Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010
  Verstegen, H.A.G. - \ 2010
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 45
  mesttechnologie - dierlijke meststoffen - mestverwerking - samenstelling - mineraalgehalte - scheiding - mineralen - veldgewassen - proeven - bemesting - concentraten - akkerbouw - aardappelen - graslanden - melkveehouderij - fertilizer technology - animal manures - manure treatment - composition - mineral content - separation - minerals - field crops - trials - fertilizer application - concentrates - arable farming - potatoes - grasslands - dairy farming
  In het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. veldproeven (aardappelen en grasland) waarin de N-werking wordt vastgesteld en een aantal demonstratieproeven waarbij het MC op praktijkschaal wordt toegepast (2 melkveehouderijbedrijven en 1 akkerbouwbedrijf).
  Mineralenconcentraten uit drijfmest als kunstmestvervanger
  Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Dijk, W. van; Wustman, R. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2010
  dierlijke meststoffen - drijfmest - mestverwerking - nutriëntengebruiksefficiëntie - samenstelling - mineraalgehalte - akkerbouw - veldgewassen - bemesting - concentraten - animal manures - slurries - manure treatment - nutrient use efficiency - composition - mineral content - arable farming - field crops - fertilizer application - concentrates
  Powerpoint presentatie over mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en onderzoek naar de bemestende waarde en toepassing van fertraat in prei.
  Mineralen en spoorelementen
  Smolders, Gidi - \ 2010
  dairy cattle - cattle - trace elements - minerals - mineral content - mineral deficiencies - mineral excess - animal health - feed formulation - roughage - animal welfare - organic farming
  Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : effecten van gereduceerd bemesten in consumptie-aardappel op drie praktijkpercelen
  Berge, H.F.M. ten; Kroonen-Backbier, B. - \ 2008
  Wageningen : PRI (BO-05-infoblad 16) - 2
  akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - stikstofmeststoffen - mestgiften - reductie - zandgronden - mineraalgehalte - milieueffect - proefvelden - nitraatuitspoeling - bemesting - vollegrondsteelt - arable farming - potatoes - solanum tuberosum - nitrogen fertilizers - dressings - reduction - sandy soils - mineral content - environmental impact - experimental plots - nitrate leaching - fertilizer application - outdoor cropping
  Verlaging van de N bemesting leidt tot verlaging van de nitraatuitspoeling op zandgronden. Deze overweging vormt de grondslag voor de aanscherping van N-gebruiksnormen voor ‘uitspoelingsgevoelige gewassen’. In het Telers Mineraal Paraat project werden enkele toetsen bij telers uitgevoerd met het doel om de impact vast te stellen van een verlaagde N-gift (groeiseizoen 2006) op de nitraatconcentratie in grondwater [NO3], gemeten in het opvolgend voorjaar (2007). Daarnaast werden ook ‘indicatoren’ voor nitraatuitspoeling bepaald: het N-overschot op de bodembalans, en de hoeveelheid minerale N in het bodemprofiel (Nmin, 0-90 cm) in het najaar. Een tweede doel was het effect op de knolopbrengst en -sortering vast te stellen
  Indices to screen for grain yield and grain-zinc mass concentrations in aerobic rice at different soil-Zn levels
  Jiang, W. ; Struik, P.C. ; Zhao, M. ; Keulen, H. van; Fan, T.Q. ; Stomph, T.J. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 181 - 197.
