Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 140

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inter-organizational collaboration in bio-based business : sustainability-oriented networks inagro-industrial parks
  Nuhoff-Isakhanyan, Gohar - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577695 - 194
  biobased economy - sustainability - agribusiness - cooperation - agroindustrial sector - business parks - network analysis - netherlands - sustainable development - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - landbouwindustrie - samenwerking - agro-industriële sector - bedrijventerreinen - netwerkanalyse - nederland - duurzame ontwikkeling

  Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business can also bring sustainability challenges. Urged to exploit innovative solutions and further enhance their sustainability performance, organizations engaged in bio-based activities extensively search for collaboration possibilities with new partners. Inter-organizational collaboration is considered as mechanism to enhance sustainability. This thesis explores the ways inter-organizational collaboration in bio-based business in general and in agro-industrial parks in particular can enhance sustainability.

  Ruimte voor exploratie : agrarische ondernemers op zoek naar klantbehoefte : eindrapportage project Marktgericht Ondernemen 2012-2015
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-040) - ISBN 9789462577923 - 19
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - markten - marktconcurrentie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - markets - market competition - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  Het project Marktgericht Ondernemen (2012-2015) heeft als doel om de positie van telers en ketenpartners in de tuinbouw te versterken. Via verschillende sporen is er gewerkt aan het creëren van (nieuwe) waarde omdat een lage kostprijs alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderscheidende producten, productconcepten en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Het project heeft een aantal inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor tuinbouwondernemers, maar feitelijk voor iedereen binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die zich betrokken voelt bij het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’.1 Dit document is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van dit project.
  Nieuwe waardeproposities ontdekken : hoe agrarische ondernemers kunnen co-creëren en experimenteren
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 22
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - agroindustrial sector - agribusiness - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  De LEI Business Innovation Approach (LEI-BIA) ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij het ontwikkelen én implementeren van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen. Mooi voorbeeld is het vierjarig project “Marktgericht Ondernemen” binnen de sector tuinbouw. De rapportage ‘Ruimte voor exploratie; agrarische ondernemers op zoek naar waardecreatie’ geeft een overzicht van opgedane ervaringen, toegepaste methodiek en behaalde resultaten.
  Gedragscode eerlijke handelspraktijken : quick-scanevaluatie
  Heide, C.M. van der; Wagenberg, C.P.A. van; Judge, L.O. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2016-022) - ISBN 9789462577299 - 27
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - voedsel - mode - textiel - schoeisel - fair trade - gedragscode - agroindustrial sector - agribusiness - food - fashion - textiles - footwear - fair trade - code of practice
  The agrofood sector, and the fashion, textiles and footwear sector have been working towards the drafting and implementation of a code of conduct with possibilities for dispute resolution in order to promote fair trade practices. Steering groups from within each of these two sectors started a pilot in order to achieve this. For the 2 years that these pilots were running, the two steering groups did not receive any complaints about unfair trade practices. Both steering groups emphasised that they determined that a code of conduct does have an edifying effect. The general perception is that the code of conduct made businesses more aware of fair trade and unfair trade practices. The steering group from the agrofood sector, although not unanimously, is sympathetic towards a continuation of the pilot which is in contrast with the steering group from the fashion, textile and footwear sector. This steering group supports putting the current pilot on hold and to make it available on demand if the branch organisations advise its usage. Both steering groups do not support extra legislation in this area.
  Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie : uitbreiding van perspectief door het nieuwe GLB?
  Smit, A.B. ; Prins, H. ; Litjens, M.E.G. ; Ham, A. van den; Bijman, J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-164a) - 55
  producentengroepen - landbouwproducten - landbouwindustrie - landbouw - tuinbouw - samenwerking - marktconcurrentie - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - nederland - producer groups - agricultural products - agribusiness - agriculture - horticulture - cooperation - market competition - imperfect competition - sustainability - netherlands
  Producer organisations (POs) in agri- and horticulture give primary producers the opportunity to strengthen their position in the chain. Until 1 January 2014, POs were only recognised in the vegetables and fruit sector. Since then, POs can now also be organised in other agri- and horticulture sectors due to a change in EU policy. This refers to officially recognised producer organisations besides or instead of several existing horizontal cooperative organisations. This report presents the opportunities of cooperation in general and of organising a PO in the agri- and horticulture, including competition aspects which could create some barriers.
  Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
  The Hague : LEI Wageningen UR - 20
  tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - noord-holland - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
  In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
  Primary Food Processing : Cornerstone of plant-based food production and the bio-economy in Europe
  Logatcheva, K. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-121) - 41
  primaire sector - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële sector - voedselverwerking - industriële grondstoffen - biobased economy - primary sector - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial sector - food processing - feedstocks - biobased economy
  This report describes the supply chains and special characteristics of plant-based primary food processors; producers of (wheat) flour, starches, vegetable oils and fats, sugar, and cocoa. The production value, direct employment in the industry, and indirect employment in farming were calculated. The significance of the plant-based primary food processing industry in terms of production value and share in the total food processing industry in the EU was estimated, and threats and opportunities were identified on the basis of desk research and interviews with PFP member organisations and companies.
  Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland
  Agricola, H.J. ; Kuhlman, T. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2637) - 32
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landbouwindustrie - voedselindustrie - landbouwproductie - voedselproductie - agro-industriële ketens - werkgelegenheid - gelderse vallei - veehouderij - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - agribusiness - food industry - agricultural production - food production - agro-industrial chains - employment - gelderse vallei - livestock farming
  Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde – zich tot andere agrofoodregio’s in Nederland? Om de positie van regio FoodValley en gemeente Ede te duiden, zal een vergelijking worden gemaakt met de deelgebieden Oost-Brabant, Rotterdam Foodcluster en Amsterdam-Zaanstreek.
  Mainstream zoekt maatschappij : maatschappelijke waardering voor toekomstbestendige agrifoodsector : lessen uit Denemarken en Engeland
  Bakker, H.C.M. de; Lauwere, C.C. de; Dagevos, H. ; Beekman, V. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-071) - ISBN 9789086157112 - 40
  landbouwindustrie - landbouwsector - voedsel - voedingsmiddelen - samenleving - maatschappelijk verantwoord ondernemen - denemarken - verenigd koninkrijk - agribusiness - agricultural sector - food - foods - society - corporate social responsibility - denmark - uk
  Societal appreciation is important for a future-proof agri-food sector. Connecting, communication, offering insights and activation are key to the Implementation Plan ‘Market and Society’. In this way, the top sector Agri&Food wants to arrive at a stronger public support for the food sector. This report looks beyond our borders at how societal appreciation and connection are shaped.
