Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing van het Schmallenbergvirus
  Poel, W.H.M. van der - \ 2013
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 138 (2013)11. - ISSN 0040-7453 - p. 28 - 32.
  schmallenbergvirus - virusziekten - ziekten overgebracht door vectoren - diergezondheid - misvormingen - nadelige gevolgen - economische impact - schmallenberg virus - viral diseases - vector-borne diseases - animal health - malformations - adverse effects - economic impact - hantavirus
  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon worden. Sinds het begin van de uitbraak is veel onderzoek gedaan aan SVB en inmiddels zijn routine laboratoriumtests alom beschikbaar. Zowel gehouden als in het wild levende herkauwers zijn gevoelig voor het SVB, dat wordt overgedragen door knutten (Culicoides species). Deze vector heeft gezorgd voor een snelle verspreiding over heel Europa en nu verspreidt het virus zich ook buiten Europa. Op dit moment wordt de economische schade ten gevolge van SVB vooral bepaald door handelsbeperkingen. Levend vee en sperma voor export moeten getest worden om het SVB-vrij te kunnen verklaren. In de regio waar de uitbraak is begonnen, wordt de ziekte niet meer gezien, maar met de toename van het aantal seronegatieve dieren wordt het risico van herintroductie van het virus op bedrijven wellicht groter.
  Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia : effect van kasklimaat op bloemmisvorming
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
  zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - zantedeschia - calla - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials
  Misvormde bloemen zijn een probleem in Zantedeschia. Bloementelers geven aan dat 15% misvormde bloemen regelmatig voorkomt tot soms wel 50% aan toe. Deze bloemen brengen minder of geen geld op en het kost extra tijd om deze bloemen te verwerken (extra sorteerkosten). Op het mom ent dat de bloemen uit de scheut komen is de afwijking al zichtbaar. Omdat de bloemontwikkeling en uitgroei grotendeels plaatsvind na het planten was de verwachting dat verschillen in kasklimaat (temperatuur en RV) van invloed zou den zijn op het ontstaan van misvormde bloemen. Daarom zijn gedurende twee jaren proeven uitgevoerd in vier kasafdeling met verschillende klimaatinstellingen met hogere en lagere temperaturen en een hogere (80%) en lager e (60%) RV. In deze afdelingen zijn vijf (2011) of drie (201 2) cultivars geplant op twee tijdstippen (maart en mei/juli). Voor het planten zijn de knollen eenmaal of tweemaal in gibberelline gedompeld voor bloeibevordering.
  Invloed kasklimaat op bloemmisvorming en productie Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
  zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - calla - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials - agricultural research
  Powerpoint presentatie over de problematiek van afwijkende bloemen en een lagere bloemproductie dan verwacht in Zantedeschia. Wat zijn mogelijke oorzaken?
  Epizootic of ovine congenital malformations associated with Schmallenberg virus infection
  Brom, R. van der; Luttikholt, S.J. ; Lievaart-Peterson, K. ; Peperkamp, N.H.M.T. ; Mars, M.H. ; Poel, W.H.M. van der; Vellema, P. - \ 2012
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 137 (2012)2. - ISSN 0040-7453 - p. 106 - 111.
