Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 95 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Adding value to end of lay hens: improving welfare, sustainability and credibility
  Weeks, C.A. ; Elson, H.A. ; Jozefova, J. ; Neijenhuis, F. ; Yngvesson, J. ; Voslarova, E. - \ 2017
  In: Book of Abstracts Xth Symposium on Poultry Welfare. - World's Poultry Science Association (WPSA) - p. 167 - 168.
  Hens - transport - handling - networking - end of lay - welfare
  Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
  landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
  Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
  Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
  Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
  Wageningen UR, DLO
  zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
  In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
  Europees lobbyen voor Nederlandse agrokennis
  Schaik, L. van; Geerling-Eiff, F.A. ; Meijnders, M. ; Rood, J. ; Poppe, K.J. - \ 2015
  Den Haag : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ (Clingendael rapport ) - 49
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - europese unie - onderzoeksbeleid - kennisoverdracht - innovaties - subsidies - netwerken (activiteit) - agricultural policy - cap - netherlands - european union - research policy - knowledge transfer - innovations - subsidies - networking
  Dit rapport is geschreven door Instituut Clingendael en LEI Wageningen UR voor het Ministerie van Economische Zaken (meer specifiek voor de Directie Agro- en Natuurkennis (DANK)). Het hoofddoel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in hoe DANK, door tactisch te opereren in de Brusselse beleidsarena in het bijzonder waar het de EU-kennisagenda betreft, in Nederland gevestigde kennisinstellingen kennis kan laten genereren die het Nederlandse landbouw- en natuurbeleid zoveel mogelijk ten goede komt.
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Praktijknetwerken voorzien in kennisbehoefte
  Dwarswaard, A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2014
  BloembollenVisie 07-03-2014 (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  ondernemerschap - bedrijfsmanagement - kennis - kennisoverdracht - samenwerking - netwerken (activiteit) - innovaties - behoeften - organisaties - agrarisch onderwijs - landbouwkundig onderzoek - entrepreneurship - business management - knowledge - knowledge transfer - cooperation - networking - innovations - requirements - organizations - agricultural education - agricultural research
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je ervan met anderen? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze veertiende en laatste aflevering Marijke Dijkshoorn/Dekker, onderzoekster bij LEI Wageningen UR, over kennisverwerving in deze tijd.
  Social media en social entrepeneurship : information govenance
  Onwezen, M.C. - \ 2014
  Wageningen UR
  sociale netwerken - sociale verandering - sociale participatie - hedendaagse samenleving - communicatie - netwerken (activiteit) - innovaties - internet - social networks - social change - social participation - contemporary society - communication - networking - innovations - internet
  This project aims to explore how social media enables social innovation. It is part of a larger project which aims to explore the role of social media in social innovation.
  'BloembollenWEB: digitale kennis binnen handbereik'
  Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)291. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - informatiediensten - telecommunicatie - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kwekers - doelgroepen - internet - communicatie - ornamental bulbs - information services - telecommunications - knowledge transfer - networking - diffusion of information - growers - target groups - internet - communication
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met andere? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze dertiende aflevering Barry Looman, projectmanager Kennis bij PPO.
  ICT in de Nederlandse sierteelt: Een analyse van de huidige situatie en uitdagingen voor de virtualisering van sierteeltnetwerken
  Verdouw, C.N. ; Beulens, A.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Da Vinc3i (WP3 Virtuele informatie-uitwisseling en transparantie D3.3) - 77
  tuinbouw - sierteelt - informatiesystemen - netwerken (activiteit) - informatiemanagement - procesoptimalisatie - ketenmanagement - virtuele realiteit - tracking en tracing - horticulture - ornamental horticulture - information systems - networking - information management - process optimization - supply chain management - virtual reality - tracking and tracing
  Het DaVinc3i project onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een sleutelrol in de virtualisering van deze netwerken. Dit document geeft een overzicht van de huidige situatie en adresseert vervolgens uitdagingen voor het realiseren van virtuele l ogistieke netwerken in de Nederlandse sierteelt. Stand van Zaken ICT in sierteeltketens De analyse van de stand van zaken is gebaseerd op een inventarisatie die van eind 2011 tot begin 2012 is uitgevoerd en in oktober 2013 is geactualiseerd.
  Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland- INES-Gelderland
  Balendonck, J. ; Helsloot, F. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1233) - 68
  energie - innovaties - netwerken (activiteit) - glastuinbouw - kastechniek - duurzame energie - energiebesparing - energy - innovations - networking - greenhouse horticulture - greenhouse technology - sustainable energy - energy saving
  Binnen het “Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland” hebben 22 glastuinders gedurende twee jaar kennis gemaakt met nieuwe duurzame technologieën voor energiegebruik en -opwekking. Zij hebben een aantal innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van experts. De onderwerpen werden ingebracht door de telers zelf, en gezamenlijk hebben zij hun eigen innovatie-ambities kunnen verduidelijken. Het netwerk heeft in tien bijeenkomsten acht innovatiekansen uitgewerkt tot een voorstel voor onderzoek of een pilot. Tijdens een kennisdag zijn de resultaten openbaar gemaakt. Telers en toeleverende bedrijven vinden vooral de toepassingen van energiezuinige ontvochtiging, diffuus licht, warmtepompen en het creatief oogsten van laagwaardige warmte interessant. De telers onderschrijven het succes van het netwerk en zouden graag door willen gaan. Niet alleen hebben zij inzicht verworven in 12 nieuwe energiesystemen, er is ook meer elan. Een zevental telers heeft concrete stappen genomen en is met de innovaties aan de slag gegaan. Daarboven heeft het netwerk geleid tot nieuwe ideeën. Hun advies is om het netwerk uit te breiden met meer telers, nieuwe thema’s, en aansluiting te zoeken met andere regionale of landelijke netwerken. De business cases moeten concreet uitgewerkt en geïmplementeerd worden, en de provincie zou meer ondersteuning moeten bieden aan kleinschalige innovaties. Under the "Innovation Network New Energy Systems", 22 Dutch horticulturists from the province of Gelderland got acquainted with innovative technologies for sustainable energy use and generation. They visited a number of innovative Dutch greenhouses and attended presentations by experts. The growers themselves determined the agenda of the meetings, and as such were able to clarify their innovation ambitions. In ten meetings, the network discussed eight innovation opportunities and elaborated a proposal for research or a pilot. The results were disseminated at a symposium for a wider audience of growers, entrepreneurs, scientists and governmental organisations. Growers and companies mainly favour applications of energy efficient dehumidification, diffuse light, heat pumps and creative harvesting of low-grade heat. Growers endorse the success of the network and would like to continue. Not only have they gained insight into twelve new energy innovations, there is more momentum. Seven growers have taken steps to take up innovative ideas. Moreover, the network has led to new ideas. Their advice is to expand the network with more growers, new themes, and link up with other regional or national networks. Business cases must be concretised and implemented, and authorities should give support to small-scale innovations.
  Leren in een praktijknetwerk : Evaluatie regeling Praktijknetwerken
  Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Ham, A. van den; Prins, H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 33
  plattelandsontwikkeling - ondernemerschap - boeren - kennis van boeren - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - veehouderij - rural development - entrepreneurship - farmers - farmers' knowledge - knowledge transfer - networking - livestock farming
  In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt sinds een aantal jaren ondersteuning gegeven aan Praktijknetwerken. Dit vormt een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsbeleid, de 2e pijler van het GLB. De regeling Praktijknetwerken is een van de maatregelen met als doel het versterken van het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector, de as 1 van het Plattelandsontwikkelingsbeleid. De regeling Praktijknetwerken valt met de regelingen 'Demonstratienetwerken' en 'Beroepsopleiding en voorlichting' onder maatregelfiche 111 van het 2e Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland (POP II). Het POP II loopt van 2007 tot en met 2013. Deze evaluatie heeft LEI Wageningen UR op verzoek van het ministerie van EZ opgesteld. De evaluatie richt zich alleen op de kleine praktijknetwerken. Hierbij betreft het de toepassing van deze regeling in de jaren 2008-2010 in de veehouderij. Hierdoor blijven, in overleg met de opdrachtgever, de grote praktijknetwerken en ook de toepassing van de regeling Praktijknetwerken in de plantaardige sectoren buiten beschouwing. Deze laatste regeling is in 2010 van start gegaan.
  Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie
  Salverda, I.E. ; Jagt, P.D. van der; Willemse, R. ; Onwezen, M.C. ; Top, J.L. - \ 2013
  [S.l.] : [s.n.] (Zo doen wij dat hier! 4)
  sociale netwerken - sociale verandering - hedendaagse samenleving - communicatie - netwerken (activiteit) - innovaties - internet - social networks - social change - contemporary society - communication - networking - innovations - internet
  Hoewel de rol en impact van internet en de sociale media in de samenleving algemeen worden aangenomen, is het nog niet duidelijk of en hoe het communiceren en delen van informatie via internet en de sociale media bijdragen aan het ontstaan van sociale innovatie. Hoofdvragen van deze verkenning zijn daarom: Bieden de sociale media nieuwe wegen waarlangs groepen mensen komen tot uitwisseling en samenwerking voor maatschappelijke vernieuwing? Op welke wijze ontstaan er via de sociale media sociale interacties, uitwisseling en samenwerking zodat sociale innovatie kan ontstaan? En hoe beïnvloeden deze online uitwisseling en samenwerking de rol en organisatie van de gevestigde orde? Het ontbreekt hierover aan een overzicht van (wetenschappelijke) literatuur, maar ook aan inzicht over wat er in de praktijk op het sociale web plaatsvindt. Vandaar dat we aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden onderzoeken welke rol communicatie en interactie via de sociale media spelen of kunnen spelen bij vernieuwingen vanuit de maatschappij. Met deze verkenning zetten we hierin een eerste stap.
