Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==natuurlijk licht
  Check title to add to marked list
  Verbetering lichtinval winterlicht : Improving the availability of natural light in winter
  Kempkes, F.L.K. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1375) - 55
  glastuinbouw - kasgewassen - kastechniek - constructie - natuurlijk licht - lichtdoorlating - condenseren - diffuus glas - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse technology - construction - natural light - light transmission - condensation - diffused glass
  In winter at northern latitudes light is the limiting factor for crop growth. The design of the Venlo greenhouse has not changed for many years although the development of diffuse glass and use of Anti Reflection coatings were only recent. This report shows results of Ray-tracing calculations of the effect of several measures as roof slope, ridge orientation, symmetry of the roof, reflection of the construction elements and the effect of condensation on light transmission of the greenhouse. Results show that it is possible to increase light transmission by more than 10% in case a combination of measures are taken. Effects of standard glass on transmission are higher than with diffuse glass. The measurements on the effect of condensation shows a hugh variation but in average condensation can cost you light, 2% (standard glass) but can gain light as well, up to 6%. Economic feasibility and restrictions in constructions are not taken into account. The optimal winter light greenhouse means a complete re-design of the Venlo type greenhouse cover.
  'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring
  Noort, F.R. van; Snel, J.F.H. ; Warmenhoven, M.G. ; Meinen, E. ; Steenhuizen, J.W. ; Kempkes, F.L.K. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1327) - 66
  glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - diffuus glas - lichtdoorlating - natuurlijk licht - energiebesparing - teeltsystemen - proeven - greenhouse horticulture - pot plants - diffused glass - light transmission - natural light - energy saving - cropping systems - trials
  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en twee Bromeliasoorten. Het licht werd diffuus gemaakt door een diffuus schermdoek, door diffuus glas of door te telen in de Daglichtkas. Ook bij veel instraling werd de luchtvochtigheid op peil gehouden door verneveling. In het zomerhalfjaar trad bij alle gewassen een spectaculaire groeiverbetering op door meer diffuus licht toe te laten; nooit trad er bladschade op. Zo waren de anthuriums in 16 weken vermarktbaar, terwijl dat in de praktijk 22 weken duurde, waarbij de planten ook nog eens 25% zwaarder waren dan in praktijk. Door toepassen van lichtintegratie en verlaging van het temperatuursetpoint werd 25% energie bespaard. Om risico op schade door teveel licht te kunnen voorkomen zijn methoden voor plantmonitoring verbeterd. Zo zijn enkele verbeteringen aan de Plantivity meter gemaakt waardoor de meter minder vaak (eens per week) van blad verwisseld hoeft te worden en de potentiele fotosynthese bepaald kan worden voor een betere inschatting van efficiëntie van fotosynthese. Grip on light in potted anthurium and bromeliads Diffuse light is beneficial for plant growth. Furthermore, in greenhouses with pot plants more light can be allowed if the light is diffuse. When combined with the Next Generation Cultivation (‘Het Nieuwe Telen’) new possibilities arise to improve production and to save energy. Experiments were conducted with two Anthurium cultivars and two Bromeliads. The light was made diffuse by a diffuse screen, diffuse glass or by growing the plants in the Daylight greenhouse. Air humidity was always maintained at high levels. In the summer half year the growth of all crops increased substantially by allowing more diffuse light; leaf damage never occurred. The anthurium plants were marketable within 16 weeks, whereas normally this takes 22 weeks; the plants were also 25% larger. Applying light integration and decreasing the set-point for heating saved 25% energy. To avoid the risk of leaf damage due to too much light, methods for plant monitoring were improved. The Plantivity sensor was improved such that the sensor can measure for one week on the same leaf instead of changing the leaf every 2-3 days. Furthermore, the sensor can now be used to measure potential photosynthesis which allows a better estimate of the efficiency of photosynthesis.
  Grip op licht – Energiebesparing en diffuus licht bij potplanten
  Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Snel, J.F.H. - \ 2014
  glastuinbouw - cultuurmethoden - phalaenopsis - natuurlijk licht - lichtregiem - lichtsterkte - energiebesparing - schermen - temperatuur - monitoring - greenhouse horticulture - cultural methods - natural light - light regime - light intensity - energy saving - blinds - temperature
  Natuurlijk licht heeft potentie voor energiebesparing en teeltverbetering. Meer licht in de kas geeft extra groei en bespaart energie en om te voorkomen dat meer licht tot lichtschade leidt, ontwikkelen we ook plantmonitoring. De doelstelling van dit onderzoek is energie besparing, door meer natuurlijk licht, verneveling en aangepaste regeling van temperatuur en scherm.
