Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 251

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Een nieuwe landschapsdienst: landschapselementen voor een goede luchtkwaliteit
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Gies, T.J.A. ; Griffioen, A.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1949) - 29
  landschap - landschapsbescherming - luchtverontreiniging - fijn stof - luchtkwaliteit - bomen - heggenplanten - nederland - landschapsanalyse - landschapselementen - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - landscape - landscape conservation - air pollution - particulate matter - air quality - trees - hedgerow plants - netherlands - landscape analysis - landscape elements - landscape management - area development
  Landschapselementen als bomen, boomrijen en bosjes kunnen bijdragen aan een goede luchtkwaliteit. In dit rapport is uitgewerkt op welke wijze de invang van fijnstof door landschapselementen geschat kan worden. Vervolgens worden mogelijkheden beschreven om de luchtzuiverende werking van landschapselementen in te brengen in gebiedsontwikkeling.
  Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart
  Breman, B.C. ; Weijschede, T.J. ; Bont, C.H.M. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1972) - 114
  landschap - landschapsbescherming - impact - milieueffect - bescherming - ontwikkeling - nederland - landschapsanalyse - landschapsbeheer - nationale landschappen - groene hart - west-nederland - veenweiden - landscape - landscape conservation - impact - environmental impact - protection - development - netherlands - landscape analysis - landscape management - national landscapes - groene hart - west netherlands - peat grasslands
  Voor Nationale Landschappen geldt de beleidsstrategie ‘Behoud door Ontwikkeling’ ten aanzien van de landschappelijke kwaliteiten. Dit vereist een concretisering van de (waardevolle) landschappelijke karakteristieken en inzicht in de verwachtte impact van ruimtelijke ontwikkelingen. In dit onderzoeksrapport is op deelgebiedsniveau binnen het Nationaal Landschap Groene Hart invulling gegeven aan het instrument van landschapsimpact analyse (LIA) om de waarde van dit instrument voor (anticiperend) landschapsbeleid te verkennen.
  Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Veen, M. van der; Bosch, F.J.P. van den; Broek, L. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Donders, J.L.M. ; Fontein, R.J. ; Tol, S. van; Wamelink, G.W.W. ; Wielen, P. van der - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 159) - 130
  natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - investering - investeringsplannen - investeringsbeleid - regionaal beleid - nederland - natuur - natuurbeleid - landschapsplanning - gebiedsgericht beleid - beleidsevaluatie - nature conservation - landscape conservation - government policy - investment - investment planning - investment policy - regional policy - netherlands - nature - nature conservation policy - landscape planning - integrated spatial planning policy - policy evaluation
  In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd. Dit document biedt achtergrondinformatie over de tekst in de Natuurbalans.
  Gebrekkige inspraak voedt protest omwonenden tegen natuurplannen
  Buijs, A.E. - \ 2009
  Kennis Online 2009 (2009)aug. - p. 3 - 3.
  natuurbescherming - landschapsbescherming - opinies - attitudes - participatie - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - nature conservation - landscape conservation - opinions - attitudes - participation - nature conservation policy - public support
  Verzet tegen natuurbeleid zegt vaak meer over de invulling van het beleid en gebrek aan inspraak dan over betrokkenheid van mensen bij een bepaald gebied. Om meer grip te krijgen op de mening van omwonenden ontwikkelde Alterra de draagvlakmatrix.
  Ons cultuurhistorisch landschap verankerd in schilderijen
  Bos, E.J. - \ 2009
  Vakblad Groen Onderwijs 65 (2009)7/8. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 31.
  landschapsarchitectuur - cultureel erfgoed - ruimtelijke ordening - behoud - schilderijen - kunst - landschapsbescherming - belevingswaarde - landschapsbeleving - landscape architecture - cultural heritage - physical planning - preservation - paintings - arts - landscape conservation - experiential value - landscape experience
  Het Nederlandse landschap is door de eeuwen heen door vele kunstschilders vastgelegd. Dit geeft ons landschap een internationaal unieke cultuurhistorische waarde. Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid richt zich ten aanzien van landschapsbehoud echter voornamelijk op ecologie en recreatie. Dit artikel pleit ervoor om het behoud van schilderachtige landschappen expliciet onderdeel te laten zijn van het beleid
  Efficiëntie als leidraad voor natuurbeleid?