  schapenhouderij - lammeren - lammerenziekten - misvormingen - veterinaire praktijk - schmallenbergvirus - virusziekten - orthobunyavirus - sheep farming - lambs - lamb diseases - malformations - veterinary practice - schmallenberg virus - viral diseases - orthobunyavirus - cache valley virus - akabane virus - bluetongue virus - small ruminants - newborn lambs - sheep - arthrogryposis - disease - pathology - fever
  Epizootic outbreaks of congenital malformations in sheep are rare and have, to the best of our knowledge, never been reported before in Europe. This paper describes relevant preliminary findings from the first epizootic outbreak of ovine congenital malformations in the Netherlands. Between 25 November and 20 December 2011, congenital malformations in newborn lambs on sheep farms throughout the country were reported to the Animal Health Service in Deventer. Subsequently, small ruminant veterinary specialists visited these farms and collected relevant information from farmers by means of questionnaires. The deformities varied from mild to severe, and ewes were reported to have given birth to both normal and deformed lambs; both male and female lambs were affected. Most of the affected lambs were delivered at term. Besides malformed and normal lambs, dummy lambs, unable to suckle, were born also on these farms. None of the ewes had shown clinical signs during gestation or at parturition. Dystocia was common, because of the lambs' deformities. Lambs were submitted for post-mortem examination, and samples of brain tissue were collected for virus detection. The main macroscopic findings included arthrogryposis, torticollis, scoliosis and kyphosis, brachygnathia inferior, and mild-to-marked hypoplasia of the cerebrum, cerebellum and spinal cord. Preliminary data from the first ten affected farms suggest that nutritional deficiencies, intoxication, and genetic factors are not likely to have caused the malformations. Preliminary diagnostic analyses of precolostral serum samples excluded border disease virus, bovine viral diarrhoea virus, and bluetongue virus. In December 2011, samples of brain tissue from 54 lambs were sent to the Central Veterinary Institute of Wageningen University Research, Lelystad. Real-time PCR detected the presence of a virus, provisionally named the Schmallenberg virus, in brain tissue from 22 of the 54 lambs, which originated from seven of eight farms that had submitted lambs for post-mortem examination. This Schmallenberg virus was first reported in Germany and seems to be related to the Shamonda, Aino, and Akabane viruses, all of which belong to the Simbu serogroup of the genus Orthobunyavirus of the family Bunyaviridae. These preliminary findings suggest that the Schmallenberg virus is the most likely cause of this epizootic of ovine congenital malformations, which is the first such outbreak reported in Europe
  Beheersing beukentopgalmug komt in beeld
  Rijkers, D. ; Smits, A.P. - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  contarinia - dasineura - boomteelt - plantenplagen - misvormingen - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fagus - contarinia - dasineura - arboriculture - plant pests - malformations - plant protection - control methods - fagus
  Beukentopgalmug komt vaker voor en is lastig te bestrijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er middelen zijn die perspectief bieden. Ook natuurlijke vijanden kunnen een rol spelen.
  Weekhuidmijten veroorzaken verkleuringen en misvormingen: 'Ananasmijt' in bromelia mogelijk ook biologisch te bestrijden
  Stijger, H. ; Holstein, R. van - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 52 - 53.
  glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - mijten - verkleuring - misvormingen - potplanten - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - mites - discoloration - malformations - pot plants
  Weekhuidmijten zijn belangrijke plaagorganismen in onze kasteelten. Eind jaren tachtig zijn dergelijke mijten voor het eerst in Nederland op bromelia-achtigen aangetroffen. Door het verdwijnen van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen is de bestrijding lastig. Daarom is onderzoek gestart naar de biologische bestrijding van ananasmijt
  Bladschade bij Monocotylen: Verslag van een workshop/thema bijeenkomst
  Garcia Victoria, N. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1023) - 36
  eenzaadlobbigen - plantenziekten - plantenziektekunde - misvormingen - sierplanten - monocotyledons - plant diseases - plant pathology - malformations - ornamental plants
  Veel siergewassen krijgen bladschade bij veranderende groeiomstandigheden (bv. overgang licht/donker bij CAM planten, geremde verdamping bij C3 planten). Bladschade vermindert de sierwaarde en is daarmee een belangrijke kostenpost in de sierteelt. In het verleden is veel onderzoek gedaan om methodes te vinden om de schade te verminderen. Voor veel gewassen is dit helaas nog niet met de gewenste reproduceerbaarheid gelukt. Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven heeft aangetoond dat de gevoeligheid voor bladschade bij Aechmea tussen rassen varieert. Dit wordt in de praktijk ook bij andere gewassen gezien. Uit dit onderzoek blijkt dat de gevoeligheid voor een groot gedeelte bepaald wordt door de chemische samenstelling van de celwand. In planten bestaan wel grofweg twee type celwanden. In de dicotylen komen vooraal celwanden voor waarbij een cellulose net versterkt wordt door een pectine netwerk, die calcium ionen kunnen binden. Monocotylen planten blijken vaak celwanden te hebben waarbij pectine en calcium een heel beperkte rol spelen, en waar de functie van de pectine overgenomen wordt door andere stoffen, GAX’s genoemd. De mate waarin deze GAX’s vertakt zijn bepaalt de flexibiliteit van de celwand. Gevoelige rassen hebben minder flexibele celwanden, die breken als de inwendige spanning te hoog wordt, en dat geeft bladschade. Rassen met een flexibele celwand vangen veranderingen in de inwendige spanning beter op en hebben daarom veel minder bladschade.
