delta. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele en robuuste waterkeringen die veilig zijn maar ook mogelijkheden bieden voor aanpassingen (adaptief beheer). In dit rapport ligt de nadruk op alternatieve vormen van kustverdediging of aanpassingen/toevoegingen aan huidige keringen in getijdensystemen die meer ruimte bieden voor natuurlijke processen of deze zelfs benutten om de kust- en getijdezone veiliger (robuuster) te maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kansen die deze alternatieve waterkeringen bieden voor andere functies en medegebruik.
  Zandmotor moet zandhonger stillen (interview met Martin Baptist)
  Dijk, T. van; Baptist, M.J. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2012 (2012)7. - ISSN 0166-8439 - p. 11 - 13.
  waterbeheer - hoogwaterbeheersing - kustbeheer - kustgebieden - zandsuppletie - westland - zuid-holland - water management - flood control - coastal management - coastal areas - sand suppletion - westland - zuid-holland
  Een kunstmatig schiereiland bij Ter Heijde moet de kust voeden met sediment. Wetenschappers kijken of zo'n 'zandmotor' het Nederlandse antwoord kan zijn op de zeespiegelstijging.
  Zand erover : vier scenario's voor zachte kustverdediging
  Baptist, M.J. ; Wiersinga, W.A. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)2. - ISSN 0024-1520 - p. 56 - 61.
  kustgebieden - bescherming - kustbeheer - natuurbeheer - zandsuppletie - coastal areas - protection - coastal management - nature management - sand suppletion
  Klimaatverandering en zeespiegelstijging houden het thema kustveiligheid actueel. Regelmatig worden kustsuppleties uitgevoerd, maar de vraag rijst of met de voorspelde zeespiegelstijging veel meer zand op de kust gesuppleerd zou moeten worden. En wat zullen de effecten daarvan zijn? Dit hangt met name samen met de wijze en frequentie van suppleren. Voor de Natuurverkenning 2011 zijn daarom vier scenario’s voor de kustverdediging ontwikkeld. Voor ieder scenario is op basis van expert judgement uitgewerkt hoe de natuur van de kustzee er in 2040 uit kan zien. Met een model voor de omvang van de suppleties, de herhaalperiode van de suppleties en de hersteltijden van de kustzee is aangegeven welke aanpak ecologisch duurzaam is.
  Een Dijk van een Kwelder : een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
  Loon-Steensma, J.M. van; Slim, P.A. ; Vroom, J. ; Stapel, J. ; Oost, A.P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2267) - 74
  wetlands - kustgebieden - wadden - bescherming - kustbeheer - vegetatie - wetlands - coastal areas - tidal flats - protection - coastal management - vegetation
  Dit rapport geeft een samenvatting van relevant onderzoek naar de golfreducerende werking van kwelders en schetst de randvoorwaarden voor kweldervorming. Kwelders vormen een zone in het intergetijdengebied die de golven beïnvloeden door de weerstand van de bodem en de kweldervegetatie. De golfreducerende werking is afhankelijk van de hoogte en breedte van de kwelder, maar ook van de optredende waterstanden. Het is nog onduidelijk in hoeverre kwelders een bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in een veranderend klimaat. De studie is verricht in opdracht van het Deltaprogramma Deelprogramma Waddengebied en vormt een stap in het verkennen van geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid richten op doelstellingen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit.
  Schelpdierwateronderzoek 2010
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C015A/11) - 39
  waterkwaliteit - schaal- en schelpdierenvisserij - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - voordelta - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - water quality - shellfish fisheries - surface water - faecal coliforms - sampling - monitoring - coastal areas - voordelta - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  In november en december 2010 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoring data is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  De Zandmotor: Slib en natuurontwikkeling: Een verdere uitdieping. EcoShape-Building with Nature
  Duin, W.E. van; Slim, P.A. ; Kuypers, V.H.M. ; Fiselier, J. - \ 2011
  Dordrecht, the Netherlands : Ecoshape - 87
  gebiedsontwikkeling - natuurontwikkeling - burgers - zandsuppletie - hoogwaterbeheersing - kustbeheer - milieueffect - natuurbeheer - waterbeheer - kustgebieden - area development - nature development - citizens - sand suppletion - flood control - coastal management - environmental impact - nature management - water management - coastal areas
  In de perceptie van de burger is elke verandering in de omgeving een inbreuk in zijn of haar beeld daarvan. Elke gebiedsontwikkeling die we bestuderen staat of valt bij het betrekken van de burger bij die veranderingen, om duidelijk te maken waarom zo’n verandering nodig is en hoe die ook nuttig kan zijn voor de betrokkenen. Voor de natuur is een verandering in een gebied eigenlijk altijd een kans voor opportunisten en een bedreiging voor meestal zeldzame standplaats gebonden soorten. De ontwikkeling van de Zandmotor bij Ter Heijde is een gebiedsontwikkeling, waarvan de noodzaak (kustveiligheid) niet wordt betwist, maar waarvan het nut vanuit het perspectief van de burger nog moet worden aangetoond. Aangezien het kunstmatige karakter van de Zandmotor vele onzekerheden met zich mee brengt en voorspellingen over wat, waar en wanneer zal veranderen, is in deze rapportage geredeneerd dàt er wat gaat veranderen en hoe dat voor wie zou kunnen uitpakken.
