Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Van kas naar keten: integratie van bedrijfsmanagementsystemen en productieapparaten in de tuinbouw
  Robbemond, R.M. ; Verdouw, C.N. ; Kruize, J.W. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-023) - 73
  tuinbouw - glastuinbouw - ketenmanagement - bedrijfssystemen - rfid - merken - mobiele toepassingen - logistiek - horticulture - greenhouse horticulture - supply chain management - farming systems - rfid - marking - mobile applications - logistics
  Moderne kwekerijen zijn vergaand gemechaniseerd. Om in de toenemende behoefte aan up-to-date managementinformatie en keteninformatie te voorzien, wordt veel informatie handmatig geregistreerd in een bedrijfsmanagementsysteem of handmatig verzonden naar externe partijen. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. Bovendien blijft veel waardevolle informatie uit kwekerijsystemen nu onbenut. Een oplossing is het koppelen van kwekerijsystemen aan het bedrijfsmanagementsysteem. Echter, in de huidige tuinbouwpraktijk blijken dergelijke integratieoplossingen moeizaam van de grond te komen.
  Veggipedia-app scoort met objectiviteit en veelzijdigheid
  Wijk-Jansen, E.E.C. van; Bondt, N. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  groenten - fruit - consumenten - computer software - mobiele toepassingen - voedselconsumptie - voedingswaarde - vegetables - fruit - consumers - computer software - mobile applications - food consumption - nutritive value
  “No story, no glory!”, aldus Harrij Schmeitz, directeur van Fresh Informationmanagement Center BV. Consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt. Dit biedt de groente- en fruitsector grote commerciële kansen. Op voorwaarde dat we aansprekende verhalen over onze producten vertellen. Om dit te ondersteunen heeft de groente- en fruitsector de Veggipedia-app ontwikkeld. LEI Wageningen UR is gevraagd om te onderzoeken in hoeverre deze app aansluit bij behoeften van consumenten
  Mogelijkheden en effectiviteit van apps voor communicatie met consumenten; De Veggipedia-case
  Wijk-Jansen, E.E.C. van; Robbemond, R.M. ; Onwezen, M.C. ; Verdouw, C.N. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-028) - ISBN 9789086156887 - 67
  mobiele toepassingen - computer software - groenten - fruit - consumenten - communicatie - consumenteninformatie - consumentenonderzoeken - verse producten - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - mobile applications - computer software - vegetables - fruit - consumers - communication - consumer information - consumer surveys - fresh products - food safety - nutrition and health - food consumption
  LEI Wageningen UR was commissioned by Tuinbouw Digitaal to carry out a review of the literature on apps as a medium of consumer communication. Around the same time, we also conducted a qualitative consumer survey to determine the strengths of and the scope for improvement in Veggipedia, an app developed by the fruit and vegetable sector. The research findings resulted in recommendations to continue to develop Veggipedia into a reliable and versatile app that will encourage people to eat healthier, tastier, safer, seasonal, and more varied food.
  Mobiles for agricultural development : exploring trends, challenges and policy options for the Dutch government
  Danes, M.H.G.I. ; Jellema, A. ; Janssen, S.J.C. ; Janssen, H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2501) - 25
  landbouwontwikkeling - mobiele toepassingen - kleine landbouwbedrijven - informatieverspreiding - landbouwvoorlichting - ontwikkelingsbeleid - nederland - agricultural development - mobile applications - small farms - diffusion of information - agricultural extension - development policy - netherlands
  Currently many initiatives for m-Agri Apps for smallholder development are taking place. The effectiveness and sustainability of the development is promising, however factual evidence of its impact on livelihood improvements is still rare. As a whole the development of m-Agri Apps is mainly stimulated by donor incentives. Among different stakeholders there is the wish to collaborate more and exchange knowledge on: good practises, setting up learning communities, developing m-Agri Apps with open software, making existing data available, developing locally scaled agricultural content and connecting the poorest to mobile networks. Chances lay in better involvement of the agribusiness sector, which gets currently more and more involved with the smallholder communities around the world.
