Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 54

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  National Reference Laboratories RIKILT Wageningen University & Research : annual report 2016
  Leeuwen, S.P.J. van; Mol, J.G.J. ; Lee, M.K. van der; Gerssen, A. ; Lasaroms, J.J.P. ; Sterk, S.S. ; Raamsdonk, L.W.D. van; Jong, J. de; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Alewijn, M. ; Weesepoel, Y.J.A. ; Ginkel, L.A. van; Meijer, Nathan ; Noordam, M.Y. - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT Report 2017.007) - 49
  reference standards - laboratories - food legislation - europe - annual reports - food safety - food quality - feeding standards - referentienormen - laboratoria - voedingsmiddelenwetgeving - europa - jaarverslagen - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedingsnormen
  National Reference Laboratories (NRLs) are part of the system responsible for the control and enforcement of EU food and feed law. RIKILT Wageningen University & Research has been designated as the NRL for twelve subjects. The tasks of a NRL depend on its research field. This report gives an overview of the activities performed by all of RIKILT's NRLs in 2016.
  De geschiedenis van het hydraulica laboratorium
  Warmerdam, Piet ; Dommerholt, Anton - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer (HWM) - 137
  hydraulica - geschiedenis - laboratoria - hydraulics - history - laboratories
  Dit boek beschrijft een halve eeuw geschiedenis van het vakgebied van de Wageningse hydraulica, die de stroming van water in open waterlopen en gesloten leidingen bestudeert.
  Glaswerk
  Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR
  glaswerk - laboratoria - laboratoriumuitrusting - chemie - glassware - laboratories - laboratory equipment - chemistry
  Instructievideo over de verschillende soorten glaswerk die gebruikt worden in een laboratorium. Waarvoor gebruik je de verschillende soorten glaswerk en wat is hun nauwkeurigheid.
  Proficiency test for aflatoxin in pig feed
  Elbers, I.J.W. ; Nijs, W.C.M. de - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2015.010) - 27
  aflatoxinen - varkensvoeding - vergelijkend warenonderzoek - laboratoria - betrouwbaarheid - evaluatie - aflatoxins - pig feeding - comparative testing - laboratories - reliability - evaluation
  Proficiency testing is conducted to provide laboratories with a powerful tool to evaluate and demonstrate the reliability of the data that are produced. Next to validation and accreditation, proficiency testing is an important requirement of the EU Additional Measures Directive 93/99/EEC [1] and is required by ISO 17025:2005 [2]. The aim of this proficiency test was to give laboratories the possibility to evaluate or demonstrate their competence for the analysis of aflatoxins in pig feed.
  Nationale referentie laboratoria : RIKILT jaarrapport 2013
  Traag, W.A. ; Mol, J.G.J. ; Lee, M.K. van der; Gersen, A. ; Leeuwen, S.P.J. van; Stolker, A.A.M. ; Sterk, S.S. ; Raamsdonk, L.W.D. van; Jong, J. de; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Alewijn, A. ; Heenen, S. ; Ginkel, L.A. van; Noordam, M.Y. - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rikilt rapport 2014-004) - 47
  voedselveiligheid - voedselbesmetting - voederveiligheid - voedselanalyse - ringtest - laboratoria - eu regelingen - food safety - food contamination - feed safety - food analysis - ring test - laboratories - eu regulations
  In deze jaarrapportage doet het RIKILT verslag van haar activiteiten als Nationaal Referentielaboratorium (NRL).
  Carabid Beetle research in Dutch Road Verges
  Euwe, R. ; Merien, D. ; Pruijn, N. ; Teheux, C. ; Boer, W.F. de - \ 2013
  YouTube
  coleoptera - steden - wegen - vegetatie - veldwerk - vergelijkend onderzoek - laboratoria - carabidae - ecologische entomologie - coleoptera - towns - roads - vegetation - field work - comparative research - laboratories - carabidae - ecological entomology
  YouTube filmpje over veldonderzoek en laboratoriumonderzoek naar verschillende soorten carabidae die in het Nederlandse straatbeeld voorkomen.
  Design of an electronic performance support system for food chemistry laboratory classes
  Kolk, J. van der - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Harry Gruppen, co-promotor(en): Gerrit Beldman; Rob Hartog. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735058 - 130
  voedselchemie - onderwijsondersteuning - ondersteuningssystemen - laboratoria - laboratoriumproeven - computerondersteund onderwijs - food chemistry - education support - support systems - laboratories - laboratory tests - computer assisted instruction

