Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010
  Verstegen, H.A.G. - \ 2010
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 45
  mesttechnologie - dierlijke meststoffen - mestverwerking - samenstelling - mineraalgehalte - scheiding - mineralen - veldgewassen - proeven - bemesting - concentraten - akkerbouw - aardappelen - graslanden - melkveehouderij - fertilizer technology - animal manures - manure treatment - composition - mineral content - separation - minerals - field crops - trials - fertilizer application - concentrates - arable farming - potatoes - grasslands - dairy farming
  In het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. veldproeven (aardappelen en grasland) waarin de N-werking wordt vastgesteld en een aantal demonstratieproeven waarbij het MC op praktijkschaal wordt toegepast (2 melkveehouderijbedrijven en 1 akkerbouwbedrijf).
  Mineralenconcentraten uit drijfmest als kunstmestvervanger
  Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Dijk, W. van; Wustman, R. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2010
  dierlijke meststoffen - drijfmest - mestverwerking - nutriëntengebruiksefficiëntie - samenstelling - mineraalgehalte - akkerbouw - veldgewassen - bemesting - concentraten - animal manures - slurries - manure treatment - nutrient use efficiency - composition - mineral content - arable farming - field crops - fertilizer application - concentrates
  Powerpoint presentatie over mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en onderzoek naar de bemestende waarde en toepassing van fertraat in prei.
  Mineralen en spoorelementen
  Smolders, Gidi - \ 2010
  dairy cattle - cattle - trace elements - minerals - mineral content - mineral deficiencies - mineral excess - animal health - feed formulation - roughage - animal welfare - organic farming
  Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : effecten van gereduceerd bemesten in consumptie-aardappel op drie praktijkpercelen
  Berge, H.F.M. ten; Kroonen-Backbier, B. - \ 2008
  Wageningen : PRI (BO-05-infoblad 16) - 2
  akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - stikstofmeststoffen - mestgiften - reductie - zandgronden - mineraalgehalte - milieueffect - proefvelden - nitraatuitspoeling - bemesting - vollegrondsteelt - arable farming - potatoes - solanum tuberosum - nitrogen fertilizers - dressings - reduction - sandy soils - mineral content - environmental impact - experimental plots - nitrate leaching - fertilizer application - outdoor cropping
  Verlaging van de N bemesting leidt tot verlaging van de nitraatuitspoeling op zandgronden. Deze overweging vormt de grondslag voor de aanscherping van N-gebruiksnormen voor ‘uitspoelingsgevoelige gewassen’. In het Telers Mineraal Paraat project werden enkele toetsen bij telers uitgevoerd met het doel om de impact vast te stellen van een verlaagde N-gift (groeiseizoen 2006) op de nitraatconcentratie in grondwater [NO3], gemeten in het opvolgend voorjaar (2007). Daarnaast werden ook ‘indicatoren’ voor nitraatuitspoeling bepaald: het N-overschot op de bodembalans, en de hoeveelheid minerale N in het bodemprofiel (Nmin, 0-90 cm) in het najaar. Een tweede doel was het effect op de knolopbrengst en -sortering vast te stellen
  Indices to screen for grain yield and grain-zinc mass concentrations in aerobic rice at different soil-Zn levels
  Jiang, W. ; Struik, P.C. ; Zhao, M. ; Keulen, H. van; Fan, T.Q. ; Stomph, T.J. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 181 - 197.
  oryza sativa - gewasopbrengst - zink - chemische samenstelling - mineraalgehalte - chemische bodemeigenschappen - korrels (granen) - sporenelementen - bioconcentratie - oryza sativa - crop yield - zinc - chemical composition - mineral content - soil chemical properties - kernels - trace elements - bioconcentration - calcareous soil - field crops - in-field - efficiency - deficiency - wheat - genotypes - plants - tolerance - cultivars
  Zinc is an important micronutrient for both crop growth and human nutrition. In rice production, yields are often reduced and Zn mass concentrations in the grains are often low when Zn is in short supply to the crop. This may result in malnutrition of people dependent on a rice-based diet. Plant breeding to enhance low-Zn tolerance might result in higher yields and nutritional quality but requires effective selection criteria embedded in physiological insight into the Zn husbandry of the crop and applicable in field evaluation of advanced breeding material or in screening of existing varieties. Using existing and newly developed low-Zn tolerance indices, this study presents the results of screening experiments carried out in high- and low-Zn soils. Sixteen accessions of aerobic rice were grown under greenhouse conditions to conceptualize the indices and 14 under field conditions to validate the indices. As the differences in soil-Zn levels in these experiments did not result in differences in grain yield, literature data were used from experiments where the soil-Zn level did have an effect on grain yield, to further check the validity of the indices. Several indices were applied to evaluate the genotypic low-Zn tolerance performance in attaining (relatively) high grain yield, high grain-Zn mass concentration, or both. The results indicate that the grain-Zn mass concentration efficiency index is different from the grain yield efficiency index and that the low-Zn tolerance indices identified superior genotypes best. Amongst the indices tested, the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration were closely correlated with grain yield and grain-Zn mass concentration, respectively. Therefore, the low-Zn tolerance index for grain yield was effective in screening for high stability and high potential of grain yield, and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration was effective for grain-Zn mass concentration under low and high soil-Zn conditions. Genotypic differences in yield and grain-Zn mass concentration were shown to be unrelated and therefore deserve separate attention in breeding programmes. Combining the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration in a single low-Zn tolerance index was considered but did not appear to be superior to using the two indices separately.
  Bemesting en kwaliteit graskuil : Koeien & Kansen, 1997-2003
  Boer, D.J. den; Bakker, R.F. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 25) - 43 p.
  melkveebedrijven - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farms - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  Een daling van de stikstofbemesting heeft invloed op de opbrengst en op de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer. In dit rapport is het effect van de dalende bemesting en van een gewijzigd graslandmanagement op de kuilkwaliteit en op de minerale samenstelling van de graskuilen beschreven
  Afnemende bemesting en toch hoge voederwaarde en goede kuilkwaliteit
  Boer, D.J. den; Bakker, R. - \ 2005
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)18. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farming - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  De stikstofgift op grasland is, als gevolg van MINAS, in de periode 1999–2003 sterk verminderd. Hierdoor daalde het ruweiwitgehalte in graskuil. Ondanks deze daling zijn de deelnemers van Koeien & Kansen erin geslaagd kuilen te winnen van goede kwaliteit met een hoge voederwaarde. Hoe hebben ze dit aangepakt en hoe is dit nog verder te verbeteren? En hoe staat het met de voorziening met mineralen en spoorelementen?
  Forfaitaire norm gaat voorbij aan variatie: ASG-onderzoek naar stikstof en fosfaat in strorijke eendenmest
  Timmerman, M. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)34. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  mest - compost - pluimveemest - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaat - samenstelling - mineraalgehalte - landbouwkundig onderzoek - mineralenboekhouding - manures - composts - poultry manure - animal manures - nitrogen - phosphate - composition - mineral content - agricultural research - nutrient accounting system
  Het bemonsteren van strorijke eendenmest in het kader van Minas levert zeer wisselende mineralengehalten op en is, zo bleek uit eerder ASG-onderzoek, uiterst moeilijk. Vanuit de eendensector wordt daarom aangedrongen op forfaitaire normen voor de mineralenafvoer met de mest. Maar hoe zit het met de specifieke omstandigheden die mogelijk de af te voeren hoeveelheden mineralen beïnvloeden?
