Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Niet meer met de tank het land op : publiek-private samenwerking
  Huijsmans, J.F.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 2 - 2.
  bemesting - aardappelen - zware kleigronden - bodemstructuur - lente - landbouwtechniek - akkerbouw - fertilizer application - potatoes - clay soils - soil structure - spring - agricultural engineering - arable farming
  Aardappelen vragen een goede bodemstructuur. Maar bij het uitrijden van dierlijke mest in het voorjaar loert op kleigrond altijd het gevaar van bodemverdichting. In samenwerking met machinefabrikanten, loonwerkers en telers kijken onderzoekers naar hoe je toch goed bouwland voor aardappels op kunt.
  Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas
  Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Dekker, P.H.M. ; Verwijs, B.R. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 443) - 58
  bemesting - toedieningswijzen - lente - wintertarwe - tarwe - zware kleigronden - veldproeven - oogstschade - bodemstructuur - akkerbouw - fertilizer application - application methods - spring - winter wheat - wheat - clay soils - field tests - crop damage - soil structure - arable farming
  Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit mest. Op kleibouwland was nog slechts beperkt geëxperimenteerd met methoden voor mesttoediening in het voorjaar. Behoefte was er aan goede methoden voor voorjaarsmesttoediening in wintertarwe, waarbij gewas- en bodemschade zoveel mogelijk voorkomen worden en voldaan wordt aan eisen om de ammoniakemissie te beperken. Voor de ondersteuning van het beleid en voor implementatie van emissiearme voorjaarstoediening op kleibouwland in de praktijk was inzicht nodig in de praktische mogelijkheden van emissiearme mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland. Hiertoe werden veldproeven uitgevoerd die specifiek tot doel hadden om de effecten van toepassing van verschillende huidige toedieningstechnieken in wintertarwe op bodem en gewas na te gaan.
  Risico op nitraatuitspoeling bij scheuren van grasland in het voorjaar
  Velthof, G.L. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2292) - 34
  graslandbeheer - zandgronden - graslanden - nitraatuitspoeling - uitspoelen - stikstof - lente - richtlijnen (directives) - grassland management - sandy soils - grasslands - nitrate leaching - leaching - nitrogen - spring - directives
  In het kader van de Nitraatrichtlijn is met de Europese Commissie afgesproken dat grasland op zandgrond alleen in het voorjaar mag worden gescheurd (tot 31 mei). Voor de melkveehouders zou verruiming van deze periode tot 1 juli beter passen in hun bedrijfsvoering en het mogelijk maken om nog één of twee grassneden te oogsten. Er zijn in 2010 en 2011 veldproeven op zandgrond uitgevoerd met als doel het bepalen van het effect van tijdstip van scheuren van grasland in het voorjaar op de hoeveelheid minerale stikstof in het najaar. De hoeveelheid minerale stikstof in het najaar is een indicator voor nitraatuitspoeling. De vier proeven lieten zien dat het scheuren van grasland op verschillende tijdstippen in het voorjaar (tot 1 juli) gemiddeld niet leidde tot meer minerale stikstof in de bodem in het najaar. Het scheuren van grasland in het voorjaar leidde in deze proeven dus niet tot een verhoging van het risico op nitraatuitspoeling
  Over drie dagen de eerste hooikoortsklachten van berkenpollen
  Vliet, A.J.H. van - \ 2011
  Wageningen : Nature Today
  fenologie - bomen - bloei - lente - phenology - trees - flowering - spring
  Het berkenpollenseizoen staat weer voor de deur. Volgens de Pollenplanner op Allergieradar.nl komen berkenpollen vanaf 1 april in het zuidwesten van Nederland in de lucht. Een week later hebben ook hooikoortspatiënten in het noordelijkste puntje van Nederland te maken met het eerste berkenpollen. Rond 7 mei is het berkenpollenseizoen voorbij maar dan is het graspollenseizoen net begonnen.
  Mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland en precisiedosering mest in maïs, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-007
  Huijsmans, J.F.M. - \ 2011
  S.n.
  precisielandbouw - bemesting - milieubeleid - zware kleigronden - ammoniakemissie - lente - herfst - toedieningswijzen - precision agriculture - fertilizer application - environmental policy - clay soils - ammonia emission - spring - autumn - application methods
  Informatieposter over mesttoediening op kleigrond. Op kleigrond gaat bij najaarstoepassing van (drijf)mest op bouwland een groot deel van de aanwezige stikstof verloren. Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit de mest. Op kleibouwland bestaat hierbij de vrees voor bodem- en gewasschade. De mesttoediening moet voldoen aan eisen van beperkte ammoniakemissie. Door de verdere verlaging van de gebruiksnormen is precisiedosering vereist.
  Kennismiddag PPO in teken van andere kijk op teelt en ziekten
  Dwarswaard, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)193. - ISSN 1571-5558 - p. 32 - 32.
  bloementeelt - gewasbescherming - ziekten - lente - bloei - informatieverspreiding - floriculture - plant protection - diseases - spring - flowering - diffusion of information
  Op vrijdag 28 mei 2010 vindt op PPO in Lisse de jaarlijkse Kennismiddag voorjaarsbloeiers plaats. Anders kijken naar en denken over telen en de aanpak van ziekten vormt de rode draad van deze middag. Met als spraakmakende onderwerpen het project Los van de grond, warmwaterbehandeling van tulpen en de laatste stand van zaken bij energiebesparing
  Mest in voorjaar 't proberen waard
  Slabbekoorn, J.J. ; Dekker, P.H.M. - \ 2006
  Boerderij/Akkerbouw 92 (2006)26. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  drijfmest - klei - stikstofmeststoffen - landbouwbeleid - landbouwkundig onderzoek - herfst - lente - slurries - clay - nitrogen fertilizers - agricultural policy - agricultural research - autumn - spring
  Uitrijden van mest op klei in het voorjaar in plaats van in het najaar is over het algemeen beter omdat klei de stikstof in het voorjaar beter vasthoudt. Het maken van de overstap van najaar naar voorjaar blijkt vaak goed te werken, ook binnen de seizoenen zijn verschuivingen te maken
  Ecological effects of Spring and late Summer applications of Lambda-Cyhalothrin on freshwater microcosms
  Wijngaarden, R.P.A. van; Brock, T.C.M. ; Brink, P.J. van den; Gylstra, R. ; Maund, S.J. - \ 2006
  Archives of Environmental Contamination and Toxicology 50 (2006)2. - ISSN 0090-4341 - p. 220 - 239.
  toxiciteit - zoetwaterecologie - lambda-cyhalothrin - seizoenen - lente - zomer - oppervlaktewater - sloten - toxicity - freshwater ecology - lambda-cyhalothrin - seasons - spring - summer - surface water - ditches - active ingredient chlorpyrifos - insecticide dursban(r) 4e - aquatic risk-assessment - community responses - fate - zooplankton - organisms - mesocosms - recovery
  The aim of the study was to compare the effects of the pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin (treated at 10, 25, 50, 100, 250 ng active ingredient a.i./L) on a drainage ditch ecosystem in spring and late summer. Microcosms (water volume approximately 430 L) were established using enclosures in a 50-cm¿deep experimental ditch system containing communities typical of macrophyte-dominated freshwater ecosystems. Effects on macroinvertebrates, zooplankton, phytoplankton, macrophytes, and community metabolism were assessed and evaluated using univariate and multivariate statistical techniques. The macroinvertebrate community responded most clearly to treatment and, as anticipated, insects and crustaceans were among the most sensitive organisms. Statistical analysis showed that the underlying community structure was significantly different between the spring and summer experiments. However, the most sensitive species (Chaoborus obscuripes and Gammarus pulex) were abundant in spring as well as in late summer. In spring and late summer, only slight and transient effects were observed at the community level in the 10-ng/L treatment. Overall, the study did not show substantial differences in the responses of sensitive taxa between spring and late summer treatments, and effects thresholds were similar irrespective of season of treatment.
  Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst
  Hoving, I.E. - \ 2005
  V-focus (2005)oktober 2005. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  rundveeteelt - graslandbeheer - graslandverbetering - cultuurmethoden - toepassingsdatum - graslanden - gewasopbrengst - opbrengsten - lente - herfst - cattle farming - grassland management - grassland improvement - cultural methods - application date - grasslands - crop yield - yields - spring - autumn
  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het najaar? Hiervoor is vergelijkend veldexperiment uitgevoerd
  Ken uw perceel grondig! : een regelmatig groeiend gewas in het voorjaar?