  Africa Agribusiness Academy (AAA) Year Report 2014
  Nijhoff, G.H. ; Vugt, S.M. van - \ 2015
  Centre for Development Innovation, Wageningen UR - 48
  agribusiness - agricultural development - agriculture - policy - agricultural policy - farms - farming - east africa - africa - landbouwindustrie - landbouwontwikkeling - landbouw - beleid - landbouwbeleid - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - oost-afrika - afrika
  The Africa Agribusiness Academy (AAA) supports African SME agrifood companies in growing their business. An AAA member companies can enhance knowledge, skills and expertise, and get support in accessing finance and markets. By the end of 2014, AAA had 200 members in five countries: Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia and Rwanda. These members are in the business of sourcing from or supplying to farmers. AAA’s goal is that by stimulating business growth of the SMEs it indirectly supports business growth of the farmers that are linked to these companies.
  The Kenyan meat sector Opportunities for Dutch agribusiness
  Bergevoet, R.H.M. ; Engelen, A. - \ 2014
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-032) - 64
  meat and livestock industry - meat - livestock - agribusiness - investment - netherlands - kenya - vee- en vleesindustrie - vlees - vee - landbouwindustrie - investering - nederland - kenya
  This study identifies opportunities for the Dutch agribusiness sector (industry as well as research and education) in Kenyan meat value chains at all levels. It can serve as a background document for Dutch agro-food business companies as well as other stakeholders. At the moment there is increased interest in exploring agro-food business opportunities in Kenya. This report will guide potential and interested investors to areas of interest and potential business partners within the Kenyan meat sector, and indicates a number of areas and directions in which Dutch experience and capacity can assist in all aspects of the further development of the Kenyan meat sector.
  Metropolitan Food Clusters, Bejing, China
  Zhang, X.Y. ; Broek, W.H.A.M. van den; Yao, M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  voedselproductie - stedelijke gebieden - china - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - voedselketens - food production - urban areas - china - agro-industrial chains - agribusiness - food chains
  In Metropolitan Food Clusters, in of nabij een stad, kan voedsel geproduceerd worden voor de bewoners van die stad. De afstanden zijn klein tussen de plek waar geproduceerd en geconsumeerd wordt. En reststromen van het ene productieproces kunnen eenvoudig gebruikt worden als grondstof voor een ander proces. Wel zo duurzaam.
  Voeding, gezondheid en welzijn: Kansen voor Agri : een deskstudie voor NoordHolland Noord
  Wolf, P.L. de; Schoutsen, M.A. ; Spruijt, J. ; Zondervan, C. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 24
  welzijn - volksgezondheid - voeding - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - landbouwsector - landbouwindustrie - well-being - public health - nutrition - nutrition and health - health foods - agricultural sector - agribusiness
  In het topsectorenbeleid van het ministerie van EZ wordt verondersteld dat innovaties plaatsvinden op het snijvlak van thema’s en sectoren, de zogenaamde cross-overs. Dezelfde gedachte leeft in Noord-Holland Noord: op het snijvlak van de vier economisch belangrijke sectoren agribusiness, energie, health en leisure liggen wellicht kansen voor innovatie. In de Kennis- en Innovatieagenda van het project Agrivizier blijkt ook dat deze zoektocht gefaciliteerd zou moeten worden met een verkennende studie. Deze studie zou voor de agribusiness inzicht op moeten leveren in ‘de andere wereld’, maar ook in een kader om te beoordelen waar de kansen zitten en waar niet. Dit document is een eerste schets van het brede veld van agri, voeding/gezondheid en welzijn, waarin de Noord-Hollandse situatie in het kader van de landelijke trends wordt geschetst. Vervolgens worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven, om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. De verkenning is geschreven vanuit het perspectief van de Agribusiness in Noord-Holland Noord: de ondernemer die zich afvraagt ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’ Deze vraag kan ook verbreed worden naar een hele sector of zelfs naar de Agriboard. Het is dus niet de bedoeling geweest om uitvoerig in te gaan op de ontwikkelingen in de Agribusiness zelf, in de veronderstelling dat dit bekend is bij de doelgroep.
  Prospects for Ukraine's agrifood sector; Implications for Dutch trade relations
  Bezlepkina, I. ; Berkum, S. van; Rau, M.L. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156382 - 100
  landbouwindustrie - agro-industriële sector - landbouwsector - voedsel - voedselketens - handelsrelaties - vrijhandel - ketenmanagement - agro-industriële ketens - landbouwbeleid - europese unie - oekraïne - agribusiness - agroindustrial sector - agricultural sector - food - food chains - trade relations - free trade - supply chain management - agro-industrial chains - agricultural policy - european union - ukraine
  A free trade agreement between the EU and Ukraine would help accelerate institutional improvements that are needed in Ukraine to better use the agri-food sector's potential. An improved business environment would support Dutch companies to explore the many opportunities offered by the present state and development potential of Ukraine's agri-food supply chain.
  Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex: Verschijningsvormen, maatstaven en prestaties
  Berkum, S. van; Wijnands, J.H.M. ; Pronk, A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - 29
  overheidsbeleid - kennisvalorisatie - innovaties - kennisoverdracht - landbouwindustrie - landbouwsector - technologieoverdracht - informatieverspreiding - government policy - knowledge exploitation - innovations - knowledge transfer - agribusiness - agricultural sector - technology transfer - diffusion of information
  Conform de EU Strategy 2020 is investeren in een kennisintensieve economie een van de speerpunten van de Nederlandse overheid teneinde overeind te blijven in de mondiale concurrentie. Dat innovatie ook in het huidige kabinetsbeleid een belangrijke plaats inneemt, komt onder meer tot uiting in de vorming van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in 2011. Voor doelmatig en effectief beleid ter stimulering van innovatie is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de huidige kennisintensiteit en daarmee samenhangende concurreDe vraag over de kennisintensiteit van het agrocomplex wordt in deze beschouwing uitgewerkt in twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op een conceptueel raamwerk rond kennis en de export ervan: hoe leidt kennis (en technologie) tot (meer) export en in welke verschijningsvormen doet kennis zich voor? Het tweede deel richt zich op de operationalisering van het conceptuele raamwerk: hoe meet je de kennis-intensiteit van producten en diensten die door het agrocomplex worden geëxporteerd? Daarvoor worden enkele suggesties gegeven, waarna via een aantal voorbeelden een korte beschouwing volgt over de complexiteit van de relaties tussen kennis, de kennisintensiteit van producten en diensten en export van die goederen en diensten. De beschouwing sluit af met enkele voorstellen voor mogelijke vervolgstappenntiekracht van de Nederlandse economie, en die van het agrocomplex in het bijzonder.
  The Russian paradox: Great opportunities for Dutch companies in the Russian agri-food and horticultural sector
  Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2013
  LEI Wageningen UR
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - handelsrelaties - export - internationale handel - rusland - marktinformatie - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - trade relations - exports - international trade - russia - market intelligence
  Russia aims for improving its food security situation. Although it has abundant agricultural land and water resources, the country imports a significant share of the food it consumes. Despite recent modernisation, efficiency in the whole supply chain including food distribution needs further improvement to meet domestic food demand that continues to increase (both in quantity and quality terms) in parallel with economic growth. Major opportunities are available for the Dutch agribusiness sector, including exports of products and equipment as well as knowledge transfer via sales and direct implementation. The scale and scope of these opportunities have been carefully researched and explained by LEI Wageningen UR on assignment of the Ministry of Economic Affairs. The resulting report makes essential reading for all companies looking to do business in Russia today… and tomorrow. Here is a foretaste of what you can learn.