  Scaling human-induced pressures to population level impacts in the marine environment : implementation of the prototype CUMULEO-RAM model
  Vries, P. de; Tamis, J.E. ; Wal, J.T. van der; Jak, R.G. ; Slijkerman, D.M.E. ; Schobben, J.H.M. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 285) - 80
  aquatische ecologie - kustgebieden - nadelige gevolgen - visserij - modellen - aquatic ecology - coastal areas - adverse effects - fisheries - models
  This document describes the implementation of a prototype of the CUMULEO-RAM model in a case study of the Wadden Sea and the Dutch North Sea coastal zone. The prototype is designed to quantify pressures of human activities in the marine environment and translate those pressures to (potential) effects on ecosystem indicators. The prototype was developed for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) in order to assess its potential use in strategic management decisions. The implemented prototype scales impacts from human activities to population relevant indicators, although actual population size and distribution are not determined. Focus for future work should be on expansion of the list of included human activities and pressures and not so much to attempt to incorporate population dynamics. The strength of the approach is in the transparency, it can be relatively easily understood. It combines spatial data to get insight in effects on survival and reproduction. The simplicity makes adjustments and extensions uncomplicated. The visual aspects combined with the speed of the calculations makes it a powerful tool to support discussions with experts, and it can guide or focus future research.
  Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren Bestandsopname 2011
  Goudswaard, P.C. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Kesteloo, J.J. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C094/11) - 78
  schaal- en schelpdierenvisserij - ensis - spisula - mytilus - inventarisaties - kustgebieden - monitoring - visstand - shellfish fisheries - ensis - spisula - mytilus - inventories - coastal areas - monitoring - fish stocks
  De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2011 en is daarmee de zeventiende opeenvolgende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
  Aantallen en verspreiding van Eiders in de Waddenzee in het voorjaar van 2011 en van ruiende Bergeenden in augustus 2010 en 2011
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C197/11) - 35
  eenden - kustgebieden - noordzee - natura 2000 - natuurwaarde - schaal- en schelpdierenteelt - nadelige gevolgen - ducks - coastal areas - north sea - natura 2000 - natural value - shellfish culture - adverse effects
  De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en dat sommige ervan verbeterd worden. In dezelfde gebieden vindt schelpdiervisserij plaats en vanuit het visserijbeleid wordt invulling gegeven aan een verduurzamingsopgave voor de schelpdiervisserij. Opschaling of andere wijzigingen in de schelpdiervisserij zouden van invloed kunnen zijn op de draagkracht van de Waddenzee voor Eiders, Toppers en zee-eenden. De plaatsing van deze MZI’s en de werkzaamheden die verband houden met onderhoud en oogst van Mosselen zouden een verstorend effect kunnen hebben op vogels en zeehonden die in de omgeving aanwezig zijn, vooral daar waar MZI’s zijn geïnstalleerd op plaatsen waar concentratiegebieden van vogels en zeehonden aanwezig zijn. Van de vogels kunnen vooral ruiende Bergeenden en Eiders als gevolg van deze werkzaamheden negatieve effecten ondervinden omdat ze in de ruitijd enkele weken niet kunnen vliegen en daardoor relatief kwetsbaar zijn.
  Vissen op de kust van Ameland. T1 na de Zandsuppletie in 2011
  Goudswaard, P.C. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C157/11) - 26
  kustgebieden - kustbeheer - zandsuppletie - erosiebestrijding - nadelige gevolgen - vissen - nederlandse waddeneilanden - coastal areas - coastal management - sand suppletion - erosion control - adverse effects - fishes - dutch wadden islands
  In 2011 is een bemonstering op vis en epibenthos uitgevoerd een maand na een zandsuppletie op de Noordzee kust van Ameland. De resultaten tonen geen grote veranderingen in soorten samenstelling, een kleine verandering in aantallen vissen tussen Ameland en het referentiegebied Schiermonnikoog.
  Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Bijlagen
  Deerenberg, C.M. ; Heinis, F. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/11) - 71
  boomkorvisserij - visserij - kustgebieden - natura 2000 - voordelta - noordzee - beam trawling - fisheries - coastal areas - natura 2000 - voordelta - north sea
  Doel van de voorliggende Passende Beoordeling is om inzichtelijk te maken of en zo ja, in welke vorm boomkorvisserij (op vis) zich verdraagt met de instandhoudingsdoelstellingen van de drie in de Nederlandse kustzone gelegen Natura 2000-gebieden. Met andere woorden: in hoeverre staat deze activiteit het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen in de drie Natura 2000-gebieden in de weg? Aldus vormt deze Passende Beoordeling een belangrijk achtergronddocument op grond waarvan de intensiteit, techniek en omvang van de huidige en toekomstige bodemberoerende visserij via vergunningen kan worden gereguleerd. In de beoordeling is verdisconteerd dat de boomkor met wekkers op (korte) termijn wordt vervangen elektrische vistuigen.
  Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Deelrapport Vlakte van de Raan
  Deerenberg, C.M. ; Heinis, F. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/11) - 65
  boomkorvisserij - visserij - kustgebieden - natura 2000 - noordzee - beam trawling - fisheries - coastal areas - natura 2000 - north sea
  Dit deelrapport van ‘Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone’ gaat over het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan
  Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Deelrapport Noordzeekustzone
  Deerenberg, C.M. ; Heinis, F. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/11) - 97
  boomkorvisserij - visserij - kustgebieden - natura 2000 - noordzee - beam trawling - fisheries - coastal areas - natura 2000 - north sea
  Dit deelrapport van ‘Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone’ gaat over het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone
  Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: Deelrapport Voordelta
  Heinis, F. ; Deerenberg, C.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/11) - 101
  boomkorvisserij - visserij - kustgebieden - natura 2000 - voordelta - beam trawling - fisheries - coastal areas - natura 2000 - voordelta
  Dit deelrapport van ‘Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone’ gaat over het Natura 2000-gebied Voordelta
  Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone: algemeen deel
  Deerenberg, C.M. ; Heinis, F. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/11) - 63
  boomkorvisserij - visserij - kustgebieden - natura 2000 - voordelta - noordzee - beam trawling - fisheries - coastal areas - natura 2000 - voordelta - north sea
  Dit algemene deel van ‘Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone’ en schetst het algemene kader en de uitgangspunten die op alle drie de Natura 2000-gebieden Voordelta, Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan van toepassing zijn.
  Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden
  Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Schellekens, T. ; Zweeden, C. van; Wijsman, J.W.M. ; Leopold, M.F. ; Dijkman, E.M. ; Cronin, K. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C042/11) - 82
  habitats - schaaldieren - predatoren - eenden - mariene ecologie - inventarisaties - kustgebieden - habitats - shellfish - predators - ducks - marine ecology - inventories - coastal areas
  Het doel van dit project is bij te dragen tot het efficiënt selecteren van geschikte zandwingebieden. De doelstelling is meervoudig. Enerzijds worden kansenkaarten voor schelpdieren in de Nederlandse kustzone opgesteld. Hiervoor wordt de verspreiding van de schelpdieren gekoppeld aan de abiotische gegevens die het voorkomen van bodemdieren kunnen beïnvloeden, zoals waterdiepte, sedimentsamenstelling, voedselbeschikbaarheid en stroomsnelheid. Op basis hiervan kan een model worden opgesteld dat toelaat een kansenkaart op te stellen op basis van de abiotische karakteristieken van een gebied.
  Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone: Hoofdrapport
  Koolstra, B.J.H. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C178/11) - 72
  natura 2000 - waddenzee - noordzee - kustgebieden - landgebruik - inventarisaties - natura 2000 - wadden sea - north sea - coastal areas - land use - inventories
  In het kader van Natura 2000 beleid dient de overheid voor zowel de Waddenzee als de Noordzeekustzone beheerplannen op te stellen. Deze beheerplannen moeten niet alleen een pakket beheermaatregelen omvatten, ook het bestaande gebruik dient aan deze doelen te worden getoetst
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.