Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 173

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==maatregelen
Check title to add to marked list
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
Klimaatmaatregelen en het gemeentelijk landbouwbeleid : verkenning naar mogelijkheden voor versterking van klimaatmaatregelen binnen het toekomstig GLB in Nederland
Lesschen, Jan Peter ; Kuikman, Peter - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2803) - 51
landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - klimaat - maatregelen - mitigatie - agricultural policy - rural development - climate - measures - mitigation
Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel
Ruijter, F.J. de; Schröder, J.J. ; Geel, W.C.A. van; Postma, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 672) - 37
solanum tuberosum - aardappelen - akkerbouw - bemesting - maatregelen - stikstofmeststoffen - nederland - potatoes - arable farming - fertilizer application - measures - nitrogen fertilizers - netherlands
Het vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn biedt ruimte voor zgn. equivalente maatregelen: maatregelen waarbij gebruiksnormen verhoogd kunnen worden zonder dat de milieukwaliteit verslechtert. Dit onderzoek richt zich op evaluatie van N-bijmestsystemen voor aardappel en gebruik als equivalente maatregel. Een theoretische verkenning laat zien dat ideale N-bijmestsystemen die voor verschillende groeiomstandigheden de juiste N-gift geven een iets lager N-overschot geven ten opzichte van bemesting volgens een vaste totale gift. Evaluatie van proeven liet zien dat N-bijmestsystemen mogelijke besparingen ten opzichte van de N-bemestingsrichtlijn veelal goed konden aangeven, maar situaties met een hogere optimale N-gift niet. Daarmee heeft gebruik van N-bijmestsystemen als equivalente maatregel momenteel onvoldoende perspectief.
Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2013
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 76) - 33 p.
broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
In 2010 the dairy farmers of Cows & Opportunities have started working on a new project goal: gaseous emissions. To continue their role as pilot farm within the future developments in the dairy sector new goals have been added to their original goals on optimizing the nitrogen en phosphorus cycle: reducing greenhouse gas emissions and ammonia. The ultimate goal for 2013 was a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In addition to the reduction of greenhouse gases, a second aim was to further reduce ammonia (NH3) emissions with 10% relative to the individual farm level in 2009. In 2009 the autonomously achieved reduction on greenhouse gas emissions turned out to be 29%, and this was further improved to 31% in 2013, reaching the project goal. This improvement was reached by both a reduction of N2O and CH4. The reduction of the N2O emission reached already 56% in 2009, but unexpectedly grew to 62% in 2013, partly by an increase in production intensity (kg FPCM per ha). The reduction of CH4 emission was less substantial, starting at 12% in 2009 and fluctuating around 13% in 2010-2013. The second aim was to further reduce NH3 emissions to an average of 3.2 kg NH3 per 1000 kg FPCM (10% reduction relative to the individual farm level in 2009). This was reached in 2013, showing that this goal was realistic even while working on other project goals like CH4 reduction in parallel. The decline in the NH3 emission is mainly achieved at the project farms situated on sandy soils and peat, while the emission of project farms on clay soils stayed relatively constant. Farm-specific circumstances such as the weather and roughage quality will influence the effect of measurements, thereby causing fluctuations in the emissions over the years. Working on the reduction of gaseous emissions is however possible on the average Dutch dairy farm and may lead to a reduction of 25% relative to 1990, looking at the autonomous reduction already reach in Cows & Opportunities in 2009. Further reduction of greenhouse gas emissions will cost more effort. If 50% of the Dutch dairy farmers also reaches a decrease in NH3 emission in 2020 comparable to the farmers in Cows & Opportunities have reached in 2013, the emission of the dairy sector wil be 3.6 kg NH3 per 1000 kg FPCM. Dairy farmers will however need high management skills, as they have to run a complex farming system and work simultaneously on a variety of financial, social and environmental objectives all-year.
Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan
Grift, E.A. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2697) - 41 p.
otters - lutra - wildpassages - monitoring - wildbescherming - maatregelen - wildbeheer - martes martes - noord-holland - wildlife passages - wildlife conservation - measures - wildlife management
Goed watermanagement is (ook): Rekening houden met je omgeving
Aarts, H.F.M. ; Haan, M.H.A. de; Verloop, J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
waterbeheer - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - milieuwetgeving - water management - dairy farming - farm management - measures - environmental legislation
Water is voor iedereen belangrijk en houdt zich niet aan grenzen. Goed waterbeheer betekent: Rekening houden met de eigen belangen én met die van de omgeving. Het watermanagement van het melkveebedrijf moet daarom aansluiten bij de wensen van nationale en regionale overheden en natuurlijk ook bij die van het bedrijf zelf.
Systematische aanpak overmatige wortelgroei loont Biostimulant werkt alleen in de goede omgeving
Kierkels, T. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)2. - p. 23 - 23.
glastuinbouw - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende bacteriën - rhizobium rhizogenes - tomaten - landbouwkundig onderzoek - ziektepreventie - maatregelen - groeiregulatoren - greenhouse horticulture - cultural methods - substrates - culture media - plant pathogenic bacteria - tomatoes - agricultural research - disease prevention - measures - growth regulators
Het wordt steeds duidelijker dat heel steriel werken de bacterie die voor overmatige wortelgroei zorgt, kan bevoordelen. Het antwoord: systematisch en op het juiste tijdstip het nuttige bodemleven opbouwen in het substraat. Proeven op dit gebied geven goede hoop dat dit de juiste aanpak is.
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater
Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Renaud, L.V. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2588) - 111
bodemchemie - fosfaatuitspoeling - emissiereductie - waterverontreiniging - fosfor - maatregelen - drainage - milieueffect - mestbeleid - monitoring - voorspellingen - kaderrichtlijn water - modellen - soil chemistry - phosphate leaching - emission reduction - water pollution - phosphorus - measures - environmental impact - manure policy - forecasts - water framework directive - models
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijnen, omzetten landbouw in natuur en structuurverbetering. De effecten van de maatregelen verschillen in omvang en vertonen grote regionale verschillen. Belasting van het oppervlaktewater vindt vooral plaats vanuit een smalle zone langs waterlopen. In een groot deel van Nederland is deze zone smaller dan 5 meter. Maatregelen zouden dus deels tot deze zones beperkt kunnen worden.
Bacterieziekten in de bloemisterij
Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - groeianalyse - grondbeheer - fosfaat - melkvee - huisvesting van koeien - maatregelen - wetgeving - landbouwgrond - dairy farming - growth analysis - land management - phosphate - dairy cattle - cow housing - measures - legislation - agricultural land
Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit heeft voor hun bedrijf.
Duurzame melkveehouderij levert meer biodiversiteit op
Zijlstra, J. ; Migchels, G. ; Poelarends, J.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
landbouwbeleid - milieubeleid - maatregelen - biodiversiteitsbepaling - melkveehouderij - duurzame veehouderij - agricultural policy - environmental policy - measures - biodiversity assessment - dairy farming - sustainable animal husbandry
We hebben de afgelopen decennia binnen de landbouw al heel veel maatregelen genomen om de schadelijke gevolgen van landbouw voor het milieu te beperken. Hebben die inspanningen ook vooruitgang in biodiversiteit opgeleverd?
A safe operating space - Terry Hughes
Wageningen UR, - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR
ecosystemen - ecologische verstoring - natuurreservaten - klimaatverandering - maatregelen - ecosystems - ecological disturbance - nature reserves - climatic change - measures
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap, zo stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Marten Scheffer van Wageningen University in Science van 20 maart 2015
Bacteriën in de Bloemisterij
Slootweg, G. - \ 2015
Wageningen UR
sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
Update Checklist Energiebesparende Maatregelen
Wildschut, J. - \ 2014
BloembollenVisie (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiebesparing - bedrijfsmanagement - maatregelen - controlelijsten - besluitvorming - market gardens - ornamental bulbs - energy saving - business management - measures - checklists - decision making
De laatste versie van de Checklist Energiebesparende Maatregelen is inmiddels vijf jaar oud. Door PPO Bloembollen en DLV Plant is deze nu geactualiseerd. De bedoeling van de checklist is dat bloembollenbedrijven zelf een zogenoemde shortlist kunnen maken van voor hen interessante mogelijkheden. Samen met adviseurs of installateurs kan dan uitgewerkt worden welke maatregelen op het bedrijf het meest lucratief zijn.
Plan van aanpak voer- en managementmaatregelen en aanvullende technische maatregelen voor ammoniakreductie veehouderij in PASkader : stand van zaken september 2014
Ogink, N.W.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 821) - 45
maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - diervoedering - duurzame veehouderij - stikstof - huisvesting, dieren - veehouderij - landbouw en milieu - agrarische bedrijfsvoering - luchtkwaliteit - measures - ammonia emission - emission reduction - animal feeding - sustainable animal husbandry - nitrogen - animal housing - livestock farming - agriculture and environment - farm management - air quality
In this study a research programme is presented to develop and facilitate the introduction of feed and management measures to mitigate ammonia emission of livestock facilities near Natura-2000 areas.
Preventie steeds belangrijker bij stengelaaltje
Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
BloembollenVisie (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
tulpen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - grondsterilisatie - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - bemonsteren - maatregelen - tulips - plant pests - soil sterilization - control methods - disease prevention - sampling - measures
Elk voorjaar is het schrikken voor een aantal telers van tulpen. Er is stengelaaltje gevonden. Sinds het wegvallen van het Produktschap Tuinbouw is een schadevergoeding niet vanzelfsprekend en is er minder geld voor onderzoek. Aan de teler om vooral preventieve maatregelen te nemen. In dit artikel is de laatste stand van zaken te lezen.
