Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 58 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Twee vliegen in één klap : duurzame vervangers voor zorgwekkende stoffen zijn kansrijk
  Zundert, M. van; Es, D.S. van - \ 2015
  Chemie Magazine 57 (2015)7/8. - ISSN 1572-2996 - p. 28 - 29.
  chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - marktverkenningen - vervangmiddelen - chemicaliën - biobased chemicals - biobased economy - market surveys - substitutes - chemicals
  De lijst van zeer zorgwekkende stoffen is lang. Onderzoeker Daan van Es van de Wageningen UR liep de lijst door en ziet goede kansen voor biobased vervangers.
  Pangasius in the EU market; Prospects for the position of (ASC-certified) pangasius in the EU retail and food service sector
  Beukers, R. ; Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR/CBI - 29
  visproducten - visproductie - certificering - aquacultuur - handelsmerken - landen van de europese unie - marktverkenningen - fish products - fish production - certification - aquaculture - trade marks - european union countries - market surveys
  The objective of this market study is to investigate the potential short- and long-term benefits for investors to invest in the production of pangasius with a trademark based on ASC certification, for the retail and food service market segments in the EU market.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
  Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
  westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - westland - zuid-holland - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - interviews - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
  Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Beperkte exportkansen voor kweekvis in Oost-Europa
  Tacken, G.M.L. ; Dagevos, H. ; Lakner, D. ; Valeeva, N.I. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 6 - 8.
  aquacultuur - kweekvis - vis - siluridae - export - marktverkenningen - rusland - aquaculture - farmed fish - fish - siluridae - exports - market surveys - russia
  Zodra de grenzen voor kweekvis in Rusland weer open zijn, kan dit een heel interessante afzetmarkt voor Nederlandse meervalachtigen zijn. Ondanks dat landen als Polen en Hongarije een duidelijke viscultuur hebben, zijn dit minder interessante exportmarkten, omdat de vraag sterk seizoensgebonden en prijsgericht is.
  RIVM ZZS-2-BIO project : the biobased replacement potential of hazardous substances
  Es, D.S. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research no. 1506) - ISBN 9789462573529 - 74
  chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - marktverkenningen - vervangmiddelen - chemicaliën - biobased chemicals - biobased economy - market surveys - substitutes - chemicals
  A quick scan of the ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) list of 371 substances of very high concern shows that there is significant potential in biobased replacement of part of the list. It is shown that in many cases easily implementable biobased alternatives are already available or in advanced stages of development. However, in some cases safe, biobased alternatives are still in early development. This in spite of a growing need for replacement, as is the case for e.g. high polarity aprotic solvents such as DMF, or NMP. Since solvents like NMP enable the manufacturing of environmentally friendly water borne coatings and paints, as well as the development of various carbohydrate based materials, finding effective substitutes should be given high priority. Unfortunately, currently there are no Dutch national science programs that could support or initiate this. Also more advanced, indirect type of replacement appears feasible. An example of possible short term implementation is the partial replacement of toxic ethylene oxide for the production of ethylene glycol by the hydrogenolysis of glucose to ethylene glycol and propylene glycol. Other advanced level replacements require more time, and deeper analysis in order to assess the impact on product/value chains. A shortlist of nine substances that could be replaced by biobased alternatives on short term is also presented in this quick scan report. The suggested biobased alternatives for this shortlist are either already commercially available or close to commercialisation. This quick scan results in a number of recommendations.
  Local for local in Europees perspectief - Verkennende marktstudie voor de Nederlandse glastuinbouw
  Stokkers, R. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 52
  glastuinbouw - agrarische handel - agrarische productiesystemen - europa - landbouwhervorming - ontwikkelingsplannen - modellen - agrarische bedrijfsplanning - marktverkenningen - aanpassing van de productie - greenhouse horticulture - agricultural trade - agricultural production systems - europe - agrarian reform - development plans - models - farm planning - market surveys - adjustment of production
  Het doel van deze deelstudie is om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op de belangrijkste Europese afzetmarkten en aanknopingspunten te bieden voor Nederlandse producentenorganisaties en handels-bedrijven in de tuinbouw bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen gericht op 'local for local'.
  Streekproducten hebben grote marktpotentie : uitkomsten van een onderzoek onder meer dan duizend consumenten
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2013
  Ekoland 2013 (2013)june. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  streekgebonden producten - consumentengedrag - consumentenonderzoeken - marktverkenningen - regional specialty products - consumer behaviour - consumer surveys - market surveys
  Wat is de potentiële marktvraag? Een belangrijke vraag voor iedereen die actief is met streekproducten. In een onderzoek uitgevoerd door Wageningen UR is de marktpotentie van streekproducten onderzocht door middel van een consumentenonderzoek. 1040 consumenten zijn bevraagd over hun huidig en toekomstig gedrag met betrekking tot het kopen van streekproducten.
  Aardappeleters in de 21e eeuw: Mogelijkheden en kansen voor de biologische aardappel
  Berg, I. van den; Voordouw, J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156177 - 40
  biologische voedingsmiddelen - aardappelen - solanum tuberosum - marktverkenningen - consumentenonderzoeken - organic foods - potatoes - solanum tuberosum - market surveys - consumer surveys
  Dit rapport vloeit voort uit onderzoek dat is gedaan voor een aantal bedrijven dat het LEI heeft gevraagd te achterhalen hoe biologische aardappelen beter geprofileerd kunnen worden. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het aankoop- en eetgedrag van aardappelen in het algemeen onder een groot aantal consumenten onderzocht. De inzichten die dat onderzoek heeft opgeleverd vormen de basis voor dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het cluster Biologische Landbouw en aangestuurd door Bioconnect.
  Marktverkenning van biologische diervoeding : hoe denkt het baasje over biologisch honden- en kattenvoer?
