Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : : themanummer groene grondstoffen
  Durksz, D.L. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)118. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 30.
  mestvergisting - mest - biogas - co-vergisting - grasmaaisel - maaien - graslandbeheer - biomassa - natuurlijke hulpbronnen - graskuilvoer - manure fermentation - manures - biogas - co-fermentation - grass clippings - mowing - grassland management - biomass - natural resources - grass silage
  Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
  Verkenning van de mogelijkheid om waterplanten in te zetten als natuurlijke stuwen
  Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 62
  waterplanten - waterlopen - stuwen - zoetwaterconstructies - kosten - maaien - nederland - waterstromingsweerstand - aquatic plants - streams - weirs - freshwater structures - costs - mowing - netherlands - water flow resistance
  Waterplanten vormen een essentieel onderdeel van laaglandbeken. Naast hun ecologische functie hebben ze een significante impact op de geomorfologie, waterkwaliteit en waterkwantiteit van laaglandbeken. In Nederland heeft historisch gezien de nadruk altijd gelegen op het verwijderen van waterplanten uit waterlopen om de primaire functie, het watervoerend vermogen, te handhaven. De hoge kosten van het maaibeheer in Nederland in combinatie met de aandacht voor de positieve ecologische effecten van waterplanten vanuit de Kaderichtlijn Water, de mogelijkheden om water vast te houden met behulp van waterplanten om zo verdroging van natuurgebieden en de toenemende droogteschade in de landbouw tegen te gaan, hebben geleid tot het idee om te kijken in hoeverre het mogelijk is om de werking van de stuwen in watergangen te vervangen door waterplanten.
  Maaien : Verwerken van niet houtige biomassa
  Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774a)
  maaien - grasmaaisel - maaiers - biomassa productie - landschapsbeheer - hooi schudden - biobased economy - mowing - grass clippings - mowers - biomass production - landscape management - tedding - biobased economy
  In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het maaien van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
  Aggenbach, C.J.S. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vries, H.H. de; Groenendijk, D. ; Dijkstra, J.P. ; Diggelen, R. van - \ 2014
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 137
  vegetatie - moerasgronden - ecohydrologie - beekdalen - maaien - ecologisch herstel - fauna - vegetation - swamp soils - ecohydrology - brook valleys - mowing - ecological restoration - fauna
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
  Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing
  Elbersen, H.W. ; Spijker, J.H. ; Soesbergen, M. ; Wilson, S. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 26
  wegbermen - uiterwaarden - maaien - biomassa productie - natuurbeheer - onderhoud - landschapsbeheer - biobased economy - roadsides - river forelands - mowing - biomass production - nature management - maintenance - landscape management - biobased economy
  Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende vraag naar biomassa voor de biobased economy waardoor er perspectief is ontstaan om biomassa tegen steeds lagere kosten af te zetten of zelfs een vergoeding te gaan ontvangen. Hiervoor is het eerst nodig inzicht te hebben in de (1) relevante arealen van Rijkswaterstaat voor de productie van biomassa en (2) de huidige potentie van deze arealen voor de productie van biomassa te kennen. Om dit in kaart te brengen zijn de arealen in direct of indirect beheer (vooral uiterwaarden) bij Rijkswaterstaat bepaald op basis van beschikbare bestanden bij Rijkswaterstaat. Daarna is per oppervlaktesoort (en vegetatie) ingeschat wat voor biomassa er geproduceerd wordt en hoeveel de huidige oogstbare biomassaproductie per ha per jaar is.
  Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass
  Boer, H.C. de; Deru, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report/ Wageningen UR Livestock Research 649)
  graslanden - maaien - bemesting - timing - stikstofrespons - gewassen - chemische analyse - grasslands - mowing - fertilizer application - timing - nitrogen response - crops - chemical analysis
  De effecten van uitstel van de N - bemesting na de oogst van grasland werden in 2011 onderzocht in een veldexperiment. De veronderstelling was dat uitstel van de N-bemesting de wortelmassa en bewortelingsdiepte kan verhogen, leidend tot een hogere N-opname en opbrengst. In de veldproef werd de N-bemesting na grasoogst (alleen maaien) uitgesteld met 0, 3, 6, 9 of 12 dagen. De behandelingen werden zes keer herhaald op zes verschillende permanente graslanden op droogtegevoelige zandgrond.