  Kennisontwikkeling en kenniscirculatie in de groene sector in Nederland: blik meer naar buiten
  Vilsteren, G.E.T. ; Idema, E.D. - \ 2012
  [S.l.] : Groene Kennis Coöperatie - 15
  agrarisch onderwijs - landbouwsector - landbouwindustrie - economische sectoren - kennis - kennisoverdracht - innovaties - publiek-private samenwerking - levenslang leren - Nederland - agricultural education - agricultural sector - agribusiness - economic sectors - knowledge - knowledge transfer - innovations - public-private cooperation - lifelong learning - Netherlands
  De groene sector is een economisch sterke sector met een internationale focus, waarin ca. 500.000 mensen werkzaam zijn. In deze sector werken ondernemers, onderzoekers, overheid en onderwijs voortdurend aan verbeteringen en innovaties om een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiervoor is kennis nodig. Dit essay schetst een beeld hoe die kennis in de groene sector wordt ontwikkeld en op de juiste plaatsen terecht komt.
  Het Nederlandse agrocomplex 2012
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2012-073) - ISBN 9789086155538 - 80
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands - biobased economy
  Tussen 2005 en 2010 neemt de bijdrage van het totale agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde en het handelssaldo toe, terwijl die aan de nationale werkgelegenheid stabiliseert. De periode 1995- 2005 werd gekenmerkt door een afnemend economisch belang van het agrocomplex. Na 2005 blijft de verduurzaming van het agrocomplex achter bij die van andere sectoren. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
  Seas of Change: A report on scaling inclusive agri-food markets
  Woodhill, A.J. ; Guijt, W.J. ; Wegner, L. ; Blomne Sopov, M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - ISBN 9789461736024 - 64
  ontwikkeling - innovaties - landbouw - voedselproductie - goederenmarkten - ontwikkelingslanden - landbouwindustrie - armoede - development - innovations - agriculture - food production - commodity markets - developing countries - agribusiness - poverty
  Can agri-food companies do it all? Develop new markets, secure supply, protect reputations, ensure profits and reduce poverty, create jobs and guarantee food supplies? Company strategies now commonly refer to ‘creating shared value’ and ‘inclusive business’. But with growing pressure on resources, a billion hungry people and some four billion people at the base of the economic pyramid by 2050, are we making progress fast enough? What options are there with real promise? And, how can all stakeholders collaborate better to bring change at scale? This report gives the outcomes of the ‘From Islands of Success to Seas of Change’ initiative on scaling inclusive agri-food markets. It combines background research, interviews and case studies with the insights of 100 leaders from business, government, NGOs, research, and farmer organizations who attended the Seas of Change workshop in April 2012. The case for scaling inclusive agrifood markets is explained and ten key challenges are explored. This leads to lessons for key stakeholders and a follow-up agenda for improved targeting of inclusive investments.
  Internationalisatie: groeien over grenzen
  Wubben, E.F.M. ; Boerstra, M.N. ; Dijkman, N.C. - \ 2012
  [S.l.] : ABN AMRO - 44
  voedselindustrie - landbouwindustrie - internationale handel - export - food industry - agribusiness - international trade - exports
  Dit rapport gaat over een belangrijk onderwerp: hoe kan de Nederlandse foodsector meer omzet realiseren buiten de landsgrenzen. Op verzoek van ABN AMRO en de FNLI heeft Wageningen UR dit onderzocht. Wij hebben Philip den Ouden (directeur FNLI) en Joop Wijn (lid raad van bestuur ABN AMRO) gevraagd om hun commentaar te geven op het rapport.
  Internationaal perspectief : huidige positie van en kansen voor de Nederlandse agribusiness op internationale markten
  Berkum, S. van - \ 2012
  [Den Haag] : LEI Wageningen UR - 24
  landbouwindustrie - landbouwsector - export - internationale handel - marktanalyse - handelsstatistieken - agribusiness - agricultural sector - exports - international trade - market analysis - trade statistics
  De studie geeft een overzicht van de huidige omvang en de recente ontwikkelingen van de export van de Nederlandse agribusiness.
  Innovation capabilities and governance in the agri-food sector
  Tepic, M. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Jacques Trienekens. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732972 - 203
  landbouwindustrie - veehouderij - voedselproductie - voedselindustrie - technologie - innovaties - samenwerking - governance - agribusiness - livestock farming - food production - food industry - technology - innovations - cooperation - governance
  Company performance is increasingly dependent on continuous improvement and innovation. In order to manage innovation projects effectively, a number of internal and external business capabilities are important: The results of this study show that functional, and in particular integrative firm capabilities play an important, but indirect, role in managing in-house innovation projects effectively. Integrative (communication) capabilities are important to combine the different functional capabilities, achieving higher product superiority and offsetting the negative effect of novelty of the project for the company on the adequateness of functional capabilities. External orientation and internalization of external resources and capabilities may enforce food producers to increase their ability to deal innovation project novelty for the company. Increased attention to the end-consumer may increase the market potential of innovations in this sector. Externally-oriented integrative capabilities are important for the organization of access to external knowledge, increasing assimilation of external knowledge and innovativeness of the company. In the case of pig farmers, this organizational capacity includes frequent networking with a number of key actors, identification of the main sources of new knowledge about innovations in the sector and participation in meetings organized by the sector. In addition to the capacities to integrate internal and external knowledge, innovation performance can also be enhanced by the benefits of co-innovation. The study shows that in dynamic processes, such as innovation and collaboration, the complementary nature of the extra-contractual formalization, rational and attitudinal commitment and trust is important to assure knowledge mobility and stability of the co-innovation network, maximizing the benefits of the co-innovation.
  Verbetering agribusiness in Rusland
  Valeeva, N.I. ; LEI, - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 7 - 7.
  landbouwindustrie - grote landbouwbedrijven - efficiëntie - productiviteit - rusland - opleiding - internationale samenwerking - managementonderwijs - agribusiness - large farms - efficiency - productivity - russia - training - international cooperation - management education
  Wageningen UR ondersteunt grote landbouwbedrijven in Rusland om efficiënter te produceren. En biedt een MBA aan in verschillende Russische steden voor managers van die bedrijven. De eerste cursisten studeerden onlangs af.
  Duurzame innovaties in agrofoodketens : handreiking voor adviseurs en ondernemers.