  Geleerde lessen van kennisstrategieën : een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Wageningen UR - 19
  kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - publiek-private samenwerking - innovaties - netwerken (activiteit) - kennismodellering - Nederland - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - public-private cooperation - innovations - networking - knowledge modeling - Netherlands
  In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de respectievelijke kennisactiviteit Geleerde lessen van kennisstrategieën. Wageningen UR is gevraagd om kennisstrategieën elders (groen en niet-groen, regionaal en niet-regionaal) in kaart te brengen en hierbij lessen te destilleren.
  Innovative farmers, facilitating researchers and an enhancing government
  Schoorlemmer, Herman - \ 2013
  agricultural sector - cap - sustainability - entrepreneurship - strategic management - networking - regional development - innovations - agricultural development
  Versterken van de positie van de school in de regio
  Beers, P.J. ; Sol, A.J. ; Beckhoven, K. van; Essing, D. ; Kupper, F. ; Meij, M. van der; Rooze, R. ; Clasquin, A. ; Pillen, T. ; Mulder, E. ; Waggelink, W. ; Nawijn, A. ; Fokkema, R. - \ 2013
  [Wageningen] : Wageningen University - 54
  regioleren - onderwijsinstellingen - publiek-private samenwerking - netwerken (activiteit) - regio - kennisoverdracht - onderwijsmethoden - onderwijsvernieuwing - Nederland - regional atelier - educational institutions - public-private cooperation - networking - regions - knowledge transfer - teaching methods - educational innovation - Netherlands
  Samen met studenten werken aan een betere toekomst voor de regio. Dat is regioleren. Ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties bepalen de agenda en werken samen met onderwijs en onderzoek aan oplossingen. Waar liggen de uitdagingen? Voor de instellingen is het een belangrijke uitdaging om aansluiting te vinden bij de regio. Hoe verander je van een onderwijsinstelling in een regionaal kenniscentrum? Hoe wordt je een volwaardige partner in een kenniswerkplaats? Een tweede belangrijke uitdaging ligt in de koppeling van het leren in de regio aan de lerende regio. In het programma Regionale Transitie is deze taak bij de kenniswerkplaatsen gelegd. De kenniswerkplaats is gebaseerd op een gezamenlijke regionale kennisagenda van overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek.
  Regio aan zet: monitoring van 6 kenniswerkplaatsen : BO-09 thema Kennis, Wageningen UR
  Beers, Pj - \ 2012
  knowledge - public-private cooperation - networking - regional atelier - knowledge systems - knowledge transfer - change - regional development - Netherlands
  PPO Biokunststoffen
  Leeuwen, M.A.E. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 4
  onderwijs - agrarisch onderwijs - biopolymeren - samenwerking - netwerken (activiteit) - projecten - biobased economy - education - agricultural education - biopolymers - cooperation - networking - projects - biobased economy
  Projectbeschrijving. Doelgroep van dit acquisitietraject is het groen en grijs onderwijs. Hier liggen kansen voor samenwerking, kansen voor het delen van kennis en kunde op het gebied van biokunststoffen.
  Participand : een regionaal netwerk ter bevordering van internationale samenwerking
  Horlings, L.G. ; Bukenya, R. ; Goris, M. ; Nath, F. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 287) - 32
  netwerken (activiteit) - internationale samenwerking - publiek-private samenwerking - buitenlandse studenten - gelderland - globalisering - actieonderzoek - Nederland - networking - international cooperation - public-private cooperation - foreign students - gelderland - globalization - action research - Netherlands
  Een internationaal netwerk als Participand in de regio rond Wageningen heeft vele mogelijkheden. Het biedt kansen voor het internationaal georiënteerde bedrijfsleven, Wageningen University & Research centre en voor de vele particuliere initiatieven van burgers. Door goed gebruik te maken van de kennis en contacten die regionaal aanwezig zijn, kunnen alle partijen optimaal profiteren van goed afgestemde projecten en producten op de lokale situatie elders. In veel netwerk initiatieven op het gebied van internationale samenwerking zijn internationale studenten en migranten ondervertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor een deel van de bedrijven en instituten die internationaal werkzaam zijn. Een internationaal netwerk als Participand laat zien dat het anders kan. Het maakt een omslag mogelijk van traditionele ontwikkelingshulp naar duurzame internationale samenwerking. De duurzaamheid van producten en projecten wordt bevorderd door de samenwerking met mensen uit die landen/regio’s waar men producten/projecten heeft of wil initiëren. De aanwezige expertise, capaciteiten en contacten onder nieuwkomers in de regio worden zo benut en erkend. Om een internationaal netwerk soepel te laten draaien is het belangrijk ruimte te bieden voor persoonlijk contact, diversiteit en een ‘broker’ te hebben voor de communicatie en de continuïteit van het netwerk. Hulpmiddelen daarbij zijn intervisie, online matching van vraag en aanbod, een informatieloket en een onderzoeksloket. Het rapport beoogt te bereiken dat verschillende partijen voor wie het netwerk waardevol is zich in enige vorm verbinden aan het netwerk. Belangrijke partijen in deze zijn Wageningen University & Research centre, Gemeente Wageningen, Business Café, de initiatiefnemers COS Gelderland en OIKOS en niet in de laatste plaats de doelgroep, (inter)nationale studenten, migranten, particuliere initiatieven en het bedrijfsleven.
  Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring
  Leeuwen, M.A.E. van; Schepers, R. ; Holster, H.C. ; Vijn, M.P. - \ 2012
  Wageningen UR, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
  ondernemerschap - netwerken - netwerken (activiteit) - innovaties - samenwerking - opleiding - coachen - entrepreneurship - networks - networking - innovations - cooperation - training - coaching
  Deze gereedschapskist biedt de netwerkbegeleider handvaten om zich te ontwikkelen in het begeleiden van ondernemersnetwerken.
  Wageningse kennis(sen): Wat doen we er mee in het groene onderwijs?
  Goud, Jan-Kees - \ 2011
  agricultural education - labour market - knowledge - knowledge transfer - networks - cooperation - networking
  Clean Seas Maritime Technology Network - eindrapportage
  Glorius, S.T. ; Karman, C.C. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/11) - 29
  milieubescherming - marien milieu - schepen - transport over water - emissie - lawaaibestrijding - luchtverontreiniging - waterverontreiniging - kennisoverdracht - technologieoverdracht - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - environmental protection - marine environment - ships - water transport - emission - noise abatement - air pollution - water pollution - knowledge transfer - technology transfer - sustainability - networking
  Verbetering van de milieuprestaties van (zee-)scheepvaart en andere maritieme activiteiten is een centraal thema geworden. Soms is de ontwikkelende regelgeving de drijvende kracht achter het ‘vergroenen’ van de sector, maar steeds vaker nemen de bedrijven zelf het initiatief om hun activiteiten te verduurzamen. Het is daarom van belang dat zowel aan de regelgeving als aan de marktinitiatieven gerichte aandacht aan wordt gegeven. Duurzaamheid wordt in veel innovatieprogramma’s en –projecten als randvoorwaarde gezien, maar vrijwel nooit als doel. Verduurzaming van de maritieme sector betekent in dit licht dat geredeneerd dient te worden vanuit het ecosysteem. Het beschouwen van enkelvoudige (meestal gasvormige) emissies is onvoldoende geworden. Het is van belang de impact te kennen van alle emissies – zowel naar de lucht als naar het water –om van daaruit “vergroeningsopties” te kunnen prioriteren. Benodigde rekenmethoden en (achtergrond-) informatie zijn op dit moment niet of op zeer beperkte schaal beschikbaar. Daar waar wel methode beschikbaar zijn, zijn deze veelal gebaseerd op emissies en niet op impact (bv. CO2-index) en vooral toepasbaar op transportschepen en veel minder op, voor Nederland minstens zo relevant, werkschepen. In het Clean Seas Maritime Technology Network (ook wel Clean Seas thematisch netwerk) is in een serie bijeenkomsten kennis gedeeld tussen bedrijven en kennisinstellingen om een impuls te geven aan de ontwikkeling van een duurzame maritieme sector. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel om kennisinstellingen, overheden en de industrie (werven, reders en toeleveranciers) bij elkaar te brengen en kennis te delen om zo helder te krijgen wat de huidige stand van de techniek is en tevens vast te stellen wat er nodig is voor een effectieve verduurzaming (vergroening) van de sector. Deze bijeenkomsten waren gericht op: Indices voor het meten van milieuprestaties; Emissies naar de lucht; Onderwatergeluid; Emissies naar het water. In dit rapport wordt verslag gedaan van het Clean Seas Maritime Technology Network, op basis van een korte weergave van de voorstudie (uitgebreide resultaten zijn apart gerapporteerd), een impressie van de bijeenkomsten en een overzicht van initiatieven die zijn ontstaan uit het netwerk.
  Innovatienetwerk Waardewerken Acht jaar pionieren in de multifunctionele landbouw
  Dekking, A.J.G. ; Migchels, G. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  multifunctionele landbouw - innovaties - ondernemerschap - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - innovations - entrepreneurship - networking - farm management
  Deze brochure kijkt terug op de hoogtepunten van acht jaar Waardewerken, het innovatienetwerk van pioniers in de multifunctionele landbouw. We laten zien wat dit netwerk gebracht heeft en wat anderen er van kunnen leren. Het ministerie van EL&I heeft Waardewerken bewust al die jaren gefinancierd. Het begon allemaal met de volgende opdracht van het toenmalige ministerie van LNV aan Wageningen UR.
  Farming with future: making crop protection sustainable
  Wijnands, F.G. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 18 - 21.
  gewasbescherming - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - systeeminnovatie - multi-stakeholder processen - plant protection - sustainable agriculture - sustainability - networking - knowledge transfer - system innovation - multi-stakeholder processes
  The project Farming with future works with parties with a vested interest to promote sustainable crop protection in practice. Besides developing new knowledge, it spends a good deal of its energy in the embedding of sustainable practices within relevant organisations, businesses and agrarian entrepreneurs in order to make these practices permanent features of their activities.
