Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 251

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Het geheim van de Europese Landschapsconventie
  Pedroli, G.B.M. ; Schröder, R.R.G. - \ 2008
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 89 (2008)01. - ISSN 1384-6531 - p. 18 - 21.
  landschapsbescherming - beleid - samenwerking - europa - landschapsplanning - landscape conservation - policy - cooperation - europe - landscape planning
  Met de Europese Landschapsconventie legt de Raad van Europa welbewust de nadruk op zachte aspecten van het landschap (cultuur, esthetiek en moraal) tegenover harde aspecten als economie en techniek. Verdragspartijen moeten het landschap beleidsmatig verankeren en actief landschapsbehoud en landschapsontwikkeling stimuleren. Hoe reageren de landen op de Conventie?
  De paardenhouderij in beeld : Inspirerende voorbeelden van paardenhouderij met landschappelijke kwaliteit
  Windt, N.P. van der - \ 2007
  Wageningen : Alterra - 43
  paardenfokkerij - paarden - landschap - landschapsbescherming - ondernemerschap - innovaties - plattelandsontwikkeling - horse breeding - horses - landscape - landscape conservation - entrepreneurship - innovations - rural development
  De paardenhouderij kan door goed beleid zelfs een aanwinst worden voor het landschap en de plaatselijke economie. Een goede landschappelijke inpassing kan verpaarding van het landschap tegengaan. Hierover staat meer in deze uitgave. Dit boekje is een verkorte uitgave van het onderzoek dat Alterra uitgevoerde in opdracht van LNV
  Values of rural landscapes in Europe: inspiration or by-product?
  Pedroli, G.B.M. ; Elsen, T. van; Mansvelt, J.D. van - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2007)4. - ISSN 1573-5214 - p. 431 - 447.
  platteland - landschapsbescherming - landschap - landschapsarchitectuur - biologische landbouw - participatie - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - fenomenologie - rural areas - landscape conservation - landscape - landscape architecture - organic farming - participation - land use - sustainability - phenomenology - restoration - agriculture - intensity
  European landscapes are facing a deep crisis. As a consequence of globalization and the economical change associated with it, traditional functions like production agriculture are becoming less important. After the self-evident but inspired landscapes of numerous generations of peasants, monks and landlords, landscape has now largely become a nameless by-product of the global economy. This paper shows that the key to developing new living landscapes lies in a participatory process of landscape development with respect for their inherent values. Today, even in traditionally small-scale farming systems like organic farming, diverse and sustainable landscapes only develop if they are consciously wanted and when landscape development is integrated into the objectives of farming. The work that is needed to achieve such landscapes we call `landscape work¿. This paper describes a phenomenological approach to identifying landscape values and finding new inspiration for landscape management. It gives examples of the application of this approach in organic farming in Germany. It is concluded that a living, sustainable landscape combines the functional effects of producing economic and social benefits with the intertwined effects of providing identity and inspiration for getting actively involved in it, in accordance with its dynamic character. Living landscapes will enhance the well being, also of the predominantly urban European population. In other words: landscape work s.
  Veranderende landschappen en hun beleving : verkenning van het effect van het veranderd zijn op zic
  Vries, S. de - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 43) - 40
  landschap - landschapsbescherming - landschapsarchitectuur - monitoring - milieubeheer - perceptie - geografische informatiesystemen - modellen - nederland - cultuurlandschap - landscape - landscape conservation - landscape architecture - monitoring - environmental management - perception - geographical information systems - models - netherlands - cultural landscape
  Deze WOT betreft een literatuurverkenning rondom de vraag of het (redelijk recent) veranderd zijn van een landschap op zich al een effect heeft op de belvingswaarde ervan, los van de fysieke staat van het landschap na de verandering. Nagegaan wordt, of het model BelevingsGIS ingezet kan worden in deze analyse
  Landschappelijke kwaliteit: hoe kan kennis helpen sturen?
