Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 31 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Milieubeleid, concurrentievermogen en locatiegedrag van bedrijven
  Folmer, H. ; Veen, H. van der; Withagen, C. - \ 2005
  ESB Economisch Statistische Berichten 90 (2005)4461. - ISSN 0013-0583 - p. D6 - D7.
  milieubeleid - marktconcurrentie - vestigingsplaats van de productie - export - internationale handel - eu regelingen - environmental policy - market competition - location of production - exports - international trade - eu regulations
  Kan Nederland een streng milieubeleid voeren zonder dat dit zal leiden tot een uittocht van bedrijven en een aantasting van de concurrentiepositie? Uit de onderzoeken die in dit artikel worden besproken, blijkt dat de vrees voor 'milieukapitaalvlucht' en voor verslechtering van de concurrentiepositie als gevolg van het tot nu toe gevoerde milieubeleid ongegrond is
  Streekproducten in de toeristische markt; Een verkennend onderzoek naar nieuwe marktmogelijkheden voor streekproducten en gerelateerde diensten
  Wolf, C.W.G. ; Tacken, G.M.L. ; Borgstein, M.H. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2004
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052428918 - 28
  agrarische economie - markten - toerisme - recreatie - regionale ontwikkeling - marketing - landbouwproducten - regio's - marktonderzoek - nederland - vestigingsplaats van de productie - streekgebonden producten - agricultural economics - markets - tourism - recreation - regional development - marketing - agricultural products - regions - market research - netherlands - location of production - regional specialty products
  Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend marktontwikkelingsonderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor de afzet van streekproducten en gerelateerde diensten in de markt voor toerisme en recreatie. Dit onderzoek is geïnitieerd door producenten van streekproducten en gerelateerde diensten, die hun marktpositie in hun eigen regio willen versterken. Op basis van kenmerken van de markt voor toerisme en recreatie zijn drie verschillende nieuwe afzetmogelijkheden onderzocht. Tevens wordt inzicht verschaft in de bijbehorende randvoorwaarden en consequenties voor producenten van streekproducten en gerelateerde diensten die in het algemeen betrekking hebben op de markt voor toerisme en recreatie en in het bijzonder op de drie verschillende afzetmogelijkheden.
  Ervaringen van melkveehouders bij vestiging in de Veenkolonien
  Rijk, P.J. ; Munneke, F.J. - \ 2004
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052429250 - 49
  agrarische economie - melkveehouderij - boeren - vestigingsplaats van de productie - karteringen - nederland - veenkolonien - agricultural economics - dairy farming - farmers - location of production - surveys - netherlands - veenkolonien
  Dit rapport geeft inzicht in de motieven waarom melkveehouders van elders zich gevestigd hebben in Noord-Nederland met het accent op vestiging in De Veenkoloniën. Enkele tientallen recent gevestigde melkveehouders zijn bezocht of telefonisch geinterviewd. Ook enkele gebiedsmakelaars zijn geïnterviewd. Ingegaan is onder meer op de redenen van vestiging, de omvang van de bedrijven, de afstand tot het vertrekgebied en de gezinssituatie. Ook is ingegaan op de mate van tevredenheid, voor- en nadelen, tekortkomingen en verbeterpunten bij hervestiging
  Biologische producten met een gezicht; mogelijkheden voor regionale biologische productie om klanten te binden door herkenbaarheid
  Hendriks, C.J.M. ; Stobbelaar, D.J. ; Fruithof, F. ; Tress, B. - \ 2004
  Wageningen : Alterra en Leerstoelgroep Landgebruiksplanning WU - 70
  biologische landbouw - alternatieve landbouw - landbouwproductie - vestigingsplaats van de productie - marketingkanalen - nederland - regionale economie - identiteit - noordwest-overijssel - organic farming - alternative farming - agricultural production - location of production - marketing channels - netherlands - regional economics - identity - noordwest-overijssel
  Bevat als bijlagen o.a. de casussen in Nederland: Van Eigen Erf Limburg; Streekmarkt Woerden; Waddenproducten; Weerribben Zuivel.
  Realisatie Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert
  Vogelzang, T.A. ; Backus, G.B.C. ; Sengers, H.H.W.J.M. ; Elzen, G.J.F. van den; Breet, M. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428017 - 81
  agrarische economie - landbouwbeleid - vestigingsplaats van de productie - nederland - intensieve veehouderij - zandgronden - de peel - reconstructie - agricultural economics - agricultural policy - location of production - netherlands - intensive livestock farming - sandy soils - de peel - reconstruction
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor inplaat-sing van intensieve veehouderijbedrijven op het Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert. Hiertoe is de belangstelling voor vestiging van betrokken ondernemers op het AVN onderzocht en bekeken welke voorwaarden er voor hen gelden om die stap te kunnen maken. Ook is onderzocht hoe een aantal belanghebbende partijen (stakeholders) momenteel het krachtenveld rondom het AVN beoordelen en welke kansen zij zien om het geheel daadwerkelijk te realiseren. Geïnventariseerd is welke regelingen en instrumenten beschikbaar zijn ter subsidiëring en ondersteuning van bedrijven die zich willen vestigen op het AVN. Ook is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee door de betrokken ondernemers de bedrijfseconomische aspecten van hun bedrijfsverplaatsing kunnen worden ingeschat, rekening houdend met voornoemde subsidiekaders. Ten slotte is er een raamovereenkomst ontwikkeld, af te sluiten tussen de ondernemer en de eigenaar/beheerder van het AVN, die als basis kan dienen voor een gefaseerde verplaatsing van bedrijven naar het AVN.
