Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 64

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden
  Schippers, P. ; Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 56) - 30
  natura 2000 - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieueffect - menselijke invloed - natuurbeheer - natura 2000 - natural areas - habitats directive - birds directive - environmental impact - human impact - nature management
  Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
  Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
  drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
  de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
  uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
  lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
  wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
  effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
  NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik
  Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
  Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
  vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact - noord-holland
  Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
  Assessing the observed impact of anthropogenic climate change
  Hansen, G.E. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): M. Auffhammer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574298 - 186
  klimaatverandering - milieueffect - menselijke invloed - climatic change - environmental impact - human impact

  Assessing the observed impact of anthropogenic climate change

  Gerrit Hansen

  Global climate change is unequivocal, and greenhouse gas emissions continue rising despite international mitigation efforts. Hence whether and to what extent the impacts of human induced climate change are already being felt around the world is a timely question.

  The thesis assesses the observed impact of anthropogenic climate change across systems, sectors and world regions. A clear framework for impact attribution studies is laid out and applied to several examples from the literature. The development of the evidence of climate change impacts over the last two decades is documented, and an overview of the status of knowledge is provided with a focus on recent trends in human and managed systems.

  The role of human influence, compared to natural variability, for climate related impacts is assessed for a large range of individual observations that have been reported in the Intergovernmental Panel on Climate Change’s Fifth Assessment Report. The analysis is based on a novel method that explicitly considers information on the quality and appropriateness of observational and model data for each observation. The thesis discusses caveats and challenges in attributing observed effects to climate change, and points out the consequence of those limitations for scientific policy advice. Key issues concern the question whether extreme weather events and their impacts can be attributed to human induced climate change and the limited availability of long-term monitoring records in many vulnerable regions. The impact of anthropogenic climate change is confirmed for a broad range of natural system effects, and to a lesser degree for human systems. Confident conclusions are mostly limited to direct temperature effects while precipitation effects remaining more uncertain.

  People, soil and manioc interactions in the upper Amazon region
  Peña Venegas, C.P. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): Tjeerd-Jan Stomph; Gerard Verschoor. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573222 - 210
  bodem - landbouw - inheemse kennis - bodemtypen (antropogeen) - inheemse volkeren - ecosystemen - cassave - manihot - diversiteit - menselijke invloed - amazonia - soil - agriculture - indigenous knowledge - soil types (anthropogenic) - indigenous people - ecosystems - cassava - manihot - diversity - human impact - amazonia

  Abstract

  Clara Patricia Peña Venegas (2015). People, soil and manioc interactions in the upper Amazon region. PhD thesis, Wageningen University, The Netherlands, with summaries in English and Dutch, 210 pp.

  The presence of anthropogenic soils, or Amazonian Dark Earths (ADE), fuels the debate about how pristine the Amazon ecosystem actually is, and about the degree to which humans affected Amazonian diversity in the past. Most upland soils of the Amazon region are very acid, highly weathered, and have a limited nutrient holding capacity; together, these characteristics limit permanent or intensive agriculture. Várzeas or floodplains that are periodically enriched with Andean sediments carried and deposited by rivers that cross the Amazon Basin, are moderately fertile but experience periodic floods that limit agriculture to crops able to produce in a short time. ADE patches in uplands usually are more fertile than non-anthropogenic uplands, providing a better environment for agriculture. Most studies about how people manage a broad portfolio of natural and anthropogenic soils come from non-indigenous farmers of Brazil. There is limited information about how indigenous people use a broad soil portfolio, and how this affects the diversity of their staple crop, manioc. With the aim to contribute to the understanding of the role of ADE in indigenous food production, as compared with other soils, and in order to provide information about how indigenous people use and create diversity in Amazonia, research was carried out among five different ethnic groups living in two locations of the Colombian Amazon.

  Several social and natural science methods were used during the study. These included ethnography, participant observation, structured and un-structured interviews, sampling of soil and manioc landraces, standardized protocols for the quantification of soil physical and chemical variables, and molecular techniques to assess genetic diversity of manioc and arbuscular mycorrhizal fungi.

  Results indicate that ADE patches from the Middle Caquetá region of Colombia are not contrastingly more fertile than surrounding, non-anthropogenic upland soils, except for higher levels of available phosphorus in ADE. Indigenous farmers from the Middle Caquetá region do not use ADE more frequently or more intensively than non-ADE uplands. The swidden agriculture practiced on ADE and on non-ADE uplands is similar. Although ADE patches were not specifically important for swiddens and therefore relatively unimportant for the production of manioc. They were important as sites for indigenous settlements and for maintaining agroforestry systems with native and exotic species that do not grow in soils with low available phosphorus. Várzeas were also used for agriculture, whether farmers had access to ADE or not. Differences occurred between locations in the type of floodplains selected and the way they were cultivated. Those differences were not related to differences in soil conditions but were associated with the cultural traditions of the different ethnic groups who cultivate low floodplains, as well as labor availability when organizing collective work (mingas) to harvest floodplains.

  Manioc diversity among indigenous communities was not predominantly related with differences in soil types. Complete manioc stocks were cultivated equally on ADE, non-ADE uplands or várzeas. One issue that could be related with this non-specificity in manioc-soil combinations was the similar arbuscular mycorrhizal fungi diversity of soils and the high number of arbuscular mycorrhizal symbionts associated to manioc roots; these were shown to be independent from the physicochemical composition of the soil or the manioc landrace. Differences in the diversity of manioc stocks among ethnic groups were predominantly related to cultural values attached to different manioc landraces.

  This study of indigenous agriculture in environments with natural and anthropogenic soils indicates that people have had an important role in transforming the Amazonian ecosystem through agriculture, with consequences on forest composition and forest dynamics. Pre-Columbian people contributed to this by creating an additional soil- the Amazonian Dark Earths. Although ADE are not presently considered to play a major role in indigenous food production, indigenous people believe that ADE have had an important role in the management of the first maniocs cultivated by their ancestors. The domestication of manioc and the creation and maintenance of hundreds of different landraces by indigenous people contributed, and still contributes, to the region’s plant diversity.

  Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm: 2. Tconstruction - 2014 report
  Kirkwood, R.J. ; Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/14) - 65
  zeehonden - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - menselijke invloed - windmolenpark - constructie - monitoring - ecologische verstoring - noordzee - zuid-holland - seals - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - human impact - wind farms - construction - monitoring - ecological disturbance - north sea - zuid-holland
  Two seal species live in Dutch waters: the harbour seal (Phoca vitulina) and the grey seal (Halichoerus grypus). They occupy land-based sites (haul-outs) in both the Wadden Sea and the Delta region, and move between these regions along the North Sea coastal zone. Human activities, such as construction of a wind farm in this zone, may influence movement and use of the zone by the seals. Monitoring of potential impacts on seals to Luchterduinen construction was required in the permit to construct. The Luchterduinen offshore wind farm is the third wind farm development in the Dutch North Sea coastal zone (between Den Helder and Rotterdam). Pile-driving of the turbine towers occurred between 31 July and 16 October, 2014. Seals exposed to pile-driving, even at close distances of
  Toepassing ODEMM - methodiek voor het Nederlandse KRM Programma van Maatregelen
  Piet, G.J. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C162/14) - 61
  evaluatie - risicoschatting - ecologische risicoschatting - maatregelen - milieueffect - menselijke invloed - ecosysteembeheer - mariene ecologie - natuurbeheer - evaluation - risk assessment - ecological risk assessment - measures - environmental impact - human impact - ecosystem management - marine ecology - nature management
  Het Nederlandse Kaderrichtlijn Mariene strategie Programma van Maatregelen (PvM) is geëvalueerd met behulp van de ODEMM methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld binnen het door de EU gesubsidieerde FP7 project ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-based Marine Management). Met deze methodiek kan worden vastgesteld in hoeverre het PvM de menselijke activiteiten die hun invloed op het mariene ecosysteem hebben, in potentie kan mitigeren, zodat een goede milieutoestand behaald kan worden.
  The first wolf found in the Netherlands in 150 years was the victim of a wildlife crime
  Gravendeel, B. ; Groot, G.A. de; Kik, M. ; Beentjes, K. ; Bergman, H. ; Caniglia, R. ; Cremers, H. ; Fabbri, E. ; Groenenberg, D. ; Grone, A. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Font, I. ; Hakhof, J. ; Harms, V. ; Jansman, H.A.H. ; Janssen, R. ; Lammertsma, D.R. ; Laros, I. ; Linnartz, L. ; Marel, D. van der; Mulder, J.L. ; Mije, S. van der; Nieman, A.M. ; Nowak, C. ; Randi, E. ; Rijks, M. ; Speksnijder, A. ; Vonhof, H.B. - \ 2013
  Lutra 56 (2013)2. - ISSN 0024-7634 - p. 93 - 109.
  wolven - fauna - migratie - diergedrag - dna - biochemie - menselijke invloed - centraal-europa - noordoostpolder - wolves - fauna - migration - animal behaviour - dna - biochemistry - human impact - central europe - noordoostpolder
  On July 4th 2013 a dead subadult female wolf-like canid was found by the roadside between Luttelgeest and Marknesse in the Noordoostpolder in the central part of the Netherlands. As the last observations of wild wolves in the Netherlands date back to 1869 the discovery of this animal generated a lot of media attention. European wolf populations have been expanding since the 1950s and the first packs recently established themselves in Germany in geographic proximity of the Dutch border, so natural re-appearance of the species in the Netherlands seemed likely. We investigated the taxonomy of the animal, its geographical origin, and its most recent history. Macroscopic and biochemical analyses of the dead animal convincingly showed that it was a purebred wolf, related to populations from eastern Europe. Bullet impacts and shattered fragments found in the chest and flank, and a discrepancy between the timing of the post mortem and rigor mortis intervals indicated that this wolf was shot prior to illegal transport to the Netherlands. The wolf fed on beaver in either the Carpathian mountains or the Eifel which is too far for the animal to have walked from by itself within the 24 hours needed to digest its last meal. These geographical areas are the only regions where haplotypes and 87Sr/86Sr isotopes retrieved from both the dead wolf and the beaver remains in its stomach co-occur. We therefore conclude that the first Dutch wolf found in the Netherlands in 150 years did not enter the Netherlands by itself but sadly proved to be the victim of wildlife crime. Keywords: Canis lupus, Europe, haplotypes, isotopes, microsatellites, wildlife forensics, wolf.
  Trends in indicatoren van KRM-Zeebodemintegriteit : impact van natuurlijke factoren en menselijk handelen: analyse van schaal en methodiek
  Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Vries, P. de; Wal, J.T. van der; Schellekens, T. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2012
  IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/12) - 52
  mariene ecologie - aquatische ecologie - menselijke invloed - waterbodems - milieueffect - benthos - natuurbescherming - methodologie - eu regelingen - marine ecology - aquatic ecology - human impact - water bottoms - environmental impact - benthos - nature conservation - methodology - eu regulations
  De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is door de EU in 2008 vastgesteld. Het doel van de KRM is om uiterlijk in 2020 te komen tot een Goede milieutoestand (GMT) van alle Europese mariene wateren. Onder een goede milieutoestand wordt begrepen dat de zee schoon, gezond en productief is en dat het gebruik van de zee op een duurzame wijze plaatsvindt. De beschrijving van de GMT geschiedt aan de hand van elf ecosysteemgerichte descriptoren. Descriptor 6 ‘zeebodemintegriteit’ is één van de elf descriptoren van de KRM en heeft direct betrekking op allerhande handelingen waarbij de zeebodem wordt beroerd. Rijkswaterstaat heeft meer inzicht nodig in de manier waarop de natuurlijke variaties en antropogene handelingen de temporele en ruimtelijke verspreidingspatronen van de bodemgemeenschappen op zee beïnvloeden om zo de impact van de mens op het ecosysteem te kunnen inschatten.
  Baseline survey of anthropogenic pressures for the Lac Bay ecosystem, Bonaire
  Debrot, A.O. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C092/12) - 71
  natuurbescherming - ecosysteembeheer - menselijke invloed - verontreiniging - recreatieactiviteiten - zeereservaten - bonaire - nature conservation - ecosystem management - human impact - pollution - recreational activities - marine protected areas - bonaire
  Lac Bay of Bonaire is a shallow non-estuarine lagoon of about 700 hectares, separated from the open sea by a shallow coral barrier-reef. It possesses the only major concentration of seagrass beds and mangroves of the island. It is a designated Ramsar wetland of international significance, an Birdlife International IBA (Important Bird Area) and also fulfills a critical fish nursery function for the reefs of the island. The bay has consequently been designated as a protected area and is managed by Stinapa-Bonaire. The bay has been losing effective seagrass nursery habitat surface and quality as a consequence of mangrove-driven land acclamation. This in-turn is potentially being exacerbated by human-mediated eutrophication and erosion caused by agricultural and animal husbandry in the wider watershed, as well as other factors. The number of visitors to Bonaire and to Lac has been increasing dramatically over the last decades particularly from cruise ships. Yet little has been done to document and map the various types of human use that occur on and in the vicinity of the bay which might affect the ecological carrying capacity of the bay and the critical roles it plays. In this survey we do preliminary mapping and analysis of the level and distribution of human activity in and around Lac and discuss what possible threats these may entail for the environment of the bay.
  Mind the gap: modelling event-based and millennial-scale landscape dynamics
  Baartman, J.E.M. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Coen Ritsema, co-promotor(en): Jeroen Schoorl. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732668 - 216
  geomorfologie - erosie - sedimentatie - dynamica - tijdschalen - landschapsanalyse - modelleren - rivieren - regen - menselijke invloed - landschap - ontwikkeling - spanje - pleistoceen - holoceen - geomorphology - erosion - sedimentation - dynamics - time scales - landscape analysis - modeling - rivers - rain - human impact - landscape - development - spain - pleistocene - holocene