  Bakker, T. ; Grip, K. de; Doorneweert, R.B. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR
  landbouwindustrie - agro-industriële ketens - ketenmanagement - innovaties - duurzame ontwikkeling - agribusiness - agro-industrial chains - supply chain management - innovations - sustainable development
  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het is een belangrijke voorwaarde voor veel ketens in de agrofoodsector om rendabel te blijven. Daarnaast biedt duurzaamheid kansen. Kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Kansen voor ondernemers om nieuwe bronnen van inkomen aan te boren en bij te dragen aan maatschappelijke en politieke doelstellingen met betrekking tot verduurzaming. Duurzaamheid is een drijfveer voor veel keteninnovaties in de agrofoodketen. Het daadwerkelijk implementeren van duurzaamheid in agrofoodketens is voor veel ondernemingen een uitdaging. Zo zijn er vragen hoe verduurzaming verder versterkt kan worden. Hoe kan ik mijn productie verduurzamen? Hoe worden mijn duurzaamheidsinspanningen verwaard? Wanneer is duurzaamheid rendabel? In deze handreiking wordt daarom een praktisch kader aangeboden om aan de slag te gaan met verduurzaming in de agrosector. Het kader, het businessmodel-canvas, biedt inzichten en aangrijpingspunten in hoe innovaties ten behoeve van verduurzaming kunnen worden vormgegeven. Hiermee biedt het kansen voor ondernemers en ketenpartijen om duurzaamheid te verzilveren.
  Het Nederlandse agrocomplex 2011
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2011-081) - ISBN 9789086155538 - 78
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands - biobased economy
  De bijdragen van het agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en het energieverbruik daalden tussen 2004 en 2009, maar het aandeel in de nationale broeikasgasemissies steeg. Het belang van het complex voor de Nederlandse exporten en handelssaldo werd groter. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
  Verbinding zoeken; verkenning innovatie en kennis op de raakvlakken van topsectoren
  Janssens, S.R.M. ; Aramyan, L.H. ; Galen, M.A. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - 34
  tuinbouw - landbouwindustrie - cultuurmethoden - kastechniek - biobased economy - logistiek - innovaties - ontwikkeling - vermeerderingsmateriaal - horticulture - agribusiness - cultural methods - greenhouse technology - biobased economy - logistics - innovations - development - propagation materials
  Het onderzoek is gericht op het onderzoeksdomein van Wageningen UR. Vanuit de topsectoren agrofood en tuinbouw en uitgangsmaterialen zijn de kansen op kruisingen met andere topsectoren in kaart gebracht..
  Knowledge compendium : dialogue on bridging water, food security and sustainable agribusiness development in Africa
  Ritzema, H.P. ; Harmsen, J. ; Wolters, W. ; Boonstra, J. ; Froebrich, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2227) - 152
  waterbeheer - watervoorziening - voedselzekerheid - duurzame ontwikkeling - landbouwindustrie - kennisoverdracht - afrika - water management - water supply - food security - sustainable development - agribusiness - knowledge transfer - africa
  In this knowledge compendium a series of contributions illustrates how Wageningen UR cooperates with African organizations in finding innovations to combat water scarcity and to deliver the scientific knowledge necessary for future actions. In most of these activities, the integration of the formal knowledge of WUR with the tacit knowledge of the local stakeholders plays an important role. The Dutch Ministery of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) has stimulated the preparation of this compendium to disseminate the knowledge on these innovations among stakeholders throughout the African continent. This knowledge compendium presents a selection of recently finished research projects or on-going projects on water challenges in African food security. They are clustered under four themes: (1) challenges; (2) advances in research; (3) adaptation and implementation; (4) knowledge transfer. The contributions aim to stimulate further research and cooperation as a basis for the development of further management measures.
  Essay Groene Carrière : De Groene Carrière : Goed werk in Agro en Tuinbouwsectoren
  Jong, L.W. de; Dijkshoorn, M.W.C. ; Kaemingk, E. ; Snellen, M. ; Pijls, T. - \ 2011
  tuinbouw - landbouwindustrie - arbeid (werk) - agrarisch onderwijs - arbeidsverhoudingen in de landbouw - vakbekwaamheid - personeel - ondernemerschap - horticulture - agribusiness - labour - agricultural education - agroindustrial relations - professional competence - personnel - entrepreneurship
  Essay ten behoeve van de strategische ontmoeting over de Groene Carrière op 24 mei in Flora Boskoop. In 2010 hebben 3 Greenports ervaring opgedaan met Groene Carrières. Het project ‘de Groene Carrière’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EL&I (v/h LNV) directie Kennis (i.c. Jan Guerand en René van Schie). De 3 Greenports waren Boskoop, Noord Holland Noord en de Betuwse Bloem. De Greenports werden gefaciliteerd door de WUR en CINOP. Doel van de Groene Carrière is duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. De groene sector is in potentie een aantrekkelijke sector om te werken. Een flink aantal kenmerken zoals werken met natuurlijke producten, duurzaamheid en buitenlucht sluiten aan bij wat mensen graag in hun werk zien. Ondanks dat, lukt het niet om gezien te worden als een aantrekkelijke omgeving om in te werken. Stedelingen hebben in het algemeen weinig contact met de groene sector. Beeldvorming is niet negatief1 Bij aanvang van de Groene Carrière bleek al direct dat er vergelijkbare bestaande initiatieven in diverse regio’s zijn. Veel van deze initiatieven worden ‘stand alone’ uitgevoerd. Van kennisuitwisseling, leren van elkaar en ontwikkelen van nieuwe kennis op dit vlak is nauwelijks sprake. Veel van deze initiatieven worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen/problemen: maar werkgelegenheid wordt in andere
  Kansen voor het Nederlands Agro-Midden en Klein Bedrijf in Ghana, Mali en Mozambique
  Mheen-Sluijer, J. van der; Waardenburg, R. ; Rothuis, A.J. - \ 2011
  Den Haag : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 78
  middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - landbouwindustrie - internationale handel - investering - voedselzekerheid - ghana - nederland - mali - mozambique - medium sized businesses - small businesses - agribusiness - international trade - investment - food security - ghana - netherlands - mali - mozambique
  Het kabinet heeft besloten voedselzekerheid te verheffen als een prioritair thema binnen ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft geleid tot, binnen de huidige vijftien partnerlanden, een selectie van zes landen te weten, Ethiopië, Kenya, Rwanda, Ghana, Mali en Mozambique. In deze zes landen willen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gezamenlijk pilot projecten starten. Een belangrijke factor voor de kans van slagen van initiatieven in deze zes landen is de mate van betrokkenheid van bedrijfsleven in het doelland, maar ook het bedrijfsleven in Nederland. De grotere Nederlandse bedrijven maken hun wensen met betrekking tot dit traject wel kenbaar, maar het is lastiger te identificeren waar de kansen liggen binnen deze zes landen voor het Nederlandse MKB actief in de agrarische sector (zowel primaire productie als verwerkende industrie en toeleverende industrie (machinerie, veevoeder e.d.)). Het lijkt dat dit segment onvoldoende op de hoogte is van de kansen en mogelijkheden in (sommige van) deze landen, en om die reden nog geen grote interesse in het traject heeft getoond. Om vanuit de programmatische inzet op voedselzekerheid een betere link met het Nederlandse bedrijfsleven (MKB) te realiseren, heeft de Directie Agroketens en Visserij de volgende kennisvraag geformuleerd: identificeren van 4-5 sub sectoren binnen de Nederlandse landbouwsector (zowel primair, verwerkend als toeleverend) waarop het Nederlandse agro-MKB het meest actief is in haar internationale handels- en investeringsstromen, m.n. gericht op midden- en lagere inkomenslanden. Hiertoe zoveel mogelijk gebruik makend van bestaand onderzoek; identificeren van het marktpotentieel (voor zowel handel als investeringen) voor het Nederlandse agro-MKB voor de onder 1) geïdentificeerde sub sectoren in de landen Ghana, Mali en Mozambique. Middels de beantwoording van deze kennisvraag wil de Directie Agroketens en Visserij in staat gesteld worden het Nederlandse agro MKB gerichter te kunnen benaderen teneinde ze te betrekken in deze rijks brede programmatische inzet op het thema voedselzekerheid. Omdat bestaand onderzoek over deze onderwerpen ontbrak, hebben de auteurs van dit rapport hun eigen netwerk in deze drie landen en het Nederlands bedrijfsleven ingezet. Naast het in kaart brengen van de kansen in deze landen, zoals beschreven in documenten van de overheden en internationale organisaties, hebben we onze contacten geïnterviewd. Zij hebben informatie gegeven over specifieke kansen die zij zagen voor investeringen in deze landen en de obstakels die ze hierbij ondervonden. Ook werden we soms doorverwezen naar andere bedrijven die ook (interesse hebben in) actief zijn in deze landen. Door deze sneeuwbalmethode te gebruiken is er zeer waarschijnlijk een bias opgetreden naar Nederlandse bedrijven die zich concentreren op handel met (import uit en export naar) deze landen, in plaats van bedrijven die investeren in productie voor de lokale- en regionale markt. Ook is niet duidelijk welk percentage Nederlandse bedrijven dat daadwerkelijk actief is (of wil worden) in deze landen we via deze sneeuwbalmethode bereikt hebben.
