Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Borging van onderzoekmethoden voor diergeneesmiddelen, uitgevoerd door het CLRW, resultaten 1990 en 1991
  Keukens, H.J. ; Boers, E.A.M. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 93.07) - 26
  analyse - dierlijke producten - controle - geneesmiddeleffecten - geneesmiddelen - hplc - vloeistofchromatografie - vlees - vleeswaren - testen - diergeneeskunde - analysis - animal products - control - drug effects - drugs - hplc - liquid chromatography - meat - meat products - testing - veterinary science
  Onderzoek naar de mogelijkheden van HPLC bij de bepaling van de samenstelling van tanninen uit Vicia faba bonen
  Venema, D.P. ; Hollman, P.C.H. ; Kleijnen, H.C.H. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.55) - 17
  vicia faba - tuinbonen - tanninen - vloeistofchromatografie - hplc - vicia faba - faba beans - tannins - liquid chromatography - hplc
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden voor de bepaling van de samenstelling van de proanthocyanidines (PA) in Vicia faba bonen.
  Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC
  Korbee, H.J. ; Kamp, H.J. van der; Frankhuizen, R. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.30) - 17
  voedselanalyse - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - melkpoeder - vloeistofchromatografie - food analysis - milk substitutes - imitation milk - imitation cream - dried milk - liquid chromatography
  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja- en viseiwitten maar ook door wei-eiwitten en lecithine. Daarnaast kan de verwerking van MMP, gedroogd bij hoge temperatuur (zgn. high-heat poeder) te hoge waarden geven, veroorzaakt door de coprecipitatie van wei-eiwitten met caseines. Doel van dit onderzoek is een analysemethode te ontwikkelen voor de bepaling van MMP in KUVO die ook bij verwerking van lage percentages MMP betrouwbare resultaten geeft. Bovendien moet de opwerking van de monsters relatief eenvoudig zijn terwijl de verhittingsgraad van de MMP en de matrixbestanddelen het analyseresultaat niet mogen beïnvloeden. Tevens is onderzocht of het gehalte zoete en zure karnemelkpoeders (toegevoegd i.p.v. MMP) bepaald kan worden indien deze zijn verwerkt in KUVO's.
  Resultaten ringonderzoek residuen van chlooramfenicol in ei
  Keukens, H.J. ; Smidt, R. ; Polman, T.H.G. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.37) - 17
  eieren - eierproducten - chlooramfenicol - vloeistofchromatografie - hplc - kwaliteitscontroles - eggs - egg products - chloramphenicol - liquid chromatography - hplc - quality controls
  De resultaten van dit onderzoek naar Chlooramfenicol (CAP) in eieren worden in dit rapport beschreven.
  De simultane bepaling van vitamine B1 en vitamine B2 in voedingsmiddelen met behulp van HPLC
  Slangen, J.H. ; Struijs-van de Putte, H.M. van der; Kleijnen, H.C.H. ; Hollman, P.C.H. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.15) - 36
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - voedsel - vitaminen - specerijen - stimulerende middelen - nicotinamide - vitamine b complex - riboflavine - pantoteenzuur - choline - myo-inositol - vloeistofchromatografie - hplc - foods - chemical composition - food - vitamins - spices - stimulants - nicotinamide - vitamin b complex - riboflavin - pantothenic acid - choline - myo-inositol - liquid chromatography - hplc
  Dit rapport geeft een overzicht van de totstandkoming van een simultane analysemethode voor thiaminechloride en riboflavine in voedingsmiddelen.
  Het gebruik van directe vloeistof introductie als interface bij vloeistofchromatografie - massaspectrometrie
  Kienhuis, P.G.M. ; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.28) - 17
  vloeistofchromatografie - hplc - massaspectrometrie - liquid chromatography - hplc - mass spectrometry
  Om de analysemogelijkheden met behulp van MS uit te breiden met de combinatie vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LCMS) is een DLI-probe (Direct Liquid Introductlon) aangeschaft bij de VU te Amsterdam. Aangezien dit model nog niet getest is in combinatie met een Finnigan 4500 HS, is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de eigenschappen van de probe-MS combinatie. Tevens is gekeken naar de eigenschappen van 31 componenten qua piekvorm, gevoeligheid en fragmentatie. Om chromatografische invloeden te vermijden is pluginjectie toegepast.
  Ontwikkeling van een HPLC-methode voor de bepaling van vitamine B6 in levensmiddelen
  Binnendijk, G.M. ; Hollman, P.C.H. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.01) - 21
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - nicotinamide - vitamine b complex - riboflavine - pantoteenzuur - choline - myo-inositol - vloeistofchromatografie - hplc - foods - chemical composition - nicotinamide - vitamin b complex - riboflavin - pantothenic acid - choline - myo-inositol - liquid chromatography - hplc
  Een mogelijk alternatief voor de microbiologische bepaling van vitamine B6 in levensmiddelen, gebaseerd op HPLC met fluorescentie-detectie, wordt in dit rapport nader onderzocht.