  Diffuus licht verhoogt opbrengst
  Hemming-Hoffmann, S. ; Dueck, T.A. - \ 2007
  Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)1. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - natuurlijk licht - lichtdoorlating - folie - diffuus glas - gewasopbrengst - groenteteelt - proeven - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - natural light - light transmission - foil - diffused glass - crop yield - vegetable growing - trials - greenhouse horticulture - production growth
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft onderzoek gedaan naar de effecten van diffuus licht in komkommer. De opbrengst was 5% hoger, terwijl het lichtverlies 4% was ten opzichte van de afdeling met helder licht. Nieuwe kasdekmaterialen zijn in ontwikkeling om dit verlies te voorkomen en toch het licht diffuus te maken
  Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
  Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9789085850168 - 56
  kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
  Verkenning haalbaarheid diamantglas (fase 1)
  Kempkes, F.L.K. ; Mohammadkhani, V. ; Post, R.J. ; Antwerpen, A. van - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 427) - ISBN 9789067549172 - 29
  kassen - glas - bouwmaterialen - licht - natuurlijk licht - lichtdoorlating - energiebehoud - straling - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - glass - building materials - light - natural light - light transmission - energy conservation - radiation - greenhouse horticulture - energy saving
  Het effect van NIR-filterende kasdek- en schermmaterialen op kasklimaat, energieverbruik en gewasproductie
  Hemming, S. ; Kempkes, F.L.K. ; Mohammadkhani, V. ; Braak, N.J. van de; Dueck, T.A. ; Jongschaap, R.E.E. ; Marissen, A. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Innovations 505) - ISBN 9789067549516 - 117
  kassen - natuurlijk licht - temperatuur - isolatiematerialen - thermoregulatie - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - natural light - temperature - insulating materials - thermoregulation - greenhouse horticulture - production growth
  Het NIR gedeelte in de zonnestraling is niet direct nodig voor de plantengroei, de stralingsenergie in dit gebied leidt tot een opwarming van kasonderdelen, installaties en planten en zo tot een temperatuurverhoging in de kas. Dit is een wenselijk effect in de wintermaanden, sinds de in de kas komende stralingsenergie bijdraagt aan de kasverwarming, het gasverbruik daalt. Tijdens de zomermaanden is deze temperatuurverhoging ongewenst, zonder onvoldoende luchtingscapaciteit leiden hoge temperaturen tot stressverschijnselen in het gewas. Maatregelen om NIR te filteren zijn in deze studie onderzocht. Er is een analyse uitgevoerd naar de potenties om een traditionele kas zo veel mogelijk gesloten te kunnen houden als het NIR gedeelte van de zonnestraling zo veel mogelijk buiten de kas kan worden gehouden. Ook is onderzocht, welke effecten met NIR-filterende materialen (kasdek, scherm, krijt) bereikt kunnen worden en welke materiaalontwikkelingen in de toekomst nodig zijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen UR (Agrotechnology & Food Innovations, Plant Research International en PPO Glastuinbouw) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek.
  Hogere productie mogelijk door tegenhouden NIR-licht : In de zomer veel licht in de kas, maar weinig warmte
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. ; Marissen, A. - \ 2005
  Onder Glas 2 (2005)6/7. - p. 4 - 5.