  Intensief hightechbedrijf haalt Minas-norm 2004 : toch extra kosten voor mestafvoer bij nieuw mestbeleid 2006
  Evers, A.G. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
  mest - kunstmeststoffen - dierlijke meststoffen - mineralen - stikstof - mineraalgehalte - landbouwbeleid - melkveehouderij - mineralenboekhouding - mestverwerking - proefboerderijen - manures - fertilizers - animal manures - minerals - nitrogen - mineral content - agricultural policy - dairy farming - nutrient accounting system - manure treatment - experimental farms
  Vanaf 2006 vervalt Minas en moet het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad voldoen aan het stelsel van gebruiksnormen. Tot die tijd is Minas van kracht en moet het bedrijf zuinig omspringen met mineralen om een overschotheffing te voorkomen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2004 en de gevolgen van het nieuwe mestbeleid per 2006
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Relaties tussen Mestwetgeving en nitraat in het grondwater onder landbouwbedrijven: aanscherpingen van beleid leiden tot lagere concentraties
  Leeuwen, T.C. van; Hoop, D.W. de - \ 2004
  Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.59) - 2
  waterkwaliteit - grondwaterverontreiniging - landbouwbedrijven - mineraalgehalte - nitraat - stikstof - monitoring - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - beleidsevaluatie - water quality - groundwater pollution - farms - mineral content - nitrate - nitrogen - monitoring - farm management - groundwater quality - manure policy - policy evaluation
  In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2004 heeft het LEI, in afstemming met RIVM, beleidseffecten op de bedrijfsvoering en kwaliteit van (met name grond-) water op landbouwbedrijven in kaart gebracht. Met als centraal element de mogelijkheden die ondernemers zelf hebben om verontreiniging van grondwater te beperken. Door middel van meervoudige regressieanalyses zijn enerzijds relaties tussen gerealiseerde stikstofoverschotten en gemeten nitraatconcentraties in grondwater onderzocht. Anderzijds is ook gekeken naar invloeden van gerealiseerd gebruik van mineralen in relatie tot het nieuwe stelsel van gebruiksnormen
  Mest of compost, hangt af van doel
  Dekker, P.H.M. ; Booij, R. - \ 2003
  Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)14. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - 15.
  plantenvoeding - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - drijfmest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - compost - toedieningshoeveelheden - mineralen - voedingsstoffen - toepassingsdatum - organische stof - organisch bodemmateriaal - stikstof - fosfaat - dosering - samenstelling - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - bemesting - mineralenboekhouding - plant nutrition - organic fertilizers - manures - animal manures - slurries - cattle slurry - pig slurry - composts - application rates - minerals - nutrients - application date - organic matter - soil organic matter - nitrogen - phosphate - dosage - composition - chemical composition - mineral content - nutrient content - fertilizer application - nutrient accounting system
  Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosfaat of werkzame hoeveelheid stikstof. Ook de Minas-wetgeving speelt mee. Voor een groot aantal bronnen (o.a. verschillende soorten drijfmest en vaste mest) is de aanvoer van effectieve organische stof en van mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) vergeleken
  Extra fosfaat, weinig effect; bodem slechte spaarpot voor fosfaat
  Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
  Boerderij 88 (2003)15. - ISSN 0006-5617 - p. 4 - 6.
  plantenvoeding - fosfaat - fosformeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - fosfor - mineralen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - toedieningshoeveelheden - dosering - bodem - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemeigenschappen - mineraaltekorten - voedingsstoffentekorten - buffercapaciteit - bemesting - plant nutrition - phosphate - phosphorus fertilizers - nutrient availability - nutrient balance - nutrient content - mineral content - phosphorus - minerals - mineral excess - nutrient excesses - application rates - dosage - soil - soil fertility - soil chemistry - soil properties - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - buffering capacity - fertilizer application
  Uit langlopende veldproeven van Alterra en PPO op kalkrijke zavelgrond in Lelystad en Marknesse (Fl.) en op kalkarme zandgrond in Wijster (Dr.) blijkt dat het niet zinvol is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen met een extra gift kunstmestfosfaat. Het leidt slechts tot een geringe verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid (Pw-getal) en is slecht voor het milieu en de portemonnee. In tabellen de effecten van diverse bodem-, gewas- en teeltfactoren op de voorraad voor de plant beschikbaar fosfaat in de bodem, en de effecten van verschillende fosfaatgiften en fosfaatoverschotten (bemesting minus afvoer) op het Pw-getal in verschillende bodemlagen
  Toe te passen mestsoort bewust kiezen : het kan, milieuverantwoord bemesten en toch een goed financieel resultaat
  Dekker, P.H.M. ; Wolf, M. de - \ 2002
  Boerderij/Akkerbouw 87 (2002)20. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - AK-16-AK.
  plantenvoeding - dierlijke meststoffen - organische meststoffen - mest - mineralen - boekhouding - samenstelling - mineraalgehalte - organische stof - organisch bodemmateriaal - agrarische bedrijfsvoering - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - milieubescherming - bemesting - plant nutrition - animal manures - organic fertilizers - manures - minerals - accounting - composition - mineral content - organic matter - soil organic matter - farm management - farmers' income - farm results - environmental protection - fertilizer application
  In het project 'Telen met toekomst' zoeken bedrijven de beste weg tussen bemesten voor de hoogste opbrengst en bemesten naar het milieu. Voor een voorbeeldbedrijf dat representatief is voor de deelnemende akkerbouwbedrijven zijn de gevolgen doorgerekend van een groot aantal bemestingsvarianten, al dan niet een groenbemester telen en al dan niet achterlaten van oogstresten. De bemestingsvarianten verschilden in soort organische mest en het tijdstip van toediening (voorjaar of najaar). De effecten op de effectieve aanvoer van organische stof, het stikstofoverschot en het ondernemersinkomen
  Telers met toekomst zoeken oplossing voor organische stof
  Pronk, A.A. ; Guiking, F.C.T. - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)22. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - organische stof - mineralen - stikstof - fosfaat - zandgronden - normen - mineraalgehalte - wetgeving - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - ornamental woody plants - plant nutrition - organic matter - minerals - nitrogen - phosphate - sandy soils - standards - mineral content - legislation - environmental protection - sustainability
  Vijf deelnemende boomkwekers aan het 'Telen met toekomst'-project verkennen de gevolgen van de voor 2003 aangescherpter MINAS-normen bij het op peil houden van het organischestofgehalte in de bodem. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Maxinale aanvoer van stikstof en fosfaat op bouwland op droge zand- en lössgrond (kg/ha) bij verfijnde MINAS-aangifte; 2) Aanvoer effectieve organische stof bij M. van Dijk bv in Swolgen. Gegevens in bijgaande figuren: 1) De aanvoer van stikstof en fosfaat op de vijf deelnemende bedrijven, ten opzichte van de NINAS-norm voor 2003; 2) Organische-stofbalans (effectieve organische stof) van de vijf deelnemende bedrijven
  Mest... daar zit wat in!?
  Laarhoven, G. van; Boer, D.J. den - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 20.
  mest - drijfmest - dierlijke meststoffen - samenstelling - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - mineralen - mineraalgehalte - stikstof - fosfaat - kalium - voedergewassen - plantenvoeding - bemesting - manures - slurries - animal manures - composition - nutrients - nutrient content - minerals - mineral content - nitrogen - phosphate - potassium - fodder crops - plant nutrition - fertilizer application
  Om de werking van drijfmest te kunnen inschatten, is kennis over de hoeveelheid mineralen in de mest onmisbaar.
