Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 30 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Why are some countries rich and other countries poor?
  Klomp, J.G. - \ 2018
  market economics - welfare economics
  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  Economic evaluation of FMD management options: implications for science and policy
  Bergevoet, Ron - \ 2012
  livestock farming - foot and mouth disease - infectious diseases - disease control - vaccination - economic impact - market economics - exports - losses - european union
  Inkomensvergelijking vezelgewassen versus graan
  Wolf, P.L. de; Brink, L. van den; Spruijt, J. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 518) - 13
  vlas - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfseconomie - rendement - vezelgewassen - hennep - akkerbouw - biobased economy - subsidies - markteconomie - flax - farm income - business economics - returns - fibre plants - hemp - arable farming - biobased economy - subsidies - market economics
  In 2012 is de verwerkingssteun voor o.a. vezelvlas en vezelhennep volledig ontkoppeld. Dat betekent dat deze steun wordt omgezet in een vaste inkomenstoeslag voor de teler, die daarvoor niet langer verplicht is om vlas of vezelhennep te telen. Daardoor dreigt de teelt van vlas en vezelhennep het af te leggen tegen financieel aantrekkelijkere teelten. In dit onderzoek worden de financiële aspecten voor agrarische ondernemers berekend, om het ministerie van EL&I te informeren bij beleidsvorming. Omdat de beide teelten regionaal geconcentreerd zijn, wordt de vergelijking gemaakt voor vlasteelt in Zuidwest Nederland en voor vezelhennep voor het Noordoostelijk zand- en dalgebied.
  Perspectieven door kracht : advies Commissie Landbouw Veenkoloniën
  Rabbinge, R. - \ 2012
  Stadskanaal : Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën - 8
  regionale ontwikkeling - agro-industriële sector - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouw - markteconomie - samenwerking - veenkolonien - regional development - agroindustrial sector - cap - agriculture - market economics - cooperation - veenkolonien
  Op dit moment behoren de Veenkoloniën internationaal gezien tot de gebieden met de beste vooruitzichten voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel. Met de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat naar verwachting in 2014 van kracht wordt, verandert dat. De opbrengstprijzen worden voortaan vooral door de wereldmarkt bepaald en zullen daardoor grotere pieken en dalen gaan vertonen. Voor de producenten betekent dit een minder voorspelbare en sterker fluctuerende inkomstenstroom. Daardoor zullen de huidige bedrijven op agro‐industriële bedrijventerreinen (nog) meer samen moeten werken.
  Duurzaamheidsprestatie Profit Biologische Landbouw 2007-2010 : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidsprestatie Biologische Landbouw
  Meeusen, M.J.G. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Consument & gedrag )
  biologische landbouw - economie - agrarische economie - economische ontwikkeling - markteconomie - landbouwontwikkeling - landbouwsector - organic farming - economics - agricultural economics - economic development - market economics - agricultural development - agricultural sector
  In deze notitie wordt de volgende vraag beantwoord. Hoe is de biologische landbouw in economische termen ontwikkeld in de periode 2007 tot 2010? Daarbij wordt, waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen in de gangbare sector in diezelfde periode.
  Marktbeleid voor groenten en fruit; Aanbevelingen voor een Gemeenschappelijke Marktordening na 2013
  Bunte, F.H.J. ; Lans, C.J.M. van der; Knijff, A. van der; Meer, R.W. van der; Poot, E.H. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-064) - ISBN 9789086155392 - 91
  marktregulaties - marktplanning - markteconomie - marktanalyse - fruit - groenten - tuinbouw - europese unie - nederland - market regulations - market planning - market economics - market analysis - fruit - vegetables - horticulture - european union - netherlands
  De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor Groenten en Fruit moet de voedingstuinbouw stimuleren marktgericht te produceren en de toegevoegde waarde te verhogen. Tuinders moeten niet alleen met elkaar, maar vooral met hun afnemers samenwerken.
  Diervriendelijk gekweekte vis: Wie wil dat betalen?
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2010
  Aquacultuur 25 (2010)5. - ISSN 1382-2764 - p. 8 - 10.
  dierenwelzijn - vissen - viskwekerijen - visteelt - aquacultuur - consumentenonderzoeken - consumentenvoorkeuren - markteconomie - aquacultuur en milieu - marktanalyse - animal welfare - fishes - fish farms - fish culture - aquaculture - consumer surveys - consumer preferences - market economics - aquaculture and environment - market analysis
  Binnen de Europese aquacultuursector wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van het welzijn van de vissen. De sector stelt daarbij altijd de vraag of deze investering ook gewaardeerd wordt door de consument. Binnen het Europese project BENEFISH hebben consumentenwetenschappers van Wageningen UR onderzocht wat consumenten bereid zijn om te betalen voor het welzijn van vissen. Dit artikel vat de resultaten van dit onderzoek samen.
  Economy, market and chain
  Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
  In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, W., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 104 - 111.
  biologische landbouw - marketingtechnieken - markteconomie - consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - organic farming - marketing techniques - market economics - consumer behaviour - organic foods
  In their pursuit of growth and professionalisation, the Dutch organic sector focuses primarily on market development. But how do you stimulate the market for organic foods? This is the subject of many research projects concerning market, consumer preferences and the supply chain. These projects focus specifically at consumer purchasing behaviour, product development, supply chain formation and minimising cost price. As a rule, this research takes place in close cooperation with chain actors
  Business in biofuel
  Meeusen, M.J.G. ; Danse, M.G. ; Janssens, S.R.M. ; Mil, E.M. van; Wiersinga, R.C. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152872 - 128
  markteconomie - bio-energie - ontwikkeling - bioethanol - internationale economie - biobased economy - agro-industriële ketens - biodiesel - market economics - bioenergy - development - bioethanol - international economy - biobased economy - agro-industrial chains - biodiesel
  Een beschrijving van de keten en ketenpartijen in de business van biotransportbrandstoffen. Vier cases staan centraal. Bio-ethanol op basis van maïs in de Verenigde Staten en bio-ethanol op basis van Braziliaans suikerriet. Daarnaast: biodiesel uit Duits koolzaad en biodiesel uit palmolie geproduceerd in Maleisië en Indonesië. Het rapport geeft ook een verklaring van de ketenorganisatie
  Biologische landbouw 2007 : aanbodskrapte en omschakeling
  Sukkel, Wijnand - \ 2008
  organic farming - organic foods - supply balance - market economics - conversion
  Super supermarktmarge voor bio-eieren
  Horne, P.L.M. van - \ 2008
  De Pluimveehouderij 39 (2008)1. - ISSN 0166-8250 - p. 36 - 36.
  eierconsumptie - eieren - biologische landbouw - markteconomie - consumenten - winkelprijzen - biologische voedingsmiddelen - egg consumption - eggs - organic farming - market economics - consumers - retail prices - organic foods
  Supermarkten verkopen scharreleieren en vooral biologische eieren voor een hoge prijs. Aan de verkoopkosten ligt het niet. De supermarkt neemt een extra marge omdat een bepaalde doelgroep van consumenten bereid is voor bio-eieren extra te betalen. De prijsstelling is daarbij niet gerelateerd aan de kosten die gemaakt worden om het product te verkopen, maar gericht op maximalisatie van het rendement
  Políticas públicas como objecto social: Imaginando el bien público en el desarollo rural latinoamericano
  Arce, A.M.G. ; Blanco, G. ; Hurtado Paz y Paz, K.M. - \ 2008
  Guatemala : Flacso - ISBN 9789993972570 - 300
  plattelandsontwikkeling - politiek - regering - overheidsbeleid - ontwikkelingsbeleid - markteconomie - sociale ontwikkeling - latijns-amerika - rural development - politics - government - government policy - development policy - market economics - social development - latin america