  Junior Waardewerken; jonge agrarische ondernemers met een brede blik vooruit
  Vijn, M.P. ; Dekking, A.J.G. ; Mul, M.F. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 33
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - samenwerking - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - entrepreneurship - cooperation - networking - farm management
  Junior Waardewerken heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de kennisvragen en motivatie van jonge agrarische ondernemers die een multifunctioneel bedrijf hebben of hier over nadenken. Dit rapport gaat in op de vorming, ontwikkeling, uitvoering en de toekomst van het netwerk Junior Waardewerken en vormt daarmee een uitgangspunt voor de discussie over de toekomst van het netwerk.
  Innovatieve netwerken met perspectief
  Beers, P.J. ; Berkmortel, N. van den; Potters, J.I. - \ 2010
  Wageningen UR - 20
  kennissystemen - kennisoverdracht - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - innovaties - evaluatie - ondernemerschap - knowledge systems - knowledge transfer - diffusion of information - networking - innovations - evaluation - entrepreneurship
  Het domein AgroKetens en Visserij van het ministerie van EL&I ondersteunt verschillende kennisnetwerken die op de een of andere manier bijdragen aan kenniscirculatie en innovatie. Het domein werkt aan een meer strategische aanpak voor kennisverspreiding richting ondernemers. Een weloverwogen inzet van kennisnetwerken maakt hier onderdeel van uit. Het ministerie wil graag leren over het functioneren en de effectiviteit van een aantal geselecteerde kennisnetwerken, namelijk de Melkvee Academie, VarkensNET, Syntens, Bioconnect, en Kennisnetwerk Multifunctionele Landbouw. Het ministerie wil met deze lessen tot een betere inzet van kennisnetwerken komen, zodat die nog beter bijdragen aan de EL&I doelstellingen op het gebied van kenniscirculatie. In deze notitie bespreken we een aantal kenmerken van de Melkvee Academie, VarkensNET, Sbyntens, Bioconnect, en Kennisnetwerk Multifunctionele Landbouw. We bespreken eerst de verschillende innovatie- en kennisdoelen die worden beoogd met netwerken. Dat gebruiken we om de contouren te geven van een categorisatie van netwerken. Dat biedt de context voor onze verdere beschouwing. Vervolgens geven we van elk netwerk een korte introductie, en wat algemene observaties over de overeenkomsten en verschillen. Daarna schetsen we voor elk van die netwerken het doel, de doelmatigheid en effectiviteit, en de relatie met het beleid van EL&I. Vervolgens spiegelen we de netwerken aan de laatste beleidsrichtingen op het gebied van kennis en innovatie.
  Een mooier en duurzamer Nederlands landschap : de bijdrage van het groen onderwijs
  Stobbelaar, D.J. ; Prins, D. - \ 2010
  Groene Kennis Coöperatie (GKC Programma Natuur en Landschap ) - 31
  landschap - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - natuurbescherming - landschapsbescherming - netwerken (activiteit) - projecten - samenwerking - natuurtechniek - natuurbeheer - kennisoverdracht - landscape - sustainability - environmental impact - higher education - agricultural education - nature conservation - landscape conservation - networking - projects - cooperation - ecological engineering - nature management - knowledge transfer
  Het GKC Programma Natuur en Landschap richt zich specifiek op samenwerkingsprojecten die zorgen voor een groene en meer duurzame leefomgeving. Daarbij zijn de bijdrage op het gebied van de drie p’s voor duurzaamheid people, planet, profit leidend. People duidt op een bijdrage aan leefbaarheid en welzijn van mensen, planet op een bijdrage aan natuurkwaliteit en biodiversiteit, profit op het economisch rendabel zijn van het project en de economische functie die natuur en landschap kunnen hebben. Natuur en Landschap zijn overal te vinden van platteland en stadsrand tot in de stad. Daarom hebben onze projecten ook deze brede geografische spreiding. In een vijftal voorbeeldprojecten wordt een beeld gegeven van samenwerking waar het groene onderwijs nadrukkelijk de verbintenis zoekt met maatschappelijke partijen.
  Kennisdelen met FLIP in de Betuwse Bloem : www.betuweflipt.nl
  Bruijn, J. de; Vierboom, A. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2010
  [S.l.] : TransForum [etc.] - 22
  tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kennisoverdracht - netwerken - netwerken (activiteit) - samenwerking - regionale ontwikkeling - films - rivierengebied - betuwe - market gardens - horticulture - knowledge transfer - networks - networking - cooperation - regional development - films - rivierengebied - betuwe
  De Betuwse Bloem staat voor de vijf tuinbouwclusters in het Gelderse Rivierengebied. Het gaat om de paddenstoelensector in de regio Maasdriel, het laanboomcentrum in Opheusden, het fruitcluster in de regio Buren/Geldermalsen en de glastuinbouw (bloemen & planten, groenten) in de Bommelerwaard en de regio Arnhem-Nijmegen. In totaal werken er zo'n 30.000 mensen in de Betuwse tuinbouw. De Betuwse Bloem is een initiatief van ondernemers uit die vijf sectoren, dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland en de gemeenten in het gebied, maar ook door diverse intermediaire organisaties en kennisinstellingen, zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Radboud Universiteit Nijmegen. Door meer samenwerking willen de clusters hun gezamenlijk economische positie versterken. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol! Om die reden is een project gestart met Transforum, dat gericht is op het toepassen van kennis in een aantal praktische businesscases. Om ervaringen uit te wisselen ontvangen betrokkenen een kleine videocamera (zogenaamde Flip) waarmee ze zelf korte filmpjes kunnen maken en op YouTube plaatsen.
  Verslag van de Cornelis Lely Lezing 2010
  Rabbinge, Rudy - \ 2010
  knowledge - diffusion of information - networking - flevoland - food security - biodiversity - rehabilitation - environmental impact
  Rapportage Netwerken
  Kranendonk, R.P. ; Westerop, W. van; Hollinger, F. ; Fontein, R.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 24
  tuinbouw - agro-industriële ketens - innovaties - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - betuwe - horticulture - agro-industrial chains - innovations - networking - cooperation - knowledge transfer - betuwe
  De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap.
  Product and Process Innovation in the Italian Food Industry
  Capitanio, F. ; Coppola, A. ; Pascucci, S. - \ 2010
  Agribusiness 26 (2010)4. - ISSN 0742-4477 - p. 503 - 518.
  research-and-development - empirical-analysis - sectoral patterns - firms - determinants - organization - networking - behavior
  The driving factors of innovation in the Italian food sector could be identified either in internal and in external dynamics. On one hand, the responses to the competition with new actors coming from emerging countries and the reaction to high-tech products demand evolution. On the other hand, endogenous dynamics appear to become more important for the strategic behaviour of the firms: a higher qualification of the human capital, a more clear orientation for high quality products, organization changes, and relation capacity development. Starting from these considerations, this paper developed an econometric analysis using information from one of the most important national dataset for innovation analysis. The results pointed out that a determinant to successfully develop and introduce product innovation is the capacity to built relationships on the product markets (i.e., with the modern distribution), while the territorial context determines a higher/lower relevance of each of the driving factors of innovation.
  Posters Waardewerken 2010; landelijke en bedrijfsspecifieke posters
  Dekking, A.J.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 21
  multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - ondernemerschap - zorgboerderijen - boerderijwinkels - boerderijtoerisme - netwerken (activiteit) - innovaties - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - entrepreneurship - social care farms - on-farm sales - farm tourism - networking - innovations
  Waardewerken is een innovatienetwerk van 20 pioniers op het gebied van multifunctionele landbouw.
  Keukentafelgesprekken Waardewerken
  Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de; Kamstra, J.H. ; Vos, A.C.M. de - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 28
  agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - netwerken (activiteit) - professionaliteit - farm management - multifunctional agriculture - entrepreneurship - networking - professionalism
  In het praktijknetwerk Waardewerken werken multifunctionele ondernemers samen met onderzoekers van Wageningen UR aan de uitdaging om de multifunctionele landbouw verder te versterken en te ontwikkelen tot een professionele en krachtige sector. Tijdens de keukentafelgesprekken worden de zorgpunten en eventuele oplossingen over de multifunctionele landbouw aangegeven.
  Het verbinden van werelden: Strategieën voor de multifunctionele landbouw
  Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2010
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken (activiteit) - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networking
  Multifunctionele landbouw combineert primaire agrarische productie met andere maatschappelijke producten en diensten, zoals zorg, recreatie, energie, natuurbeheer, productverwerking en –verkoop, educatie, etc. Veel multifunctionele ondernemers bewegen zich dan ook tegelijkertijd in verschillende maatschappelijke sectoren of systemen. Zo moeten ondernemers in de zorglandbouw, bijvoorbeeld, zich handhaven in de twee, voorheen gescheiden, werelden van landbouw en zorg en die werelden onderling weten te verbinden. Deze ‘werelden’ worden gedomineerd door verschillende maatschappelijke netwerken met elk hun eigen (spel)regels en routines. Zo kunnen de afzonderlijke regimes elkaar op onderdelen uitsluiten of onderling strijdig zijn of kunnen er leemtes bestaan die gevuld moeten worden om landbouw en zorg te kunnen verenigen binnen een bedrijf. Gaandeweg worden voorheen gescheiden regimes met elkaar verweven en groeit als het ware een nieuw regime rondom zorglandbouw met eigen netwerken, eigen regels en eigen praktijken.