  This research looks at landscape dynamics – erosion and deposition – from two different perspectives: long-term landscape evolution over millennial timescales on the one hand and short-term event-based erosion and deposition at the other hand. For the first, landscape evolution models (LEMs) are often used, which describe landscape forming processes by geomorphic transport laws, usually on annual temporal resolutions. LEM LAPSUS is used in this research to evaluate the landscape dynamics in a study area in south-east Spain: the Guadalentín Basin. The model is calibrated on dated river terrace levels, which show an erosion – deposition – erosion sequence that the model could reproduce. Annual precipitation in this dryland area shows large inter-annual variability and erosion is supposed to be mainly the results of low-frequency, high magnitude rainfall events. Therefore, in this research, landscape dynamics are also assessed using the event-based erosion model OpenLISEM. Eventually, the role of extreme events in long-term landscape evolution are explored by comparing the two models and by incorporating annual rainfall variability into LEM LAPSUS. Another issue that is being addressed in this study is the relative influence of humans as compared to erosion as a natural process. A conceptual model, derived on the basis of dated sediment archives, is tentatively correlated to periods of human impact on the land. Using LAPSUS, the potential influence of historical tillage erosion is simulated, showing that the relatively slow process of tillage erosion added to floodplain aggradation over thousands of years.

  Why elephant roam
  Ngene, S.M. - \ 2010
  University of Twente. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins; H.A.M.J. van Gils. - Enschede : University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation ITC - ISBN 9789061642909 - 195
  loxodonta africana - geografische informatiesystemen - remote sensing - zoögeografie - geografische verdeling - beweging - menselijke activiteit - seizoenen - diergedrag - kenya - menselijke invloed - loxodonta africana - geographical information systems - remote sensing - zoogeography - geographical distribution - movement - human activity - seasons - animal behaviour - kenya - human impact
  The expansion of human activities due to the increase in human population outside protected areas is reducing the range of elephant. This range reduction occurs when elephant habitats are cleared for more farms and settlements. This causes fragmentation of the elephant range, which changes the elephant’ distribution, movement patterns, intensity of occupancy, and speed of movement. The objectives of this study were to use GIS and remote sensing to identify the factors that influence the distribution, intensity of occupancy, and speed of movement of Marsabit elephant; to map and describe their wet and dry season range, intensity of occupancy, and speed of movement, as well as seasonal altitudinal movement in the fragmented mosaic of forest and savanna; to research the cost of humans sharing the environment with the elephant in areas adjacent to Marsabit Protected Area.
  Assessment of Ramsar site Lac Bonaire - June 2010
  Debrot, A.O. ; Meesters, H.W.G. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR nr. C066/10) - 31
  natuurbescherming - beschermingsgebieden - mangroves - ecologisch herstel - menselijke invloed - nadelige gevolgen - bonaire - nature conservation - conservation areas - mangroves - ecological restoration - human impact - adverse effects - bonaire
  Following a helpdesk question from the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) concerning potential threats to the Ramsar Site, Lac Bonaire, the authors visited Lac Bay from 27-29 May 2010. The mangroves, seagrass beds and the reef, both inside and outside of the bay were visited, and we were generously helped by many people on the island, including STINAPA Bonaire, DROB, STCB, and CIEE. In this study we review the main issues, recommend studies, and propose various pilot projects and solutions.
  Disturbance-effect relationships applied in an integral Ecological Risk Analysis for the human use of the North Sea
  Karman, C.C. ; Slijkerman, D.M.E. ; Tamis, J.E. - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C011/09) - 31
  ecosystemen - noordzee - mariene gebieden - menselijke invloed - aquatische ecosystemen - ecosystems - north sea - marine areas - human impact - aquatic ecosystems
  The relationship between the intensity of seven types of human based disturbances and their resulting effects on survival and reproduction of 30+ species were described as a function of increased mortality or reduced reproduction in the report of Jak et al 2000. The numerical values of the parameters in these functions were, as far as possible, estimated on the basis of data from literature, dealing with the sensitivity of the considered species, or otherwise of related species or biota in general, for the regarded disturbance
  BioScore: A tool to assess the impacts of European Community policies on Europe's biodiversity
  Delbaere, B. ; Nieto Serradilla, A. ; Snethlage, M. ; Alkemade, R. ; Boitani, L. ; Eggers, J. ; Falcucci, A. ; Framstad, E. ; Heer, M. de; Hennekens, S.M. ; Kemitzoglou, D. ; Knegt, B. de; Knijf, G. de; Louette, G. ; Maes, D. ; Maiorano, L. ; Nagy, S. ; Ozinga, W.A. ; Schaminée, J.H.J. ; Tol, S. van; Tröltzsch, K. - \ 2009
  Tilburg : ECNC - ISBN 9789076762289 - 92
  biodiversiteit - flora - fauna - impact - beleid - beoordeling - europa - menselijke invloed - ecologische beoordeling - biodiversity - flora - fauna - impact - policy - assessment - european union countries - human impact - ecological assessment
  BioScore offers a European biodiversity impact assessment tool. The tool contains indicator values on the ecological preferences of more than 1000 species of birds, mammals, amphibians, reptiles, fish, butterflies, dragonflies, aquatic macro-invertebrates and vascular plants. These values are linked to policy-related pressures and environmental variables.
  Gebiedsbescherming Noordzee : habitattypen, instandhoudingdoelen en beheermaatregelen
  Lindeboom, H.J. ; Witbaard, R. ; Bos, O.G. ; Meesters, H.W.G. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 114) - 45
  noordzee - habitats - bescherming - natuurbescherming - mariene ecologie - milieubeleid - nederland - menselijke invloed - north sea - habitats - protection - nature conservation - marine ecology - environmental policy - netherlands - human impact
  In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 is een aantal gebieden aangewezen als potentieel te beschermen gebieden. Voor deze gebieden dienen instandhoudingsdoelen te worden opgesteld. Echter, door de grote variatie van het mariene ecosysteem en het feit dat grote delen van de Noordzee al gedurende decennia enorm door menselijke activiteiten zijn beïnvloed, kleven hier een aantal problemen aan. In dit werkdocument worden deze nader uiteengezet en worden bouwstenen voor mogelijke oplossingen aangedragen. Het werkdocument bevat een korte beschrijving van de (eventueel) te beschermen gebieden; een overzicht van natuurlijke en door de mens gecreëerde habitattypen; een beschrijving van de natuurlijke fluctuaties van het mariene ecosysteem en de mogelijke consequenties voor aanwijzing en beheer van te beschermen gebieden. Gezien de grote variatie van het systeem is het vaststellen van instandhoudingdoelen die gebaseerd zijn op het voorkomen van soorten en het daarna handhaven van zulke doelen in een dergelijk sterk wisselend systeem waarschijnlijk niet efficiënt. Voorgesteld wordt om beheersdoelen of managementdoelen te definiëren uitgaande van de beschreven habitatindeling. Het beheer zou gericht moeten zijn op de menselijke invloeden op de verschillende habitattypen waardoor men een rigide nastreven van mogelijk onbereikbare doelen voorkomt.
  De veranderlijke zee in het Antropoceen : over regime shifts, menselijk gebruik en bescherming
  Lindeboom, H.J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Wageningen UR - ISBN 9789085852667 - 26
  mariene ecologie - visserij - duurzaamheid (sustainability) - bescherming - menselijke invloed - openbare redes - marine ecology - fisheries - sustainability - protection - human impact - public speeches
  De beleving van grote wateren : de invloed van een aaantal man-made elementen onderzocht
  Vries, S. de; Boer, T.A. de; Goossen, C.M. ; Wulp, N.Y. van der - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 64) - 98
  mariene gebieden - meren - perceptie - gebouwen - jachthavens - turbines - cyanobacteriën - kustgebieden - omgevingspsychologie - menselijke invloed - marine areas - lakes - perception - buildings - marinas - turbines - cyanobacteria - coastal areas - environmental psychology - human impact
  De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor de visuele component. Door middel van (gemonteerde) foto’s kreeg de ene groep de situatie met het element voorgelegd, een andere zonder. Ongeveer 2300 leden van een consumentenpanel, verdeeld over vier groepen, namen via het internet deel aan het onderzoek. Elke groep beoordeelde 30 foto’s. Boorplatforms hebben de grootste negatieve impact, gevolgd door windturbines en daarna hoogbouw. Vooroevers hebben als enige gemiddeld een (licht) positieve impact. De negatieve impact bleek groter naarmate de situatie zonder element aantrekkelijker werd gevonden. Systematische variaties van de verschijningsvorm van een element lieten zien dat de ‘stap’ van niet naar wel aanwezig zijn het grootste effect opleverde: de negatieve impact nam slechts gering toe met de variabelen nabijheid, grootte en aantal van het element. Trefwoorden: belevingswaarde, grote wateren, boorplatforms, windturbines, hoogbouw, jachthavens, vooroevers, blauwalg