  Berg, I. van den; Voordouw, J. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156207 - 23
  gezelschapsdieren - diervoeding - hondenvoer - kattenvoer - marktverkenningen - biologische voedingsmiddelen - consumentenvoorkeuren - pets - animal nutrition - dog foods - cat foods - market surveys - organic foods - consumer preferences
  Gezonde en duurzame voeding vinden veel consumenten niet alleen voor zichzelf steeds belangrijker, maar ook voor hun huisdier. Eigenaren zien honden en katten steeds vaker als volwaardig lid van het gezin en huishouden en vinden het belangrijk dat hun dier een goed en lang leven heeft. Biologische diervoeding zou heel goed in dit beeld kunnen passen en de vraag is wat honden- en katteneigenaren van biologische diervoeders vinden. LEI Wageningen UR is gevraagd dit te onderzoeken. De belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek zijn als volgt. De marktkansen voor het biologische product lijken niet heel groot. Veel mensen vinden het al snel te duur worden of vinden het voor hun dier 'een brug te ver'. Het EKO-keurmerk wekt op het diervoer vertrouwen want de meesten kennen dit keurmerk van de eigen humane voeding die gekocht wordt.
  De marktpotentie van streekproducten in Nederland : uitkomsten van een consumentenonderzoek en SWOT analyse
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 539) - 22
  streekgebonden producten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regional specialty products - consumer surveys - consumer behaviour - market surveys - multifunctional agriculture
  Het is onduidelijk hoe groot de marktpotentie is van streekproducten en wat er zou moeten gebeuren om die potentie te benutten. In 2009 is in het project 'Verbreding gevraagd', uitgevoerd door Ecorys, de potentiële marktvraag van de multifunctionele landbouw in kaart gebracht. De potentiële omzet voor streekproducten/korte ketens was volgens het onderzoek tussen de € 1.171 – 4.157 miljoen. In 2009 is door Motivaction ook een onderzoek uitgevoerd naar het marktpotentieel van streekproducten. In dit onderzoek worden geen potentiële omzetcijfers genoemd, maar wel een aantal doelgroepen benoemd die interessant zijn voor de verkoop van streekproducten.
  Werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit : de oogst van vier jaar Echt Overijssel!
  Holster, H.C. ; Teenstra, E.D. ; Joldersma, R. ; Kloen, H. ; Klein Holkenburg, L. ; Lokhorst, K. ; Plagge, M. ; Plomp, M. ; Prins, U. ; Timmerman, M. - \ 2013
  Kampen : 227Search - 26
  regionale ontwikkeling - agrobiodiversiteit - marktverkenningen - melkveehouderij - landschapsbeheer - samenwerking - overijssel - varkenshouderij - biologische landbouw - regional development - agro-biodiversity - market surveys - dairy farming - landscape management - cooperation - overijssel - pig farming - organic farming
  "Werken aan" heeft in Echt Overijssel! vele betekenissen. Livestock Research, CLM, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut hebben gewerkt aan de ontwikkeling van duurzaamheid via de drie thema’s: (agro)biodiversiteit, regionale landbouw en markt. De werkvorm was er een met agrarische ondernemers, met kennisinstellingen, met terreinbeheerders, en vele andere partners in het keten- en kennisnetwerk. Kosten en opbrengsten voor biologische bedrijfsvoering zijn berekend voor verschillende bedrijfsvormen. Gebruikmakend van diverse teelten, die alternatief veevoer leveren. Vanuit teelt en beheerperspectief is het zoeken naar de balans tussen gewasopbrengst (productwaarde) en biodiversiteit (natuurwaarde).
  Het op de markt brengen van een gentech siergewas; virtuele casussen
  Krens, F.A. - \ 2012
  Plant Research International - 30
  genetische modificatie - siergewassen - marketing - marktverkenningen - marktonderzoek - regelingen - potplanten - genetic engineering - ornamental crops - marketing - market surveys - market research - regulations - pot plants
  Het doel van dit project was om na te gaan wat er bij komt kijken om een genetisch gemodificeerd siergewas te vermarkten. Het idee bestaat bij betrokken partijen in de wetenschap en bij het bedrijfsleven dat vermarkting voor GM siergewassen makkelijker en sneller en daarmee goedkoper zou moeten kunnen zijn dan voor GM voedsel- of veevoedergewassen. In de Europese Unie is er reeds sprake van een precedent; er zijn enkele GM anjer cultivars tot de EU markt toegelaten voor import en processing, maar niet voor teelt! Om het doel van dit project te realiseren zijn er twee virtuele casussen geformuleerd die verder zijn onderzocht. In verband met de ingewikkeldheid van de materie is in de loop van dit project besloten om het werk te concentreren op één van de casussen, namelijk degeen die het dichtst bij realisatie is en waarvan invulling en uitwerking van de casus het concreetst gemaakt kon worden. Dit betrof de casus van een genetisch gemodificeerde lelie met geïntroduceerde resistentiegenen tegen bladluizen als overbrenger van virussen. Aan de hand van de GM anjer-dossiers is informatie verzameld en doorgesproken met het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen. Vervolgens is het op de webpagina van het BGGO aanwezige formulier voor het aanvragen van markttoelating inclusief teelt ingevuld voor de specifieke virtuele siergewas-casus. Het BGGO was bereid deze aanvraag te bestuderen en te becommentariëren. Hieruit bleek dat er geen actueel uitgebreid aanvraagformulier voor markttoelatingen beschikbaar is op dit moment en dat het ingevulde formulier slechts een samenvattingsformulier was. Ook ontbrak de nodige concrete informatie als gevolg van het feit dat het een virtuele aanvraag betrof en daarmee bepaalde specifieke informatie niet gegeven kon worden, zoals bijvoorbeeld de moleculaire analyse van de lijn waarvoor de toelating werd gevraagd. Daarnaast bleek er veel onduidelijkheid over bepaalde typen informatie die in het commentaar gevraagd werden. De minimale eisen die aan een gewas worden gesteld bleken niet helder. Er werd verwezen naar