  Ontmoetingen tussen praktijk en beleid in de multifunctionele landbouw
  Janssen, A.P.H.M. ; Caron-Flinterman, J.F. ; Dekking, A.J.G. ; Vijn, M.P. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 312) - 22
  agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - overheidsbeleid - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - kennis - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - systeeminnovatie - farm management - ancillary enterprises - government policy - diffusion of information - networking - knowledge - multifunctional agriculture - social care farms - system innovation
  During encounters on multifunctional farms, policy makers and multifunctional farmers have learned from each other by discussing existing barriers for multifunctional agriculture. This has led to more understanding for each others approach and a change in actions.
  Kwartiermaken duurzame Aquacultuur Noord-Holland, deel II: 5 business cases: ondersteuning, status en aanbevelingen oct. 2009 - maart 2010
  Veenstra, F.A. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C048/10) - 62
  aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - projecten - netwerken (activiteit) - ondernemingen - noord-holland - multi-stakeholder processen - bedrijfsmanagement - aquaculture - sustainability - projects - networking - enterprises - noord-holland - multi-stakeholder processes - business management
  Van december 2008 april 2009 heeft de Provincie Noord Holland IMARES ingehuurd om de kwartiermaker te leveren voor het verbinden, verdiepen en ondersteunen van de nieuwe en lopende aquacultuur initiatieven alsmede synergie te bewerkstellingen met de aquacultuur ontwikkelingen in de provincies Friesland, Flevoland en Zeeland. Ten aanzien van aquacultuur ontwikkelingen in Nederland er nog steeds te veel versnippering is, zowel met betrekking tot de ondersteuning van start up kweekbedrijven in de verschillende provincies alsmede onderlinge kennis en ervaringstransfer.In de voorjaarsbijeenkomst van Stuurgroep Aquacultuur Noord Holland is door de leden te kennen gegeven, dat de aanbevelingen van de kwartiermaker nog dit jaar een verdiepingslag zouden moeten krijgen en de kwartiermaker hierbij opnieuw een actieve aanjaag rol te geven. De focus ligt dan op de 3 viskweek business cases : tong,snoekbaars, paling en op de aquacultuur samenwerking, de 2 business cases: Noord Holland/ZeelandVIP/LNV/Provincies en een eerste aanzet tot een ontwikkelingsplan voor aquacultuur uitgangsmaterialen i.s.m.Seed Valley/TTI/Agriboard/WUR.
  Groei.kans! voor plattelandsondernemers
  Schoorlemmer, H.B. - \ 2010
  plattelandsontwikkeling - ondernemerschap - samenwerking - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - grensgebieden - vlaanderen - nederland - rural development - entrepreneurship - cooperation - knowledge transfer - networking - frontier areas - flanders - netherlands
  GROEI.kans! is een samenwerkingsproject tussen 24 partners uit Vlaanderen en Nederland. In een breed netwerk wordt gewerkt aan het versterken van kansen van plattelandsondernemers.
  Zoet of zuur: vitamine voor het groene kennissysteem
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Wielinga, H.E. ; Os, G.J. van - \ 2010
  Wageningen UR
  kennis - samenwerking - netwerken (activiteit) - communities of practice - kennissystemen - kennisoverdracht - knowledge - cooperation - networking - communities of practice - knowledge systems - knowledge transfer
  Een innovatieve groene sector is in het belang van iedereen. Kennis is hierbij de vitamine K. De uitwisseling van kennis verloopt echter nog niet optimaal. Het onderzoeksprogramma Kennis (BO-09) heeft knelpunten in kaart gebracht.
  Polysaccharide Expertise Netwerk (EPNOE)
  Dam, J.E.G. van; Boeriu, C.G. - \ 2010
  polysacchariden - biomassa - interdisciplinair onderzoek - netwerken (activiteit) - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - polysaccharides - biomass - interdisciplinary research - networking - innovations - sustainability - biobased economy
  Korte informatie over het Polysaccharide Expertise Netwerk (EPNOE).
  Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel
  Verloop, C.M. ; Verdouw, C.N. ; Wolfert, J. ; Beulens, A.J.M. ; Dijkxhoorn, Y. ; Snels, J.C.M.A. ; Splinter, G.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens ) - ISBN 9789086153954 - 137
  tuinbouw - informatiesystemen - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - informatieverwerking - internet - telecommunicatie - informatiemanagement - databasebeheer - procesoptimalisatie - ketenmanagement - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - information systems - information retrieval - networking - information processing - internet - telecommunications - information management - database management - process optimization - supply chain management - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorzieningin de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hiermee wordt een overzicht geboden van de huidige initiatieven en projecten en een uitgangspunt gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwclusterwil vervullen. Het ziet voor zichzelf een richtinggevende rol weggelegd als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Het rapport onderstreept de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale informatievoorziening te komen.This report charts and analyses the current situation regarding integrated digitalinformation facilities in the horticultural sector. It also suggests the outlines of a possible programme for improving the integration of these digital information facilities. Additionally it offers an overview of the current initiatives and projects and suggests a starting point for the role which the Dutch horticulture cluster wishes to fill. Dutch horticulture is aiming towards a guiding role as a developer and owner of operational and coordinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and chain standards. The report emphasises the necessity of creating an integrated approach to digital information facilities.
  Dutch knowledge infrastructure for organic agriculture
  Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
  In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, M., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 24 - 29.
  biologische landbouw - infrastructuur - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - coördinatie van onderzoek - organic farming - infrastructure - research - agricultural research - networking - knowledge transfer - research coordination
  Stakeholders in Dutch organic agriculture have a very strong voice in determining the research and knowledge agenda. An innovation network called Bioconnect has been established to act as an intermediary between research and the knowledge demand of the organic sector. Through Bioconnect, the government has delegated decision-making about research-projects to the end-users of the research. The positive interaction between all parties in the network leads to successful and fast innovation
  Kenniswaaier : een kleurrijk palet van samenwerkingsvormen tussen groen onderwijs en onderzoek
  Potters, J.I. ; Boogaard, B.K. ; Leeuwen, M.A.E. van; Os, G.J. van; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR
  agrarisch onderwijs - samenwerking - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - wetenschappelijk onderzoek - onderwijsondersteuning - agricultural education - cooperation - diffusion of information - networking - knowledge transfer - scientific research - education support
  Verschillende samenwerkingsvormen tussen het groen onderwijs en onderzoek worden kort besproken
  De zoekende ondernemer; Een studie naar het netwerken in de agrosector
  Verstegen, J.A.A.M. ; Beldman, A.C.G. ; Bergevoet, R.H.M. ; Krikke, A.T. ; Lauwere, C.C. de; Poelarends, J.J. ; Poot, E.H. ; Splinter, G.M. ; Stokkers, R. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld [2], Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153756 - 172
  landbouwsector - ondernemerschap - netwerken (activiteit) - bedrijfsvoering - vaardigheden - kennis - innovaties - agricultural sector - entrepreneurship - networking - management - skills - knowledge - innovations
  Het doel van het project 'het ontwikkelen en toetsen van interventietrajecten om het ondernemerschap in de agrarische sector te versterken, met speciale aandacht voor de versterking van netwerkcompetenties' is in vier stappen uitgewerkt. Allereerst is een theoretische verkenning uitgevoerd rond ondernemerschap(scompetenties), strategisch management en het netwerken. Vervolgens zijn diepte-interviews gehouden en is een uitgebreide interventiestudie uitgevoerd. Ten slotte zijn de ervaringen bij de opzet en uitvoering èn de bevindingen bediscussieerd met vertegenwoordigers van adviesorganisaties en kennisinstellingen. The aim of the project 'the development and testing of intervention trajectories aimed at strengthening entrepreneurship in the agricultural sector, with special focus on strengthening networking competences' was developed in four steps. First of all, a theoretical study was conducted into entrepreneurship and entrepreneurial competences, strategic management and networking activities. This was followed by in-depth interviews and a detailed intervention study. Finally, the experiences in setting up and implementing the project as well as the findings were discussed with representatives of advisory organisations and educational institutions.
  Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water
  Breeman, G.E. ; Goverde, H.J.M. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2009
  Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - 318
  waterbeheer - plattelandsplanning - agrarische planning - duurzaamheid (sustainability) - plattelandsontwikkeling - milieubeheer - netwerken (activiteit) - beleid - nederland - governance - landschapsbeheer - publiek-private samenwerking - water management - rural planning - agricultural planning - sustainability - rural development - environmental management - networking - policy - netherlands - governance - landscape management - public-private cooperation
  Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal waterbeheer staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Alle auteurs van het boek zijn verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center en doen zelf onderzoek naar de praktijken van governance in de groene en blauwe ruimte
  Bioconnect; vernieuwend, succesrijk, spraakmakend
  Steverink, M.H.A. - \ 2009
  biologische landbouw - verspreiding van onderzoek - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - organic farming - diffusion of research - networking - cooperation - knowledge transfer
  In deze brochure wordt het kennisnetwerk Bioconnect beschreven: het ontstaan, de werkwijze van Bioconnect en de resultaten. De onderzoekers en deelnemers komen aan het woord. Het basisprincipe van Bioconnect - ondernemers sturen het onderzoek aan - wordt goed uitgelegd. Een belangrijk hoofdstuk gaat over ketenpartners die deelnemen. Innovatie komt pas goed tot haar recht als alle betrokkenen goed samenwerken.