  Impact of human activities on water level and clarity and underwater light climate of Vallisneria spiralis L. in Poyan Lake, China
  Wu, G. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): J. de Leeuw. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049074 - 119
  meren - china - water - oppervlaktewater - waterkwaliteit - watervogels - waterplanten - lichtsterkte - vallisneria spiralis - troebelheid - voedselplanten - groei - remote sensing - oppervlaktewaterkwaliteit - waterstand - aquatische ecosystemen - menselijke invloed - lakes - china - water - surface water - water quality - waterfowl - aquatic plants - light intensity - vallisneria spiralis - turbidity - food plants - growth - remote sensing - surface water quality - water level - aquatic ecosystems - human impact
  Almost 95% of the world population of Siberian crane (Grus leucogeranus) winter in Poyang Lake, China. Here they forage on the tubers of the submerged aquatic macrophyte Vallisneria spiralis L. The growth and production of V. spiralis are regulated by the local hydrology, which might also be influenced by the changed hydrology of the Yangtze River induced by engineering projects. This thesis investigated the impact of dredging activities in the northern Poyang Lake and the Three Gorges Dam in the Yangtze River on the water turbidity and water level of Poyang Lake, analyzed how these hydrological changes influenced the underwater light climate of V. spiralis, and discussed their potential impacts on the growth and productivity of V. spiralis and further on the food habitat of Siberian crane in Poyang Lake. The principal results obtained can be summarized as follows:
  (1) Moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) and Landsat thematic mapper (TM) images were compared for mapping the tempo-spatial dynamics of water clarity. Two multiple regression models including the blue and red bands of Landsat TM and MODIS respectively explained 83% and 88% of the variation of the natural logarithm of Secchi disk depth. On the basis of the comparison of water clarity predicted from Landsat TM and MODIS data as well as the advantages and contras of both sensors, it is concluded that MODIS offers the possibility to monitor the dynamics of water clarity more regularly and cheaply in relatively big and frequently cloud covered lakes like Poyang Lake.
  (2) The performance of the various Landsat TM bands for detecting dredging ships was explored in the turbid water of the northern Poyang Lake. The result revealed that the TM bands 1 to 4 had limitation especially in turbid water, while bands 5 and 7 better discriminated vessels from surrounding waters. Therefore, it is recommended using the mid-infrared bands of Landsat TM for operational ship monitoring in turbid water.
  (3) The possibility to strengthen inference of dredging impact while simultaneously monitoring vessels and water turbidity with remote sensing techniques was investigated in the northern Poyang Lake. Time-series MODIS images revealed a significant increase in water turbidity from 2001 onwards, while Landsat TM image analysis indicated a simultaneous increase in the number of vessels. Regression analysis further showed a highly significant positive relation (R2 = 0.92) between water turbidity and vessel number. On the basis of discussion of ship-related resuspension, final destinations of vessels and coincidence of vessel clusters with irregular dented patterns and turbid plume development, it is confirmed that dredging caused the increase in water turbidity. Therefore, it is concluded that simultaneously monitoring water turbidity and vessels enhanced the strength of evidence in remotely sensed dredging impact assessments.
  (4) Three extrapolation and interpolation methods were compared for predicting daily photosynthetically active radiation reaching the earth surface over the Poyang Lake national nature reserve. The result revealed that the triangulated irregular network (TIN) and inverse distance weighted (IDW)-based interpolation method produced more reliable result than the extrapolation methods.
  (5) The photosynthetically active radiation reaching the top of V. spiralis (PARlc) in Lake Dahuchi from 1998 to 2006 was modelled. The results revealed significant between year differences in PARtc, which were determined primarily by fluctuation in water level. Six years of Secchi disk depth records revealed seasonal switching of the lake from turbid at low water level in autumn, winter and spring to clear at high water level in summer. The highest PARtc occurred at intermediate water levels, which were reached when the Yangtze River forces Lake Dahuchi out of its turbid state in spring. The operation of the Three Gorges Dam, which will increase water level of Yangtze River from May to June may force Lake Dahuchi out of its turbid state earlier and increase the light intensity reaching the canopy and the production of V spiralis. It is concluded that the operation of the Three Gorges Dam might at the short term increase the light regime and productivity of V. spiralis and possibly affect the food habitat of Siberian crane in Poyang Lake.
  (6) A conceptual framework to integrate a simulation model of plant biomass for V. spiralis with remote sensing and a geographical information system was introduced. It is expected that the system, once implemented, could contribute to evaluate the impact of possible hydrological changes on the growth and productivity of V. spiralis, and assess whether tuber feeding bird populations are constrained by the regional availability of food resources in Lake Poyang.
  It is anticipated that these results provide a basis for the future research and necessary information for decision-making that need to be made by the responsible authorities to decide how to rationally manage this unique lake ecosystem.

  Low flow and drought studies : the Northern European (NE) FRIEND experience
  Tallaksen, L. ; Demuth, S. ; Lanen, H.A.J. van - \ 2007
  In: Climatic and anthropogenic impacts on the variability of water resources. - Paris : Unesco - p. 99 - 106.
  watervoorraden - klimaat - klimaatverandering - conferenties - menselijke invloed - water resources - climate - climatic change - conferences - human impact
  Invloed van varkenshouder op weerstand varkens onderzocht
  Mul, M.F. - \ 2006
  V-focus 3 (2006). - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  varkenshouderij - varkens - weerstand - ziekteresistentie - kennisniveau - agrarische bedrijfsvoering - menselijke invloed - pig farming - pigs - resistance - disease resistance - knowledge level - farm management - human impact
  In juni 2005 startte ASG een praktijkproef met 35 varkenshouders in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, waarbij wordt onderzocht of een hoger kennisniveau bij de varkenshouder leidt tot een verbetering van de weerstand van z'n dieren. Er is sprake van kennisuitwisseling tussen varkenshouders, onderzoekers en dierenartsen samen
  Wadden Sea Quality Status report 2004
  Essink, K. ; Dettmann, C. ; Frake, H. ; Laursen, K. ; Lüerssen, G. ; Wiersinga, W.A. - \ 2005
  Wilhelmshaven, Germany : Common Wadden Sea Secretariat (Wadden Sea ecosystem No. 19) - 359
  ecologie - mariene ecologie - ecosystemen - menselijke invloed - aquatische ecosystemen - waddenzee - aquatische ecologie - ecology - marine ecology - ecosystems - human impact - aquatic ecosystems - wadden sea - aquatic ecology
  The report consists of 13 chapters containing basic information on human activities in the Wadden Sea and on physico-chemical and ecological conditions. Chapter 14 gives a synthesis of ecosystem developments. In Chapter 15, an evaluation is given of the Targets of the Wadden Sea Plan.
  Disturbance, diversity and distributions in Central African rain forest
  Gemerden, B.S. van - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): A.M. Cleef; Marc Sosef, co-promotor(en): H. Olff. - - 199
  tropical rain forests - biodiversity - rehabilitation - plant succession - conservation - forest ecology - logging - shifting cultivation - central africa - human impact - disturbance - tropische regenbossen - biodiversiteit - herstel - plantensuccessie - conservering - bosecologie - houtkap - zwerflandbouw - centraal-afrika - menselijke invloed - verstoring
  The aim of this study is to gain insight in the impact of human land use on plant community composition, diversity and levels of endemism in Central African rain forest. Human disturbance in this region is causing large-scale habitat degradation. The two most widespread forms of land use are selective logging and shifting cultivation. Assessment of the long-term effects of these land uses on plant species composition will provide elements for the identification of effective conservation measures and sustainable forms of forest use.