de uitgebreide GM anjer aanvraag opgesteld door Florigene, maar er kon niet aangegeven worden wat er van de door Florigene aangeleverde informatie nu vanuit de overheid werd gevraagd en wat op eigen initiatief was aangeleverd. De onduidelijkheden in de procedure kunnen heel goed als consequentie hebben dat een aanvraag te veel tijd in beslag zou gaan nemen en dat daardoor en door eventueel nog uit te voeren tests en toetsen de kosten die met een aanvraag voor markttoelating gemoeid zijn voor de siersector te hoog zouden oplopen. Het was duidelijk dat een virtuele aanvraag verder niet zou bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de (on)mogelijkheden van markttoelating voor siergewassen. Daarom is er besloten om een formele aanvraag voor introductie in het milieu veldproef categorie 1 op te stellen en in te dienen voor de GM lelies, die inmiddels daadwerkelijk zijn geproduceerd en dus niet meer virtueel zijn. Dit zal moeten gebeuren binnen een vervolgproject
  De wolhandkrab, een Hollandse exoot; Een marktverkenning
  Bakker, T. ; Zaalmink, W. - \ 2012
  Den Haag : LEI (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155934 - 38
  binnenvisserij - krabben (schaaldieren) - invasieve exoten - marktonderzoek - marktverkenningen - freshwater fisheries - crabs - invasive alien species - market research - market surveys
  Er is een omvangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse wolhandkrab, bestaande uit Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in grote Europese steden. In 2010 bedroeg de totale vangst van wolhandkrab in Nederland circa 140 ton. Daarvan was ongeveer de helft afkomstig uit het rivierengebied en de andere helft uit het noorden en het IJsselmeergebied. De Nederlandse sector voor wolhandkrab zou volgens handelaren de afzet in potentie vijf tot tien keer kunnen verhogen. Om deze groei te realiseren is effectieve promotie benodigd, gericht op potentiële afnemers van Chinese, Japanse of Koreaanse afkomst. Mogelijke instrumenten kunnen zijn: advertenties in vakbladen, communicatie via netwerken van handelaren en certificering. De Nederlandse keten voor wolhandkrab bestaat uit circa 250 beroepsvissers en drie handelaren die het product exporteren. In de afgelopen jaren is de prijs per kg wolhandkrab gestegen, naar circa 10 euro per kg in 2010. En is de prijs na het vangstverbod in het rivierengebied verder gestegen naar circa 12 euro per kg. Voor veel consumenten in China, Korea en Japan is de wolhandkrab een delicatesse, die gemiddeld tussen de één tot vijf keer per jaar wordt geconsumeerd. Uitzondering is de regio in en rond Shanghai, waar men het product aanzienlijk vaker eet. Hoewel het eten van sommige delen van de wolhandkrab vanuit gezondheidsrisico afgeraden wordt (bijvoorbeeld maag en longen), blijkt in de praktijk dat ze na het koken of stomen van de gehele krab toch (ongewild) gegeten worden. Ter realisering van marktkansen dient er meer samengewerkt te worden in de keten. Voor het organiseren van promotie, maar ook om aan uitdagingen als het vangstverbod en beheer te werken.
  Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland
  Wijk, C.A.P. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (Biokennis rapport 469) - 27
  pompoenen - cucurbita - rassenproeven - rassen (planten) - kwaliteit voor industriële verwerking - vruchtgroenten - vollegrondsgroenten - marktverkenningen - nederland - vollegrondsteelt - pumpkins - cucurbita - variety trials - varieties - industrial processing quality - fruit vegetables - field vegetables - market surveys - netherlands - outdoor cropping
  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze achtergrond zijn de rassen in de demoteelt vervolgens bediscussieerd. Ook zijn van de rassen een aantal meetbare eigenschappen vastgelegd.
  Vol smaak en variatie; Kansen voor producten van geiten- en schapenzuivel op de consumentenmarkt
  Haaster-de Winter, M.A. van; Berg, I. van den; Dvortsin, L. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155712 - 35
  marktonderzoek - geitenmelk - ooienmelk - melkproducten - biologische voedingsmiddelen - consumentenonderzoeken - marktverkenningen - consumentengedrag - market research - goat milk - ewe milk - milk products - organic foods - consumer surveys - market surveys - consumer behaviour
  De melk van Nederlandse geiten en schapen wordt grotendeels verkaasd en geëxporteerd. Organic Goatmilk Coöperatie, De Groene Geit en Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders vragen zich af welke kansen de thuismarkt biedt. De volgende punten komen als belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Smaak en variatie zijn sterke punten van geiten- en schapenzuivelproducten. Daarmee is de aantrekkingskracht van algemene aard en zijn de producten voor veel meer mensen aantrekkelijk dan alleen mensen met een koemelkallergie. Geiten- en schapenzuivelproducten hebben een goede uitgangspositie om in te haken op de voor consumenten relevante thema's van gezondheid en genieten en beleving. Inspelen op gemak en betaalbaarheid bieden meer uitdaging. Gebruikers van geiten- en schapenzuivelproducten zijn nieuwsgierige mensen en vinden eten leuk. Ofwel, zij zijn eerder dan anderen geneigd om nieuwe producten uit te proberen. Bovendien vinden gebruikers van geitenzuivelproducten het leuker om te eten of er mee bezig te zijn.
  Natuurorganisatie geeft bedrijf groen gezicht
  Overbeek, M.M.M. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 10 - 10.
  natuurbeheer - particuliere organisaties - openbare mening - particuliere sector - marktverkenningen - nature management - private organizations - public opinion - private sector - market surveys
  Bedrijven liëren zich graag aan natuurorganisaties voor een duurzaam imago. Hema en Europcar doen het bijvoorbeeld met Natuurmonumenten, en Eneco, KLM en Albert Heijn met het Wereld Natuur Fonds. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt kansen voor meer natuurorganisaties, volgens onderzoekers van het LEI.
