Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 193

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements
  Aarnink, A.J.A. ; Roest, H.I.J. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Arkel, M.C. van; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 712) - 34
  geiten - geitenhouderij - huisvesting, geiten - stof - bacteriën - q-koorts - coxiella burnetii - ammoniakemissie - stankemissie - methaan - distikstofmonoxide - emissie - goats - goat keeping - goat housing - dust - bacteria - q fever - coxiella burnetii - ammonia emission - odour emission - methane - nitrous oxide - emission
  Emissions of dust, pathogens and gases have been measured in two goat houses during the summer and autumn. Coxiella burnetii, the bacteria responsible for Q-fever, could be detected in a number of dust samples.
  Consensus methods for breeding low methane emitting : Breeding ruminants that emit less methane - development of consensus methods for measurements of methane (white paper)
  Pickering, N.K. ; Haas, Y. de; Basarab, J. ; Cammack, K. ; Hayes, B. ; Hegarty, R. ; Lassen, J. ; McEwan, J. ; Miller, S. ; Pinares-Patino, C. ; Shackell, G. ; Vercoe, P. ; Oddy, Hutton - \ 2013
  ASGGN - 57
  animal breeding - selection - animal genetics - genomics - methane - sheep - cattle - agriculture and environment - dierveredeling - selectie - diergenetica - genomica - methaan - schapen - rundvee - landbouw en milieu
  This report was prepared by a working group of the Animal Selection, Genetics and Genomics Network (ASGGN) of the Global Research Alliance for reducing greenhouse gases from agriculture. It is a summary of published and yet to be published work. The purpose is to evaluate methods that are potentially useful for measuring CH4 emissions in individual animals so as to estimate genetic parameters and subsequently screen animals for use in selective breeding programs including its use in the development of genomic selection.
  Emissies uit een vleesvarkensstal voorzien van een V-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a V-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
  Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 37
  varkenshouderij - vleesproductie - vleesvee - varkensmest - drijfmest - scheidingstechnologie - urine - emissie - reductie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - mestverwerking - meting - pig farming - meat production - beef cattle - pig manure - slurries - separation technology - urine - emission - reduction - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - ammonia emission - manure treatment - measurement
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with V-shaped manure belts for separated removal of faeces and urine (the Kempfarm system).
  Nieuwe technieken, nog meer reductie
  Haan, M.H.A. de; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der; Booij, A. - \ 2013
  Veeteelt 30 (2013)11. - ISSN 0168-7565 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - broeikasgassen - innovaties - proefboerderijen - mestverwerking - methaan - emissie - rundveevoeding - voersamenstelling - nitraat - onderzaaien - grassen - dairy farming - greenhouse gases - innovations - experimental farms - manure treatment - methane - emission - cattle feeding - feed formulation - nitrate - undersowing - grasses
  Gras crushen, mest raffineren, toevoegmiddelen voor voer en kuil; op praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo worden verschillende innovatietechnieken uitgeprobeerd om de broeikasgassen verder te verminderen. Praktijkrijp zijn ze nog niet.
  Minder methaan bij efficiënt voeren
  Sebek, L.B. ; Goselink, R.M.A. - \ 2013
  Veeteelt 30 (2013)10. - ISSN 0168-7565 - p. 72 - 73.
  melkveehouderij - methaan - emissie - emissiereductie - melkproductie - melkveevoeding - efficiëntie - voersamenstelling - dairy farming - methane - emission - emission reduction - milk production - dairy cattle nutrition - efficiency - feed formulation
  De methaanemissie reduceren betekent vooral werken aan een hogere melkproductie en een sterke voerefficiëntie. ‘Een economisch interessant kengetal’, geven onderzoekers van Wageningen UR aan. ‘Melkveehouders zijn hier al mee aan de slag.’
  Nitraat voeren effectief tegen methaanemissie
  Vegte, D.Z. van der; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Verloop, K. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - herkauwersvoeding - melkveevoeding - nitraat - voersamenstelling - voedertoevoegingen - methaan - emissiereductie - mineralenboekhouding - dairy farming - ruminant feeding - dairy cattle nutrition - nitrate - feed formulation - feed additives - methane - emission reduction - nutrient accounting system
  Nitraat is niet alleen een waardevolle kunstmest, maar kan ook als voeradditief gebruikt worden om de methaanemissie uit de pens van herkauwers te verminderen. Voor een klimaatneutrale melkveehouderij kan het een belangrijk middel zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom heeft Knowledge Transfer Centre De Marke in een pilotexperiment onderzocht of het voeren van nitraat past in het management van het melkveebedrijf en of er risico’s voor de diergezondheid zijn. Ook is onderzocht wat het effect van deze extra stikstofbron is op de N-kringloop van het bedrijf. Als de vermindering van de methaanemissie gepaard gaat met meer verliezen uit de N-kringloop (nitraatuitspoeling, ammoniakemissie en lachgasemissie) dan is het middel misschien erger dan de kwaal.
  Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting en warmtewisselaar : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Nijeboer, G.M. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 657) - 30
  pluimveehouderij - vleeskuikens - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - emissie - warmtewisselaars - methaan - distikstofmonoxide - poultry farming - broilers - ammonia emission - odour emission - particulate matter - emission - heat exchangers - methane - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a broiler house with litter drying and a heat exchanger.
  Emissies uit vleesvarkensstallen voorzien van een v-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a v-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
  Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 25
  varkenshouderij - vleesproductie - varkensmest - varkensstallen - drijfmest - scheiding - urine - meting - stankemissie - ammoniakemissie - methaan - fijn stof - distikstofmonoxide - pig farming - meat production - pig manure - pig housing - slurries - separation - urine - measurement - odour emission - ammonia emission - methane - particulate matter - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with the Kempfarm system.
  Factsheet broeikasgassen: methaan
  LEI, - \ 2012
  intensieve veehouderij - methaan - broeikasgassen - broeikaseffect - intensive livestock farming - methane - greenhouse gases - greenhouse effect
  In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. De veehouderij produceert kooldioxide, methaan en lachgas. Deze factsheet beschrijft methaan.
  Methaanuitstoot spiegel van rantsoen : lager eiwitgehalte in gras door huidig mestbeleid geeft meer methaanuitstoot
  Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2012
  Veeteelt 29 (2012)11. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkkoeien - pensvertering - methaan - emissie - darmgas - melkveevoeding - graslandbeheer - luchtkwaliteit - dairy farming - dairy cows - rumen digestion - methane - emission - flatus - dairy cattle nutrition - grassland management - air quality
  De uitstoot van methaangas door een koe is een afspiegeling van haar voedselvertering. Wageningen UR onderzoekt het effect van rantsoenaanpassingen. Het levert een aantal concrete handvatten voor het terugdringen van de methaanuitstoot.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 't Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 653)
  ligboxen - stallen - huisvesting van rundvee - melkvee - melkveehouderij - emissie - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - roostervloeren - cubicles - stalls - cattle housing - dairy cattle - dairy farming - emission - ammonia emission - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - grid floors
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with cassettes with rubber flaps between the slats.
  Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Groenestein, C.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 584) - 31
  veehouderij - duurzame veehouderij - biologische landbouw - emissie - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - fijn stof - stankemissie - milieueffect - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - schapenhouderij - geitenhouderij - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - livestock farming - sustainable animal husbandry - organic farming - emission - ammonia emission - methane - nitrous oxide - particulate matter - odour emission - environmental impact - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - sheep farming - goat keeping - animal production - animal housing - animal welfare
  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research was to make an inventory of the processes and factors that might play a role in the emissions of ammonia, methane, nitrous oxide, smell and fine dust from the organic-production livestock.
  Monitoring methane and nitrous oxide reduction by manure treatment
  Hoeksma, P. ; Mosquera Losada, J. ; Melse, R.W. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 627) - 37
  intensieve veehouderij - mestverwerking - broeikasgassen - methaan - distikstofmonoxide - emissie - intensive livestock farming - manure treatment - greenhouse gases - methane - nitrous oxide - emission
  Reduction of greenhouse gas emissions (CH4 and N2O) by manure treatment should be accounted for in the National Inventory Report (NIR). At the moment reliable activity data and emission factors from manure treatment are hardly available. This is the outcome of a national and international literature review. It is recommended to use a model approach to estimate greenhouse gas emissions from manure treatment.
  Emissies uit een opfokleghennenstal met chemische wasser en bypass. : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 609) - 39
  hennen - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - reinigers - ammoniak - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - emissie - hens - poultry farming - chicken housing - scrubbers - ammonia - ammonia emission - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - emission
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pullet rearing housing system with a chemical air scrubber and bypass.
  Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 613) - 25
  varkenshouderij - varkensstallen - emissie - reinigers - duurzame veehouderij - stankemissie - ammoniakemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtreinigers - pig farming - pig housing - emission - scrubbers - sustainable animal husbandry - odour emission - ammonia emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - air cleaners
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.
  Emissies uit een vleeskuikenstal met geconditioneerd luchtinlaat, biologische wasser en denitrificatie-unit : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Ploegaert, J.P.M. ; Hattum, T.G. van; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 611) - 23
  vleeskuikens - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - emissie - ammoniakemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - broilers - poultry farming - chicken housing - emission - ammonia emission - particulate matter - methane - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a broiler house with a heat exchanger, biological air scrubber and denitrification unit.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 617) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Mensonides te Cornwerd (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 616) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Zonderland-Verhoef te Koudum (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 615) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - natuurlijke ventilatie - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - natural ventilation - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die zijn uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Van de Streek te Broek (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 614) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles using the "freedom of choice" concept.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.