  Organischestofvoorziening niet in de knel door Minas
  Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 32 - 37.
  plantenvoeding - organische stof - organisch bodemmateriaal - oogstresten - groenbemesters - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - pluimveemest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - drijfmest - compost - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - mineralen - mineraalovermaat - boekhouding - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - chemische samenstelling - rotaties - veldgewassen - bemesting - plant nutrition - organic matter - soil organic matter - crop residues - green manures - organic fertilizers - manures - animal manures - poultry manure - cattle slurry - pig slurry - slurries - composts - nutrient availability - nutrient balance - minerals - mineral excess - accounting - nutrient content - mineral content - chemical composition - rotations - field crops - fertilizer application
  Voor representatieve bouwplannen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd m.b.t. de aan- en afvoer van (effectieve) organische stof. Op grond daarvan is voor verschillende soorten organische mest (varkensdrijfmest, runderdrijfmest, slachtkuikenmest en GFT-compost) de maximale plaatsingssruimte op bedrijfsniveau bepaald, rekening houdend met de Minas-verliesnormen voor fosfaat en stikstof, en (bij volledige benutting van de mestruimte) de aanvoer van effectieve organische stof, werkzame N, P2O5 en K2O. Bij gebruik van varkensdrijfmest blijkt de organischestofvoorziening vaak krap te zijn; groenbemesters, inwerken van graanstro, voorjaarstoediening van mest, of andere mestsoorten kunnen dan een oplossing zijn
  Teelt van biomassa niet rendabel
  Darwinkel, A. ; Borm, G.E.L. ; Zeeland, M.G. van; Floot, H.W.G. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 2 - 5.
  miscanthus - hennep - industriële gewassen - brandstofgewassen - biomassa - biomassa productie - productiviteit - opbrengsten - gewasopbrengst - gewasproductie - veldgewassen - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische evaluatie - economische haalbaarheid - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - plantenvoeding - stikstof - mestbehoeftebepaling - plantdichtheid - gewasdichtheid - gewaskwaliteit - bemesting - biobased economy - miscanthus - hemp - industrial crops - fuel crops - biomass - biomass production - productivity - yields - crop yield - crop production - field crops - cost benefit analysis - profitability - economic evaluation - economic viability - chemical composition - mineral content - nutrient content - nutrient requirements - mineral uptake - nutrient uptake - plant nutrition - nitrogen - fertilizer requirement determination - plant density - crop density - crop quality - fertilizer application - biobased economy
  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdichtheden, de minerale samenstelling en minerale behoeften van het gewas, gewasopkomst en gewasvestiging bij variërende plantleeftijd, poottijd en rhizoomgrootte (voor miscanthus), en voor beide gewassen de economische perspectieven. Ondanks goede opbrengsten kan het saldo niet tippen aan het gemiddelde van de gewassen in een normaal bouwplan; ook hier zijn weer subsidies nodig
  Andere maatstaven voor nitraatuitspoeling dan Minas met name lastig voor zandbedrijven
  Dijk, W. van; Enckevort, P.L.A. van; Schoot, J.R. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 27 - 31.
  mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - nitraat - nitraten - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - methodologie - bodem - mineraalgehalte - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - akkerbouw - teeltsystemen - bedrijfssystemen - plantenvoeding - bemesting - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nitrate - nitrates - mineral excess - nutrient excesses - leaching - losses from soil - standards - methodology - soil - mineral content - farm management - field crops - arable farming - cropping systems - farming systems - plant nutrition - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert de Nederlandse overheid te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. De vraag is of het Minas-N-overschot in alle gevallen wel de juiste maatstaf is voor de nitraatuitspoeling. In het project 'Sturen op nitraat' worden de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke alternatieve maatstaven: het werkelijke N-overschot (waarin de depositie is meegenomen en niet gerekend is met de forfaitaire maar met de werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst, en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). Voor een aantal bedrijfstypen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen in hoeverre bij het hanteren van de diverse maatstaven wordt voldaan aan de streefwaarden voor het N-overschot. De bedrijfstypen verschilden in bouwplansamenstelling (representatief voor Nederlandse akkerbouwregio's) en in bemestingsstrategie (kunstmest of kunstmest plus organische mest)
  Afvoer van stikstof en fosfaat geen vast gegeven
  Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 11 - 15.
  mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - fosfor - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - veldgewassen - rotaties - plantensamenstelling - chemische samenstelling - opbrengsten - normen - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - phosphorus - nutrient balance - nutrient content - mineral content - mineral uptake - nutrient uptake - field crops - rotations - plant composition - chemical composition - yields - standards
  In hoeverre vormen de door Minas gehanteerde forfaitaire afvoernormen voor stikstof en fosfaat bij akkerbouwgewassen een redelijke inschatting van de werkelijke afvoer. Het PPO analyseerde op grond van onderzoeksgegevens van de afgelopen 10 jaar de omvang en spreiding van de N- en P2O5-gehalten en afvoer bij een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, en de mogelijke oorzaken voor de spreiding (relatie met opbrengst, bemestingsniveau of bodemvruchtbaarheid). Voor een aantal representatieve akkerbouwbedrijven met verschillende bouwplannen is de afvoer op bedrijfsniveau uitgerekend. Voor de meeste gewassen is er een lagere afvoer dan de forfaitaire afvoer binnen Minas van 165 kg N en 65 kg P2O5 per ha
  Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven en risicovolle gewassen
  Enckevort, P.L.A. ; Schoot, J.R. van der; Schröder, J.J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 31 - 36.
  mineralen - boekhouding - stikstof - nitraat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenbehoeften - veldgewassen - bodem - plantenvoeding - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - mineraalgehalte - oogstresten - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - nitrate - leaching - losses from soil - standards - mineral excess - nutrient excesses - nutrient balance - nutrient requirements - field crops - soil - plant nutrition - mineral uptake - nutrient uptake - mineral content - crop residues - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert Nederland te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De vraag is echter wat de voorspellende waarde is van de volgens Minas berekende stikstofoverschotten voor de werkelijke uitspoeling van nitraat naar het grondwater. In het kader van het project 'Sturen op nitraat' (Alterra, PPO, PRI, PV en CLM) worden voor een groot aantal teelten en gewassen de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke andere maatstaven voor nitraatuitspoeling: het werkelijke N-overschot (waarin de N-depositie uit de lucht en neerslag is meegenomen, evenals de berekende werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst (risico van nitraatuitspoeling is in de winter het grootst), en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). De bepalende factoren voor de aan- en afvoer van stikstof, de correlaties tussen de verschillende maatstaven en de voorspellende waarde worden besproken
  Kwaliteit ruwvoer heeft enige invloed op vruchtbaarheid en celgetal
  Ouweltjes, W. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 18.
  rundveevoeding - melkvee - ruwvoer (roughage) - diergezondheid - vruchtbaarheid - celgetal - mineraalgehalte - cattle feeding - dairy cattle - roughage - animal health - fertility - somatic cell count - mineral content
  Op bedrijven met goed ruwvoer lijkt het diermanagement beter. Het belang van mineralen in ruwvoer lijkt beperkt voor vruchtbaarheid en celgetal.