  Naar een glutenvrije haverketen
  Kamp, J.A.L.M. ; Reeuwijk, P. van - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (Publicatie / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving nr. 409)
  gluten - haver - markten - oppervlakte (areaal) - marktverkenningen - gluten - oats - markets - acreage - market surveys
  project PPO 3250209111
  In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil
  Kooten, O. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 22 - 23.
  tuinbouwgewassen - kwekers - consumentenvoorkeuren - koopgewoonten - marktonderzoek - marktverkenningen - nieuwe producten - innovaties - verkoopbevordering - glastuinbouw - horticultural crops - growers - consumer preferences - purchasing habits - market research - market surveys - new products - innovations - sales promotion - greenhouse horticulture
  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de markt te veroveren en vast te houden. Telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil.
  Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten
  Schans, J.W. van der; Dvortsin, L. ; Berg, I. van den; Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Vijn, M.P. ; Buck, A.J. de - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2009-103) - ISBN 9789086153879 - 83
  stedelijke samenleving - relaties tussen stad en platteland - etnisch voedsel - etnische groepen - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - agro-industriële sector - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - urban society - rural urban relations - ethnic foods - ethnic groups - consumer behaviour - consumer preferences - agroindustrial sector - market surveys - multifunctional agriculture - regional food chains
  De bevolkingssamenstelling van de Nederlandse steden is afgelopen jaren sterk veranderd. De stedelijke vraag naar producten en diensten van het platteland is ook sterk veranderd. Uit de quick scan is gebleken dat de 'ethnic food & services' een belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe vraag. Dit dient niet alleen ten behoeve van de nichemarkt van ethnic food & services maar kan tegelijkertijd als een strategisch middel ingezet worden om de algemene stadplattelandsrelaties aan te halen, uit te breiden en te verbeteren
  Prei Teeltsystemen Onderzoek 2008 : verslag van alle activiteiten rond teeltinnovatie prei
  Wijk, C.A.P. van; Haan, J.J. de - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport ) - 49
  allium porrum - groenteteelt - preien - teeltsystemen - marktverkenningen - tuinbouw - werkorganisatie - milieueffect - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsgroenten - allium porrum - vegetable growing - leeks - cropping systems - market surveys - horticulture - organization of work - environmental impact - farm management - field vegetables
  Doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve, gestuurde teeltsystemen voor prei die nieuwe perspectieven bieden aan de sector op gebied van markt (kwaliteit, kostprijs, constant volume), arbeid (arbeidsomstandigheden, arbeidsbehoefte) en regelgeving (milieueisen)
  Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw
  Mheen, H.J.C.J. van der; Terbijhe, A. - \ 2009
  Wageningen : ACRRES - Wageningen UR - 29
  etherische oliehoudende planten - marktverkenningen - teeltsystemen - akkerbouw - satureja hortensis - satureja - thymus - tagetes - karwij - nederland - flevoland - biobased economy - gewassen - essential oil plants - market surveys - cropping systems - arable farming - satureja hortensis - satureja - thymus - tagetes - caraway - netherlands - flevoland - biobased economy - crops
  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde materiaal kunnen fenolische verbindingen geëxtraheerd worden. Uit het uiteindelijke restmateriaal kan tenslotte in een covergisterinstallatie elektriciteit (en warmte) worden geproduceerd. Het doel van het project is de productie en marktverkenning van vier nieuwe etherische oliegewassen waarmee potentieel een toegevoegde meerwaarde gerealiseerd wordt voor akkerbouwers in Flevoland.
  Marktpotentie hoogwaardige producten
  Nowicki, P.L. ; Bos, H.L. - \ 2009
  marktgewassen - marktverkenningen - non-food producten - marktanalyse - biobased economy - cash crops - market surveys - non-food products - market analysis - biobased economy
  Deze info sheet geeft een overzicht van de marktpotentie van biobased materialen voor non-food toepassingen. De informatie komt uit het rapport Biobased Economy: State-of-the-Art Assessment van Peter Nowicki en Martin Banse (LEI), Christiaan Bolck en Harriëtte Bos (A&F) en Elinor Scott (WU)
  Belangstelling, motieven en knelpunten van natuuraanleg door grondeigenaren - uitkomsten van een marktonderzoek
  Geelen, J. ; Leneman, H. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 69)
  natuurbescherming - landinrichting - particulier eigendom - grondbeleid - marktverkenningen - nederland - landeigenaren - vragenlijsten - natuur - nature conservation - land development - private ownership - land policy - market surveys - netherlands - landowners - questionnaires - nature
  Voor dit onderzoek zijn 772 grondeigenaren geïnterviewd die landbouwgrond in of om de Ecologische Hoofdstructuur bezitten. Doel van het onderzoek is: het nagaan van de interesse bij landbouwers om hun landbouwgrond om te zetten in blijvende natuur, tussen nu en 10 jaar, binnen de EHS volgens de PSN regeling
  Een verkenning naar de mogelijkheden voor opslag van levende wolhandkrab
  Leijzer, T.B. ; Schram, E. ; Heul, J.W. van der; Bult, T.P. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C089/07) - 29
  krabben (schaaldieren) - schaaldieren - marktverkenningen - marketing - bewaartijd - opslagkwaliteit - dierecologie - mortaliteit - nederland - marktanalyse - crabs - shellfish - market surveys - marketing - storage life - storage quality - animal ecology - mortality - netherlands - market analysis
  Het zout en de pap: een verkenning bij marktexperts naar langeretermijnmogelijkheden voor zilte landbouw
  Kempenaer, J.G. de; Brandenburg, W.A. ; Hoof, L.J.W. van - \ 2007
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 07.2.154) - 93
  landbouw - innovaties - marktverkenningen - economie - zoute gronden - nederland - zoutwaterlandbouw - agriculture - innovations - market surveys - economics - saline soils - netherlands - saline agriculture
  De zeespiegelstijging en de bodemdaling in Nederland leiden ertoe dat steeds meer land - met name agrarisch land - verzilt. Dit rapport richt zich op het benutten i.p.v. bestrijden van verzilting.