  Disturbances are relatively discrete events in time that cause high mortality of biomass and change the structure of populations, communities or ecosystems. Individual plants and species differ in their ability to claim the previously utilised space and resources, and therefore disturbance events may cause (temporary) shifts in species composition and diversity. In large parts of the African rain forest biome, the most important natural disturbance regime is gap-phase dynamics in which relatively small canopy openings are made by falling branches or trees. Larger-scale disturbances such as landslides, volcanic activity and large-scale river dynamics, have been extremely rare during the last millennia. Therefore, the present set of species is likely to be adapted to disturbance regimes characterised by frequent small-scale disturbances. Analogous to gap-phase dynamics, human land use can be considered as a disturbance. However, human induced disturbances are generally larger, more frequent and more severe. As a result, human land use may have long-term impacts on plant species composition and diversity.

  The fieldwork for this thesis was conducted in the main research site of the Tropenbos-Cameroon Programme; an area of 2000 km 2 of forestland in South Cameroon Vegetation was sampled in old growth forest, logging gaps of 5, 14 and 27 years old, and in abandoned shifting cultivation fields of 10-20, 30-40 and 50-60 years old. Within plots, all terrestrial vascular plants (including all growth forms) were recorded. In total 10.1 ha was surveyed allowing the detailed analysis of human impact on full plant species composition. Much effort was devoted to plant identification and in total some 11 000 herbarium vouchers were collected, processed and sent to specialists for identification. Voucher material was stored in theNationaalHerbarium Nederland - WageningenUniversity branch and in the IRAD/TropenbosField Herbarium inKribi. Some 75% of the plants in the survey identified to species level and an additional 20% was systematically categorised asmorphospecies. In total 1264 species were identified to species level. These included 261 species with ranges restricted to Lower Guinea (South Nigeria - Gabon) of which 51 are confined to the rain forest region of Cameroon.

  Tropical rain forests are often regarded as being undisturbed by humans. In Chapter 2, we analyse the disturbance history of 16 ha of structurally complex and species-rich 'old growth' rain forest (data collected by forestry research project of theTropenbos-Cameroon Programme). The recruitment preference of tree species along a disturbance gradient, ranging from shifting cultivation fields, to canopy gaps and old growth forest, was compared to present-day tree species composition. In nine plots out of 16, older (larger) trees preferred shifting cultivation fields for recruitment while younger trees recruited in small canopy gaps and under closed canopy. These results indicate that these plots once experienced a disturbance regime that included larger-scale disturbances. Combined, the pattern of disturbed and undisturbed plots, the high frequency of charcoal in the forest soil and anthropological data strongly suggest that humans caused these disturbances. The estimated date of these disturbances is 300-400 years ago. Surprisingly, species richness at larger scales was found to be lower in historically disturbed sites compared to undisturbed sites. Therefore, present-day species composition and diversity of old growth forests still reflects historical human impacts.

  Outside protected areas, forests are subject to logging and shifting cultivation and secondary forests are therefore becoming important in many Central African landscapes. Chapter 3 examines the potential of secondary vegetation to contribute to biodiversity conservation. The results indicate that vegetation recovery in logging plots and abandoned shifting cultivation fields is relatively quick, and in most aspects surprisingly complete. A notable exception is the poor recovery of endemics in shifting cultivation fields. We found that even after 60 years the proportion of endemic species was still significantly lower than in old growth forest. In light of the fast recovery of all other vegetation characteristics (including species richness and floristic composition), we conclude that secondary vegetation can contribute biodiversity conservation e.g. as buffer zones around protected areas.

  In Chapter 4, we analyse the relative importance of local and regional processes for structuring species composition during succession. Local processes refer to the ability of species to compete successfully with other species and avoid predation and pathogen attack. Regional processes refer to dispersal and colonisation. Both processes have been suggested to explain the typically high species richness in tropical rain forests. Our results indicate that local processes are especially important during the early stages of succession, whereas regional processes are especially important during the later stages. However, large differences were observed between different species groups. Regional processes mainly governed composition of large tree species (maximum height ≥ 15 m). A similar but smaller effect was observed in small tree species (3-15 m) and shrub species. Local processes structured composition of terrestrial herb species. In general, woody and non-woody climbers were widely distributed generalists with a very similar set of species occurring in all landscape mosaics and in all succession stages. The differences between species groups implies that effective conservation management requires insight in the importance of local and regional processes for the recruitment of target species (e.g. endemic species). A blanket conservation treatment for all species is unlikely to address adequately the specific sensitivity of species with high conservation value to habitat quality and habitat fragmentation.

  The general lack of information on biodiversity patterns is a serious problem for conservation planning in most tropical rain forest regions. With ongoing habitat destruction, conservation priorities must be identified quickly. Therefore optimal use should be made of all currently available sources of information. However, direct comparison of results is problematic if assessment methods differ. In Chapter 5, we make a first attempt to reconcile different assessments by taking into account their methodological differences. The key factors affecting the general shape and position of the species-area curve found through partial sampling are (1) the total extent in which observations are made, (2) the spatial distribution of the observations, (3) the proportion of the total extent sampled, (4) the proportion of the individuals in the sampled area that was included in the survey, and (5) the proportion of the included individuals that was successfully identified. Through simulations, the effects of partial sampling of these factors on observed species richness was identified. To test the method, we compared four botanical surveys conducted in the same area of lowland old growth rain forest. The surveys included were (1) reconnaissance scale vegetation survey, (2) detailed botanical assessment (100% individuals), (3) incomplete botanical assessment (10% individuals), and (4) herbarium collections. Correcting for partial sampling and scaling the results to extent greatly increased the comparability between assessments. This first attempt to reconcile methodologically different surveys suggests that species -area relations can be reconstructed from incomplete sample data if the key characteristics of the methods can be statistically described. The study provides an outline for optimising the use of existing datasets in the evaluation of conservation needs in tropical rain forest areas.

  In Chapter 6, I present an overview of the main effects of human land use on plant diversity in Central African forest. Rain forests are highly dynamic on all spatial and temporal scales. Present-day species composition and diversity reflects their cumulativebiogeographicalhistory. Therefore both present-day and historical disturbance regimes should be considered to understand current patterns of diversity and to predict its responses to future disturbances. The biotic andabioticprocesses that influence diversity vary with the scale of organisation of biological and ecological systems (i.e. community, ecosystem, landscape,region). While human land use obviously disrupts local communities, the impact of humans is also evident on much larger scales. As a result of large-scale forest degradation, fragmentation and global climate change, species composition of most Central African rain forests is likely to undergo changes in the near future. Conservation management should aim at increasing the survival chances of endemic species and species with poor dispersal capacity. In light of the present ecological insights and the uncertainty of the upcoming climate changes, it seems wise to invest in large networks of protected areas. Moreover, it is unlikely that areas managed for timber production will be beneficial for the conservation of characteristic plant diversity unless damage control is rigid. The expected increase in seasonality in large parts of Central Africa, combined with forest fragmentation and canopy opening, is likely to increase the abundance of pioneer species while species of concern to conservation are likely to decline. To increase the effectiveness of conservation management, insight is required in the mechanisms that make species and forest systems vulnerable to human induced disturbances, including global climate change.
  Human influences
  Lanen, H.A.J. van; Kasparek, L. ; Novicky, O. ; Querner, E.P. ; Fendeková, M. ; Kupczyk, E. - \ 2004
  In: Hydrological drought. Processes and estimation methods for streamflow and groundwater / Tallaksen, L.M., van Lanen, H.A.J., Amsterdam : Elsevier (Developments in Water Science 48) - ISBN 9780444516886 - p. 347 - 410.
  droogte - hydrologische factoren - menselijke invloed - drought - hydrological factors - human impact
  Human activities can cause drought, which was not previously reported (man-induced hydrological drought). Groundwater abstractions for domestic and industrial use are a well-known example of such an environmental change
  Hunter and hunted
  Broekhuizen, S. - \ 2003
  Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 76.
  vleesetende dieren - prooi - predator prooi verhoudingen - boekbesprekingen - menselijke invloed - carnivores - prey - predator prey relationships - book reviews - human impact
  Bespreking van het nieuwste boek van Hans Kruuk (University Press Cambridge, 2002) over landroofdieren en de invloed die ze hebben op hun prooidiersoorten, inclusief de mens, en over de invloed die de mens heeft en heeft gehad op de landroofdieren
  Recreatie en biodiversiteit in balans; een ruimtelijke benadering
  Vos, C.C. ; Opdam, P.F.M. ; Pouwels, R. - \ 2003
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)1. - ISSN 0169-6300 - p. 3 - 13.
  openluchtrecreatie - natuurbescherming - fauna - populaties - vogels - monitoring - bedrijfsvoering - duinen - menselijke invloed - outdoor recreation - nature conservation - birds - fauna - populations - monitoring - management - dunes - human impact
  In Nederland streeft men ernaar natuurgebieden zo veel mogelijk open te stellen voor recreatie. Recreatie kan echter een extra stressfactor betekenen voor kleine en versnipperde populaties. Dat kan de duurzame instandhouding van soorten in gevaar brengen. Het combineren van recreatie en natuur vraagt daarom om een goede balans. In dit artikel wordt een beleidsinstrument gepresenteerd waarmee de effecten van recreatie en de effectiviteit van recreatiezonering zijn verkend.
  Will reactivation of the Iron Rhine railroad decrease survival of badgers (Meles meles) in Meinweg National Park, the Netherlands
  Grift, E.A. van der; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
  Lutra 45 (2002)1. - ISSN 0024-7634 - p. 29 - 48.
  dassen (zoogdieren) - meles meles - spoorwegen - railtransport - natuurbescherming - dierecologie - ecologie - populatie-ecologie - netwerkanalyse - nederland - netwerken - midden-limburg - menselijke invloed - dassen - fauna - infrastructuur - landschapsecologie - natuurgebied - populatiebiologie - spoorweg - versnippering - zoogdieren - Limburg - IJzeren Rijn - Meinweg - badgers - meles meles - railways - rail transport - nature conservation - animal ecology - ecology - population ecology - network analysis - netherlands - human impact - networks - midden-limburg - fauna
  Met verschillende variaties is het effect van hergebruik van een goederenspoorlijn op de ontwikkeling van een dassenpopulatie in Midden-Limburg onderzocht
  Van buiten word je beter : een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid
  Berg, A.E. van den; Berg, M.M.H.E. van den - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 55
  natuurbescherming - perceptie - mens - geestelijke gezondheid - natuur - menselijke invloed - gezondheid - maatschappijwetenschap - omgevingspsychologie - nature conservation - perception - man - mental health - nature - human impact
  Ecological and economic impacts of gorilla-based tourism in Dzanga-Sangha, Central African Republic
  Blom, A. - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): H.H.T. Prins; A.M.H. Brunsting. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084101 - 165
  gorilla's - toerisme - natuurtoerisme - milieueffect - economische impact - wild - centraal-afrikaanse republiek - beschermde gebieden - menselijke invloed - gorillas - tourism - nature tourism - environmental impact - economic impact - wildlife - central african republic - reserved areas - human impact

  This thesis investigates the potential role of tourism in the funding of protected area management in the Congo Basin. An assessment of the protected areas and gazetted forests of the Central African Republic (CAR) showed that only about one third of the protected areas is more or less effectively managed. Almost all the gazetted forest and the remainder of the protected areas are insufficiently protected from human disturbance, which is mostly in the form of poaching. This example underlines the fact that long term under-financing of the management has seriously affected the integrity of protected areas in the Congo Basin. Even in relatively well managed areas, such as the Dzanga-Sangha protected area complex, in southwestern CAR, human impact on wildlife can still be measured and is related to the distance from roads.

