Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 37 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dierlijke mest in het voorjaar: winst voor boer en milieu
  Dekking, A.J.G. - \ 2000
  PAV-bulletin. Akkerbouw 4 (2000)3. - p. 21 - 24.
  akkerbouw - leemgronden - dierlijke meststoffen - opbrengsten - lente - bemesting - proefboerderijen - flevoland - arable farming - loam soils - animal manures - yields - spring - fertilizer application - experimental farms - flevoland
  Uit langjarig onderzoek (1991-1999) op de zware zavelgrond van de proefboerderij OBS te Nagele is gebleken dat toepassing van dierlijke mest in het voorjaar leidt tot hogere opbrengsten en een beter financieel rendement, terwijl er nauwelijks negatieve effecten op het milieu zijn. Voorjaarstoepassing bleek tevens technisch goed uitvoerbaar eb inpasbaar in het bedrijfssysteem
  Voorjaarsgroei gras na winterbeweiding met schapen
  Schils, R.L.M. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 129) - 19
  begrazing - schapen - graslanden - groeistadia - gewassen, groeifasen - droge stof - lente - grazing - sheep - grasslands - growth stages - crop growth stage - dry matter - spring
  Winterbeweiding met schapen leidt tot een lagere voorjaarsgroei van gras van 0,2 tot 1,5 ton droge stof per ha, overeenkomend met een groeivertraging van 2 tot 14 dagen. De veebezetting en de temperatuursom bij uitscharen zijn de twee belangrijkste factoren.
  Voorjaarsgroei van gras na winterbeweiding met schapen
  Schils, R. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 1 - 3.
  begrazing - schapen - geiten - graslanden - groeistadia - gewassen, groeifasen - droge stof - voer - voedingswaarde - lente - grazing - sheep - goats - grasslands - growth stages - crop growth stage - dry matter - feeds - nutritive value - spring
  Gedurende drie winters is op de Waiboerhoeve de invloed van winterbeweiding met schapen op de opbrengst en voederwaarde van voorjaarsgras onderzocht. Daaruit bleek dat winterbeweiding een negatieve invloed had op de droge-stofopbrengst van de eerste snede. De opbrengstderving varieerde van 0,2 tot 1,5 ton droge stof per ha, overeenkomend met een groeivertraging van 2 tot 14 dagen.
  Het verplanten van Acer pseudoplatanus 'Negenia'; vergelijking tussen voor- en najaarsaanplanten en de toepassing van wortelsnoei in de aanlegfase in Nederland
  Schuring, W. ; Das, C. - \ 1997
  Groencontact 23 (1997)1. - ISSN 0250-7706 - p. 33 - 40.
  bosbouw - nederland - snoeien van wortels - zaailingen - snoeien van scheuten - lente - zomer - verplanten - bomen - forestry - netherlands - root pruning - seedlings - shoot pruning - spring - summer - transplanting - trees
  Afgelopen winter hadden schapen geen gouden bekjes!
  Schils, R.L.M. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
  akkerbouw - droge stof - voer - veldgewassen - graslanden - begrazing - voedingswaarde - lente - arable farming - dry matter - feeds - field crops - grasslands - grazing - nutritive value - spring
  Het bleek dat in de afgelopen winter beweiding met schapen op alle behandelingen tot opbrengstderving heeft geleid.
  Ervaringen met witte klaver op zandgrond
  Baars, T. ; Dongen, M. van; Brands, L. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)6. - ISSN 0921-8874 - p. 31 - 34.
  alternatieve landbouw - toepassingsdatum - cultivars - droge stof - kunstmeststoffen - biologische landbouw - rassen (taxonomisch) - zandgronden - lente - trifolium repens - rassen (planten) - alternative farming - application date - cultivars - dry matter - fertilizers - organic farming - races - sandy soils - spring - trifolium repens - varieties
  Op ROC Aver Heino is in 1993 een proef gestart, waarin de invloed van bemesting en klaverrassen beoordeeld is op de totale produktie en met name de ontwikkeling van de eerste snede in het voorjaar.
  Voorjaarsstikstofbemesting op eerstejaarsgewassen kropaar (Dactylis glomerata L.), timothee (Phleum pratense L.), rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.) en beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) op zand- en dalgrond
  Wander, J.G.N. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 128 - 133.
  dactylis - festuca - stikstofmeststoffen - phleum - zandgronden - lente - dactylis - festuca - nitrogen fertilizers - phleum - sandy soils - spring
  Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden
  Dongen, G.J.M. van; Alblas, J. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 265 - 266.