  Opdam, P. ; Kamphorst, D.A. ; Steingröver, E.G. - \ 2007
  Landwerk 8 (2007)5. - ISSN 1567-1844 - p. 9 - 14.
  ruimtelijke ordening - landschapsbescherming - kwaliteit - natuurbescherming - nederland - landgebruiksplanning - landgebruik - meervoudig landgebruik - landschapselementen - landschapsplanning - ecologische hoofdstructuur - physical planning - landscape conservation - quality - nature conservation - netherlands - land use planning - land use - multiple land use - landscape elements - landscape planning - ecological network
  Als graadmeter voor de ruimtelijke kwaliteit die in Nationale Landschappen moet worden bereikt, zijn kernkwaliteiten van het landschap voorgesteld. Van provincie en lokale actoren wordt verwacht dat zij hier een ontwikkeling voor op gang brengen. Maar omdat kernkwaliteiten in kwalitatieve termen zijn beschreven en niet expliciet ruimtelijk, bieden ze geen sturend perspectief voor lokale investeerders en evenmin een toetsingskader voor provincies. De auteurs van dit artikel gaan na hoe kennis over functionele ruimtelijke netwerken in het landschap kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem
  Kosten en baten van de natuur: investeren in natuur rendeert
  Groot, R.S. de; Bade, T. - \ 2007
  Boomblad 3 (2007). - ISSN 0924-0101 - p. 8 - 9.
  landschapsbescherming - natuurbescherming - particuliere investering - financieren - landscape conservation - nature conservation - private investment - financing
  De aandacht voor de economische waarde van de natuur neemt toe. In de praktijk heeft die aandacht echter nog tot nauwelijks meer geleid dan dat schade die aan de natuur wordt toegebracht, wordt gecompenseerd. Betrekkelijk nieuw is het fenomeen investeren in de natuur, dat grote belangstelling heeft van publiek en overheid. Investeringen leveren geld op, blijkt uit studies. Maar wie moet die investeringen betalen?
  Aanpak van gebieden: Beerze Reusel toch een praktisch voorbeeld?
  Bruil, D.W. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 4.07.02) - ISBN 9789086151615 - 27
  regionale planning - landschapsbescherming - besluitvorming - intensieve veehouderij - natuurbescherming - nederland - noord-brabant - regional planning - landscape conservation - decision making - intensive livestock farming - nature conservation - netherlands - noord-brabant
  De mogelijkheden van een gebiedsaanpak zijn in het kader van een Community of Practice verkend. Het doel om een gebiedsconvenant tussen overheden, intensieve veehouderij en terreinbeheerders op te stellen is niet gerealiseerd. Wel is een kader tot stand gekomen die voor toepassing in de toekomst of elders van belang kan zijn. Beerze Reusel kan daarom dienen als praktisch voorbeeld voor een gebiedsaanpak. The possibilities of a regional planning have been researched by a Community of Practice. The goal to make an agreement between governments, livestock farms and owners of natural parks has not been realised. However a framework has been developed that can be useful in the future or for other regions. Beerze Reusel can be a practical example for regional planning.
  Informatie met inspiratie; Aanbevelingen voor communicatie van het rijk met gemeenten en waterschappen over Nationale Landschappen
  Leneman, H. ; Kroon, S.M.A. van der; Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151424 - 43
  landschapsbescherming - regionale planning - besluitvorming - overheidsbeleid - communicatie - voorlichting - nationale landschappen - gemeenten - provincies - waterschappen - landscape conservation - regional planning - decision making - government policy - communication - extension - national landscapes - municipalities - provinces - polder boards
  Dit rapport gaat in op de vraag hoe communicatie en voorlichting over Nationale Landschappen ingezet moeten worden in de richting van gemeenten en waterschappen, om de doelen van het Rijk te realiseren. Via 27 gesprekken in zes verschillende Nationale Landschappen is een beeld verkregen van de ambities en verwachtingen rond Nationale Landschappen die bij deze actoren leven. De beelden en verwachtingen van gemeenten lopen uiteen, wat onder meer samenhangt met de ervaringen die ze hebben met ander gebiedsgericht beleid, terwijl bij waterschappen het beeld van een `aanverwant belang¿ overheerst. Het Rijk zou in zijn communicatie de achtergronden en algemene boodschap van Nationale Landschappen moeten overbrengen, en daarbij kunnen inspelen op aanwezig draagvlak in gebieden. Naar gemeenten toe zou het Rijk vooral een informerende communicatiestrategie kunnen hanteren, terwijl waterschappen daarnaast een inspirerende strategie vragen.