Webinar Msc Forest and Nature Conservation
Wageningen UR, ; Scheffer, M. - \ 2014
Wageningen UR
ecosystemen - ecologische verstoring - natuurreservaten - klimaatverandering - maatregelen - plaatselijke planning - ecosystems - ecological disturbance - nature reserves - climatic change - measures - local planning
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap, zo stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Marten Scheffer van Wageningen University in Science van 20 maart 2015
Advies ‘Herstel Leuvenumse beek’
Dongen, R. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 20
waterlopen - herstel - hydrologie van stroomgebieden - maatregelen - inventarisaties - natuurgebieden - veluwe - streams - rehabilitation - catchment hydrology - measures - inventories - natural areas
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap is gevraagd advies uit te brengen over de geplande herstelmaatregelen in de Leuvenumse beek. Dit advies is verwerkt in de definitieve herstelvisie (Bell Hullenaar) en heeft ook doorgewerkt in de wijze waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd. Kort gezegd heeft het advies ervoor gezorgd dat het herstel van het beeksysteem op meer systematische wijze zal gaan plaatsvinden
Virus onschadelijk maken, voorkomen infectie, symptomen onderdrukken : beheersen door complex van middelen en maatregelen
Arkesteijn, M. ; Stijger, I. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)12. - p. 62 - 63.
glastuinbouw - kasgewassen - plantenvirussen - gewasbescherming - maatregelen - landbouwkundig onderzoek - weerstand - ziektepreventie - virusziekten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant viruses - plant protection - measures - agricultural research - resistance - disease prevention - viral diseases
Virussen veroorzaken behoorlijk wat economische schade in cultuurgewassen. Een besmetting met komkommerbontvirus bijvoorbeeld levert al gauw 15% inkomstenderving op. Virusziekten zijn niet te bestrijden zoals schimmels en bacteriën, maar wel te beheersen. Virologe Ineke Stijger van Wageningen UR Glastuinbouw vertelt over de mogelijke wijzen van aanpak en het huidige onderzoek.
Effectiviteit van het kabeljauwherstelplan Noordzee
Paijmans, A.J. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
kabeljauw - noordzee - visbestand - herstelbeheer - visserijbeheer - maatregelen - cod - north sea - fishery resources - restoration management - fishery management - measures
Het kabeljauwherstelplan is nu ruim 10 jaar in werking. Visserijondernemers uit de kenniskring Transitie Zuid hebben de indruk dat, ondanks de maatregelen van het kabeljauwherstelplan, de kabeljauw nog steeds niet terug is in de Zuidelijke Noordzee. Zij vermoeden dat andere factoren, buiten het herstelplan om, hierbij een rol spelen. De visserijondernemers, willen meer weten over de ontwikkelingen in het kabeljauwbestand en de effectiviteit van het kabeljauwherstelplan. Met die kennis hopen ze beter mee te kunnen praten over maatregelen die bij moeten dragen aan het kabeljauwherstel.
Effect varroa op volksgrootte pas zichtbaar als het te laat is?
Dooremalen, C. van; Cornelissen, B. ; Langevelde, F. van - \ 2014
Bijenhouden 8 (2014)3, juni 2014. - ISSN 1877-9786 - p. 20 - 22.
apidae - honingbijen - varroa destructor - mijten - bijenziekten - bijensterfte - besmetting - bestrijdingsmethoden - maatregelen - onderzoek - honey bees - mites - bee diseases - bee mortality - contamination - control methods - measures - research
De parasitaire mijt Varroa destructor is altijd en overal aanwezig in volken van onze honingbijen. Varroa verkot het leven van de volwassen bij, wat resulteert in een verhoogde kans op wintersterfte. Ondanks leen relatief geringe wintersterfte in 2012-2013 en 2013-2014 is het identificeren van een variabele om in een vroeg stadium wintersterfte te kunnen voorkomen nog steeds hard nodig. Met behulp van zo'n variabele kunnen er maatregelen genomen worden om sterfte te voorkomen.
Toepassing ODEMM - methodiek voor het Nederlandse KRM Programma van Maatregelen
Piet, G.J. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C162/14) - 61
evaluatie - risicoschatting - ecologische risicoschatting - maatregelen - milieueffect - menselijke invloed - ecosysteembeheer - mariene ecologie - natuurbeheer - evaluation - risk assessment - ecological risk assessment - measures - environmental impact - human impact - ecosystem management - marine ecology - nature management
Het Nederlandse Kaderrichtlijn Mariene strategie Programma van Maatregelen (PvM) is geëvalueerd met behulp van de ODEMM methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld binnen het door de EU gesubsidieerde FP7 project ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-based Marine Management). Met deze methodiek kan worden vastgesteld in hoeverre het PvM de menselijke activiteiten die hun invloed op het mariene ecosysteem hebben, in potentie kan mitigeren, zodat een goede milieutoestand behaald kan worden.
Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2012
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 74) - 21
broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
The dairy farmers of Cows & Opportunities managed to further reduce their greenhouse gas and ammonia (NH3) emissions in 2012 relative to the period 2009-2011. The ultimate goal for 2013 is a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In 2009 the autonomously achieved reduction turned out to be 27%, and this was further improved to 29% in 2011 and almost 30% in 2012.
Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve
Helsen, H.H.M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
drosophila suzukii - kersen - kleinfruit - insectenplagen - oogstschade - aantasting - bedrijfshygiëne - maatregelen - cherries - small fruits - insect pests - crop damage - infestation - industrial hygiene - measures
De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op veel bdrijven tot oogstderving. Ook in andere Europese landen is de plaagdruk groter dan in voorgaande jaren. PPO onderzocht sinds eind mei honderden vruchtmonsters van Nederlandse zachtfruitbedrijven. Wat is de actuele situatie en wat leren we ervan?
Hout- en bastkevers bij jonge eiken
Sluis, B.J. van der - \ 2014
quercus - plantenplagen - houtboorders - coleoptera - maatregelen - plantgezondheid - preventie - openbaar groen - plant pests - wood borers - measures - plant health - prevention - public green areas
Zowel de boomkwekerijsector, als groenbeheerders, ondervinden problemen met stamschade in eik door hout- en bastboorders. Bomen met duidelijke symptomen (gaatjes) zijn grotendeels onverkoopbaar en dit leidt tot aanzienlijke financiële schade in de laanboomsector. Mogelijke oplossingen zijn niet of beperkt ontwikkeld. Doel van dit onderzoek was om de ernst van het hout- en bastboorders probleem bij Quercus in kaart te brengen, zowel op de kwekerijen als bij de eindgebruiker. Bestaande informatie uit de literatuur is verzameld en er is een aanzet voor een beheers strategie gegeven.
€ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden
Schipper, P.N.M. ; Janssen, G.M.C.M. ; Polman, N.B.P. ; Linderhof, V.G.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Oude Essink, G.H.P. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2510) - 25
watervoorziening - zoet water - verzilting - waterbeleid - waterbeheer - waterbalans - maatregelen - modellen - watergebruik - akkerbouw - veehouderij - kustgebieden - zeeland - zuid-holland - water supply - fresh water - salinization - water policy - water management - water balance - measures - models - water use - arable farming - livestock farming - coastal areas
Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van het beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. De huidige zoetwatervoorziening en een reeks maatregelen zijn voor de ZWD-RD gekwantificeerd met behulp van €ureyeopener 2.1, een beleidsondersteunend model dat is ontwikkeld voor beantwoording van vragen over de zoetwatervoorziening door Alterra, Deltares, het LEI en De Bakelse Stroom. €ureyeopener 2.1 is toegespitst op de situatie in de ZWD-RD. Gebruikers kunnen tijdens overleggen met stakeholders (interactief) beoogde maatregelen invoeren; het model berekent dan per omgaande de effecten (waterbehoeften, zoutgehalten regionale wateren, fysieke opbrengstveranderingen landbouw) en ook de directe kosten van de maatregelen. In deze rapportage wordt het model beschreven, en de manier waarop, aan de hand van werksessies met actoren in de regio, de uitkomsten van het model zijn getoetst en het model op onderdelen is verbeterd.
Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen : Fresh Water Options Optimizer - fase 1
Bakel, J. van; Louw, P. de; Stuyt, L.C.P.M. ; Tolk, L. ; Velstra, J. ; Hoogvliet, M. - \ 2014
Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Rapport / STOWA 2014-16) - ISBN 9789490070847 - 82
zoet water - watervoorziening - drainage - infiltratie - sloten - wateropslag - watervoerende lagen - maatregelen - inventarisaties - fresh water - water supply - infiltration - ditches - water storage - aquifers - measures - inventories
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor hoog en laag Nederland, kan worden verkend. In deze studie zijn de opschalingsmogelijkheden bekeken voor de volgende lokale zoetwateroplossingen: (1) drains2buffer, (2) regelbare en klimaatadaptieve drainage, (3) kreekruginfiltratie, (4) Freshmaker, (5) verticale ASR, (6) waterconservering door stuwen en (7) waterconservering door slootbodemverhoging.
Maatregelen tegen Pear Decline Phytoplasma infectie via enten
Dees, R.H.L. ; Kock, M.J.D. de - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
plantenziekten - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plantenplagen - vermeerderingsmateriaal - opduikende infectieziekten - ziektebestrijding - maatregelen - enten - plant diseases - plant pests - propagation materials - emerging infectious diseases - disease control - measures - scions
Pear Decline is een ziekte bij perenbomen en wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Zieke perenbomen worden gekenmerkt door een vervroegde en veelal intensieve roodverkleuring van de bladeren. Bij een ernstige aantasting sterft de boom af. Bomen gaan echter niet altijd dood. Sommige bomen groeien door de ziekte heen en verliezen het fytoplasma in de loop van de tijd. Het fytoplasma wordt overgedragen door de perenbladvlo (Cacopsylla pyri), maar kan ook tijdens het handmatig vermeerderen van perenbomen worden verspreid. De ziekte vormt op dit moment nog met name een probleem in de zuidelijke Europese landen rond het middellandse zeegebied. Ook in Nederland is de ziekte aanwezig, maar de verspreiding is beperkt. Dit neemt niet weg dat PDP een potentieel gevaar vormt voor de exportpositie van Nederlandse vruchtboomtelers en kwekers.