  Beukentopgalmug vraagt om kritisch waarnemen en tijdig bestrijden
  Horst, M. ter; Smits, A.P. - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)49. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  fagus sylvatica - fagaceae - houtachtige planten als sierplanten - misvormingen - infecties - contarinia - dasineura - gewasbescherming - fagus sylvatica - fagaceae - ornamental woody plants - malformations - infections - contarinia - dasineura - plant protection
  In beuk komt steeds vaker schade door topgalmuggen voor. Tijd om te onderzoeken hoe de schade ontstaat en hoe de topgalmug kan worden bestreden
  Eight-fold increased risk for congenital heart defects in children carrying the nicotinamide N-methyltransferase polymorphism and exposed to medicines and low nicotinamide
  Driel, L.M.J.W. van; Smedts, H.P.M. ; Helbing, W.A. ; Isaacs, A. ; Lindemans, J. ; Uitterlinden, A.G. ; Duijn, C.M. van; Vries, J.H.M. de; Steegers, E.A.P. ; Steegers-Theunissen, R.P.M. - \ 2008
  European Heart Journal 29 (2008)11. - ISSN 0195-668X - p. 1424 - 1431.
  plasma homocysteine - gene - pregnancy - malformations - multivitamin - association - methylation - supplements - folate - bias
  Aims: Congenital heart defects (CHDs) have a multifactorial origin, in which subtle genetic factors and peri-conception exposures interact. We hypothesize that derangements in the homocysteine and detoxification pathways, due to a polymorphism in the nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) gene, low maternal dietary nicotinamide intake, and medicine use in the peri-conception period, affect CHD risk. Methods and results: In 292 case and 316 control families, maternal peri-conception medicine use and low dietary intake of nicotinamide (13.8 mg/day) were independently associated with CHD risk [odds ratio (95% confidence interval) 1.6 (1.1¿2.3) and 1.5 (1.03¿2.3), respectively]. No significant association was found for the NNMT AG/AA genotype in mothers [0.9 (0.7¿1.3)], fathers [1.1 (0.8¿1.6)], or children [1.1 (0.8¿1.6)]. However, the combination of peri-conception medicine use, low dietary nicotinamide intake, and the NNMT AG/AA genotype in mothers or children showed risk of 2.7 (1.02¿8.1) and 8.8 (2.4¿32.5), respectively. Conclusion: Children carrying the NNMT A allele face additional CHD risk in combination with peri-conception exposure to medicines and/or a low dietary nicotinamide intake. These findings provide a first set of data against which future studies with larger sample sizes can be compared with.
  GeneSeeker: extraction and integration of human disease-related information from web-based genetic databases
  Driel, M.A. van; Cuelenaere, K. ; Kemmeren, P.P.C.W. ; Leunissen, J.A.M. ; Brunner, H.G. ; Vriend, G. - \ 2005
  Nucleic acids research 33 (2005)SUPP/2. - ISSN 0305-1048 - p. w758 - w761.
  candidate genes - expression database - genome database - disorders - identification - malformations - knowledgebase - map
  The identification of genes underlying human genetic disorders requires the combination of data related to cytogenetic localization, phenotypes and expression patterns, to generate a list of candidate genes. In the field of human genetics, it is normal to perform this combination analysis by hand. We report on GeneSeeker (http://www.cmbi.ru.nl/GeneSeeker/), a web server that gathers and combines data from a series of databases. All database searches are performed via the web interfaces provided with the original databases, guaranteeing that the most recent data are queried, and obviating data warehousing. GeneSeeker makes the same selection of candidate genes as the human geneticists would have performed, and thus reducing the time-consuming process to a few minutes. GeneSeeker is particularly well suited for syndromes in which the disease gene displays altered expression patterns in the affected tissue(s).