  Actualisatie ketenrendement in de Nederlandse agribusiness: 2000-2009 : varkensvlees, zuivel, groente en fruit
  Backus, G.B.C. ; Pierick, E. ten; Galen, M.A. van; Jager, J.H. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 10
  landbouwindustrie - ketenmanagement - kosten-batenanalyse - rendement - melkproducten - fruit - groenten - varkensvlees - bedrijfsresultaten in de landbouw - agribusiness - supply chain management - cost benefit analysis - returns - milk products - fruit - vegetables - pigmeat - farm results
  In 2007 zijn door het LEI in opdracht van de Rabobank de ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness onderzocht. Voor de periode 2002-2004 werden de rendementen in de verschillende schakels van vier Nederlandse agroketens berekend voor zuivel, varkensvlees, groente en fruit. Het onderzoek maakte duidelijk hoe de rendementsverhouding tussen de schakels en tussen de ketens was, en droeg daarmee bij aan de discussie hierover. Het was voor de Rabobank aanleiding de resultaten van de studie uit 2007 te laten actualiseren.
  Duurzaam Paddestoelen Cluster Kerkdriel: Effectieve samenwerking leidt tot meer rendement
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
  PPO [etc.]
  eetbare paddestoelen - tuinbouw - ketenmanagement - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - betuwe - edible fungi - horticulture - supply chain management - agribusiness - agroindustrial complexes - betuwe
  Centraal gelegen in Nederland ligt Kerkdriel. Een dorp met een lange tuinbouwhistorie. De paddestoelenteelt is een belangrijke economische motor voor Kerkdriel en omgeving. Circa 15 % van de beroepsbevolking werkt in deze sector. De sector is in staat om van mest een waardevol product te maken dat over de hele wereld wordt verhandeld en geconsumeerd. Alle schakels van de keten zijn hier aanwezig; teelt, verwerking, recycling, verpakking en logistiek.
  ABC geeft laanbomenteelt in Opheusden een gezicht : Kernbegrippen van het ABC Opheusden:
  PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2011
  PPO [etc.]
  straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - netwerken - ketenmanagement - betuwe - street trees - ornamental woody plants - agribusiness - agroindustrial complexes - networks - supply chain management - betuwe
  De Laanbomenteelt in de Betuwe is bekend in heel Europa en heeft een uitstekende naam. Rondom deze teelt is een keten van bedrijven ontstaan. Een Agri Business Centrum (ABC) aan de Betuwelijn en langs de A15 kan een aantal schakels uit de keten dichter bij elkaar brengen en nieuwe impulsen geven. Kennis kan worden gedeeld in een formeel en informeel netwerk. De afgelopen jaren hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden over de ruimtelijke invulling van het ABC. Onder bepaalde voorwaarden bestaat er belangstelling voor een dergelijk centrum. Bouw moet wel passen in een goede wegenstructuur in de ontsluiting van het gebied. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden van een dergelijk centrum en is een eerste stap in een groter gemeentelijk project (structuurvisie).
  Topsector Agro&Food : 'Agro&Food: De Nederlandse groeidiamant'
  Hart, C. 't; Hoogeveen, H. ; Janssen, N. ; Kropff, M.J. ; Rijsingen, J. van - \ 2011
  [S.l.] : Topteam Agro&Food - 125
  landbouwsector - voedselindustrie - agro-industriële sector - landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural sector - food industry - agroindustrial sector - agribusiness - sustainability
  Innovatiecontract van de Topsector Agri&Food. De Agro & Food sector is de motor van de Nederlandse economie en de nummer 1 in de wereld. In totaal genereert de sector €48 miljard aan toegevoegde waarde. Dat is goed voor bijna 10% van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Nederland heeft de meest succesvolle en innovatieve Agro & Food-bedrijven, beschikt over kennisinstellingen van wereldklasse en staat aan de Europese top van private investeringen.
  Implications of the establishment of a custom union between Russia, Kazakhstan and Belarus for the Dutch agribusiness
  Berkum, S. van; Dvortsin, L. - \ 2011
  Den Haag : LEI, part of Wageningen UR (Memorandum / LEI : Research area International policy ) - 28
  landbouwindustrie - export - douanevoorschriften - handelsbarrières - voorkeurtarieven - rusland - kazachstan - europese unie - agribusiness - exports - customs regulations - trade barriers - preferential tariffs - russia - kazakhstan - european union
  De douane-unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan kan tot meer concurrentie leiden voor Nederlandse exporteurs naar deze landen, vanwege restrictievere invoerregels aan de gemeenschappelijk buitengrens en een voorkeursbehandeling voor de onderlinge handel. De regels rond markttoegang tot de unie zijn nog niet vastgesteld, waardoor de gevolgen voor de Nederlandse agribusiness moeilijk nader zijn te bepalen. Het LEI doet verslag van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de douane-unie voor de Nederlandse agri-business.