  App-X (054) : online app voor bijmesten
  Evert, F.K. van; Postma, R. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 18
  precisielandbouw - akkerbouw - teeltsystemen - geografische informatiesystemen - bemesting - computer software - mobiele toepassingen - sensors - precision agriculture - arable farming - cropping systems - geographical information systems - fertilizer application - computer software - mobile applications - sensors
  Om ongewenste effecten van bemesting op gewas, teelt en het milieu te voorkomen, dient de benutting van meststoffen verhoogd te worden. Een perspectiefvolle mogelijkheid is een opdeling van de totale meststoffengift in een basisgift en een of meerdere bijbemestingen. Bij een bijbemesting kan de grootte van de gift gestuurd worden waardoor een aanzienlijke besparing op de meststoffengift mogelijk is. De grootte van een bijmestgift is o.a. afhankelijk van de actuele en gewenste nutriëntenopname van het gewas, de nutriëntenlevering door de bodem en organische meststoffen en de actuele voorraad in de bodem. Voor precisielandbouw is het van belang om te bemesten op het juiste tijdstip, op de juiste locatie en met de juiste hoeveelheid. Voorvrucht, bodemkarakteristieken, en gewasopname zijn allerlei aspecten die bij een perceel-, of plaatsspecifiek bemestingsadvies een rol spelen. De informatie en kennis die hiervoor nodig is, is niet goed beschikbaar of moeilijk te interpreteren. Ontwikkelingen rond sensoren, GPS, rekenmodellen en beschikbaarheid van databestanden, maakt het mogelijk deze kennis in voor de boer praktisch bruikbare informatie en hulpmiddelen om te zetten.
  Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm (interview met Jan Bontsema en Jochen Hemming)
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. ; Hemming, J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - capsicum - robots - automatisering - mobiele toepassingen - projecten - tests - greenhouse horticulture - vegetables - capsicum - robots - automation - mobile applications - projects - tests
  Een internationaal consortium ontwikkelt een modulair robotsysteem dat in enkele gewassen specifieke handelingen moet kunnen verrichten, zoals oogsten (paprika, appels, druiven) en precisiespuiten. De Nederlandse betrokkenen concentreren zich op het oogsten van paprika’s. Teler Robert Vollebregt maakt samen met projectcoördinator Jan Bontsema en technisch onderzoeker Jochen Hemming van Wageningen UR een tussenbalans op.
  Mobiele applicaties voor burgerparticipatie in het EL&I-beleid
  Schmidt, A.M. ; Vullings, L.A.E. ; Houtkamp, J.M. ; Breman, B.C. ; Franke, G.J. ; Hennekens, S.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2350) - 50
  participatie - burgers - mobiele toepassingen - natura 2000 - communicatie - natuurbeleid - participation - citizens - mobile applications - natura 2000 - communication - nature conservation policy
  De participatie van de burger in het beleidsproces is de laatste jaren een steeds belangrijker aandachtspunt geworden. De doelstelling van dit onderzoek is om op basis van een voorbeeld (een casus) de toepasbaarheid van nieuwe geo-informatie en communicatietechnologieën (Geo-ICT) voor interactieve en participatieve processen te testen en te evalueren. In overleg met Programmadirectie Natura 2000 is besloten om een mobiele applicatie te realiseren. Deze applicatie is getest en geëvalueerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van een mobiele applicatie mogelijk is voor de communicatie tussen overheid en maatschappij. Ook heeft de applicatie beleidsmedewerkers en medewerkers van directie Communicatie van EL&I meer bewust gemaakt van nieuwe communicatiemogelijkheden met burgers. Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat niet onderzocht is wat de bijdrage van deze applicatie is aan burgerparticipatie . Het belangrijkste voor goede participatie is een goed verlopend proces, de hulpmiddelen van Geo-ICT zijn daar ondergeschikt aan. Zij komen alleen goed tot hun recht als ze op de juiste manier in een goedlopend proces worden gebruikt.
  Mobiel systeem analyseert bemesting op bedrijf en geeft direct uitslag (interview met Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)5. - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - bemesting - meetsystemen - mestgiften - berekening - gebruiksefficiëntie - mobiele toepassingen - greenhouse horticulture - fertilizer application - measurement systems - dressings - calculation - use efficiency - mobile applications
  Grote hoeveelheden informatie over de bemesting op een bedrijf komen binnenkort veel sneller voor de teler beschikbaar. Dan verschijnt op bestelling een mobiel meetsysteem op zijn erf. Deze apparatuur neemt monsters en analyseert deze, waarna meteen nauwkeurige adviezen en aanpassingen van de gift mogelijk zijn. In het streven naar meer efficiency is deze precieze en zeer snelle peiling van de bemestingstoestand welkom. De wijze van werken maakt ook besparingen op de kosten van kunstmest mogelijk.