  oryza sativa - gewasopbrengst - zink - chemische samenstelling - mineraalgehalte - chemische bodemeigenschappen - korrels (granen) - sporenelementen - bioconcentratie - oryza sativa - crop yield - zinc - chemical composition - mineral content - soil chemical properties - kernels - trace elements - bioconcentration - calcareous soil - field crops - in-field - efficiency - deficiency - wheat - genotypes - plants - tolerance - cultivars
  Zinc is an important micronutrient for both crop growth and human nutrition. In rice production, yields are often reduced and Zn mass concentrations in the grains are often low when Zn is in short supply to the crop. This may result in malnutrition of people dependent on a rice-based diet. Plant breeding to enhance low-Zn tolerance might result in higher yields and nutritional quality but requires effective selection criteria embedded in physiological insight into the Zn husbandry of the crop and applicable in field evaluation of advanced breeding material or in screening of existing varieties. Using existing and newly developed low-Zn tolerance indices, this study presents the results of screening experiments carried out in high- and low-Zn soils. Sixteen accessions of aerobic rice were grown under greenhouse conditions to conceptualize the indices and 14 under field conditions to validate the indices. As the differences in soil-Zn levels in these experiments did not result in differences in grain yield, literature data were used from experiments where the soil-Zn level did have an effect on grain yield, to further check the validity of the indices. Several indices were applied to evaluate the genotypic low-Zn tolerance performance in attaining (relatively) high grain yield, high grain-Zn mass concentration, or both. The results indicate that the grain-Zn mass concentration efficiency index is different from the grain yield efficiency index and that the low-Zn tolerance indices identified superior genotypes best. Amongst the indices tested, the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration were closely correlated with grain yield and grain-Zn mass concentration, respectively. Therefore, the low-Zn tolerance index for grain yield was effective in screening for high stability and high potential of grain yield, and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration was effective for grain-Zn mass concentration under low and high soil-Zn conditions. Genotypic differences in yield and grain-Zn mass concentration were shown to be unrelated and therefore deserve separate attention in breeding programmes. Combining the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration in a single low-Zn tolerance index was considered but did not appear to be superior to using the two indices separately.
  Bemesting en kwaliteit graskuil : Koeien & Kansen, 1997-2003
  Boer, D.J. den; Bakker, R.F. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 25) - 43 p.
  melkveebedrijven - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farms - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  Een daling van de stikstofbemesting heeft invloed op de opbrengst en op de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer. In dit rapport is het effect van de dalende bemesting en van een gewijzigd graslandmanagement op de kuilkwaliteit en op de minerale samenstelling van de graskuilen beschreven
  Afnemende bemesting en toch hoge voederwaarde en goede kuilkwaliteit
  Boer, D.J. den; Bakker, R. - \ 2005
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)18. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - graslandbeheer - stikstofmeststoffen - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - kuilvoerkwaliteit - mineraalgehalte - gewasopbrengst - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farming - grassland management - nitrogen fertilizers - roughage - grass silage - silage quality - mineral content - crop yield - fertilizer application - nutrient accounting system
  De stikstofgift op grasland is, als gevolg van MINAS, in de periode 1999–2003 sterk verminderd. Hierdoor daalde het ruweiwitgehalte in graskuil. Ondanks deze daling zijn de deelnemers van Koeien & Kansen erin geslaagd kuilen te winnen van goede kwaliteit met een hoge voederwaarde. Hoe hebben ze dit aangepakt en hoe is dit nog verder te verbeteren? En hoe staat het met de voorziening met mineralen en spoorelementen?
  Forfaitaire norm gaat voorbij aan variatie: ASG-onderzoek naar stikstof en fosfaat in strorijke eendenmest
  Timmerman, M. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)34. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  mest - compost - pluimveemest - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaat - samenstelling - mineraalgehalte - landbouwkundig onderzoek - mineralenboekhouding - manures - composts - poultry manure - animal manures - nitrogen - phosphate - composition - mineral content - agricultural research - nutrient accounting system
  Het bemonsteren van strorijke eendenmest in het kader van Minas levert zeer wisselende mineralengehalten op en is, zo bleek uit eerder ASG-onderzoek, uiterst moeilijk. Vanuit de eendensector wordt daarom aangedrongen op forfaitaire normen voor de mineralenafvoer met de mest. Maar hoe zit het met de specifieke omstandigheden die mogelijk de af te voeren hoeveelheden mineralen beïnvloeden?