  De beschikbaarheid van biomassa voor energie in de agro-industrie
  Elbersen, H.W. ; Janssens, S.R.M. ; Koppejan, J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1200) - 133
  biomassa - bio-energie - biobased economy - reststromen - landbouwindustrie - scenario-analyse - biomass - bioenergy - biobased economy - residual streams - agribusiness - scenario analysis
  In het Agroconvenant is een doelstelling opgenomen voor duurzame energie van 200 PJ. Van de agro-industrie wordt een bijdrage van 75 tot 125 PJ (bio-energie). De sector vraagt zich af of deze doelstelling wel realistisch is. Het doel van dit project was het in kaart brengen van de kwaliteit en kwantiteit van reststromen uit de agro-industrie die aanwezig of beschikbaar zijn of reeds (in Nederland) ingezet worden voor bio-energie nu en in 2020.
  Evaluatie "VENLOg" (IN-114)
  FBR-WUR, - \ 2010
  TransForum - 3
  verse producten - landbouwproducten - logistiek - agrodistributie - distributie - handel - landbouwindustrie - stadslandbouw - regionale ontwikkeling - regionale centra - fresh products - agricultural products - logistics - agro distribution - distribution - trade - agribusiness - urban agriculture - regional development - central places
  Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in grote bevolkingscentra gelegen in Delta’s. Deze delta’s zijn ook zeer geschikt voor productie. Kortom productie en afzet liggen voor een deel dicht bij elkaar (local to local) en zijn voor een deel global tussen de logistieke hotspots (global sourcing en distributie). Het samenkomen van alle vers stromen op bepaalde locaties is een logische ontwikkeling die gestuurd wordt door de ligging van grote bevolkingscentra en door de service eisen (responsiviteit, assortiment) die grote internationale afnemers vereisen. Deze clustering van gebundelde stromen, productie en consumptie is terug te vinden in het concept van metropolitan agriculture. Het project VENLOg gaat in op de logistieke problematiek van metropolitan agriculture, en kan op die manier de visie van TransForum versterken. Hoe, waar en met wie organiseer je nu logistieke knooppunten. De ambitie is om nieuwe triple P verbindingen te creëren binnen ketens (producenten, logistiek dienstverleners, handel, retail, vastgoed) en tussen agro-sectoren (transport, grondstoffen, energie- en afvalstromen). Multimodaal transport (water en rail-transport) kan worden ingezet om geconcentreerde logistieke stromen te vervoeren. Nieuwe combinaties van (product)stromen leiden tot een reductie van kilometers (en dus CO2-reductie) en de mogelijkheid om beter in te spelen op klantwensen (snellere levering).
  Het Nederlandse agrocomplex 2010
  Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086154838 - 67
  landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands
  Dit rapport geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Dit omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Het rapport onderscheidt vijf deelcomplexen, nl: glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden-veehouderij en intensieve-veehouderij.
  Van doorvoerland naar servicenetwerk; welke rol is voor Agrologistiek Nederland weggegelegd?
  Scheer, F.P. ; Groot, J.J. ; Snels, J.C.M.A. ; Vorst, J.G.A.J. van der - \ 2010
  In: Bijdragen Vervoerslogistieke Werkdagen 2010, 18-19 november 2010, Antwerp, Belgium. - Zelzate : University Press - ISBN 9789490695446 - p. 95 - 110.
  landbouwindustrie - agrodistributie - logistiek - transport - agro-industriële complexen - clusters - ketenmanagement - agribusiness - agro distribution - logistics - transport - agroindustrial complexes - clusters - supply chain management
  Het Nederlandse agro-cluster is een belangrijke peiler onder de Nederlandse economie. Haar netto export (export-import) bedraagt ruim 20 miljard euro en vertegenwoordigt circa 50% van de Nederlandse handelsbalans. Hierbinnen vervult de agrologistiek een belangrijke rol, zowel nationaal (toegevoegde waarde) als internationaal (doorvoer). Dit sterke Nederlandse agro-cluster staat echter ook onder druk. Toenemende congestie en druk op de ruimtelijke omgeving zorgen ervoor dat verdere groei steeds moeilijker realiseerbaar wordt binnen de eigen landsgrenzen. Daarbij komt dat buitenlandse productie in termen van kosten voor arbeid, land en energie vaak beter scoren dan Nederland zodat een verschuiving van productie naar het buitenland plaatsvindt. Tenslotte zorgt schaalvergroting aan de productie- en afzetzijde (metname retail) ervoor dat productstromen steeds vaker rechtstreeks van bron naar bestemming (zonder tussenschakels of draaischijven) getransporteerd worden. De agrologistiek wordt dus steeds internationaler en Nederland moet zich heroriënteren op haar internationale rol, dit alles in combinatie met het verrijken van de eigen kracht van het nationale cluster.
  Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
  Greenport Betuwse Bloem - 33
  tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation - rivierengebied - betuwe
  De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
  Proteins in biomass streams
  Mulder, W.J. - \ 2010
  Wageningen : Food & Biobased Research (Rapport 1134) - 60
  eiwitten - agro-industriële sector - landbouwindustrie - biomassa - voedingseiwit - diervoedering - financiën - biobased economy - bioraffinage - productieprocessen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - economische aspecten - proteins - agroindustrial sector - agribusiness - biomass - dietary protein - animal feeding - finance - biobased economy - biorefinery - production processes - biobased chemicals - economic aspects
  The focus of this study is to give an overview of traditional and new biomasses and biomass streams that contain proteins. When information was available, the differences in molecular structure and physical and chemical properties for the different proteins is given. For optimal biomass use, isolation of valuable compounds like proteins can be an important aspect. To make decisions possible if biorefinery strategies by which the isolation of proteins is feasible, the economical value and production volumes of the different biomass streams will be discussed (when available). Also the industrial relevance and possible applications, such as technical applications and chemicals derived from proteins, will be reported. In addition, the outlet of protein-rich biomass resources in the feed sector will be pointed out.
  Stimuleren van concurrentie en duurzaamheid bij nieuw Europees landbouwbeleid
  Bont, C.J.A.M. de; Jongeneel, R.A. ; Smit, A.B. ; Dijk, S.M. van; Wolf, P.L. de - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154708 - 121
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - concurrerend vermogen - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële sector - landbouwindustrie - landbouw - innovaties - samenwerking - ketenmanagement - cap - competitive ability - sustainability - agroindustrial sector - agribusiness - agriculture - innovations - cooperation - supply chain management
  This study examined which instruments could be used to give substance to the objectives of strengthening the competitiveness and sustainability of Dutch agriculture. The study focused on the application of the CAP after 2013. To this end, an inventory of existing instruments has been made and described, and then tested on the basis of a number of criteria. The preferences of agricultural entrepreneurs were ascertained by means of a survey, and the opinions of sector and chain experts were also sought. The policies of a number of other EU member states were examined to ascertain whether they offer suggestions for policy in the Netherlands.