  Bestuurlijke variëteit in natuur- en landschapsbeleid : vergelijkende analyse van regionale beleidsarrangementen rond de Wijde Biesbosch, het Drents-Friese Wold en het Groote Veld
  Boer, S. de; Zouwen, M.W. van der; Roza, P. ; Berg, J. van den - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-studie 4) - ISBN 9789078207047 - 118
  natuurbescherming - landschapsbescherming - landschap - regionaal beleid - noord-brabant - land van heusden en altena - friese wouden - achterhoek - nature conservation - landscape conservation - landscape - regional policy - noord-brabant - land van heusden en altena - friese wouden - achterhoek
  Er is in Nederland veel natuurbeleid, maar hoe wordt dat eigenlijk uitgevoerd? Wie doet dat en wie zijn er bij betrokken? Deze studie geeft een inzicht in de diverse manieren waarop het Nederlandse natuur- en landschapsbeleid vorm krijgt en wordt uitgevoerd. Deze variëteit wordt in beeld gebracht op basis van drie casestudies op regionaal niveau. De studie is onder andere gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen. Mede daarom kan deze studie worden gezien als `spiegel¿ voor eigen ervaringen met gebiedsgericht natuur- en landschapsbeleid.
  Schaalvergroting en verbreding in de Nederlandse landbouw in relatie tot natuur en landschap
  Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Helming, J.F.M. ; Leneman, H. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2007
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-rapport 36) - 98
  landgebruik - overheidsbeleid - bedrijfsgrootte in de landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - diversificatie - landbouwontwikkeling - nederland - natuur - cultuurlandschap - nationale landschappen - multifunctionele landbouw - land use - government policy - farm size - nature conservation - landscape conservation - diversification - agricultural development - netherlands - nature - cultural landscape - national landscapes - multifunctional agriculture
  Dit rapport geeft zicht op de mogelijke veranderingen in de landbouw in de komende ruim tien jaar en de gevolgen ervan voor de natuur en het landschap. Het rapport gaat hierbij uit van twee scenario's voor de landbouw, die zijn geënt op wereldbeelden van het CPB en het RIVM. In de landbouw wordt onder meer de ontwikkeling van het grondgebruik en de structuur van de bedrijven verkend. Schaalvergroting en verbreding, waaronder specifiek het agrarisch natuurbeheer, komen nader aan bod. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de landbouw in de Nationale Landschappen. Trefwoorden: Langetermijnscenario’s, beleidsvarianten, landbouw, natuur, landschap, schaalvergroting, verbreding, Nationale Landschappen.
  Maak kennis met een vitaal platteland
  Bruin, A.H. de; Okx, J.P. ; Kwakernaak, C. ; Hutjes, R.W.A. ; Veeneklaas, F.R. ; Berkhout, P. ; Luttik, J. ; Overbeek, G. ; Vullings, W. ; Dijk, L. van - \ 2007
  Den Haag : Wageningen UR / LEI - 156
  landgebruik - landgebruiksplanning - overheidsbeleid - regionale ontwikkeling - regionaal landbouwbeleid - regionaal beleid - plattelandssamenleving - rurale welzijnszorg - economisch beleid - landschap - landschapsbescherming - landbouwontwikkeling - waterbeheer - bodembeheer - hydrologie - ruimtelijke ordening - nederland - land use - land use planning - government policy - regional development - regional agricultural policy - regional policy - rural society - rural welfare - economic policy - landscape - landscape conservation - agricultural development - water management - soil management - hydrology - physical planning - netherlands
  LNV is opdrachtgever voor het beleidsondersteunend onderzoek dat door Wageningen Universiteit & Researchcentrum wordt uitgevoerd.. Sinds 2004 is het onderzoek samengebracht in negen clusters, waaronder: Vitaal Landelijk Gebied (VLG). Deze VLG rapportage geeft een thematisch overzicht van onderzoeksresultaten over 2006 (waaronder: bodem, water, klimaat, stad & platteland, landschap). Dit is het eerste jaarboek van het cluster Vitaal landelijk Gebied (VLG).
