Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 611

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Computergestuurde Circulatie : regelingen in de praktijk
  Wildschut, J. ; Janssen, H.J.J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 32
  bloembollen - opslag - ventilatie - klimaatregeling - tests - regelingen - energiebesparing - meting - sensors - computer software - bedrijfsapplicaties - ornamental bulbs - storage - ventilation - air conditioning - tests - regulations - energy saving - measurement - sensors - computer software - business software
  In tegenstelling tot computergestuurde ventilatie wordt de circulatie handmatig ingesteld. In de praktijk betekent dit dat gedurende het bewaarseizoen het toerental van de circulatieventilator slechts zelden wordt aangepast aan het aantal kisten voor de wand en/of aan de kistinhoud (bolmaat en vulling). Een regeling waarbij het toerental van de ventilator op basis van debietmeting door de klimaatcomputer gestuurd wordt, zodat er gemiddeld altijd exact het door de teler ingestelde debiet door de kisten stroomt, kan echter heel veel elektra besparen en zo de kosten verlagen. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen en testen van dergelijke regelingen die bij de bewaring van alle bolgewassen toepasbaar zijn. Op sectorniveau zal hiermee zeer veel energie bespaard kunnen worden. Er zijn verschillende regelingen mogelijk, gebaseerd op kistentelling en/of debietmeting. In samenwerking met Agratechniek BV heeft Automated4u een interface gecreëerd tussen de Bulb Store Manager en de ABC klimaatcomputer van Agratechniek BV. Voor een systeem gebaseerd op uitsluitend kistentelling is door Automated4u een interface gecreëerd met de Sercom klimaatcomputer. Systemen voor computergestuurde circulatie, die gebaseerd zijn op sensortechnieken voor positiedetectie van kuubskisten, gecombineerd met debietmeting, worden nu (nog) door fabrikanten van klimaatcomputers en installateurs als te duur gezien om de ontwikkeling ervan op te starten. Op drie bloembollenbedrijven zijn de gerealiseerde regelingen getest en zijn bewaarwanden doorgemeten op debiet als functie van het aantal kisten voor de wand. Met systemen die uitsluitend gebaseerd zijn op kistentelling blijkt ook veel energie te besparen. De ventilator wordt dan teruggetoerd op basis van een formule. De simpelste formule regelt de ventilatorstand in procenten evenredig met het aantal kisten voor de wand. Nadeel van deze regeling is dat als er weinig kisten voor de wand staan, en er sprake is van frequentiegeregelde ventilatoren begrensd op een minimum van 15 – 25 Hz, de kisten toch een overmaat aan lucht krijgen. Bij gelijkstroomventilatoren die tot bijna 0% teruggetoerd kunnen worden, is er dan echter het risico dat met de simpele formule juist te weinig lucht per kist wordt gegeven, omdat bij weinig kisten voor de wand de weerstand groter is en het totale debiet dus kleiner. Een terugtoerformule kan hiermee rekening houden, maar voor het verschil in debiet tussen kisten met bolmaat 3/4 en bv. bolmaat 7/9, zal de formule weer aangepast moeten worden. Met systemen waarbij het debiet door luchtsnelheidssensoren in de ventilator wordt bepaald, wordt fors meer energie bespaard, vooral wanneer de eerste stapels weggehaald worden. Bij de begrensde frequentiegeregelde ventilatoren neemt de energiebesparing niet meer toe wanneer er wat debiet betreft verder dan de begrenzing teruggetoerd had kunnen worden. Het debiet per kist wordt daarbij dus ook niet constant gehouden worden. Bij de gelijkstroomventilatoren kan het debiet wel constant gehouden worden en kan de energiebesparing tot boven de 90% oplopen. De pitotbuis in de ventilatorring gecombineerd met een drukverschilmeter blijkt een goede sensor om de dynamische druk te meten en hieruit kan eenvoudig het debiet worden afgeleid. De buis waarmee de statische druk wordt gemeten is in principe ook geschikt, zeker bij niet al te hoge weerstand. Nadeel is dat het verband tussen statische druk en luchtsnelheid in de ventilatorring voor elk ventilatortype anders is. De pitotbuis heeft dit nadeel niet en is daarom direct geschikt voor elke ventilator. Wanneer er twee rijen kisten voor één ventilator staan is het debiet bij asymmetrische stapeling ongelijk over de rijen verdeeld. Terugtoeren op grond van een formule of debietmeting in de ventilatorring leidt er dan toe dat er voor de rij waar per kist de meeste lucht door gaat onvoldoende wordt teruggetoerd en waar het minst door gaat teveel wordt teruggetoerd. Als beste systeem is aan te bevelen om de pitotbuis (plus differentiële drukmeter) te combineren met de gelijkstroom ventilator. Dan wordt maximaal energie besparen gecombineerd met optimaal (dwz. niet te veel en niet te weinig) circuleren. Het gewenste gemiddelde debiet kan altijd nauwkeurig ingesteld worden. Een goedkope oplossing is het gebruik van de simpele formule in bewaarsystemen met begrensde frequentiegeregelde ventilatoren. Hoewel het gemiddelde debiet hiermee niet constant gehouden wordt, maar bij ontstapelen toeneemt, wordt toch flink op energie bespaard
  Wandelende meetbox zet eerste stappen
  Balendonck, J. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)7. - p. 14 - 17.