  Marktperspectieven van zilte groenten : herkomst en afzet van zeekraal en zee-aster
  Voort, M.P.J. van der - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 500112) - 26
  landbouw - haalbaarheidsstudies - marktverkenningen - salicornia - aster tripolium - groenten - zoutwaterlandbouw - agriculture - feasibility studies - market surveys - salicornia - aster tripolium - vegetables - saline agriculture
  Dit onderzoek is erop gericht meer zicht te krijgen op de markt van zeegroenten en dan specifiek voor de voedselmarkt. In het onderzoek is vooral gekeken of er op de markt voor zeegroenten voldoende afzet mogelijkheid aanwezig is, om de teelt van zeegroenten als alternatief voor agrariërs op verzilte landbouwgronden te kwalificeren. Hiervoor zijn zeekraal en zee-aster als uitgangspunt genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de teelt van zeegroenten in Nederland goed mogelijk is. Er is voldoende kennis om tot een succesvolle teelt van zeegroenten in Nederland te komen. In Nederland is er één professionele teler actief. Naast deze teler, is er ook sprake van het snijden van zeegroenten die in het wild groeien door particulieren.
  Biologische teelt slaagt steeds beter in Randwijk
  Maas, M.P. van der - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)26. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - biologische landbouw - appels - proefbedrijven - gewasbescherming - ziekteresistentie - marketing - marktverkenningen - fruit growing - organic farming - apples - pilot farms - plant protection - disease resistance - marketing - market surveys
  Het optreden van schurft en het gebruik van voor het gewas schadelijke middelen tegen schurft zijn twee belangrijke problemen waar de biologische appelteelt mee te maken heeft. Bij PPO-fruit is het met de nieuwe resistente appelrassen inmiddels mogelijk gebleken zeven jaar zonder noemenswaardige schurftproblemen te telen, maar andere ziekten en plagen steken nog wel de kop op
  Er zijn marktkansen voor een langzaam groeiend vleeskuiken... maar de consument moet wel de portemonnee trekken!
  Horne, P.L.M. van; Harn, J. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)9. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  pluimveehouderij - vleeskuikens - groeisnelheid (slachtvee) - kuikenproductie - dierenwelzijn - diergezondheid - landbouwkundig onderzoek - marktverkenningen - poultry farming - broilers - liveweight gain - chick production - animal welfare - animal health - agricultural research - market surveys
  Supermarkten zien wel afzetmogelijkheden voor een vleeskuiken tussen biologisch en gangbaar in. Maar is het ook rendabel te produceren? Praktijkonderzoek en LEI hebben onderzoek gedaan naar langzaam groeiende vleeskuikens met en zonder uitloop.
  De visfunctie in het agrocentrum
  Mheen, H.W. van der - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C045/04) - 22
  inventarisaties - aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - visteelt - viskwekerijen - marktverkenningen - marktanalyse - inventories - aquaculture - sustainability - fish culture - fish farms - market surveys - market analysis
  Uit deze analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor visteelt in Nederland en dat op dit moment tong en tilapia de beste perspectieven bieden. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden over de haalbaarheid van viskweek. Het is voor veel soorten nog steeds de vraag of voor concurrerende prijzen geproduceerd kan worden. Vis uit kweeksystemen moet kunnen concurreren met import van gekweekte vis, met vis uit wildvang en met vleesproducten. In Nederland heeft alleen de kweek in recirculatiesystemen goede mogelijkheden. Deze systemen hebben nauwelijks negatieve effecten op hun omgeving, waardoor vis op een duurzame manier kan worden geproduceerd. De teelt van verschillende soorten in recirculatie systemen is echter pas recent gestart. Men kan dan ook niet verwachten dat deze teelt volledig is geoptimaliseerd, wat betekent dat er nog steeds voldoende ruimte is voor verbetering. Deze ruimte is veel groter dan in andere sectoren. Hiermee is het mogelijk de kostprijs te verlagen. Daarnaast blijft het de vraag of productie uit duurzame stystemen kan en/of moet kunnen concurreren met producten die op een minder duurzame manier gevangen of geproduceerd zijn.
  Een kip in een ferrari. Maatschappelijke ideaalbeelden van pluimveehouderij
  Bos, A.P. ; Kroon, S.M.A. van der - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)6. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 10.
  pluimveehouderij - veehouderijbedrijven - systemen - hedendaagse samenleving - houding van consumenten - consumentenvoorkeuren - differentiatie - projecten - dierlijke producten - marktverkenningen - perceptie - dierenwelzijn - dierverzorging - agrarische productiesystemen - poultry farming - livestock enterprises - systems - contemporary society - consumer attitudes - consumer preferences - differentiation - projects - animal products - market surveys - perception - animal welfare - care of animals - agricultural production systems
  Het afstemmen van productiewijze(n) en het product op de waarden en gevoelens die bij de burger leven. De resultaten van de sessies laten zien dat er verrassend veel affiniteit is met pluimvee(houderij), ondanks alle negatieve verhalen die er over de sector bestaan. Het is nodig om meer te denken in marktsegmenten en daarbij passende producten te maken
  Concurrentiekracht van de Nederlandse peer op de Duitse markt
  Groot, M.J. ; Peppelman, G. ; Stokkers, R. - \ 2003
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2003-26) - 61
  fruitteelt - peren - exportbevordering - marktverkenningen - fruit growing - pears - export promotion - market surveys
  Kansen van nederlandse peren op afzet in Duitsland. De huidige consumptie en import van handperen is geinventariseerd om te zien wanneer en welk segment peren nodig is.