  Kroeskop-mysterie stap verder ontrafeld
  Meijer, H. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)40. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  afwijkingen, planten - rozen - phytoplasma - toegepast onderzoek - groeistoornissen - landbouwkundig onderzoek - rosa - misvormingen - plant disorders - roses - phytoplasma - applied research - growth disorders - agricultural research - rosa - malformations
  Ruim 50 jaar geleden werd de groeistoornis kroeskop al voor het eerst in rozen waargenomen. Tientallen jaren én onderzoeken verder is het probleem nog steeds niet opgelost. PPO Bomen heeft echter sterke aanwijzigen dat fytoplasma's de boosdoeners zijn. Een fytoplasma is een extreem klein organisme zonder celwand dat moeilijk is aan te tonen
  Verbeter Hibiscus met voeding
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)9. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
  houtachtige planten als sierplanten - hibiscus - plantenvoeding - fertigatie - zuurgraad - voedingsoplossingen - mestbehoeftebepaling - groeistoornis - misvormingen - ornamental woody plants - hibiscus - plant nutrition - fertigation - acidity - nutrient solutions - fertilizer requirement determination - failure to thrive - malformations
  Onderzoek naar de invloed van pH en de voedingsoplossing op groeiafwijkingen bij Hibiscus. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gebruikte voedingsoplossingen (waarden in mmol/l); 2) Beoordeling bij gebruikte voedingsoplossingen; 3) Optimale voedingsoplossingen (waarden in mmol/l) in twee periodes; 4) Optimale bemestingsniveaus in de potgrond (waarden in mmol/l).
  Bolinhoud en wortelvolume niet dé oorzaak van zwetende tulp
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2003
  Vakblad voor de Bloemisterij 58 (2003)50. - ISSN 0042-2223 - p. 54 - 54.
  bloembollen - tulpen - snijbloemen - forceren van planten - misvormingen - worteldruk - evapotranspiratie - afwijkingen - glastuinbouw - ornamental bulbs - tulips - cut flowers - forcing - malformations - root pressure - evapotranspiration - abnormalities - greenhouse horticulture
  Het onderzoek van PPO Bloembollen heeft niet 'het' antwoord opgeleverd op de vraag naar de oorzaak van het zweetprobleem bij tulp. Wel heeft het een aantal hardnekkige theorieën hierover kunnen ontzenuwen: het gehalte aan stikstof en/of andere elementen in de bol is niet dé oorzaak voor zweten. Ook is de mate van beworteling niet dé oorzaak van zweten
  Theorie ontstaan van zweten ontzenuwd: onderzoek bloembollenteelt
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2003
  BloembollenVisie 24 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - tulpen - snijbloemen - forceren van planten - misvormingen - worteldruk - evapotranspiratie - onderzoek - afwijkingen - ornamental bulbs - tulips - cut flowers - forcing - malformations - root pressure - evapotranspiration - research - abnormalities
  Onderzoek naar het ontstaan van zweters (misvormingen)bij tulp heeft niet de oorzaak van deze afwijking kunnen vaststellen. Wel heeft het een aantal hardnekkige theorieën kunnen ontzenuwen: het gehalte aan stikstof en/of andere elementen in de bol is niet dé oorzaak voor zweten, evenmin als de mate van beworteling. Vermindering van de worteldruk en verbetering van de verdamping kunnen voorkomend werken
  Wortelverdikking bij komkommer : pH, potsoort en waardplanten
  Gaag, D.J. van der; Paternotte, P. ; Hamelink, R. ; Bloemhard, C. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 535) - 57
  komkommers - wortels - misvormingen - bodem ph - groeimedia - waardplanten - glastuinbouw - cucumbers - roots - malformations - soil ph - growing media - host plants - greenhouse horticulture
  Wortelverdikking (WVD) bij komkommer komt een aantal jaren in Nederland voor. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dan de vermoedelijke veroorzaker een bacterie is. Over het gedrag van de bacterie en het effect van omgevingsfactoren op het optreden van WVD was nog zeer weinig bekend. In het onderzoek zijn verschillende aspecten van het gedrag van de bacterie onderzocht en is bekeken of de kans op WVD en schade door WVD kan worden verminderd door teeltaanpassingen. Hierbij is het effect onderzocht van pH op WVD, de overlevingsduur van de bacterie in de voedingsoplossing en het effect van potsoort en watergehalte van de opkweekpot op WVD. Tevens is onderzocht of planten die niet tot de komkommerachtigen behoren aangetast kunnen worden door de bacterie, of de bacterie droge condities kan overleven en of door verlaging van de pH in het teeltsubstraat WVD-schade kan worden verminderd.
