Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 197

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
  Voogt, Wim - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
  Geraffineerd voeren : naar een sluitende mineralenkringloop door raffinage van lokaalgeteeld veevoer
  Sanders, J.P.M. ; Liere, J. ; Wilt, J.J. de - \ 2016
  Utrecht : Innovatie Agro & Natuur - Netwerkorganisatie voor grensverleggende vernieuwingen - ISBN 9789050595278 - 32
  veevoeding - melkveevoeding - varkensvoeding - bioraffinage - grasmaaisel - maïs - mineralenboekhouding - livestock feeding - dairy cattle nutrition - pig feeding - biorefinery - grass clippings - maize - nutrient accounting system
  Raffinage van in Nederland geteeld voer kan bijdragen aan het verminderen van de import van voer en daarmee van de nutriënten fosfor en stikstof. Die verminderde import aan nutriënten is het gevolg van het verbeteren van de voerbenutting van de geraffineerde producten en dan met name van in gras en snijmais aanwezige eiwitten. De import van eiwit is immers de belangrijkste bron van onze fosfor- en stikstofoverschotten. In deze rapportage worden het raffinage proces beschreven, alsmede de stromen die bij de verschillende bewerkingen vrijkomen. De mogelijkheden voor inzet van deze stromen als voer voor runderen dan wel varkens passeren de revue. Tevens wordt een globale kosten- en opbrengstenberekening gemaakt. Tenslotte volgt een schets van de implicaties van de verschuivingen in eiwitbenutting op nationaal niveau. Zijdelings wordt aandacht besteed aan de productie van eendenkroos als eiwitbron.
  MonQi: Toolbox for monitoring and evaluating the management and performance of smallholder farms
  Duivenbooden, N. van; Beek, C.L. van - \ 2015
  Alterra - 6
  small farms - management - farm management - crop production - fertilizer application - nutrient accounting system - pesticides - teaching materials - kleine landbouwbedrijven - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - bemesting - mineralenboekhouding - pesticiden - lesmaterialen
  Although Integrated Soil Fertility is on the map for decades, the real implementation at farm level does not take off, with associated consequences of soil nutrient mining and insecure agricultural production. A different approach is therefore needed to monitor and evaluate current land use at farm level. We present here the M&E-tool MonQI that can provide insights in the various determining processes.
  Welk grasmengsel kiezen?
  Schipper, M. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - duurzaamheid (sustainability) - graslandbeheer - grassen - zaadmengsels - lolium perenne - gewasopbrengst - akkerbouw - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - sustainability - grassland management - grasses - seed mixtures - lolium perenne - crop yield - arable farming
  In de themagroep ‘Vitale bodem en gewas’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland werken melkveehouders aan de optimalisatie van de benutting van mest en bodem richting gewasproductie. Een van de onderwerpen waar de veehouders aan werken is de grasmengselkeuze. Welk mengsel te kiezen uit het brede aanbod?
  BioESoil
  Elferink, E. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2014
  CLM
  bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - bodemkwaliteit - bio-energie - voedingsstoffen - mineralenboekhouding - biobased economy - soil fertility - soil fertility management - soil quality - bioenergy - nutrients - nutrient accounting system - biobased economy
  In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben Alterra en CLM de meetlat BioESoil ontwikkeld. BioESoil geeft inzicht in: verliezen van nutriënten tijdens de productie van bioenergie, de potentiele terugvoer van nutriënten middels residuen en het effect op de bodem organische stof. De meetlat is zo ontworpen dat deze gebruiksvriendelijk is van opzet. BioESoil is wereldwijd toepasbaar en geschikt voor grootschalige en kleinschalige bio-energie producenten en gebruikers.
  Focus op melk en efficiëntie pakt gunstig uit
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - inkomsten uit het landbouwbedrijf - vergelijkend onderzoek - dairy farming - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - farm income - comparative research
  In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders en onderzoekers samen aan het verbeteren van de milieuprestaties van melkveebedrijven op een economisch zo aantrekkelijk mogelijke manier. De focus van het project lag tot en met 2009 vooral op mest- en mineralenmanagement. Vanaf 2010 krijgen vooral de gasvormige emissies extra aandacht, waarbij stikstof en fosfaat echter niet worden vergeten.