  Consumenten verleiden voor een milieuvriendelijk alternatief voor vlees : de uitdaging voor novel protein foods
  Hoek, A.C. ; Elzerman, J.E. ; Luning, P.A. ; Graaf, C. de - \ 2003
  Voeding Nu 5 (2003)1. - ISSN 1389-7608 - p. 9 - 11.
  eiwitproducten - plantaardig eiwit - duurzaamheid (sustainability) - vleesvervangers - onderzoek - consumentenonderzoeken - marktverkenningen - consumentenaangelegenheden - nieuwe eiwitten - protein products - plant protein - sustainability - meat alternates - research - consumer surveys - market surveys - consumer affairs - novel proteins
  In het onderzoeksprogramma Profetas (Protein Foods, Environment, Technology and Society) worden de mogelijkheden onderzocht voor een overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten in de voeding
  El Desarrollo del Turismo Sostenible; Los Casos de Manuel Antonio y Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J.D.A.D. ; Cordero, A. ; Duynen Montijn, L. van; Ritsma, N. - \ 2003
  San José CR : Flacso - ISBN 9789977681214 - 228
  toerisme - ontwikkeling van toerisme - impact van toerisme - duurzaamheid (sustainability) - marktverkenningen - gegevens verzamelen - costa rica - nederland - nederlandse waddeneilanden - tourism - tourism development - tourism impact - sustainability - market surveys - data collection - costa rica - netherlands - dutch wadden islands
  Een tussenproduct met toekomst? : langzaam groeiende kuikens (1)
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van; Horne, P.L.M. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)27. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
  vleeskuikens - pluimveevlees - kippenvlees - toegepast onderzoek - karkaskwaliteit - rendement - kosten-batenanalyse - productiekosten - prestatieniveau - vleeskuikenresultaten - smaak - marktverkenningen - broilers - poultry meat - chicken meat - applied research - carcass quality - returns - cost benefit analysis - production costs - performance - broiler performance - taste - market surveys
  Vleeskuikens die minder vergaand gefokt zijn op hoge groei en lage voederconversie. Een kuiken met meer welzijnskwaliteiten dan het huidige vleeskuiken maar minder vergaand dan het biologische vleeskuiken.
  Marktanalyse Geomatica Nederland : een inventarisatie van de omvang en de aard van de geomatica-sector in Nederland
  Kemeling, I. ; Bregt, A.K. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2002
  Wageningen : Centrum voor Geo-Informatie (CGI Rapport 02-019) - 62
  geografische informatiesystemen - geografie - karteren - cartografie - remote sensing - marktverkenningen - tendensen - nederland - globale plaatsbepalingssystemen - geographical information systems - geography - surveying - mapping - market surveys - trends - netherlands - global positioning systems
  Toetsingsonderzoek naar de ontsluiting van het Kennemerstrand
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Hauptmeijer, W.M. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 88) - ISBN 9789067546133 - 54
  infrastructuur - wegen - verkeer - transport - recreatie - natuurreservaten - nationale parken - natuurtoerisme - karteren - gegevens verzamelen - marktverkenningen - nederland - noord-holland - kennemerland - infrastructure - roads - traffic - recreation - nature reserves - national parks - nature tourism - surveying - data collection - market surveys - netherlands
  Developing sustainable tourism : the case of Manuel Antonio and Texel
  Duim, V.R. van der; Caalders, J. ; Cordero, A. ; Duynen Montijn, L. van; Ritsma, N. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen University - 163
  toerisme - ontwikkeling van toerisme - impact van toerisme - duurzaamheid (sustainability) - marktverkenningen - gegevens verzamelen - costa rica - nederland - nederlandse waddeneilanden - tourism - tourism development - tourism impact - sustainability - market surveys - data collection - costa rica - netherlands - dutch wadden islands
  Wie eet de eko-karbonade?
  Kruys, I. van de; Meuwissen, M.P.M. ; Lans, I. van der - \ 2001
  Ekoland 21 (2001)9. - ISSN 0926-9142 - p. 36 - 37.
  varkensvlees - biologische landbouw - marketing - marketing van voedingsmiddelen - supermarkten - consumenten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - marktverkenningen - houding van consumenten - consumentenvoorkeuren - marktonderzoek - voedselvoorkeuren - pigmeat - organic farming - marketing - food marketing - supermarkets - consumers - consumer surveys - consumer behaviour - market surveys - consumer attitudes - consumer preferences - market research - food preferences
  In opdracht van het project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees van Platform Biologica deed WUR onderzoek naar het profiel van de huidige en toekomstige eko-vlees-consument. In supermarkten werd consumenten (onderscheiden in 'eko-consumenten', 'overwegen-eko-consumenten' en 'niet-eko-consumenten') gevraagd naar hun koopgedrag en koopmotieven m.b.t. biologisch varkensvlees (productkenmerken en daarmee geassocieerde waarden), en naar een aantal sociaal-economische kenmerken )o.a. lidmaatschap natuur- en milieuverenigingen; dagbladabonnementen)
  Innovatie in vermarkting van bosproducten [thema: Vermarkting]
  Vliet, C.J.M. van - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)5. - ISSN 0028-2057 - p. 190 - 195.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bosbouweconomie - meervoudig gebruik - producten - productontwikkeling - nieuwe producten - innovaties - niet marktbare baten - marketing - marketingbeleid - markten - marktonderzoek - marktverkenningen - ondernemerschap - forest administration - forest management - forestry - forest economics - multiple use - products - product development - new products - innovations - non-market benefits - marketing - marketing policy - markets - market research - market surveys - entrepreneurship
  In het Europese project Niche Markets is onderzocht wat de mogelijkheden voor boseigenaren zijn om maatschappelijke functies van het bos (recreatie, natuur, milieu) te vermarkten. Een beschrijving van de kenmerken van 'bosproducten', markten en marktinstrumenten, product-markt-combinaties, het institutionele kader, de rol van de bosbeheerder en van beleid en bestuur, en van beleidsmatige en praktische beperkingen voor vermarkting
  Vermarkten: geen wondermiddel [thema: Vermarkting]
  Savornin Loman, A.F. de - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)5. - ISSN 0028-2057 - p. 195 - 197.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bosbouweconomie - marketing - niet marktbare baten - markten - meervoudig gebruik - economische analyse - marktverkenningen - producten - boswetgeving - bosbeleid - overheidsbeleid - subsidies - financieren - Nederland - forest administration - forest management - forestry - forest economics - marketing - non-market benefits - markets - multiple use - economic analysis - market surveys - products - forestry law - forest policy - government policy - subsidies - financing - Netherlands
  Schets van de huidige praktijk van vermarkting van bosfuncties (recreatie, milieu, natuur, landschap) in Nederland en de positie op dit gebied van boseigenaren t.o.v. overheid en marktpartijen ('kop-hals-romp'-model). Boswet (instandhoudingsplicht) en bestemmingsplannen (beheersbeperkingen) verkleinen de mogelijkheden voor vermarkting en bovendien is vermarkten niet altijd rendabel. Subsidies en fiscale tegemoetkomingen blijven noodzakelijk
  Marktverkenning nieuwe buitenplaatsen: belangstelling voor nieuwe buitens onder marktpartijen.