  Meer inzicht in tulpenbroei
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2002
  Vakblad voor de Bloemisterij 57 (2002)27. - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
  snijbloemen - tulpen - hydrocultuur - forceren van planten - vloeibare kunstmeststoffen - bodem - chloriden - misvormingen - afwijkingen, planten - sapstroom - calcium - groeimedia - cultuurmethoden - temperatuur - glastuinbouw - cut flowers - tulips - hydroponics - forcing - liquid fertilizers - soil - chlorides - malformations - plant disorders - sap flow - calcium - growing media - cultural methods - temperature - greenhouse horticulture
  Invloed van voedingselementen op het voorkomen van zweten en bladkiepen tijdens tulpenbroei. Gegevens in bijgaande tabel: Bladkiep en CA-gehalte van de plant, bij verschillende behandelingen (teelt op potgrond, teelt op demiwater, bemest, bemest en belucht)
  Tabaksblad in witte- en rodekool
  Everaarts, A.P. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 24 - 26.
  koolsoorten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - symptomen - misvormingen - gewasbescherming - cultuurmethoden - brassica oleracea var. capitata - groeitempo - sapstroom - vloeistoffen (liquids) - cabbages - brassica oleracea var. capitata - plant disorders - plant pathology - symptoms - malformations - plant protection - cultural methods - growth rate - sap flow - liquids
  Onderzoek naar tabaksblad in kool toont aan dat deze groeiafwijking ontstaat tijdens de teelt. Factoren die tijdens de teelt van sluitkool het optreden van tabaksblad (inwendig rand) in belangrijke mate beinvloeden zijn de groeisnelheid en de waterhuishouding van het gewas
  Snelle groei leidt tot meer holle stronken bij bloemkool
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)2. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 6.
  brassica oleracea var. botrytis - bloemkolen - misvormingen - groeitempo - plaatsen op afstand - gewasdichtheid - plantenvoeding - stikstof - brassica oleracea var. botrytis - cauliflowers - malformations - growth rate - spacing - crop density - plant nutrition - nitrogen
  Een te hoge groeisnelheid van de stronk bij bloemkool kan worden afgeremd door dichter te planten. Per plant komt dan minder minerale stikstof beschikbaar
  Inteelt sluipend gevaar : Grote bijdrage van individuele stier terugdringen om zorgelijke inteelt om te buigen
  Bijma, P. ; Woolliams, J.A. ; Arendonk, J.A.M. van; Groen, A.F. ; Brascamp, E.W. - \ 2000
  Veeteelt (2000)november 1. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - melkvee - genetische stoornissen - misvormingen - diergeneeskunde - inteelt - populatiegenetica - dairy farming - dairy cattle - genetic disorders - malformations - veterinary science - inbreeding - population genetics
  Gewaarschuwd wordt tegen de nadelige gevolgen van inteelt in de veefokkerij en wel met name tegen de inteelt bij een kleine populatieomvang
  Wortelverdikking komkommer, onderzoek 1e helft 1999 : chemische en biologische middelen, bacterie-isolaten, antibiotica, substraten en bewaren en verdunnen verdachte voedingsoplossing
  Pittens-v.d. Heijden, R.J. ; Paternotte, P. ; Klinkspoor, D. - \ 1999
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 230) - 38
  cucumis sativus - komkommers - wortels - misvormingen - cultuurmethoden - cucumis sativus - cucumbers - roots - malformations - cultural methods
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.