  D 1.4.1. Review of Scientific Literature on Performance, Innovation and Management of Supply Chains
  Uffelen, R.L.M. van; Immink, V.M. ; Trienekens, J.H. - \ 2007
  Den Haag : LEI - 37
  vruchten - projecten - marketing van voedingsmiddelen - markteconomie - ketenmanagement - systeeminnovatie - fruits - projects - food marketing - market economics - supply chain management - system innovation
  The aim of the Work package 1.4 INNOCHAIN (WP1.4) of ISAfruit is to develop a conceptual framework of the mechanisms underlying supply chain management, in particular chain innovativeness, of the European supply chains in such a way that performance can be maximized. The results of WP1.4 will contribute to the innovativeness of European fruit supply chains by providing an overview of successful supply chain management practices and by formulating recommendations and critical success factors for chains in the European fruit industry and their individual members. As determined by the project annex of ISAfruit, this deliverable (D1.4.1) gives the results of a review of major scientific publications on consumer driven, innovative, and cost efficient fruit$supply chains and critical success factors for chain performance. This literature study, therefore, goes into supply chain management and critical success factors and indicators for performance and innovation
  Policy brief on the role of an integrated approach
  Hellegers, P.J.G.J. ; Meijerink, G.W. ; Snellen, W.B. - \ 2007
  Den Haag : LEI - 9
  waterbeheer - markteconomie - besluitvorming - water management - market economics - decision making
  Valuation can be used in many ways: to assess the total contribution that water for food and ecosystems make to human well-being, to understand the incentives that individual decision-makers face in managing water for food and ecosystems in different ways, and to evaluate the consequences of alternative courses of action.
  Mondiale verspreiding HF-genen: spermahandel jaarlijks goed voor 100 miljoen euro
  Oldenbroek, J.K. ; Fikse, J.K. ; Hiemstra, S.J. - \ 2007
  Veeteelt 24 (2007)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
  melkveehouderij - rundveerassen - melkopbrengst - dierveredeling - dierenhandel - markteconomie - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - rundvee - dairy farming - cattle breeds - milk yield - animal breeding - trade in animals - market economics - sustainability - international trade - cattle
  Hoogproductieve rassen, zoals Holstein Friesian, verdrijven de lokale rassen door wereldwijde handel in fokvee en sperma. Een actieplan moet ervoor zorgen dat genetische diversiteit behouden blijft. Aan de hand van cijfermateriaal laten onderzoekers zien dat Amerika toonaangevend is in de wereldwijde spermamarkt en dat Duitsland en Nederland de grootste exporteurs zijn van levend vee. Tevens wordt op het belang van duurzaamheid in de fokkerij gewezen
  The role of Innovation in Merger Policy: Europe's efficiency defense versus America's Innovatoin Markets approach
  Cefis, E. ; Grondsma, M. ; Sabidussi, A. ; Schenk, E.J.J. - \ 2007
  Utrecht : Tsjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht University (Discussion paper series 07-21) - 38
  economie - markteconomie - fusies - acquisitie - beoordeling - europese unie - vs - efficiëntie - firma's - bedrijven - innovaties - economics - market economics - mergers - acquisition - assessment - european union - usa - efficiency - firms - businesses - innovations
  Changes in the world’s economies and discussions in the literature about the growing importance of innovation to firms have given rise to a demand for expanding the analysis of merger policy. The present study focuses on the different criteria used to assess the impact of M&A activities on innovation. The analysis is both theoretical and empirical. From a theoretical perspective, two main approaches are discussed: the efficiency defense approach, adopted in Europe, and the innovation markets doctrine as developed in the United States. The present paper contributes to the literature by suggesting that an integration of the two approaches would significantly improve M&A assessment. On the empirical side, two cases that have been scrutinized by both the European Commission and the U.S. Federal Trade Commission are discussed. The results show the relevance of the different approaches used when dealing with innovation in the assessment of mergers.
  Do Mergers of Potentially Dominant firms foster Innovation?
  Cefis, E. ; Sabidussi, A. ; Schenk, E.J.J. - \ 2007
  Utrecht : Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht University (Discussion paper series 07-20)
  economie - markteconomie - firma's - bedrijven - fusies - acquisitie - innovaties - bestedingen - nederland - economics - market economics - firms - businesses - mergers - acquisition - innovations - expenditure - netherlands
  We investigate the effects of M&A on innovation in the specific context of potential or realized market dominance. Authorities are challenged by balancing both detrimental and beneficial effects of mergers on innovation, especially when a merger threatens to result in market dominance, while firms would wish to uncover all the potential benefits arising from M&A. The effects of M&As on innovation have been tested on a panel dataset, constructed from the Dutch Community Innovation Survey and the Dutch Business Register, including around 1000 manufacturing companies. We have adopted a comprehensive approach, taking into consideration three dimensions of innovation: innovation inputs, innovation outputs and efficiency. The results show that M&As performed in the previous 3-5 years have a positive and significant effect on innovation except R&D expenses and innovation efficiencies. The results also suggest that technological regimes are critical to understanding the patterns of innovation.
  Wereldwijde Euforie over positieve zuivelmarkt
  Daatselaar, C.H.G. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 16.
  melkveehouderij - melkproductie - markteconomie - conferenties - internationale economie - dairy farming - milk production - market economics - conferences - international economy
  Een financiële vergelijking tussen de verschillende zuivelcontinenten door Global Dairy Farmers laat zien dat de melkprijsvooruitzichten zonder meer overal goed zijn
  Recovering biodiversity knowledge
  Meijerink, G.W. ; Smolders, H. ; Sours, S. ; Pou, S. - \ 2005
  LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture 21 (2005)2. - ISSN 1569-8424 - p. 24 - 25.
  biodiversiteit - soortendiversiteit - ontwikkelingslanden - kennis - tradities - traditionele landbouw - germplasm uitwisseling - genenbanken - markteconomie - cambodja - zuidoost-azië - agrobiodiversiteit - biodiversity - species diversity - developing countries - knowledge - traditions - traditional farming - germplasm exchange - gene banks - market economics - cambodia - south east asia - agro-biodiversity
  Cambodian¿s civil wars have seriously affected the country¿s agro-biodiversity and the farmers¿ traditional knowledge in this field. The PEDIGREA project aims at conserving on-farm agro-biodiversity conservation and in Cambodia it focuses on vegetable diversity. It tries to link the preservation of genetic diversity to markets. Using a FFS approach that includes participatory plant breeding, farmers are encouraged to select varieties, improve them through crossbreeding and store their seed. Strategies to improve farmers¿ marketing opportunities are also being developed. In one location, the result of the FFS has been the establishment of a farmer research group to produce and manage seed resources and diversity, as well as a marketing group to coordinate the pooling of vegetable production area and information. This way farmers have been encouraged to think not only of yield potential but also of marketing potential.
  Klaar voor Europa: Turkse pluimveehouderij pakt het modern aan
  Horne, P.L.M. van - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)17. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - pluimveevlees - dierlijke productie - economische situatie - agrarische structuur - dierenwelzijn - turkije - productiviteit - aanbodsevenwicht - markteconomie - poultry farming - broilers - poultry meat - animal production - economic situation - agricultural structure - animal welfare - turkey - productivity - supply balance - market economics