  Gevolgen van beleidsontwikkelingen voor de locatie van de intensieve veehouderij
  Berkum, S. van; Backus, G.B.C. ; Tongeren, F.W. van - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427409 - 69
  intensieve veehouderij - vestigingsplaats van de productie - dierhouderij - geografische verdeling - overheidsbeleid - verandering - prijzen - voer - landbouwbeleid - liberalisering van de handel - nederland - europese unie - intensive livestock farming - location of production - animal husbandry - geographical distribution - government policy - change - prices - feeds - agricultural policy - trade liberalization - netherlands - european union
  Regionale Economie : van vestigingsplaatstheorie naar regionale ontwikkeling
  Heijman, W.J.M. - \ 2002
  Delft : Eburon - ISBN 9789051669299 - 152
  locatietheorie - vestigingsplaats van de productie - regionale ontwikkeling - locatie - regionale economie - location theory - location of production - regional development - regional economics - location
  Dit boek biedt een inleiding in de regionale economie als specialisatie van de algemene economie. Het is opgebouwd uit twee delen: vestigingsplaatstheorie bouwt voort op de principes van micro-economie, terwijl de regionale ontwikkeling is gebaseerd op de macro-economie. Moderne ontwikkelingen in de regionaal- economische theorie, zoals economische effecten van clustervorming en toepassingen van de speltheorie komen daarbij aan de orde.
  Sus, quo vadis? (Varken, waar gaat gij heen?); Ruimtelijke vestigingsprincipes voor varkensbedrijven
  Heusden, M. van; Kuunders, L.M.C.J. ; Vleuten, C.W.J.M. van der; Schans, J.W. van der; Backus, G.B.C. - \ 2000
  onbekend : LEI (Rapport LEI 4.00.06) - ISBN 9789052425733 - 44
  varkenshouderij - varkens - vestigingsplaats van de productie - ruimtelijke ordening - landgebruik - milieubeheer - diergezondheid - dierenwelzijn - rentabiliteit - overheidsbeleid - bedrijventerreinen - limburg - noord-brabant - pig farming - pigs - location of production - physical planning - land use - environmental management - animal health - animal welfare - profitability - government policy - business parks - limburg - noord-brabant
  Vestigingsprincipes voor varkensbedrijven zijn onderzocht met inachtname van hun ge-volgen voor de milieubelasting, diergezondheid, dierwelzijn en de bedrijfsrentabiliteit. Het vrije vestigingsprincipe heeft zijn grenzen bereikt. De overheid moet het tot stand komen van professionele meer duurzame relaties tussen ketenpartijen stimuleren en randvoor-waarden stellen aan vestigingsprincipes.
  Vestigen op een varkenshouderijterrein?
  Kuunders, L. ; Mandersloot, F. ; Backus, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  varkenshouderij - samenwerking - landbouwbedrijven - rentabiliteit - diergezondheid - vestigingsplaats van de productie - pig farming - cooperation - farms - profitability - animal health - location of production
  Samenwerking op een varkenshouderijterrein kan economische voordelen opleveren. Deze voordelen bedragen 25 cent per kg geslacht gewicht ten opzichte van een vrij gevestigd bedrijf en 35 u 40 cent per kg geslacht gewicht ten opzichte van een vrij gevestigd bedrijf met meerdere locaties.
  Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassingen in de pluimveevoeding: Groei en voerconversie van vleeskuikens bij rantsoenen met tarwe van verschillende oorsprong en verschillend eiwitgehalte
  Ham, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1999
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 78) - 32
  vleeskuikens - triticum - tarwe - voederconversie - groei - voedingsrantsoenen - vestigingsplaats van de productie - eiwitgehalte - voederwaardering - pluimveevoeding - diervoeding - broilers - triticum - wheat - feed conversion - growth - feed rations - location of production - protein content - feed evaluation - poultry feeding - animal nutrition
  Dit onderzoek had tot doel de effecten van ras, teeltlocatie en stikstof bemesting op de tarwekwaliteit te bestuderen. Als maat voor de tarwekwaliteit diende de behaalde technische resultaten (groei, voerverbruik, voerconversie en uitval) bij vleeskuikens.
  De randstadgroenstructuur en het vestigingsmilieu van bedrijven
  Andersson, E.A. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 172) - 164
  recreatiegebieden - ondernemingen - geografische verdeling - vestigingsplaats van de productie - nederland - ruimtelijke ordening - publieke tuinen - openbare parken - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - economische productie - amenity and recreation areas - enterprises - geographical distribution - location of production - netherlands - physical planning - public gardens - public parks - suburban areas - urban hinterland - economic production
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.