  kassen - natuurlijk licht - fotosynthese - temperatuur - isolatiematerialen - thermoregulatie - modellen - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - natural light - photosynthesis - temperature - insulating materials - thermoregulation - models - agricultural research - greenhouse horticulture - production growth
  De meeste planten hebben ook in de zomer veel licht nodig, maar moeten worden beschermd tegen te veel warmte. Uit onderzoek door Wageningen UR blijkt dat NIR-filterende kasdek- of schermmaterialen in de toekomst een oplossing bieden. Deze materialen voorkomen dat de temperatuur in de kas te hoog oploopt. Ze zorgen er bovendien voor dat de productie tot wel 10% stijgt. Boven genoemde studies zijn gedaan met behulp van modelberekeningen om perspectieven te schetsen, praktische experimenten moeten volgen
  Niet alleen door glas valt licht in de kas
  Waaijenberg, D. ; Marissen, N. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2004
  Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)37. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
  licht - kassen - natuurlijk licht - daglicht - lichtdoorlating - bouwmaterialen - kosten - light - greenhouses - natural light - daylight - light transmission - building materials - costs
  Zoveel mogelijk licht in de kas wordt bereikt met verlichting en door zonlicht optimaal te gebruiken. Er speelt echter nòg een factor mee. Het materiaal waarmee een kas is opgebouwd, levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid en het soort licht dat die kas binnenkomt. Gegevens in bijgaande tabel: Lichtdoorlatendheid, levensduur en prijsindicatie kasomhullingsmaterialen
  Gratis zonlicht raak onderbelicht
  Hemming, S. - \ 2004
  Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)34. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  licht - vruchtgroenten - natuurlijk licht - fotosynthese - glastuinbouw - light - fruit vegetables - natural light - photosynthesis - greenhouse horticulture
  Adviezen over het optimaal gebruik maken van natuurlijk licht in de glastuinbouw
  Lichtkleur afstemmen op gewas
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. - \ 2004
  Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)36. - ISSN 0925-9694 - p. 34 - 35.
  licht - fotosynthese - kasgewassen - natuurlijk licht - kassen - light - photosynthesis - greenhouse crops - natural light - greenhouses
  Lichtsamenstelling en de invloed daarvan op de fotosynthese in de glastuinbouw
  Kassen en tunnels : het ene kasdekmateriaal is het andere niet
  Waaijenberg, D. ; Marissen, N. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)38. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  kassen - lichtdoorlating - natuurlijk licht - kunststoffen - glas - diffuus glas - gecoat glas - folie - greenhouses - light transmission - natural light - plastics - glass - diffused glass - coated glass - foil
  Voor een optimale gewasgroei moet het kasdek zo veel mogelijk het juiste licht doorlaten. Het kasdek kan bestaan uit glas, kunststofplaten of folie. Wat zijn de verschillen? En welke ontwikkelingen zijn er per materiaal te bespeuren? Gegevens in bijgaande tabel: Belangrijke eigenschappen van glas, hunststofplaten en folies ten aanzien van PAR direct, PAR diffuus, K-waarde (warmteweerstand van het materiaal), levensduur en prijsindicatie
  Meer natuurlijk licht in de kas
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. - \ 2004
  Vakblad voor de Bloemisterij 59 (2004)37. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  licht - natuurlijk licht - kasgewassen - fotosynthese - constructie - lichtdoorlating - reflectie - light - natural light - greenhouse crops - photosynthesis - construction - light transmission - reflection
  Serie artikelen over licht. In deze editie aandacht voor het optimaal gebruik maken van daglicht in de kas. Rubrieken in dit artikel zijn: zijn er betere kasdekmaterialen?; hoe zit het met de lage zonnestanden?; is direct licht beter dan diffuus?; hoe kan bodemfolie helpen?; wat maakt de oriëntatie van de kas uit?; welke invloed heeft de dakhelling?; loont het schoonmaken van het kasdek?; zit er nog winst in de constructiedelen?
  Welke lichtkleur heeft de plant nodig?