  Ontwikkelen van een massaspectrometrische confirmatie methode voor het aantonen van chlooramphenicol in vlees
  Kienhuis, P.G.M. ; Traag, W.A. ; Aerts, M.M.L. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.40) - 12
  chlooramfenicol - vlees - bevestigingstesten - massaspectrometrie - lc-ms - gc-ms - vloeistofchromatografie - hplc - analytische methoden - chloramphenicol - meat - confirmatory tests - mass spectrometry - liquid chromatography-mass spectrometry - gc-ms - liquid chromatography - hplc - analytical methods
  In de EEG zijn onlangs een aantal criteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden bij massaspectrametrische analyses, waarbij naast criteria voor de retentietijd, criteria voor het aantal te meten ionen, in relatie tot de ionisatietechniek worden gegeven. Op verzoek van de afdeling diergeneesmiddelen is recentelijk, onder andere in verband met een Nationaal plan en de algemene wens om bij de uitvoeringen van bepalingen met een wettelijke grondslag een confirmatiemethode ter beschikking te hebben, het onderzoek weer opgepakt. Onderzoek is verricht naar een aantal aspecten om te komen tot een goede confirmatie methode. Aandacht is gegeven aan het maken van derivaten, zowel met als zonder matrix, de uniekheid van de bijbehorende spectra, het opwerken van HPLC fracties welke chlooramphenicol bevatten, de lineariteit en reproduceerbaarheld van de GC-MS bij verschillende ionisatie-technieken en -omstandigheden. Parallel aan dit onderzoek zijn er experimenten uitgevoerd met de solid probe, waarbij chlooramphenicol, in vaste vorm , direct via een probe in de bron is gebracht. Ook is er onderzoek verricht naar de toepassing van LC-MS met betrekking tot chlooramphenicol. De resultaten van bovengenoemd onderzoek zullen t.z.t. apart worden gerapporteerd.
  Fast protein liquid chromatography : gel filtration of actin and its quantitative analysis by 3 Methyl-L-Histidine
  Hartog, J.M.P. den; Jonker, M.A. ; Roon, P.S. van; Krol, B. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.78) - 22
  actine - vloeistofchromatografie - actin - liquid chromatography
  This study describes the experiences with the FPLC-technique for the separation of actin from a mixture composed of some single muscle proteins like myosin, [alpha] - actinin, tropomyosin and troponin, and the quantitative analysis of actin.
  Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2
  Hollman, P. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.114) - 38
  thiamine - riboflavine - voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vloeistofchromatografie - hplc - nicotinamide - vitamine b complex - pantoteenzuur - choline - myo-inositol - literatuuroverzichten - thiamin - riboflavin - foods - chemical composition - liquid chromatography - hplc - nicotinamide - vitamin b complex - pantothenic acid - choline - myo-inositol - literature reviews
  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een literatuuronderzoek werd toen gekozen voor een simultane bepaling van vitamine B1 en B2. Inmiddels is echter gebleken dat de enzymen die gebruikt worden voor de hydrolyse van de fosfaatesters niet meer verkrijgbaar zijn. De destijds geraadpleegde literatuur over de HPLC-technieken werd derhalve opnieuw bekeken, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de extraktie. Dit onderzoek werd aangevuld met een aantal publikaties over methodieken die geen gebruik maken van HPLC. In dit literatuuroverzicht wordt ingegaan op HPLC-technieken voor vitamine B1 en B2, het accent zal liggen op de extraktie procedures.
  Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor anthelmintica in boerderijmelk
  Beek, W.M.J. ; Aerts, M.M.L. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.98) - 6
  melkproducten - anthelmintica - vloeistofchromatografie - milk products - anthelmintics - liquid chromatography
  Er is, uitgaande van een op de KvWU ontwikkelde methode, een FAST-LC methode voor oxfendazol, mebendazol, albendazol, fenbendazol en flubendazol in melk opgezet. Hierbij werd met name de monsteropwerking via dialyse kritisch onderzocht, resulterend in een procedure waarbij de storingsgevoeligheid sterk wordt verminderd. Enige manuele voorbehandeling is noodzakelijk.
  Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor sulfaguanidine in eieren en praktijkuitscheidingsproef
  Beek, W.M.J. ; Aerts, M.M.L. ; Kan, C.A. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.67) - 7
  toevoegingen - voedersupplementen - hennen - eieren - eierproducten - vloeistofchromatografie - additives - feed supplements - hens - eggs - egg products - liquid chromatography
  Er is een FAST-LC methode voor sulfaguanidine in eieren ontwikkeld. Door toepassing van het FAST-LC systeem, kunnen monsters "on-line" zonder veel manuele handelingen automatisch worden geanalyseerd. De ontwikkelde methode is vergeleken met een arbeidsintensieve multimethode beschreven door Nalisch. De ontwikkelde methode is in de praktijk getoetst via een uitscheidingsproet waarbij sulfaguanidine op twee niveau's aan leghennen is verstrekt (COVP).