  Herstel van ondergedoken watervegetaties in sloten: het belang van overlevingsorganen
  Zuidam, J.P. van; Raaphorst, E.P. ; Wal, B. van der; Peeters, E.T.H.M. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)10. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewater - sloten - waterplanten - wolffia - overlevingsstrategieën van planten - maaien - baggeren - surface water - ditches - aquatic plants - wolffia - plant strategies - mowing - dredging
  Het project PLONS geeft meer inzicht in processen, die een rol spelen bij het functioneren van sloten. Watervegetaties spelen daarin een cruciale rol. Soortenrijke, ondergedoken vegetaties in sloten zijn op veel plekken verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor kroosdekken, die voordeel putten uit de overmatige nutriëntenrijkdom. Sloten met ondergedoken vegetatie en sloten met kroosdekken kunnen gezien worden als alternatieve stabiele situaties, die gekenmerkt worden door terugkoppelingsmechanismen, die er voor zorgen dat de huidige situatie in stand gehouden wordt. Kroos is blijkbaar in staat om de omstandigheden zodanig aan te passen dat die gunstig zijn voor de ontwikkeling van een kroosdek. In dit artikel wordt ingegaan op de rol van overlevingsorganen in het sediment bij het in stand houden van kroosdekken.
  Effect of cutting management and nitrogen supply on yield and quality of Napier grass (Pennisetum purpureum)
  Snijders, P.J.M. ; Wouters, A.P. ; Kariuki, J.N. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 544)
  graslandbeheer - pennisetum purpureum - stikstofmeststoffen - maaien - voedergrassen - dierlijke meststoffen - desmodium intortum - opbrengsten - eiwitgehalte - grassland management - pennisetum purpureum - nitrogen fertilizers - mowing - fodder grasses - animal manures - desmodium intortum - yields - protein content
  In a series of cutting experiments, average apparent nitrogen recovery of applied fertilizer N by Napier grass was approximately 50%. Incorporation of cattle manure improved nitrogen utilization. Mixtures with Desmodium intortum substantially improved yield and protein content. There was a fair to good relation between morphology and crude protein content and in vitro organic matter digestibility of Napier grass.
  Het benutten van maaisel van niet-agrarische grond
  Aarts, H.F.M. ; Verhoeven, J.T.W. ; Ruijter, F.J. de; Roelsma, J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 445) - 75
  slootkanten - wegbermen - natuurgebieden - maaien - proefprojecten - landbouw - nuttig gebruik - ditch banks - roadsides - natural areas - mowing - pilot projects - agriculture - utilization
  Deze deskundigendag is georganiseerd vanuit de projecten Landbouw Centraal (een project in het kader van het Innovatieprogramma KRW). Binnen Landbouw Centraal wordt in zeven pilotgebieden in Noord en Zuid Nederland in samenwerking met alle actoren (landbouw, waterschappen, gemeentes, provincie e.a.) gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
  Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?
  Ehlert, P.A.I. ; Zwart, K.B. ; Spijker, J.H. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2064) - 74
  wegbermen - grassen - maaien - vegetatie - biogas - compostering - duurzaamheid (sustainability) - zware metalen - nederland - co-vergisting - groningen - fermentatie - digestaat - biobased economy - roadsides - grasses - mowing - vegetation - biogas - composting - sustainability - heavy metals - netherlands - co-fermentation - groningen - fermentation - digestate - biobased economy
  In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en najaar maaisel verzameld. Het maaisel werd vergist in een praktijkinstallatie. De duurzaamheid van vergisting van bermmaaisel is vergeleken met de huidige verwerkingsmethode door compostering. De samenstelling van bermmaaisel doorstaat niet in alle gevallen de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar energieproductie, de besparing op broeikasgassen en de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost. Over de financiële aspecten van de vergisting bestaan veel onzekerheden
  Wegberm biedt hulp tegen bestuivingscrisis
  Noordijk, J. ; Delille, K. ; Schaffers, A.P. ; Sykora, K.V. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)5. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
  wegbeplantingen - wegbermplanten - biodiversiteit - maaien - insect-plant relaties - akkerranden - roadside plantations - roadside plants - biodiversity - mowing - insect plant relations - field margins
  De achteruitgang van bloemzoekende insecten is een bedrieging voor een scala aan ecologische processen en diensten die deze dieren verzorgen. Wegbermen zijn vaak rijk aan bloeiende kruiden en kunnen daardoor van groot belang zijn voor deze dieren. Maar hoe kunnen deze bermen het beste beheerd worden? Wageningen Universiteit deed een experiment in een grazige berm, waarbij bloembezoek bekeken werd in relatie to vijf maairegimes
  Strooisel en voer uit natuurterreinen : ervaringen en resultaten vanuit project "Verkenning melkveehouderij in combinatie met natuurterreinbeheer"
  Zijlstra, J. ; Evers, A.G. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - huisvesting op dik strooisel - maaien - agrarische bedrijfsvoering - natuurgebieden - veenweiden - utrecht - dairy farming - deep litter housing - mowing - farm management - natural areas - peat grasslands - utrecht
  De ervaringen van zeven Utrechtse melkveehouders en vier beheerders van natuurterreinen om melkveehouderij en terreinbeheer te combineren. Men heeft meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van maaisel uit natuurterreinen. Voor de terreinbeheerders is duidelijk geworden dat melkveehouders in staat zijn om veel verschillende kwaliteiten maaisel te gebruiken binnen hun bedrijf
  Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland : verslag veldwerkplaats ----laagveen en zeeklei Wageningen, 30 juni 2010
  Hoek, D. van der - \ 2009
  S.n.