  The costs of management to effectively protect the forests of the Congo Basin are high. The potential role that tourism could play in raising revenue for management and for the local communities was investigated based on the case study of ape viewing in Dzanga-Sangha. Ape-viewing is a high return type of tourism and conditions to develop such tourism in Dzanga-Sangha were good. The area harbors high densities of western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) and several previous studies on these apes had been carried out. In order for visitors to be able to view the apes they needed to be habituated to human presence. This thesis shows that habituation of gorillas for tourism is feasible. Although feasible, the habituation process requires a substantial investment in time and money and is not without risks. It is unlikely that tourism, including ape-viewing, will be economically viable from a commercial point of view. It is unlikely that revenue form tourism will cover the management cost of the Dzanga-Sangha protected area now or in the foreseeable future. Even though tourism can bring important gains to the region, such as revenue and employment, managers have to carefully weigh these advantages against the apes' well being and the risky economics of tourism in Central Africa.

  Given the fact that Dzanga-Sangha provides one of the best opportunities for this type of tourism in the Congo Basin and that even here the economic success is highly questionable, it is unlikely to be a realistic option in but a few exceptional places in this part of the world. This case study clearly demonstrates that although some user fees have the potential to generate substantial revenue for protected areas in the Congo Basin, these fees will be far from sufficient to manage the protected area system.

  Soil Degradation and vulnerability assessment for Central and Eastern Europe - Preliminary Results of the SOVEUR Project
  Batjes, N.H. - \ 2000
  Wageningen : FAO, RISSA, ISRIC (FAO Report 2000/04) - 99
  bodem - bodemdegradatie - bodemverontreiniging - beoordeling - cartografie - gegevens verzamelen - informatiesystemen - milieueffect - centraal-europa - menselijke invloed - soil - soil degradation - soil pollution - assessment - mapping - data collection - information systems - environmental impact - central europe - human impact
  Between the tides: The impact of human exploitation on an intertidal ecosystem, Mozambique
  Boer, W.F. de - \ 2000
  University of Groningen. Promotor(en): H.H.T. Prins; R.H. Drent. - Veenendaal : Universal Press - ISBN 9789036712835 - 268
  aquatisch milieu - mozambique - visserijbiologie - menselijke invloed - wadden - aquatische ecosystemen - aquatic environment - mozambique - fishery biology - human impact - tidal flats - aquatic ecosystems
  Comparing recent and abandoned shell middens to detect the impact of human exploitation on the intertidal ecosystem
  Boer, W.F. de; Pereira, T. ; Guissamulo, A. - \ 2000
  Aquatic Ecology 34 (2000). - ISSN 1386-2588 - p. 287 - 297.
  schaaldieren - aquatische gemeenschappen - ecosystemen - populatie-ecologie - mozambique - aquatische ecosystemen - menselijke invloed - shellfish - aquatic communities - ecosystems - population ecology - mozambique - aquatic ecosystems - human impact
  Abandoned and recent shell middens were compared from Inhaca island, Mozambique, to investigate the impact of human exploitation. The growing human population was expected to increase the exploitation pressure, decrease the mean shell size, and increase the species diversity. Moreover, exploitation-vulnerable species were expected to disappear from recent middens. 29252 shells were collected from 6 recent and 8 abandoned middens, comprising 78 species, the majority bivalves. Pinctada nigra was the most abundant. The mean shell size was significantly smaller in recent middens, and the conspicuous, surface-dwelling gastropod Terebralia palustris showed the largest size reduction. Size reduction was related with the life history of the species. Older, abandoned middens had a larger species richness, refuting the intermediate disturbance hypothesis. The species composition of recent and abandoned middens was relatively similar, which was probably caused by low human exploitation pressure and the substrate characteristics. The disappearance of the mussel Perna perna was thought to be related to overexploitation
  Gateway to the Global Garden : Beta/Gamma Science for Dealing with Ecological Rationality
  Röling, N.G. - \ 2000
  Guelph : University of Guelph (Annual Hopper lecture 8) - ISBN 9780889555105 - 51
  milieubeheer - ecosystemen - kennis - duurzame ontwikkeling - sociologie - menselijke invloed - natuur - environmental management - ecosystems - knowledge - sustainable development - sociology - human impact - nature
  Life on the edge : hedgehog traffic victims and mitigation strategies in an anthropogenic landscape
  Huijser, M.P. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): H.H.T. Prins; K.V. Sýkora; N.J. Reeve. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083012 - 165
  erinaceus europaeus - landbouwgrond - habitats - wegen - verkeer - populatiedynamica - ecologie - mortaliteit - bescherming - wildbeheer - nederland - menselijke invloed - cultuurlandschap - habitatfragmentatie - erinaceus europaeus - agricultural land - habitats - roads - traffic - population dynamics - ecology - mortality - protection - wildlife management - netherlands - human impact - cultural landscape - habitat fragmentation

  This study focused on the most frequently recorded mammal species in road-kill surveys in western Europe: the hedgehog (Erinaceus europaeus). Investigations were conducted in an anthropogenic landscape and had two major aims:

  1. to quantify the effects of traffic mortality at individual, population, and species levels, and
  2. to explore how the number of traffic victims could be reduced through changes in the landscape in areas adjacent to roads.

  The negative effects of roads and traffic were particularly clear at the individual level, and one could consider this reason enough to take mitigating actions. In addition, hedgehogs are likely to be affected at the population level. However, at the species level, the hedgehog has mostly benefited from many of the human-induced changes in the landscape. The way people manage the landscape seems to be the key factor in determining the long term future of the species. Manipulation of certain landscape features can be used to make wildlife passages more effective and also to keep hedgehogs away from road sections between passages.

  Key words - agricultural lands, anthropogenic landscape, barriers, behaviour, body weight, compensation, corridor, disease, edge habitat, Erinaceus europaeus, footprints, habitat fragmentation, habitat selection, hedgehog, hedgerow, human impact, injury, landscape changes, mating strategy, mitigation, mortality, nest sites, The Netherlands, population density, relative population density, road density, road-kills, roads, traffic intensity, traffic victims, urban wildlife, vegetation, vehicle clearance, wildlife passages.

  Viability of hedgehog populations in central Netherlands
  Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1999
  Lutra 42 (1999). - ISSN 0024-7634 - p. 65 - 76.
  erinaceidae - erinaceus europaeus - doodsoorzaken - mortaliteit - verkeer - habitats - bevolkingsafname - wegbermen - expertsystemen - nederland - menselijke invloed - gelderland - flevoland - erinaceidae - erinaceus europaeus - causes of death - mortality - traffic - habitats - population decrease - roadsides - expert systems - netherlands - human impact - gelderland - flevoland
  I.v.m. het hoge aantal verkeersslachtoffers onder egels vraagt men zich af dit kan leiden tot het uitsterven van locale of regionale populaties. Hiertoe is een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd met het expertsysteem LARCH op en rond de Veluwe en Flevoland
  The location of hedgehog traffic victims in relation to landscape features
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1999
  Lutra 42 (1999)1. - ISSN 0024-7634 - p. 57 - 58.
  Erinaceidae - Erinaceus europaeus - doodsoorzaken - schade - fauna - menselijk gedrag - landschap - habitats - Nederland - menselijke invloed - causes of death - damage - human behaviour - landscape - Netherlands - human impact
  Kort bericht omtrent een studie naar de invloed van omgevingsfactoren en wegkarakteristieken op het aantal verkeersslachtoffers onder egels
  Habitat fragmentation and infrastructure: a review of the proceedings of a European and a North American conference
  Huijser, M.P. ; Grift, E.A. van der; Bekker, G.J. - \ 1999
  Lutra 42 (1999)1-2. - ISSN 0024-7634 - p. 43 - 45.
  zoogdieren - habitats - habitat vernietiging - infrastructuur - overzichten - menselijke invloed - natuur - mammals - habitats - habitat destruction - infrastructure - reviews - human impact - nature
  Voor veel dier- en plantensoorten leidt de aanwezigheid en het gebruik van infrastructuur tot een afname in het aantal geschikte leefgebieden. De resterende gebieden raken bovendien steeds kleiner en meer van elkaar geisoleerd. Beide congressen handelen over dit verschijnsel: habitat versnippering
  Een verkennende beschouwing over grondhoudingen, natuurbeelden en natuurvisies in relatie tot draagvlak voor natuur
  Molenaar, J.G. de - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO - 111
  samenleving - interacties - milieu - mens - milieueffect - sociologie - ideologie - kennis - perceptie - landschap - filosofie - natuur - menselijke invloed - society - interactions - environment - man - environmental impact - sociology - ideology - knowledge - perception - landscape - philosophy - nature - human impact
  Political ecology, mountain agriculture, and knowledge in Honduras
  Jansen, K. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): N.E. Long; D. Gibbon. - Amsterdam : Thela - ISBN 9789055380305 - 277
  duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - landbouw - ecologie - biogeografie - hydrobiologie - milieu - mens - milieueffect - sociologie - sociale klassen - boeren - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfssystemen - gebergten - honduras - menselijke invloed - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - agriculture - ecology - biogeography - hydrobiology - environment - man - environmental impact - sociology - social classes - farmers - farm management - farm planning - farming systems - mountains - honduras - human impact

  The social and biophysical processes entailed in environmental deterioration are the subject of intense debate in Honduras, one of the poorest countries of Latin America. This book analyses the political ecology of precarious farming in mountainous areas. The author evaluates a rich array of social and agronomic data in order to assess existing theories that purport to explain environmental deterioration and agrarian change in Honduras. It explores the relationships between land tenure patterns, shifting agricultural practices, changing social relations of production, and producers' knowledge. Special attention is given to differential perceptions and responses of producers to environmental deterioration, and to the broader knowledge struggles of different actors about issues such as burning, the fallow crisis, biocide use, and deforestation. This detailed case study draws on political economy, human ecology, critical realism, and social constructionism and constitutes an original contribution to current debates on political ecology.