  De provincies aan het werk : praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
  Sollart, K.M. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 45) - 66
  regionale planning - regionaal beleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - milieubeleid - nederland - evaluatie - provincies - regional planning - regional policy - nature conservation - landscape conservation - environmental policy - evaluation - netherlands - provinces
  De provincies hebben de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van natuurbeleid en landschapsbeleid. Vanaf 2007 krijgen de provincies te maken met het investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Over een periode van 7 jaar maken rijksoverheid en provincies afspraken over doelen voor het landelijk gebied. Omdat het ILG een nog grotere rol van de provincies voorstaat, wordt het provinciale beleid door WOT geëvalueerd
  A cultural biography of the coversand landscapes in the Salland and Achterhoek Regions. The aims and methods of the Eastern Netherlands Project
  Beek, R. van; Keunen, L.J. - \ 2006
  In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek/Proceedings of the National Service for Archaeological Heritage in the Netherlands, nr. 46 / van Heeringen, R.M., Lauwerier, R.C.G.M., Amersfoort : Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten - p. 355 - 375.
  landschap - archeologie - zandgronden - geomorfologie - landschapsbescherming - nederland - ruimtelijke ordening - salland - achterhoek - oost-nederland - landscape - archaeology - sandy soils - geomorphology - landscape conservation - netherlands - physical planning - east netherlands
  In archaeological and historical geographical terms, the Salland and Achterhoek are among the least know areas of the Netherlands. Urbanisation, industrialisation, water management measures and nature development are rapidly beginning to take their toll on these coversand areas, and the buried history and landscape heritage they represent are coming under increasing pressure. An interdisciplinary project has been started to build a broad scientific base and to produce a biography of this coversand landscape from the late Palaeolithic to the beginning of the nineteenth century. By analysing existing databases and studying four areas in detail, and on an interdisciplinary basis an attempt will be made to understand the development of settlements and the layout and exploitation of lower-lying parts of the landscape, which will be the first comprehensive picture of the coversand landscape of the eastern Netherlands
  Ontwikkelingsgericht financiering zoeken: Achtergronden bij de ontwikkeling van een stappenplan voor de financiering van projecten in Nationale Landschappen
  Leneman, H. ; Bavel, M.A.H.J. van; Bogaardt, M.J. ; Goddijn, S.T. ; Vogelzang, T.A. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789086150953 - 71
  landschapsbescherming - beschermingsgebieden - regionale planning - landgebruiksplanning - financiën - nederland - cultuurlandschap - financieren - provincies - nationale landschappen - landscape conservation - conservation areas - regional planning - land use planning - finance - netherlands - cultural landscape - financing - provinces - national landscapes
  Het rijk wil de totstandkoming van Nationale Landschappen financieel faciliteren een gaat er daarbij van uit dat ook anderen financieel gaan bijdragen. Dit rapport schetst, aan de hand van de analyses van een aantal cases, achtergronden bij de financiering van projecten die bij kunnen dragen aan Nationale Landschappen. Deze achtergronden dienen als input voor een te ontwikkelen stappenplan voor de financiering van projecten in Nationale Landschappen, gericht op lokale bewoners en groepen. The Dutch National Government wants to facilitate the realisation of 20 National Landscapes, and expects other actors to become financially responsible as well. By analysing cases, this report identifies crucial factors that can be decisive in the realisation of project funding in National Landscapes. These factors can become parts of a step-by-step plan to help local inhabitants and local organisations in their search for funds for their initiative in National Landscapes in the Netherlands.