  graslanden - kwel - bodemchemie - soortenrijkdom - maaien - ecologisch herstel - plaggen steken - gelderse vallei - natuurbeheer - grasslands - seepage - soil chemistry - species richness - mowing - ecological restoration - sod cutting - gelderse vallei - nature management
  Verslag over de veldwerkplaats "laagveen en zeeklei" in Wageningen op 30 juni 2010. Bezocht werden het Blauwgrasland de Bennekomse Meent en Veenkampen, waar onderzoek wordt gedaan naar hoe je een dotterbloem- of blauwgraasland kunt terugkrijgen op voormalig landbouwgebied. De beste manier om soortenrijkdom en dotterbloemgrasland terug te krijgen op voormalige landbouwgrond is: locale kwel opwekken, plaggen, de akker enigszins bol leggen zodat regenwater er afloopt, instrooien met hooi uit een blauwgrasland, niet te veel water van boven inbrengen omdat dit tegendruk geeft aan de kwel, en minstens twee keer per jaar maaien. Vernatten, waarbij fosfaat vrijkomt, in combinatie met droogte in de zomer is niet erg: er ontstaan dan in de zomer krimpscheuren. Het fosfaat verdwijnt vervolgens bij de eerste regenbui met het regenwater door de scheuren. Je moet er rekening mee houden dat het herstel van soortenrijkdom langer duurt dan tien jaar en dat echt blauwgrasland niet zal terugkomen.
  Waterkwaliteit op het landgoed lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek
  Mulder, H.M. ; Gerven, L.P.A. van; Querner, E.P. ; Werf, A.K. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1878) - 72
  helofytenfilters - landgoederen - phragmites - maaien - waterzuivering - fosfaten - stikstof - rioolwater - oppervlaktewater - modellen - biologische behandeling - achterhoek - artificial wetlands - estates - phragmites - mowing - water treatment - phosphates - nitrogen - sewage - surface water - models - biological treatment - achterhoek
  Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In deze studie wordt met het NUSWALITE waterkwaliteitsmodel de zuiverende werking van de Buurserbeek en de rietvelden in beeld gebracht
  Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management
  Noordijk, J. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Karle Sykora, co-promotor(en): Andre Schaffers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854920 - 188
  geleedpotigen - wegbermen - vegetatiebeheer - maaien - coleoptera - araneae - insecten - nederland - conservering - landschapselementen - veluwe - arthropods - roadsides - vegetation management - mowing - coleoptera - araneae - insects - netherlands - conservation - landscape elements - veluwe
  Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een proces dat door atmosferische stikstofdepositie aanzienlijk wordt versneld. Dit onderzoek geeft resultaten van twee experimenten in grazige bermen. In een periode van vijf jaar werd met bodemvallen het effect van vijf maairegimes onderzocht op de aanwezigheid van loopkevers, snuitkevers, mieren en grondbewondende spinnen. Uitgaande van gangbare vormen van bermbeheer en verwaarlozing. Het tweede experiment betrof een middel-productieve berm; hier werd het effect van de verschillende beheerstypen op bloembezoekende insecten bestudeerd
  Het graslandbeheer bij Jan Vis: met klaver goede productie en kwaliteit
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  grasklaver - maaien - begrazing - graslandbeheer - melkveebedrijven - melkveehouderij - biologische landbouw - grass-clover swards - mowing - grazing - grassland management - dairy farms - dairy farming - organic farming
  In 1997 schakelde het melkveebedrijf van Jan en Aletta om naar een biologische bedrijfsvoering. Deze keuze maakten Jan en Alleta vanwege het overheidsbeleid over mineralengebruik. Ze verwachtten dat dit zou leiden tot de behoefte om te extensiveren. De omschakeling naar biologisch sloot hier goed bij aan. Omdat Jan geen kunstmest meer kon inzetten, zocht hij naar een goed alternatief en dat vond hij: zaaien van klaver in zijn grasland. Het bleek een enorm succes, want de gras/klaver zorgt voor uitstekende opbrengsten en levert kwalitatief goed ruwvoer.