  Intensief hightechbedrijf haalt Minas-norm 2004 : toch extra kosten voor mestafvoer bij nieuw mestbeleid 2006
  Evers, A.G. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
  mest - kunstmeststoffen - dierlijke meststoffen - mineralen - stikstof - mineraalgehalte - landbouwbeleid - melkveehouderij - mineralenboekhouding - mestverwerking - proefboerderijen - manures - fertilizers - animal manures - minerals - nitrogen - mineral content - agricultural policy - dairy farming - nutrient accounting system - manure treatment - experimental farms
  Vanaf 2006 vervalt Minas en moet het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad voldoen aan het stelsel van gebruiksnormen. Tot die tijd is Minas van kracht en moet het bedrijf zuinig omspringen met mineralen om een overschotheffing te voorkomen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2004 en de gevolgen van het nieuwe mestbeleid per 2006
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Relaties tussen Mestwetgeving en nitraat in het grondwater onder landbouwbedrijven: aanscherpingen van beleid leiden tot lagere concentraties
  Leeuwen, T.C. van; Hoop, D.W. de - \ 2004
  Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.59) - 2
  waterkwaliteit - grondwaterverontreiniging - landbouwbedrijven - mineraalgehalte - nitraat - stikstof - monitoring - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - beleidsevaluatie - water quality - groundwater pollution - farms - mineral content - nitrate - nitrogen - monitoring - farm management - groundwater quality - manure policy - policy evaluation
  In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2004 heeft het LEI, in afstemming met RIVM, beleidseffecten op de bedrijfsvoering en kwaliteit van (met name grond-) water op landbouwbedrijven in kaart gebracht. Met als centraal element de mogelijkheden die ondernemers zelf hebben om verontreiniging van grondwater te beperken. Door middel van meervoudige regressieanalyses zijn enerzijds relaties tussen gerealiseerde stikstofoverschotten en gemeten nitraatconcentraties in grondwater onderzocht. Anderzijds is ook gekeken naar invloeden van gerealiseerd gebruik van mineralen in relatie tot het nieuwe stelsel van gebruiksnormen
  Mest of compost, hangt af van doel
  Dekker, P.H.M. ; Booij, R. - \ 2003
  Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)14. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - 15.
  plantenvoeding - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - drijfmest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - compost - toedieningshoeveelheden - mineralen - voedingsstoffen - toepassingsdatum - organische stof - organisch bodemmateriaal - stikstof - fosfaat - dosering - samenstelling - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - bemesting - mineralenboekhouding - plant nutrition - organic fertilizers - manures - animal manures - slurries - cattle slurry - pig slurry - composts - application rates - minerals - nutrients - application date - organic matter - soil organic matter - nitrogen - phosphate - dosage - composition - chemical composition - mineral content - nutrient content - fertilizer application - nutrient accounting system
  Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosfaat of werkzame hoeveelheid stikstof. Ook de Minas-wetgeving speelt mee. Voor een groot aantal bronnen (o.a. verschillende soorten drijfmest en vaste mest) is de aanvoer van effectieve organische stof en van mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) vergeleken
  Extra fosfaat, weinig effect; bodem slechte spaarpot voor fosfaat
  Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
  Boerderij 88 (2003)15. - ISSN 0006-5617 - p. 4 - 6.
  plantenvoeding - fosfaat - fosformeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - fosfor - mineralen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - toedieningshoeveelheden - dosering - bodem - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemeigenschappen - mineraaltekorten - voedingsstoffentekorten - buffercapaciteit - bemesting - plant nutrition - phosphate - phosphorus fertilizers - nutrient availability - nutrient balance - nutrient content - mineral content - phosphorus - minerals - mineral excess - nutrient excesses - application rates - dosage - soil - soil fertility - soil chemistry - soil properties - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - buffering capacity - fertilizer application
  Uit langlopende veldproeven van Alterra en PPO op kalkrijke zavelgrond in Lelystad en Marknesse (Fl.) en op kalkarme zandgrond in Wijster (Dr.) blijkt dat het niet zinvol is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen met een extra gift kunstmestfosfaat. Het leidt slechts tot een geringe verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid (Pw-getal) en is slecht voor het milieu en de portemonnee. In tabellen de effecten van diverse bodem-, gewas- en teeltfactoren op de voorraad voor de plant beschikbaar fosfaat in de bodem, en de effecten van verschillende fosfaatgiften en fosfaatoverschotten (bemesting minus afvoer) op het Pw-getal in verschillende bodemlagen
  Toe te passen mestsoort bewust kiezen : het kan, milieuverantwoord bemesten en toch een goed financieel resultaat
  Dekker, P.H.M. ; Wolf, M. de - \ 2002
  Boerderij/Akkerbouw 87 (2002)20. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - AK-16-AK.