  Mineralen in zeugenmest op basis van monstername en berekening
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Willems, G.W.M. ; Brok, G.M. den - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.34) - 8
  varkensdrijfmest - varkensmest - samenstelling - mineralen - bemonsteren - berekening - mineraalgehalte - pig slurry - pig manure - composition - minerals - sampling - calculation - mineral content
  Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de overeenkomst tussen de gemeten en de bemonsterde mineralenexcretie per dier op een zeugenbedrijf. Berekening vond plaats op basis van een gestandaardiseerde berekeningsmethodiek
  Hoog ureumgehalte soms moeilijk te vermijden
  Teenstra, E. ; Boxem, Tj. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
  dierlijke producten - mineraalgehalte - melkvee - melkveehouderij - melkopbrengst - melkkwaliteit - derivaten - ureum - analyse - testen - controle - animal products - mineral content - dairy cattle - dairy farming - milk yield - milk quality - derivatives - urea - analysis - testing - control
  Het ureumgehalte is een indicator voor de stikstofbenutting van het melkvee. Dit artikel beschrijft kort wat het ureumgehalte is, wat het zegt en wat je er als veehouder mee kunt.
  Onderzoek naar de groeiplaatsomstandigheden en de inpassingsmogelijkheden van de leilinden (Tilia x vulgaris) in de toekomstige reconstructie van de Burgemeester van der Schansstraat in Andel, najaar 1989
  Peeters, J.P. ; Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 603) - 64
  bosbouw - bomen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - gezondheid - bosschade - wegenbouw - wegen - waterrelaties - wortels - bodem - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemdichtheid - bodemverdichting - beschadigingen door zout - bodemzoutgehalte - bodemlucht - plantenontwikkeling - tilia europaea - nederland - noord-brabant - steunmuren - forestry - trees - street trees - ornamental woody plants - health - forest damage - road construction - roads - water relations - roots - soil - minerals - ash - plants - mineral content - soil density - soil compaction - salt injury - soil salinity - soil air - plant development - tilia europaea - netherlands - noord-brabant - revetments
  Een onderzoek naar de minerale - voedingstoestand van opstanden in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo : Boswachterijen Uddel en Gortel
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 588) - 38
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - handboeken - nederland - bosopstanden - veluwe - gelderland - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - handbooks - netherlands - forest stands - veluwe - gelderland
  Resultaten van praktijkbekalkingen in eerste- en tweede- generatie - heidebebossingen in de boswachterij Ruinen
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 577) - 73
  bosbouw - bomen - voedingsstoffenbehoeften - bossen - bodemvruchtbaarheid - vegetatietypen - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - planteffecten - bodem - humus - bodemprofielen - minerale gronden - horizonten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - trees - nutrient requirements - forests - soil fertility - vegetation types - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - plant effects - soil - humus - soil profiles - mineral soils - horizons - minerals - ash - plants - mineral content - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  De betekenis van de aluminiumconcentratie in het wortelmilieu voor de groei en de minerale voeding van enkele boomsoorten : een literatuurstudie
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 580) - 468
  bosbouw - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem pH - bodem - metaalelementen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - aluminium - overzichten - forestry - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil pH - soil - metallic elements - minerals - ash - plants - mineral content - aluminium - reviews
  Groei en ontwikkeling van vier loofboomsoorten op zuiveringsslib van verschillende herkomst : verslag van een in de periode 1981 t/m 1984 uitgevoerde veldproef
  Luit, B. van; Smilde, K.W. ; Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 570) - 91
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - toxische stoffen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bosopstanden - bemesting - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - toxic substances - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest stands - fertilizer application
  Het verloop van de ammonium- en nitraatgehalten van de minerale bovengrond en van de naaldsamenstelling van vijf naaldboomcultures in de boswachterij Oostereng 1987 - 1988
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 563) - 53
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - nederland - veluwe - gelderland - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - soil analysis - netherlands - veluwe - gelderland
  De invloed van fosforbemesting en bekalking op de groei na 30 jaar van een fijnsparopstand in de boswachterij Smilde, vak 12
  Burg, J. van den; Zielhorst, A.J.M. ; Boersma, F. - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 560) - 86
  bosbouw - kunstmeststoffen - behoeften - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - fertilizers - requirements - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content - forest decline - viability - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Waardering van de minerale voedingstoestand en van enige bodemchemische eigenschappen van 51 opstanden van zomereik
  Burg, J. van den; Oosterbaan, A. - \ 1989
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 550) - 109
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - nederland - quercus robur - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - netherlands - quercus robur
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  Chloroseverschijnselen, bodemvruchtbaarheid en bladsamenstelling van zomereik in Oost-Flevoland, september 1987
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 558) - 33
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - quercus robur - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - quercus robur - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Waarnemingen over de minerale voedingstoestand en de bodemvruchtbaarheid van beplantingen en opstanden van zomereik (Quercus robur L.) in de Peel (augustus 1986)
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 552) - 84
  bosbouw - bomen - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - stikstof - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - quercus robur - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest damage - air pollution - gases - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - nitrogen - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - quercus robur - netherlands - noord-brabant - de peel
  Verslag van een onderzoek naar de minerale - voedingsstoffenvoorziening en de zoutbelasting van een wilgengroeischerm langs de westzijde nabij Zaandam, Kp 5,8 - 4,8 (februari en augustus 1987)
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 521) - 35
  geluid - barrières - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - bosbouw - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - noord-holland - noise - barriers - forest damage - injuries - soil properties - erosion - forestry - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - noord-holland
  Onderzoek naar het optreden van topsterfte bij de Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) : eindr␁apport over het onderzoek in de periode 1969 t/m 1986
  Blok, H. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 527) - 68
  bosbouw - bomen - insecten - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - insects - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - increment - height - diameter - basal area - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content
  De vitaliteit en minerale - voedingstoestand van zomereiken op arme en rijke gronden
  Oosterbaan, A. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 529) - 54
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - quercus robur
  Bodemeisen en minerale voeding van de zomereik (Quercus robur L.)
  Burg, J. van den; Oosterbaan, A. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 530) - 43
  bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - vegetatietypen - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - waterrelaties - bodem - wortels - minerale gronden - horizonten - quercus robur - forestry - trees - soil fertility - nutrients - vegetation types - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - minerals - ash - plants - mineral content - acidification - soil ph - soil acidity - water relations - soil - roots - mineral soils - horizons - quercus robur
  Voorlopige criteria voor de beoordeling van de minerale - voedingstoestand van naaldboomsoorten op basis van de naaldsamenstelling in het najaar
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 522) - 20
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - gewasanalyse - herfst - pinopsida - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - plant analysis - autumn - pinopsida
  De conditie en de minerale - voedingstoestand van opstanden van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in de Peel en op de Zuidoostelijke Veluwe
  Burg, J. van den; Evers, P.W. ; Martakis, G.F.P. ; Relou, J.P.M. ; Werf, D.C. van der - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 519) - 66
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - stikstof - nederland - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - air pollution - gases - nitrogen - netherlands - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel
  Onderzoek naar de samenhang tussen het optreden van scheut- en kroonsterfte in opstanden van groveden en Corsicaanse den, de minerale voedingstoestand en het verhoogde optreden van chemische "stress" indicatoren in de hormonenbalans
  De teelt van douglas en de zure regen
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport /Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 520) - 52
  bosbouw - bomen - bosschade - zure regen - neerslag - zure depositie - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - ecologie - bossen - verontreiniging - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - acid rain - precipitation - acid deposition - forest decline - viability - ecology - forests - pollution - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - forest stands - fertilizer application
  De bladsamenstelling van enige loofboomsoorten in beplantingen op arme mariene zandgronden in de afgesloten Lauwerszee 1974 - 1984
  Burg, J. van den; Vries, W. de - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 504) - 43
  bosbouw - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - groningen - lauwersmeergebied - forestry - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - groningen - lauwersmeergebied
  Ontwikkeling bomen in de Lauwersmeer
  Het natrium- en vetgehalte van industrieel bereide vleeswaren.
