Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 73

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Opruwen sleufvloer : diagonaal frezen sleufvloer levert minste ammoniakemissie
  Blanken, K. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)15. - ISSN 0168-7565 - p. 73 - 73.
  melkveehouderij - ligboxen - huisvesting van koeien - roostervloeren - oppervlakteruwheid - ammoniak - emissie - vloeren - onderhoud - dairy farming - cubicles - cow housing - grid floors - surface roughness - ammonia - emission - floors - maintenance
  Het opruwen van sleufvloeren geeft een duidelijk verbeterde stroefheid en begaanbaarheid. In een onderzoek door PV lijkt diagonaal frezen op basis van de ammoniakconcentratie de beste methode zonder de emissie te verhogen. De andere onderzochte methodes van opruwen waren gritstralen en frezen evenwijdig aan de sleuven
  Gladde loopvloeren? Er is wat aan te doen!
  Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. ; Erp, T. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  huisvesting van koeien - ligboxen - roostervloeren - beton - slippen - dierenwelzijn - melkkoeien - mestschuiven - cow housing - cubicles - grid floors - concrete - slip - animal welfare - dairy cows - dung scrapers
  Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden met de voor- en nadelen en kosten.
  Welzijn van melkvee in ligboxenstallen wordt beter!
  Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 22.
  melkkoeien - dierenwelzijn - huisvesting van koeien - ligboxen - dairy cows - animal welfare - cow housing - cubicles
  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat u de komende tijd op dit gebied van het Praktijkonderzoek Veehouderij kunt verwachten.
  Kan welzijn melkvee in ligboxenstallen nog beter?
  Ouweltjes, W. ; Dooren, H.J. van; Ruis-Heutinck, L. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - dierenwelzijn - loopstallen - huisvesting van rundvee - ligboxen - stallen - huisvesting van koeien - diergedrag - groepshuisvesting - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal welfare - loose housing - cattle housing - cubicles - stalls - cow housing - animal behaviour - group housing
  Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft geonventariseerd welke verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot dierwelzijn.
  Natuurlijk gedrag en diergezondheid gebaat bij weidegang
  Beerda, B. ; Hopster, H. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  begrazing - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diergedrag - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting van koeien - huisvesting van rundvee - ligboxen - stallen - beweidingssystemen - grazing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal behaviour - animal welfare - animal health - cow housing - cattle housing - cubicles - stalls - grazing systems
  Melkkoeien in Nederland komen steeds minder vaak en steeds korter in de wei.
  Stalklimaat op Lagekostenbedrijf is goed
  Blanken, K. ; Biewenga, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - ventilatie - luchtstroming - natuurlijke ventilatie - ligboxen - loopstallen - binnenklimaat - stalls - animal housing - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - pilot farms - demonstration farms - air conditioning - temperature - air temperature - ventilation - air flow - natural ventilation - cubicles - loose housing - indoor climate
  De open stalconstructie van het Lagekostenbedrijf biedt tijdens warme dagen een prima omgeving voor de melkkoeien, mits de windsnelheid buiten hoog genoeg is.
  Innovaties kenmerken nieuwbouw Aver Heino
  Dijk, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)2. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
  stallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkveebedrijven - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - biologische landbouw - ontwerp - ligboxen - loopstallen - huisvesting op dik strooisel - automatisering - stalls - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy farms - pilot farms - demonstration farms - organic farming - design - cubicles - loose housing - deep litter housing - automation
  Na het eerste artikel over de betonwerken en het kelderplan, wordt in dit artikel de bovenbouw van de melkveestal behandeld.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen XLVIII : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee; zomerperiode = Cubicle housing system with a grooved floor for dairy cattle; summer period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Monteny, G.J. ; Scholtens, R. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-03) - ISBN 9789054061915 - 20
  ammoniak - emissie - stankemissie - melkvee - ligboxen - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - huisvesting van koeien - melkveehouderij - natuurlijke ventilatie - ammonia - emission - odour emission - dairy cattle - cubicles - air quality - ammonia emission - cow housing - dairy farming - natural ventilation
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie van een ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee gedurende de zomerperiode. Het onderzoek is uitgevoerd door de IMAG-meetploeg op het bedrijf van de familie de Lange in Arriën.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen L : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een geprofileerde vloer voor melkvee, winterperiode = Cubicle housing system with a profiled floor for dairy cattle, winter period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-08) - 16
  melkveehouderij - stallen - ligboxen - huisvesting van koeien - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - natuurlijke ventilatie - mestschuiven - dairy farming - stalls - cubicles - cow housing - ammonia emission - air quality - natural ventilation - dung scrapers
  De ammoniakemissie uit een natuurlijk geventileerde ligboxenstal voor melkvee werd gemeten. Het loopgedeelte van de dieren was uitgevoerd met dichte, geprofileerde vloerelementen van 3 bij 1 meter. De vloer had een afschot van 1 cm naar het midden, haaks op de lengterichting. Om iedere vijf (soms zes) vloerelementen was een metalen rooster aangebracht van 18 cm breed. De vaste mest en urine werden regelmatig met een aangepaste mestschuif in de onderliggende kelder geschoven. Doordat de mestkelder nagenoeg was afgesloten werd de ammoniakemissie uit de kelder in principe geminimaliseerd. Het oppervlak van de vloerelementen was voorzien van groeven die naast de afvoer van urine ook de beloopbaarheid van de vloer bevorderen. De gemeten ammoniakemissie uit de stal werd vergeleken met de emissiefactor voor melkkoeien die gehuisvest zijn in een ligboxenstal met roostervloer en mestkelder.