  Woltjer, G.B. ; Smits, M.J.W. ; Vader, J. - \ 2009
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-studie 8) - ISBN 9789078207061 - p. 20 - 25.
  landschapsbescherming - natuurbescherming - besluitvorming - grondbeleid - grondmarkten - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - landscape conservation - nature conservation - decision making - land policy - land markets - ecological network - nature conservation policy
  Dit LEI artikel geeft een aanzet tot een analyse van de efficiëntie van de besluitvorming rond de bescherming en versterking van natuur en landschap in Nederland. Drie onderwerpen worden nader belicht: de aankoop van grond voor de EHS, de ontwikkelingen van het EHS beleid vanuit het perspectief van dynamische efficiëncy. In dat kader komt ook de wildgroei van bedrijventerreinen ter sprake
  Multifunctional rural land management; economics and policies
  Brouwer, F.M. ; Heide, M. van der - \ 2009
  London : Earthscan Publications Ltd. - ISBN 9781844075775 - 300
  landgebruik - landschapsbescherming - plattelandsomgeving - landbouw - meervoudig landgebruik - grondbeheer - economie - politiek - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - land use - landscape conservation - rural environment - agriculture - multiple land use - land management - economics - politics - sustainability - sustainable development
  The increasing demand for rural land and its natural resources is creating competition and conflicts. Many interested parties, including farmers, nature conservationists, rural residents and tourists, compete for the same space. Especially in densely populated areas, agriculture, recreation, urban and suburban growth and infrastructure development exert a constant pressure on rural areas. Because land is a finite resource, spatial policies which are formulated and implemented to increase the area allocated to one use imply a decrease in land available for other uses. As a result, at many locations, multi-purpose land use is becoming increasingly important. This notion of multi-purpose land use is reflected in the term 'multifunctionality'. This volume provides insights into viable strategies of sustainable management practices allowing multiple functions sustained by agriculture and natural resources in rural areas. It shows how the rural economy and policies can balance and cope with these competing demands and includes numerous case studies from Europe, North America and developing countries.
  Voor landschap bestaat geen markt
  Os, L.J. van - \ 2009
  Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 8 - 8.
  landinrichting - landschapsbescherming - rijksoverheid - positie - land development - landscape conservation - central government - position
  Een mooi land kost 64 miljoen, 600 miljoen, of nog veel meer, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat hangt af van je wensen. Het planbureau is daarnaast bezorgd over de zwakke positie van landschap in het politieke debat. De rijksoverheid zal zelf over de brug moeten komen als het op korte termijn landschapsdoelen wil realiseren
  Europa hindert Nederlandse ambitie
  Pedroli, G.B.M. - \ 2009
  Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 7 - 7.
  landschapsecologie - landschapsbescherming - eu regelingen - landscape ecology - landscape conservation - eu regulations
  Tientallen belangenorganisaties en overheden tekenden in september een landschapsakkoord om de alsmaar toenemende verrommeling een halt toe te roepen. Een unieke samenwerking en mooie ambitie. Maar daarmee is het Nederlandse landschap nog niet gered, waarschuwt landschapsecoloog Bas Pedroli. Want op Europees niveau worden ondertussen afspraken gemaakt die die ambitie tegenwerken. In Pedroli's ogen heeft het rijk daarbij de taak om zorg te dragen voor het landschap als een publiek goed. Het valt moeilijk in markteconomische termen te definiëren
  Hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid en doelstellingen voor natuur en milieu
  Schrijver, R.A.M. ; Helming, J.F.M. - \ 2008
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 56 - 60.
  landbouw - subsidies - natuurbescherming - milieubescherming - landschapsbescherming - gemeenschappelijk landbouwbeleid - effecten - inkomen van landbouwers - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - agriculture - subsidies - nature conservation - environmental protection - landscape conservation - cap - effects - farmers' income - multifunctional agriculture - agri-environment schemes
  De centrale vraag in het hier gepresenteerde onderzoek is welke gevolgen de inzet van landbouwsubsidies ten behoeve van milieu-, natuur- en landschapsmaatregelen zullen hebben voor productie en inkomen in de Nederlandse landbouw
  Videofilm Echt Overijssel!