  Bedrijfsnetwerk Biologische Schapen- en Geitenzuivel
  Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)8. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  biologische landbouw - schapenhouderij - geitenhouderij - netwerken (activiteit) - organic farming - sheep farming - goat keeping - networking
  De werkwijze van het bedrijfsnetwerk Biologische Schapen- en Geitenzuivel wordt in kaart gebracht. Over studieclubs, themagroepen, excursies en themadagen
  Oogst van de KA toer : Voorbereiding op een Kennis Netwerk Veelzijdig Platteland
  Roep, Dirk - \ 2008
  rural development - regional development - knowledge transfer - diffusion of information - cooperation - networking
  Open Access in Nederland: de volgende stap
  Savenije, B. ; Daalmans, P. ; Heijden, E. van der; Krekels, H.G.M. ; Woutersen-Windhouwer, S. ; Franken, S. - \ 2008
  [S.l.] : UKB - 51
  bibliotheken - informatiecentra - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - technische vooruitgang - informatieontsluiting - wetenschappelijke bibliotheken - informatiemanagement - libraries - information centres - diffusion of information - networking - technical progress - information retrieval - scientific libraries - information management
  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze technische ontwikkeling drastisch verbeterd worden. Het is binnen de instellingen de basis voor de kennisoverdracht (onderwijs) en kennisontwikkeling (onderzoek). Maar ook in de relatie met de samenleving (kennisvalorisatie) is toegang tot kennis en informatie van groot belang. Uitgangspunt is dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. De afgelopen jaren heeft Open Access een relatief hoge vlucht genomen. Vele instellingen wereldwijd (waaronder alle Nederlandse universiteiten) hebben de zgn. Berlin Declaration ondertekend, daarmee aangevend dat men Open Access van wetenschappelijke informatie actief wil bevorderen. Er is sprake van Open Access wanneer: 1. een publicatie online wordt gepubliceerd en in minimaal een online repository (een vrij toegankelijk digitaal archief) wordt opgenomen; 2. de publicatie voor iedereen met een internetverbinding kosteloos toegankelijk is en blijft; 3. de auteur de gebruiker toestemming geeft om de content te mogen (her)gebruiken voor onderzoek en onderwijs; 4. die toestemming voor (her)gebruik twee voorwaarden heeft: een correcte bronvermelding en geen plagiaat; 5. de auteur deze toestemming vooraf geeft voor het vrije, wereldwijde en onherroepelijke gebruik. Er zijn twee scenario’s m.b.t. Open Access: 1. The Green Road / Repositories: vrijwel alle universiteiten in Europa en de VS en hebben een begin gemaakt met een “institutional repository” waarin publicaties van de instelling voor iedereen toegankelijk kunnen worden ontsloten. Via harvesting kunnen vervolgens disciplinegewijs aanvullende diensten worden geleverd met het in repositories aanwezige materiaal. De universiteit van Nottingham houdt een lijst bij van alle repositories (OpenDoar). Nederland, waar alle universiteiten, dank zij het DARE project inmiddels een redelijk gevuld repository hebben, is koploper. 2. The Golden Road / Open Access Tijdschriften: dit zijn tijdschriften waar niet de lezer betaalt (in de vorm van een abonnementsprijs) maar de kosten op een andere wijze worden gedekt. Een veel voorkomende variant is dat dit geschiedt in de vorm van article processing charges (publicatiekosten, ook wel publication fees genoemd), wat betekent dat de financier/opdrachtgever voor het onderzoek betaalt.
  Netwerken leren van leergeschiedenissen
  Zaalmink, B.W. - \ 2008
  Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 12 - 17.
  dierhouderij - netwerken (activiteit) - systeeminnovatie - kennisoverdracht - animal husbandry - networking - system innovation - knowledge transfer
  Het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij ging in 2004 van start zonder concrete einddoelen. Het programma moest echter wel aan van alles bijdragen: aan ‘kennis op de plank’ toepasbaar maken, aan robuuste veehouders, aan het stimuleren van nieuwe kennisarrangementen en zelfs aan systeeminnovaties. En dat door netwerken van veehouders en andere actoren te begeleiden. Het programma begon in feite als een groot experiment.
  Regio Innovatie Tour : een RIT langs de praktijk van regionale innovatieprojecten
  Noorduyn, L. ; Buck, A.J. de; Holster, H.C. ; Migchels, G. ; Verkerke, W. ; Vogelezang, J.V.M. ; Wierda, C. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 20
  innovaties - duurzaamheid (sustainability) - landbouw - veehouderij - netwerken (activiteit) - tuinbouw - innovations - sustainability - agriculture - livestock farming - networking - horticulture
  De weerslag van de Regio Innovatie Tour is terug te vinden in deze brochure. Twee dagen lang toerden vertegenwoordigers van regionale overheden, landbouworganisaties en onderzoekers op uitnodiging van Wageningen UR langs acht innovatieve projecten. Deze projecten zijn voortgekomen uit het onderzoek naar systeeminnovaties. Van elk project is een beschrijving gegeven met een concrete casus als voorbeeld. Ook is aangegeven welk instrument het belangrijkste is geweest om het project aan te jagen en welke voorwaarden vervuld moeten worden wil het project een succes worden
  Developing and managing river basins: the need for adaptive, multilevel, collaborative institutional arrangements
  Molle, F. ; Wester, P. ; Carriger, S. - \ 2008
  Colombo, Sri Lanka : Comprehensive assessment of water management in agriculture (Water for food, water for life issue brief 12) - 4
  rivieren - rivierdalen - beheer van waterbekkens - watervoorraden - waterbeheer - landinrichting - hydrologie van stroomgebieden - ecologie - economische afhankelijkheid - samenwerking - internationale samenwerking - netwerken (activiteit) - instellingen - rivers - river valleys - watershed management - water resources - water management - land development - catchment hydrology - ecology - economic dependence - cooperation - international cooperation - networking - institutions
  Networks with free actors : encouraging sustainable innovations animal husbandry by using the FAN approach (Free Actors in Networks) : networking is sensing opportunities!
  Wielinga, E. ; Zaalmink, W. ; Bergevoet, R.H.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Holster, H.C. ; Hoogerwerf, L. ; Vrolijk, M. ; Teenstra, E.D. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 123
  dierhouderij - veehouderij - ondernemerschap - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - kennis - leren - consulenten - wetenschappers - samenwerking - netwerken - actor-network theorie - animal husbandry - livestock farming - entrepreneurship - innovations - sustainability - networking - knowledge - learning - consultants - scientists - cooperation - networks - actor-network theory
  After three-and-a-half years of experience with 120 networks of livestock farmers a new approach has arisen which offers good perspectives for encouraging sustainable innovations: the FAN approach (Free Actors in Networks), with actors focusing on energy and connections to steer things along. Part one of this publication describes the approach and how it has come into being, its theoretical substantiation and the conclusions which can be drawn on the basis of this experience. The second part of this book is practice oriented. It describes the major tools, four analysis models and two self-evaluation methods, for free actors and illustrates them with examples taken from the network experiences.
  How to use reportnet and deliver data under the Nitrates Directive (91/676/EEC)
  Willemen, J.P.M. - \ 2008
  Brussel : Europese Commissie (Technical Document Reportnet NiD 12/03/2008)
  richtlijnen (directives) - nitraten - databanken - informatieopslag - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - europese unie - netwerken - directives - nitrates - databases - information storage - data collection - data analysis - information retrieval - networking - european union - networks
  De Tango methode
  Anonymous, ; Wielinga, H.E. - \ 2008
  communication - networking - decision making - cooperation - public-private cooperation - group processes - social processes - conflict management - groningen - Netherlands
  Regio Innovatie Tour zet aan tot denken
  Noorduyn, L. ; Vogelezang, J.V.M. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 3 - 5.
  innovaties - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - plattelandsontwikkeling - innovations - diffusion of information - networking - rural development
  Zet provinciale ambtenaren, bestuurders en onderzoekers twee dagen lang bij elkaar in een bus, bezoek onderweg innovatieve projecten en er ontstaan allerlei nieuwe verbindingen en “energie”. De deelnemers leren van de projecten wat ze wel en juist niet moeten doen als ze in hun eigen werk innovaties willen bevorderen. En passant merken ze dat Wageningen UR veel meer doet dan ze altijd dachten. Een reportage
  Door zo'n netwerk ben je echt met energiebesparing bezig
  Noorduyn, L. ; Verkerke, W. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 8 - 9.
  energie - energiebehoud - energiekosten - systemen - innovaties - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - glastuinbouw - glasgroenten - energy - energy conservation - energy expenditure - systems - innovations - networking - knowledge transfer - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Praten over tomaten en trossen is verleden tijd. Het gaat nu over drogestof en huidmondjes. Dat moest wel, anders konden de glastuinders in Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) in Noord-Limburg onmogelijk van elkaar leren. Want de tuinders zitten niet per gewas bij elkaar, maar over de verschillende teelten heen. Een voorwaarde om met elkaar ervaringen te delen over telen in nieuwe energiesystemen. De aanpak werkt.
  'We hebben allen de opdracht om ondernemerschap te bevorderen'
  Noorduyn, L. ; Hietbrink, O. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 20 - 22.
  ondernemerschap - netwerken (activiteit) - samenwerking - entrepreneurship - networking - cooperation
  Ondernemerschap in de agrarische sector moet verder ontwikkeld worden. Iedereen is het eens met deze stelling tijdens de ondernemerschapsdag op 18 oktober 2007 in Wageningen. ‘Dat is een ongelofelijke grote opdracht. Maar voor wie?’, reageert Gerard van Oosten, algemeen directeur van ZLTO. Een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is.