  Efficiënt met mineralen door KringloopWijzer
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. ; Temmink, J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dierlijke meststoffen - milieuwetgeving - gebruikswaarde - Nederland - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - animal manures - environmental legislation - use value - Netherlands
  De ontwikkeling van de KringloopWijzer is in volle gang. Via een bedrijfsspecifieke rekenwijze kunnen opbrengsten en verliezen van het melkveebedrijf betrouwbaar worden vastgesteld. Dit vormt niet alleen een belangrijke basis voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar met dit kengetallenoverzicht kan een veehouder ook verantwoording afleggen over zijn milieuprestatie.
  Koeien & Kansen : kringloop wijzer
  Haan, Michael de - \ 2013
  dairy farming - dairy cows - animal manures - nutrient accounting system - excretion - manure treatment - separation - manure policy - agriculture and environment
  Sustainability of processed manure
  Zwart, Kor - \ 2013
  manure treatment - manure fermentation - separation - sustainability - greenhouse gases - arable farming - fertilizer application - nutrient accounting system
  Evaluatie duurzaamheid EnergieRijk
  Dijk, W. van; Spruijt, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO-AGV / ACRRES - 41
  bio-energie - co-vergisting - algenteelt - bioethanol - ethanolproductie - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - economische haalbaarheid - biobased economy - mestverwerking - melkveehouderij - bioenergy - co-fermentation - algae culture - bioethanol - ethanol production - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - economic viability - biobased economy - manure treatment - dairy farming
  In de ACRRES-pilot Energierijk worden verschillende installaties (co-vergister+WKK, ethanolproductie en algenkweek) beproefd waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars reststromen (warmte, CO2, digestaat). Om de duurzaamheid van het systeem te evalueren zijn een aantal scenarioberekeningen uitgevoerd. In dit rapport wordt ingegaan op uitkomsten met betrekking tot de nutriëntenstromen en de economie. In de studie zijn drie systemen met elkaar vergeleken: een co-vergister in combinatie met algenkweek (ALG), een co-vergister in combinatie met bioethanolproductie (ETH) en een co-vergister in combinatie met zowel algenkweek als bioethanolproductie (ALG+ETH). Bij alle combinaties is het landbouwdeel (landbouwland en melkvee) meegenomen dat nodig is voor de centrale onderdelen van Energierijk.
  Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm vraagt goed management
  Oenema, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - gebruik - normen - mestbeleid - voersamenstelling - mineralenboekhouding - dairy farming - animal manures - phosphate - usage - standards - manure policy - feed formulation - nutrient accounting system
  De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottleneck voor melkveebedrijven. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkheid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Alleen een hogere gewasopbrengst dan gemiddeld levert met dit systeem voor de boer voordelen op.
  KringloopWijzer onmisbaar voor betere mineralenbenutting
  Hilhorst, G.J. - \ 2013
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2013 (2013)38. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - stikstof - fosfaat - excretie - dierlijke meststoffen - bemesting - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - nitrogen - phosphate - excretion - animal manures - fertilizer application
  De deelnemers van Koeien & Kansen berekenen jaarlijks de benutting van stikstof en fosfaat door een mineralenkringloop op te stellen. De laatste drie jaar doen ze dat met de KringloopWijzer. Met deze rekentool kan elk melkveebedrijf op eenvoudige wijze de stikstof- en fosfaatkringloop en de benuttingen en verliezen in beeld brengen.
  Nitraat voeren effectief tegen methaanemissie
  Vegte, D.Z. van der; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Verloop, K. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - herkauwersvoeding - melkveevoeding - nitraat - voersamenstelling - voedertoevoegingen - methaan - emissiereductie - mineralenboekhouding - dairy farming - ruminant feeding - dairy cattle nutrition - nitrate - feed formulation - feed additives - methane - emission reduction - nutrient accounting system
  Nitraat is niet alleen een waardevolle kunstmest, maar kan ook als voeradditief gebruikt worden om de methaanemissie uit de pens van herkauwers te verminderen. Voor een klimaatneutrale melkveehouderij kan het een belangrijk middel zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom heeft Knowledge Transfer Centre De Marke in een pilotexperiment onderzocht of het voeren van nitraat past in het management van het melkveebedrijf en of er risico’s voor de diergezondheid zijn. Ook is onderzocht wat het effect van deze extra stikstofbron is op de N-kringloop van het bedrijf. Als de vermindering van de methaanemissie gepaard gaat met meer verliezen uit de N-kringloop (nitraatuitspoeling, ammoniakemissie en lachgasemissie) dan is het middel misschien erger dan de kwaal.