  Schneider, H. ; Molendijk, L.P.G. ; Velema, R. - \ 2005
  Cosun magazine 39 (2005)2. - p. 12 - 13.
  suikerbieten - beta vulgaris - groei - lente - kennis - bodemonderzoek - velden - sugarbeet - beta vulgaris - growth - spring - knowledge - soil testing - fields
  Op verschillende bietenpercelen wilden de bieten niet groeien in het voorjaar. Een onregelmatig groeiend gewas wordt ver­oorzaakt door trichodoride-aaltjes, vroege infectie door bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, een lage pH en een slechte structuur. Dikwijls in combinatie met elkaar. Met kennis van het perceel kan de teler de juiste teeltmaatregelen nemen. De inzet van een granulaat is zelden rendabel
  Mest op klei in voorjaar goed mogelijk
  Dekker, P.H.M. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)7. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
  aardappelen - klei - mest - drijfmest - wetgeving - stikstof - toepassingsdatum - herfst - lente - milieu - bemesting - Nederland - potatoes - clay - manures - slurries - legislation - nitrogen - application date - autumn - spring - environment - fertilizer application - Netherlands
  PPO-onderzoek laat zien dat er voor aardappelen mogelijkheden zijn voor gebruik van mest in het voorjaar. De rulle fractie van gescheiden drijfmest kan in het najaar worden uitgereden
  Opbrengstschade in wintertarwe bij de aanwending van dierlijke mest in het voorjaar op kleigrond
  Dekker, P.H.M. ; Paauw, J.G.M. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 jan.
  wintertarwe - tarwe - dierlijke meststoffen - klei - bodemtypen (naar textuur) - gewasopbrengst - rendement - lente - akkerbouw - zware kleigronden - winter wheat - wheat - animal manures - clay - soil types (textural) - crop yield - returns - spring - arable farming - clay soils
  Voorjaarstoepassing van dierlijke mest op kleigrond in wintertarwe is goed mogelijk en is financieel aantrekkelijk. Ten opzichte van najaarstoepassing van dierlijke mest leidt het tot een veel betere stikstofwerking en daardoor op bedrijfsniveau tot een besparing aan kunstmest-N. Mest moet echter wel volgens de voorschriften van het BGM ingewerkt worden.
  Voorjaarsbeplanting iris verlaagt de kosten
  Hazelaar, W.J.M. ; Groen, N.P.A. - \ 2003
  BloembollenVisie 1 (2003)1. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  iridaceae - beplanten - kosten-batenanalyse - rendement - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - lente - herfst - iridaceae - planting - cost benefit analysis - returns - profitability - farm management - spring - autumn
  Irissen planten in het voorjaar biedt voordelen, zoals geen strodek, betere grondstructuur en minder kans op vorstschade. De opbrengst is gelijk aan die van najaarsbeplanting tegen lagere kosten en gebruik van minder middelen, zoals blijkt uit de kostenvergelijking die PPO sector Bloembollen maakte. Op bedrijfsniveau is nog meer voordeel te behalen
  Voorjaarsgebruik vanggewassen
  Laarhoven, G.C.P.M. van; Stienezen, M.W.J. ; Everts, H. ; Pol, A. van den - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 21
  ondergewassen - lente - stikstof - maïskuilvoer - voedingswaarde - voer - rundveevoeding - catch crops - spring - nitrogen - maize silage - nutritive value - feeds - cattle feeding
  In this study important information was collected on cultivating catch crops and the subsequent crop of silage maize. Three catch crops and two different harvesting and ploughing-in dates were compared. Attention was paid to the yields of the catch crops and of the silage maize, the feed value, and the nitrogen efficiency. This report provides livestock farmers and intermediaires with more information to support their decisions about spring treatments of catch crops and their estimates of the cultivation risks.