  Na het Wereld Pluimveecongres, vorig jaar in Istanbul, heeft LEI-onderzoeker Peter van Horne met twee medewerkers van het ministerie van LNV enkele dagen pluimveebedrijven bezocht in Turkije. In dit artikel een korte indruk van de pluimveehouderij in dit land
  WP 2: "Data collection and processing systems (DCPS) for the conventional markets" and WP 3: "Data collection and processing systems for organic markets"
  Wolfert, J. ; Kramer, K.J. ; Richter, T. ; Hempfling, G. ; Lux, S. ; Recke, G. - \ 2004
  [S.l.] : EISFOM (European Information System for Organic Markets (EISfOM) D2 report) - 88
  biologische landbouw - gegevens verzamelen - markteconomie - europa - informatiesystemen - organic farming - data collection - market economics - europe - information systems
  The aim of the EU concerted action EISfOM (QLK5-2002-02400) (European Information System for Organic Markets) is to build up a framework for reporting valid and reliable data for relevant production and market sectors of the European organic sector in order to meet the needs of policy-makers, farmers, processors, wholesalers and other actors involved in organic markets. In order to reach this aim, this action was split into several workpackages. This report describes the approach and results of workpackages 2 and 3. In this first chapter the objective and general approach of these work packages will be described. Chapters 2 and 3 provide an overview of international statistics and data collection systems within the food supply chain at the public and the private level. Chapter 4 describes national statistics and data collection systems within the food supply chain. In Chapter 5, an analysis and appraisal is made of the results with regard to organic data collection and processing systems (DCPSs) and their integration into existing common DCPSs. Chapter 6 draws several general conclusions. Two substantial annexes complete the report, one with the country reports on the situation of data collection and processing in all investigated countries and the other with the first and the second stage questionnaires covering the different data collection levels.
  Kostprijsverschil tussen biologisch en gangbaar geproduceerde melk = Comparison of cost price of organic and regular milk
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee 59) - 19
  biologische landbouw - prijzen - prijzen van productiemiddelen - agrarische economie - boekhouding - melk - markteconomie - biologisch-dynamische landbouw - organic farming - prices - input prices - agricultural economics - accounting - milk - market economics - biodynamic farming
  Als vervolg op een onderzoek van kostprijsverschillen tussen biologisch en gangbare melk uit 1999, vindt in dit rapport een update plaats met actuele uitgangspunten. Door een nieuw mestbeleid, aangepaste SKAL-regels en nieuwe inzichten is deze update wenselijk. Naast biologische en gangbare bedrijven zijn ook biologisch dynamische bedrijven in deze studie meegenomen.
  Marktwerking : een zevenstappenplan voor marktwerking in landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit
  Bunte, F.H.J. - \ 2004
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052429021 - 46
  landbouwbeleid - marktconcurrentie - evaluatie - landbouwsector - natuurbescherming - voedselkwaliteit - economische theorie - markteconomie - nederland - agricultural policy - market competition - evaluation - agricultural sector - nature conservation - food quality - economic theory - market economics - netherlands
  Deze rapportage bevat een stappenplan voor marktwerkingsvraagstukken, toegespitst op het werkterrein van het Ministerie van LNV. Het stappenplan heeft het karakter van een beleidsevaluatie. In essentie wordt er één vraag beantwoord: zijn er verbeteringen mogelijk in de relatie tussen beleidsdoelstelling, beleidsinstrumentarium en resultaat? Uitgangspunt van de economische analyse in het rapport is dat de overheid voor markten doelstellingen formuleert, indien markten niet presteren zoals maatschappij en overheid willen, dat wil zeggen als markten falen. Voor deze situaties weegt het stappenplan de rol van overheid tegen die van de markt af.
  Quality in the market : technology push versus market pull
  Luyten, H. - \ 2003
  In: International Conference on Quality in Chains. An Integrated View on Fruit and Vegetable Quality / Tijskens, L.M.M., Vollebregt, H.M., [S.l.] : ISHS - p. 85 - 93.
  voedselkwaliteit - voedselverwerking - voedseltechnologie - markteconomie - consumenten - agro-industriële ketens - ketenmanagement - food quality - food processing - food technology - market economics - consumers - agro-industrial chains - supply chain management
  To meet the changing demands of consumers, food technologists have to alter the way they are working. Instead of pushing new technologies and ingredients, they have to design the processes and formulations based on input from consumer, legal and nutritious wishes. This article presents a conceptual model for the flow of information leading to new products, processes or ingredients based on consumer wishes, demands and preferences. Results for different kinds of projects are shown and discussed with respect to the model. These results show that the knowledge of technology-push based projects can be used for market-pull design. The way the research is performed and the type of knowledge gathered are important. Emphasis is on the part of the chain concerning the work of food technologists.
  A Great Revolution in Economics - Vienna 1871 and after
  Leen, A.R. ; Houmanidis, L.T. - \ 2001
  Wageningen : Cereales - ISBN 9789080572430 - 192
  economie - economische theorie - consumenten - consumentengedrag - markteconomie - marktconcurrentie - neo-klassieke economie - waardetheorie - geschiedenis - economics - economic theory - consumers - consumer behaviour - market economics - market competition - neoclassical economics - value theory - history
  This book contains a comprehensive perspective on both older and modern Austrian economics. The first part especially describes the older Austrian School of Economics emphasizing both its subjective feature and its theoretical feature. Both features are extensively discussed from a non-Austrian perspective. The second part, in general, describes modern Austrian economics as an extension of Menger's older static subjectivism: a consequent dynamic subjectivism. In particular it examines the question of what the calculative and entrepreneurial consumer looks like in the market process. It also gives an extensive overview of the method of Austrian economics: praxeology.
  Food security at different scales: demographic, biophysical and socio-economic considerations
  Bindraban, P.S. ; Keulen, H. van; Kuyvenhoven, A. ; Rabbinge, R. ; Uithol, P.W.J. - \ 1999
  Wageningen : AB-DLO (Quantitative approaches in systems analysis 21) - 168
  voedselvoorziening - landbouwproductie - voedselproductie - voedingsmiddelen - wereldvoedselproblemen - voedingstoestand - economische situatie - demografie - bodemdegradatie - plattelandsontwikkeling - markteconomie - klimaatfactoren - sociale structuur - food supply - agricultural production - food production - foods - world food problems - nutritional state - economic situation - demography - soil degradation - rural development - market economics - climatic factors - social structure
  The consumer in Austrian economics and the Austrian perspective on consumer policy
  Leen, A.R. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): H. Folmer; W.J.M. Heijman. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058081025 - 223
  economie - economische theorie - methodologie - economische analyse - welvaartseconomie - neo-klassieke economie - markteconomie - marktconcurrentie - consumenten - beleid - overheidsbeleid - kapitalisme - productaansprakelijkheid - economics - economic theory - methodology - economic analysis - welfare economics - neoclassical economics - market economics - market competition - consumers - policy - government policy - capitalism - product liability
  In this thesis I examined the place of the competitive-entrepreneurial consumer in Austrian economic thought. For a neoclassical economist, competition among consumers is hard to find. For an Austrian economist, however, it is a necessity. The introduction puts forward the problem that although an Austrian economist believes that everyone -the consumer included- acts entrepreneurially, in his elucidation of the market process he gives the role of entrepreneur to the producer only.

