Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Use of computational fluid dynamics (CFD) modelling to improve tracer gas techniques in very open naturally ventilated livestock buildings
  Dooren, H.J.C. van; Sapounas, A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 664) - 34
  melkveehouderij - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - natuurlijke ventilatie - ventilatie - computationele vloeistofdynamica - modelleren - dairy farming - cattle housing - cow housing - natural ventilation - ventilation - computational fluid dynamics - modeling
  Ventilation rates from naturally ventilated livestock buildings are commonly measured using CO2 produced by animals or SF6 injected in the building acting as a tracer gas. Crucial assumption for this method is that the tracer gas is completely mixed through the whole building and behaves comparable with the target gasses like ammonia (NH3). In very open livestock buildings like modern dairy barns this assumption is under pressure due to the relatively increasing share of cross ventilation to the total ventilation rate. Analyses of emission measurements using CO2 as a tracer gas have shown that with the used sampling pattern the variation between farms is reduced to an acceptable level. The analyses also showed that more emphasis should be paid to the accuracy and precision of the measurements. The use of models can help to gain insight in ventilation rates, flow patterns and internal concentration differences at different outdoor conditions.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 617) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Mensonides te Cornwerd (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 616) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Zonderland-Verhoef te Koudum (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 615) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - natuurlijke ventilatie - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - natural ventilation - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die zijn uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Van de Streek te Broek (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Ventilatievoud: de praktijk
  Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Budding, J. ; Steenbakkers, M. ; Rispens, S. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 294)
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - regulatie - prestatie van apparatuur - computeranalyse - toepassing - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - regulation - equipment performance - computer analysis - application - greenhouse horticulture
  Eindrapport van het project 'ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project 'Online-schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven, evenals de visie van een adviseur
  Ventilatievoudmonitor kan fors energie besparen (interview met Jan Bontsema)
  Medema, D. ; Bontsema, J. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2007)3. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - computeranalyse - regulatie - energiegebruik - energiebalans - technische vooruitgang - market gardens - natural ventilation - air conditioning - computer analysis - regulation - energy consumption - energy balance - technical progress
  De luchtvochtigheid en temperatuur in kassen kan worden bijgestuurd met de raamstand. Maar in welke hoeveelheden vocht, warmte en ook CO2 er door de ramen naar buiten gaat is moeilijk vast te stellen. WUR glastuinbouw heeft een systeem ontwikkeld waarmee het ventilatievoud berekend kan worden met een klimaatcomputer. Het kasklimaat kan zo veel beter gereguleerd worden
  On-line schatting van het ventilatievoud van kassen
  Henten, E.J. van; Bontsema, J. ; Kornet, J.G. ; Hemming, J. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International - 60
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - beluchting - regulatie - warmtebehoud - computeranalyse - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - aeration - regulation - heat conservation - computer analysis - greenhouse horticulture
  Natuulrijke ventilatie is één van de belangrijkste manieren om de luchtvochtigheid en de temperatuur in een kas te meten. Maar hoeveel vocht, warmte en CO2 er door de ramen naar buiten gaan is niet bekend. In dit rapport wordt daarom een methode beschreven om op een eenvoudige manier het ventilatievoud van kassen te bepalen en daarmee ook op eenvoudige manier inzicht te krijgen in de energie- , vocht- en CO2- stromen