  plantenvoeding - dierlijke meststoffen - organische meststoffen - mest - mineralen - boekhouding - samenstelling - mineraalgehalte - organische stof - organisch bodemmateriaal - agrarische bedrijfsvoering - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - milieubescherming - bemesting - plant nutrition - animal manures - organic fertilizers - manures - minerals - accounting - composition - mineral content - organic matter - soil organic matter - farm management - farmers' income - farm results - environmental protection - fertilizer application
  In het project 'Telen met toekomst' zoeken bedrijven de beste weg tussen bemesten voor de hoogste opbrengst en bemesten naar het milieu. Voor een voorbeeldbedrijf dat representatief is voor de deelnemende akkerbouwbedrijven zijn de gevolgen doorgerekend van een groot aantal bemestingsvarianten, al dan niet een groenbemester telen en al dan niet achterlaten van oogstresten. De bemestingsvarianten verschilden in soort organische mest en het tijdstip van toediening (voorjaar of najaar). De effecten op de effectieve aanvoer van organische stof, het stikstofoverschot en het ondernemersinkomen
  Telers met toekomst zoeken oplossing voor organische stof
  Pronk, A.A. ; Guiking, F.C.T. - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)22. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - organische stof - mineralen - stikstof - fosfaat - zandgronden - normen - mineraalgehalte - wetgeving - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - ornamental woody plants - plant nutrition - organic matter - minerals - nitrogen - phosphate - sandy soils - standards - mineral content - legislation - environmental protection - sustainability
  Vijf deelnemende boomkwekers aan het 'Telen met toekomst'-project verkennen de gevolgen van de voor 2003 aangescherpter MINAS-normen bij het op peil houden van het organischestofgehalte in de bodem. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Maxinale aanvoer van stikstof en fosfaat op bouwland op droge zand- en lössgrond (kg/ha) bij verfijnde MINAS-aangifte; 2) Aanvoer effectieve organische stof bij M. van Dijk bv in Swolgen. Gegevens in bijgaande figuren: 1) De aanvoer van stikstof en fosfaat op de vijf deelnemende bedrijven, ten opzichte van de NINAS-norm voor 2003; 2) Organische-stofbalans (effectieve organische stof) van de vijf deelnemende bedrijven
  Mest... daar zit wat in!?
  Laarhoven, G. van; Boer, D.J. den - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 20.
  mest - drijfmest - dierlijke meststoffen - samenstelling - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - mineralen - mineraalgehalte - stikstof - fosfaat - kalium - voedergewassen - plantenvoeding - bemesting - manures - slurries - animal manures - composition - nutrients - nutrient content - minerals - mineral content - nitrogen - phosphate - potassium - fodder crops - plant nutrition - fertilizer application
  Om de werking van drijfmest te kunnen inschatten, is kennis over de hoeveelheid mineralen in de mest onmisbaar.
  Organischestofvoorziening niet in de knel door Minas
  Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 32 - 37.
  plantenvoeding - organische stof - organisch bodemmateriaal - oogstresten - groenbemesters - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - pluimveemest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - drijfmest - compost - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - mineralen - mineraalovermaat - boekhouding - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - chemische samenstelling - rotaties - veldgewassen - bemesting - plant nutrition - organic matter - soil organic matter - crop residues - green manures - organic fertilizers - manures - animal manures - poultry manure - cattle slurry - pig slurry - slurries - composts - nutrient availability - nutrient balance - minerals - mineral excess - accounting - nutrient content - mineral content - chemical composition - rotations - field crops - fertilizer application
  Voor representatieve bouwplannen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd m.b.t. de aan- en afvoer van (effectieve) organische stof. Op grond daarvan is voor verschillende soorten organische mest (varkensdrijfmest, runderdrijfmest, slachtkuikenmest en GFT-compost) de maximale plaatsingssruimte op bedrijfsniveau bepaald, rekening houdend met de Minas-verliesnormen voor fosfaat en stikstof, en (bij volledige benutting van de mestruimte) de aanvoer van effectieve organische stof, werkzame N, P2O5 en K2O. Bij gebruik van varkensdrijfmest blijkt de organischestofvoorziening vaak krap te zijn; groenbemesters, inwerken van graanstro, voorjaarstoediening van mest, of andere mestsoorten kunnen dan een oplossing zijn
  Teelt van biomassa niet rendabel
  Darwinkel, A. ; Borm, G.E.L. ; Zeeland, M.G. van; Floot, H.W.G. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 2 - 5.