  In Part I, "The Consumer in Austrian Economics" I looked at the questions (1) What is Austrian economics? (2) What is the Austrian methodology? and (3) What about the consumer in Austrian economics? The first chapter explains the name Austrian. Although it indeed began in Austria, today it has nothing to do with that country. The term Austrian means a way of looking at the subject and the method of economic science. The perfectly-competitive model of mainstream economics is replaced by the notion of the entrepreneurial-competitive market process. The second chapter looks at the method of Austrian economics: praxeology. It is the verbal elaboration of the logical implication that men act. The title of Mises's book "Human Action" sums it up. Purposes direct all conscious human action. Every human act exchanges something possessed for something preferred. All human action attempts to change the future. The chapter examines what this means for the Austrian perspective on some basic economic notions of human action and non-action (valuation and indifference curves), and economic laws (the law of decreasing returns). Economists use their minds to deduce conclusions; experience in human action is history and only history. There is a sharp difference between Austrian and mainstream neoclassical economics; the latter is often mathematically moulded and econometrically tested, the former never.

  Chapter Three looks at the reason why the consumer is missing from Austrian economics. By emphasizing the importance of (often hidden) dispersed knowledge and the feasibility of the producer being able to calculate -as against a government's ability to calculate and collect all the necessary data- the consumer got lost. This all took place in the so-called socialist-calculation debate that raged between the two world wars. The consumer was never to be found again in Austrian economics. He is absent in the elucidation of the market as a dynamic process of entrepreneurial discovery, as well as, in the analysis of the possibility of economic calculation in monetary terms. The latter is discussed only in terms of production, and in the former modern Austrian economics uses the methodological makeshift of an entrepreneurial producer and a non-entrepreneurial consumer. Just like the classical economists before them, the Austrians neglect the rationality of the consumer.