Global collection of mushroom pathogens
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Korsten, L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding - 40
eetbare paddestoelen - ziekten - diagnostische technieken - resistentie van variëteiten - alternatieve methoden - pathogenen - bedrijfshygiëne - monitoring - maatregelen - edible fungi - diseases - diagnostic techniques - varietal resistance - alternative methods - pathogens - industrial hygiene - measures
In many places in the world, increasingly less chemical crop protection agents are available for use in mushroom cultivation. As a consequence, mushroom cultivation will loose the ability to use crop protection agents. As a consequence, good hygiene management, early detection and monitoring of pathogens (diagnostics), alternative crop protection agents and disease resistant mushroom varieties have to play an important role. The number of researchers in several mushroom producing countries is decreasing already for a number of years. For an effective use of research funds, international collaboration on topics of mutual interest is important. At the workshop of the Global Mushroom Disease Diagnostic Initiative, held in 2008 just before the ISMS conference in Cape Town, it was decided to try and build a collection of reference pathogen strains for the white button mushroom diseases present world wide. This collection will play a vital role in the development of diagnostic methods for mushroom diseases. This project was funded in part by the ISMS and in part by the Dutch Horticultural Board.
Priorities for energy efficiency measures in agriculture
Visser, C.L.M. de - \ 2013
agrEE (Deliverable 3.2 ) - 19
landbouw - landbouwsector - landbouwproductie - energie - energiegebruik - energiebesparing - maatregelen - europa - agriculture - agricultural sector - agricultural production - energy - energy consumption - energy saving - measures - europe
This report provides research gaps and priorities for energy efficiency measures in agriculture across Europe, based on the analysis of the Coordination and Support Action AGREE (Agriculture & Energy Efficiency) funded by the 7th research framework of the EU (www.agree.aua.gr). The analysis from seven countries (Portugal, Netherlands, Germany, Denmark, Poland, Finland, Greece) shows the potential impact of different energy efficiency measures across Europe and research needs to improve energy efficiency. Potentials and constraints were identified for the categories: crop production, greenhouse production, animal housing and systems approaches.
Pythiumbestrijding hyacint: plannen en rekenen
Vreeburg, P.J.M. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
BloembollenVisie (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - hyacinthus - schimmelziekten - pythium - bestrijdingsmethoden - maatregelen - toepassing - aantasting - modellen - schade - ornamental bulbs - fungal diseases - control methods - measures - application - infestation - models - damage
Pythium veroorzaakt veel schade in hyacint en is niet goed te bestrijden. In een meerjarig onderzoek bij PPO is een aantal veelbelovende maatregelen (Ridomil Gold, Pseudomonas SS101 en groenbemesters) getest. Er is gekeken naar de effectiviteit van combinaties van maatregelen en van herhaalde toepassing. Een afdoende bestrijding bleek echter niet mogelijk. Een rekenmodel is ontwikkeld om de economische schade bij hyacint door een aantasting en het effect van een bestrijding inzichtelijk te maken.
Noodmaatregelen tegen pikkerij
Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de; Krimpen, M.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Tuijl, O. van; Bestman, M. - \ 2013
[Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 32
pluimveehouderij - verenpikken - hennen - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - dierenwelzijn - diergedrag - diergezondheid - maatregelen - uitloop - huisvesting van kippen - dierlijke productie - pluimvee - poultry farming - feather pecking - hens - broilers - broiler breeders - animal welfare - animal behaviour - animal health - measures - outdoor run - chicken housing - animal production - poultry
Deze uitgave geeft een kort overzicht van maatregelen die pluimveehouders kunnen treffen tegen beschadigend pikgedrag. De uitgave is bedoeld voor pluimveehouders met leghennen of vleeskuikenouderdieren.
Pythium in hyacint : wat zijn de kosten en wat leveren maatregelen op?
Roelofs, P.F.M.M. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
bloembollen - hyacinthus - pythium - modellen - kosten - maatregelen - plantenziekteverwekkende schimmels - economische aspecten - economische evaluatie - agrarische economie - ornamental bulbs - models - costs - measures - plant pathogenic fungi - economic aspects - economic evaluation - agricultural economics
Rekenmodel voor het berekenen van economische schade door Pythium en van het economisch effect van bestrijding.
Praktijk weerbarstig bij aanpak kalverdiarree
Cappellen, J. van; Boumans, I.J.M.M. ; Stassen, E.N. - \ 2013
Veeteelt 30 (2013)7. - ISSN 0168-7565 - p. 38 - 39.
melkveehouderij - kalveren - kalverziekten - diarree - kalvervoeding - colostrum - maatregelen - dairy farming - calves - calf diseases - diarrhoea - calf feeding - measures
Veehouders weten goed welke maatregelen er zijn tegen kalverdiarree, maar passen ze in de praktijk vaak niet toe. ‘Geen noodzaak’, ‘te weinig tijd’ of ‘te onpraktisch voor de eigen situatie’ zijn veelgehoorde argumenten om geen actie te ondernemen.
Milieurapportage Boom- en Vaste Plantenteelt van 2009 en 2010 : grote afname van de milieubelasting inmiddels gerealiseerd
Sluis, B.J. van der - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 72
boomkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - maatregelen - milieubeheer - milieutoets - doelstellingen - innovaties - verbetering - forest nurseries - perennial nurseries - measures - environmental management - environmental assessment - objectives - innovations - improvement
In de boomkwekerij en de vaste plantenteelt is de milieubelasting in de periode 1998-2010 met maar liefst 86% gedaald. In de totale land- en tuinbouw is dit 85%. De doelstelling was 95% en is dus niet helemaal gehaald. Duidelijk is dat de boomkwekerij forse inspanningen heeft geleverd en dat de boomkweker blijft innoveren om de milieubelasting verder terug te dringen. Verdere afname zal nog een grote inspanning vergen. De sector geeft tegelijkertijd aan dat verdere maatregelen wel bedrijfseconomisch verantwoord moeten zijn.
Terugkeer buxus op Loo zal nog jaren duren
Doorn, D. van; PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2012
Boom in business 3 (2012)10. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 25.
buxus - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - cylindrocladium buxicola - schimmelziekten - ziektebestrijding - maatregelen - plantenveredeling - samenwerking - belgië - varieties - new species - fungal diseases - disease control - measures - plant breeding - cooperation - belgium
Terwijl in Nederland de discussie over de aanpak van schimmelziektes in buxus soms hevig oplaait, heeft België inmiddels door middel van veredeling duurzame buxussoorten ontwikkeld die beter bestand zijn tegen de schimmels.
Vermijd ethyleen in bomencellen : ethyleenschade bij bewaring fruitbomen: feiten en maatregelen : onderzoek
Schaik, A.C.R. van - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)47. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
vruchtbomen - koudeopslag - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - ethylene - damage - measures - farm management
Af en toe komt het voor dat er ethyleenschade optreedt bij de bewaring van fruitbomen. Tegenwoordig worden er steeds meer fruitbomen bewaard om tijdig te kunnen leveren en eventueel vorstschade te voorkomen. Alex van Schaik, onderzoeker WUR, behandelt in dit artikel onder welke omstandigheden ethyleenschade zich kan manifesteren, welke boomsoorten en rassen gevoelig zijn, de mogelijke ethyleenbronnen en hoe fruitboomkwekers en fruittelers schade kunnen voorkomen.
NH3 onder de duim : 2. Voeding
Veldkamp, T. ; Harn, J. van; Klis, J.D. van der; Star, L. - \ 2012
De Pluimveehouderij 42 (2012)11. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
pluimveehouderij - pluimveevoeding - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - eenden - ammoniakemissie - maatregelen - poultry farming - poultry feeding - broilers - turkeys - hens - ducks - ammonia emission - measures
Het effect van voeding op de reductie van ammoniakemissie op pluimveebedrijven is door Wageningen UR Livestock Research en Schothorst Feed Research onderzocht.
NH3 onder de duim : 1. Management- en huisvestingsmaatregelen
Veldkamp, T. ; Aarnink, A.J.A. ; Ellen, H.H. ; Harn, J. van - \ 2012
De Pluimveehouderij 42 (2012)11. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 14.
pluimveehouderij - hennen - vleeskuikens - kalkoenen - eenden - huisvesting van kippen - ammoniakemissie - maatregelen - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - poultry farming - hens - broilers - turkeys - ducks - chicken housing - ammonia emission - measures - animal welfare - animal production - poultry
Het effect van huisvestings- en managementmaatregelen op de ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden is door Wageningen UR Livestock Research onderzocht.
Verbetering van de fosfaatefficiëntie in de melkveehouderij = Improvement of phosphate efficiency on dairy farms
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 596) - 14
melkveehouderij - mest - fosfaat - excretie - efficiëntie - maatregelen - milieubescherming - mestoverschotten - dairy farming - manures - phosphate - excretion - efficiency - measures - environmental protection - manure surpluses
Phosphate efficiency in dairy industry should be increased in the next years, to be able to reduce the environmental burdens. Various measurements could be implemented depending on individual farmers possibilities.
Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. - \ 2012
V-focus 9 (2012)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - broeikasgassen - reductie - maatregelen - rundveevoeding - voersamenstelling - dairy farming - animal manures - ammonia emission - greenhouse gases - reduction - measures - cattle feeding - feed formulation
In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie fors te verminderen. Uit een eerste jaar van experimenteren blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig is.
Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : maatregelen op bedrijfsniveau
Massop, H.T.L. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2272) - 112
landbouwgrond - oppervlakkige afvoer - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - maatregelen - drainage - kaderrichtlijn water - nederland - agricultural land - runoff - water quality - surface water quality - nitrogen - measures - water framework directive - netherlands
De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de verbetering van waterkwaliteit. In het kader van het innovatieprogramma KRW is door Alterra het project ‘Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling’ uitgevoerd. Voor P en in mindere mate voor N vormt oppervlakkige afstroming een belangrijke route naar het oppervlaktewater. Dit project richt zich specifiek op maatregelen op bedrijfsniveau die zijn gericht tegen oppervlakkige afspoeling van nutriënten over maaiveld naar de sloot. Voor het in kaart brengen van de risico’s is een checklist ontwikkeld en een tool om natte plekken te identificeren. Voor veertien bedrijven is de checklist ingevuld, vervolgens zijn zeven bedrijven bezocht. Voor de geconstateerde risico’s is aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen. Meestal is drainage een goede methode om risico’s te beperken. Voor hotspots, zoals veedrenkplaatsen en koepaden, is verplaatsing de beste oplossing.
Effect van huisvestings- en managementmaatregelen op ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikers, kalkoenen en eenden = Effects of housing and management on ammonia emissions fram laying hen, broiler, turkey and duck houses
Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Veldkamp, T. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 560) - 32
pluimveehouderij - hennen - eierproductie - vleeskuikens - kalkoenen - eenden - ammoniakemissie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - maatregelen - poultry farming - hens - egg production - broilers - turkeys - ducks - ammonia emission - animal housing - animal welfare - measures
This report describes potential measures on housing and management to reduce ammonia emission from laying hen, broiler, turkey and duck houses.
Stakeholders willen kwaliteit oppervlaktewater borgen
Wijnands, F.G. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 20 - 21.
waterkwaliteit - pesticiden - milieuwetgeving - certificering - maatregelen - boeren - verontreinigingsbeheersing - Nederland - water quality - pesticides - environmental legislation - certification - measures - farmers - pollution control - Netherlands
Op veel plaatsen in Nederland komen nog te veel bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Hoe ze erin komen en met welke maatregelen dat te voorkomen is, is grotendeels bekend. Vooroplopende boeren, tuinders en loonwerkers passen die maatregelen al toe. Nu is het de tijd voor de rest van het peloton om in een nieuw project WaterABC mee te gaan doen. Voortaan krijgen boeren een “verplichting” om maatregelen te nemen. Per gebied en per sector willen de projectpartners kijken wat de beste maatregelen zijn om de emissie naar de sloot te verminderen. En daar zoeken ze partners bij. In het ene gebied werkt het wellicht het best als Friesland Campina of Albert Heijn akkerbouwers vraagt om een akkerrand aan te leggen. In een ander gebied helpt het als fruittelers allemaal spuiten met een speciale spuit. Dan willen de projectpartners de overheid vragen met een regeling te komen die het aantrekkelijk maakt om zo’n speciale spuit aan te schaffen.
Ethyleenschade door bewaring is te voorkomen
Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)7. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - measures - farm management
Iedere vruchtboom kweker is bij gekoelde bewaring bedacht op het ontstaan van ethyleenschade aan de bomen. Tot enkele jaren geleden was onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden ethyleenschade kan optreden. Uit praktijkonderzoek van PPO Fruit blijkt dat schade kan worden voorkomen.
Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie" (interactive document)
Goosen, H. ; Masselink, L.J.W. ; Pijnappels, M.H.J. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 11
klimaatverandering - klimaatadaptatie - maatregelen - effecten - duurzaamheid (sustainability) - informatieverspreiding - climatic change - climate adaptation - measures - effects - sustainability - diffusion of information
Interactieve samenvatting, met vijf deelaspecten: Klimaateffectatlas, klimaatateliers, maatregeldatabase, DPL (duurzaamheidsprofiel van een locatie) en MKBA
Climate adaption atlas
Goosen, H. ; Groot, M. de - \ 2011
klimaatverandering - maatregelen - effecten - beslissingsondersteunende systemen - climatic change - measures - effects - decision support systems
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an online Geoportal.
Climate adaption atlas
Goosen, H. ; Groot, M. de; Bergh, D. van den; Koekoek, A. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Alterra
klimaatverandering - maatregelen - effecten - beslissingsondersteunende systemen - climatic change - measures - effects - decision support systems
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an online Geoportal.
Checklist ganzenschade : wat te doen bij (kans op) schade door ganzen?
Wijk, C.A.P. van - \ 2011
Melkvee Magazine 10 (2011)4. - p. 43 - 43.
melkveehouderij - beweidingsschade - ganzen - vergoeding - maatregelen - dairy farming - browsing damage - geese - compensation - measures
Veel melkveehouders krijgen vroeg of laat te maken met ganzenschade. Het PPO-AGV geeft via een checklist aan hoe te handelen bij dreigende of reeds aangerichte schade door ganzen.
Bomen in grondophogingen, Deel 2: mitigerende maatregelen
Kopinga, J. - \ 2011
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2011 (2011)17. - p. 4 - 8.
bomen - verplanten - aanslaan van het gewas - beweging in de bodem - boomverzorging - maatregelen - effecten - besluitvorming - trees - transplanting - crop establishment - movement in soil - tree care - measures - effects - decision making
In 2010 heeft de auteur in opdracht van de gemeente Rotterdam een adviesrapportage opgesteld over de gevolgen van grondophogingen voor bomen. Bomen publiceert in twee artikelen een verkorte versie van dit rapport. In het eerste deel was te lezen wat de effecten van grondophoging op bomen zijn. In dit tweede deel komen de belangrijkste mitigerende maatregelen aan de orde. Op www.kpb-isa.nl is de integrale versie van het rapport beschikbaar.
Vochthuishouding in perencellen : maatregelen voor een beter bewaarseizoen
Geijn, F.G. van de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)34. - ISSN 0016-2302
fruitgewassen - peren - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - maatregelen - vochtigheid - fruit crops - pears - fruit stores - stores - measures - humidity
Het bewaren van Conference vraagt op allerlei vlakken om maatregelen. Een juiste vochthuishouding is daarbij zeer bepalend.
Climate adaption - modelling water scenarios and sectoral impacts. Final report ClimWatAdapt project
Florke, M.F. ; Wimmer, F. ; Laaser, C. ; Vidaurre, R. ; Trolzsch, J. ; Dworak, T. ; Stein, U. ; Marinova, N. ; Jaspers, F. ; Ludwig, F. ; Swart, R. ; Hoang, L.P. ; Giupponi, C. ; Bosello, F. ; Mysiak, J. - \ 2011
Kassel : CESR – Center for Environmental Systems Research - 159
klimaatverandering - gevoeligheidsanalyse - maatregelen - waterkwaliteit - ecosystemen - regio's - europese unie - climatic change - sensitivity analysis - measures - water quality - ecosystems - regions - european union
The main objective of this project is the assessment of vulnerability to climate change impacts and adaptation measures. Therefore, the main aim of this project was to set up an Integrated Assessment Framework (IAF), which allows to analyze which regions in Europe are potentially vulnerable to climate change and to identify which adaptation measures could potentially be promoted at the EU level.
Voorbloei Bouvardia
Slootweg, G. ; Mourik, N.M. van - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1132) - 34
bouvardia - cultivars - bloei - prematuriteit - preventie - teelt onder bescherming - maatregelen - sierplanten - nederland - flowering - prematurity - prevention - protected cultivation - measures - ornamental plants - netherlands
Premature flowering can occur in some varieties of Bouvardia. This means that a number of stems of the crop will form flowers during the long day period en flower some weeks before the rest. It is not clear whether Bouvardia is a facultative or obligate short day plant; this could vary between varieties. Premature flowering can occur while using different lamp types. Premature flowering proved not to be a habit of single plants. Plants with premature flowering in one harvest could not show this in the following harvest and the other way round. The number of shoots and their position on the plant did not correlate with premature flowering. All this should make it possible to prevent premature flowering by growth circumstances.
Measures to reduce ammonia emissions from livestock manures: now, soon and later
Groenestein, C.M. ; Smits, M.C.J. ; Huijsmans, J.F.M. ; Oenema, O. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 488) - 53
veehouderij - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - emissiereductie - maatregelen - livestock farming - animal manures - ammonia emission - emission reduction - measures
Various possible options to further decrease ammonia emissions from livestock manure were explored in a desk study. Techniques and their impact on the processes leading to NH3 production and volatilization are described. Research priorities are identified.
QuickScan effectiviteit van het weren en verjagen van ganzen
Melman, T.C.P. ; Lange, H.J. de; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2251)
ganzen - wildbeheer - populatiedichtheid - maatregelen - evaluatie - geese - wildlife management - population density - measures - evaluation
Een QuickScan literatuur analyse is uitgevoerd naar de effectiviteit van weren en verjagen van ganzen. Met trefwoorden is een aantal artikelen geselecteerd en geanalyseerd op bruikbare informatie rond dit onderwerp (ruim 30). Op basis van een aantal criteria is een inschatting gemaakt van de wetenschappelijke hardheid van de informatie voor de te beantwoorden vraag. In een overzichtstabel zijn aard, eenduidigheid en substantie (ruimtelijke schaal, duur) van de effecten opgenomen. De bevindingen zijn collegiaal doorgesproken met een hoogleraar Resource Ecology en een onderzoeker en voorzien van een aantal meer algemene noties.