  glastuinbouw - kastechniek - semi-gesloten kassen - klimaatregeling - sensors - meting - temperatuur - vochtigheid - automatisering - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - semi-closed greenhouses - air conditioning - sensors - measurement - temperature - humidity - automation - agricultural research
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten sturen op basis van het punt in de kas waar het laagste dauwpunt gemeten werd. Omdat het klimaat in de kas van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal dat dus niet altijd dezelfde plek zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.
  Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten
  Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Heinen, M. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2014
  Beiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1312)
  glastuinbouw - cultuurmethoden - instrumenten (meters) - lysimeters - irrigatie - bemesting - emissie - optimalisatiemethoden - meting - beslissingsondersteunende systemen - greenhouse horticulture - cultural methods - instruments - lysimeters - irrigation - fertilizer application - emission - optimization methods - measurement - decision support systems
  Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de drain. Verder is er een inventarisatie gedaan naar alternatieven voor de eerder gebruikte vochtsensoren. Helaas zijn er (nog) geen sensoren die aan álle randvoorwaarden voldoen voor grondgebonden kasteelten. Met de ontwikkelde tools: lysimeter, drainmeter, sensoren en modellen, kan de watergift en bemesting geoptimaliseerd worden en bijdragen tot emissievermindering bij grondteelten. Bedrijven die de tools actief gebruiken bleken in staat de uitspoeling sterk te kunnen beperken. De interpretatie van vochtsensoren blijft een lastig fenomeen, vanwege de grote verschillen tussen grondsoorten en aspecten van de bedrijfsvoering. Dit vraagt de nodige ervaring die in de loop van meerdere teelten en jaren moet worden opgedaan. De resultaten van de waterbalansen op de bedrijven laten zien dat het goed mogelijk is de berekeningen via het verdampingsmodel en de gegevens van de lysimeter met elkaar in overeenstemming te brengen via een calibratiefactor.
  Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14
  Wijk, K. van; Wilms, J.A.M. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2014
  Lelystand : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 613) - 43
  chinese koolsoorten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bemesting - stikstof - meting - vollegrondsgroenten - bladgroenten - chinese cabbages - storage - keeping quality - storage quality - fertilizer application - nitrogen - measurement - field vegetables - leafy vegetables
  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het eerste onderzoekseizoen 2012/13 is, na literatuurstudie, gestart met onderzoek naar: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsap-analyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen. CA-bewaring bleek te duur voor de kleine kwaliteitsverbetering die het opleverde en is niet voortgezet. De ethyleengehalten in praktijkcellen bleken laag en niet schadelijk. Daarom is in 2013/2014 is het bewaaronderzoek Chinese kool voortgezet met a) N- bemestingswijzen en b) bewaring van 9 praktijkherkomsten. Beide in combinatie met bodemvruchtbaarheids- en plantsap-analyses. Het doel was via deze analyses parameters te vinden, waarmee te sturen is op betere bewaring van Chinese kool (vooral door beperking van stipaantasting) dan wel de bewaarbaarheid van partijen te voorspellen is, zodat daar het uithaaltijdstip van koolpartijen op afgestemd kan worden.
