Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 28 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beton voor sleufsilo's
  Braam, C.R. - \ 1995
  Agrabeton 5 (1995)3. - ISSN 0167-3246 - 3
  opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - versterking - gebouwen - levensduur - laboratoriummethoden - onderzoek - stores - slurries - liquid manures - structures - construction - building construction - building materials - concrete - reinforcement - buildings - lifespan - laboratory methods - research
  Resultaten van een laboratoriumproef naar de duurzaamheid van beton, geschikt voor toepassing in sleufsilo's
  Beton in aangezuurde mengmest
  Braam, C.R. - \ 1995
  Agrabeton 5 (1995)2. - ISSN 0167-3246 - p. 23 - 23.
  gebouwen - structuren - levensduur - bouwconstructie - beton - versterking - bouwmaterialen - constructie - dierlijke meststoffen - toevoegingen - slijtage - achteruitgang (deterioration) - buildings - structures - lifespan - building construction - concrete - reinforcement - building materials - construction - animal manures - additives - wear - deterioration
  Resultaten van praktijkmetingen ontleend aan een rapport van Intron (R. van Selst, B. Yue - Aantasting van steenachtige bouwmaterialen door aangezuurde drijfmest. Intron rapport nr. 90436, 1991)
  Invloed van sterfte door verkeer op de voortplanting bij dassen
  Broekhuizen, S. ; Mueskens, G.J.D.M. ; Sandifort, K. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 055) - 39
  mustelidae - wegtransport - verkeersongevallen - eerste hulp - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - voortplanting - nederland - meles meles - mustelidae - road transport - traffic accidents - first aid - lifespan - aging - senescence - death - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - reproduction - netherlands - meles meles
  Invloed leeftijd ouderdieren op bewaarmogelijkheden broedeieren
  Meijerhof, R. ; Harn, J. van - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)4. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 22.
  hennen - levensduur - verouderen - veroudering - dood - uitbroeden - broedsheid - eieren - draaien - verpakken - opslag - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - hens - lifespan - aging - senescence - death - hatching - broodiness - eggs - turning - packing - storage - broiler breeders - hatching eggs
  Als broedeieren gedurende langere tijd worden bewaard lopen de broedresultaten terug. Dit effect is echter sterker voor eieren van oude moederdieren dan voor eieren van jonge dieren.
  Gezondheid en uitval van zogende biggen
  Schoenmakers, P. ; Huysman, C. - \ 1991
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 17.
  zogen - biggen - groei - ontwikkeling - levensduur - verouderen - veroudering - dood - suckling - piglets - growth - development - lifespan - aging - senescence - death
  Op het Proefstation voor de Varkenshouderij is een registratiesysteem voor ziekten . in gebruik. Hierbij wordt een codestelsel gebruikt van drie posities, waarbij de eerste de diercategorie aangeeft, de tweede het orgaansysteem en de derde het zogenaamde symptomencomplex met bijbehorende therapie.
  Voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens
  Meijerhof, R. - \ 1990
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1 (1990)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 9.
  gerantsoeneerde voeding - vleeskuikens - levensduur - verouderen - veroudering - dood - groei - ontwikkeling - restricted feeding - broilers - lifespan - aging - senescence - death - growth - development
  Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens onder andere leidt tot een verminderde vetaanzet. Eerste resultaten van het proefbedrijf in Maarheeze wijzen op een duidelijke achterstand in groei.
  Verdrinking van zeehonden in fuiken
  Reijnders, P.J.H. - \ 1985
  Texel : R.I.N. (RIN-rapport no. 85/19) - 10
  phocidae - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - phoca vitulina - waddenzee - phocidae - lifespan - aging - senescence - death - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - phoca vitulina - wadden sea
  Seizoenpatroon bij kalversterfte
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4334)
  kalveren - diergeneeskunde - levensduur - verouderen - veroudering - dood - bibliografieën - calves - veterinary science - lifespan - aging - senescence - death - bibliographies
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.