  New wilderness in the Netherlands: an investigation of visual preferences for nature development landscapes
  Berg, A.E. van den; Koole, S.L. - \ 2006
  Landscape and Urban Planning 78 (2006)4. - ISSN 0169-2046 - p. 362 - 372.
  landschapsbescherming - perceptie - natuurontwikkeling - landschapsbeleving - landscape conservation - perception - nature development - landscape experience - restoration ecology - environmental preference - rural landscapes - scenic beauty - conservation - attitudes - quality - areas
  The present research investigated visual preferences for nature development landscapes among 500 residents from six plan areas in The Netherlands. Significant differences in relative preferences for wild versus managed scenes were found between landscape types and respondent groups. Development of wild nature was evaluated less positively in a forested area than in more open, rural areas. Among the background variables included in the study, place of residence, age, socio-economic status, farming background, preference for green political parties, and recreational motives were found to be systematically related to relative preferences for wild versus managed nature scenes, accounting for 16% of the variance in preference ratings. These findings are discussed within an applied decision making context in The Netherlands.
  Natuur op bedrijventerreinen: fictie of toekomstbeeld?
  Snep, R.P.H. ; Timmermans, W. ; Kuypers, V.H.M. ; Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)2. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  industrieterreinen - stadsrandgebieden - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landschapsbescherming - duurzaamheid (sustainability) - ecologie - habitats - industrial sites - urban hinterland - physical planning - nature conservation - landscape conservation - sustainability - ecology
  Nederland is een dichtbevolkt land, ook wel 'een dunbevolkte stad'. Doordat er voortdurend overal nieuwe woningen, wegen en bedrijventerreinen verschijnen, wordt deze karakterisering meer en meer de juiste weergave van de werkelijkheid. Deze uitgave van "Groen" verschijnt n.a.v. een symposium van Habiforum, Alterra, Landschapsbeheer Nederland en de Ver. Bedrijvenparken Nederland (maart 2005)
  De hoogstamboomgaard natuurlijk: een oriënterend onderzoek naar natuurvriendelijk beheer en inrichting van hoogstamboomgaarden
  Blitterswijk, H. van; Baeten, J. - \ 2006
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 229) - ISBN 9789085850717 - 30
  vruchtbomen - boomgaarden - landschapsecologie - landschap - landschapsbescherming - flora - fauna - inventarisaties - biodiversiteit - hoogstamboom - agrobiodiversiteit - fruit trees - orchards - landscape ecology - landscape - landscape conservation - flora - fauna - inventories - biodiversity - standard tree - agro-biodiversity
  De oppervlakte aan hoogstamboomgaarden in Midden en West Europa is de laatste vijftig jaar sterk afgenomen. Door het wegvallen van de productiewaarde was de noodzaak van het onderhoud en vernieuwing door aanplant verdwenen. Met het rooien van de hoogstamboomgaarden is er ook verlies geleden op het terrein vande biodiversiteit. Een voorbeeld daarvan is de teruggang in rassenvariatie. Waar vroeger tientallen fruitrassen met eigen smaak en gebruiksmogelijkheden op de markt kwamen, kunnen we nu nog maar enkele rassen in de schappen vinden. Deze teruggang in biodiversiteit heeft geleid tot grote inspanningen van pomologen fruitkundigen) om dit brede assortiment aan honderden fruitrassen in levende vorm te bewaren in collectieboomgaarden. Bij het bestuderen van allerlei buitenlandse initiatieven om hoogstamboomgaarden als kenmerkend landschapselement te behouden, blijkt de betekenis van de boomgaard voor de aanwezigheid van dieren en planten een zwaarwegende factor te zijn. Deze natuurwaarde is een belangrijk argument om hoogstamboomgaarden