  Risico's beperken door plant te monitoren
  Snel, J.F.H. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 54 - 56.
  sierteelt - potplanten - energiebesparing - belichting - lichtsterkte - meting - monitoring - fotosynthese - proeven op proefstations - controle - kastechniek - ornamental horticulture - pot plants - energy saving - illumination - light intensity - measurement - photosynthesis - station tests - control - greenhouse technology
  In het project Grip op licht is onderzocht of energie kan worden bespaard bij de teelt van potplanten, maar dan zonder in te leveren op kwaliteit en productie. Er is energie bespaard door minder te belichten en minder te verwarmen. Het verlies aan productie wordt meer dan gecompenseerd doordat meer diffuus daglicht toe werd gelaten. Maar meer licht geeft ook een hoger risico op lichtschade. Om de fotosynthese te maximaliseren en risico's te beperken is in het project ruim aandacht besteed aan het monitoren van fotosynthese en lichtschade met de Plantivity.
  Fotosynthese meten in de kas : realiteit of toekomstmuziek?
  Dieleman, J.A. ; Bontsema, J. ; Snel, J.F.H. ; Jalink, H. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 32 - 36.
  kastechniek - glastuinbouw - klimaatregeling - gecontroleerde omgeving - fotosynthese - monitoring - meting - instrumenten (meters) - greenhouse technology - greenhouse horticulture - air conditioning - controlled atmospheres - photosynthesis - monitoring - measurement - instruments
  In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Al deze acties hebben effecten op het kasklimaat. Ze beïnvloeden daarmee ook de plantprocessen en uiteindelijk de ontwikkeling, groei en productie van het gewas. Die reacties zijn vaak pas na uren of dagen zichtbaar, terwijl een teler binnen minuten of uren moet sturen. Een methode waarmee dit snel in kaart kan worden gebracht, is daarom gewenst.
  Plantmonitoring op basis van fotosynthesesensoren
  Dieleman, J.A. ; Bontsema, J. ; Jalink, H. ; Snel, J.F.H. ; Elings, A. ; Kempkes, F.L.K. ; Pot, S. - \ 2014
  glastuinbouw - klimaatregeling - monitoring - meting - fotosynthese - kooldioxide - efficiëntie - plantenontwikkeling - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - air conditioning - monitoring - measurement - photosynthesis - carbon dioxide - efficiency - plant development - optimization methods
  Het klimaat in de kas moet zo ingesteld worden dat een optimale gewasfotosynthese en productie gerealiseerd kan worden. De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een robuust en betrouwbaar meetsysteem voor de fotosynthese-snelheid van een gewas op basis van bestaande methodes en het kasklimaat op een energie-efficiënte manier optimaal afstemmen op de fotosynthese.
  Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring
  Snel, J.F.H. ; Warmenhoven, M.G. ; Gelder, A. de - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1299) - 24
  glastuinbouw - cultuurmethoden - energiebesparing - optimalisatiemethoden - gewasmonitoring - fotosynthese - sensors - meting - plantenontwikkeling - tomaten - greenhouse horticulture - cultural methods - energy saving - optimization methods - crop monitoring - photosynthesis - sensors - measurement - plant development - tomatoes
  In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instruments een meetsysteem ontwikkeld waarmee PAR en fotosynthese in 8 gewaslagen gelijktijdig gemeten kan worden. De fotosynthese van alle lagen bij elkaar opgeteld levert de gewasfotosynthese. Daarnaast is software ontwikkeld om de meetdata on-line te bekijken en te analyseren. Vanaf eind juli zijn drie meetsystemen getest in een afdeling bij Wageningen UR en daarna in de proefafdelingen van het Improvement Centre. De resultaten laten zien dat in de periode september - oktober er binnen het gewas weinig variatie is in de relatie tussen PAR en fotosynthese. Dat geldt voor alle afdelingen. Ook werd duidelijk dat het gewas in geen van de afdelingen in die periode last had van lichtschade. Uit de resultaten blijkt wel dat de nauwkeurigheid van de PAR meting met de kleine interne PAR sensor te laag is voor een betrouwbare opschaling naar gewasfotosynthese. In Next Generation Greenhouse Cultivation applications investments, yield improvements and energy savings need to be in balance. Optimization of crop growth will have to ensure a reliable implementation of energy saving concepts. Monitoring of crop photosynthesis can assist the grower in optimizing light use and production. In this project Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Gademann Instruments have developed and tested a monitoring system for PAR and photosynthesis in 8 crop layers simultaneously. The combined photosynthesis data from all layers is a measure for crop photosynthesis. Software was developed for on-line acces and analysis of real-time and stored data. Three units were first tested in a greenhouse compartment WUR and afterwards installed in the Improvement Centre. The results showed little variation in light response of leaves of the various crop layers during the monitoring period (September - October). It was also evident that the crop did not suffer from light stress, as judged by the high photosynthesis efficiency during the night (FV/FM). Evaluation of the results shows that the PAR measurement with the internal PAR sensor of the instrument is too inaccurate for a reliable upscaling to crop photosynthesis.