  Expedition agroparks : research by design into sustainable development and agriculture in network society
  Smeets, P.J.A.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086867196 - 310
  intensieve veehouderij - landbouwindustrie - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - kennis - stedelijke gebieden - innovaties - landschap - glastuinbouw - duurzame landbouw - biobased economy - ontwerpend onderzoek - intensive livestock farming - agribusiness - regional planning - sustainability - knowledge - urban areas - innovations - landscape - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - biobased economy - research by design
  This book is the result of several years of expedition into the development of metropolitan FoodClusters. The authors fascination for the agricultural landscapes in and around metropolises led him to the conclusion that improving the efficiency of agriculture is the most effective way to safeguard the quality of such landscapes. The wasteful modes of production developed in the past 150 years have led to a serious decline in both the surface area and the quality of the highly valued landscapes. Closing the loops within the agricultural production system and increasing their productivity is therefore the best remedy to arrest this decline. After analysing the development of agriculture against the background of the urbanisation process in todays network society, the focus shifts to research by design on agroparks. These are spatial clusters of agrofunctions and the related economic activities. Agroparks bring together high-productivity plant-based and animal-based production and processing along industrial lines combined with the input of high levels of knowledge and technology. The cycles of water, minerals and gases are skillfully closed and the use of fossil energy is minimised, particularly by the processing of various flows of waste products and by-products. An agropark may therefore be seen as the application of industrial ecology in the agrosector. The scientific aim of this book is to find answers to the questions of whether agroparks contribute to sustainable development in metropolises, how an agropark is developed and how it must be designed. Under examination are seven designs for agroparks, which were created from 2002 onwards in the Netherlands, China and India.
  Supply chain practices, performance and organizational configuration in the Mexican avocado industry
  Arana Coronado, J.J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Jos Bijman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085857006 - 151
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - voedselketens - avocado's - prestatieniveau - voedselkwaliteit - voedselverpakking - minimale bewerking - mexico - ketenmanagement - agro-industriële ketens - economische organisatietheorie - agroindustrial sector - agribusiness - food chains - avocados - performance - food quality - food packaging - minimal processing - mexico - supply chain management - agro-industrial chains - economic organization theory
  Recent changes in agrifood supply chains, such as the need for quality improvement and control, enhanced information exchange, and increased customer responsiveness, have made the introduction of Supply Chain Practices (SCPs) essential. Adopting practices such as product standardization, supplier partnerships and IT driven information exchange have resulted in higher supply chain efficiency and economic performance. Producers, traders and processors are able to obtain better control over production and distribution processes, improve and assure quality, obtain more reliable supply, and rationalize logistic processes in the supply chain.
  While most research on the introduction of SCPs has focused on the potential benefits, little research has been conducted on the conditions under which these benefits are obtained. Earlier studies have called attention to the complexity associated to adoption of SCPs or the specificity of the assets involved and the uncertainty of the context in which the transactions take place. These studies only begin to inform us on the institutional and organizational conditions that favour the application of new SCPs. To obtain better insight in the contingencies affecting the adoption of SCPs in agrifood supply chains, particularly in fresh produce chains, this thesis has studied the introduction of SCPs in the avocado industry in Mexico.
  The possibility to export to the USA and the concomitant introduction of strict phytosanitary requirements have led to a number of specific supply chain challenges for the Mexican avocado industry, such as the need to enhance product quality, create reliable supply, and improve coordination between supply chain actors. In addition, as avocado is a seasonal product, the industry is faced with specific supply chain challenges such as large variation in the demand for transportation, storage and packaging facilities, making logistic planning more complicated. Within this context, we investigated which SCPs have been adopted to respond to the specific supply chain challenges, what type of contractual arrangements have been used to facilitate the adoption of SCPs, and what features of the relationships between supply chain actors enable a better performance.
  The overall objective of this thesis is to explain the relationship between supply chain practices and inter-organizational arrangements, and to explain how particular combinations of supply chain practices and inter-organizational arrangements result in better performance in the Mexican avocado industry. To achieve this objective we have collected data from producers and buyers in the Mexican avocado industry on three key constructs: inter-organizational relationships, supply chain practices, and performance. By analysing the interaction among these constructs we seek to contribute to both a theoretical and practical understanding of the organizational practices that enhance quality performance in a supply chain context. For the analysis, three theoretical approaches have been used: Supply Chain Management, Transaction Cost Economics, and Organization Theory.

  Supply chain challenges and supply chain practices
  Analysis of agrifood supply chains originating from developing countries has focused on aspects such as quality and safety of products and reliability of supply. Consistent product quality and compliance with complex food safety and phytosanitary standards are required when exporting to high demanding markets. Particular supply chain practices such as product standardization, supplier partnership and information exchange can be used to enhance quality, guarantee safety, and improve coordination between supply and demand.
  Chapter 2 describes and analyses the technical and organizational solutions that packers in the Mexican avocado industry have introduced in dealing with the main supply chain challenges. The focus in this chapter is on the role of the packer in introducing supply chain practices. The main research strategy used for this chapter has been the case study.
  We show in Chapter 2 that avocado packers have introduced the following supply practices: product standardization, information exchange, and supplier partnership. Product standardization has been adopted to obtain reliable supply and improve quality. Coordination has been used by packers to improve the management of demand. Partnerships between producers and packers and between packers and buyers have been important organisational solutions in dealing with the supply chain challenges of obtaining uniform product quality and improving reliability of supply.

  Contractual arrangements and food quality standards
  Quality is now a key variable in marketing strategies in food chains. Quality improvement often requires transaction-specific investments and tight coordination among transactors. Difficult-to-measure quality attributes imply asymmetric information between buyers and suppliers of food products, while consumer and governments request more information on all processes in the supply chain. A key development in food chains is the shift from market governance towards more contractual and hierarchical governance.
  Chapter 3 analyzes of the types of contractual arrangements that avocado producers have been using in adopting particular quality standards in the Mexican avocado industry. A survey among 122 avocado producers in the state of Michoacán was used to obtain information on quality standards and contractual arrangements, and a bivariate probit regression model was used for the analysis.
  Our findings indicate that the type of contractual arrangement is important for the adoption of specific quality standards, and safeguarding specific assets is confirmed as a primary driver of governance structure choice. Specifically, adopting arrangements based on information exchange and expectation of continuity has been an important prerequisite to adopt high quality standards such as Organic, US-GAP or Global-GAP.

  Relationship characteristics and performance
  Relationship building has been found to be important governance mechanism for reducing the propensity of opportunistic behaviour. Recently, more depth has been brought into the discussion by disentangling which relationship characteristics function as safeguards for specific investments and which can be considered coordination devices.
  Chapter 4 seeks to analyse how characteristics of the producer-packer relationship affect producer performance. The analysis is based on the same survey among 122 avocado producers. We show that relationship characteristics influence performance through different paths. Whereas expectation of continuity affects payment uncertainty and thereby indirectly influences yield and product quality, information exchange directly affects these performance measures. In contrast, we found that buyer commitment did not significantly affect behavioural uncertainty of the producers. We conclude that while expectation of continuity only has an impact on performance through reducing the propensity of opportunistic behaviour, information exchange can explain improved performance based on better efficiency and planning of current and future product needs between partners.