  Melkveeacademie stimuleert spontane netwerken
  Wierda, C. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - netwerken (activiteit) - samenwerking - starten - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - networking - cooperation - starting - farm management
  Naast melkveecafé's, werkplaatsen en boer on tours/studiereizen organiseert de Melkveeacademie sinds een jaar ook netwerken: de Nieuwe Netwerken. Ze krijgen startbegeleiding van kennismakelaars en gaan dan op eigen kracht verder
  Slapeloze nachten van de bloedluis : netwerk 'Scharrelnetwerk Veluwe'
  Napel, J. ten - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5 (bijl.). - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - netwerken (activiteit) - pluimveeziekten - eriosoma - biologische bestrijding - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - poultry farming - free range husbandry - networking - poultry diseases - eriosoma - biological control - cooperation - farm management
  Het netwerk voor scharrelkippenhouders 'Scharrelnetwerk Veluwe' boog zich over de bloedluis, maar moest veel hobbels nemen om deze onbekende plaag onder de aandacht te brengen bij de gehele sector en kennis te vinden over biologische bestrijding ervan
  Netwerken: de wereld aan je voeten
  Vrolijk, M. ; Lorm, A. de - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
  veehouderij - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - livestock farming - networking - farm management
  Over het nut van netwerken en de eerste stappen tot netwerken. Een lijstje met nuttige internetadressen over netwerken is bijgevoegd
  Netwerken hebben de toekomst
  Vrolijk, M. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  veehouderij - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - livestock farming - networking - farm management - cooperation
  In de 4 jaar, dat het programma Netwerken in de Veehouderij heeft gelopen, zijn er veel ervaringen opgedaan. Hier een samenvatting van belangrijke ervaringen en lessen
  Netwerken: hype of krachtig beleidsinstrument: Verslag workshop netwerken 23 februari 2007
  Peet, G.F.V. van der; Stienezen, M.W.J. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group - 57
  veehouderij - communicatie - netwerken (activiteit) - samenwerking - livestock farming - communication - networking - cooperation
  Verslag van de netwerkbijeenkomst: telen met toekomst. Het ging om de vraag hoe zinvol deze netwerken zijn
  KodA introduceert andere manier van samenwerken
  Dubbeldam, R. - \ 2007
  Syscope Magazine 2007 (2007)15. - p. 24 - 25.
  akkerbouw - samenwerking - onderzoek - netwerken (activiteit) - innovaties - kennismanagement - arable farming - cooperation - research - networking - innovations - knowledge management
  Voor het project Kennis op de Akker (KodA) is een systematiek voor vraaggestuurd onderzoek ontworpen, die moet aanzetten tot brede verticale én horizontale samenwerking in de keten. Verschillende afnemers en andere bedrijven die bij de akkerbouwer op het erf komen, werken nu samen met telers aan professionalisering van de akkerbouw. Door het sparen van KodA-miles kopen ze aanvullend onderzoek in bij LNV.
  Goede kennisvragen bedenk je samen
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine 2007 (2007)15. - p. 19 - 19.
  dierhouderij - veehouderij - kennis - netwerken (activiteit) - kennisoverdracht - animal husbandry - livestock farming - knowledge - networking - knowledge transfer
  Veehouders stellen niet vanzelfsprekend goed doordachte, toekomstgerichte kennisvragen. Samen met onderzoekers, adviseurs, docenten en anderen lukt het beter de échte vraag naar boven te krijgen. Dat is een ervaring van het programma Netwerken in de Veehouderij (NidV).
  Telen met toekomst op alle fronten flink op dreef
  Beuze, M. de - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)45. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  overblijvende planten - rozen - pinopsida - haagbomen - vruchtbomen - straatbomen - netwerken (activiteit) - duurzaamheid (sustainability) - teeltsystemen - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sierteelt - vollegrondsteelt - perennials - roses - pinopsida - hedgerow trees - fruit trees - street trees - networking - sustainability - cropping systems - biological control - biological control agents - ornamental horticulture - outdoor cropping
  In de zes Telen met toekomst-netwerken testen kwekers en begeleiders duurzame teeltmethoden uit. Elke groep kiest jaarlijks zijn favoriete onderwerpen en gaat daarmee aan de slag. Een overzicht van de successen van het groeiseizoen 2007. Waarbij ook de tegenvallers eerlijk worden vermeld.
  Rol netwerkbegeleider gewichtiger; vrije actor
  Zaalmink, W. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 10 - 11.
  veehouderij - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - livestock farming - networking - farm management
  De betekenis en vaardigheden van een netwerkbegeleider
  Gereedschap voor netwerkbegeleiders
  Zaalmink, W. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 21.
  veehouderij - netwerken (activiteit) - agrarische bedrijfsvoering - groepsinteractie - livestock farming - networking - farm management - group interaction
  Tips en trucs voor netwerkbegeleiders om hun netwerken beter en sneller naar resultaten te helpen
  Zit er energie, dan kan alles : verhalen van de mens achter het netwerk
  Booij, A. ; Noorduyn, L. ; Vrolijk, M. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR - 45
  veehouderij - innovaties - kennis - netwerken voor persoonlijke ondersteuning - netwerken (activiteit) - persoonlijke ontwikkeling - werkgroepen - kennisoverdracht - netwerken - livestock farming - innovations - knowledge - personal support networks - networking - personal development - working groups - knowledge transfer - networks
  Dit rapport is een publicatie van Wageningen UR en het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij. Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en heeft tussen 2004 en 2008 ruim 120 netwerken van veehouders en anderen ondersteund om te komen tot een duurzame veehouderij. In dit boekje zijn een tiental verhalen opgetekend van netwerkdeelnemers en begeleiders. Ze vertellen hun persoonlijke ervaringen en geven aan wat netwerken voor henzelf en hun bedrijf heeft betekent
  Creating space for innovation: the case of cocoa production in the Suhum-Kraboa-Coalter district of Ghana
  Dormon, E.N.A. ; Leeuwis, C. ; Fiadjoe, F.Y. ; Sakyi-Dawson, O. ; Huis, A. van - \ 2007
  International Journal of Agricultural Sustainability 5 (2007)2&3. - ISSN 1473-5903 - p. 232 - 246.
  geïntegreerde plagenbestrijding - innovaties - netwerken (activiteit) - cacao - ghana - innovatie adoptie - actieonderzoek - integrated pest management - innovations - networking - cocoa - ghana - innovation adoption - action research
  Most cocoa farmers in Ghana do not adopt research recommendations because they cannot afford the cost, therefore, yields are low. Integrated pest management (IPM) technologies that rely on low external inputs were tried with a group of farmers. The technologies included using aqueous neem seed extracts to control capsids; removing diseased pods to reduce blackpod incidence; controlling mistletoes, epiphytes, weeds; and managing shade. Although yields increased significantly, adoption was constrained by technical, social and economic factors. The objective of this action research was to organize relevant social and technical arrangements necessary to overcome the constraints. The study concludes, that an IPM package which is labour-intensive and also requires some capital, can only be adopted by resource-poor farmers when the necessary economic, social, and organizational `space¿ is enlarged to develop them into complete innovations. On the basis of the findings, it is suggested that regular innovations can be realized at farmers' level and may be disseminated through extension agents, while system innovations require co-designing with other stakeholders to suit network-specific circumstances. Therefore, the role of extension agents, which currently emphasize technology transfer, must be broadened to include facilitation of social and economic network building around such technological packages to address the constraints to adoption.
  Netwerken met vrije actoren : stimuleren van duurzame innovaties met netwerken in de veehouderij
  Wielenga, E. ; Zaalmink, B.W. ; Bergevoet, R.H.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Holster, H.C. ; Hoogerwerf, L. ; Vrolijk, M. - \ 2007
  Lelystad : Wageningen UR - 68
  innovaties - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - innovatie adoptie - veehouderij - managementbenaderingen - managementvaardigheden - netwerken - systeeminnovatie - innovations - networking - diffusion of information - innovation adoption - livestock farming - management philosophies - management skills - networks - system innovation
  Na een kleine drie jaar ervaring met 115 netwerken van veehouders mogen we spreken van een nieuwe benadering die perspectief biedt voor het stimuleren van duurzame innovaties: de aanpak van ‘netwerken met vrije actoren’, met actoren die sturen op energie en verbinding. Spelers met ruimte om die verbindende rol te spelen zijn schaars geworden op de kennismarkt. Een vrije actor heeft de ruimte, het inzicht en de positie om te doen wat nodig is om het netwerk over de grootste obstakels heen te helpen. Het programma levert vrije actoren op tijdelijke basis in de vorm van kenniswerkers die hun weg weten te vinden in de kennisinfrastructuur, interveniëren in het proces om de interne interactie gezond te houden en assisteren bij het op gang brengen van de nodige interactie met de buitenwereld. Het programma ‘Netwerken in de Veehouderij’ (NidV) heeft deze rol op een nieuwe manier met kenniswerkers ingevuld. Het programma is niet gestart vanuit een theorie of een methode maar vanuit een zoekrichting. In deze publicatie beschrijven we de aanpak en haar wordingsgeschiedenis, de theoretische onderbouwing en de conclusies die we op grond van de ervaring tot nu toe kunnen trekken
  Met iedereen praten aan de keukentafel
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 12 - 13.