  Using the Time-Lag-Correlation function of Dual-Aperture-Scintillometer measurements to obtain the Crosswind
  Dinther, D. van; Hartogensis, O.K. - \ 2014
  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 31 (2014)1. - ISSN 0739-0572 - p. 62 - 78.
  klimaatverandering - windsnelheid - meting - climatic change - wind speed - measurement - wind measurements - scintillations - lidar
  The wind component perpendicular to airport runways, the so-called crosswind (U⊥), introduces a safety risk for airplanes landing and taking off. The crosswind U⊥ on the runway is in general measured by cup anemometers and wind vanes, which are point measurements. The U⊥ measured by a scintillometer can also be applied to increase safety for other transportation sectors, for example, trains and bridges. In this study the crosswind (U⊥) is determined from dual large-aperture scintillometer (DLAS) measurements.
  In this study the crosswind (U perpendicular to) is determined from the time-lag correlation function [r(12)(tau))] measured by a dual large-aperture scintillometer; U perpendicular to is defined as the wind component perpendicular to a path-in this case, the scintillometer path. A scintillometer obtains a path-averaged U perpendicular to, which for ome applications is an advantage compared to other wind measurement devices. Four methods were used to obtain U perpendicular to: the peak method, the Briggs method, the zero-slope method, and the lookup table method. This last method is a new method introduced in this paper, which obtains U perpendicular to by comparing r(12)(tau) of a measurement to r(12)(tau) of a theoretical model. The U perpendicular to values obtained from the scintillometer were validated with sonic anemometer measurements. The best results were obtained by the zero-slope method for U perpendicular to, <2ms(-1) and by the lookup table method for U perpendicular to > 2ms(-1). The Briggs method also showed promising results, but it is not always able to obtain U perpendicular to. The results showed that a high parallel wind component (>2.5 ms(-1)) on the scintillometer path can cause an overestimation of U perpendicular to mainly for low U perpendicular to values
  WUR - Weerbaarheid 1
  Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2014
  TuinbouwTV
  glastuinbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - bestrijdingsmethoden - tests - schimmelsporen - meting - gastheer-pathogeen interacties - greenhouse horticulture - plant pathogenic fungi - mildews - control methods - tests - fungal spores - measurement - host pathogen interactions
  Filmpje over weerbaarheid van planten en hoe dit goed en snel getoetst kan worden. In dit filmpje ook aandacht voor een eenvoudig techniek om sporen te vangen in de lucht.
  Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden
  Knotters, M. ; Meij, T. de; Pleijter, M. - \ 2014
  H2O online 2014 (2014)15 jan.
  grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation - overijssel
  In Nederland worden veel grondwaterstanden gemeten. Vanouds gebeurt dit handmatig door een dompelklokje aan een meetlint in een peilbuis te laten zakken, of, geavanceerder, met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal. Tegenwoordig worden ook automatische drukopnemers gebruikt, die regelmatig worden gecontroleerd door de automatische metingen te vergelijken met handmatige. Daarbij is inzicht in de nauwkeurigheid van de handmatige meting belangrijk, maar hier is weinig over bekend. Daarom voerden we een experiment uit. Meetfouten blijken meestal beperkt te zijn, hooguit enkele centimeters. Soms traden echter fouten van rond een meter op, veroorzaakt door slecht afleesbare meetlinten.