  Beperk zo de nadelen van kleine huiskavel
  Versteeg, A. - \ 2007
  Boerderij/Veehouderij 92 (2007)8. - p. 19 - 19.
  rundvee - melkkoeien - begrazing - optimalisatie - standweiden - graastijd - gebruik van grasland - weiden - perceelsgrootte (landbouwkundig) - maaien - graslandbeheer - kwaliteitszorg - cattle - dairy cows - grazing - optimization - set stocking - grazing date - grazing tenancy - pastures - field size - mowing - grassland management - quality management
  Melkkoeien kunnen ook de wei in als er een kleine huiskavel in gebruik is. Sleutelwoorden voor beweiding op een kleine kavel zijn optimale benutting en kwaliteitsbewaking. Dertien tips worden gegeven
  Samen vers gras voeren is goedkoop : onderzoek
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  Veehouderij Techniek 10 (2007)2. - ISSN 1387-3105 - p. 12 - 12.
  melkveehouderij - rundveevoeding - graslandbeheer - maaien - zomerstalvoedering - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - arbeid in de landbouw - dairy farming - cattle feeding - grassland management - mowing - zero grazing - cooperation - farm management - farm results - farm labour
  Om te kijken in hoeverre het voeren van vers gras in de zomer op stal goedkoper zou kunnen heeft door het netwerk 'Vers en veilig in de pens' verschillende voermethoden doorgerekend voor een bestaand bedrijf met 120 melkkoeien, waar een rantsoen van vers gras, snijmais, natuurhooi en aardappels wordt gevoerd
  Goeree voor 1970: het land waar het leven goed was
  Sykora, K.V. - \ 2007
  Zuid-Hollands Landschap 3 (2007). - p. 12 - 13.
  landgebruik - natuurbescherming - graslandbeheer - duinen - vegetatie - plantenecologie - maaien - hooiland - begrazing - vegetatiebeheer - vegetatietypen - soortenrijkdom - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - land use - nature conservation - grassland management - dunes - vegetation - plant ecology - mowing - meadows - grazing - vegetation management - vegetation types - species richness - zuidhollandse eilanden - zuid-holland
  Wie door de duinen van Goeree wandelt, ziet grotendeels de duindoorn overwoekerd landschap. Diezelfde duinen bestonden voor 1970 vrijwel uitsluitend uit lage, soortenrijke duingraslanden, zoals nu nog in Westduinen, een terrein van Zuid Hollands Landschap, te zien is. Ook het landschap achter de zeereep zag er anders uit. Landschap en landgebruik hangen nauw samen. Professor Karlè Sýkora sprak met Henk Mastenbroek, hovenier te Ouddorp, die zich nog veel belangrijke details van het boerenleven op Goeree voor 1970 herinnert. Een samenleving waar hij met weemoed op terugkijkt
  Kansen voor geleedpotigen in bermen : acht jaar onderzoek langs de weg
  Noordijk, J. ; Raemakers, I.P. ; Schaffers, A.P. ; Nijs, L.J. de; Gleichman, J.M. ; Sykora, K.V. - \ 2006
  Entomologische Berichten 66 (2006)6. - ISSN 0013-8827 - p. 166 - 173.
  arthropodengemeenschappen - insectengemeenschappen - geleedpotigen - wegbermen - maaien - arthropod communities - insect communities - arthropods - roadsides - mowing
  Geleedpotigen leven onder steeds moeilijker omstandigheden. De gebieden waar ze leven raken steeds verder versnipperd. Om die reden is het belangrijk om de overgebleven soorten beter te beschermen. Zo ontstond er ook hernieuwde belangstelling voor het leven van geleedpotigen in bermen. Bermen blijken een belangrijke ecologische waarde te hebben. Dit vraagt een doordachte aanpak van het maaien van bermen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.