  The design oriented research described in this thesis aims at designing an realizing an electronic performance support system for food chemistry laboratory classes (labEPSS). Four design goals related to food chemistry laboratory classes were identified. Firstly, labEPSS should avoid extraneous cognitive load caused by the instructional format of the laboratory classes. Secondly, labEPSS should let students prepare for their laboratory experiments. Thirdly, labEPSS should support the communication in the laboratory class between students and between students and supervisors. Fourthly, labEPSS should give students the freedom to plan their experiments, without supervisors losing control and without risking overbooking of equipment. To address these goals, a couple of tools were designed, realized and subsequently used and evaluated in two model food chemistry laboratory classes:

  A web-based laboratory manual, aiming to provide students with just-in-time procedural information (e.g. how an apparatus looks like, where chemicals can be found). A web-based experiment design tool, aiming to let students design their research strategy as a workflow beforehand and support students while carrying out this strategy in the laboratory. A ‘web-app’ for students’ smartphones providing the same functionalities as the digital laboratory manual. A web-based equipment booking system, which is part of the web-based experiment design tool.

  Based on the evaluations it can be concluded that students and supervisors appreciated the tools and that these tools are capable of reaching the design goals. Finally, an overall design of labEPSS is proposed, in which the tools offer an integrated experience. Because labEPSS is highly configurable, it can be used in many different laboratory classes throughout curricula.

  Melamine in sojaschilfers, oorzaak van verschillen tussen laboratoria
  Mol, J.G.J. ; Egmond, H.J. van; Jong, J. de - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid 2009-101) - 14
  melamine - sojameel - voedertoevoegingen - besmetting - voedselanalyse - analytische methoden - extractie - laboratoria - laboratoriummethoden - cyanaten - voer - voederveiligheid - melamine - soyabean oilmeal - feed additives - contamination - food analysis - analytical methods - extraction - laboratories - laboratory methods - cyanates - feeds - feed safety
  In november 2008 is door het bedrijfsleven in een tweetal partijen diervoedergrondstoffen (sojaschilfers/-meel) melamine aangetroffen op niveaus tussen 40 en 800 mg/kg. Naar aanleiding hiervan heeft de VWA aan RIKILT verzocht om deze monsters (genomen door het bedrijfsleven) te analyseren op melamine en daarnaast, ten behoeve van de risicobeoordeling, op de hydrolyseproducten ammeline, ammelide en cyanuurzuur
  Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure
  Velzeboer, I. ; Korytar, P. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES IJmuiden (Rapport / Wageningen IMARES C130/07) - 11
  bemonsteren - monsters - toxicologie - laboratoria - analyse - ecotoxicologie - aquatische toxicologie - sampling - samples - toxicology - laboratories - analysis - ecotoxicology - aquatic toxicology
  In opdracht van RWS-RIZA is het project “Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure” uitgevoerd. De XAD procedure is uitgevoerd volgens een protocol dat is gebaseerd op methoden ontwikkeld bij het RIVM, Laboratorium voor Ecotoxicologie te Bilthoven. Daarna zijn de waterige monsters naar TNO IMARES in Den Helder gegaan voor beoordeling van de toxiciteit.
  Contramonsters en contra-onderzoek in het kader van de officiele controle op diervoeders in Nederland
  Jongbloed, A.W. ; Jong, J. de - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.017) - 17
  monsters - voer - voederwaardering - laboratoria - methodologie - wetgeving - nederland - kennis - samples - feeds - feed evaluation - laboratories - methodology - legislation - netherlands - knowledge
  In de Kaderwet Diervoeders van 2003 is o.a. beschreven hoe toezicht en controles op diervoeders uitgevoerd moeten worden. Een aspect ervan is hoe bemonstering en analyse van de partij diervoeder dient plaats te vinden. De regelgeving in de Kaderwet Diervoeders en Besluit Diervoeders is op een aantal punten vrij algemeen. Er worden meestal door de ambtenaar drie eindmonsters gemaakt: een monster voor analyse, een contramonster en een bedrijfsmonster. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd duidelijk is welk van deze monsters precies het contramonster is, waar het naar toegestuurd en waar het geanalyseerd kan worden. Om hierop een duidelijk antwoord te krijgen zijn de van toepassing zijnde wetgeving en overige relevante documenten bestudeerd. Met name de Verordening EG/882/2004 geeft veel helderheid in de geschetste problematiek.
  Simulated migration of European eel (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758)
  Ginneken, V.J.T. van - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): G.E.E.J.M. Thillart. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044567 - 309
  european eels - anguilla - migratie - diergedrag - simulatie - circadiaan ritme - biologische ritmen - laboratoria - dierenvirussen - polychloorbifenylen - european eels - anguilla - migration - animal behaviour - simulation - circadian rhythm - biological rhythms - laboratories - animal viruses - polychlorinated biphenyls
  The European eel ( Anguillaanguilla L.) is a catadromic fish species with its spawning grounds thousands of kilometers away in the ocean, possibly theSargasso Sea. The objective of this study was to elucidate this oceanic phase of migration for the European eel (Anguillaanguilla L.) in the laboratory.