  Folmer, P. ; Rutten, F. ; Katan, M.B. - \ 1988
  Voeding 49 (1988). - ISSN 0042-7926 - p. 258 - 262.
  dierlijke producten - vlees - vleeswaren - mineraalgehalte - eiwitgehalte - natrium - animal products - meat - meat products - mineral content - protein content - sodium
  Op grond van analysecijfers wordt geconcludeerd dat er blijkbaar ruimte is voor beperking van het zoutgehalte in vleeswaren van sommige producenten. Ook ten aanzien van het vetgehalte bestonden er significante verschillen tussen producenten. De ambachtelijk bereide vleeswaren kwamen qua natrium- en vetgehalte vrijwel overeen met gehalten van industrieel geproduceerde vleeswaren
  Bodemeisen van Leuce-populieren = Soil requirements of Leuce poplars
  Burg, J. van den - \ 1987
  Populier 24 (1987)4. - ISSN 0166-7491 - p. 73 - 78.
  bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - plant-water relaties - droogteresistentie - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - soil fertility - nutrients - plant water relations - drought resistance - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - minerals - ash - plants - mineral content
  In de literatuur is een aantal gegevens en uitspraken te vinden over de eisen die door soorten van de sectie Leuce van het geslacht Populus worden gesteld aan de bodem. Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland heeft aan deze soorten beperkte aandacht besteed. De, vaak slechts kwalitatief te omschrijven, eisen aan de groeiplaats, de watervoorziening, de bodemvruchtbaarheid en de pH, zijn hier samengevat. Tevens is een overzicht gegeven van het bemestingsonderzoek, het bladanalytische onderzoek en de toepassing van de bladanalyse
  Bodemeisen van Leuce - populieren
  Burg, J. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 230)
  as - bosbouw - mineraalgehalte - mineralen - planten - wortels - bodem - bomen - waterrelaties - ash - forestry - mineral content - minerals - plants - roots - soil - trees - water relations
  Veranderingen in groei en groeiplaats van twee generaties naaldboomopstanden op voormalige heidegronden in Drente
  Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. ; Oude Voshaar, J. - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 491) - 164
  bosbouw - bomen - planteffecten - bossen - bodem - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - heidegronden - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - pinopsida - nederland - drenthe - forestry - trees - plant effects - forests - soil - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - heathland soils - site class assessment - pinopsida - netherlands - drenthe
  Resultaten van een orienterende proef met een kopergranulaatmeststof in een douglascultuur in de boswachterij Schoonloo, vak 16c (1981 - 1986) = Results of a preliminary trial with a copper granulate fertilizer in a young Douglas - fir plantation in the forest district Schoonloo, 16c (1981 - 1986) = Ergebnisse eines orientierenden Duengungsversuches mit einem Kupfergranulatduenger ...
  Burg, J. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 474) - 25
  bosbouw - bomen - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - trees - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Resultaten van een orienterend onderzoek naar de minerale voedingstoestand en de bodemchemische eigenschappen van acht douglasopstanden met vitale en minder vitale bomen in Midden-Nederland, winter 1984 - 1985
  Oterdoom, J.H. ; Burg, J. van den; Vries, W. de - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 470) - 47
  bosbouw - bomen - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - bodemchemie - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - pseudotsuga menziesii - forestry - trees - acidification - soil ph - soil acidity - soil chemistry - aeration - nutrient uptake - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - water relations - soil - roots - pseudotsuga menziesii
  Transfer of cadmium, lead, mercury and arsenic from feed into milk and various tissues of dairy cows: chemical and pathological data.
  Vreman, K. ; Veen, N.G. van der; Molen, E.J. van der; Ruig, W.G. de - \ 1986
  Netherlands Journal of Agricultural Science 34 (1986)2. - ISSN 0028-2928 - p. 129 - 144.
  animal products - beef - dairy cattle - dairy farming - dairy industry - feeds - heavy metals - milk products - mineral content - minerals - quality - veal
  De reactie van opstanden van douglas en sitkaspar met ernstige kopergebreksverschijnselen op hoge kopersulfaatdoseringen (1980 t/m 1985)
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 446) - 73
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - picea sitchensis - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - picea sitchensis - forest stands - fertilizer application
  Verslag van een koperbemestingsproef in een douglascultuur in de boswachterij Schoonloo vak 117A, (Zuidelijk gedeelte) nj. 1975 - nj. 1984 = Report of a copper fertilization trial in a young Douglas-fir stand forest district Schoonloo, section 117a (southern part)
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 416) - 51
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Verslag van een koper - fosfor - bemestingsproef in een douglascultuur in de boswachterij Schoonloo, vak 117a (midden) (voorjaar 1979 - najaar 1983) = Report of a copper - phosphorus fertilization trial in the forest district Schoonloo, section 117a (central part) (spring 1979 - autumn 1983)
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 417) - 44
  bosbouw - bomen - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - trees - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  De werking van enige kopermeststoffen op het kopergehalte van douglas in een potproef = The effect of some copper fertilizers on the foliar copper concentration of Douglas fir in a pot trial
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 428) - 38
  bosbouw - bomen - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - forest stands - fertilizer application
  Verslag van een onderzoek naar de invloed van de bewortelbare ruimte en de kwaliteit van zandzuiveringsslibmengsels op de Soderblomplaats te Rotterdam (Ommoord), en van grondverbeteringsmaatregelen op het Californie-Floridaplein te Haarlem (Schalkwijk) op de groei en de minerale voedingstoestand van Platanus x acerifolia, zomer 1984
  Burg, J. van den; Peeters, J.P. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 425) - 48
  bosbouw - bomen - wortels - plantenontwikkeling - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - kroon - kroondak - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - nederland - zuid-holland - rotterdam - forestry - trees - roots - plant development - minerals - ash - plants - mineral content - crown - canopy - soil fertility - nutrients - water relations - soil - netherlands - zuid-holland - rotterdam
  Verslag van een koperbemestingsproef (plantgatbemesting) in twee douglascultures in de boswachterij Schoonloo, vak 20a en 88a (voorjaar 1978 - najaar 1984) = Report of a copper fertilization trial (planting hole fertilization) in two douglas-fir plantations in the forest district Schoonloo, 20a and 88a (spring 1978 - autumn 1984)
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 418) - 52
  bosbouw - bomen - meststoffen met sporenelementen - koper - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - zure regen - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - pseudotsuga menziesii - nederland - drenthe - forestry - trees - trace element fertilizers - copper - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - acid rain - injuries - buds - leaves - shoots - soil fertility - nutrients - pseudotsuga menziesii - netherlands - drenthe
  De kopervoorziening van cultures van ruwe berk (Betula pendula Roth.), beuk (Fagus sylvatica L.) en zomereik (Quercus robur L.) in boswachterijen in Noordoost-Nederland, augustus 1980 = The copper status of plantations of silver birch (Betula pendula Roth.), beech (Fagus sylvatica L.), and pedunculate oak (Quercus robur L.) in forest districts in the northeastern Netherlands, August 1980
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 421) - 39
  bosbouw - bomen - meststoffen met sporenelementen - kunstmeststoffen - behoeften - koper - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - betula pendula - fagus sylvatica - quercus robur - forestry - trees - trace element fertilizers - fertilizers - requirements - copper - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - betula pendula - fagus sylvatica - quercus robur
  Fosforgebrek veroorzaakt door hoge stikstoftoevoer in douglasopstanden
  Mohren, G.M.J. ; Burg, J. van den; Burger, F.W. ; Oberdoorn, J.H. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)9. - ISSN 0028-2057 - p. 238 - 245.