  Methaanemissie uit natuurlijk geventileerde melkveestallen = Methane emission from cubicle housing systems for dairy cows
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Monteny, G.J. - \ 2003
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2003-01) - 41
  melkveehouderij - stallen - huisvesting van koeien - natuurlijke ventilatie - methaan - emissie - luchtkwaliteit - broeikasgassen - dairy farming - stalls - cow housing - natural ventilation - methane - emission - air quality - greenhouse gases
  In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) is in opdracht van Novem onderzoek uitgevoerd naar de methaanemissie uit melkveestallen. Het onderzoek werd uitgevoerd op 13 melkveebedrijven, parallel aan ammoniakemissie-metingen die werden uitgevoerd in het kader van het project Koeien en Kansen. In dit project streeft men om op 17 melkveehouderijbedrijven en op proefboerderij De Marke via diverse maatregelen te komen tot een zo optimaal mogelijke benutting van mineralen bin-nen het bedrijf. De monstername van lucht dat de stal verliet gebeurde via een geïsoleerde en verwarmde verzamelleiding vlak onder de open nok. Gedurende 7 dagen werd de lucht opgevangen in een gecoate roestvrijstalen canister van 6 liter. De bepaling van het gehalte methaan werd uitgevoerd volgens de analysemethode MSP-A035 (gaschromatische methode) in het chemisch laboratorium van het IMAG . De emissie uit een stal is het product van de gemeten concentratie van het gas en de hoe-veelheid lucht dat de stal verlaat (ventilatiedebiet). Melkveestallen zijn natuurlijk geventi-leerd hetgeen betekent dat het ventilatiedebiet niet word gecontroleerd en niet met bijvoor-beeld meetventilatoren is te registreren. In dit onderzoek is het debiet bepaald met een bronsterkte-tracermethode. Als tracergas voor de debietmetingen werd zwavel hexafluoride (SF6) gebruikt. Een mengsel van perslucht en tracergas werd zodanig in de stal geïnjecteerd dat het zich vergelijkbaar met ammoniak (en methaan) vanaf de stalvloer kon verspreiden. In het mengmonster, dat via de verzamelleiding werd aangezogen, werd de tracergascon-centratie gemeten. Uit deze concentratie werd de mengfactor (ventilatiedebiet) afgeleid. Op de traditionele melkveebedrijven varieerde de stalemissie tussen 0,31 en 0,71 kg CH4 per dag per dier met een gemiddelde van 0,5 kg CH4 per dag per dier. Dit emissiecijfer is navenant hoger dan de CH4-emissieniveaus die doorgaans in de literatuur worden gevon-den. De gemeten emissies waren overigens goed vergelijkbaar met de theoretische emissies die op basis van de melkproductie en de drogestofopname mogen worden verwacht. Op-vallend is dat op 4 melkveebedrijven, waar de melkkoeien overdag tussen de 5 en 10 uren buiten werden gehouden, de gemiddelde CH4-emissie niet lager was dan de gemiddelde emissie van de stallen waar de dieren permanent binnen waren. Op één bedrijf is afzonder-lijk in een volle en een lege stal gemeten. In een lege stal vormt de mestkelder de enige bron en deze bijdrage bleek 30% te zijn van de emissie bij volle stalbezetting, terwijl in de literatuur 20% wordt genoemd. Op één van de bedrijven werd een biologische bedrijfs-voering toegepast. De CH4-emissie was met ruim 1 kg per dag per koe aanmerkelijk hoger dan de emissie op de traditionele bedrijven. Onbekend is in welke mate het gebruik van stro in de stal en/of het voer hebben bijgedragen aan dit verschil.
  Natuurlijke ventilatie automatisch regelen
  Huijben, J. ; Praktijkonderzoek Veehouderij (PV), - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - varkensstallen - ventilatie - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - luchtstroming - temperatuur - pig farming - pigs - meat animals - pig housing - ventilation - natural ventilation - air conditioning - air flow - temperature
  De nieuwste ontwikkeling op het gebied van ventilatiesystemen wordt op het Praktijkcentrum Sterksel onderzocht in een afdeling met 144 vleesvarkens. De regeling is niet gekoppeld aan een ventilator of centraal afzuigsysteem, maar zet een nokklep in beweging. Daardoor wordt de afvoer van de ventilatielucht door natuurlijke ventilatie geregeld. Het jaren geleden beproefde systeem met natuurlijke ventilatie heeft door de verandering bij de luchtaanvoer een nieuwe impuls gekregen. Bovendien voldoet de vloeruitvoering aan de normen voor emissie-arme huisvesting. De ervaringen van de eerste ronde met betrekking tot het klimaat zijn positief.