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - netwerken (activiteit) - glastuinbouw - maatschappelijk draagvlak - glasgroenten - farm management - entrepreneurship - farm development - networking - greenhouse horticulture - public support - greenhouse vegetables
  Als geen ander betrekt glastuinder Frank van Kleef de omgeving bij zijn plannen. Daarbij hanteert hij twee harde uitgangspunten: niemand in de omgeving mag van zijn plan last hebben en het gebied moet er beter van worden. Dat samen met een flinke portie lef én een groot netwerk voor de allernieuwste kennis heeft gemaakt dat het bedrijf Van Ende-Van Kleef binnen korte tijd kon starten op Agriport A7 in de kop van Noord-Holland
  Netwerken effectief leren gebruiken
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 10 - 11.
  netwerken (activiteit) - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - persoonlijke ontwikkeling - vaardigheidsonderwijs - gedragsdoelen - geïntegreerde bedrijfssystemen - networking - entrepreneurship - job skills - farm management - personal development - competency based education - behavioural objectives - integrated farming systems
  Iedereen heeft een netwerk. Maar niet iedereen benut dat netwerk om verder te komen met zijn onderneming. Onderzoekers bekijken of effectief gebruik van alle contacten is aan te leren, en daarmee succes is te vergroten. Bij een van de deelnemers van Samen Grenzen Verleggen werkt het in ieder geval. ‘Even een bakkie doen bij iemand.’ Voor Marco van den Burg, rotsplantenteler in Maasdijk, stond die uitdrukking vroeger symbool voor even met iemand bijkletsen
  Nieuwe verbindingen stimuleren innovatie en transitie
  Vogelezang, J.V.M. ; Wijnands, F.G. ; Wals, A.E.J. - \ 2007
  Syscope Magazine 13 (2007). - p. 3 - 9.
  leren - netwerken (activiteit) - bedrijfssystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - systeemontwikkeling - learning - networking - farming systems - sustainability - innovations - system development
  "Leren in netwerken". Netwerken hebben een belangrijke functie voor transitieprocessen in de landbouw. Wageningen UR brengt afhankelijk van het doel ondernemers, bestuurders, ketenpartijen en anderen in netwerken bijeen om aan een gezamenlijke veranderingsopgave te werken. Dit artikel gaat over de noodzakelijke randvoorwaarden voor het realiseren van dergelijke systeeminnovaties en de consequenties die dat heeft voor de wijze waarop diverse partijen met elkaar samenwerken. 'Leren' krijgt daarbij een steeds belangrijker rol.
  Environmental activism in urban China: the role of personal networks
  Xie Lei, - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046813 - 246
  stadsomgeving - china - beweging - netwerken (activiteit) - sociale activiteiten - milieubeleid - politieke bewegingen - urban environment - china - movement - networking - social activities - environmental policy - political movements
  The study examines the characteristics of the Chinese environmental movement by looking into the roles played by leaders, activists and their individual networks in environmental NGOs. Looking into individual networks is a vital starting point to examine the dynamics of the Chinese environmental movement, its emergence, growth, and future development. Network analysis will pinpoint the relationships among social actors, while simultaneously identifying the dynamics of the environmental movement by examining the key features of individual networks. With the participation of ENGOs representing the emergence of Chinese civil society, the relationship between the government and civil society will be assessed. In addition, the study will also look into the degree of autonomy of Chinese civil society. Using connections is a characteristic of traditional Chinese society, it is also found as strategies adopted by environmental NGOs. This study will investigate whether the use of individual networks will be a long-term characteristic of Chinese society, or whether it only represents the feature of ENGOs in their early stage. Individual networks can function in three aspects, first they are crucial in institutionalizing Chinese ENGOs in the current policy. Second, individual networks play an important role in the formation of collective identity. And third they facilitate the formation of collective actions, which can be recognized as the formation of the social movement as a whole. Case study methodology will be used to examine how individual networks influence and function in the environmental movement in three urban areas in China.
  Netwerkgereedschap voor vrije actoren : methoden en technieken voor het succesvol­ begeleiden van netwerken
  Zaalmink, B.W. ; Smit, C.T. ; Wielinga, H.E. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Hoogerwerf, L. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR - 77
  melkveehouderij - veehouderij - opleiding - ondernemerschap - innovaties - netwerken (activiteit) - dairy farming - livestock farming - training - entrepreneurship - innovations - networking
  Dit rapport biedt gereedschap voor netwerkers. Het beschrijft vier analysemodellen en twee methoden voor zelfevaluatie. De modellen en methoden zijn in de loop van het programma Netwerken in de Veehouderij (NidV) geïntroduceerd (en doorontwikkeld) om netwerkbegeleiders bagage mee te geven
  Netwerken in de veehouderij : leergeschiedenissen van 2006
  Teenstra, E.D. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR - 125
  veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - ondernemerschap - melkveehouderij - opleiding - netwerken (activiteit) - duurzame veehouderij - livestock farming - sustainability - farm management - innovations - entrepreneurship - dairy farming - training - networking - sustainable animal husbandry
  Gedurende 2005, 2006 en 2007 ondersteunt het programma Netwerken in de Veehouderij (NidV) in totaal zo'n 115 netwerken van ondernemers in de veehouderij en andere betrokkenen in hun streven naar een meer duurzame veehouderij in Nederland. In dit rapport bundelt NidV 29 netwerkverhalen in de vorm van leergeschiedenissen van netwerken die in het jaar 2006 ondersteunde
  The European Landscape Convention and transfrontier landscapes
  Pedroli, G.B.M. - \ 2006
  In: Proceedings of Networking for sustainable spatial development of the European continent. - Strasbourg : Council of Europe - p. 39 - 41.
  ruimtelijke ordening - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - europa - netwerken - physical planning - regional planning - sustainability - networking - europe - networks
  Veehouders leren van elkaar door thuis te blijven
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)11. - p. 6 - 7.
  netwerken (activiteit) - peer tutoring - agrarische bedrijfsvoering - internet - kennisoverdracht - netwerken - werkgroepen - landbouwvoorlichting - networking - peer tutoring - farm management - internet - knowledge transfer - networks - working groups - agricultural extension
  Dankzij de nieuwste technieken vormen veehouders uit heel Nederland een virtuele studiegroep. Zonder reistijd en heel to the point leren ze van elkaar en van andere deskundigen en maken ze stap voor stap hun bedrijven duurzamer. Techniek levert zo onverwacht een grote bijdrage aan nieuwe allianties
  Netwerken : de motor voor transitie!? : wat kunnen en willen beleidsmedewerkers met netwerken? : workshop met beleidsmedewerkers van LNV, 12 december 2005, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag
  Lauwere, C.C. de; Poot, E.H. ; Holster, H.C. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving )
  adviserende ambtenaren - landbouwministeries - beleid - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kennis - innovaties - nederland - advisory officers - ministries of agriculture - policy - networking - diffusion of information - knowledge - innovations - netherlands
  Developing institutional collaboration between Wageningen university and the Chinese academy of agricultural sciences
  Bonnema, A.B. ; Lin, Z. ; Qu, L. ; Jacobsen, E. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 53 (2006)3/4. - ISSN 1573-5214 - p. 369 - 386.
  landbouwkundig onderzoek - landbouwwetenschappen - internationale samenwerking - netwerken (activiteit) - china - nederland - agricultural research - agricultural sciences - international cooperation - networking - china - netherlands - phytophthora-infestans - potato - avirulence - resistance - gene
  Scientific co-operation between the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) and Wageningen University (WU) has been underway since 1990, especially in the field of plant sciences. In 2001, CAAS and WU initiated a formal joint PhD training programme to further structure their co-operation. The goals of this co-operation are to: (1) initiate long-term institutional collaboration through capacity building; (2) jointly establish a modern laboratory; (3) jointly develop a cross-cultural scientific culture, and (4) set up collaboration in specific fields. Proper selection of PhD research themes was very important in the starting phase, since it would be a basis for good future collaboration. Both the culture and the educational system in the Netherlands and China are very different and this is reflected in their respective PhD educational systems. This article describes the joint PhD programme against the background of these different cultural settings and the different mandates for research of both WU and CAAS. It provides an overview of the requirements and discusses ways to develop a successful co-operation between WU and CAAS.
  The early growth of academic spin-offs : [factors influencing the early growth of Dutch spin-offs in the life sciences, ICT and consulting]
  Scholten, V.E. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; T. Elfring, co-promotor(en): Ron Kemp. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043454 - 212
  ondernemingen - universiteiten - particuliere ondernemingen - bedrijfsvoering - netwerken (activiteit) - prestatieniveau - ondernemerschap - economische groei - nederland - entrepreneurship - enterprises - universities - private firms - networking - management - performance - economic growth - netherlands
  Academic spin-offs are entrepreneurial ventures typically founded by one or more scientists who have participated in an academic research programme. By 'spinning off' scientific findings and transferring them into commercial opportunities these ventures contribute to a country's prosperity, and that of the knowledge institution. To achieve growth, four factors are identified as being crucial to early success: the team's experience and skills; the spin-offs characteristics; its network; and the involvement of the knowledge institution.

  This volume discusses the influence of these factors on the early growth of Dutch academic spin-offs. These spin-offs are involved in developing knowledge that is rooted in science - but future commercial opportunities lie in the business world. Networks are important for bridging the gap between academia and the business world and in identifying possible commercial opportunities to broker the knowledge and resources on both sides. Management experience can be liability to a spin-off's early growth but start-up experience is beneficial. Support from the knowledge institution can have both positive and negative effects on early growth: it can lead to a spin-off being too internally oriented, while external contact with the business world is crucial for growth and future success.
  Forestry education between science and practice : proceedings of the SILVA-IUFRO symposium held at Wageningen University, Wageningen, April 6th-9th 2005
  Bartelink, H.H. ; Schmidt, P. - \ 2006
  Joensuu : University Press University Joensuu (SILVA publications 3) - ISBN 9789524588423 - 130
  bosbouw - hoger onderwijs - netwerken (activiteit) - forestry - higher education - networking
  Praktijknetwerk gewasbescherming (3)
  Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2006
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2006 (2006)1. - ISSN 1380-359X - p. 9 - 9.
  netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - paddestoelen - champignonbedrijven - gewasbescherming - networking - diffusion of information - mushrooms - mushroom houses - plant protection
  Tijdens de derde bijeenkomst van het praktijknetwerk gewasbescherming champignonteelt heeft ir. J.G. Mulder van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) uitgebreid verteld hoe bestrijdingsmiddelen worden toegelaten
  Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring: een verkenning van de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategische management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur
  Pierick, E. ten; Goddijn, S.T. ; Meeusen-van Onna, M.J.G. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150632 - 109
  landbouwbeleid - milieubeleid - innovaties - verandering - bedrijfsvoering - diffusie - netwerken (activiteit) - nederland - monitoring - netwerken - agricultural policy - environmental policy - innovations - change - management - diffusion - networking - monitoring - netherlands - networks
  In dit rapport wordt voor een aantal methoden, modellen en concepten uit de strategisch management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur verkend wat de toepassingsmogelijkheden zijn in het kader van transitiemonitoring. Daartoe wordt eerst uit de transitietheorie afgeleid welke aspecten in kaart moeten worden gebracht. Vervolgens wordt voor de verschillende methoden, modellen en concepten nagegaan aan welke toepassingen een bijdrage kan worden geleverd. This report explores the applicability of a number of methods, models, and concepts from the literature on strategic management, diffusion, and social networks with respect to the monitoring of transition processes. First, transition theory is analysed to identify aspects that should be monitored. Subsequently, the possible contribution of the various methods, models, and concepts to monitor these aspects is determined.
