Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Spoorzoeken naar het Gasterense Diepje
  Winter, Erwin - \ 2013
  fishes - fauna - fish migration - sluices - streams - groningen - drenthe - lampetra fluviatilis
  Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Schollema, P.P. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C012/13) - 26
  lampetra fluviatilis - visstand - aquatische ecologie - waterlopen - waterstand - vissen - vismigratie - drenthe - lampetra fluviatilis - fish stocks - aquatic ecology - streams - water level - fishes - fish migration - drenthe
  Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
  Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970
  Patberg, W. ; Leeuw, J.J. de; Winter, H.V. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) nr. C004/05) - 24
  diadrome vissen - verspreiding - habitats - prikvissen - lampetra fluviatilis - alosa - alosa sapidissima - geografische informatiesystemen - nederland - visstand - diadromous fishes - dispersal - habitats - lampreys - lampetra fluviatilis - alosa - alosa sapidissima - geographical information systems - netherlands - fish stocks
  In het kader van instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot Natura 2000 zijn in opdracht van het Expertisecentrum LNV verspreidingsgegevens van 4 diadrome soorten trekvissen (rivierprik, zeeprik, fint en elft) uit de periode 1970-2004 bijeengebracht in GIS-kaarten. De gegevens zijn afkomstig van onderzoeksorganisaties, onderzoeksbureaus en particulieren en zijn voorgelegd aan een grote groep visexperts bij een informatiebijeenkomst over vissen en Natura 2000 op14 december 2004 (EC-LNV, Ede). Voor rivierprik en fint zijn ook de verspreiding van juvenielen in kaarten verwerkt en is aandacht besteed aan (mogelijke) paaiplaatsen. Van zeeprik en elft zijn geen paaiplaatsen in Nederland bekend
  Meercellige parasieten: metazoën (10)
  Haenen, O.L.M. - \ 1999
  Aquacultuur (1999)4. - ISSN 1382-2764 - p. 35 - 37.
  visteelt - visziekten - parasitosen - parasieten - lampetra fluviatilis - petromyzon - prikvissen - vissen - fish culture - fish diseases - parasitoses - parasites - lampetra fluviatilis - petromyzon - lampreys - fishes
  Meercellige visparasieten: parasitaire vissoorten: cyclostomata (kaakloze, rondmuilige vissen): rivierprik en zeeprik
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.