  Nieuwe meetmethode voor emissie buitenuitloop
  Leeuw, M.T.J. de - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - varkensstallen - emissie - luchtverontreiniging - broeikaseffect - gassen - ammoniak - natuurlijke ventilatie - milieueffect - scharrelhouderij - meting - monitoring - pig farming - pig housing - emission - air pollution - greenhouse effect - gases - ammonia - natural ventilation - environmental impact - free range husbandry - measurement - monitoring
  Varkensstallen moeten tegenwoordig emissiearm gebouwd worden. Dit lijkt in strijd met de steeds hogere eisen m.b.t. welzijn die aan de huisvesting worden gesteld. Denk aan de biologische varkenshouderij. Hierbij hebben de dieren de beschikking over buitenuitloop en natuurlijk geventileerde ruimten. Maar hoe milieubelastend is eigenlijk de uitloop van biologische varkens?
  Onderzoek naar de ammoniak- en geuremissie van stallen LVII : natuurlijk geventileerde potstal voor melkgeiten = Naturally ventilated, deep litter housing for dairy goats
  Huis in ’t Veld, J.W.H. ; Evers, E. ; Mol, G. - \ 2002
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-18) - ISBN 9789054062226 - 32
  geitenhouderij - melkproducerende dieren - ammoniakemissie - stankemissie - luchtkwaliteit - stallen - huisvesting, geiten - strooisel - natuurlijke ventilatie - goat keeping - milk yielding animals - ammonia emission - odour emission - air quality - stalls - goat housing - litter (plant) - natural ventilation
  Door de IMAG-meetploeg werd onderzoek verricht naar de ammoniak- en geuremissie van een natuurlijk geventileerde potstal voor melkgeiten. Zowel in de zomer als in de winter werd een periode gemeten. Het loopgedeelte van de melkgeiten was voorzien van een strolaag (pot). De geiten kregen gedoseerd krachtvoer en konden onbeperkt gerstestro opnemen. Dagelijks werd een hoeveelheid niet opgegeten stro in de pot geveegd, zodat de strolaag geleidelijk dikker werd.
  Stalklimaat op Lagekostenbedrijf is goed
  Blanken, K. ; Biewenga, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - ventilatie - luchtstroming - natuurlijke ventilatie - ligboxen - loopstallen - binnenklimaat - stalls - animal housing - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - pilot farms - demonstration farms - air conditioning - temperature - air temperature - ventilation - air flow - natural ventilation - cubicles - loose housing - indoor climate
  De open stalconstructie van het Lagekostenbedrijf biedt tijdens warme dagen een prima omgeving voor de melkkoeien, mits de windsnelheid buiten hoog genoeg is.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen XLVIII : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee; zomerperiode = Cubicle housing system with a grooved floor for dairy cattle; summer period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Monteny, G.J. ; Scholtens, R. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-03) - ISBN 9789054061915 - 20
  ammoniak - emissie - stankemissie - melkvee - ligboxen - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - huisvesting van koeien - melkveehouderij - natuurlijke ventilatie - ammonia - emission - odour emission - dairy cattle - cubicles - air quality - ammonia emission - cow housing - dairy farming - natural ventilation
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie van een ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee gedurende de zomerperiode. Het onderzoek is uitgevoerd door de IMAG-meetploeg op het bedrijf van de familie de Lange in Arriën.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen L : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een geprofileerde vloer voor melkvee, winterperiode = Cubicle housing system with a profiled floor for dairy cattle, winter period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-08) - 16
  melkveehouderij - stallen - ligboxen - huisvesting van koeien - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - natuurlijke ventilatie - mestschuiven - dairy farming - stalls - cubicles - cow housing - ammonia emission - air quality - natural ventilation - dung scrapers
  De ammoniakemissie uit een natuurlijk geventileerde ligboxenstal voor melkvee werd gemeten. Het loopgedeelte van de dieren was uitgevoerd met dichte, geprofileerde vloerelementen van 3 bij 1 meter. De vloer had een afschot van 1 cm naar het midden, haaks op de lengterichting. Om iedere vijf (soms zes) vloerelementen was een metalen rooster aangebracht van 18 cm breed. De vaste mest en urine werden regelmatig met een aangepaste mestschuif in de onderliggende kelder geschoven. Doordat de mestkelder nagenoeg was afgesloten werd de ammoniakemissie uit de kelder in principe geminimaliseerd. Het oppervlak van de vloerelementen was voorzien van groeven die naast de afvoer van urine ook de beloopbaarheid van de vloer bevorderen. De gemeten ammoniakemissie uit de stal werd vergeleken met de emissiefactor voor melkkoeien die gehuisvest zijn in een ligboxenstal met roostervloer en mestkelder.