  In Part II, "The Consumer: Entrepreneurial and Calculative", I examined the question "What does the calculative and entrepreneurial consumer look like?" I have attempted to recompose market phenomena in terms of the typical components of everyday decision making. This is done for the ordinary businessman, as well as for the average consumer. Chapter Four discusses a lesser-known theme of the Austrians. Menger in his Grundzätze , gave four characteristics of goods as answer to the question of what makes something a good. Böhm-Bawerk in his Rechte und Verhältnisse added a fifth: individuals should also know how to use a thing. I used this fifth characteristic to throw light on the consumer: his form of alertness and entrepreneurship inside the market process. With the help of Ryle, I looked at a notion of alertness that suits the producer and at one that suits the consumer. Alertness is a form of knowing-how that can be differentiated for the producer as a capacity (competence) and for the consumer as a tendency (proneness). According to Ryle, although both can be simulated, we use the abusive word 'charlatan' for the fraud who pretends to be able to bring things off, and the abusive word 'hypocrite' for the one who effects motives and habits.

  Chapter Five draws on the work of Schönfeld-Illy. Kirzner distinguishes maximization inside a given ends-means framework from the determination of the framework. The Robbinsian maximizer can perform only the first role. Mises's homo agens can do both. In Kirzner's methodological makeshift, the consumer acts as a pure Robbinsian maximizer. However, inside a Robbinsian framework of given ends and means, the consumer needs the same element of alertness that Kirzner locates in the determination of the framework. The consumer avoids the problem of the immeasurability of utility and shortens the calculation process with the help of three principles. The first is the separate utility of a good. Though the consumer's aim is to reach the greatest utility, he does not and cannot calculate total utility as such, but only the changes in total utility, changes brought about by adding goods to the ones already used. These changes give the total utility of each good separately. The second principle is quid pro quo. Changes in total utility do not give the consumer numbers in which he can calculate. What he can do is compare the changes with other changes. The third is economic relevance. The price relevant for the marginal part has an economic relevance for all other units of the stock of goods. These three principles form the basis of Schönfeld-Illy's theory on the role of prices (that is alertness) in the calculation process of the consumer.