  Pinxterhuis, J.B. ; Vegte, D.Z. van der; Plagge, J.G. ; Welie, A. van - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group
  economische regio's - regionaal landbouwbeleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - public relations - regionale economie - streekgebonden producten - overijssel - economic regions - regional agricultural policy - nature conservation - landscape conservation - public relations - regional economics - regional specialty products - overijssel
  Deze video-presentatie belicht het project Echt Overijssel! dat werkt aan een regionale landbouw die een mooi landschap en lekkere producten levert. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied
  A landscape approach guiding a multiple stakeholder process to find alternatives for illegal chainsaw lumbering in Ghana - enhanced effectiveness or more confusion?
  Rozemeijer, N.G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen International - 16
  landschapsbescherming - landschapsecologie - houtkap - bosbedrijfsvoering - ghana - multi-stakeholder processen - landscape conservation - landscape ecology - logging - forest management - ghana - multi-stakeholder processes
  De Natuurschoonwet: Borger van Nederlands natuurschoon?
  Boon, L. den; Schuurman, S. - \ 2008
  Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)10. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  landgoederen - landschapsbescherming - natuurbescherming - recht - Nederland - estates - landscape conservation - nature conservation - law - Netherlands
  De Natuurschoonwet (NSW) biedt voor landgoederen in Nederland diverse fiscale voordelen. De NSW stelt geen eisen aan de kwaliteit van het natuurschoon, wel aan de omvang van het landgoed (namelijk minstens 5 ha groot). Wat is de invloed van deze wet op landgoederen. Dat is nagegaan in een studentenonderzoek (Schuurman) door drie landgoederen onder de loep te nemen en tevens bij 23 landgoederen de toekomstmogelijkheden na te gaan, en wel in Overijssel en Gelderland
  Landschap beschermen en ontwikkelen : evaluatie en beleidsopties
  Kuiper, R. ; Egmond, P.M. van; Groot, S. de; Farjon, J.M.J. ; Heiligenberg, H. ; Nieuwenhuizen, W. ; Snellen, D. ; Dirkx, G.H.P. - \ 2008
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving no. 500156001/2008)
  landschap - landschapsbescherming - landgebruik - kwaliteit - stedelijke planning - overheidsbeleid - nationale landschappen - beleidsevaluatie - landscape - landscape conservation - land use - quality - urban planning - government policy - national landscapes - policy evaluation
  De publicatie Landschap beschermen en ontwikkelen: evaluatie en beleidsopties is een beknopte studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar het landschapsbeleid in Nederland. Het PBL brengt deze notitie uit naar aanleiding van de Kamerbehandeling van de Agenda Landschap. En de conclusie luidt: Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt
  Juridica; Erfgoedtoets
  Kistenkas, F.H. - \ 2008
  Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)8. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 14.
  landschapsbescherming - natuurbescherming - cultureel erfgoed - wetgeving - cultuurlandschap - Nederland - landscape conservation - nature conservation - cultural heritage - legislation - cultural landscape - Netherlands
  In juli kondigde de ministerraad aan de natuurwetgeving te willen vereenvoudigen. Wellicht is er nu het moment voor een gezamenlijke wet en vooral ook een toets voor zowel natuur, landschap als cultuurhistorie, dus zowel voor het natuurlijk als cultuurhistorisch erfgoed
  Natuurbalans 2008
  Beck, J.P. ; Arts, G.H.P. ; Gaaff, A. ; Buijsman, E. ; Verschuren, M. ; Boer, T.A. de; Donders, J.L.M. ; Gerritsen, A.L. ; Goossen, C.M. ; Henkens, R.J.H.G. ; Jorritsma, I.T.M. ; Kamphorst, D.A. ; Klostermann, J.E.M. ; Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. ; Reinhard, A.J. ; Vader, J. ; Vos, C.C. ; Vreke, J. ; Vries, S. de; Wolfert, H.P. ; Wulp, N.Y. van der - \ 2008
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (Natuurbalans 2008) - ISBN 9789069602042 - 178
  natuurbescherming - overheidsbeleid - landschapsbescherming - water - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - government policy - landscape conservation - water - ecological network
  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgebieden treedt voorzichtig herstel van soorten op. Zonder aanvullend beleid is het herstel voor de meeste natuurdoelen echter onvoldoende om deze op tijd te halen. Thema van de Natuurbalans 2008 is ‘water’. De kwaliteit van zoetwaternatuur is overwegend matig. Die natuur zal de komende 20 jaar profiteren van voorgenomen beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist voor de natte natuurgebieden waarvoor Europese afspraken over duurzaam behoud van biodiversiteit gelden, is echter aanvullend beleid nodig. Om de natuurdoelen voor de zee te bereiken, zijn drie acties noodzakelijk: verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek in het deltagebied en langs de Waddenzee. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting van belang