  luchtverontreiniging - as - bosschade - bosbouw - gassen - beschadigingen - mineraalgehalte - mineralen - voedingsstoffentekorten - planten - grondanalyse - bodemvruchtbaarheid - bomen - pseudotsuga menziesii - bemesting - bosopstanden - air pollution - ash - forest damage - forestry - gases - injuries - mineral content - minerals - nutrient deficiencies - plants - soil analysis - soil fertility - trees - pseudotsuga menziesii - fertilizer application - forest stands
  Herhaling van onderzoek in nog bestaande oude bemestingsproefvelden in douglasopstanden heeft het effect aangetoond van verhoogde stikstoftoevoer door luchtverontreiniging op de voedingstoestand van het bos. Onafhankelijk van dit onderzoek werd de voedingstoestand in een aantal 40 jaar oude douglasopstanden onderzocht. In zowel het eerste als het tweede onderzoek werd een ernstig fosforgebrek aangetoond en werd geconstateerd dat dit fosforgebrek samenhangt met de hoge stikstoftoevoer. Indien voor het beheer de nadruk ligt op een goede opstandsgroei is een evenwichtige voedingstoestand gewenst, en lijken aanvullende bemestingsmaatregelen te overwegen. Gezien de huidige N/P verhoudingen in de naalden, zou een positieve groeireactie van fosforbemesting verwacht mogen worden
  De kopervoorziening van cultures van Japanse lariks in boswachterijen in Noordoost-Nederland, september 1980 (met enkele aanvullende gegevens) = The copper status of plantations of Japanese larch in forest districts in the northeastern Netherlands September 1980 (with some additional data)
  Burg, J. van den - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 389) - 37
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - beschadigingen - larix kaempferi - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - injuries - larix kaempferi
  De invloed van verschillende calciummeststoffen op de groei en calciumvoorziening van Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in een potproef = The influence of some calcium fertilizers on the growth and calcium status of Corsican pine (Pinus nigra var. maritima) in a pot trial
  v␁an den Burg, J. ; Janssens, M.J.W.M. - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 387) - 32
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - injuries - nutrient deficiencies
  Verslag van een onderzoek met rioolwaterzuiveringsslib in twee populierenbeplantingen in Noord-Brabant (Gemonde en Spoordonk), 1980/1981 - 1984 = Report of an investigation with domestic sludge in two poplar plantations in North-Brabant (Gemonde and Spoordonk), 1980/1981 - 1984
  Burg, J. van den; Kolster, H.W. - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 413) - 39
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - bosopstanden - bemesting - noord-brabant - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - forest stands - fertilizer application - noord-brabant
  Foliar analysis for determination of tree nutrient status : a compilation of literature data = Overzicht van blad- en naaldanalyses voor de beoordeling van de minerale voedingstoestand van bomen : een samenvoeging van literatuurgegevens
  Burg, J. van den - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp' nr. 414)
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - overzichten - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - reviews
  Bekalking van bossen = Liming of forests
  Burg, J. van den - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 401,424)
  bosbouw - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - kunstmeststoffen - behoeften - bosschade - zure regen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - heidegronden - verbetering - zure gronden - kattekleigronden - bosopstanden - bemesting - forestry - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - fertilizers - requirements - forest damage - acid rain - increment - height - diameter - basal area - minerals - ash - plants - mineral content - heathland soils - improvement - acid soils - acid sulfate soils - forest stands - fertilizer application
  Bestaat uit twee onderdelen. 1. Nederlandse literatuur. - 87 p. 2. Een overzicht van de buitenlandse literatuur. - 545 p.
  Waarnemingen over de ijzer- en mangaanvoorziening van populieren en wilgen
  Burg, J. van den - \ 1984
  Populier 21 (1984)4. - ISSN 0166-7491 - p. 65 - 72.
  as - chelaten - elementen - kunstmeststoffen - bosschade - bosbouw - beschadigingen - ijzer - mineraalgehalte - mangaan - voedingsstoffentekorten - voedingsstoffen - planten - behoeften - bodemvruchtbaarheid - sporenelementen - bomen - ash - chelates - elements - fertilizers - forest damage - forestry - injuries - iron - mineral content - manganese - nutrient deficiencies - nutrients - plants - requirements - soil fertility - trace elements - trees
  Het optreden van verschijnselen van ijzergebrek en mangaangebrek bij populieren en wilgen, gebaseerd op waarnemingen gedurende de laatste dertig jaar wordt besproken. De gegevens over ijzer- en mangaangehalten van het blad zijn in tabelvorm weergegeven
  De invloed van stikstof-, fosfor- en koperbemesting op de groei, de bladsamenstelling en het optreden van kopergebreksverschijnselen bij ruwe berk (Betula pendula), beuk (Fagus sylvatica) en zomereik (Quercus robur) met als substraat een koperarme zandgrond : verslag van een in 1980 en 1981 uitgevoerde potproef = The influence of nitrogen, phoshorus and copper fertilization on growth, foliar ...
  Burg, J. van den - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 368) - 110
  bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - betula pendula - fagus sylvatica - quercus robur - forestry - trees - soil fertility - soil analysis - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content - betula pendula - fagus sylvatica - quercus robur
  Resultaten van bemestingsproefvelden nabij een zinkelectrolysefabriek in de omgeving van Budel-Dorplein (1974 - 1980) = Results of fertilization trials near a zinc factory in the neighbourhood of Budel-Dorplein (1974 - 1980)
  Burg, J. van den - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 374) - 98
  bosbouw - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - bodem - zink - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemverontreiniging - milieueffect - schade - nederland - bosopstanden - bemesting - noord-brabant - forestry - soil fertility - soil analysis - soil - zinc - minerals - ash - plants - mineral content - soil pollution - environmental impact - damage - netherlands - forest stands - fertilizer application - noord-brabant
  Verslag van een onderzoek naar de invloed van de bewortelbare ruimte en de kwaliteit van zandzuiveringsslibmengsels op de groei en de minerale voedingstoestand van Platanus x acerifolia op de Soederblomplaats te Rotterdam-Ommoord, zomer 1983 = Report of a research on the influence of rootable volume and quality of sand-sewage sludge mixtures on growth and mineral nutrient status of Platanus x acer
  Burg, J. van den - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 362) - 44
  bosbouw - bomen - wortels - plantenontwikkeling - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - kroon - kroondak - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - forestry - trees - roots - plant development - minerals - ash - plants - mineral content - crown - canopy - soil fertility - nutrients - water relations - soil - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors
  Enige waarnemingen over de minerale voedingstoestand van Salix-soorten in grienden = Some observations about the mineral nutrient status of Salix species in coppices
  Burg, J. van den - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 363) - 46
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - soil analysis - injuries - buds - leaves - shoots - water relations - soil - nutrients - roots
  Verslag van een onderzoek naar de invloed van de bewortelbare ruimte en de kwaliteit van zand-zuiveringsslibmengsels op de minerale voedingstoestand van Platanus x acerifolia op de Soedermanplaats te Rotterdam - Ommoord, zomer 1982.