  Chapter Six expands on the calculation process of the consumer addressing the question of how the maximizing process of the consumer can be described from a subjective point of view, that is in terms of the components of everyday decision-making. The mathematical mould of neoclassical theory means that for the neoclassical the problem is a mathematical one: the solving of a Lagrangean function. From a theoretical point of view, a consumer has a lot of work to do in computing the marginal utilities. First, he has to line up all the alternative combinations of goods available, then he has to assess the needs successive units of the various goods can satisfy, and finally he has to find out at what point in the row of units satisfaction breaks off. It is impossible, however, to make all the necessary calculations. In reality the consumer has to take a short-cut. The notion of taking a short-cut can be formalized inside the neo-classical model by focusing on the notion of marginal utility: the way it functions in equilibrium and disequilibrium. Saving and consumption patterns are explained for two groups of consumers: (1) the well-established consumers, the ones we know from traditional economic theory, and (2) the trendsetting consumers, who are in disequilibrium by choice. The latter are either short-sighted or far-sighted.

  Chapter Seven looks at the notion of marginal utility to answer the question of how a consumer calculates the total value of a divisible amount of goods. Wieser's Multiplicationstheorem des Wertes says that to get the total value, all units of a stock of good have to be multiplied by the attained marginal utility. Böhm-Bawerk's Integrationstheorem des Wertes says that the total value of a stock of goods is the sum of the utilities of the different units. Because Wieser underestimated the total utility of a stock of goods, his formulation found few followers. Schönfeld-Illy's interpretation of marginal utility, that of the economic relevance of a margin for the whole, gives an answer as to why Wieser's description could be true. Schönfeld-Illy solves an inconsistency in the thinking of Wieser, who took the description of marginal utility from the situation in which the calculation was already completed. However, he draws the description of the function of marginal utility from the situation in which calculation begins. Schönfeld-Illy wonders whether the last stage of calculation contains all the things used during the actual calculation process and, that consequently are contained in a conceptual description grafted upon the final stage.

  In Part III, "The Austrian Perspective on Consumer Policy", I looked at consumer policy in general, and advertising (the way it functions and can be used to introduce a new product) and products liability (from a neoclassical and Austrian perspective) in particular. Chapter Eight introduces the notion of consumer policy and its link with creativity and entrepreneurship. It especially addresses the question of how the Austrian vision on the market process relates to consumer policy. In other words, what the impact of consumer policy is upon the perception by consumers and producers of the available array of opportunities. To describe the ways consumer policy hampers discovery I used Kirzner's four notions of the undiscovered, the unsimulated, the stifled, and the wholly superfluous discovery process. I concluded that the Austrian notion of the market provides a novel angle for a critique of the regulated consumer. Regulatory restrictions interfere with the spontaneous discovery process the unregulated market tends to generate. Consumer policy stifles the incentive that converts a socially desirable opportunity (an opportunity that transcends an existing framework of perceived opportunities) into a personally gainful one.

  Chapter Nine demonstrates that there is room for the praxeological method in economics. Empirical facts cannot discriminate between two opposing hypotheses on advertising. (1) Advertising is partly deceptive and partly manipulative. Without government regulation this situation will continue. (2) Advertising is a good like any other good. The consumer gets the type and quality of advertising he wants and is willing to pay for. Advertising is an essential part of the competition process, making the product known to the consumers. Consumers are not passive actors but by-and-large act in their own self-interest. Chapter Ten expands on advertising by looking at pricing a real novelty. Competition among consumers can be used to spread the news. Where trends are conceived consumers compete, creating the market for the producer. Trends are not sold by competing producers but are bought by competing consumers.