  Gecombineerde natuurlijke en mechanische ventilatie bij gespeende biggen
  Huijben, J.J.H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 229) - 21
  varkensstallen - kunstmatige ventilatie - natuurlijke ventilatie - kosten-batenanalyse - dierenwelzijn - thermoregulatie - milieubeheersing - ventilatie - energiegebruik - pig housing - artificial ventilation - natural ventilation - cost benefit analysis - animal welfare - thermoregulation - environmental control - ventilation - energy consumption
  In een proefafdeling en een referentieafdeling, elk voor 60 gespeende biggen, is gedurende 18 ronden een natuurlijk/mechanisch ventilatiesysteem (hybride ventilatie) vergeleken met een mechanisch ventilatiesysteem.
  Gecombineerde natuurlijke en mechanische ventilatie in kraamafdelingen
  Huijben, J.J.H. ; Smolders, M.A.H.H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 213) - 19
  varkensstallen - kraamhokken - natuurlijke ventilatie - kunstmatige ventilatie - energiegebruik - klimaatregeling - energiebesparing - stalinrichting - pig housing - farrowing pens - natural ventilation - artificial ventilation - energy consumption - air conditioning - energy saving - animal housing design
  In dit onderzoek is de werking bestudeerd van een nieuwe klimaatregelaar, die zowel natuurlijke als mechanische ventilatie kan regelen. Een inschatting van de energiebesparing geeft aan dat een besparing op ventilatie-energie van 25 tot 30% mogelijk is.
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen XLVIII : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met sleufvloer tijdens de zomerperiode = cubicle housing system with a grooved floor for dairy cattle during the summer period
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Monteny, G.J. ; Scholtens, R. - \ 2000
  Wageningen : IMAG (Nota / IMAG P 2000-84) - 18
  luchtkwaliteit - melkveehouderij - ammoniakemissie - ligboxen - huisvesting van koeien - natuurlijke ventilatie - melkvee - emissie - air quality - dairy farming - ammonia emission - cubicles - cow housing - natural ventilation - dairy cattle - emission
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie van een ligboxenstal met sleufvloer voor melkvee gedurende de zomerperiode. Het onderzoek is uitgevoerd door de DLO-meetploeg op het bedrijf van de familie de Lange in Arriën.
  Toetsing van een nieuw concept voor natuurlijke ventilatie in een vleeskuikenstal
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Oudshoorn, L. ; Haandrikman, J. - \ 1999
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P 99-31) - 34
  huisvesting van kippen - ventilatie - natuurlijke ventilatie - chicken housing - ventilation - natural ventilation
  Monitoring ammoniakemissie natuurlijk geventileerde melkveestal
  Monteny, G.J. ; Scholtens, R. - \ 1999
  Wageningen : IMAG (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) V 99 - 44) - 18
  melkveehouderij - stallen - huisvesting van koeien - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - monitoring - natuurlijke ventilatie - dairy farming - stalls - cow housing - ammonia emission - air quality - monitoring - natural ventilation
  Een monitoringsonderzoek werd uitgevoerd naar de emissie van ammoniak uit een melkveestal op het bedrijf van de familie Eggink te Laren (Gld.). Doel van het onderzoek was om door periodiek meten, gecombineerd met modelberekeningen, een schatting te verkrijgen van de ammoniakemissie, als onderdeel van het totale nutriëntenmanagement op het bedrijf.
  Natuurlijk geventileerde vleesstierenstal met betonroosters
  Scholtens, R. ; Huis in 't Veld, J.W.H. - \ 1998
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek 98-1005)
  huisvesting van koeien - stieren (bulls) - ligboxen - stallen - roostervloeren - vloeren - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - natuurlijke ventilatie - rundveehouderij - cow housing - bulls - cubicles - stalls - grid floors - floors - air pollution - ammonia - emission - volatilization - air quality - ammonia emission - natural ventilation - cattle husbandry
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een natuurlijk geventileerde vleesstierenstal met 132 dierplaatsen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.