Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 54

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voederwaardeonderzoek met varkens en opzet en uitvoering van verteringsproeven = Nutrition research with pigs and design and execution of digestibility trials
  Sebek, L.B.J. - \ 1989
  Lelystad : I.V.V.O. (Rapport / Instituut voor Veevoedingsonderzoek no. 205) - 24
  voer - voedingswaarde - varkens - laboratoria - experimenten - onderzoek - feeds - nutritive value - pigs - laboratories - experiments - research
  Jaaroverzicht 1988 RVV werkgroep uniformering laboratoriumwerkzaamheden
  Broex, N.J.G. ; Hartog, J.M.P. den; Vermunt, A.E.M. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.17) - 17
  laboratoriummethoden - laboratoria - richtlijnen (directives) - kwaliteitszorg - kwaliteitscontroles - microbiologie - laboratory methods - laboratories - directives - quality management - quality controls - microbiology
  In dit verslagjaar zijn door de Werkgroep "Uniformering van laboratoriumwerkzaamheden'' in een aantal besprekingen diverse onderwerpen behandeld. Waar nodig is het resultaat vastgelegd in R.V.V. werkinstructies die in de instructiebundel zijn opgenomen. Ten behoeve van de centrale directie RVV zijn diverse adviezen gegeven over laboratoriumwerkzaamheden in het algemeen. De kwaliteitsborging van het laboratoriumwerk is uitgevoerd door middel van een aantal ringonderzoeken voor met name het bacteriologisch-, antibiotica-, histologisch- en parasitologisch onderzoek. Ter onderbouwing of verbetering van het bestaande keuringsonderzoek werden diverse methoden bestudeerd. In dit rapport worden de verschillende ringonderzoeken kort omschreven en zijn de resultaten samengevat in tabellen en grafieken. Ook zijn dit verslagjaar zg. RIKILT-contactdagen georganiseerd voor de chefs van de kringlaboratoria.
  Opvraagmonsters boter en kaas : jaaroverzicht 1988
  Labrijn, J. ; Ruig, W.G. de; Jong, J. de - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.46) - 19
  boter - kazen - vochtgehalte - vetgehalte - zoutgehalte - laboratoria - controle - butter - cheeses - moisture content - fat content - salinity - laboratories - control
  In 1988 heeft het RIKILT in het kader van het Rijkstoezicht op de laboratoria van de zuivelcontrole instellingen (COZ-Leusden en BKCF Leeuwarden) monsters boter en kaas opgevraagd. De monsters worden door het RIKILT telefonisch opgevraagd nadat ze door de controle instelling onderzocht zijn. De monsters kaas zijn onderzocht op het vocht-, vet- en zoutgehalte; de monsters boter op het vochtgehalte. Het BKCF vindt gemiddeld meer vocht in kaas dan het RIKILT. Voor het overige zijn er geen systematische niveauverschillen geconstateerd. Er zijn echter voor alle onderzochte parameters, behalve voor vocht in boter tussen COZ (Leusden) en RIKILT, in enkele series systematische verschillen aangetoond tussen de controlestations en het RIKILT. Het totale resultaat is beter dan vorig jaar en goed te noemen.
  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1987 van het Instituut voor Bodemvruchtbarheid, gekarteerd in 1987
  Dekkers, J.M.J. - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2002) - 47
  proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
  Jaaroverzicht 1987 RVV werkgroep uniformering laboratoriumwerkzaamheden
  Broex, N.J.G. ; Hartog, J.M.P. den - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.20) - 6
  laboratoriummethoden - laboratoria - richtlijnen (directives) - kwaliteitszorg - kwaliteitscontroles - microbiologie - laboratory methods - laboratories - directives - quality management - quality controls - microbiology
  In dit verslagjaar zijn door de Werkgroep "Uniformering van laboratoriumwerkzaamheden" in een aantal besprekingen diverse onderwerpen behandeld. Waar nodig is het resultaat vastgelegd in R.V.V. werkinstructies welke in een instructiebundel zijn opgenomen. Ten behoeve van de Centrale directie zijn diverse adviezen gegeven m.b.t. laboratoriumaspecten in het algemeen. De kwaliteitsborging van het laboratoriumwerk is uitgevoerd door middel van een aantal ringonderzoeken voor met name het bacteriologisch onderzoek en het antibioticaonderzoek. Daarnaast is veelvuldig contact geweest met de RVV-locaties waar het histologisch hormoononderzoek wordt uitgevoerd. Ook zijn dit verslagjaar zg. Rikilt-kontaktdagen georganiseerd voor de chefs van de kringlaboratoria en een speciale kontaktdag voor de overige laboratoriummedewerkers. Deze kontaktdagen hadden tot doel een efficiëntere aanpak en verdere standaardisering van de laboratoriumwerkzaamheden te bevorderen, alsmede een nadere kennismaking met het Rikilt. Veel aandacht is besteed aan de introductie van de Nieuwe Nederlandse Niertest.