  Chapters Eleven and Twelve look at products liability (that is harms arising from commercial products) from the mainstream neoclassical point of view and from the Austrian one respectively. For a neoclassical, costs are objective and are known to the judge, who, by using the so-called Hand Formula, balances expected accident costs against the cost of making the product safer. A defendant is guilty of negligence if P times L is greater than B. Where P is the probability, a loss will occur, L is the value associated with the loss, and B the cost associated with preventing it. For an Austrian, however, since costs are subjective and knowledge cannot be centralized, contract law seems to be the best. In other words, it is the old rule of caveat emptor, "Let the buyer and seller beware". The parties can then arrange the expected costs and benefits beforehand from their own subjective point of view and entrepreneurial insights. The utter stranger (who is no partner in the exchange) whose property rights are violated -there are so-called negative externalities- can claim compensation. The amount of compensation is for the judge on ethical grounds, and not the economist, to decide.

  On the basis of the first three parts of this thesis, what have neoclassicals and Austrians to say to each other? What is the outcome on the consumer in Austrian economics and the Austrian perspective on consumer policy (cp. Kirzner, 1997, and De Soto, 1998, pp. 78-79)?

  The methodological analysis in Part I shows that neoclassicals and Austrians do not have much to say to each other. Theories that do not need testing and are always true are out of the question in the standard neoclassical methodology of empirical falsification. Verbal logic, aprioristic-deductive reasoning leaves room for subjectivism and entrepreneurship, both of which the market process depends on. In other words, the claim of the Austrians that prediction is impossible -because what happens depends on knowledge yet to be created in an entrepreneurial process (to find out things we are not even aware of that we don not know them: to correct genuine errors)- stands against quantitative prediction as a sought and known objective of the neoclassical. The analysis of consumer behavior in Part II shows that neoclassicals and Austrians do not have to say much to each other. For an Austrian, the consumer is a creative entrepreneur who stands in the midst of a dynamic process. For a neoclassical, he is a homo economics who makes rational choices based on constraint maximization in a given and known ends-means relation.

  The analysis of consumer policy in Part III shows that neoclassicals and Austrians do not have to say much to each other. For an Austrian, the knowledge the government should act on is subjective, dispersed, and changes all the time. Objective scientific knowledge alone is not enough; there is also the practical and purely subjective knowledge of place and time. For an Austrian, the government's role is to protect the property rights of the individual. If his property rights are involved, the judge decides on ethical grounds; economics is not involved. For a neoclassical, however, there is a complete knowledge of means and ends, though decorated with known uncertainty. Costs are objective and can be measured by a third party.

  But is there nothing positive to be said about the neoclassical-Austrian connection? The Austrian revolution was and still is part of a larger tradition (see Chapter 1). It not only started in the 1870s with Menger, but with Jevons and Walras too. All three wanted to theorize. All three wanted to explain market regularities as the outcome of the rational choices of individuals subject to constraints. All endorsed the existence of economic laws showing systematic consequences to our actions. For Mises the notion of economic law is not only the core of classical economics but of neoclassical economics too. All neoclassicals want to explain the undesigned regularities of the market order as the outcome of the meaningful choices of individuals. Therefore Austrians are still part of the economic orthodoxy of neoclassical economics, although they are no longer part of the mainstream Walrasian and Marshallian branch. In other words, to a certain extent we can say that the language differs: formalistic precision in mainstream neoclassical versus verbal elaboration in Austrian economics. The latter reinforces most of the former's conclusions. I would argue that it is partly a difference in methodology: a different road is taken to reach the same conclusions (see for instance the law of decreasing returns in Part I). Of course, an Austrian would say that it is not only the language that differs, but the problem situation too. For him, subjective assessment and entrepreneurship are part of the richness of the empirical world. Both, however, crowd out formalism with its implied form of narrow rationalism and supposition of full availability of information, whether deterministic or probabilistic. Subjectivism and entrepreneurship cannot be analyzed with formal tools without transforming their essence. Simplification has its price.

  Therefore, what the neoclassical can learn from the Austrian is that there is more in the world of the theoretical economist than only the economics of perfect competition. There is the competitive-entrepreneurial process of discovery (see Part I). A neoclassical tends to underestimate the learning capacity of individuals (see Part II), while, at the same time, overestimating the economic knowledge of the government. Negative externalities for instance are part of ethics not economics (see our Part III). Nevertheless, a neoclassical economist would counter this by saying that although what an Austrian says on subjectivism and entrepreneurship is very interesting, unless it is stated in formal proof it remains just that -an interesting idea and no more.