  Waarom diffuus licht werkt en wat we niet weten
  Li, T. ; Dueck, T.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)12. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - diffuus glas - fotosynthese - lichtrelaties - lichtsterkte - fotoremming - temperatuur - meting - groenten - potplanten - snijbloemen - greenhouse horticulture - diffused glass - photosynthesis - light relations - light intensity - photoinhibition - temperature - measurement - vegetables - pot plants - cut flowers
  Diffuus maken van licht zorgt voor meer opbrengst. Dat is al in diverse onderzoeken bewezen en diffuse glassoorten en coatings rukken op in de tuinbouw. Het begrip ijlt na. Er zijn duidelijke plantkundige redenen aan te wijzen waarom de productie hoger ligt, maar er zitten ook gaten in de inzichten.
  Kengetallen algenteelt in Bleiswijk: water, CO2, licht en energie
  Hemming, S. ; Voogt, W. ; Sapounas, A. - \ 2013
  algenteelt - glastuinbouw - watergebruik - energiegebruik - efficiëntie - meting - berekening - biobased economy - algae culture - greenhouse horticulture - water use - energy consumption - efficiency - measurement - calculation - biobased economy
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van dit onderzoek is het meten van alle input- en outputfactoren van een algenteelt in een kas gedurende een jaar en het berekenen van het jaarrond verbruik van water, CO2 en energie en de efficiëntie van het gebruik van de inputfactoren per geproduceerde hoeveelheid algen.
  Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden en stijghoogtes : verslag van een veldexperiment
  Knotters, M. ; Meij, T. van der; Pleijter, M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2476) - 36
  grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation - overijssel
  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van handmetingen van grondwaterstanden en stijghoogtes in een experiment met zestien buizen en zestien waarnemers. We analyseerden hierbij het effect van het type peilklokje: het dompelklokje dat bestaat uit een messing buisje met een diameter van 17 mm, en een elektrisch peilapparaat met geluidssignaal. Daarnaast onderzochten we of de afwerking van de buis en de aanwezigheid van verbindingsnaden effect had op meetnauwkeurigheid. Een belangrijke foutenbron bleek de slechte afleesbaarheid te zijn van meetlinten die waren bevestigd aan elektronische peilapparaten. Hierdoor werden afleesfouten van circa 100 cm gemaakt. Als we deze afleesfouten buiten beschouwing laten, dan ligt bij elektronische peilapparaten 95% van de waarnemingsfouten tussen -0.9 en +2.15 cm, en bedraagt de mediane fout 0.25 cm. Bij dompelklokjes ligt 95% van de waarnemingsfouten tussen -2.85 en +1.2 cm, en bedraagt de mediane fout 0.15 cm.
  Doseersysteem voor element correcties: Aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Lekkerkerk, H. ; Enthoven, N. ; Klein, P. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1271) - 34
  glastuinbouw - mengmeststoffen - ammoniummeststoffen - komkommers - gewasproductie - meting - regelsystemen - calciummeststoffen - ph - gewasanalyse - greenhouse horticulture - compound fertilizers - ammonium fertilizers - cucumbers - crop production - measurement - control systems - calcium fertilizers - ph - plant analysis
  De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.
  Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013
  Ogink, N.W.M. ; Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 726) - 31
  veehouderij - huisvesting, dieren - ammoniakemissie - meting - protocollen - livestock farming - animal housing - ammonia emission - measurement - protocols
  This measurement protocol is a revision of the the protocol published in Livestock Research report 454. The main alteration involved the inclusion of the control-case sampling strategy that may be used as an alternative to the multi-farmsite sampling setup of the previous version. Another major revision relates to the actualization of feeding standards that have to be complied with during measurements.