  Mesttoediening op bouwland in het voorjaar : metingen ammoniakemissie bij mesttoediening in graan
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Verwijs, B.R. - \ 2002
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 2002-38) - 21
  mest - stikstof - mestverwerking - bouwland - akkerbouw - lente - graangewassen - ammoniakemissie - manures - nitrogen - manure treatment - arable land - arable farming - spring - grain crops - ammonia emission
  Op bouwland kan mest worden toegediend in het voorjaar vlak voor het zaaien of poten van gewassen of in een groeiend gewas. Voorjaarstoediening in een groeiend graangewas wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit de mest. Een goede methode voor mesttoediening in een graangewas leidt bovendien tot een vergroting van de plaatsingsruimte voor mest op bouwland. Ook moeten bodem- en gewasschade tijdens de toediening zoveel mogelijk worden beperkt.
  Voorjaarsmeststoffen: meer gras met minder stikstof
  Boer, D.J. den; Bakker, R. - \ 2002
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2002 (2002)10. - p. 4 - 4.
  melkveehouderij - bemesting - stikstofmeststoffen - dosering - seizoenen - lente - graslandbeheer - dairy farming - fertilizer application - nitrogen fertilizers - dosage - seasons - spring - grassland management
  Om aan de verliesnormen voor 2003 te voldoen zal de stikstofjaargift op veel bedrijven lager zijn dan het landbouwkundig advies. Daarom is het dringend gewenst de stikstof maximaal te benutten. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van voorjaarsmeststoffen. Enkele Koeien & Kansen deelnemers behaalden hiermee sprekende resultaten.
  Optimalisatie knopaanleg bij freesia : voorjaarsbloei 2002
  Doorduin, J.C. ; Heij, G. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 25 p.
  freesia - bloembollen - snijbloemen - knoppen - plantenontwikkeling - lente - bloei - freesia - ornamental bulbs - cut flowers - buds - plant development - spring - flowering
  Scala aan technieken : telen met toekomst
  Dwarswaard, A. ; Kool, S.A.M. de - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)21. - p. 16 - 17.
  bloembollen - tulpen - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - gewasbescherming - cultuurmethoden - geïntegreerde bestrijding - forceren van planten - snijbloemen - lente - ornamental bulbs - cut flowers - tulips - plant pathogenic fungi - botrytis - plant protection - cultural methods - integrated control - forcing - spring
  Teeltmaatregelen ter bestrijding van vuur in voorjaarsbloeiers bij tulp
  Dierlijke mest van najaar naar voorjaar
  Paauw, J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)1. - ISSN 1385-5301 - p. 9 - 11.
  plantenvoeding - mest - dierlijke meststoffen - varkensdrijfmest - drijfmest - toepassingsdatum - toedieningswijzen - mestgiften - lente - wintertarwe - gerst - suikerbieten - aardappelen - pootaardappelen - gewasopbrengst - gewasverliezen - schade - oogstschade - bemesting - plant nutrition - manures - animal manures - pig slurry - slurries - application date - application methods - dressings - spring - winter wheat - barley - sugarbeet - potatoes - seed potatoes - crop yield - crop losses - damage - crop damage - fertilizer application
  Het PPO onderzocht de toepassing van dierlijke mest (varkensdrijfmest; effluent van zeugendrijfmest) in het voorjaar in de gewassen wintertarwe, zomergerst, suikerbieten, poot- en consumptieaardappelen. Toepassingstechniek en tijdstip, gewasschade, structuurschade en eventuele opbrengstderving worden besproken
  Drijfmesttoediening op klei in voorjaar mogelijk
  Pol-van Dasselaar, A. van den; Everts, H. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 18 - 19.
  plantenvoeding - drijfmest - toepassing - opbrengen op het land - toepassingsdatum - toedieningswijzen - toedieningsapparatuur - mengmestverspreiders - rundveedrijfmest - maïs - klei - zware kleigronden - bodemverdichting - bodem - bodemstructuur - lente - veldproeven - bemesting - plant nutrition - slurries - application - application to land - application date - application methods - application equipment - slurry spreaders - cattle slurry - maize - clay - clay soils - soil compaction - soil - soil structure - spring - field tests - fertilizer application
  Voor de teelt van maos op kleigrond kan toediening van drijfmest uitgesteld worden tot het voorjaar. Voordelen hiervan zijn een betere benutting van de mineralen, minder mineralenverliezen en een lager stikstofoverschot.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.