  miscanthus - hennep - industriële gewassen - brandstofgewassen - biomassa - biomassa productie - productiviteit - opbrengsten - gewasopbrengst - gewasproductie - veldgewassen - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische evaluatie - economische haalbaarheid - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - plantenvoeding - stikstof - mestbehoeftebepaling - plantdichtheid - gewasdichtheid - gewaskwaliteit - bemesting - biobased economy - miscanthus - hemp - industrial crops - fuel crops - biomass - biomass production - productivity - yields - crop yield - crop production - field crops - cost benefit analysis - profitability - economic evaluation - economic viability - chemical composition - mineral content - nutrient content - nutrient requirements - mineral uptake - nutrient uptake - plant nutrition - nitrogen - fertilizer requirement determination - plant density - crop density - crop quality - fertilizer application - biobased economy
  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdichtheden, de minerale samenstelling en minerale behoeften van het gewas, gewasopkomst en gewasvestiging bij variërende plantleeftijd, poottijd en rhizoomgrootte (voor miscanthus), en voor beide gewassen de economische perspectieven. Ondanks goede opbrengsten kan het saldo niet tippen aan het gemiddelde van de gewassen in een normaal bouwplan; ook hier zijn weer subsidies nodig
  Andere maatstaven voor nitraatuitspoeling dan Minas met name lastig voor zandbedrijven
  Dijk, W. van; Enckevort, P.L.A. van; Schoot, J.R. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 27 - 31.
  mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - nitraat - nitraten - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - methodologie - bodem - mineraalgehalte - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - akkerbouw - teeltsystemen - bedrijfssystemen - plantenvoeding - bemesting - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nitrate - nitrates - mineral excess - nutrient excesses - leaching - losses from soil - standards - methodology - soil - mineral content - farm management - field crops - arable farming - cropping systems - farming systems - plant nutrition - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert de Nederlandse overheid te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. De vraag is of het Minas-N-overschot in alle gevallen wel de juiste maatstaf is voor de nitraatuitspoeling. In het project 'Sturen op nitraat' worden de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke alternatieve maatstaven: het werkelijke N-overschot (waarin de depositie is meegenomen en niet gerekend is met de forfaitaire maar met de werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst, en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). Voor een aantal bedrijfstypen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen in hoeverre bij het hanteren van de diverse maatstaven wordt voldaan aan de streefwaarden voor het N-overschot. De bedrijfstypen verschilden in bouwplansamenstelling (representatief voor Nederlandse akkerbouwregio's) en in bemestingsstrategie (kunstmest of kunstmest plus organische mest)
  Afvoer van stikstof en fosfaat geen vast gegeven
  Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 11 - 15.
  mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - fosfor - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - veldgewassen - rotaties - plantensamenstelling - chemische samenstelling - opbrengsten - normen - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - phosphorus - nutrient balance - nutrient content - mineral content - mineral uptake - nutrient uptake - field crops - rotations - plant composition - chemical composition - yields - standards
  In hoeverre vormen de door Minas gehanteerde forfaitaire afvoernormen voor stikstof en fosfaat bij akkerbouwgewassen een redelijke inschatting van de werkelijke afvoer. Het PPO analyseerde op grond van onderzoeksgegevens van de afgelopen 10 jaar de omvang en spreiding van de N- en P2O5-gehalten en afvoer bij een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, en de mogelijke oorzaken voor de spreiding (relatie met opbrengst, bemestingsniveau of bodemvruchtbaarheid). Voor een aantal representatieve akkerbouwbedrijven met verschillende bouwplannen is de afvoer op bedrijfsniveau uitgerekend. Voor de meeste gewassen is er een lagere afvoer dan de forfaitaire afvoer binnen Minas van 165 kg N en 65 kg P2O5 per ha
  Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven en risicovolle gewassen
  Enckevort, P.L.A. ; Schoot, J.R. van der; Schröder, J.J. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 31 - 36.
  mineralen - boekhouding - stikstof - nitraat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenbehoeften - veldgewassen - bodem - plantenvoeding - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - mineraalgehalte - oogstresten - bemesting - minerals - accounting - nitrogen - nitrate - leaching - losses from soil - standards - mineral excess - nutrient excesses - nutrient balance - nutrient requirements - field crops - soil - plant nutrition - mineral uptake - nutrient uptake - mineral content - crop residues - fertilizer application
  Door het Minas-beleid probeert Nederland te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De vraag is echter wat de voorspellende waarde is van de volgens Minas berekende stikstofoverschotten voor de werkelijke uitspoeling van nitraat naar het grondwater. In het kader van het project 'Sturen op nitraat' (Alterra, PPO, PRI, PV en CLM) worden voor een groot aantal teelten en gewassen de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke andere maatstaven voor nitraatuitspoeling: het werkelijke N-overschot (waarin de N-depositie uit de lucht en neerslag is meegenomen, evenals de berekende werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst (risico van nitraatuitspoeling is in de winter het grootst), en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). De bepalende factoren voor de aan- en afvoer van stikstof, de correlaties tussen de verschillende maatstaven en de voorspellende waarde worden besproken
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.