  The central argument of this book is that land degradation through present agricultural practices is not simply an effect of poverty, inconsiderate acting or a direct consequence of a modernisation process which is orchestrated and imposed upon the Honduran peasantry by external capitalist development. Instead, the social causation of environmental change in mountainous areas of Honduras should be understood in terms of a complex mixture of local patterns of access to resources, forms of state intervention, the heterogeneous paths of technological change and knowledge generation, divisions of labour, and the specific interactions of emerging commodity markets and the organization of production.

  Chapter two focuses on issues of land tenure and property rights. It compares local histories of land distribution in El Zapote with widely used models of the latifundio-minifundio complex and the colonial legacy of the large landholding. Subsequently, it explores how local rules and cultural notions, local government and state laws, and state interventions through land reform and land titling projects, mediate the relation between people and the land. Conclusions deal with the multiple land histories which explain the complexity of conflicts, and with the many factors shaping the meaning villagers attribute to the value of land.

  Chapter three explores technological changes in crop production and cattle husbandry and compares the findings in El Zapote with recent studies dealing with heterogeneity and diversity in agriculture, thus criticizing approaches which maintain a duality of traditional and modern agricultural technology. It stresses the recognition of the multiplicity of factors causing technological change.

  This exploration of technological change serves as a starting point for the discussion of how different environmental problems are perceived by different actors. Chapter four identifies different perspectives on the fallow crisis, the use of fire to clear fields, vegetation and climatic change, and the use of new agro-chemicals. It deals with the paradox that agronomy cannot encompass the many factors involved in environmental deterioration, but that an alternative strategy of validating producers' environmental perceptions cannot provide a coherent theory of the causes of environmental deterioration as well.

  In Chapters two, three, and four, it will be shown that environmental behaviour and perceptions about environmental change relate to access to, and distribution of, resources. Chapter five gives further consideration to the different aspects of the social relations of production in El Zapote, in order to understand the processes of social differentiation.

  Chapter six broadens the issue of social differentiation with a discussion of local agricultural knowledge. The argument is put forward that we need an understanding of both the practical character of knowledge, (that local knowledge generation responds to environment and social context), and its discursive character. Knowledge is not only embedded in narratives on the epistemological level, but also in concrete natural environments and social relations. An important conclusion is that current `local knowledge approaches' overestimate the potential of local knowledge for environmental conservation or restoration.

  The concluding chapter starts by commenting on various explanations of environmental deterioration in Honduran mountain agriculture. Using the case study of El Zapote it presents an alternative explanation with the main argument that a linear relation between the distribution of the means of production and labour relations on the one hand, and use of the environment on the other, cannot be justified, but that, nevertheless, an inquiry into changing patterns of social differentiation may provide insight into important mechanisms of human interaction with nature. The final section challenges theoretical (epistemological and ontological) confusions about social and biophysical causation of environmental deterioration in environmental social science.

  The book is published by:
  Thela Publishers Amsterdam
  16.5 x 24 cm
  288 pages
  ISBN 90-5538-030-X
  £13.95/US$26.50/ƒ39.50

  Please send your order by mail or telefax to:
  Thela Publishers, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam, the Netherlands
  Faxnumber: +31.20.6203395; E-mail: office@thelathesis.nl
  Payment by credit card (without extra costs) or proforma invoice (with bankcharges); postage and packing will be charged additionally. You can also order at your local bookstore.

  Customers in the U.S.A. and Canada can order from:
  Eiron, Inc, P.O. Box 400712 Washington D.C. 20016
  Tel (202) 966 3240; Fax (202) 244 0913; E-mail eironinc@aol.com

  UK and Ireland orders to:
  Central Books, 99 Wallis Road, London E9 5LN
  Tel (0181) 986 4854, Fax (0181) 533 5821; E-mail: orders@centbks.demon.co.uk

  Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Erisman, J.W. - \ 1997
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre (SC report 150) - 245
  bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - luchtverontreiniging - gassen - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - meteorologie - onderzoek - europa - bosbescherming - bospathologie - menselijke invloed - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - air pollution - gases - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - meteorology - research - europe - protection of forests - forest pathology - human impact
  DASSIM, een simulatiemodel voor de evaluatie van verkeersscenario's: calibratie en validatie
  Apeldoorn, R.C. van; Verboom, J. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1997
  Delft : Rijkswaterstaat DWW - 59
  verspreiding - Mustelidae - ecologie - diergedrag - gewoonten - overheidsdiensten - transport - ongevallen - dieren - fauna - schade - wegen - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - Nederland - kalibratie - diergemeenschappen - menselijke invloed - dispersal - Mustelidae - ecology - animal behaviour - habits - public services - transport - accidents - animals - fauna - damage - roads - computer simulation - simulation - simulation models - Netherlands - calibration - animal communities - human impact
  Bedreiging van plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden
  Duuren, L. van; Schaminée, J.H.J. - \ 1997
  Kwartaalbericht milieustatistieken... 14 (1997)1. - ISSN 0168-8065 - p. 15 - 24.
  aquatische gemeenschappen - classificatie - milieueffect - menselijke activiteit - hydrobiologie - moerassen - nederland - plantengemeenschappen - menselijke invloed - aquatic communities - classification - environmental impact - human activity - hydrobiology - marshes - netherlands - plant communities - human impact
  Amfibieen en verkeerswegen; een modelstudie naar het effect van verminderen of compenseren van barrierewerking.
  Bugter, R.J.F. ; Vos, C.C. - \ 1997
  Delft : Rijkswaterstaat, DWW - 62
  hylidae - bufonidae - overheidsdiensten - transport - ongevallen - wegen - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - fauna - schade - modellen - onderzoek - nederland - salamanders - menselijke invloed - hylidae - bufonidae - public services - transport - accidents - roads - lifespan - aging - senescence - death - animals - fauna - damage - models - research - netherlands - salamanders - human impact
  The ecological modernization of production and consumption : essays in environmental sociology
  Spaargaren, G. - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): A.T.J. Nooij; N.J.M. Nelissen. - S.l. : Spaargaren - ISBN 9789054856474 - 210
  milieu - mens - milieueffect - sociologie - kwaliteit - controle - verontreinigingsbeheersing - milieubeheer - ecologie - consumptie - nederland - menselijke invloed - milieuwetenschappen - environment - man - environmental impact - sociology - quality - control - pollution control - environmental management - ecology - consumption - netherlands - human impact - environmental sciences

  Milieusociologen maken studie van milieubederf en milieubeheer als maatschappelijke verschijnselen. Zij bestuderen de manier waarop milieuproblemen samenhangen met de organisatievorm van de moderne maatschappij alsmede de wijze waarop het tegengaan van milieubederf onderdeel wordt van de reflexieve sturing van de samenleving door gouvernementele en niet-gouvernementele actoren. De centrale stelling die in het proefschrift wordt ontwikkeld is, dat milieuproblemen de inzet kunnen en moeten vormen van een moderniseringsproces dat erop is gericht milieu-overwegingen blijvend te verankeren in de organisatie van de productie- en consumptie-cycli die het industriële karakter van de moderne maatschappij bepalen. Door dit proces van milieu-geïnduceerde veranderingen te bestuderen op het niveau van de institutionele organisatie van de samenleving en op het niveau van de organisatie van het alledaagse leven, kunnen sociologen een bijdrage leveren aan zowel de milieuwetenschap als het milieubeleid. De theorie van de ecologische modernisering van productie en consumptie zoals in eerste aanleg ontwikkeld door Joseph Huber en Martin Jänicke, representeert een van de centrale stromingen binnen de milieusociologie en kan werden gebruikt om tot een beter inzicht te komen in processen van milieuverandering in samenleving en beleid. In de verschillende hoofdstukken worden steeds onderdelen van de ecologische moderniseringstheorie verder ontwikkeld en besproken tegen de achtergrond van de sociaal wetenschappelijke en in het bijzonder de sociologische literatuur.

  In hoofdstuk 1 worden de hierboven beschreven doelstelling en algemene benaderingswijze van de ecologische moderniseringstheorie nader geïntroduceerd en geplaatst in de context van het veranderende milieudebat zoals dat vanaf het begin van de jaren zeventig werd gevoerd met name in enkele westers-industriële landen. Het feit dat het een moderniserings-theorie betreft, impliceert dat afstand wordt genomen van de 'grenzen aan de groei' benadering die in de jaren zeventig een dominante positie innam in het milieudebat en waarin de ontwikkeling van een alternatieve, kleinschalige organisatievorm van productie en consumptie werd gezien als het wenselijke en noodzakelijke alternatief voor de gangbare, grootschalige, industrieel-kapitalistische organisatievorm van moderne samenlevingen. Als moderniseringstheorie kwam zij echter op haar beurt onder kritiek toen vanaf de jaren negentig de discussie over 'global (environmental) change' de aandacht richtte op de veranderende rol van enerzijds de politiek en anderzijds wetenschap en techniek in de huidige fase van de 'reflexieve moderniteit'.