  Applied welfare analysis (see Part III), however, unlike theoretical economics does not belong to a field where the Austrian and mainstream economist meet all that easily. For the Austrian, if subjective value and the open-ended market process are taken seriously, individual rankings cannot be fused together, and there is no end-state to mimic. There is no norm (taken from a pattern of imagined omniscience) for assessing policies. For the Austrian since sheer ignorance is not incorporated, mainstream welfare economics has no place for those acts of entrepreneurship the equilibrative discovery process depends on. Not only allocative efficiency but speed and accuracy with which the economy identifies and overcomes waste and discoordination are important too. However, compared to more heterodox forms of economics, Austrians and neoclassicals share the importance both give to laissez faire . The Austrian belief in it, compared to mainstream neoclassical economics, is strong. This study's emphasis on subjectivism and entrepreneurship reinforces this belief. The tendency towards greater awareness that leads to equilibrium is fuelled by producers as well as consumers (see Part II). Profit opportunities provide the incentive for both. There is a tendency for entrepreneurial errors to be corrected -not to be made. There is a tendency to be right. There is more to gain from greater awareness than from diminishing awareness; a tendency a changing government policy often frustrates. A certain environment of stability is necessary to overwhelm the forces of disequilibrium.

  In other words, Austrian economics reinforces the mainstream belief in a spontaneous equilibrium. Not to the extreme of there always being an equilibrium, but certainly more than there never being an equilibrium. The consumer corrects errors too. Since the consumer is no producer, the Kirznerian notion of entrepreneurship as something correcting an already existing situation waiting to be discovered, fits him. He too gets his "profit" for overcoming ignorance through alertness.

  If the just-said is true, the biggest problem for the Austrians is not that their theory is unrealistic or irrelevant, that it gives an inaccurate description of the social world or misunderstands the forces at work. No, their biggest problem is to explain why economists disagree. If theorizing is based on apodictally true premises, only to be stated to be seen as true, the rest being pure deduction, why do not all economists -including the neoclassicals- agree? But even Austrians differ. This is one problem the neoclassicals and Austrians share. As the former emphasize prediction and the latter verbal logic, both have questions to answer. The neoclassical has to explain why if he is so clever in making predictions, he is not rich. And the Austrian has to show why, someone so clever at making deductions does not have all economists agreeing with him.

  Finally, is there really no point where Austrians and neoclassicals fully meet as far as the consumer goes? Yes there is. If the neoclassical is right, it follows that with the appropriate policy, consumers can be satisfied. Full knowledge excludes errors in buying: the consumer's nirvana. However, if the Austrian is right, this would mean the end of human action (and economics). The basic premise of the Austrians is "man act". We act if we are dissatisfied; when satisfied, action stops. "Some people sometimes say that they would like to know [...] what the prices are going to be in the stock market next weak. Actually, we do not want to know the future. If you, or I, or anyone could know the future, this would mean it was set and we could no longer act to change it. All human activity is an attempt to change the future. [...] if we had everything we wanted, there would be no reason to live. When the day comes that you have everything you want, let me know, I shall make arrangements to come to your funeral, because you will be dead" (Greaves, 1984, p. 6).

  A perfect public policy would therefore solve the problem of the consumer for both neoclassical and Austrian. Either he would be in the consumer's nirvana or be vegetating in a state of non-action like a plant. Which does not make much of a difference: in both cases he would be dead.

  We are back at the essence of Austrian economics I began with: the subjectivistic character of choice. For a neoclassical, a fully informed and satisfied consumer is possible. For an Austrian, since choice is essentially purposeful and entrepreneurial, it is an impossibility. Human choices, if real (that is inherently creative) could have been different and have different effects. A situation of full knowledge, a given framework of ends and means, excludes. "[I]ndividual choice," says Kirzner, "is always made with one's antennae alertly switched on to notice opportunities (that already 'exist', or that may be created) worth pursuing even through the mists of an uncertain future" (1982, p. 21).

  Overleven door ondernemen : de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650 - 1850
  Brusse, P. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): A.M. van der Woude, co-promotor(en): J. Bieleman. - Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - ISBN 9789054859536 - 563
  landbouw - geschiedenis - rurale sociologie - markteconomie - boeren - nederland - betuwe - gelderland - agriculture - history - rural sociology - market economics - farmers - netherlands - betuwe - gelderland

  The line of approach taken in this study of the agrarian developments in Over-Betuwe is the developments on the market. This thesis is about the efforts made by farmers and other residents in Over-Betuwe to survive economic depressions (after 1650 and 1817) and to take advantage of economic upsurge (after 1750).

  The book shows that the economy of Over-Betuwe was one of risk-sharing; not only because many people shared the risks of farming with landowners, but also because they often had more than one occupation. It also shows that agriculture in Over-Betuwe changed dramatically. Residents responded succesfully to developments on the market. This led to an increase in the population in the lower social groups in this area. Farmers with more than 40 ha became an elite as they also became very prosperous.

  The increasing social polarization and the growing wealth of the large farmers is illustrated by changes in the material culture of the various social groups. The large farmers tried to distinguish themselves more and more from other groups by their possessions and customs. Moreover many large farmers bought land in order to achieve political influence.

  Welvaart en traditie
  Neijtzell de Wilde, A. - \ 1935
  Wageningen : Veenman - 25
  cultuur - diffusie - indonesië - markteconomie - spreken in het openbaar - tradities - welvaartseconomie - welvaartsstaat - nederlands indië - culture - diffusion - indonesia - market economics - public speaking - traditions - welfare economics - welfare state - netherlands east indies
  Rede Landbouwhoogeschool Wageningen, mei 1935
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.