Van kuiken tot kip
Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Bestman, M.W.P. ; Wagenaar, J.P. - \ 2011
Wageningen UR Livestock Research
pluimveehouderij - hennen - diergedrag - stalinrichting - dierenwelzijn - maatregelen - verenpikken - pluimvee - diergezondheid - poultry farming - hens - animal behaviour - animal housing design - animal welfare - measures - feather pecking - poultry - animal health
Om leghennen te houden zonder pikkerij, zal een beroep gedaan worden op de kennis en kunde van de pluimveehouder. Dit boekje beoogt een hulpmiddel te zijn voor opfokkers en legpluimveehouders. Per levensfase worden tips gegeven voor het houden van leghennen. Ook worden enkele specifieke situaties belicht. De brochure is gemaakt in het kader van de projecten 'Kennisoverdracht ingrepen" en "Van kuiken naar kip".
Crop volunteers and climate change; Effects of future climate change on the occurrence of maize, sugar beet and potato volunteers in the Netherlands
Wiel, C.C.M. van de; Brink, L. van den; Bus, C.B. ; Riemens, M.M. ; Lotz, L.A.P. ; Smulders, M.J.M. - \ 2011
Bilthoven : Cogem (Report / COGEM 2011-11) - 51
gewassen - klimaatverandering - onkruidbestrijding - maatregelen - experimenteel veldonderzoek - transgene planten - klimaatfactoren - cultuurplanten als onkruiden - akkerbouw - crops - climatic change - weed control - measures - field experimentation - transgenic plants - climatic factors - crop plants as weeds - arable farming
COGEM has commissioned a research project on the effect of the possible future climate change on the occurrence of volunteers. One of the aspects that is considered in the risk assessment of GM crops is whether this crop is able to survive and/or establish in the Netherlands. Climate change could possibly facilitate the survival of a conventional or GM crop. This research project was carried out to investigate whether the survival of maize, potato and sugar beet could change as a result of future climate change in order to allow a timely adjustment of COGEM’s advices if needed.
Visanalyse Haarzuilens : visanalyse in het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn
Ottburg, F.G.W.A. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2241) - 36
graslanden - peilbeheer - natuurwaarde - zoetwatervissen - kaderrichtlijn water - maatregelen - sluizen - utrecht - grasslands - water level management - natural value - freshwater fishes - water framework directive - measures - sluices
Aanleiding voor deze studie is het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn in de provincie Utrecht. In de projectbeschrijving zijn maatregelen opgenomen voor de Kader Richtlijn Water. Eén van de voorgestelde maatregelen is het ontsluiten van de huidige geïsoleerd gelegen schraallanden genaamd Wielrevelt voor zoetwatervissen. In dit gebied kan dan met verhoging van de grondwaterstand meer open water worden gerealiseerd. Met rijke slootvegetaties en natte ruigten kan dit gebied uitstekend als paaiplaats voor vissen in de Haarrijn of de Ouwenaar worden gebruikt. Vereniging Natuurmonumenten heeft echter aangegeven dat zij de isolatie van de schraallanden (hooilanden) in Wielrevelt voor andere natuurwaarden wil behouden en niet wil openstellen en afgraven voor vissen c.q. KRW-doelen. Alterra is door provincie Utrecht gevraagd om een visanalyse uit te voeren voor het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn, waarin de mogelijkheden worden onderzocht om de schraallanden in hun isolement te behouden en ook tegemoet te kunnen komen aan de KRW-doelen voor zoetwatervissen.
Hou hele verwerking nog eens tegen het licht : viroloog Maarten de Kock
Dwarswaard, A. ; Kock, M.J.D. de - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)231. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
bloembollen - ziektepreventie - testen - virussen - verspreiding - maatregelen - bedrijfsmanagement - ornamental bulbs - disease prevention - testing - viruses - dispersal - measures - business management
De inzet van een PCR-toets om PIAMV in spoelwater aan te tonen en het gebruik van chloorbleekloog om dit virus in het spoelwater en op de bol te doden zijn voor PPO-viroloog Maarten de Kock reden om enkele kanttekeningen te plaatsen. Daarnaast geeft hij aan wat er zoal is gebeurd aan onderzoek en wat een ondernemer nu al kan doen.
Plan van aanpak voor ontwikkeling van fijnstofreductiemethoden in varkensstallen = Plan of action for development of dust reduction principles inside pig houses
Winkel, A. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Livestock Research Wageningen UR 395) - 20
varkenshouderij - varkensstallen - fijn stof - emissie - stalklimaat - maatregelen - stofbestrijding - pig farming - pig housing - particulate matter - emission - stall climate - measures - dust control
In this study, options for dust mitigation inside pig houses are evaluated. For the most promising options further development and testing is proposed in order to achieve effective, validated, applicable and market available solutions for pig farmers
Analysis of the reactive nitrogen (Nr) balance as a tool for assessing the performance of air scrubbers at livestock facilities
Estellés, F. ; Melse, R.W. ; Starmans, D.A.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 376) - 34
veehouderij - emissie - dierlijke meststoffen - ammoniak - geurstoffen - broeikasgassen - milieubeheer - eu regelingen - wetgeving - milieubeleid - luchtreinigers - maatregelen - fijn stof - livestock farming - emission - animal manures - ammonia - odours - greenhouse gases - environmental management - eu regulations - legislation - environmental policy - air cleaners - measures - particulate matter
The environmental impact from livestock production is one of the main problems of this sector. Local and international regulations have been defined to reduce the environmental load of livestock farms. There are several techniques available aimed to the abatement of airborne emissions in farms. Among these techniques end-of-the-pipe approaches, such as air scrubbers, have turned into off-the-shelf techniques in Northern European countries such as The Netherlands. From the model calculations it follows that both balance methods are accurate, i.e. the systematic errors are very small. However, the air-based balance yields a considerably higher precision (i.e. the random error is small) than the combined balance. This difference in precision level depends on the removal efficiency and the applied ammonia measurement method
Praktijkproeven blauwalgenbestrijding in Noord-Brabant
Waajen, G. ; Lurling, M.F.L.L.W. ; Engels, B. ; Zanten, H. van - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)5. - ISSN 0166-8439 - p. 60 - 63.
waterkwaliteit - eutrofiëring - cyanobacteriën - fosfaten - onderzoeksprojecten - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - maatregelen - zwemwater - noord-brabant - water quality - eutrophication - cyanobacteria - phosphates - research projects - urban areas - surface water quality - polder boards - measures - swimming water - noord-brabant
Overlast door blauwalgenbloei is een hardnekkig en veel voorkomend waterkwaliteitsprobleem. Het is niet alleen hinderlijk omdat het vaak in de woonomgeving of in zwemplassen voorkomt, maar er zijn ook risico’s voor dier- en volksgezondheid aan verbonden. Structurele bestrijding van blauwalgen blijkt in de praktijk een lastige opgave. Veel van de uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen blijken onvoldoende effect te sorteren. Om de kennis van de effectiviteit, mogelijke neveneffecten en kosten van kansrijke maatregelen te vergroten, worden in Noord-Brabant praktijkproeven uitgevoerd. Maatregelen die worden onderzocht, zijn onder andere de recent beschikbaar gekomen Flock en Lock-methodiek, baggeren en actief biologisch beheer. De maatregelen worden in verschillende combinaties toegepast. De uitvoering van de eerste maatregelen begon in mei 2009. Het project loopt dit jaar in ieder geval door. In het onderzoek werken de Wageningen Universiteit, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel en STOWA samen
Kosten en baten van bodembeheer; Maatregelen tegen winderosie, veenafbraak en ondergrondverdichting
Kuhlman, J.W. ; Michels, R. ; Groot, B. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Regionale economie & ruimtegebruik ) - ISBN 9789086154487 - 64
landbouwgronden - bodemverdichting - kosten-batenanalyse - windeffecten - degradatie - veengronden - drainage - economische analyse - nederland - bodem-landschap relaties - landschapsbeheer - kaderrichtlijn bodem - maatregelen - agricultural soils - soil compaction - cost benefit analysis - wind effects - degradation - peat soils - drainage - economic analysis - netherlands - soil-landscape relationships - landscape management - soil framework directive - measures
In 2006 is door de Europese Commissie een Kaderrichtlijn Bodem voorgesteld. In dit rapport wordt onderzocht wat de gevolgen van het voorstel voor Nederland zouden zijn voor landbouwgronden. Drie processen van bodemdegradatie zijn in dit verband relevant: winderosie, afbraak van veen en ondergrondverdichting. Van deze processen wordt onderzocht welke gevolgen ze hebben voor de landbouw en voor de samenleving als geheel en wat de kosten en baten van eventuele maatregelen ertegen zijn.
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: gescheiden bedekte strooiselruimten bij legkippen = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: separated covered floor bedding for laying hens
Emous, R.A. van; Ogink, N. ; Winkel, A. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 299) - 16
pluimveebedrijf - pluimveehouderij - afdekken - pluimveehokken - kippen - huisvesting van kippen - emissie - reductie - strooisel - luchtkwaliteit - fijn stof - maatregelen - poultry industry - poultry farming - casing - poultry housing - fowls - chicken housing - emission - reduction - litter (plant) - air quality - particulate matter - measures
In this study it was investigated whether covered bedding areas are able to reduce dust emissions from laying hens. The study shows that laying hens in an aviary system preferred dust bath behaviour under the tiers. Also in deep litter houses the number of hens that displays dust bath behaviour on the covered bedding area is probably not sufficient to give a relevant reduction of dust emissions. Further research on this principle is not recommended.
Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2047) - 52
landbouwgronden - fosfaat - oppervlaktewater - ijzer - adsorptie - nederland - bodemchemie - intensieve veehouderij - fosfaatuitspoeling - maatregelen - agricultural soils - phosphate - surface water - iron - adsorption - netherlands - soil chemistry - intensive livestock farming - phosphate leaching - measures
Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te verminderen en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het inwerken van fosfaatbindende materialen in ‘iron reactive barriers’ in de bodem of het toepassen van deze materialen in filters die aan het uiteinde van drainagebuizen kunnen worden gekoppeld. IJzerslib en ijzerzand kunnen worden gebruikt voor het binden van fosfaat.
Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008
Steeg, P.A.H. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Vliegen-Verschure, A. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (@Praktijkonderzoek Plant Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit ; nr. 2010-02 nr. 2010-02) - 77
fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - hagel - nadelige gevolgen - probleemoplossing - inventarisaties - kwekers - tuinbouw - maatregelen - fruit growing - fruit crops - hail damage - hail - adverse effects - problem solving - inventories - growers - horticulture - measures
Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het doel de kennis en ervaring vast te leggen, zodat deze bij toekomstige soortelijke situaties direct beschikbaar is.
Telen met toekomst : voortgangsrapportage 10, februari 2009: Fruitteelt: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 11
best practices - expertsystemen - maatregelen - innovaties - kennissystemen - expert systems - measures - innovations - knowledge systems
In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid
Boomkwekerij: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk : telen met toekomst Voortgangsrapportage 10, februari 2009
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 14
boomkwekerijen - best practices - maatregelen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - forest nurseries - measures - plant protection - sustainability
In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid.
Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen
Elbers, A.R.W. ; Roest, H.I.J. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2009
Lelystad : Wageningen UR, Centraal Veterinair Instituut - 23
schapenhouderij - wolproductie - wol - scheren - infectieziekten - risicoschatting - ziektedistributie - mens-dier relaties - maatregelen - sheep farming - wool production - wool - shearing - infectious diseases - risk assessment - disease distribution - human-animal relationships - measures
Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakelijke risicoreducerende maatregelen. De VWA wilde de volgende vragen beantwoord hebben: 1. Welke microbiologische gevaren vormen in Nederland een risico voor infectie van en verspreiding onder mensen en dieren naar aanleiding van directe en indirecte contacten met het product wol in de wolproductieketen? 2. Kunt u deze microbiologische risico's in prioritaire volgorde plaatsen (kwalitatieve of indien mogelijk semikwantitatieve risicobeoordeling)? 3. Als er risico's aanwezig zijn, die op basis van een expertmening niet verwaarloosbaar klein zijn, welke risicoreducerende maatregelen kunnen mogelijk worden toegepast in de productieketen en op welk moment?
Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen
Boekel, E.M.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Bolt, F.J.E. van der; Chardon, W.C. ; Clevering, O.A. ; Dijk, W. van; Hoving, I.E. ; Noij, I.G.A.M. ; Os, E.A. van - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1987) - 106
landbouw - bodemchemie - landgebruik - voedingsstoffen - cost effective analysis - regelingen - waterverontreiniging - nederland - integraal waterbeheer - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - mestbeleid - maatregelen - agriculture - soil chemistry - land use - nutrients - cost effectiveness analysis - regulations - water pollution - netherlands - integrated water management - water framework directive - surface water quality - manure policy - measures
Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatregelen tot een bijdrage aan de realisatie van deze normen kunnen bijdragen. Daartoe zijn de milieueffecten van de maatregelen en zijn de directe en de directe kosten van maatregelen en maatregelpakketten berekend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosteneffectieve maatregelen te identificeren en selecteren voor Stroomgebiedbeheerplannen. Deze studie moet het inzicht in de relatie landgebruik, maatregelen en waterkwaliteit vergroten. Dit rapport en de achterliggende regionale resultaten moeten nu met de regionale waterbeheerders besproken worden om te identificeren waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, want deze studie was gericht op hoofdlijnen.
Land- en tuinbouw en milieu
Peerlings, J.H.M. - \ 2009
ESB Economisch Statistische Berichten 94 (2009)4570s. - ISSN 0013-0583 - p. 66 - 71.
landbouw - landbouwproductie - milieubeleid - verontreinigingsbeheersing - reductie - emissie - landbouw en milieu - bemesting - maatregelen - agriculture - agricultural production - environmental policy - pollution control - reduction - emission - agriculture and environment - fertilizer application - measures
De toegenomen maatschappelijke vraag naar een schoon milieu heeft in Nederland geleid tot beleid om te komen tot een milieuvriendelijkere land- en tuinbouw. De afnemende economische betekenis van de land- en tuinbouw doet de opportuniteitskosten van dat beleid dalen
Aanvullend advies op actualisatie maatregelen duurzame gewasbescherming 2009 : een selectie aan maatregelen waarmee op korte termijn het meest bereikt kan worden in de praktijk
Stilma, E.S.C. ; Slabbekoorn, J.J. ; Rovers, J.A.J.M. ; Boer, M. de; Hiemstra, J.A. ; Dalfsen, P. van; Heijne, B. ; Ravesloot, M.B.M. ; Beerling, E.A.M. ; Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2009
Lelystad : PPO (PPO / Rapport ) - 41
gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - best practices - good practices - geïntegreerde plagenbestrijding - beslissingsondersteunende systemen - milieueffect - bedrijfshygiëne - sensors - emissie - maatregelen - plant protection - pest control - sustainability - integrated pest management - decision support systems - environmental impact - industrial hygiene - emission - measures
PPO Wageningen UR, heeft in opdracht van het Ministerie van LNV in het kader van het convenant gewasbescherming maatregelen gecatalogiseerd die bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting en aan het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming. Dit traject startte in 2004 en actualisatie vond plaats in 2006, 2007 en 2009. Na drie jaar actualisatie is een ontwikkeling in maatregelen zichtbaar. Deze publicatie bevat adviezen over maatregelen waarmee het meest bereikt wordt in de maatschappij.
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw
Lesschen, J.P. ; Kuikman, P.J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1891) - 58
klimaatverandering - broeikaseffect - broeikasgassen - emissie - agronomie - landbouwsector - meting - nederland - regionaal bestuur - maatregelen - gelderland - climatic change - greenhouse effect - greenhouse gases - emission - agronomy - agricultural sector - measurement - netherlands - regional government - measures
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgesplitst voor de verschillende agrosectoren (melkveehouderij, vleesveehouderij, vleeskalverhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, overige veehouderij, akkerbouw en vollegrondstuinbouw en glastuinbouw). Op basis van deze uitkomsten wordt een trendanalyse gerapporteerd van de te verwachten emisies en er worden een aantal emissiebeperkende maatregelen doorberekend voor de drie agrosectoren met de hoogste broeikasgasemissie
Landbouwkosten van KRW-maatregelen
Polman, N.B.P. ; Reinhard, A.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. ; Peerlings, J.H.M. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - 33
waterbeleid - waterbeheer - landbouwsector - landbouwbedrijven - effecten - kostenanalyse - kaderrichtlijn water - maatregelen - water policy - water management - agricultural sector - farms - effects - cost analysis - water framework directive - measures
LNV heeft het LEI opdracht gegeven voor 3 analyses van de effecten van KRW-maatregelen op de landbouw. Ten eerste is de landelijke KRW-maatregelendatabase (versie november 2008) geanalyseerd met het SMART-raamwerk. SMART staat voor de mate, waarin maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Daarnaast is er een inschatting gemaakt van de gevolgen van de maatregelen voor de landbouw. Tot slot is er ook gekeken hoe groot de gevolgen van KRW-maatregelen zijn op bedrijfsniveau met als voorbeeld de mogelijke invoering van bufferstroken
Kippenmest moet droger
Buisonjé, F.E. de; Harn, J. van; Hoeksma, P. ; Ellen, H.H. - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)6. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 28.
pluimveemest - kippen - onderzoek - ondersteunende maatregelen - dierenwelzijn - mestverwerking - maatregelen - poultry manure - fowls - research - support measures - animal welfare - manure treatment - measures
Mestcoöperatie DEP heeft betere mest nodig voor BMC Moerdijk. Hoe zit het precies met die mestkwaliteit, en wat kan de pluimveehouder doen? ASG (Animal Science Group) zocht het uit. Een bespreking van de resultaten van het ASG onderzoek
20 lux geen probleem
Harn, J. van - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)3. - ISSN 0166-8250 - p. 35 - 35.
lichtsterkte - pluimveehouderij - eu regelingen - effecten - rendement - dierenwelzijn - maatregelen - light intensity - poultry farming - eu regulations - effects - returns - animal welfare - measures
Vleeskuikens worden doorgaans gehouden bij lichtsterktes lager dan 20 lux. De EU-welzijnsrichtlijn wil juist naar mínimaal 20 lux. ASG heeft onderzocht hoe dat uitpakt
Nieuw hygiëneprotocol komkommer moet verspreiding voorkomen: Tipkaart bevat foto's en belangrijkste hygiënemaatregelen
Stijger, I. ; Schenk, M.F. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)8. - p. 46 - 47.
tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - rotaties - teeltsystemen - organisch bodemmateriaal - schoonmaken en sterilizeren - ziektedistributie - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - protocollen - maatregelen - komkommers - groenten - market gardens - greenhouses - protected cultivation - rotations - cropping systems - soil organic matter - cleaning and sterilizing - disease distribution - greenhouse horticulture - industrial hygiene - protocols - measures - cucumbers - vegetables
Recent is een nieuw hygiëneprotocol voor komkommer verschenen waarin de belangrijkste virussen zijn weergegeven. Daarnaast is ook een tipkaart verschenen wat een verkorte versie is van dit protocol. In het protocol neemt komkommerbontvirus een prominente plaats in. Per teeltfase staan allerlei maatregelen om de kas tijdens de teeltwisseling grondig te reinigen. Belangrijk is om al het organisch materiaal uit de kas te verwijderen en daarna goed schoon te maken. Voorkom dat het virus van buitenaf het bedrijf binnen komt door bijvoorbeeld aanneemploegen of loonwerkers
Bruinrot bij aardappel
Janse, J.D. ; Bergsma-Vlami, M.M. ; Wenneker, M. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 176 - 187.