  Hoofdstuk 2 schetst de situatie in de Nederlandse milieusociologie wat betreft theorievorming en onderzoek in de periode tot het midden van de jaren tachtig. Deze situatie vormt de institutionele en disciplinaire achtergrond waartegen onze bijdrage aan de ecologische moderniseringstheorie moet worden begrepen. Met de milieukunde als dominante organisatievorm voor het bedrijven van milieuwetenschap en met een milieusociologische onderzoekstraditie die zich kenmerkte door een eenzijdige oriëntatie op empirisch, sociaal-psychologisch gefundeerd onderzoek, kon de uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de milieusociologie tot het midden van de jaren tachtig niet als gunstig worden getypeerd. Tegen deze achtergrond wordt de noodzaak besproken om te komen tot de ontwikkeling van een theoretisch adequaat, sociologisch perspectief op het milieuvraagstuk. Daarbij wordt beargumenteerd dat de klassieke en hedendaagse varianten van de sociale ecologie noch de (neo) marxistische traditie veel bruikbare uitgangspunten bevatten voor het ontwikkelen van een dergelijk theoretisch perspectief.

  In hoofdstuk 3 wordt de ecologische moderniseringstheorie besproken in relatie tot de verschillende de-, anti- en postmoderniseringstheorieën van zowel neo-marxistische als nietmarxistische aard. Daarbij concentreert zich de aandacht vooral op (de confrontatie met) de stroming van de 'contra- productiviteits'-theorieën die binnen de milieubeweging in de jaren zeventig veel aanhang en invloed hadden. De idee van een kleinschalige maatschappij als alternatief voor de modern industriële samenleving wordt besproken en bekritiseerd tegen de achtergrond van de veranderende relaties tussen het lokale en het globale niveau van moderne samenlevingen, die gekenmerkt worden door het zich steeds verder over tijd en ruimte uitstrekken van sociale relaties. De door Joseph Huber ontwikkelde theorie van ecologische modernisering neemt afstand van de kleinschaligheidsgedachte in zijn klassieke vorm en bepleit in plaats van een ontmanteling van de centrale instituties van de moderniteit juist een modernisering van deze instituties. Zijn theorie wordt besproken in relatie tot de veranderingen die zich in de loop van de jaren tachtig steeds duidelijker aftekenden zowel binnen het Nederlandse milieubeleid als in de Nederlandse milieu-beweging. Veranderingen die een ondersteuning lijken voor de centrale these van Huber, namelijk dat - na een fase van 'opbouw' - de fase van 'ombouw' van het industriesysteem is aangebroken. Een ombouw of 'switch-over' die in belangrijke mate gedragen wordt door niet- gouvernementele actoren en die een belangrijke rol toekent aan daartoe 'herprogrammeerde' wetenschap en techniek.

  In hoofdstuk 4 wordt de schijnwerper gericht op een benadering binnen de (milieu)sociologie die op het eerste gezicht de centrale premissen van de ecologische moderniseringstheorie fundamenteel lijkt te weerspreken. De theorie van de risico-maatschappij zoals met name door Ulrich Beck gelanceerd en door Anthony Giddens mede ontwikkeld, legt grote nadruk op de onbeheersbaarheid en onomkeerbaarheid van milieuproblemen en brengt dit 'apocalyptische' karakter van milieuproblemen direct in verband met de onttovering van techniek en wetenschap en (het besef van) grenzen aan de stuurbaarheid van maatschappelijke ontwikkelingen. In plaats van een omslag in de richting van duurzame ontwikkeling wordt hier het perspectief geschetst van een samenleving waarbinnen de verdeling en toedeling van (milieu)risico's de dominante logica wordt. De ramp met de Tsjernobyl kerncentrale heeft volgens Beck een 'antropologische schok' teweeg gebracht waarbij mensen zich in een klap bewust werden van het feit dat essentiële in de zin van uiteindelijk levensbedreigende milieuproblemen niet langer zintuiglijk waarneembaar zijn en daarmee slecht met behulp van expert- kennis kunnen worden geduid. Terwijl enerzijds het besef van expert-athankelijkheid toeneemt, is er tegelijkertijd een groeiend bewustzijn van het feit dat wetenschap en techniek niet langer de onfeilbare bakens zijn voor onze omgang met onzekerheden. Het proces van 'onttovering' treft niet alleen wetenschap en techniek maar strekt zich ook uit tot de politieke arrangementen die in de periode van de 'simpele moderniteit' werden ontwikkeld: nationale politieke (milieu)arrangementen worden in werking en betekenis uitgehold onder invloed van een toenemende transnationalisering van politiek en economie. Hoewel de theorie van de risico-maatschappij op de hier genoemde onderdelen zeer waardevolle inzichten en vraagstellingen voortbrengt voor de milieusociologie, schiet zij naar onze mening tekort als milieusociologische theorie. Door een scherper onderscheid te maken naar onderscheiden categorieën van milieuproblemen, wordt het mogelijk de apocalyptische horizon van milieuhervorming specifiek te verbinden met een categorie van milieu-problemen die door Giddens als 'High-Consequence-Risks' (HCR) wordt aangeduid. Door niet op voorhand de specifieke kenmerken van HCR's ook van toepassing te verklaren op de overige milleuproblemen, ontstaat ruimte voor een meer genuanceerd beeld met betrekking tot de mogelijkheden voor het beheersen van milieuproblemen en de daarbij behorende rol van politiek en wetenschap.

  In de hoofdstukken 3 en 4 ligt het accent in belangrijke mate op milieu-veranderingen op het institutionele niveau van de samenleving, waarbij bovendien de analyse van productie- en consumptiecycli voornamelijk vanuit de logica van de productiesfeer wordt ondernomen. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt het accent verlegd naar het niveau van het alledaagse leven, naar het handelen van mensen die als kundige en bekwame actoren betrokken zijn bij de reproductie van milieu-arrangementen. Daarbij wordt bovendien aandacht gevraagd voor de noodzaak om productieen consumptiecycli (ook) vanuit de logica van de consumptiesfeer te analyseren. Door de ecologische moderniseringtheorie op beide punten te corrigeren en aan te vullen ontstaat een theoretisch meer adequate variant van het door Huber en Jänicke ontwikkelde basisschema.

  Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan het klassieke micro-macro probleem in de sociale wetenschappen in het algemeen en in de sociale milieuwetenschappen in het bijzonder. Besproken wordt de manier waarop het actor-structuur dualisme binnen zowel het attitude-gedrag paradigma als in de zogenoemde rational choice en sociale dilemma benaderingen elk op een eigen wijze gereproduceerd wordt. Als alternatief worden besproken enerzijds de aan Elias ontleende civilisatie-theorie en anderzijds de door de Britse socioloog Anthony Giddens ontwikkelde structuratie-theorie. Beargumenteerd wordt dat de door Giddens ontwikkelde handelingstheorie een theoretisch adequate oplossing biedt voor het klassieke micro-macro probleem alsmede voor het conceptualiseren van het 'keuze-proces' van actoren dat zo centraal staat in het denken over milieu(on)vriendelijk gedrag. Door aan Giddens ontleende centrale begrippen als sociale praktijken, leefstijl, praktisch bewustzijn en dualiteit van structuur toe te passen op en uit te werken in het kader van het streven naar duurzame(r) leefstijlen, wordt een 'actor-georiënteerde' variant van de ecologische moderniseringstheorie ontwikkeld.

  In hoofdstuk 6 wordt geconstateerd dat binnen het Nederlandse milieubeleid lange tijd een op de productiesfeer toegesneden analyse van het gedrag van burger-consumenten de dominante benadering vormde. Waar vanuit het beleid de grenzen van een dergelijke benadering steeds duidelijker worden onderkend, vraagt men de sociale wetenschappen nadrukkelijk om een bijdrage met betrekking tot de vraag hoe vanuit het beleid de zogenoemde 'moeilijk bereikbare doelgroepen' benaderd zouden kunnen worden. Om het gedrag van deze doelgroepen beter te begrijpen, dient men de dynamiek in en achter consumptiegedrag en de consumptiecultuur nader te onderzoeken. De relatie van mensen met goederen en diensten vormt het centrale object van de sociologie van de consumptie. Binnen de consumptie-sociologie wordt een sterke nadruk gelegd op de sociale of symbolische waarde van producten in plaats van op de objectieve kenmerken of de gebruikswaarde van producten die zo centraal staan in de milieuwetenschap. Tussen de eenzijdig op stofstromen gerichte milieuwetenschappen enerzijds en de eenzijdig op processen van distinctie en spel gerichte sociologie anderzijds wordt getracht een voor de milicusociologie bruikbare analyse te ontwikkelen, waarbij aan zowel de objectief-materiële als aan de sociale dimensie van consumptie aandacht wordt besteed en waarbij de wisselwerking tussen de sfeer van productie en de sfeer van consumptie een belangrijke plaats inneemt. Als startpunt voor een dergelijke analyse wordt de huishoudelijke consumptie genomen. Aan de hand van een aan Giddens ontleend model wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de sociale praktijken die een rol spelen in de huishoudelijke consumptie, kunnen worden geanalyseerd. De door de Noorse socioloog Per Otnes ontwikkelde variant van Giddens' basisschema maakt inzichtelijk op welke manier huishoudelijke consumptiepraktijken verbonden zijn met wat hij noemt sociaal-materiële, collectieve systemen (SMCS) als het energie-, water- en afvalnetwerk. Door de ecologische moderniseringstheorie toe te passen op en uit te werken voor deze SMCS's, ontstaat een minder exclusief op de productiesfeer toegesneden variant van deze theorie. De huidige ontwikkelingen in de nutssectoren tonen daarbij aan dat klassieke vragen als die van de balans tussen markten staatsregulering van productie- en consumptiepraktijken of die van de groot- versus kleinschalige organisatie van technieksystemen, nog immer relevant zijn.