  Lagere ammoniakemissie bij stalen roosters
  Blanken, K. ; Lent, J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 29 - 30.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - ligboxen - stallen - ammoniak - emissie - vloeren - roostervloeren - roosters - dairy farming - cow housing - cubicles - stalls - ammonia - emission - floors - grid floors - grids
  Door de roosterbalk smaller te maken is een grotere mestdoorlaat mogelijk. Dit is alleen mogelijk met andere materialen zoals staal.
  Klauwgezondheid op stalen roosters ook goed
  Blanken, K. ; Lent, J. van; Smolders, G. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 1 - 3.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - ligboxen - roostervloeren - dierenwelzijn - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - dairy farming - cow housing - cubicles - grid floors - animal welfare - dairy cows - claws - animal health
  Bij de standaard uitvoering blijft er veel mest aan de roosterbalken hangen waardoor de emissie hoog is. Door de roosterbalk smaller te maken wordt de mestdoorlaat vergroot en zou de ammoniakemissie lager kunnen zijn.
  Minder 'agressie' op nieuwe kunststofvloer
  Stefanowska, J. ; Swierstra, D. - \ 2001
  Veehouderij Techniek 4 (2001)4. - ISSN 1387-3105 - p. 10 - 11.
  melkkoeien - rundveerassen - stallen - ligboxen - vloertypen - kunststoffen - dekken - structuren - diergedrag - activiteitsmeting - klauwen - diergezondheid - dairy cows - cattle breeds - stalls - cubicles - floor type - plastics - decks - structures - animal behaviour - activity sampling - claws - animal health
  Het voorzien van een 'gladde' betonvloer van een opgelegde sleufvloer van kunststofplanken. Middels een vergelijkingsproef van 28 dagen waaraan 15 melkkoeien deelnamen, werden de dieractiviteiten in beeld gebracht. De bevindingen zijn besproken
  Naar een jaarrond-emissie van ammoniak uit melkveestallen
  Monteny, G.J. ; Huis in 't Veld, J.W.H. ; Duinkerken, G. van; André, G. ; Schans, F. van der - \ 2001
  Wageningen : IMAG [etc.] - 27
  ammoniak - emissie - landbouwschuren - huisvesting van koeien - verontreinigingsbeheersing - melkveebedrijven - vloeren - ligboxen - nederland - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - melkveehouderij - ammonia - emission - barns - cow housing - pollution control - dairy farms - floors - cubicles - netherlands - air quality - ammonia emission - dairy farming
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten op het gebied van ammoniakemissie vanuit diverse typen melkveestallen in Nederland.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen XLVIII : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met sleufvloer tijdens de zomerperiode = cubicle housing system with a grooved floor for dairy cattle during the summer period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Monteny, G.J. ; Scholtens, R. - \ 2000
  Wageningen : IMAG (Nota / IMAG P 2000-84) - 18
  luchtkwaliteit - melkveehouderij - ammoniakemissie - ligboxen - huisvesting van koeien - natuurlijke ventilatie - melkvee - emissie - air quality - dairy farming - ammonia emission - cubicles - cow housing - natural ventilation - dairy cattle - emission
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie van een ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee gedurende de zomerperiode. Het onderzoek is uitgevoerd door de DLO-meetploeg op het bedrijf van de familie de Lange in Arriën.
  Een ligboxenstal volgens levenscyclusanalyse
  Braam, C.R. ; Satter, I.H.G. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 20.
  ligboxen - bouwconstructie - bouwmaterialen - huisvesting van rundvee - levenscyclus - beoordeling - milieubeheer - milieueffect - cubicles - building construction - building materials - cattle housing - life cycle - assessment - environmental management - environmental impact
  Milieuanalyse volgens de LCA methode voor een ligboxenstal
  Beter welzijn met koeien buiten
  Stefanowska, J. - \ 2000
  Veehouderij Techniek 3 (2000)4. - ISSN 1387-3105 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - melkkoeien - dierenwelzijn - melkmachines - robots - ligboxen - diergedrag - dairy farming - dairy cows - animal welfare - milking machines - robots - cubicles - animal behaviour
  Het IMAG onderzocht een groep koeien die met een melkrobot werden gemolken en binnen een ideale ligplaats hadden. Waar voelen de koeien zich het plezerigst: binnen of buiten? De resultaten van dit onderzoek
  Geld verdienen - Investeer in een goede roostervloer
  Swierstra, D. - \ 2000
  Veehouderij Techniek 33 (2000)4. - ISSN 1387-3105 - p. 16 - 17.
  huisvesting van koeien - ligboxen - stallen - roostervloeren - vervanging - melkveehouderij - cow housing - cubicles - stalls - grid floors - replacement - dairy farming
  Mogelijkheden om gladde roostervloeren op te ruwen of te vervangen
  Aspecten van de Amerikaanse stallenbouw
  Swierstra, D. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 10 - 12.
  bouwconstructie - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - stallen - melkvee - ligboxen - zand - beton - vs - building construction - animal housing - cattle housing - stalls - dairy cattle - cubicles - sand - concrete - usa
  Bouw van stallen voor melkkoeien in de VS. Huisvestingsaspecten met het accent op het toepassen van zand als ligbed in ligboxen
  Mestverwerking in Amerikaanse melkveestallen
  Swierstra, D. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)2. - ISSN 0167-3246 - p. 6 - 7.
  huisvesting van rundvee - melkvee - rundveemest - vermenging - zand - ligboxen - bouwconstructie - beton - vs - mestverwerking - cattle housing - dairy cattle - cattle manure - mixing - sand - cubicles - building construction - concrete - usa - manure treatment
  In dit tweede artikel wordt aandacht besteed aan de verwerking van mest vermengd met zand als gevolg van de toepassing van veel zand in ligboxen
  Modelling of ammonia emissions from dairy cow houses
  Monteny, G.J. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): G.P.A. Bot; J.H.M. Metz; D.D. Schulte. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083487 - 156
  melkstandinrichtingen - huisvesting van koeien - melkkoeien - ligboxen - ammoniak - emissie - verzuring - milieueffect - simulatiemodellen - modellen - milking parlours - cow housing - dairy cows - cubicles - ammonia - emission - acidification - environmental impact - simulation models - models