ralstonia solanacearum - plantenziekteverwekkende bacteriën - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - verwelkingsziekten - besmetting - bestrijdingsmethoden - symptomen - ziektedistributie - wetenschappelijk onderzoek - maatregelen - diagnostiek - moleculaire diagnostiek - ralstonia solanacearum - plant pathogenic bacteria - potatoes - propagation materials - wilts - contamination - control methods - symptoms - disease distribution - scientific research - measures - diagnostics - molecular diagnostics
De quarantaineziekte bruinrot van aardappel, veroorzaakt door de bacterie Ralstonia (voorheen : Pseudomonas solanacearum) werd in Nederland voor het eerst met zekerheid aangetroffen in 1992. Het betrof een geïsoleerd geval in Zuid-Limburg, dat later verbonden bleek te zijn met een eerder opgetreden besmetting in België. Sindsdien is door een grote inspanning van de Plantenziektenkundige Dienst (PD), de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK), het bedrijfsleven en het onderzoek (Plant Research International (PRI - voorheen IPO) en Wageningen Universiteit veel bereikt. Dit artikel geeft een overzicht van de aanpak en het onderzoek sinds de uitbraak van bruinrot in 1995 en werpt een blik vooruit naar toekomstige ontwikkelingen
Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn water op organische stof en zware metalen in de bodem en oppervlaktewater
Römkens, P.F.A.M. ; Groenenberg, J.E. ; Bonten, L.T.C. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1824) - 46
oppervlaktewater - bodem - zware metalen - organische stof - uitspoelen - mest - wetgeving - nederland - maatregelen - kaderrichtlijn water - mestbeleid - surface water - soil - heavy metals - organic matter - leaching - manures - legislation - netherlands - measures - water framework directive - manure policy
Organische stof is van belang voor de vastlegging van metalen in de bodem. Via toediening van mest vormt organische stof ook een bron voor metalen als koper (Cu) en zink (Zn). Dit rapport bevat een aantal scenarioberekeningen over de invloed van wijzigingen in de aanvoer van organische stof als gevolg van wijzigingen in de mestwetgeving (Evaluatie MestWetgeving, EMW). Daarnaast evalueren we de gevolgen van reducties van Cu, Zn en Cadmium (Cd) in diervoeding, koperbaden en fosfaatkunstmest op de lange-termijn accumulatie en -uitspoeling. Modelberekeningen tonen aan dat de gehalten aan organische stof in de bodem slechts weinig veranderen in de gevolgde scenario’s. Gehalten in de 0 – 5 cm laag stijgen tussen nu en 2060 licht terwijl ze in de hele bouwvoor licht dalen. Dit heeft slechts een beperkte invloed op de vastlegging van metalen. Wijzigingen in de mestgift volgens het EMW scenario beïnvloeden de accumulatie van metalen nauwelijks. Alleen een substantiële afname van de gehalten aan Cu en Zn in diervoeding en voetbaden leidt tot een afname van de accumulatie in de bodem. Wijzigingen in de mestwetgift (EMW) leiden lokaal wel tot lagere uitspoeling, maar op landelijke schaal neemt de uitspoeling nog steeds toe in drie van de vier scenario’s. Alleen in geval van het meest uitgebreide pakket aan maatregelen (EMW + reductie in voer en voetbaden) stabiliseert de uitspoeling van Cu (en Zn). Voor Cd zijn de verschillen in uitspoeling tussen de scenario’s gering.
Effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven: komen tot implementatie van innovatieve ideeën = Effective management of meadow bird populations on modern dairy farms: implementation procedure of innovative ideas
Mul, M.F. ; Caron-Flinterman, J.F. ; Boekhoff, M. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 227) - 53
melkveehouderij - vogels - agrarische bedrijfsvoering - opinies - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - maatregelen - dairy farming - birds - farm management - opinions - grassland birds - agri-environment schemes - measures
Dit rapport beschrijft een traject, waarin gepoogd is om vanuit een aantal ideeën op papier te komen tot de uitwerking van uitvoerbare plannen voor individuele bedrijven of groepen bedrijven ter verbetering van de vogelsstand van het boerenland. Ideeën voor effectiever weidevogelbeheer zijn door veehouders beoordeeld. De veehouders kozen voornamelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de ideeën gericht op extensivering van het gebruik van percelen op het eigen bedrijf of samen met percelen van andere veehouders , waardoor de weidevogels meer ruimte krijgen om zich voort te planten, voeden en te groeien
Leren van Bio
Fiks, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2009
De Pluimveehouderij 2009 (2009). - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
verenpikken - kippen - dierenwelzijn - wetgeving - maatregelen - dierverzorging - Nederland - feather pecking - fowls - animal welfare - legislation - measures - care of animals - Netherlands
ASG heeft een lijst samengesteld met maatregelen tegen pikkerij. Daarmee kan de regulier houderij zich voorbereiden op een snavelbehandelverbod
Economic instruments and waste policies in the Netherlands: Inventory and options for extended use
Oosterhuis, F. ; Bartelings, H. ; Linderhof, V.G.M. ; Beukering, P.J.M. van - \ 2009
Amsterdam : IVM Instituut voor Milieuvraagstukken (Report / Institute for environmental studies R-09/01) - 133
milieubeleid - afvalbeheer - economische impact - economisch beleid - heffingen - fiscaal beleid - internationale vergelijkingen - maatregelen - economische aspecten - environmental policy - waste management - economic impact - economic policy - levies - fiscal policy - international comparisons - measures - economic aspects
In recent years, the interest in the use of economic instruments in environmental policy has been growing, reflecting increasing awareness of their potential cost-effectiveness as well as the need to diversify the ‘policy toolbox’. Waste policy is no exception to this tendency. The present study explores the opportunities for extended use of economic instruments for waste policy in the Netherlands, focusing on waste from households and the trade, services and government sector
Pragmatische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse in het regionale waterbeheer
Dahm, R. ; Elffrink, A. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2009
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)11. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
waterbeheer - waterverzadiging - effecten - watersystemen - modellen - maatregelen - waterstand - gevoeligheidsanalyse - onzekerheidsanalyse - waterschappen - veluwe - water management - waterlogging - effects - water systems - models - measures - water level - sensitivity analysis - uncertainty analysis - polder boards - veluwe
De komende jaren voert Waterschap Veluwe maatregelen uit ter voorkoming van wateroverlast. Om de effecten hiervan in het oppervlaktewatersysteem te bepalen, gebruikt het waterschap detailmodellen van haar watersysteem. Vanwege het ontbreken van meetgegevens is kalibratie beperkt mogelijk. Om die reden heeft de stochastische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse die het waterschap voor één stroomgebied uitvoerde, extra waarde. Met Monte Carlo-simulaties is op een pragmatische wijze inzichtelijk gemaakt welke parameters de grootste onzekerheid genereren in de maximale waterstand en het maximale debiet
Veiligheid beter verankeren in ruimtelijke plannen
Neuvel, J.M.M. ; Schaijk, A. - \ 2009
ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 27 (2009)4. - ISSN 1571-0122 - p. 32 - 33.
rampen - controle - veiligheid - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - consultancy - maatregelen - risicobeheersing - gebiedsontwikkeling - verantwoordelijkheid - gemeenten - disasters - control - safety - physical planning - government policy - consultancy - measures - risk management - area development - responsibility - municipalities
De ruimtelijke planner kan een forse bijdrage leveren aan het vergroten van de mogelijkheden voor rampenbeheersing en dus aan een duurzame en veilige ruimtelijke inrichting. De regionale brandweer adviseert de ruimtelijke planners hierbij, maar tot op heden werken veiligheidsadviezen van de brandweer slechts marginaal door in bestemmingsplannen, blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit
De actuele toestand van beekherstel in Nederland
Didderen, K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)8. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
waterlopen - herstel - waterkwaliteit - monitoring - nederland - aquatische ecologie - vismigratie - maatregelen - beekdalen - streams - rehabilitation - water quality - netherlands - aquatic ecology - fish migration - measures - brook valleys
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en dat monitoring nog steeds slechts bij een klein gedeelte van de projecten plaatsvindt. De effecten van beekherstel zijn vaak pas na enkele jaren zichtbaar. Dat is van belang voor de keuze van evaluatiemomenten, als ook de termijn waarop bijvoorbeeld de doelen van de Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Alterra stelde naar aanleiding van de laatste enquete tien belangrijke succes- en faalfactoren voor beekherstel op
Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
Draaiboek voor beoordeling natuurontwikkeling
Melman, T.C.P. - \ 2009
Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 11 - 11.
evaluatie - herstel - totale kosten - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - maatregelen - evaluation - rehabilitation - total costs - nature development - agri-environment schemes - measures
Om natuurwaarden op oude landbouwgronden te realiseren zijn vaak ingrijpende en kostbare maatregelen nodig. Of het gewenste resultaat wordt bereikt was meestal moeilijk vast te stellen door een gebrek aan geregistreerde informatie. Alterra ontwikkelde een methode waarmee projecten voortaan beter kunnen worden geëvalueerd
Paratrichodorus pachydermus
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - paratrichodorus pachydermus - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Paratrichodorus pachydermus
Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)
Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid
Dijk, W. van; Dekker, P.H.M. ; Postma, R. ; Moolenaar, S.W. - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)16 maart.
akkerbouw - bodembeheer - mineralen - stikstof - fosfaat - gebruik - normen - organische meststoffen - duurzaamheid (sustainability) - beleid - duurzaam bodemgebruik - maatregelen - bodemkwaliteit - arable farming - soil management - minerals - nitrogen - phosphate - usage - standards - organic fertilizers - sustainability - policy - sustainable land use - measures - soil quality
Aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat heeft gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de gebruiksmogelijkheden van organische mest. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is een bureaustudie uitgevoerd naar de gevolgen van het mineralenbeleid voor het bodembeheer op akkerbouwbedrijven.