  Milieu-economie : over ongeprijsde schaarste en klimaatverandering
  Ierland, E.C. van - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 34
  klimaatverandering - milieu - milieueffect - colleges (hoorcolleges) - mens - natuurlijke hulpbronnen - paleoklimatologie - sociologie - menselijke invloed - nationaal vermogen - openbare redes - climatic change - environment - environmental impact - lectures - man - natural resources - palaeoclimatology - sociology - human impact - national wealth - public speeches
  The environmental situation in Bamenda, Cameroon : results of a workshop on 30 September 1994
  Hart, T.M. 't; Langeveld, J.W.M. - \ 1995
  Wageningen : IBN-DLO (IBN research report 95/5) - 22
  milieu - mens - milieueffect - sociologie - watervoorziening - afvalwaterbehandeling - gezondheidstechniek - stedelijke gebieden - hygiëne - afval - vuilnis - afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - verzamelen - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - kameroen - menselijke invloed - milieuhygiëne - environment - man - environmental impact - sociology - water supply - waste water treatment - public health engineering - urban areas - hygiene - wastes - refuse - waste disposal - municipal refuse disposal - collection - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - cameroon - human impact - environmental hygiene
  Predicting the effects of motorway traffic on breeding bird populations
  Reijnen, M.J.S.M. ; Veenbaas, G. ; Foppen, R.P.B. - \ 1995
  Delft : Rijkswaterstaat, DWW [etc.] (DWW publikatie P-DWW-92-709) - 92
  dieren - vogels - broedseizoen, vogels - schade - fauna - voortplanting - wegtransport - seizoenen - periode van kuitschieten - transport - menselijke invloed - animals - birds - breeding season - damage - fauna - reproduction - road transport - seasons - spawning season - transport - human impact
  Relatie fauna en verkeer
  Environmental policy on the way to Brussels : the issue of acidicification between the Netherlands and the European community
  Liefferink, J.D. - \ 1995
  Agricultural University. Promotor(en): A.T.J. Nooij. - S.l. : Liefferink - ISBN 9789054853695 - 211
  overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - milieu - milieueffect - sociologie - milieubescherming - milieubeheer - neerslag - zure regen - nederland - landen van de europese unie - menselijke invloed - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - environment - environmental impact - sociology - environmental protection - environmental management - precipitation - acid rain - netherlands - european union countries - human impact

  The process of European integration is marked by a dynamic and often controversial balance between member state autonomy and supranational. decision making. Within the European Community (EC), enviromnental policy has in the past 25 years emerged as one of the major fields of activity. This study deals with the interrelations and shifts in enviromnental policy making between the national and the EC levels. More precisely, it is guided by the following basic questions:

  To what extent and in which way did the increasing involvement of the European Community in environmental policy making lead to increasing interrelation and interaction between environmental policy making at the EC level and the member state level? To what extent did such changes lead to a shift of policy making processes from the national to the EC level? Mich forces stimulated or hampered this development?

  The first part of the book (chapters 2-4) attempts to develop a theoretical framework for the study of environmental policy making in the EC. On the basis of a comparison of the major schools of thought in international relations theory it is concluded that the model of Complex Interdependence offers the best starting point for this purpose. In order to assess the dynamics of different kinds of international interdependence and cooperation, furthermore, a dissection of the concept of sovereignty into four dimensions is proposed. It turns out, however, that neither Complex Interdependence theory nor other theoretical models are sufficiently equipped for the analysis of 'day-to-day' enviromnental policy making in the Community and the shifting relations between domestic and EC political processes. This has to do among other things with the hybrid status of the Community, oscillating between a customary international organisation and a federation. As an analytical tool at the meso-level ( i.e. below the level of macro-theories of the state and of international relations) the notion of policy networks is proposed. The 'Europeanisation' of policy can then be considered as the build-up of policy networks that increasingly interlace the domestic and the Community level along the four dimensions of powerdependence: policy focus, membership, vertical and horizontal interdependence.

  The second part of the study (chapters 5-9) contains a qualitative case study of the policies in the field of air pollution and acidification in the EC and in the Netherlands from the 1970s to the early 1990s. It describes in considerable detail the decision making processes around five related policy issues. The first air pollution measure taken by the Community was the regulation of the sulphur content of gas oil. Attempts to control also the sulphur content of other types of fuel failed. A second issue of the 1970s was the establishment of air quality standards. Three directives were the result: one for sulphur dioxide and suspended particulates, one for lead, and one for nitrogen dioxide. The two issues that would dominate air pollution policy in the 1980s - the 'clean' car and the large combustion plants - were brought on the agenda by the rise of the issue of acidification around 1982, particularly in Germany but also in other member states including the Netherlands. Both issues gave rise to long negotiations and serious controversies among the member states. The 'clean' car issue led to a considerable tightening of emission standards and the introduction of catalytic converters, initially only in large cars and later also in small and medium-size models. A framework directive for industrial air pollution was adopted in 1984. The sulphur and nitrogen emissions from electricity plants, refineries and other large industrial ovens were eventually regulated in a directive containing different emission targets for each member state as well as a considerable number of other exemptions. Finally, the case study pays attention to a case of non-policy at the EC level: the emission of ammonia, particularly by agricultural sources.

  The findings of the case study are interpreted in the terms of the theoretical framework in the third part (particularly chapter 10). It appears that a focus on the economic aspects of environmental policy problems quite consistently prevailed at the EC level, whereas basic decisions with respect to the ecological aspects were taken domestically. Public and private actors, formerly working only at the domestic level, were getting increasingly involved in EC decision making. This went together with the more far-reaching impact of policy measures on economic life in the member states since the 1980s. Differences of interest between industrial actors were reflected in Euro-groups and hampered effective lobbying. Direct participation in Brussels of enviromnental organisations was restricted particularly by the strongly economic policy focus and by the minor importance at the EC level of one of their principal resources, political legitimacy. As a result, the national government continued to play a pivotal role in the mediation of interests from the domestic level to Brussels. This position was principally based on its control of powerful legal resources, notably the member states' full or near veto right in the Council of Ministers. Domestic agreement among public and private actors about the standpoints to be taken in the Council - and often about domestic policies as well - thus became almost a prerequisite for entering EC negotiations. Also coordination with other policy fields was accomplished mainly at the domestic level.

  On this basis it is concluded that, as far as the Netherlands were involved, EC policies in the field of air pollution and acidification continued to be essentially an additional stage after domestic decision making. Common measures primarily functioned to avoid or limit distortions of conditions of trade and competition resulting from the establishment of national environmental objectives and policies. The Europeanisation of the policy field thus mainly entailed the pooling of sovereign powers in the economic dimension, whereas national sovereignty in the ecological dimension was hardly affected. In member states where domestic environmental policies are less developed than in for instance the Netherlands, Germany and Denmark, however, environmental policies designed at the EC level may more directly interfere with national sovereignty in the ecological dimension.

  In the epilogue (chapter 11), the theoretical and empirical approach of the study is evaluated and the prospects of enviromnental policy making in the European Union are explored. It is argued, among other things, that growing economic and ecological differences within the Union, particularly due to the accession of new member states from Northern and Central Europe, may on the longer term lead to more differentiation of enviromnental policies.

  The sociology of the Australian agricultural environment
  Vanclay, F. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): N.E. Long; N.G. Röling. - S.l. : Vanclay - ISBN 9789054852476 - 212
  sociologie - plattelandsgemeenschappen - duurzaamheid (sustainability) - milieu - mens - milieueffect - australië - landbouwvoorlichting - menselijke invloed - sociology - rural communities - sustainability - environment - man - environmental impact - australia - agricultural extension - human impact

  Australian agriculture is in crisis, the terms of trade for agriculture are falling, many farmers have negative incomes, and there is massive structural adjustment with government policy assisting the exit of marginal farmers out of agriculture. Australian governments are gripped with the philosophy of economic rationalism. This creates a policy environment of reduced commitment to government funding for agriculture, a reduction in agricultural extension services and a government that is opposed, in principle, to regulatory and incentive based approaches to environmental management. Thus there is a period of considerable change in agricultural extension services as they attempt to deal with these changed circumstances. At the same time as these crises in agriculture and in agricultural extension, there is an increased need for effective agricultural extension because of increasing levels of land degradation in Australia. Increasing levels of salinity, acidity, soil structure decline, soil nutrient decline, erosion by wind and water, destruction of native habitat and wildlife, invasion of rangelands by woody weeds, and other environmental problems are of an unprecedented scale. The severity of enviromnental problems creates an enviromnental imperative for action for environmental management.

  However, the debate about environmental problems in agriculture has been dominated by technical discussion of the physical aspects of the problem, of the physical causes and of the physical solutions. In agricultural extension circles, the debate has been restricted to a discussion of how to get farmers to adopt environmental management practices. At no time has there been any consideration of the social foundation of agriculture, of the social, political and economic processes that have shaped Australian agriculture, or of the social, political and economic basis of environmental problems within agriculture. Agricultural extension agencies, despite the crises in which they currently exist, have tended to maintain a commitment to traditional paradigms relating to farmers' adoption of environmental management practices. None of these ways of thinking are adequate for understanding the real nature of environmental problems within agriculture.

  This thesis consists of a series of published papers which address the issue of environmental management within agriculture from a critical sociological perspective. This perspective is applied at three levels of analysis: international, national, and local. The international level applies to the consideration of the position of the Australian agricultural economy in terms of the world political economy and how this affects Australian agriculture and the environment. The national level applies to the responses of extension agencies to the issue of enviromnental management and how these agencies are responding to the changing policy context within Australia, and the consequences of their responses on enviromnental management. Finally, the thesis considers the role of individual farmers in the management of the agricultural environment and how they are affected by the international and national processes.

  Voorstudie naar de effecten van de garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden en uit te voeren onderzoek
  Lavaleije, M.S.S. ; Dankers, N. - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 001) - 36
  zeekreeften - garnalen - steurgarnalen - milieu - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - ecologisch evenwicht - schade - mens - dieren - fauna - natuurbescherming - herstel - hydrobiologie - visserijbiologie - natuur - verstoring - menselijke invloed - waddenzee - oosterschelde - lobsters - shrimps - prawns - environment - adverse effects - environmental impact - human activity - ecological balance - damage - man - animals - fauna - nature conservation - rehabilitation - hydrobiology - fishery biology - nature - disturbance - human impact - wadden sea - eastern scheldt
  De toekomst is verleden tijd, essays over economie, milieu en landbouw.
  Heijman, W.J.M. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1993
  Delft [etc.] : Eburon [etc. - ISBN 9789051663112 - 264
  landbouw - economie - milieu - milieueffect - mens - sociologie - begrippen - milieuwetenschappen - menselijke invloed - politieke economie - agriculture - economics - environment - environmental impact - man - sociology - concepts - environmental sciences - human impact - political economy
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.