  Burg, J. van den - \ 1983
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 337) - 21
  bosbouw - bomen - wortels - plantenontwikkeling - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - kroon - kroondak - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - nederland - zuid-holland - rotterdam - forestry - trees - roots - plant development - minerals - ash - plants - mineral content - crown - canopy - soil fertility - nutrients - water relations - soil - netherlands - zuid-holland - rotterdam
  Verslag van een onderzoek naar de minerale voedingstoestand en de kwaliteit van zestien partijen twee- en driejarige Douglas in Zundert, Wernhout en Best, uitgevoerd in november 1982 = Report of an investigation of mineral nutrient status and quality of sixteen lots of two and three year-old Douglas fir in Zundert, Wernhout and Best, November 1982
  Burg, J. van den; Tol, G. van; Blok, H. - \ 1983
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 352) - 22
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - plantmateriaal - bosbomen - waterrelaties - bodem - wortels - pseudotsuga menziesii - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - planting stock - forest trees - water relations - soil - roots - pseudotsuga menziesii
  Resultaten van incidenteel uitgevoerd naald-, blad- en grondonderzoek in de periode 1978 t/m 1981 : aangevuld met enkele gegevens uit de periode 1972 t/m 1975 = Results of various analysis of soil and foliar samples, 1978 - 1981 : including some data from 1972 - 1975
  Burg, J. van den - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 311) - 140
  bosbouw - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemchemie - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - forestry - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - soil chemistry - forest damage - injuries - nutrient deficiencies
  Groei en minerale voedingsstoffenvoorziening in het met rundveedrijfmest bemeste populierentoetsproefveld "Roder Heyde" (1973 t/m 1980)
  Burg, J. van den - \ 1982
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 297) - 44
  bosbouw - bomen - stalmest - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - nederland - bosopstanden - bemesting - noord-brabant - forestry - trees - farmyard manure - minerals - ash - plants - mineral content - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - water relations - soil - nutrients - roots - netherlands - forest stands - fertilizer application - noord-brabant
  Effecten van kalverdrijfmest op zwarte balsem- en balsem-populieren : verslag van een bemestingsonderzoek in de periode 1977 t/m 1980 = Effects of liquid calf manure on black balsam poplars and balsam poplars : report of fertilization research in the period 1977-1980
  Burg, J. van den - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 296) - 71
  bosbouw - bomen - stalmest - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - wortels - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - farmyard manure - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - roots - forest stands - fertilizer application
  Groeistoornissen en kopervoorziening van larikssoorten en -hybriden in drie boswachterijen, september 1978 = Growth disturbance and copper status of larch species and hybrids in three forest districts, September 1978
  Burg, J. van den - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 291) - 40
  bosbouw - bomen - bosschade - bodemeigenschappen - koper - nederland - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - drenthe - forestry - trees - forest damage - soil properties - copper - netherlands - minerals - ash - plants - mineral content - injuries - buds - leaves - shoots - drenthe
  Beschrijving van groeistoornissen in opstanden in de boswachterijen Schoonloo, Grolloo en Oostereng
  Een onderzoek naar het nitraat- en bromidegehalte in onder glas geteelde peen
  Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Spaans, L. - \ 1982
  Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas nr. 70) - 6
  daucus carota - penen - nitraat - bromide - mineraalgehalte - glastuinbouw - daucus carota - carrots - nitrate - bromide - mineral content - greenhouse horticulture
  De invloed van de pH op de groei van Leuce - populieren en Populus nigra : verslag van een potproef in 1981 = The influence of pH on growth of Leuce poplars and Populus nigra : report of a pot trial in 1981
  Burg, J. van den - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 325) - 111
  bosbouw - bomen - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - populus tremula - populus canescens - populus alba - populus nigra - forestry - trees - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - minerals - ash - plants - mineral content - populus tremula - populus canescens - populus alba - populus nigra
  De calciumvoorziening van de Corsicaanse den (Pinus nigra ssp. Laricio) en het topsterfteverschijnsel
  Burg, J. van den - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 212) - 63
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - water relations - soil - nutrients - roots - forest damage - injuries - nutrient deficiencies
  De invloed van de zuurgraad van de bodem (pH-KCl)) op de bladsamenstelling van jonge populierenopstanden = Influence of soil acidity (pH-KCl) on foliar composition of young poplar stands
  Burg, J. van den - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 221) - 50
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemchemie - nederland - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil chemistry - netherlands
  De invloed van hoge koperdoseringen aan een zandgrond op de groei en het kopergehalte van zwarte els en "Zeeland"-populier : (verslag van een in 1978 uitgevoerde potproef) = The influence of high copper doses on growth of black alder and "Zeeland" poplar and its foliar copper concentrations on a sandy soil (report of a pot trial in 1978)
  Burg, J. van den; Janssens, M.J.W.M. - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 214) - 28
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - kunstmeststoffen - behoeften - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - fertilizers - requirements - minerals - ash - plants - mineral content - forest stands - fertilizer application
  De invloed van de pH van een zandgrond op de groei en bladsamenstelling van vier populierecultivars : verslag van een in 1978 uitgevoerde potproef
  Burg, J. van den; Janssens, M.J.W.M. ; Wit, M. de - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 220) - 77
  bosbouw - bomen - bodemfysica - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - soil physics - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content
  Naaldverkleuringen bij enige Picea - soorten : oorzaken en bestrijding door bemesting
  Burg, J. van den - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 179)
  as - knoppen - verkleuring - bosbouw - bladeren - mineraalgehalte - mineralen - voedingsstoffen - planten - wortels - scheuten - bodem - bomen - waterrelaties - bemesting - bosopstanden - ash - buds - discoloration - forestry - leaves - mineral content - minerals - nutrients - plants - roots - shoots - soil - trees - water relations - fertilizer application - forest stands
  De zwavelvoorziening en zwavel-stikstofrelatie van enige houtsoorten
  Burg, J. van den - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 193) - 172
  bosbouw - planten - mutualisme - zouten - bodemchemie - anorganische verbindingen - chemische analyse - mineralen - as - mineraalgehalte - zwavel - stikstof - blootstelling - milieuafbraak - kinetica - metabolisme - ecotoxicologie - forestry - plants - mutualism - salts - soil chemistry - inorganic compounds - chemical analysis - minerals - ash - mineral content - sulfur - nitrogen - exposure - environmental degradation - kinetics - metabolism - ecotoxicology
  De betekenis van elementverhoudingen in het blad van Euramerikaanse populier
  Burg, J. van den - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 194) - 30
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors
  Blad- en grondonderzoek in populierebeplantingen van de Stichting Industrie-Hout in de zomer van 1977
  Burg, J. van den; Kolster, H.W. - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 158) - 38
  as - chemische analyse - naalden, coniferen - bosbouw - bladeren - mineraalgehalte - mineralen - planten - bodemvruchtbaarheid - toxische stoffen - bomen - ash - chemical analysis - conifer needles - forestry - leaves - mineral content - minerals - plants - soil fertility - toxic substances - trees
  Resultaten van in 1977 uitgevoerd incidenteel grond-, blad- en naaldonderzoek in een aantal beplantingen
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 166) - 35
  as - chemische analyse - naalden, coniferen - bosschade - bosbouw - beschadigingen - bladeren - mineraalgehalte - mineralen - voedingsstoffentekorten - planten - ash - chemical analysis - conifer needles - forest damage - forestry - injuries - leaves - mineral content - minerals - nutrient deficiencies - plants