  This thesis focuses on several aspects of the life cycle of the European eel:

  A)   Preparation to migration, B)    Simulated migration,

  C)   Effect of environmental factors (viruses and PCB's) on the migration,

  D)   Effect of swimming on maturation.

  In order to investigate this we simulated the migration of spawners in the laboratory by building 22 large swim tunnels of 127 liter specially developed for long term migration. Therefore the title of this thesis is: 'Simulated migration of European eel' . What matters is how much energy is required for the crossing of the Atlantic Ocean. An eel uses only 58 g fat/kg fish while a salmon uses 300 g fat/kg. The energycost of transportation (COT) are4-6 times lower for eels than for salmonids. The second aims of the investigations were to study environmental factors that may have impact on the migration capacity like viruses and pollutants (PCB's). The third aims of the investigations were to test whether endurance swimming induces sexual maturation and development of the gonads.

  We can conclude that European eels are very efficient swimmers and that healthy well fed eels are able to reach theSargasso Sealeaving enough reserves for the reproduction. Endurance swimming of eels and the ability to migrate are negatively influenced by infections with viruses like EVEX. Also PCB's which are released from depleted lipid stores after migration may interfere with energy use and metabolism.

  So, although we have found several habitat factors that may interfere with fitness and endurance swimming such as viruses and toxicants (PCBs) which could be a contributing factor to declining eel populations we found two positive results which in future studies may be of importance for reproduction of eels under artificial conditions. a) First, we found strong evidence that swimming triggers silvering and early maturation, b) Second, we observed for the first time in hormone treated eels that group spawning was collective and simultaneous.
  Ruimtelijke verdeling van Meloidogyne spp t.b.v. bemonsteringssystemen
  Schomaker, C.H. ; Been, T.H. ; Molendijk, L.P.F. - \ 2004
  Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 271 - 274.
  meloidogyne - plantenziektebestrijding - monitoring - bemonsteren - technieken - laboratoria - landbouwkundig onderzoek - meloidogyne - plant disease control - monitoring - sampling - techniques - laboratories - agricultural research
  Volgens de richtlijnen van de EU Directive wordt de aanwezigheid van M. chitwoodi en M.fallax in partijen voortkwekingsmateriaal vastgesteld aan de hand van de zichtbare symptomen. Er is behoefte aan betere methoden om de aanwezigheid en de intensiteit van beide aaltjes in percelen en partijen vast te stellen. Dergelijke methoden, zoals eerder ontwikkeld voor de quarantaine-nematoden G. rostochiensis en G. pallida, kunnen dienen als basis voor de uitvoering van fytosanitaire taken van de PD en als grondslag voor Beslissing Ondersteunende Systemen voor de beheersing van nematoden op percelen. Ook voor veldproeven zijn goede bemonsteringsmethoden onontbeerlijk
  Verfijnde mineralenbalans van 'Het Spelderholt'
  Buisonjé, F.E. de; Wassink, A. ; Timmerman, M. - \ 2004
  De Pelsdierenhouder 54 (2004)4. - ISSN 0922-1719 - p. 119 - 121.
  pelsdierhouderij - pelsdieren - nerts - veehouderijbedrijven - mineralen - boekhouding - proefbedrijven - mest - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaat - overschotten - bemonsteren - monsters - chemische analyse - chemische samenstelling - laboratoria - proefboerderijen - mineralenboekhouding - fur farming - furbearing animals - mink - livestock enterprises - minerals - accounting - pilot farms - manures - animal manures - nitrogen - phosphate - surpluses - sampling - samples - chemical analysis - chemical composition - laboratories - experimental farms - nutrient accounting system