  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1986 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1986
  Kiestra, E. ; Dekkers, J.M.J. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1944) - 47
  proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
  CA-bewaring van prei
  Embrechts, A.J.M. - \ 1987
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2334) - 13
  allium porrum - experimenten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - laboratoria - preien - plantaardige producten - opslag - groenteproducten - allium porrum - experiments - food preservation - foods - laboratories - leeks - plant products - storage - vegetable products
  Jaaroverzicht 1986 : kwaliteitsborging laboratoriumonderzoek RVV kringlaboratoria
  Broex, N.J.G. ; Hartog, J.M.P. den - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.37) - 6
  kwaliteitscontroles - laboratoriummethoden - laboratoria - histologie - hormonen - goede laboratoriumpraktijk - microbiologie - vleeskwaliteit - quality controls - laboratory methods - laboratories - histology - hormones - good laboratory practices - microbiology - meat quality
  De kwaliteitsborging van de laboratoriumwerkzaamheden van de RVV-kringen is in dit verslagjaar uitgevoerd door middel van een aantal ringonderzoeken van frequent voorkomende routinematige onderzoeken. In dit rapport worden de verschillende ringonderzoeken kort omschreven en wordt een samenvatting gegeven van de resultaten die veelal eerder aan de deelnemende laboratoria zijn gerapporteerd . In dit verslagjaar is in werkgroepverband gewerkt aan de uniformering van het histologisch hormoon-onderzoek, hetgeen geresulteerd heeft in een aangepaste werkinstructie. Tevens zijn zg . RIKILT-kontaktdagen georganiseerd voor de chefs laboratorium van de RVV-kringlaboratoria. Deze kontaktdagen hadden tot doel een efficientere aanpak en verdere standaardisering van de laboratoriumwerkzaamheden te bevorderen.
  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1983 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1984
  Dekkers, J.M.J. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1808) - 48
  proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1984 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1984
  Dekkers, J.M.J. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1823) - 47
  proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
  De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1981 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1982
  Dekkers, J.M.J. - \ 1983
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1666) - 46
  proefvelden - kunstmeststoffen - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - mest - kaarten - nederland - plantenvoeding - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - experimental plots - fertilizers - field experimentation - laboratories - manures - maps - netherlands - plant nutrition - soil surveys - trials - facilities
  Onderzoek naar de geschiktheid van de Diadem versnipperaar voor de voorbewerking van volumineuze gewasmonsters
  Datema, P. ; Caem, H.E. van - \ 1979
  Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 78) - 11
  chemische analyse - chemische samenstelling - hakselaars - hamermolens - laboratoria - planten - voorzieningen - chemical analysis - chemical composition - choppers - hammer mills - laboratories - plants - facilities
  Light transmission and photosynthesis in greenhouses
  Kozai, T. ; Goudriaan, J. ; Kimura, T. - \ 1978
  Wageningen : Pudoc (Simulation monographs ) - ISBN 9789022006467
  experimenten - laboratoria - licht - modellen - fotoperiode - fotoperiodiciteit - fotosynthese - onderzoek - schaduw - glastuinbouw - experiments - laboratories - light - models - photoperiod - photoperiodism - photosynthesis - research - shade - greenhouse horticulture
  Gebruik van statistiek bij het opzetten en verwerken van proeven
  Tongeren, J.P. van - \ 1977
  Lisse : L.B.O. (Rapport / Stichting laboratorium voor bloembollenonderzoek no. 36) - 35
  landbouw - statistiek - waarschijnlijkheidsanalyse - wiskunde - sierplanten - laboratoria - liliaceae - bollen - liliales - voorzieningen - agriculture - statistics - probability analysis - mathematics - ornamental plants - laboratories - liliaceae - bulbs - liliales - facilities
  Pollenkieming in vitro
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3738)
  bibliografieën - experimenten - laboratoria - stuifmeelkieming - bibliographies - experiments - laboratories - pollen germination
  An indirect calorimeter for the measurement of the heat production of large groups of animals kept together
  Verstegen, M.W.A. ; Hel, W. van der; Koppe, R. ; Es, A.J.H. van - \ 1971
  Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool 71-16) - 13
  ademhaling - landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - laboratoria - experimenten - zoölogie - respiration - agriculture - animal welfare - animal housing - laboratories - experiments - zoology
  Influence of Cu++ions on Trichodorus pachydermus and an extraction method to obtain active specimens
  Hafkenscheid, H.H.M. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 77) - 7
  dorylaimidae - enoplidae - experimenten - laboratoria - longidoridae - nematoda - plantenplagen - dorylaimidae - enoplidae - experiments - laboratories - longidoridae - nematoda - plant pests
  De bodemgesteldheid van het ontwateringsproefveld Hoenkoop
  Eilander, D.A. ; Markus, W.C. - \ 1970
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 918) - 11
  drainage - laboratoria - kaarten - bodemkarteringen - nederland - voorzieningen - utrecht - drainage - laboratories - maps - soil surveys - netherlands - facilities - utrecht
  Proefveldtechniek : overzichtsartikel
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3183)
  landbouw - laboratoria - bibliografieën - voorzieningen - agriculture - laboratories - bibliographies - facilities
  Drie potproeven met compostveenmengsels
  Kortleven, J. - \ 1969
  Haren (Gr.) : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1969, no. 2) - 42
  landbouw - bladeren - bosstrooisel - humus - stro - turf - ligniet - steenkool - compost - compostering - laboratoria - onderzoek - organische verbindingen - bodem - bodemchemie - veengronden - voorzieningen - agriculture - leaves - forest litter - humus - straw - peat - lignite - coal - composts - composting - laboratories - research - organic compounds - soil - soil chemistry - peat soils - facilities
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.