  Enige gegevens over de minerale voedingstoestand van beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk Flevoland, de Grevelingen en de Lauwerszeepolder 1973 t/m 1977
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw De Dorschkamp no. 165) - 23
  bosbouw - bomen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - chemische analyse - wetlands - polders - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen - forestry - trees - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - chemical analysis - wetlands - polders - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen
  De groei van grauwe els (Alnus incana Moench.) in Nederland en de bodemvruchtbaarheid
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 149) - 36
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - alnus incana - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - increment - stand development - stand structure - biomass - alnus incana
  De groei van zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in Nederland en de bodemvruchtbaarheid
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 143) - 90
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - alnus glutinosa - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - increment - stand development - stand structure - biomass - alnus glutinosa
  Bemesting en minerale voeding van loofhout op jonge mariene gronden
  Burg, J. van den; Peeters, J.P. - \ 1977
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 164)
  as - kunstmeststoffen - bosbouw - mineraalgehalte - mineralen - voedingsstoffen - planten - behoeften - wortels - bodem - bodemvruchtbaarheid - bomen - waterrelaties - ash - fertilizers - forestry - mineral content - minerals - nutrients - plants - requirements - roots - soil - soil fertility - trees - water relations
  Bemesting en minerale voeding van naaldhout op jonge, zandige mariene gronden
  Blok, H. ; Burg, J. van den; Goor, C.P. van - \ 1977
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 167)
  as - kunstmeststoffen - bosbouw - mineraalgehalte - mineralen - voedingsstoffen - planten - behoeften - wortels - bodem - bodemvruchtbaarheid - bomen - waterrelaties - pinopsida - nederland - flevoland - ash - fertilizers - forestry - mineral content - minerals - nutrients - plants - requirements - roots - soil - soil fertility - trees - water relations - pinopsida - netherlands - flevoland
  Een onderzoek naar de variatie in de naaldsamenstelling van een opstand van Japanse lariks in 1975 en 1976 (juli t/m oktober)
  Burg, J. van den - \ 1977
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport/ Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 120)
  bosbouw - bomen - chemische analyse - bladeren - naalden, coniferen - bodemvruchtbaarheid - gewasanalyse - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - larix kaempferi - forestry - trees - chemical analysis - leaves - conifer needles - soil fertility - plant analysis - minerals - ash - plants - mineral content - larix kaempferi
  Een vergelijkend onderzoek naar de invloed van kunstmest en varkensdrijfmest op de groei en minerale voedingstoestand van "Robusta"-populier (1972 t/m 1976)
  Burg, J. van den - \ 1977
  Wageningen : Rijksinstituutvoor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 124) - 26
  bosbouw - drijfmest - stalmest - bomen - chemische analyse - planten - bossen - bosproducten - nederland - mineralen - as - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bosopstanden - bemesting - forestry - slurries - farmyard manure - trees - chemical analysis - plants - forests - forest products - netherlands - minerals - ash - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - forest stands - fertilizer application
  Kaliumgebreksverschijnselen bij enige nieuwe populierecultivars in jonge beplantingen te Kerk-Avezaath, Sprang-Capelle, Hummelo en Brummen : leemhoudende zandgronden en lichte rivierkleigronden
  Burg, J. van den; Kolster, H.W. - \ 1977
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 132) - 21
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - nederland - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - netherlands - minerals - ash - plants - mineral content - forest stands - fertilizer application
  De invloed van het stikstofgehalte van de organische stof in kalkloze zandgronden op de groei van naaldhoutsoorten, in afhankelijkheid van de fosfaat - en de vochtvoorziening
  Burg, J. van den - \ 1976
  Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 87) - 144
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - zandgronden - bodemchemie - anorganische verbindingen - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - hout - productie - standplaatsfactoren - nederland - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pinopsida - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - sandy soils - soil chemistry - inorganic compounds - water relations - soil - nutrients - roots - wood - production - site factors - netherlands - minerals - ash - plants - mineral content - pinopsida
  Bemesting en minerale voeding van douglascultures : een samenvatting van proefveldresultaten
  Blok, H. ; Burg, J. van den; Goor, C.P. van - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Intern rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 69) - 147
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - pseudotsuga menziesii - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - pseudotsuga menziesii
  Minerale voeding van enkele loofhoutsoorten op depot - en andere voor de bosbouw onbekende gronden
  Burg, J. van den; Hazevoet, A.M. ; Peeters, J.P. - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Intern rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos en landschapsbouw "De Dorschkamp" 75)
  bosbouw - bomen - landvorming - bebossing - nederland - baggerspeciedepots - industrieterreinen - mijnstort - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bodemvruchtbaarheid - kunstmeststoffen - behoeften - forestry - trees - land forming - afforestation - netherlands - spoil banks - industrial sites - mine spoil - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - soil fertility - fertilizers - requirements
  Problemen bij de minerale voeding van eerste en tweede generatie naaldhout in heidebebossingen
  Burg, J. van den; Goor, C.P. van - \ 1975
  Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp nr. 68) - 28
  bosbouw - bomen - bodemuitputting - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - plantensuccessie - plantengemeenschappen - kunstmeststoffen - behoeften - waterrelaties - bodem - wortels - pinopsida - forestry - trees - soil exhaustion - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - plant succession - plant communities - fertilizers - requirements - water relations - soil - roots - pinopsida
  Bodemvruchtbaarheid, minerale voedingstoestand en groei van Japanse lariks- en fijnsparopstanden in Drente : resultaten van in 1969 t/m 1971 uitgevoerd onderzoek
  Blok, H. ; Burg, J. van den - \ 1974
  Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Stichting Bosbouwproefstation De Dorschkamp nr. 66) - 92
  bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - kunstmeststoffen - behoeften - waterrelaties - bodem - wortels - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - picea abies - nederland - larix kaempferi - drenthe - forestry - trees - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - fertilizers - requirements - water relations - soil - roots - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - picea abies - netherlands - larix kaempferi - drenthe
  Bladanalyseresultaten van enkele incidenteel onderzochte loofhoutsoorten : (Prunus serotina, berk, lijsterbes en beuk)
  Burg, J. van den - \ 1972
  Wageningen : Dorschkamp (Intern rapport / Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" no. 14) - 15
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bodemvruchtbaarheid - kunstmeststoffen - behoeften - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - soil fertility - fertilizers - requirements
  Minerale voeding van enkele loofhoutsoorten op depot - en andere voor de bosbouw onbekende gronden
  Burg, J. van den; Peeters, J.P. - \ 1971
  Wageningen : De "Dorschkamp" (Intern rapport / Stichting bosbouwproefstation "De Dorschkamp" 11,34)
  bosbouw - bomen - baggerspeciedepots - industrieterreinen - mijnstort - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - forestry - trees - spoil banks - industrial sites - mine spoil - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements
  Minerale voeding van eik : (een samenvatting van proefveldresultaten)
  Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1971
  Wageningen : Dorschkamp (Intern rapport / Stichting Bosbouwproefstation "de Dorschkamp" nr. 6) - 15
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.