  Voor de periode 1 december 2002 tot 1 december 2003 is een Minas-balans opgesteld voor de nertsenfarm op 'Het Spelderholt' in Beekbergen. Er is zowel een verfijnde als een forfaitaire mineralenbalans opgesteld, op basis van een groot aantal monsters van de drijfmest uit vier mestkelders en de strooiselmest uit drie sheds. Aan de hand van 14 mestanalyses bleek het mogelijk om uit te komen op een zo goed als sluitende balans (fosfaatoverschot 2 kg; stikstofoverschot 36 kg). Daarnaast is een kleine ringtest gedaan naar de analyseresultaten van enkele Minas-laboratoria. Er blijken grote verschillen te zijn. Blijkbaar is het analyseren van nertsendrijfmest erg lastig, wat kan leiden tot onterechte heffingen
  Ringonderzoek MINAS-laboratoria
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Riel, J.W. van - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens ) - 23
  laboratoria - dierhouderij - kwaliteitscontroles - mineralenboekhouding - laboratories - animal husbandry - quality controls - nutrient accounting system
  In dit ringonderzoek is gekeken naar de verschillen tussen de analyseresultaten van gelijkwaardige mestmonsters. Ook is nagegaan wat de financiële gevolgen voor een varkenshouder kunnen zijn door de variatie in de analyseresultaten
  Vloerontwerp voor 50% ammoniakemissiereductie. Snelle afvoer van urine is de oplossing
  Bouquet, G.Chr. ; Braam, C.R. - \ 1997
  Agrabeton 7 (1997)1. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
  stallen - roostervloeren - vloeren - rundvee - afmesten - schoonmaakgereedschap - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - versterking - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - laboratoria - voorzieningen - stalls - grid floors - floors - cattle - finishing - cleaning equipment - structures - construction - building construction - building materials - concrete - reinforcement - management - sustainability - air pollution - ammonia - emission - volatilization - laboratories - facilities
  Uit het IMAG-DLO onderzoek naar ammoniakemissie-arme stallen is een vloerontwerp voor rundvee naar voren gekomen, dat voldoet aan de door de overheid gestelde eis van minimaal 50 procent reductie ten opzichte van een traditionele ligboxenstal met betonroosters en een onder de stalvloer gelegen mestkelder. De basisprincipes worden in dit artikel nader beschreven
  Manual for soil and water analysis.
  Buurman, P. ; Lagen, B. van; Velthorst, E.J. - \ 1996
  Leiden : Backhuys - ISBN 9789073348585 - 314
  grondanalyse - water - analyse - experimenten - chemie - laboratoria - handboeken - soil analysis - water - analysis - experiments - chemistry - laboratories - handbooks
  Spatial variability of land surface processes under programme: climate.
  Stricker, J.N.M. ; Dam, J.C. van; Droogers, P. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 36) - 35
  toepassingen - grondwater - grondwaterstroming - hydrologie - laboratoria - modellen - projecten - remote sensing - bodemwater - landen van de europese unie - geostatistiek - applications - groundwater - groundwater flow - hydrology - laboratories - models - projects - remote sensing - soil water - european union countries - geostatistics
  Physical description of transport processes inside an Open Top Chamber in relation to field conditions
  Jetten, T.H. - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): L. Wartena; A.F.G. Jacobs. - S.l. : Jetten - ISBN 9789054850113 - 159
  microklimatologie - groeikamers - laboratoria - experimenten - experimenteel veldonderzoek - microclimatology - growth chambers - laboratories - experiments - field experimentation

  The impact of ozone, nitrogen oxides and other air pollutants on plants in natural vegetations cannot be described by simple exposure-yield response relationships. Outdoor experiments in which plants are exposed to ambient air pollutant levels yield conflicting results from year to year because the interacting environmental effects are complex and not constant. The best way to study the effects of air pollutants on plants is still one of the issues scientists are dealing with.

  The experimental design plays an important role in extrapolating the experimental results to real field conditions. To determine the impact of air pollutants on a crop requires growing conditions which are as natural as possible and the simultaneous control of ambient pollutant levels.