in stand te houden. De productie van fruit en sap in deze boomgaarden ondersteunt zo het instandhouden van een stukje natuurgebied. De slagzin van Duitse Naturschutzbund is niet voor niets: ¿Sapdrinkers zijn natuurbeschermers¿. In Nederland is de natuurwaarde van hoogstamboomgaarden nooit een belangrijk argument geweest in de strijd om het behoud van de boomgaarden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Engeland is er ook weinig onderzoek gedaan naar het voorkomen van dieren en planten in hoogstamboomgaarden. Het oriënterende onderzoek dat nu vanuit de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Alterra, geeft een actueel overzicht van het mogelijk voorkomen van dieren en planten en over de mogelijkheden om boomgaarden meer natuurvriendelijk in te richten en te beheren. Jessie Baeten, studente aan Saxion Hogeschool te Deventer, heeft een belangrijk deel van het onderzoek uitgevoerd en Henk van Blitterswijk heeft haar begeleid. Tien boomgaardeigenaren waren bereid om deel te nemen aan het veldonderzoek. Iedereen die bijgedragen heeft aan dit rapport wordt daarvoor bedankt
  Compensatie aantasting struweelvogelgebied Stippelberg: uitbreiding zandwinning en aanleg van een golfbaan in het kader van gebiedsplan Bakel-Milheeze Noord
  Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1373) - 31
  landschapsbescherming - golfbanen - fauna - zandafgravingen - herstel - regionale planning - natuurcompensatie - noord-brabant - landscape conservation - regional planning - fauna - birds - sand pits - netherlands - nature compensation - noord-brabant
  De Brabantse groene hoofdstructuur bevat 27.000 ha struweelvogelgebied. In het ‘‘leefgebied struweelvogels’’ gaat het om de handhaving van een besloten of halfopen landschapsstructuur. In het geval van aantasting van natuurwaarden dienen deze te worden gecompenseerd. Struweelvogels behoren vooral tot de ecologische groep bosrandstruweelvogels. In het integraal gebiedsprogramma Bakel-Milheeze is een uitbreiding van een zandwinplas en een deel van de golfbaan geprojecteerd op een struweelvogelgebied dat onderdeel is van de regionale natuur en landschapeenheid-Stippelberg. Daarbij wordt een deel van de natuurwaarde van dit struweelvogelgebied aangetast. De vraag is hoe deze aantasting gecompenseerd moet worden. Wij adviseren om de lengte aan lijnvormige landschapselementen (1788 m) en de oppervlakte planologisch struweelvogelgebied dat verloren gaat door de zandwinning (33,5 ha) te compenseren in een nieuw ‘‘leefgebied struweelvogels’’ met een gelijke oppervlakte. Door de inrichting van een golfbaan met een hoge potentie voor struweelvogels, naast de voorgestelde compensatie, heeft het plan al met al een grote meerwaarde voor struweelvogels
  Wind born(e) landscapes: the role of wind erosion in agricultural land management and nature development
  Riksen, M.J.P.M. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Stroosnijder; W.P. Spaan. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043867 - 235
  landdegradatie - landbouwgrond - winderosie - grondbeheer - natuurbescherming - landschapsbescherming - land degradation - agricultural land - wind erosion - land management - nature conservation - landscape conservation
  Wind has played an important role in the geological development of the north-western Europe. Various aeolian deposits such as inland dunes, river dunes, cover sands, drift sands and coastal dunes, form the base of large areas in our present landscape. The role of wind erosion in today's north-west European landscapes is, besides in coastal dunes, mainly related to arable fields (on light sandy soils), and to some active remnants of the inland drift-sand areas. In both latter cases there is an urgent need to manage the wind-erosion process. The aim of this PhD thesis is to develop management tools and strategies to control unwanted and wanted wind erosion.