  Helpt boeren de nationale landschappen? : een empirische analyse van de landbouw en haar effecten op kernkwaliteiten
  Verburg, R.W. ; Leneman, H. ; Bommel, K.H.M. van; Dijk, J.J. van - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 83) - 143
  landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - kwaliteit - nederland - bedrijfsgrootte in de landbouw - intensivering - agriculture - nature conservation - landscape conservation - quality - netherlands - farm size - intensification
  Dit rapport beschrijft de fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen tussen 1980 en 2005 van de grondgebonden landbouw binnen en buiten de Nationale Landschappen. Verder zijn de relaties tussen bedrijfskenmerken en kernkwaliteiten met behulp van regressiemodellen beschreven. Daarna zijn deze modellen gebruikt om de effecten van schaalvergroting en intensivering op kernkwaliteiten voor het jaar 2020 te berekenen. Effecten van verbreding- en verdiepingactiviteiten op kernkwaliteiten zijn alleen kwalitatief beschreven. De uitkomsten van de ex ante analyse zijn gebruikt om opties voor beleid te formuleren. Trefwoorden: Nationale Landschappen, landbouw, kernkwaliteiten, schaalvergroting, intensivering, verbreding, verdieping
  Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid
  Brouwer, F.M. ; Dirkx, G.H.P. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-studie 8) - ISBN 9789078207061 - 114
  natuurbescherming - landschapsbescherming - beleid - landbouw - ruimtelijke ordening - nederland - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - nature conservation - landscape conservation - policy - agriculture - physical planning - netherlands - ecological network - natura 2000
  De WOT Natuur & Milieu laat veel onderzoek uitvoeren om het natuur- en landschapsbeleid te ondersteunen. Deze studie geeft een overzicht van het recente onderzoek. De bijdragen liggen op het raakvlak van natuur, landschap, economie en beleid. Als basis voor de verdere kennisontwikkeling wordt per thema een reflectie gegeven op de bereikte resultaten: waar liggen nog kennishiaten en welk onderzoek zou uitgevoerd moeten worden om het beleid effectiever te krijgen? En kan het onderzoek anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals het vernieuwde EU-beleid en klimaatsveranderingen?
  De N340- noodzakelijk goed door de tuin van Nederland; De relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling in het Vechtdal.
  Middag, A.D. ; Timmermans, M. ; Hoofwijk, H. ; Jaarsma, C.F. - \ 2008
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 249) - ISBN 9789085851806 - 70
  landgebruiksplanning - regionale ontwikkeling - infrastructuur - verkeer - wegen - landschapsbescherming - dalen - beekdalen - overijssel - land use planning - regional development - infrastructure - traffic - roads - landscape conservation - valleys - brook valleys - overijssel
  De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder verschenen afstudeeronderwerp (van eerste twee auteurs) aan ten grondslag ligt.
  Biologische bedrijven als ark van Noach : naar een nieuw beloningssysteem voor natuur- en landschapsbeheer
  Stortelder, A.H.F. ; Bruinsma, J.L.M. ; Hendriks, K. ; Korevaar, H. ; Smeding, F. ; Willems, S. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1711) - 91
  biologische landbouw - landschapsbescherming - inkomsten uit het landbouwbedrijf - nederland - innovaties - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - organic farming - landscape conservation - farm income - netherlands - innovations - agri-environment schemes - landscape management - multifunctional agriculture
  Biologische bedrijven hebben relatief hoge natuur- en landschapswaarden. Er is echter veel meer mogelijk. Anton Stortelder verkende samen met collega’s en boeren in drie regio’s hoe biologische boeren de kwaliteit van natuur en landschap verder kunnen versterken. In de Noordoostpolder (akkerbouw op kleigronden), Noordwest-Overijssel – Zuidwest-Drenthe (overgang veengrond-zandgrond) en De Graafschap (zandgebied met landgoederen) zijn de streekeigen natuur- en landschapswaarden verkend en is een peiling gehouden onder de biologische boeren uit die regio’s over hun motivatie en ideeën ten aanzien van de versterking van hun rol als natuurbeheerder
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.