  Dairy cow husbandry contributes to environmental acidification through the emission of ammonia. In-depth knowledge on the processes and variable factors that play a role in the emission of ammonia from dairy cow houses benefits the production of emission data, the development of low emission housing systems, and evaluation of emission levels in a farming system approach. A mechanistic simulation model for the ammonia emission from dairy cow houses was developed to facilitate this.

  An ammonia production model, with separate modules for the emission from the slurry pit and the slatted floor, was built and validated against measured data on the ammonia emission. Model improvements followed from this validation and were addressed in experiments on the development of the pH of urine deposited on floors and slurry, and on quantification of air exchange rates through slatted floors. The pH experiments revealed that the urine pH, after the urine was deposited on the floor or the slurry, increased to greater values than originally assumed. Furthermore, the air exchange through the openings of slatted floors was quantified, which made it possible to separately simulate the ammonia emission from the pit and from the floor. These unique theories were used to build a real ammonia emission model, with ammonia mass balances for the slurry pit and the air above the floor. The emission model was successfully validated against emission measurements conducted in a mechanically ventilated and a naturally ventilated cow house. The potential of the model to simulate emission levels (both in terms of emission factors and emission fractions), and measures that reduce ammonia emissions was illustrated using data obtained from an experiment with various dairy cow diets.

  Keywords : cubicle houses, environmental pollution, acidification, emission reduction, validation, simulations

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.