  On arable land the main objective of managing the wind erosion process is to minimize the on- and off-site damage by reducing erosion risk. The extent, frequency, intensity of wind erosion events, and thereby their on-site and off-site effects, is controlled by soil characteristics, climate and human activities. Field surveys in areas with light sandy soils in four European countries showed that the erosion risk on agricultural land on light sandy soils is controlled by the cropping system, openness of the landscape and farmers practices. Scenario runs with the WEELS wind erosion model give insight into the general change in erosion risk per month. The simulations point to major changes in erosion risk for changes in a wind-break network, but relatively small changes in erosion risk for the tested cropping systems and climate-change scenario's. With this information, the possible consequences for on-site and off-site damage can be estimated, and from this estimation, additional (policy) measures for controlling wind erosion can be formulated for the region in question. There are enough effective land-management techniques available to minimise the erosion risk to an acceptable level. Voluntary measures based on good agricultural practice work well in a cropping system with high valuable crops and farmers financial benefit from control measures. However, additional policy measures such as mandatory measures and subsidies are needed in case of cropping systems with low or negative net profits and in case of high risk for off-site damage for instance in the period after harvesting when the soil is not longer protected by a crop.

  Inland drift-sand areas, on the contrary suffer from a lack of wind erosion activity. In the remnant active drift-sand areas with nature as main land-use type, which were saved from the large scale forestation schemes at the begin of the twentieth century, an ecologically high valuable vegetation and fauna developed. The role of wind erosion as main landscape differentiating process has changed to a local process with limited impact on the further development of the drift-sand areas. The general trend is an ongoing reduction of wind erosion activity and further colonisation of the drift sands by vegetation. This development  addresses the reduced openness of the landscape, change in land-use, the limited size of the remainder open drift-sand areas, the relative high nitrogen-deposition and the invasion by exotic plant species. Without sufficient erosion activity the drift-sand pioneer vegetation turns into a grass dominated vegetation and eventually in forest. To maintain the positive interaction between erosion and the pioneer vegetation in the remaining active drift-sand areas, it is necessary to keep the active (bare) areas open (process management). In practice several tillage techniques are used by the terrain managers. Of these the beach-sand cleaner and the rotary cultivator proved to be most effective to reactivate drift sand areas with a pioneer vegetation cover. At the same time the complete top soil needs to be removed to set back the succession (pattern management) in parts of the areas covered with higher succession stages. This can go hand in hand with reactivation of wind erosion on locations in order to slow down the succession rate. In that case the treated area should be at least 5 to 10 ha to guarantee a positive impact of erosion on the surrounding area. Other criteria are: the presence of a sufficient amount of erodible sand and an optimum erosive wind force.
  Betekenis van subsidies voor de continuïteit van landbouwbedrijven
  Bont, C.J.A.M. de; Bommel, K.H.M. van; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Voskuilen, M.J. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150809 - 70
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbedrijven - subsidies - inkomen van landbouwers - landschapsbescherming - ondernemerschap - nederland - europese unie - agricultural policy - cap - farms - subsidies - farmers' income - landscape conservation - entrepreneurship - netherlands - european union
  Door de veranderingen in het Europese landbouwbeleid, met een afbouw van de marktsteun, neemt de geldstroom in de vorm van directe betalingen naar landbouwbedrijven toe. Door deze toename groeit de betekenis van deze betalingen (subsidies) in de vorm van toeslagen en daarnaast ook vergoedingen voor landschapbeheer voor het inkomen van landbouwbedrijven. Dit rapport geeft hier zicht op. Het rapport analyseert de gevolgen van enkele mogelijke veranderingen in het toeslagenbeleid voor de continuïteit van bedrijven. Op deze wijze biedt het rapport informatie die benut kan worden bij de verdere vormgeving en uitwerking van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Due to the changes in European agricultural policy, with the cut-backs in market support, the flow of funds in the form of direct payments to agricultural holdings is increasing. Thanks to this increase, the significance of these payments (subsidies) for the incomes of agricultural holdings (in the form of supplements) is growing, in addition to reimbursements for landscape management. This report provides insight into this. The report analyses the consequences of a number of possible changes in the supplements policy for the continuity of holdings. In this way, the report provides information that can be used in the further design and elaboration of European agricultural policy in the Netherlands.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.