  Hemming, S. ; Dueck, T.A. - \ 2004
  Vakblad voor de Bloemisterij 59 (2004)36. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  licht - fotosynthese - natuurlijk licht - kasgewassen - light - photosynthesis - natural light - greenhouse crops
  De hoeveelheid licht bepaalt de fotosynthese van planten en zo ook groei en productie. De spectrale samenstelling van het licht, de lichtkleur, heeft vooral invloed op de vormgeving, de bloei en de ontwikkeling van de plant. De volgende vragen worden in dit artikel beantwoord: 1) Heeft de plant een voorkeur voor een bepaald licht? 2) Wat gebeurt er als de plant meer rood of meer blauw krijgt? 3) Wat gebeurt er als verrood weggehaald wordt? Gegevens in bijgaande tabel: Gewenste veranderingen in natuurlijk licht qua lichtintensiteit en lichtkleur per gewasgroep
  Alles om te weten bij de keuze van het kasdekmateriaal
  Waaijenberg, D. ; Marissen, N. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2004
  Vakblad voor de Bloemisterij 59 (2004)35. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  sierplanten - kassen - bekleding, bouw - kunststofbekleding - constructie - natuurlijk licht - energiebehoud - glastuinbouw - ornamental plants - greenhouses - cladding - plastic cladding - construction - natural light - energy conservation - greenhouse horticulture
  Agrotechnology & Food Innovations (het voormalige IMAG), Plant Research International en PPO hebben in opdracht van LNV en Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek een uitgebreide studie gemaakt over 'Optimaal gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw'. In een reeks van vier artikelen, waarvan dit het tweede is, doet het Vakblad daar verslag van. Gegevens in bijgaande tabellen over materiaaleigenschappen van glas, kunststofplaten en folies en foliemateriaal
  Optimaal gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw
  Hemming, S. ; Waaijenberg, D. ; Bot, G. ; Sonneveld, P. ; Zwart, F. de; Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Dieleman, J.A. ; Marissen, N. ; Rijssel, E. van; Houter, G. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 100) - ISBN 9789067547673 - 155
  licht - natuurlijk licht - fotoperiode - fotoperiodiciteit - fotosynthese - kasgewassen - isolatiematerialen - energiebehoud - kassen - glastuinbouw - light - natural light - photoperiod - photoperiodism - photosynthesis - greenhouse crops - insulating materials - energy conservation - greenhouses - greenhouse horticulture
  Natuurlijk licht is een van de belangrijkste factoren met betrekking tot de groei en ontwikkeling van planten. Door het proces van fotosynthese maakt de plant bouwstoffen aan voor de groei vanuit de onderdelen licht, water en CO2. In dit rapport wordt enerzijds de lichtbehoefte van gewassen besproken en anderzijds de technische mogelijkheden van omhullingsmaterialen en schermen om het licht in de kas te beïnvloeden. Het rapport beperkt zich tot het natuurlijke licht en laat dus het kunstlicht hier buiten beschouwing. Na een inleiding in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 de beschrijving wat licht en globale straling is, wat de hoeveelheid straling is in verschillende seizoenen, uit welke lichtkleuren de globale straling is samengesteld en hoe de daglengte in Nederland varieert. In hoofdstuk 3 is beschreven wat de lichtbehoefte van planten voor de fotosynthese en de morfogenese is. Tevens is de lichtbehoefte van gewassen tijdens de opkweek van het uitgangsmateriaal en tijdens de productiefase onderzocht. Per gewasgroep (vruchtgroenten, bladgroenten, snijbloemen, potplanten) wordt aangegeven welke lichtintensiteit en welk spectrum nodig is, om een optimale gewasproductie te realiseren. In hoofdstuk 4 wordt geïnventariseerd, welke kasomhullings- en schermmaterialen er zijn, welke optische eigenschappen relevant zijn om natuurlijk licht in de kas door te laten dringen en welke technische mogelijkheden er zijn om deze materiaaleigenschappen aan te passen. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een bepaalde lichtbehoefte voor een gewasgroep gerealiseerd of geoptimaliseerd zou kunnen worden en wat daarvan de gevolgen voor het gewas zijn. Aangezien natuurlijk licht tevens invloed heeft op de warmtebalans in een kas wordt ook het effect van de verschillende lichtbestanddelen op de energiehuishouding van de kas besproken. De kernresultaten zijn in hoofdstuk 5, de synthese samengevat, onderverdeeld naar de behoeften van gewasgroepen.
  UV-straling in de kas: mogelijkheden en grenzen
  Hoffmann, S. - \ 2000
  Vakblad voor de Bloemisterij 55 (2000)25. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 46.
  potplanten - ultraviolette straling - zonnestraling - lichtdoorlating - licht - glas - kassen - daglicht - natuurlijk licht - kleur - optica - binnen kweken (van planten) - glastuinbouw - uv-lampen - pot plants - ultraviolet radiation - solar radiation - light transmission - light - glass - greenhouses - daylight - natural light - colour - optics - indoor culture - greenhouse horticulture - uv lamps
  Effect van UV-straling op kleuring van Coleus Blumei 'Wizzard Velvit Red'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Indeling optische straling; 2) Transmisse voor UV-straling van verschillende dekmaterialen (folie UV, glas UV, glas normaal, folie normaal, folie UV-blok
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.