  Fosfaatnorm verlaagt niet direct opbrengst
  Wijk, C.A.P. van; Ehlert, P.A.I. ; Haan, J.J. de - \ 2013
  Boerderij/Akkerbouw 98 (2013)17. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  bemesting - fosfaat - normen - mineralenboekhouding - akkerbouw - gewasopbrengst - veldproeven - fertilizer application - phosphate - standards - nutrient accounting system - arable farming - crop yield - field tests
  Forsfaatgebruiksnormen zijn aangescherpt en verdere aanscherping dreigt. Een veldproef toont effecten op opbrengst, kwaliteit en vruchtbaarheid.
  Uitvoering Kringloopwijzer 2012
  Livestock Research, ; Meerkerk, B. - \ 2013
  Ilpendam : PPP-Agro Advies - 20
  melkvee - melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dairy cattle - dairy farming - nutrient accounting system - cycling
  In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten van het testen/gebruik van de KringloopWijzer(KLW) melkvee, versie 2012.19 van 6 december 2012. DMS en PPP-Agro Advies hebben samen grotere aantallen Kringlopen opgesteld en naast elkaar gezet. Deze KLW’s waren nog niet beschikbaar omdat er afgewacht werd totdat de versie vrij kwam die geïntegreerd is met de Excretiewijzer.
  Organische (nieuwe) meststoffen, (gewenste) samenstelling en werking
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2011 (2013)27 mei.
  bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - modules - onderzoeksprojecten - samenstelling - mineralenboekhouding - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - modules - research projects - composition - nutrient accounting system
  De mest- en mineralenwetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor het aanbod van meststoffen steeds scherper afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stofaanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
  Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 13
  bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - samenstelling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - gebruikswaarde - mineralenboekhouding - modules - onderzoeksprojecten - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - composition - nutrient availability - use value - nutrient accounting system - modules - research projects
  De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stof aanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, zowel oude als recente, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : mineralengehalten in geoogst product
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - adviescentra - mineralen - stikstof - fosforpentoxide - kalium - bemesting - mineralenboekhouding - arable farming - advisory centres - minerals - nitrogen - phosphorus pentoxide - potassium - fertilizer application - nutrient accounting system
  Tabel met mineralengehalten (N, P2O5 en K2O) in geoogst product voor diverse akkerbouwgewassen t.b.v bemestingsadvies.
  Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest
  Postma, R. ; Rotterdam-Los, D. van; Schils, R.L.M. ; Zwart, K.B. ; Erp, P. van - \ 2013
  Wageningen : NMI - 88
  bemesting - mest - mestverwerking - mineralenboekhouding - gebruikswaarde - digestaat - akkerbouw - milieueffect - fertilizer application - manures - manure treatment - nutrient accounting system - use value - digestate - arable farming - environmental impact
  De akkerbouw krijgt de komende jaren te maken met een toenemende stroom van producten uit be- en verwerkte dierlijke mest. De afgelopen jaren zijn deze producten vooral gebruikt in onderzoeksprojecten. Daardoor is de toepassing tot nu toe kleinschalig en experimenteel. Voor de akkerbouw is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de mestverwerkingsproducten inzetbaar zijn en onder welke voorwaarden dat het geval is. Daarom wordt daar in het kader van het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek aan gedaan. Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd door een consortium van NMI, Alterra en BLGG Research en bestond uit i) de achtergrond en technieken van mestverwerking, ii) een inventarisatie en karakterisering van de producten van mest, iii) de toepasbaarheid ervan in de akkerbouw en iv) de klimaateffecten van mestverwerkingsproducten.
  Emissie-neutrale Akkerbouw
  Schroder, J.J. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 feb.
  akkerbouw - bemesting - uitspoelen - emissie - oppervlaktewaterkwaliteit - milieubeleid - mineralenboekhouding - arable farming - fertilizer application - leaching - emission - surface water quality - environmental policy - nutrient accounting system
  Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.