  zware kleigronden - stalmest - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodemverdichting - lente - machines - clay soils - farmyard manure - fertilizers - injection - slurries - soil compaction - spring - machines
  Onderzoek is gedaan naar de verdichting van de grond door landbouwmachines en de invloed daarvan op de opname van dunne mest in de bodem (de indringweerstand)
  De invloed van voorjaarstoediening van dunne mestvarkensmest op de opbrengst en kwaliteit van consumptie - aardappelen = effects of spring application of pig slurry on the yield and quality of ware potatoes
  Bus, C.B. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 8 - 12.
  gewassen - schatting - stalmest - prestatieniveau - varkens - aardappelen - kwaliteit - drijfmest - solanum tuberosum - lente - oogstvoorspelling - crops - estimation - farmyard manure - performance - pigs - potatoes - quality - slurries - solanum tuberosum - spring - yield forecasting
  Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden = Spring application of liquid animal manure on clay soils
  Dongen, G.J.M. van; Alblas, J. - \ 1992
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 145) - 69
  toepassingsdatum - stalmest - zandgronden - drijfmest - lente - application date - farmyard manure - sandy soils - slurries - spring
  Simulatie van de stikstofhuishouding van de grond in voor- en najaar
  Zandt, P.A. ; Willigen, P. de; Neeteson, J.J. - \ 1986
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 9-86) - 57
  herfst - bacteriën - computersimulatie - wiskundige modellen - nitrificatie - stikstof - stikstofkringloop - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodem - lente - autumn - bacteria - computer simulation - mathematical models - nitrification - nitrogen - nitrogen cycle - research - simulation - simulation models - soil - spring
  Het verloop van minerale stikstof in de grond wordt berekend met een eenvoudig simulatiemodel dat uitspoeling en mineralisatie van stikstof kan berekenen. Het model berekent de mineralisatie volgens 2 methoden: volgens de ene methode wordt de mineralisatiesnelheid gerelateerd aan het humusgehalte en oogstresten, bij de andere wordt de mineralisatiesnelheid geacht een constante te zijn bij een bepaalde temperatuur
  Landschap en seizoen
  Schouw, C.T. van der; Buitenhuis, A. ; Loo, H. van het - \ 1981
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering (Overdruk / Stichting voor Bodemkartering no. 165)
  landschap - kwaliteit - landschapsbouw - nederland - ruimtelijke ordening - lente - zomer - herfst - winter - landscape - quality - landscaping - netherlands - physical planning - spring - summer - autumn - winter
  Simulatie van stikstofverdeling in de grond in winter en voorjaar
  Zandt, P.A. ; Willigen, P. de - \ 1981
  Haren : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 4-81) - 33
  bacteriën - denitrificatie - stikstof - stikstofkringloop - bodem - lente - winter - bacteria - denitrification - nitrogen - nitrogen cycle - soil - spring - winter
  Resultaten van berekeningen ten aanzien van het verloop van het minerale-stikstofgehalte in de bodem worden vergeleken met meetresultaten
  De voorjaarsproduktie en het effect van ontwatering in diverse weidegebieden
  Schothorst, C.J. - \ 1980
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1233) - 57
  graslanden - ontwateren - ontwaterde omstandigheden - gewassen - gewassen, groeifasen - lente - graslandgronden - landinrichting - grasslands - dewatering - drained conditions - crops - crop growth stage - spring - grassland soils - land development
  Binnen het kader van het onderzoek van de Commissie 'Herziening van evaluatie van Landinrichtingsprojecten', de Commissie 'HELP', werd op basis van proefveldgegevens een gedetailleerd onderzoek verricht naar het effect van ontwatering op de voorjaarsproduktie van diverse graslandgronden.
  Application of analog and numerical models to investigate the influence of drainage on workability in spring
  Wind, G.P. - \ 1976
  Wageningen : Institute for Land and Water Management Research (Technical bulletin / Institute for Land and Water Management Research no. 101) - 18
  drainage door leidingen - buisdrainage - bodem - deformatie - lente - modellen - onderzoek - belastingskenmerken (grond) - pipe drainage - tile drainage - soil - deformation - spring - models - research - bearing characteristics
  De bewerkbaarheid van de grond in het voorjaar en de invloed van enkele factoren daarop
  Pelgrum, A. - \ 1975
  Haren (Gr.) : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 4-75) - 47
  deformatie - zaaibedbereiding - bodem - lente - grondbewerking - belastingskenmerken (grond) - deformation - seedbed preparation - soil - spring - tillage - bearing characteristics
  De bewerkbaarheid van de grond tijdens de voorjaarswerkzaamheden.
  Perdok, U.D. ; Klooster, J.J. ; Sprong, M.C. - \ 1974
  Wageningen : ILR (Rapport / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 249) - 5
  deformatie - zaaibedbereiding - bodem - lente - grondbewerking - belastingskenmerken (grond) - deformation - seedbed preparation - soil - spring - tillage - bearing characteristics
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.