  Hansman, H.J.M. ; Berg, L.M. van den; Speelman, G. ; Wijnen, K. - \ 2000
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.00.20) - ISBN 9789052425542 - 65
  groene zones - marktverkenningen - landhuizen - plattelandsplanning - marktonderzoek - platteland - nederland - green belts - market surveys - country houses - rural planning - market research - rural areas - netherlands
  Gebruikersspecificaties TOP10-21ste eeuw
  Zeeuw, C.J. de; Bulens, J.D. ; Bregt, A.K. ; Knapen, R. ; Lentjes, P.J. ; Schans, R. van der - \ 2000
  Wageningen : Alterra (CGI-report 5 / Alterra-rapport 158) - 36
  geografie - informatie - cartografie - computer software - specificaties - marktverkenningen - consumentenvoorkeuren - kaarten - geography - information - mapping - computer software - specifications - market surveys - consumer preferences - maps
  De Topografische Dienst Nederland (TDN) wil zijn geo-informatieproduct TOP10-vector vernieuwen. Als eerste stap in dit vernieuwingsproces zijn de gebruikersspecificaties geïnventariseerd. Via literatuurstudie, brainstormsessies en raadpleging van de gebruikers zijn elf specificaties geformuleerd voor het TOP10-product in de 21e eeuw.
  Natuurwensen van allerlei mensen
  Kranendonk, R.P. ; Verbij, E.E.M. - \ 1999
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 55 (1999)12. - ISSN 0166-3534 - p. 42 - 47.
  natuurbescherming - perceptie - samenleving - marktonderzoek - marktverkenningen - participatie - interacties - vrije tijd - recreatie - methodologie - ruimtelijke ordening - beleid - bedrijfsvoering - natuur - nature conservation - perception - society - market research - market surveys - participation - interactions - leisure - recreation - methodology - physical planning - policy - management - nature
  Gegevens uit het landsdekkend onderzoek door Intomart, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, zijn behandeld. De invloed van verstedelijking en leeftijd op de natuurwensen blijkt groot te zijn
  Perspectieven voor de laagmoleculaire verbindingen in hennep : een eerste inventarisatie
  Onna, M.J.G. van; Sengers, H.H.W.J.M. - \ 1994
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 501) - ISBN 9789052422480 - 81
  cannabis sativa - hennep - marktonderzoek - marktverkenningen - nederland - handel - cannabis sativa - hemp - market research - market surveys - netherlands - trade
  Diagnosing the seed industry in Europe, slowing down market triggers internationalisation.
  Zuurbier, P.J.P. - \ 1994
  Prophyta 48 (1994)4. - ISSN 0921-5506 - p. 10 - 12.
  china - frankrijk - groot-brittannië - internationale handel - italië - marktconcurrentie - marktonderzoek - marktverkenningen - marketing - markten - nederland - zaadcontrole - zaden - aanbodsevenwicht - groenten - groenteteelt - china - france - great britain - international trade - italy - market competition - market research - market surveys - marketing - markets - netherlands - seed testing - seeds - supply balance - vegetables - vegetable growing
  Marktanalyse van zaadleverende bedrijven voor de groentesector in Nederland, Frankrijk, Engeland, Italie en China
  Marktonderzoek naar thermische anemometers ten behoeve van de meting van de luchtsnelheid in een kippenstal
  Aliskan, Y. ; Visscher, G.J.W. - \ 1992
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 92-23) - 10
  windmeters - automatische regeling - instrumentatie - marktonderzoek - marktverkenningen - meteorologische instrumenten - methodologie - pluimveehokken - stallen - systemen - schoepen - anemometers - automatic control - instrumentation - market research - market surveys - meteorological instruments - methodology - poultry housing - stalls - systems - vanes
  De Europese consument van voedingsmiddelen in de jaren 90.