  Het gebruik van spectrum-substraction bij het onderzoek van anabolica in HPLC-fracties
  Weseman, J.M. ; Ruig, W.G. de - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.29)
  geslachtshormonen - vloeistofchromatografie - hplc - sex hormones - liquid chromatography - hplc
  In dit verslag worden twee mogelijkheden voor correctie voor de achtergrond besproken: a) correctie voor de blanco HPLC uit een apart uitgevoerde blanco-run met dezelfde retentie als de analytfractie. b) correctie voor de blanco, gevormd uit een gemiddelde blanco, vlak voor en na de analytfractie. Aan de hand van spectra wordt het een en ander geïllustreerd.
  Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei
  Beek, W.M.J. ; Aerts, M.M.L. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.73) - 5
  nitrofuranen - eieren - lc-ms - vloeistofchromatografie - nitrofurans - eggs - liquid chromatography-mass spectrometry - liquid chromatography
  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassing van het FAST-LC systeem monsters "on-line" automatisch geanalyseerd.
  Bepaling van desaminosulfadimidine in bloed, vlees, lever en nier
  Beek, W.M.J. ; Aerts, M.M.L. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.57) - 6
  vlees - vleeswaren - derivaten - salpeterzuur - dierlijke producten - vloeistofchromatografie - hplc - meat - meat products - derivatives - nitric acid - animal products - liquid chromatography - hplc
  Er zijn methoden opgezet voor de analyse van desaminosulfadimidine in bloed, vlees, lever en nier. Na extraktie en Seppak clean-up volgt analyse met isocratische reversed phase HPLC op een CN-kolom en confirmatie met een diode-array detector.
  Literatuurverslag monstervoorbereiding
  Hooijerink, H. ; Ruig, W.G. de - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.97) - 7
  monstervoorbehandeling - vloeistofchromatografie - hplc - literatuuroverzichten - sample pretreatment - liquid chromatography - hplc - literature reviews
  Er wordt een literatuuroverzicht gegeven van een aantal publicaties, waarbij als monstervoorbereiding gebruik gemaakt wordt van een kolomchromatische voorzuivering (off-line).
  Bepaling van thiouracyl en methylthiouracyl in toedieningsplaatsen
  Hooijerink, H. ; Korbee, H.J. ; Ruig, W.G. de - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.82) - 13
  vlees - vleeswaren - thio-uracil - vloeistofchromatografie - hplc - methylthio-uracil - meat - meat products - thiouracil - liquid chromatography - hplc - methylthiouracil
  Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in vlees en melk
  Anonymous, - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / Afdeling Diergeneesmiddelen. Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten no. 85.116)
  vlees - vleeswaren - melk testen - furanen - furfural - nitrofuranen - vloeistofchromatografie - hplc - meat - meat products - milk testing - furans - furfural - nitrofurans - liquid chromatography - hplc
  Door toepassing van het zogenaamde "FAST-LC systeem" kunnen monsters zonder veel manuele handelingen automatisch worden geanalyseerd op nitrofuranen, medicinale stoffen met een breed werkingsspectrum, toegepast tegen infectieziekten bij runderen, varkens en pluimvee. In de Verenigde Staten mogen geen residuen hiervan aantoonbaar in eieren, vlees, etc. aanwezig zijn
  Liquid chromatographic estimation of fructose, glucose and sucrose in fresh onions and in powder obtained by freeze-drying
  Gorin, N. ; Spekking, W.T.J. - \ 1983
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2232) - 4
  allium cepa - chemische samenstelling - hplc - vloeistofchromatografie - monosacchariden - uien - organische verbindingen - vriesdroging - allium cepa - chemical composition - hplc - liquid chromatography - monosaccharides - onions - organic compounds - freeze drying
  Bepaling van chlooramphenicol in eieren
  Bruchem, G.D. van; Buizer, F.G. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.04) - 3
  chlooramfenicol - antibiotica - eieren - hplc - vloeistofchromatografie - analytische methoden - chloramphenicol - antibiotics - eggs - hplc - liquid chromatography - analytical methods
  Het bepalen van chlooramphenicol in kippe-eieren op residu niveau met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie. De eieren werden onderzocht volgens intern analysevoorschrift nr. Dgm. 30: Bepaling van chlooramphenicol in kippe-eieren door middel van HPLC. Er werd binnen een range van 5- 500 IJg/kg (ppb) gemeten.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.