  Kasklimaatregeling op basis van fotosynthese-metingen: wat zijn de mogelijkheden? : verslag van het eerste werkpakket van het project " Energie besparen door sturing van licht en CO2 op basis van gewasbehoefte"
  Dieleman, J.A. ; Pot, S. ; Snel, J.F.H. ; Kromdijk, J. ; Jalink, H. ; Bontsema, J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1270) - 26
  glastuinbouw - klimaatregeling - fotosynthese - gasuitwisseling - fluorescentie - meting - gewasmonitoring - behoeftenbepaling - lichtregiem - kooldioxide - greenhouse horticulture - air conditioning - photosynthesis - gas exchange - fluorescence - measurement - crop monitoring - needs assessment - light regime - carbon dioxide
  Het klimaat in een kas wordt ingesteld om een optimale gewasfotosynthese, assimilatenverdeling en plantvorm te realiseren. Om momentaan het kasklimaat aan te kunnen passen aan de behoeftes van de plant is het van groot belang inzicht te hebben in de directe gevolgen van aanpassingen in het klimaat op de plant prestaties, in het bijzonder op de fotosynthese. Dit is te doen met de volgende methodes: 1. Gasuitwisseling van bladeren: nauwkeurige metingen van de fotosynthese van een stukje blad, met draagbare meetapparatuur. 2. Plantivity: een commercieel verkrijgbare meter die de fluorescentie van een stukje blad meet. 3. Kas-in-kas: een niet-geklimatiseerde meetkamer waarin CO 2 opname van een aantal planten gemeten kan worden. 4. Fluorescentie-imaging: fluorescentie metingen op afstand aan een groter oppervlakte gewas. 5. Fotosynthese-monitor: soft-sensor waarmee de CO 2 opname van een kas berekend wordt op basis van ventilatievoud en metingen van de CO 2 concentratie binnen en buiten de kas. Uit twee workshops met telers bleek dat zij fotosynthese als een belangrijk proces beschouwen in de teelt van hun gewas, en dat zij de fotosynthese van hun gewas graag momentaan online zouden willen meten. Het is daarom wenselijk door te gaan met de ontwikkeling van een robuust en betrouwbaar meetsysteem voor de gewasfotosynthese
  Meer patiënten eten bord leeg
  Soethoudt, J.M. ; Gameren, Y. van; Sas, M. van; Verhagen, K. ; Kooren, N. ; Ploeg, C. van der; Herrewijn, S. ; Assum, S. van den - \ 2013
  Food Hospitality 2013 (2013)augustus. - ISSN 1877-8399 - p. 22 - 23.
  ziekenhuiscatering - voedselverspilling - etensbordafval - etensresten - voedselafval - maaltijden - ziekenhuizen - meting - hospital catering - food wastage - plate waste - leftovers - food wastes - meals - hospitals - measurement
  Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde in november 2012 het nieuwe maaltijd-serviceconcept At Your Request in. In april 2013 werd in een tussenmeting de hoeveelheid voedselverspilling gemeten. Eén van de uitkomsten is dat er veel minder voeding van patiënten terugkomt. Ook blijken zij daadwerkelijk meer te zijn gaan eten.
  Emissies uit een vleesvarkensstal voorzien van een V-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a V-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
  Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 37
  varkenshouderij - vleesproductie - vleesvee - varkensmest - drijfmest - scheidingstechnologie - urine - emissie - reductie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - mestverwerking - meting - pig farming - meat production - beef cattle - pig manure - slurries - separation technology - urine - emission - reduction - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - ammonia emission - manure treatment - measurement
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with V-shaped manure belts for separated removal of faeces and urine (the Kempfarm system).
  "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"
  Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Vitale Groene Stad 2013 (2013)1/1. - p. 22 - 23.
  stadsomgeving - groene daken - groene gevels - welzijn - behoeftenbepaling - waterbeheer - kwaliteit van het leven - meting - effecten - wetenschappelijk onderzoek - urban environment - green roofs - green walls - well-being - needs assessment - water management - quality of life - measurement - effects - scientific research
  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnensteden. En daar is de ruimte op maaiveldniveau beperkt. Een mogelijke oplossing is dak- en gevelgroen. Werkt dat net zo goed?
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.