  Netwerken versnellen transitieprocessen
  Wijnands, F.G. ; Vogelezang, J.V.M. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)9. - p. 4 - 9.
  ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - conversie - landbouwontwikkeling - netwerken (activiteit) - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - netwerken - entrepreneurship - farm management - conversion - agricultural development - networking - system innovation - integrated farming systems - networks
  Netwerken hebben een belangrijke functie voor transitieprocessen in de landbouw. Wageningen UR brengt, afhankelijk van het doel, in wisselende samenstelling ondernemers, bestuurders, ketenpartijen en anderen in netwerken bijeen om aan transitie-opgaven te werken. Zo bestaan er netwerken die de toekomst verkennen en van daaruit gezamenlijke acties ondernemen. Ook zijn er netwerken die voortbouwen op succesvolle innovaties van voorlopers en als inspiratiebron fungeren. Zogenoemde praktijknetwerken ondersteunen een brede toepassing van duurzame innovaties in de praktijk
  Kenniscirculatie
  Vogelezang, J. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 30 - 30.
  innovaties - netwerken (activiteit) - verspreiding van onderzoek - kennisoverdracht - geïntegreerde bedrijfssystemen - innovations - networking - diffusion of research - knowledge transfer - integrated farming systems
  De Systeeminnovatieprogramma’s werken hard aan het bevorderen van kenniscirculatie. Naar ondernemers en andere belanghebbenden, maar ook naar toekomstige ondernemers door de samenwerking te zoeken met het groene onderwijs. Een aantal werkvormen en initiatieven bespreken we hier.
  'Waardewerkers' werken aan imago van verbrede landbouw
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)8. - p. 4 - 5.
  innovaties - nevenactiviteiten - ondernemerschap - managementvaardigheden - diversificatie - netwerken (activiteit) - professionaliteit - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - multifunctionele landbouw - innovations - ancillary enterprises - entrepreneurship - management skills - diversification - networking - professionalism - social care farms - agri-environment schemes - multifunctional agriculture
  De achttien innovatieve en multifunctionele ondernemers van het netwerk Waardewerken willen met ondersteuning van Wageningen UR hun vorm van landbouw uit hun isolement te halen. Alleen kunnen ze dat niet. Daarom zoeken ze samenwerking met andere partijen. In ‘keukentafelgesprekken’ geven ze een aanzet voor concrete en gezamenlijk acties
  Praktijknetwerk gewasbescherming
  Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2005
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 4 (2005)35. - ISSN 1380-359X - p. 4 - 4.
  netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - technologieoverdracht - paddestoelen - champignonbedrijven - geïntegreerde bestrijding - networking - diffusion of information - technology transfer - mushrooms - mushroom houses - integrated control
  Recentelijk is een praktijknetwerk met als thema 'Geïntegreerde gewasbescherming' voor de champignonteelt van start gegaan. In dit artikel wordt ingegaan op de doelstelling van dit praktijknetwerk. Ook wordt verslag gedaan van de eerste bijeenkomst die begin juli van dit jaar heeft plaats gevonden
  Ketenomkering in kennisland
  Wals, A.E.J. ; Lans, T. ; Buurma, J.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)suppl. - ISSN 0166-6495 - p. 7 - 9.
  kennis - verspreiding van onderzoek - netwerken (activiteit) - onderzoeksinstituten - technologieoverdracht - informatieverspreiding - onderzoeksimplementatie - onderzoek - onderwijs - particuliere sector - relaties - knowledge - diffusion of research - networking - research institutes - technology transfer - diffusion of information - implementation of research - research - education - private sector - relationships
  Themavoordracht waarin twee manieren van kennismobiliteit worden besproken: de doorstromingsrelatie, waarbij kennis wordt gezien als product en doorstroomt van onderzoeksinstituten naar onderwijs en de netwerkrelatie, waarbij kennis wordt gezien als proces tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven
  A quantitative network analysis of participants in international biodiversity related conventions and programmes
  Bouwma, I.M. ; Chardon, J.P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1241) - 45
  biodiversiteit - internationale samenwerking - netwerken (activiteit) - bescherming - analyse - participatie - biodiversity - international cooperation - networking - protection - analysis - participation
  This report presents the result of a review of the network composition of countries and representatives that attended international conventions related to biodiversity conservation in the period 1990-2002. The analyses shows that the network of people visiting international conventions is dynamic and changes rapidly. Most of the people (85%) participate only within one convention
  Kennismaken met netwerken; Reflectie op zes maanden 'Netwerken in de veehouderij'; Rapportage onderzoekteam 'Kennis over het netwerken'.
  Zaalmink, B.W. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Grip, K. de; Hubeek, F.B. ; Kroon, S.M.A. van der; Leeuwis, C. ; Wijk, E.E.C. van; Wielinga, H.E. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150137 - 56
  agrarische bedrijfsvoering - innovatie adoptie - kennis - netwerken (activiteit) - veehouderij - onderzoek - programma's - nederland - farm management - innovation adoption - knowledge - networking - livestock farming - research - programs - netherlands
  Dit rapport beschrijft de ervaringen van een half jaar 'werken met netwerken'. Hierbij gaat het om netwerken die vanuit het onderzoekprogramma Netwerken in de veehouderij door Wageningen UR zijn ondersteund via netwerkbegeleiding en kennis. Een actiebegeleidend onderzoeksteam heeft het fenomeen netwerk als stimulans voor innovatie onderzocht en tools ontwikkeld die helpen bij het faciliteren van netwerken. Het rapport beschrijft deze tools en de ontstane kennisarrangementen en formuleert aanbevelingen voor het vervolg van het onderzoekprogramma.
  `Verbreding landbouw op regioniveau'
  Noorduyn, L. - \ 2004
  Syscope Magazine 2004 (2004)3. - p. 10 - 11.
  landbouwkundig onderzoek - nevenactiviteiten - netwerken (activiteit) - belangengroepen - innovaties - agricultural research - ancillary enterprises - networking - interest groups - innovations
  LTO Nederland neemt de verbrede landbouw uiterst serieus, benadrukt Jan Willem Straatsma. Maar hij snapt wel dat veel ondernemende boeren die boodschap niet direct oppikken. ‘LTO moet meer aansluiting zoeken bij innovatieve ondernemers.’ Een interview met de beleidsmedewerker verbrede landbouw bij LTO
  Netwerken tot het doel bereikt is
  Noorduyn, L. - \ 2004
  Syscope Magazine 2004 (2004)2. - p. 3 - 4.
  landbouwkundig onderzoek - bedrijfssystemen - bedrijfssystemenonderzoek - innovaties - netwerken (activiteit) - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agricultural research - farming systems - farming systems research - innovations - networking - organic farming - sustainability
  Achtergrondartikel. Van elkaar leren en telkens een stapje verder komen in een duurzame agrarische bedrijfsvoering.Praktijknetwerken proberen op deze manier onderzoekskennis in de praktijk te verspreiden en innovaties van de grond te krijgen. Ze worden een steeds belangrijker instrument van de vijf onderzoeksprogramma’s Systeeminnovaties plantaardige productiesystemen.
  A Research and Management Agenda for Chain and Network Science
  Omta, S.W.F. ; Trienekens, J.H. ; Beers, G. - \ 2002
  Journal on Chain and Network Science 2 (2002). - ISSN 1569-1829 - p. 1 - 5.
  netwerken (activiteit) - bedrijfsvoering - ontwikkeling van leidinggevenden - ketenmanagement - netwerken - industriële sociologie - networking - management - management development - supply chain management - networks - industrial sociology
  In the present editorial we address key issues and research questions in the field of chain and network science. Theoretical approaches discussed in this editorial include Network Theory, Supply Chain Management and Industrial Organisation Theory. Major research themes derived from these approaches are formulated in the conclusions. The editorial ends with the management implications of the different articles in this issue.
  The knowledge domain of chain and network science
  Omta, S.W.F. ; Trienekens, J.H. ; Beers, G. - \ 2001
  Journal on Chain and Network Science 1 (2001)2. - ISSN 1569-1829 - p. 77 - 87.
  netwerken (activiteit) - agro-industriële ketens - netwerken - wetenschap - networking - agro-industrial chains - networks - science
  This editorial paper aims to provide a framework to categorise and evaluate the domain of Chain and Network Science (CNS), and to provide an envelope for the research and management agenda. The authors strongly feel that although considerable progress has been made over the past couple of years in the development of the CNS domain, a number of important and exciting challenges are still waiting to be tackled. This paper provides a definition of the object of study of CNS, its central problem area, the organisation and governance of chain and network co-operation, and the relationships between chain organisation and technology development, market dynamics, and the economy and society at large. It indicates relevant sources of knowledge among the various academic disciplines. It touches upon CNS problem solving by identifying areas for knowledge development and CNS tool construction.
  Contactdag conservengroenten : 1 februari 1984, Nijkerk
  Dekker, P. - \ 1984
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond 17) - 60
  blikgroenten - groenten - groenteteelt - nederland - netwerken (activiteit) - canned vegetables - vegetables - vegetable growing - netherlands - networking
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.