  Steenkamp, J.E.B.M. - \ 1992
  Assen [etc.] : Van Gorcum - ISBN 9789023227151 - 150
  voedingsmiddelen - voedselproducten - landbouwproducten - voedsel - consumenteninformatie - consumenten - onderzoek - vraag - handel - distributie - voedselproductie - marketing - economie - voedselconsumptie - Europa - consumentengedrag - houding van consumenten - marktonderzoek - marktverkenningen - VS - vergelijkingen - landen van de Europese Unie - foods - food products - agricultural products - food - consumer information - consumers - research - demand - trade - distribution - food production - marketing - economics - food consumption - Europe - consumer behaviour - consumer attitudes - market research - market surveys - USA - comparisons - European Union Countries
  Perspectieven in geotextielen : onderzoek naar de afzetmogelijkheden van natuurlijke vezels op de markten voor geotextielen
  Koster, R.A.C. ; Hack, M.D. ; Hutten, T.J.H.M. - \ 1991
  Den Haag : LEI-DLO (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 87) - ISBN 9789052421445 - 164
  toepassingen - capaciteit - vezelgewassen - geotextiel - marktonderzoek - marktverkenningen - Nederland - handel - applications - capacity - fibre plants - geotextiles - market research - market surveys - Netherlands - trade
  De marktpositie van Nederlands rundvlees
  Mares, A.M.H.M. ; Onna, M.J.G. van; Verduyn, J.J. - \ 1990
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 424) - ISBN 9789052420745 - 125
  rundvlees - marktonderzoek - marktverkenningen - nederland - kalfsvlees - beef - market research - market surveys - netherlands - veal
  Waarom wisselen consumenten van merkartikel?
  Trijp, J.C.M. van; Bloks, J.E.J. - \ 1990
  Tijdschrift voor Marketing 24 (1990)12. - ISSN 0165-1439 - p. 56 - 64.
  merkproducten - houding van consumenten - consumentengedrag - consumenten - marktonderzoek - marktverkenningen - koopgewoonten - winkelen - brand name products - consumer attitudes - consumer behaviour - consumers - market research - market surveys - purchasing habits - shopping
  Bespreking van een computergestuurde methode voor het identificeren van motieven voor merkartikelwisseling aan de hand van een zestal verschillende produktcategorieen
  Perspectieven voor de export van levende varkens en mestbiggen
  Verduyn, J.J. ; Baltussen, W.H.M. ; Blom, J.C. - \ 1988
  Den Haag : LEI (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 392) - 181
  dumping - export - marktconcurrentie - marktonderzoek - marktverkenningen - marketing - marketingkanalen - markten - nederland - varkens - prijzen - kwaliteit - handel - omzet - landen van de europese unie - dumping - exports - market competition - market research - market surveys - marketing - marketing channels - markets - netherlands - pigs - prices - quality - trade - turnover - european union countries
  Onderzoek met het accent op bestaande afzetmarkten: Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje. De beschrijving van potentiele nieuwe afzetmarkten heeft een verkennend karakter. Tevens is de concurrentiepositie van importlanden in kaart gebracht en ter inventarisatie van de knelpunten bij de export is er een enquete uitgevoerd onder exporteurs
  Agrarische marketing: grondslagen en ontwikkelingen.
  Meulenberg, M.T.G. - \ 1987
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 2 (1987)4. - ISSN 0921-481X - p. 257 - 279.
  landbouw - marktonderzoek - marktverkenningen - handel - agriculture - market research - market surveys - trade
  Een uiteenzetting over enkele grondslagen en de evolutie van agrarische marketing.Deze is een subdicipline van de algemene marketing theorie. Aandacht is geschonken aan de verschillen tussen beide sinds de vijftiger jaren. Het belang van verticale marktsystemen in agrarische marketing wordt benadrukt
  Verkenning van de markt voor visprodukten in Spanje
  Salz, P. ; Smit, J.G.P. - \ 1986
  Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 348) - 115
  handel - marktonderzoek - marktverkenningen - vis vangen - visserij - visteelt - spanje - trade - market research - market surveys - fishing - fisheries - fish culture - spain
  In deze verkenning o.a. een uitgebreide behandeling van de Spaanse zeevisserij, de aquacultuur en de structuur en organisatie van de Spaanse bedrijven aan de wal. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de Spaanse markt voor verse, diepvries- en conservenprodukten met speciale aandacht voor de concurrentiepositie van het door Nederland geleverde assortiment
  Prijsvorming en produktiecoordinatie in de kalfsvleessector
  Vlieger, J.J. de - \ 1986
  Den Haag : L.E.I. (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 27) - 140
  kalveren - kosten - marktonderzoek - marktverkenningen - vleesproductie - nederland - prijsvorming - prijzen - handel - calves - costs - market research - market surveys - meat production - netherlands - price formation - prices - trade
  Verkenning van de markt voor visprodukten in de Duitse Bondsrepubliek
  Smit, J.G.P. - \ 1984
  Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 304) - 70
  handel - marktonderzoek - marktverkenningen - vis vangen - visserij - visteelt - vis - schaaldieren - economische situatie - bondsrepubliek duitsland - economische productie - trade - market research - market surveys - fishing - fisheries - fish culture - fish - shellfish - economic situation - german federal republic - economic production
  Marktbeschrijving met het oog op het gevraagde assortiment, de distributie door de Duitse tussen- en detailhandel en de vooruitzichten voor visconsumptie per hoofd van de bevolking. In het bijzonder wordt ingegaan op de afzetmogelijkheden voor half- en eindprodukten uit Nederland en op de concurrentieverhouding tussen Nederlandse en Deense leveranciers
  De IJsbergslamarkt : een middellange termijnanalyse
  Tap, H. - \ 1982
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw, Sectie Marktonderzoek (Mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut no. 263) - 31
  economische situatie - lactuca sativa - slasoorten - marktonderzoek - marktverkenningen - nederland - handel - economische productie - economic situation - lactuca sativa - lettuces - market research - market surveys - netherlands - trade - economic production
  Literatuur over markttransparantie
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3244)
  handel - marktonderzoek - marktverkenningen - landbouw - bibliografieën - trade - market research - market surveys - agriculture - bibliographies
  Automatische marktregulering
  Hamming, G. - \ 1966
  's-Gravenhage : [s.n.] (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut no. 59) - 15
  communicatietheorie - cybernetica - economische theorie - economie - regering - informatie - marktonderzoek - marktverkenningen - prijsvorming - prijsbeleid - handel - conjunctuurcyclus - economische cycli - communication theory - cybernetics - economic theory - economics - government - information - market research - market surveys - price formation - price policy - trade - business cycles - economic cycles
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.