  The Open Top Chamber is one of the experimental set-ups to study the effect of air pollutants on plants. The original objective of the OTC design was to create an environment closely resembling field conditions while, at the same time, allowing control of air quality. The U.S. NCLAN programme was the first to use OTC's on a large scale. Nowadays the use of OTC's shifts from air pollutant exposure experiments to carbon dioxide fumigation experiments. OTC's have been used by KEMA to study the effects of air pollution on natural vegetation, in particular on the biomass production of agricultural crops in The Netherlands. The chamber consists of a cylindrical construction (diameter: 3 m; height: 3 m) with an open top through which filtered or non-filtered air is blown by a fan. Gaseous air pollutants can be added simultaneously to the incoming air.

  Experimental results have shown differences in plant growth and development between non-filtered OTC's and ambient plots. It is obvious that the use of OTC's introduces a degree of artificiality which makes it impossible to duplicate field conditions exactly.

  The major aims of the present study are:
  - to give a physical description of the transport processes (mass, momentum and energy) inside a KEMA-type OTC in relation to field conditions,
  - to determine the influence of the ventilation rate and the atmospheric boundary layer on the turbulent transport processes inside an OTC.

  The study is composed of a theoretical as well as an experimental part. An OTC identical to the KEMA-type OTC was situated at the weather station of the Agricultural University's Meteorological Department. Broad beans were grown in the chamber. Wind velocity, temperature, humidity, radiation and concentrations of gaseous air pollutants were continuously measured at various positions inside and outside the OTC. Turbulence parameters were measured occasionally (wind velocity, temperature fluctuations).

  The experimental results have been used to derive the prior conditions needed for the two models used and served as a tool to verify the simulation results. The first model simulates the turbulent exchange processes inside and outside the OTC. The model has been used to determine the influence of the OTC environment, ventilation rate and plants on mean air flow and turbulence inside the chamber. The second model is a resistance model which has been developed primarily to calculate the mass and energy fluxes to or from various parts of the OTC system. The model yields information about the temperature, humidity and ozone concentration inside the chamber in relation to field conditions. A special module calculates the bulk exchange processes between soil-vegetation and atmosphere inside as well as outside an OTC.

  We conclude that typical OTC effects on the chamber microclimate such as
  - filter effects,
  - a 10-20% reduction of global and PAR radiation load, an increase of long-wave radiation intensity
  - a mean temperature increase of the order of 1 K,
  - a mean vapour pressure deficit increase of the order of 1 mbar, cannot be prevented without creating a kind of laboratory chamber. Furthermore, the typical non-natural flow pattern cannot be changed without removing the whole OTC- configuration. The exposure- response curves derived under OTC conditions cannot be used directly to estimate a quantitative effect under field conditions. An extrapolation of the exposure-response curves derived under OTC conditions to field conditions taking into account the differences in microclimate between OTC and field conditions can improve the quality of the experimental results.

  Evaluation of techniques to collect ileal digesta in pigs
  Koehler, T. - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen, co-promotor(en): H.R. Mosenthin; L.A. den Hartog. - S.l. : Koehler - 135
  varkens - spijsvertering - laboratoria - experimenten - dissertaties - pigs - digestion - laboratories - experiments - theses

  The results of some comparative experiments using different digesta collection techniques are presented. Physiological parameters such as growth performance, nitrogen and mineral balances and various blood variables were studied in pigs fitted with post-valve T-caecum (PVTC) cannulas and end-to-side ileo-rectal anastomosis (IRA). Digestibility measurements using different techniques (PVTC, IRA, simple T-cannula and re-entrant cannula) and different diets independently were carried out. Considerable effects of IRA on the physiological status of the animals were found. Digesta composition in IRApigs was in some aspects significant different from that in PVTC-pigs. This indicates an increased fermentative activity in IRA-pigs as well as some adaptative changes in mineral absorption as a result of the absence of hind-gut absorption. Differences in digestibility measurements between different cannulation techniques were small provided that the results were calculated on the basis of marker recoveries. The effect of a sugar/starch supplementation to the diet to compensate for the absence of the hind-gut functions in IRA-pigs was studied in PVTC-pigs. There was no effect on the apparent ileal digestibility of amino acids feeding a wheat based diet. The consequences of the different effects assosiated with the different techniques for digestibility measurements are discussed.

  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1988 van het Institut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1988
  Dekkers, J.M.J. - \ 1989
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2049) - 47
  proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.