Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwaliteit ruwvoer heeft enige invloed op vruchtbaarheid en celgetal
  Ouweltjes, W. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 18.
  rundveevoeding - melkvee - ruwvoer (roughage) - diergezondheid - vruchtbaarheid - celgetal - mineraalgehalte - cattle feeding - dairy cattle - roughage - animal health - fertility - somatic cell count - mineral content
  Op bedrijven met goed ruwvoer lijkt het diermanagement beter. Het belang van mineralen in ruwvoer lijkt beperkt voor vruchtbaarheid en celgetal.
  Mineralen in zeugenmest op basis van monstername en berekening
  Adams, J.H.A.N. ; Backus, G.B.C. ; Willems, G.W.M. ; Brok, G.M. den - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.34) - 8
  varkensdrijfmest - varkensmest - samenstelling - mineralen - bemonsteren - berekening - mineraalgehalte - pig slurry - pig manure - composition - minerals - sampling - calculation - mineral content
  Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de overeenkomst tussen de gemeten en de bemonsterde mineralenexcretie per dier op een zeugenbedrijf. Berekening vond plaats op basis van een gestandaardiseerde berekeningsmethodiek
  Hoog ureumgehalte soms moeilijk te vermijden
  Teenstra, E. ; Boxem, Tj. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)4. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
  dierlijke producten - mineraalgehalte - melkvee - melkveehouderij - melkopbrengst - melkkwaliteit - derivaten - ureum - analyse - testen - controle - animal products - mineral content - dairy cattle - dairy farming - milk yield - milk quality - derivatives - urea - analysis - testing - control
  Het ureumgehalte is een indicator voor de stikstofbenutting van het melkvee. Dit artikel beschrijft kort wat het ureumgehalte is, wat het zegt en wat je er als veehouder mee kunt.
  Onderzoek naar de groeiplaatsomstandigheden en de inpassingsmogelijkheden van de leilinden (Tilia x vulgaris) in de toekomstige reconstructie van de Burgemeester van der Schansstraat in Andel, najaar 1989
  Peeters, J.P. ; Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 603) - 64
  bosbouw - bomen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - gezondheid - bosschade - wegenbouw - wegen - waterrelaties - wortels - bodem - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemdichtheid - bodemverdichting - beschadigingen door zout - bodemzoutgehalte - bodemlucht - plantenontwikkeling - tilia europaea - nederland - noord-brabant - steunmuren - forestry - trees - street trees - ornamental woody plants - health - forest damage - road construction - roads - water relations - roots - soil - minerals - ash - plants - mineral content - soil density - soil compaction - salt injury - soil salinity - soil air - plant development - tilia europaea - netherlands - noord-brabant - revetments
  Een onderzoek naar de minerale - voedingstoestand van opstanden in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo : Boswachterijen Uddel en Gortel
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 588) - 38
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - handboeken - nederland - bosopstanden - veluwe - gelderland - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - handbooks - netherlands - forest stands - veluwe - gelderland
  Resultaten van praktijkbekalkingen in eerste- en tweede- generatie - heidebebossingen in de boswachterij Ruinen
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 577) - 73
  bosbouw - bomen - voedingsstoffenbehoeften - bossen - bodemvruchtbaarheid - vegetatietypen - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - planteffecten - bodem - humus - bodemprofielen - minerale gronden - horizonten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - trees - nutrient requirements - forests - soil fertility - vegetation types - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - plant effects - soil - humus - soil profiles - mineral soils - horizons - minerals - ash - plants - mineral content - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  De betekenis van de aluminiumconcentratie in het wortelmilieu voor de groei en de minerale voeding van enkele boomsoorten : een literatuurstudie
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 580) - 468
  bosbouw - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem pH - bodem - metaalelementen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - aluminium - overzichten - forestry - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil pH - soil - metallic elements - minerals - ash - plants - mineral content - aluminium - reviews
  Groei en ontwikkeling van vier loofboomsoorten op zuiveringsslib van verschillende herkomst : verslag van een in de periode 1981 t/m 1984 uitgevoerde veldproef
  Luit, B. van; Smilde, K.W. ; Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 570) - 91
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - toxische stoffen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bosopstanden - bemesting - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - toxic substances - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest stands - fertilizer application
  Het verloop van de ammonium- en nitraatgehalten van de minerale bovengrond en van de naaldsamenstelling van vijf naaldboomcultures in de boswachterij Oostereng 1987 - 1988
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 563) - 53
  bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - nederland - veluwe - gelderland - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - soil analysis - netherlands - veluwe - gelderland
  De invloed van fosforbemesting en bekalking op de groei na 30 jaar van een fijnsparopstand in de boswachterij Smilde, vak 12
  Burg, J. van den; Zielhorst, A.J.M. ; Boersma, F. - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 560) - 86
  bosbouw - kunstmeststoffen - behoeften - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - fertilizers - requirements - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content - forest decline - viability - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Waardering van de minerale voedingstoestand en van enige bodemchemische eigenschappen van 51 opstanden van zomereik
  Burg, J. van den; Oosterbaan, A. - \ 1989
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 550) - 109
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - nederland - quercus robur - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - netherlands - quercus robur
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  Chloroseverschijnselen, bodemvruchtbaarheid en bladsamenstelling van zomereik in Oost-Flevoland, september 1987
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 558) - 33
  bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - quercus robur - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - quercus robur - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Waarnemingen over de minerale voedingstoestand en de bodemvruchtbaarheid van beplantingen en opstanden van zomereik (Quercus robur L.) in de Peel (augustus 1986)
  Burg, J. van den - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 552) - 84
  bosbouw - bomen - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - stikstof - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - quercus robur - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest damage - air pollution - gases - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - nitrogen - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - quercus robur - netherlands - noord-brabant - de peel
  Verslag van een onderzoek naar de minerale - voedingsstoffenvoorziening en de zoutbelasting van een wilgengroeischerm langs de westzijde nabij Zaandam, Kp 5,8 - 4,8 (februari en augustus 1987)
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 521) - 35
  geluid - barrières - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - bosbouw - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - noord-holland - noise - barriers - forest damage - injuries - soil properties - erosion - forestry - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - noord-holland
  Onderzoek naar het optreden van topsterfte bij de Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) : eindr␁apport over het onderzoek in de periode 1969 t/m 1986
  Blok, H. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 527) - 68
  bosbouw - bomen - insecten - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - insects - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - increment - height - diameter - basal area - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content
  De vitaliteit en minerale - voedingstoestand van zomereiken op arme en rijke gronden
  Oosterbaan, A. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 529) - 54
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - quercus robur
  Bodemeisen en minerale voeding van de zomereik (Quercus robur L.)
  Burg, J. van den; Oosterbaan, A. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 530) - 43
  bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - vegetatietypen - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - waterrelaties - bodem - wortels - minerale gronden - horizonten - quercus robur - forestry - trees - soil fertility - nutrients - vegetation types - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - minerals - ash - plants - mineral content - acidification - soil ph - soil acidity - water relations - soil - roots - mineral soils - horizons - quercus robur
  Voorlopige criteria voor de beoordeling van de minerale - voedingstoestand van naaldboomsoorten op basis van de naaldsamenstelling in het najaar
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 522) - 20
  bosbouw - bomen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - gewasanalyse - herfst - pinopsida - forestry - trees - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - plant analysis - autumn - pinopsida
  De conditie en de minerale - voedingstoestand van opstanden van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in de Peel en op de Zuidoostelijke Veluwe
  Burg, J. van den; Evers, P.W. ; Martakis, G.F.P. ; Relou, J.P.M. ; Werf, D.C. van der - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 519) - 66
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - stikstof - nederland - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - air pollution - gases - nitrogen - netherlands - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel
  Onderzoek naar de samenhang tussen het optreden van scheut- en kroonsterfte in opstanden van groveden en Corsicaanse den, de minerale voedingstoestand en het verhoogde optreden van chemische "stress" indicatoren in de hormonenbalans
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.