Culicoides bij paarden in Nederland
Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. - \ 2008
[S.l. : S.n. - 45 p.
paarden - paardenziekten - bluetonguevirus - virusziekten - bepaling - maatregelen - dierziektepreventie - horses - horse diseases - bluetongue virus - viral diseases - determination - measures - animal disease prevention
Om een goed inzicht te krijgen in de diverse beschermingsmethoden voor paarden tegen Culicoides spp. is het van belang eerst een overzicht te hebben van wat Culicoides zijn, welke Culicoides spp. hier voorkomen en de wijze van vangen en determineren, en de levenscyclus inclusief locatie en tijdsduur van de diverse stadia. Ook is van belang welke kennis naar voren is gekomen vanuit de problematiek rondom blauwtong. Hierna worden de mogelijke maatregelen genoemd
Naar evenwicht op de mestmarkt : Programma en discussienotities Themamiddag Reehorst, Ede, 24 juni 2008
Alterra - Centrum Landschap, - \ 2008
Wageningen : Alterra - 89
milieubeleid - doelstellingen - landbouw en milieu - maatregelen - mestbeleid - mestoverschotten - environmental policy - objectives - agriculture and environment - measures - manure policy - manure surpluses
Het mestbeleid in Nederland is er opgericht de totale mestproductie in evenwicht te brengen met de totale mestplaatsingscapaciteit op nationaal en regionaal niveau, en om de verliezen van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar lucht en water tot afgesproken niveaus terug te brengen. Dat beleid is redelijk succesvol geweest, maar milieukwaliteitsdoelen zijn nog niet gerealiseerd. De vraag die gesteld wordt tijdens deze themamiddag is wat de meest kosteneffectieve en duurzame oplossingsrichtingen zijn voor vermindering van de druk op de mestmarkt en de prijzen voor mestafzet voor de korte en lange termijn en welke oplossingsrichtingen het meest bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw, de Nederlandse veehouderij
Organische stof moeilijk op peil te houden
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)15. - ISSN 0925-9694 - p. 40 - 41.
klimaatverandering - organische stof - bodembeheer - bodembescherming - broeikasgassen - broeikaseffect - kooldioxide - emissie - reductie - normen - bodemkwaliteit - maatregelen - climatic change - organic matter - soil management - soil conservation - greenhouse gases - greenhouse effect - carbon dioxide - emission - reduction - standards - soil quality - measures
De hoeveelheid organische stof in de bodem beheren is belangrijk, zowel met het oog op de bodemkwaliteit als op de klimaatverandering. Een hogere aanvoer van organische stof leidt tot een hoger gehalte aan organische stof én een grote hoeveelheid koolstof in de bodem en door meer koolstof vermindert de hoeveelheid koolstof in de bodem en door meer koolstof vermindert de hoeveelheid CO2 in de lucht, een van de belangrijkste broeikasgassen
Maatregelen tegen beschadigend pikgedrag
Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group - 31
pluimveehouderij - verenpikken - dierenwelzijn - maatregelen - kennismanagement - poultry farming - feather pecking - animal welfare - measures - knowledge management
Om schade door overmatig pikgedrag te voorkomen worden de snavels van regulier gehouden leghennen behandeld. Dit is een beschadiging van levend weefsel en daarmee valt deze behandeling onder de categorie Ingrepen. Omdat ingrepen een aantasting van het welzijn van dieren betekenen wil de Nederlandse overheid op termijn alle ingrepen verbieden. Voor het snavelbehandelen is reeds tweemaal een uitstel verleend op een verbod op deze ingreep. Bij de laatste keer dat uitstel op het verbod verleend werd, is gesteld dat de sector een substantiële inspanning moet verrichten om oplossingen te vinden die snavelbehandelen overbodig maken. In de biologische leghennenhouderij is veel ervaring met het houden van leghennen zonder snavelbehandelen. Deze kunnen van veel nut zijn om te komen tot het succesvol houden van reguliere hennen zonder snavelbehandeling. Gezien de verschillen in houderijsysteem is het vanuit het risico op pikkerijuitbraken niet verantwoord om deze ervaringen zonder meer toe te passen in de reguliere houderij. Een vertaalslag is daarom nodig. Dit project beoogt de kennis in kaart te brengen omtrent het houden van onbehandelde leghennen in de biologische houderij en deze te vertalen naar mogelijkheden en tips voor de reguliere sector.
Persistentie van KVP-virus in gevaccineerde dieren: een risico? = Persistence of classical swine fever virus in vaccinated animals: a risk?
Loeffen, W.L.A. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)11. - ISSN 0040-7453 - p. 482 - 484.
landbouwbeleid - classical swine fever virus - varkenspest - varkenshouderij - ziektedistributie - verplichte vaccinatie - merkergenen - merkers - klassieke varkenspest - maatregelen - dierziektepreventie - agricultural policy - swine fever - pig farming - disease distribution - mandatory vaccination - marker genes - markers - classical swine fever - measures - animal disease prevention
Het is dit jaar geleden dat in Nederland het geval van klassieke varkenspest werd gedetecteerd. Het was het laatste geval in een epidemie die ruim een jaar had geduurd. Op dat moment waren we 429 besmette bedrijven verder, waren 12 miljoen varkens vernietigd en was de schade opgelopen tot meer dan 2 miljard euro. Om nog maar te zwijgen over de emotionele en psychotische schade bij vele betrokkenen. Sindsdien zit de angst voor een nieuwe uitbraak er goed in en zijn er veel maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen. Een van die maatregelen is het aanpassen van het beleidsdraaiboek en het daarin opnemen van de optie om tijdens een volgende uitbraak eventueel te gaan vaccineren met een markergen. Het CV1 heeft veel onderzoek gedaan naar effectiviteit en veiligheid van een vaccinatiestrategie met markervaccins. Onder andere werd onderzocht wat de kans is dat gevaccineerde dieren na infectie een chronische infectie ontwikkelen en vervolgens langdurig infectieus zijn
Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen : achtergrondstudie voor de Ex Ante Evaluatie
Reinhard, A.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. ; Polman, N.B.P. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152377 - 30
agrarische economie - waterbeheer - waterkwaliteit - ecologie - kosten - agro-ecologische zones - drainage - helofytenfilters - wetlands - inkomsten uit het landbouwbedrijf - voedingsstoffen - nederland - maatregelen - agricultural economics - water management - water quality - ecology - costs - agroecological zones - artificial wetlands - farm income - nutrients - netherlands - measures
In dit rapport worden de kosten voor de landbouw bepaald van de volgende additionele KRW-maatregelen: uitmijnen, mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en helofytenfilters (zuiveringsmoerassen). Deze maatregelen vormen een aanvulling op de KRW-maatregelen die genomen worden door regionale waterbeheerders en Rijkswaterstaat. De kosten omvatten investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en inkomenseffecten. De inkomenseffecten zijn berekend met het Dutch Regionalised Agricultural Model (DRAM). Helofytenfilters en natte bufferstroken hebben gemiddeld hoge kosten ten opzichte van de andere aanvullende maatregelen. Het effect van helofytenfilters en natte bufferstroken op de nutriëntenbelasting is ook groter; van deze twee aanvullende maatregelen zijn helofytenfilters het meest kosteneffectief.
Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of water quality measures in the WFD: Development of a demonstration tool
Soesbergen, A. van; Dellink, R. ; Brouwer, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Reinhard, A.J. - \ 2008
Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (WEMPA report 08) - 29
waterkwaliteit - economie - modellen - cost effective analysis - regionale economie - kaderrichtlijn water - maatregelen - water quality - economics - models - cost effectiveness analysis - regional economics - water framework directive - measures
The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive objectives. This framework is developed on both a national and regional scale. This report presents the first results of the development of a regional-economic optimization model, the ‘WFD-RegiOptimizer’, linked to the water quality model WFD Explorer. The demonstration model presented in this report aims to clarify and demonstrate the purpose and usefulness of an integrated regional water-and-economy model that can serve as a decision support tool for the selection of a cost-effective program of measures in the context of the implementation of the Water Framework Directive (WFD)
Ophokplicht en biologische hennen: stoffig op stok
Kijlstra, A. ; Werf, J.T.N. van der - \ 2008
pluimveehouderij - aviaire influenzavirussen - pluimveeziekten - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hokken - stof - dierziektepreventie - maatregelen - poultry farming - avian influenza viruses - poultry diseases - farm management - organic farming - animal welfare - animal housing - pens - dust - animal disease prevention - measures
Ophokplicht is een noodoplossing, maar blijft waarschijnlijk een steeds terugkerende realiteit zolang de vogelgriep rondwaart onder trekvogels en inenting nog geen gemeengoed is. Vooral voor de biologische pluimveehouderij staat daarbij veel op het spel. Daarom brachten Wageningse onderzoekers meteen al in 2005 zo goed mogelijk de gevolgen in kaart die ophokken had voor biologische leghennen. Die vallen mee, al wordt het binnen vaak wel een zorgwekkend stoffige boel
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.