  Mobiele slachterij haalbaar? : veehouders tonen interesse in mobiele slachtsystemen
  Animal Sciences Group (ASG), ; Boxtel, M. van - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)11. - ISSN 0926-9142 - p. 27 - 27.
  slacht - slachthuizen - slachtuitrusting - mobiele toepassingen - haalbaarheidsstudies - biologische landbouw - slaughter - abattoirs - slaughtering equipment - mobile applications - feasibility studies - organic farming
  Een mobiele eenheid voor alleen het slachten, waarbij vervolgens het koelen, uitbenen en uitsnijden elders gebeurt, kan een oplossing zijn voor veehouders met bijzondere dieren als geiten of kalkoenen en voor terreinbeherende organisaties als staatsbosbeheer.
  Gadgets voor burgerparticipatie
  Knapen, M.J.R. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 18 - 18.
  informatieverspreiding - mobiele toepassingen - computertechnieken - kennisoverdracht - participatie - sociale interactie - diffusion of information - mobile applications - computer techniques - knowledge transfer - participation - social interaction
  In workshops met experts en in participatieve processen wil je zoveel mogelijk kennis beschikbaar hebben, om te kunnen reageren op gedachten en vragen die opkomen. Ook wil je snel weten wat effecten van maatregelen kunnen zijn. Alterra werkt aan tools die dat soort informatie beter beschikbaar maken en zo beleid, besluitvorming en burgerparticipatie verbeteren.
  Haalbaarheid mobiel slachthuis en uitsnijderij = Feasibility of mobile slaughter and cutting carcasses
  Lambooij, E. ; Puister-Jansen, L.F. ; Graven, W. ; Bemelman, Y. ; Hoste, R. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 460)
  slacht - slachtuitrusting - mobiele toepassingen - streekgebonden producten - biologische landbouw - pluimvee - varkens - rundvee - schapen - geiten - dierenwelzijn - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - dierlijke productie - diergezondheid - slaughter - slaughtering equipment - mobile applications - regional specialty products - organic farming - poultry - pigs - cattle - sheep - goats - animal welfare - feasibility studies - economic viability - animal production - animal health
  To develop selling of local products and biologic meat a mobile unit for slaughter farm animals with a permanent cutting and selling room at the farm can be useful.
  Met nieuwe technieken inspelen op krimpende arbeidsmarkt : inventarisatie van arbeidsbesparende technieken in de sectoren glastuinbouw, melkveehouderij en fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Knijff, A. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Zijlstra, J. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2010-05) - 123
  landbouwsector - fruitteelt - glastuinbouw - melkveehouderij - arbeidsmarkt - personeel - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - automatisering - efficiëntie - mobiele toepassingen - agricultural sector - fruit growing - greenhouse horticulture - dairy farming - labour market - personnel - organization of work - labour productivity - automation - efficiency - mobile applications
  In opdracht van het ministerie van EL&I is geïnventariseerd hoe de agrarische sectoren kunnen omgaan met de toekomstige krappe(re) arbeidsmarkt door gebruik te maken van arbeidsbesparende technieken. Het onderzoek is uitgevoerd in de sectoren fruitteelt, glastuinbouw, en melkveehouderij.
  Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
  Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
  Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
  mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history - gelderse vallei
  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
  Onderzoeker Marc Ruijs: "Breng succes- én faalfactoren beter in kaart' (interview met Marc Ruijs)
  Arkesteijn, M. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)10. - p. 7 - 9.
  kassen - snijbloemen - arbeid (werk) - werkorganisatie - doelstellingen - efficiëntie - automatisering - glastuinbouw - mobiele toepassingen - greenhouses - cut flowers - labour - organization of work - objectives - efficiency - automation - greenhouse horticulture - mobile applications
  Arbeid is in Nederland relatief duur en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Reden genoeg voor een onderzoek naar arbeidsbesparende technieken in onder andere de glastuinbouw. Bij dit onderzoek zijn alle recente arbeidsbesparende technieken in kaart gebracht en is nagegaan wat de verwachtingen zijn over deze nieuwe technieken als mobiel telen en oogstrobots. Onderzoeker Marc Ruijs geeft een aantal aanbevelingen om met arbeidsbesparende technieken om te gaan.
  Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen
  Beerling, E.A.M. ; Poot, E.H. ; Paternotte, S.J. ; Lans, C.J.M. van der - \ 2009
  cultuurmethoden - teeltsystemen - chrysanthemum - chrysanten - plantenplagen - pythium - geïntegreerde bestrijding - glastuinbouw - mobiele toepassingen - cultural methods - cropping systems - chrysanthemum - chrysanthemums - plant pests - pythium - integrated control - greenhouse horticulture - mobile applications
  Posterpresentatie. Wijzigingen in het teeltsysteem kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van ziekten en plagen en hun chemische of biologische bestrijding. Voor de mobiele teelt van chrysant is onderzocht waardoor het optreden van Pythium wordt veroorzaakt en kan worden beïnvloed
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.