  Inter-firm coordination between packers and buyers
  Inter-firm coordination has become a subject of considerable managerial interest. Several studies have found that vertical coordination is an effective response to the uncertainties of changing market environments. However, other authors have argued that higher levels of inter-firm coordination increase the hazard posed to the sellers’ specific investments. Therefore, the analysis of inter-firm coordination requires evaluation of aligning actions as well as aligning interests between parties.
  Chapter 5 studies the interaction between packers and their customers. The chapter presents an analysis of the conditions that affect the level of inter-firm coordination between packers and their buyers. The analysis is based a survey among 44 packers in the Mexican avocado industry.
  We conclude that inter-firm coordination based on information exchange and expectation of continuity is an important governance mechanism to facilitate aligning actions and to safeguard specific assets between sellers and buyers when substantial environmental uncertainty is present. In addition, we found that inter-firm coordination has a significant positive impact on performance. Whereas a high expectation of continuity reduced sellers’ stock outs, information exchange improved sellers’ sales and performance.


  Five centuries of farming : a short history of Dutch agriculture 1500-2000
  Bieleman, J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Mansholt publication series vol. 8) - ISBN 9789086861330 - 367
  geschiedenis - landbouw - tuinbouw - akkerbouw - veehouderij - gemengde landbouw - zandgronden - landbouwindustrie - nederland - agrarische geschiedenis - history - agriculture - horticulture - arable farming - livestock farming - mixed farming - sandy soils - agribusiness - netherlands - agricultural history
  Where the lower reaches of the rivers Rijn, Maas and Schelde have passed through the Northwest-European plain to finally flow out into the North Sea, a unique country of towns had come about during the Late Middle Ages. Since then, due to its natural and central location, this country, the Netherlands, has turned into a true crossroads of European trade connections between east and west, north and south. A highly urbanised country emerged and as the urban economies prospered they have had a great impact on the surrounding countryside. This in turn has affected the rural communities and has stimulated all kinds of agrarian activities. Highly productive agribusiness complexes have been the result. Today experts rank Dutch agriculture and horticulture as one of the most productive in the world. Milk production per cow and arable farming and horticulture, productivity per man-hour is amongst the highest known. This book is meant to give an overview of the historical processes of five centuries of farming and it makes clear that the old farming society was only seemingly static. This account of Dutch agricultural history demonstrates how Dutch farmers and horticulturist have always been keen on resetting their aims when the ever changing economic environment induced them to do so.
  Process monitoring IAN Agroparks in India : Transforum report 2009
  Gerritsen, A.L. ; Chakravarthy, G.K.D.K. ; Giesen, E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 46
  agro-industriële complexen - agro-industriële sector - landbouwindustrie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - regionale planning - india - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - agribusiness - regional development - economic development - regional planning - india
  This is the first report of the TransForum project Process monitoring agroparks international, which focuses on India and specific on the development of the IFFCO Kisan SEZ Nellore in the south of India. It contains an overview of process design and the content of the proposition of IAN agroparks in India for 2009.
  Die parken moeten we komen
  Smeets, P.J.A.M. ; Oppewal, J. - \ 2009
  Boerderij 95 (2009)2. - ISSN 0006-5617 - p. 14 - 14.
  landbouwbedrijven - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - farms - agribusiness - agroindustrial complexes - farm management - cooperation
  Agroparken zijn aan alle kanten beter, vindt Peter Smeets, die hierop promoveerde. Voor de boer van nu is daar "geen plek", maar dat is niet anders
  Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling
  Smeets, P.J.A.M. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Rudy Rabbinge, co-promotor(en): H.C. van Latesteijn. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855156 - 331
  intensieve veehouderij - landbouwindustrie - regionale planning - ontwerp - duurzaamheid (sustainability) - kennis - stedelijke gebieden - innovaties - landschap - glastuinbouw - duurzame landbouw - biobased economy - ontwerpend onderzoek - intensive livestock farming - agribusiness - regional planning - design - sustainability - knowledge - urban areas - innovations - landscape - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - biobased economy - research by design
  In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn ook landschapsecologische criteria in het geding. Theoretische aspecten komen aan bod: het ware landschap; het juiste landschap en het waarachtig landschap
  Creating sustainable value in the Kingdom of Saudi Arabia; Improving Corporate Social Responsibility effectiveness in food chains
  Boone, J.A. ; Doorneweert, R.B. ; Schans, J.W. van der - \ 2009
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Research area 2, Sectors and enterprises ) - ISBN 9789086153237 - 32
  voedselketens - landbouwindustrie - natuurbescherming - biodiversiteit - saoedi-arabië - maatschappelijk verantwoord ondernemen - agrobiodiversiteit - duurzame landbouw - food chains - agribusiness - nature conservation - biodiversity - saudi arabia - corporate social responsibility - agro-biodiversity - sustainable agriculture
  Eindrapportage Calendula-keten Project : een internationale keten-innovatie-opgave met technologische, economische en sociaal-culturele aspecten
  PRI, - \ 2008
  Amsterdam [etc.] : S.n. - 27
  calendula officinalis - vervangbare hulpbronnen - agro-industriële sector - landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - plantaardige oliën - kennis - kennismanagement - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - agro-industriële ketens - calendula officinalis - renewable resources - agroindustrial sector - agribusiness - sustainability - plant oils - knowledge - knowledge management - biobased materials - biobased economy - agro-industrial chains
  Doel van dit project is het duurzaam organiseren van een innovatieve, internationale, agro-industriële keten voor hernieuwbare grondstoffen met Calendula als praktijkvoorbeeld. Daarnaast beoogt het project om in een samenwerking van technologische en gamma-georiënteerde kennisinstellingen te leren hoe de ontwikkelde kennis kan worden ingezet in nieuwe internationale agrogrondstofketens en hoe daarbij partnerships met het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan de financiering van die kennisontwikkeling.
  Beyond agrification : twenty five years of policy and innovation for non-food application of renewable resources in the Netherlands
  Bos, H.L. ; Slingerland, M.A. ; Elbersen, H.W. ; Rabbinge, R. - \ 2008
  Biofuels Bioproducts and Biorefining 2 (2008)4. - ISSN 1932-104X - p. 343 - 357.
  biobased economy - beleid - innovaties - landbouwontwikkeling - landbouwindustrie - nederland - vervangbare hulpbronnen - biobased economy - policy - innovations - agricultural development - agribusiness - netherlands - renewable resources - dutch electricity regime - fibers - flax
  The first part of this review describes policy developments in the Netherlands since the 1980s around innovations for non-food application of renewable resources. Next, these developments are analyzed using the Strategic Niche Management (SNM) theory. The drivers at the regime level and the quality of the processes at the niche level have increased considerably in the last number of years. The trend toward a much wider use of renewable resources for non-food applications thus seems more robust than it was in the previous century. From the SNM analysis, we derive a number of recommendations for policy-makers active in this field. We also present a previously unpublished stakeholder study performed in 2000 on the factors of success for innovations in this field, and derive from this study recommendations for innovators active in the field.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.